KARVINÁ PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA LÉTA zasedání Zastupitelstva města Karviné, , usn.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARVINÁ PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA LÉTA 2007-2011. 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné, 6. 11. 2007, usn."

Transkript

1 KARVINÁ PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA LÉTA zasedání Zastupitelstva města Karviné, , usn. 283 Karviná

2 Zpracovali: PhDr. Roman Nogol a PhDr. Alexandra Rebrová z podkladů odborů Magistrátu města Karviné, 2007 Foto a reprofoto: Edmund Kijonka,

3 1. ÚVOD Památkově chráněné území Městská památková zóna Karviná je nejcennější částí sídelní struktury města. Dokládá nejen historický vývoj města, ale ozřejmuje též jeho současnou existenci a směřování jeho dalšího vývoje. Historické jádro Karviné v kontextu celonárodních dějin tak vyjadřuje zároveň podíl evropského kulturního dědictví. Tato památkově chráněná část městského sídla zahrnuje vedle jednotlivých památkových budov, parků a drobné architektury také objekty, které ačkoliv nejsou zapsanými kulturními památkami, jsou nositeli kulturních hodnot památkově chráněného urbanistického celku, jeho ulic a panoramat. Vedle toho jsou tu ale také objekty provizorní, nekvalitní, na nichž památkové hodnoty nespočívají, a dokonce charakter urbanistického celku poškozují nebo snižují. Jsou zde také volné nevyužité prostory, které vytvářejí prostor pro určité urbanistické korektury nebo rozvojové rezervy města. Kulturní hodnoty městské památkové zóny spočívají ve vlastnostech urbanistického celku, jež zvýrazňují dominanty a podřazují běžnou zástavbu na základě hlubšího smyslu, jež vytvářejí rámec celkové významové struktury prostředí. Území městské památkové zóny Karviná je prostředím, v němž se jako v jiné části sídla bydlí, pracuje, podniká, ale i odpočívá. Vedle této společenské funkce má ale též problémy sociální, ekonomické, ekologické, územně technické a kulturní v nejširším pojetí. Svojí polohou v těžišti centra města se tyto problémy pak ještě násobí. Přijetím usnesení vlády České republiky č. 209 z roku 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl položen důraz na všestranný rozvoj památkově chráněného území. Město by mělo spolu s občany vzájemně spolupracovat na základě společné koncepce a státní správa by měla tomuto úsilí napomáhat svými ekonomickými, legislativními a organizačními opatřeními. 3

4 Cíle Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky jsou od schválení příslušného usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992, č. 209 stále tytéž. Z pohledu památkové péče se jedná zvláště o systematické provádění oprav, modernizace, rekonstrukce, ale i pravidelnou údržbu domovního a bytového fondu, jednotlivých objektů i jejich souborů. Prioritou ale zůstává zachování památkových hodnot a využití objektů a souborů k vhodným účelům, péče o urbanistickou a architektonickou čistotu prostředí, včetně vzhledu města a jeho charakteru. Pobídkou k plnění cílů programu regenerace je finanční podpora, kterou stát zastoupený Ministerstvem kultury ČR a krajskými úřady poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturních památek jejich vlastníkům. Celkový objem finančních prostředků ve státním rozpočtu pro tento program se v uplynulém období pohyboval v následující úrovni: PŘEHLED STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PROGRAM REGENERACE MPZ KARVINÁ V LETECH Tabulka č. 1 Rok Dotace MK Dotace MMR Dotace MSK Celkem Celkem zkratky: MK - ministerstvo kultury MMR - mimisterstvo pro místní rozvoj MSK - Moravskoslezský kraj 4

5 Ze státních prostředků MK, MMR a MSK bylo tedy v letech poskytnuto na plnění Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná celkem tis. Kč. 5

