STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s."

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Předmětem podnikání společnosti je: a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, b) poskytování platebních služeb provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce podle 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, c) směnárenská činnost, d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, g) faktoring a forfaiting. 3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých). 4. AKCIE 4.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1000 Kč a na 900 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie Kč. 4.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě Kč je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě Kč je při hlasování na valné hromadě spojeno 100 hlasů. 4.3 Představenstvo vede seznam akcionářů, v němž se zapisují náležitosti uvedené v 156 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.4 Akcie mohou být vydány rovněž jako hromadné listiny podle 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. Majitel hromadné listiny má kdykoliv právo požádat společnost o její výměnu za jednotlivé listinné akcie, které tato hromadná listina nahrazuje, nebo za jiné hromadné listiny. Žádost se podává písemně společnosti. Společnost 1

2 je povinna výměnu umožnit ve svém sídle nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. Společnost provede výměnu pouze proti vrácení hromadné listiny. Majitel hromadné listiny má právo na jednu výměnu na náklady společnosti, v případě dalších žádostí o výměnu je povinen nahradit společnosti účelně vynaložené náklady. 5. ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURZU AKCIÍ 5.1 Zakladatelé jsou povinni splatit emisní kurz všech jimi upsaných akcií společnosti, ve lhůtě do 60 dnů ode dne založení společnosti, a to peněžitým vkladem na zvláštní účet otevřený pro tento účel správcem vkladu. 5.2 V případě zvýšení základního kapitálu rozhodne valná hromada i o způsobu splácení emisního kurzu nových akcií. 5.3 Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie postupuje společnost podle ustanovení 177 obchodního zákoníku. Společnost má následující orgány: Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada 6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 7. VALNÁ HROMADA 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 7.2 Do působnosti valné hromady společnosti spadají záležitosti uvedené v 187 odst. 1 obchodního zákoníku, v jiných ustanoveních obchodního zákoníku a v dalších ustanoveních těchto stanov. Do výlučné působnosti valné hromady dále náleží rozhodování o zřízení dalších fondů, o pravidlech jejich hospodaření, změnách a zrušení těchto fondů a schvalování příspěvku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál, včetně jeho výše. Do působnosti valné hromady dále náleží rozhodnutí o použití dobrovolně vytvářených rezervních fondů a u povinně vytvářeného rezervního fondu jeho použití za účelem úhrady ztráty společnosti. 7.3 Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 7.4 Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou představenstvo odešle akcionářům na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává 2

3 řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání, případně další náležitosti stanovené zákonem. 7.5 Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. 7.6 Pro svolání mimořádné valné hromady platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. 7.7 Akcionáři hlasují na valné hromadě aklamací (veřejně zdvižením ruky). 7.8 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. 7.9 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li obchodní zákoník většinu stanovenou jinak Valná hromada zvolí většinou hlasů přítomných akcionářů svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů V ostatním platí o jednání valné hromady, její usnášeníschopnosti a způsobu jejího rozhodování ustanovení obchodního zákoníku. 8. PŘEDSTAVENSTVO 8.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. 8.2 Představenstvo má tři členy. 8.3 Funkční období členů představenstva trvá pět let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období. 8.4 Uvolní-li se místo člena představenstva, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. 8.5 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami svěřeny valné hromadě nebo dozorčí radě. 8.6 Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti většiny všech členů představenstva a rozhoduje se souhlasem většiny všech členů představenstva. 8.7 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně. 3

4 9. DOZORČÍ RADA 9.1 Dozorčí rada má tři členy. 9.2 Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, jejichž funkční období trvá jeden rok od vzniku společnosti. 9.3 Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny všech členů dozorčí rady a rozhoduje většinou všech členů dozorčí rady. 9.4 Uvolní-li se místo člena dozorčí rady, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. 9.5 Do působnosti dozorčí rady společnosti spadají záležitosti uvedené v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. 10. REZERVNÍ A OSTATNÍ FONDY 10.1 Společnost vytvoří rezervní fond po zdanění ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, ale ne více než 10% základního kapitálu. Výše rezervního fondu činí 20% základního kapitálu společnosti. Společnost naplňuje každoročně rezervní fond přídělem ve výši minimálně 5% ze zisku po odvodech daní do státního rozpočtu až do dosažení výše rezervního fondu 20% základního kapitálu společnosti Povinný minimální zůstatek rezervního fondu ve výši 20% může být použit pouze ke krytí ztráty společnosti a při nedostatku vytvořeného zisku pro splnění odvodů a daní státního rozpočtu O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčí-li zákon jinak. O použití rezervního fondu k úhradě ztráty rozhoduje valná hromada společnosti Společnost zřizuje dobrovolný rezervní fond (dále jen jako zajišťovací rezervní fond), který bude vytvářen z jiných vlastních zdrojů společnosti mimo čistý zisk ve smyslu ust. 67 odst. 2 obchodního zákoníku Zajišťovací rezervní fond může být použit pouze ke krytí ztráty společnosti či ke zvýšení základního kapitálů společnosti z vlastních zdrojů O použití zajišťovacího rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti Společnost je oprávněna zřizovat na základě rozhodnutí valné hromady vedle rezervního fondu též další fondy při respektování platné právní úpravy pro jejich zřízení a hospodaření s nimi. 4

5 10.8 Zřídí-li společnost takovýto fond, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a fond a nakládání s ním nebyly v rozporu s obecně platnými právními předpisy. 11. ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT 11.1 Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v 178 obchodního zákoníku. Z čistého zisku společnosti se uhradí v následujícím pořadí: a) příděl do rezervního fondu, b) neuhrazené ztráty z minulých let, c) příděly do ostatních fondů, pokud jsou zřízeny, d) dividendy O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhradu ztrát se postupuje podle ustanovení 178 obchodního zákoníku O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva přezkoumaný dozorčí radou, a to v souladu s pravidly uvedenými níže Ztráta vzniklá při hospodaření společnosti bude uhrazena především z jejího rezervního fondu. Nepostačuje-li k úhradě ztráty rezervní fond, hradí se ztráta z nerozděleného zisku minulých let Nelze-li ztrátu uhradit způsobem uvedeným v předchozím odstavci, kryje společnost ztrátu snížením základního kapitálu, pokud to umožňuje výše základního kapitálu, nebo přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let. 12. ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 12.1 Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle 202 až 210 obchodního zákoníku. 13. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 13.1 Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepřipouští. 5

6 13.2 Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení 211 až 213a a 213c až 216b obchodního zákoníku. 14. DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV 14.1 O změně stanov rozhoduje valná hromada. Návrh změn stanov vypracovává zpravidla představenstvo s přihlédnutím k příslušným platným právním předpisům Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu první věty ustanovení 173 odst. 2 obchodního zákoníku, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin. 6

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více