6 2. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPZ KARVINÁ Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na léta , který schválilo Městské zastupitelstvo v Karviné na svém 30. zasedání dne 6. listopadu 2001 usnesením č. 370, byl pravidelně projednáván a vyhodnocován na pracovních schůzích Odborné pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Karviná, která v tomto období pracovala ve složení: 1. PhDr. Roman Nogol, tajemník Magistrátu města Karviná, předseda 2. PhDr. Alexandra Rebrová, vedoucí oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 3. Ing. Libuše Krupková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MM Karviná 4. Ing. Josef Polách, vedoucí odboru finančního MM Karviná 5. Ing. arch. Stanislav Waszek, oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 6. Ing. arch. Igor Krčmář, Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava 7. Ing. Jitka Koščáková, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj Ostrava 8. PhDr. Libuše Svátková, externí spolupracovník NPÚ, územní pracoviště Ostrava 9. Ing. arch. Jaroslav Janský, autorizovaný architekt 10. Jaroslav Krótki, člen Zastupitelstva města Karviné Na základě docílených výsledků Programu regenerace MPZ Karviná v letech se jeví potřeba aktualizace tohoto programu, který zahrnuje časový horizont a stanovení strategie dalšího postupu při uplatňování cílů programu. Ve sledovaném období bude Odborná pracovní skupina pro regeneraci MPZ Karviná pracovat v následujícím složení: 1. PhDr. Roman Nogol, tajemník Magistrátu města Karviná, předseda 2. PhDr. Alexandra Rebrová, vedoucí oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 6

7 3. Ing. Libuše Krupková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MM Karviná 4. Ing. Josef Polách, vedoucí odboru finančního MM Karviná 5. Ing. arch. Stanislav Waszek, oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 6. Ing. arch. Igor Krčmář, Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava 7. Ing. Jitka Koščáková, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj Ostrava 8. PhDr. Libuše Svátková, externí spolupracovník NPÚ, územní pracoviště Ostrava 9. Ing. arch. Jaroslav Janský, autorizovaný architekt 10. Jaroslav Krótki, člen Zastupitelstva města Karviné 11. Mgr.Andrea Čeplá, Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava I když se realizační akce soustřeďovaly na záchranu nejohroženějších kulturních památek, i v současné době existuje značný počet kulturních památek a souborů na území památkové zóny, které jsou v havarijním stavu. Nelze přitom zapomínat na průběžnou údržbu těch památek, které byly již dříve rekonstruovány, či restaurovány. Na svém jednání dne 12. března 2007 Odborná pracovní skupina navrhla zpracovat aktualizovanou verzi Programu regenerace MPZ Karviná na léta Neocenitelným pomocníkem metodického postupu při zpracování aktualizované verze Programu regenerace MPZ Karviná byly osobní konzultace, metodické příručky i odborné studie uveřejněné odbornými pracovníky Odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu v Praze a dalších odborných pracovišť. Aktualizaci Programu regenerace si vyžádaly nové skutečnosti vycházející z ukončení časového horizontu předchozího programu, realizace stěžejních akcí Programu rozvoje města Karviné na léta , ale také nová územně plánovací dokumentace s příslušnými podklady a vyhláškami. Jedná se o změnu č. 4 Územního plánu obce Karviná (dále ÚPSÚ), schválené MZ Karviná dne (usnesení č.1166), změnu č. 5 ÚPSÚ Karviná ze dne (usnesení č. 420), změnu č. 6 ÚPSÚ Karviná schválenou MZ Karviná (usnesení č. 1048), změnu č. 7 ÚPSÚ Karviná schválenou MZ Karviná (usnesení č. 886), Územního plánu zóny 7

8 Karviná Fryštát, Darkov - území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Karviná-Fryštát, Darkov (dále ÚPNZ), schválené MZ Karviná (usnesení č. 145) a jeho změna č. 1 schválená zastupitelstvem města , usnesení č. 724, jehož časovým horizontem je rok 2010 a změna č. 2 schválená zastupitelstvem města , usnesení č Závazná část tohoto ÚPNZ byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Města Karviné č. 4/2006 "O regulativech území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Karviná-Fryštát, Darkov" dne (usnesení č. 1075), jejíž účinnost nabyla platnost Stěžejními investičními akcemi aktualizované verze Programu regenerace na léta jsou například akce - rekonstrukce zámeckých koníren s mléčnicí, dokončení IV. etapy rekonstrukce zámeckého parku (park Boženy Němcové), dostavba zámeckých schodů do parku, rehabilitace městského opevnění podél Zámecké ulice, předláždění MPZ prostoru mezi KB a ČS včetně ul. Markovy a úprav u kostela sv. Marka, předláždění spojovací ulice mezi Pivovarskou a Mlýnskou, rekonstrukce kapličky u domu čp. 637 v Karviné-Darkově a obnova historické kašny s fontánou před zámkem. 2.1 Podklady pro zpracování Programu regenerace MPZ - aktualizace 1. Územní plán obce Karviná, schválený zasedáním MZ č. 286 ze dne návrhové období do roku 2010, zpracovatel Ing. arch. J. Šimíčková, Urbanistické středisko Ostrava s. r. o. 1. změna č. 1, zasedání MZ z , usn. č změna č. 2, zasedání MZ z , usn. č změna č. 3, zasedání MZ z , usn. č. 441 změny 1-3, digitalizovaná podoba, schválena MZ z změna č. 4, zasedání MZ z , usn.č změna č. 5, zasedání MZ z , usn. č

9 6. změna č. 6, zasedání MZ z , usn změna č. 7, zasedání MZ z , usn Obecně závazná vyhláška města Karviné č. 2/2006 o regulativech územního rozvoje města Karviné ze dne usn. ZM č. 1048/2006, účinnost 20. června Územní plán zóny Karviná Fryštát Darkov - území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, zpracovatel Ing. arch. Renata a Petr Májkovi, Ostrava, zasedání MZ z , usn. č. 145, digitalizace provedena v roce změna č. 1 zasedání MZ z , usn. č. 724, digitalizace provedena v roce změna č. 2, zasedání MZ z , uns. č Obecně závazná vyhláška města Karviné č. 4/2006 o regulativech území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Karviná-Fryštát, Darkov vydána ZM z , usn. č. 1075, účinnost od Studie parteru v historickém jádru Karviná-Fryštát (12/1995), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 6. Studie fasád v historickém jádru Karviná-Fryštát (12/1995), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 7. Studie okolí OD TREFA v Karviné-Fryštátě (1996), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 8. Studie parku Julia Fučíka v Karviné-Fryštátě (12/1997), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 9. Studie barevného řešení vybraných fasád v historickém jádru Karviná-Fryštát (12/2003), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 10. Studie humanizace proluk v zástavbě historického jádra Karviná-Fryštát (11/2003), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 9

10 11. Úprava komunikací pěších podél tř. 17. listopadu v úseku od křižovatky u zimního stadionu po křižovatku u nemocnice v Karviné-Ráji (2005), Ateliér ESO spol. s r.o. 12. Program rozvoje města Karviné na léta , zpracovatel Statutární město Karviná, zasedání MZ z , usn. č Stručný průvodce po památkách města Karviné, zpracovatel PhDr. Alexandra Rebrová, Karviná Městská památková zóna Karviná, měřítko 1 : 2000, xerokopie, návrh Rekonstrukce parku Boženy Němcové (zámecký park) v Karviné, studie, zpracovatel Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Květ Babka, Brno 1995, zasedání RM z , usn. č Generel zeleně a způsob údržby ve městě, územně plánovací podklad, zpracovatel Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví 1999, zasedání MZ z , usn. č. 295, aktualizace schválena zasedání 76. schůze RM z , usn. č a 3. schůze RM z , usn.č Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná na léta , schválen na zasedání ZM z , usn. č Program podpory malého a středního podnikání, zpracovatel Město Karviná 2000, zasedání MZ z , usn. č Komplexní studie regenerace a rozvoje areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě, zhotovitel Ateliér Genius loci s.r.o, Ostrava, zodpovědný projektant: Dipl. Ing. Paul Seitz, Ing.arch. Iva Seitzová, listopad Urbanistická studie rekreačního využití území Karviná-Louky, zpracovatel Ing. arch. Jaroslav Haluza, Generel cyklistické dopravy na území města Karviné, zpracovatel DHV CR, spol. s. r. o.,

11 3. ŠIRŠÍ VZTAHY MPZ MĚSTA KARVINÉ 3.1 MPZ - město Karviná - region Město Karviná o rozloze 57,48 km 2 se nachází v severovýchodní části Slezska. Leží v údolní nivě řeky Olše s přítokem řeky Stonávky v Ostravské pánvi. Od Ostravy je vzdáleno 18 km, ve východní části katastru Podlesí je udáván hodnotou trigonometrického bodu 305,3 m. Střední část katastru Karviné podél řeky Olše a Stonávky nepřekračuje 250 m nadmořské výšky. Město Karviná leží na zeměpisných souřadnicích 49 51'15'' východní délky Gr. (příloha č. 1). Půdorys katastru města Karviné je nepravidelný, protáhlý od jihozápadu k severovýchodu se severním výběžkem v části Karviná-Staré Město. Na severu hraničí s obcí Petrovice u Karviné, na západ s obcemi Dětmarovice, Doubrava, Orlová, na jihu s obcemi Havířov, Horní Suchá a Český Těšín, na východě s polskými obcemi Ostrębów, Kaczyce, Zebrzydowice (příloha č. 2). Nadmořskou výškou se město Karviná začleňuje do pahorkatin nejsevernějšího předhůří Beskyd, které přecházejí do Odersko-viselské nížiny. Pravostranným přítokem řeky Olše je Staroměstský a Karvinský potok, v Karviné- Ráji je z pravé strany Olše vyveden potok Mlýnka, který protéká částí Karviná-Fryštát. Levostranným přítokem Olše v Karviné-Dolech, části Sovinec je říčka Stonávka a Solecký potok. V nižších polohách podél řeky Olše se nachází soustava Louckých rybníků, dnes postižených důlní činností v části Karviná-Staré Město. Správní základ dnešního města Karviné byl položen v roce 1948, kdy tehdy samostatné obce Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město vyslovily ve dnech 13. dubna až 25. června 1948 souhlas se sloučením a nový územní celek dostal název Karviná (výnos MV ČSR z 22. února 1949, Úřední list RČs, 1949, s. 365). V průběhu 50. až 70. let byla vybudována nová sídliště, která vytvořila městské části Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice. S účinností od 1. ledna 1975 byla k městu připojena obec Louky nad Olší, čímž byl integrační proces města završen. Dnešní sídelní strukturu tvoří 9 městských částí, a to Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Darkov, 11

12 Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná- Hranice, Karviná-Louky. V současné době má město Karviná celkem obyvatel (k ) (příloha č. 3). Město Karviná užívá znak a prapor, jehož základem je historická podoba znaku města Fryštátu na městské pečeti z roku 1529 a barevné vyobrazení na městské truhlici z roku Dnešní užívaný znak je doplněn o lipový květ symbolizující rozvoj města a nese následující popis: "Polcený štít v pravém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbrojí, v levém stříbrném poli půl lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem" (příloha č. 4). Karviná je sídelním městem správního okresu zřízeného v roce 1850 jako politického a soudního okresu Fryštát, který byl přejmenován roku 1949 na okres Karviná. V rámci územně správní reorganizace státu byl však od zrušen Okresní úřad Karviná. Jeho území zaujímá plochu 347 km 2 při česko-polských státních hranicích u 50. rovnoběžky a 18. poledníku. Eliptický tvar okresu je protáhlý od severozápadu k jihovýchodu. Jeho obvod měří 136,6 km a tvoří jej 71,5 km státních hranic s Polskem, tj. 52 procent území a 65,1 km hranic okresu, tj. 48 procent sousedí s dřívějšími správními okresy Frýdek-Místek (42,3 km), Ostrava (22 km), a na západě v krátkém úseku při řece Odře s okresem Opava (0,8 km) (příloha č. 5). Státní hranice okresu Karviná jsou ze 60 procent přírodní, jež tvoří ustálený vodní tok Olše ve třech úsecích o délce 26,5 km, v nedlouhém úseku 7 km i její silně meandrující pravý přítok Petrůvka a v úseku 9 km i řeka Odra. Zemský povrch tohoto území je obecně plochý, jen mírně zvlněný, nikde v něm nejsou ani nápadné hory, ani tvarově výrazné terénní hrany. Nejvyšší bod okresu je na vrcholu kopce Babí hora, jehož vrchol, vysoký 423 m.n.m., je vzdálen m od východního břehu údolní nádrže Těrlicko. Nejnižší bod okresu je 198 m.n.m. v místě, kde se vlévá Olše do řeky Odry. Typická výška na území okresu je 230 m.n.m. Většinu území, jeho severní část, zabírá východní polovina severní vněkarpatské sníženiny pojmenované Ostravská pánev. Jižní část území okresu tvoří podbeskydská Těšínská pahorkatina, která je západobeskydským podhůřím vnějších Západních Karpat. 12

13 Podnebí okresu lze zařadit do mírného pásma. Je mírně kontinentální a příbuzné klimatickým podmínkám sousedního Polska. Průměrné roční teploty se zde pohybují okolo 8 stupňů Celsia. Vodní soustava okresu patří Baltskému úmoří, povodí Odry. Stojatých a tekoucích vod je zde více než v ostatních okresech. Největší vodní plochou okresu Karviná je hladina údolní nádrže Těrlicko, která zaujímá plochu 2,7 km 2. Přehrada má 617 metrů dlouhou a 25 metrů vysokou sypanou hráz z 800 tis. m 3 zeminy. Největší hloubka této nádrže je 24 metrů, při normálním stavu zadržuje 27 miliónů m 3 vody. Vybudována byla v roce 1962 na říčce Stonávce jako akumulační, retenční a rekreační nádrž. Ze stojatých vod není žádná plocha jezerem. Všechny vodní plochy zde vznikly přímou nebo nepřímou činností člověka. Okres Karviná má však početně i plošnou rozlohou nejvíce vodních ploch, jež tvoří rybníky a zvodnělé poklesové kotliny. Hlavním tokem území je řeka Olše, která je tepnou celé zdejší vodní soustavy a největším tokem je řeka Odra. V území je pozoruhodný výskyt speciálních minerálních vod. Jejich prameny, tzv. solanky, jsou využívány k léčebným účelům v Lázních Darkov i jejich Rehabilitačním sanatoriu v Karviné-Hranicích. Svým složením i vysokou vydatností patří zdejší jodobromové prameny k nejsilnějším v Evropě. Jejich teplota je 10 až 13 stupňů Celsia. Vody jsou silně proplyněny a obsahují až 39,5 mg jódu a 102 mg bromu na litr. Na území okresu je téměř 300 rybníků a zvodnělých terénů. Nacházejí se většinou v Ostravské pánvi, zatímco v Těšínské pahorkatině jsou jen ojediněle. Největší rybniční soustava se nachází na pravobřeží Olše při severozápadním okraji Karviné mezi městem Karviná a obcí Dětmarovice. Tvoří ji 15 vodních nádrží oddělených od sebe jen úzkými hrázemi, takže vytvářejí téměř souvislou vodní plochu dlouhou 2,8 km a širokou 1,3 km. Největší z nich jsou rybníky Větrov, Čerpák, Mělčina, Šafář, Sirotek, Ženich a Vdovec. Plošně menší a méně ucelené je rybniční území jižně a východně od Rychvaldu. Z tamních 25 vodních nádrží je největší a také nejstarší rybník Skučák. Leží západně od Rychvaldu a má zhruba čtvercový tvar o délce strany 400 m. Rybník s jeho pobřežními loukami o celkové rozloze 30 ha je přírodní rezervací. Dalšími velkými rychvaldskými rybníky jsou Cihelní, Kout a Podkostelní rybník. Rybníky ve Starém Městě včetně dalších oblastí Moravskoslezského kraje jsou ve smyslu vládní nařízení č. 165/2007 Sb. vymezenou Ptačí oblastí Heřmanský stav - Odra - Poolší, jehož cílem je 13

14 zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, jako je bukáček malý, ledňáček říční a slavík modráček. Stanovení ochrany Louckých rybníků o celkové rozloze 32,98 ha kvůli jejich těžce poškozené soustavě důlní činností bylo k 21. prosinci 1987 jako státní přírodní rezervace zrušeno. Jednalo se o zachovalý lužní les s rybníkem Prostředníkem v aluviální nivě Olše s ojedinělou flórou i faunou. V současné době probíhá revitalizace a obnova původní fauny a flóry. Pro území zaniklého sídla Louky byla zpracována Urbanistická studie na rekreační využití území Karviná Louky, jejímž cílem je oživení a využití tohoto území pro příměstskou rekreaci obyvatel města a pro krátkodobou rekreaci v rámci cestovního ruchu. Sleduje posílení dominanty kostela sv. Barbory a doplnění území o další aktivity, například muzeum, amfiteátr s doprovodnými aktivitami, vybudováním naučné stezky aj. V severozápadní části se počítá s vybudováním areálu s plochou dráhou. Soubor 6 rybníků se nachází též na levobřeží Sušanky severně od Havířova v úzkém pásu dlouhém 1,35 km. Z ostatních zhruba 200 rybníků a vodních nádrží je největší Záblatský rybník a rybník Nový stav, které se nacházejí jižně od Bohumína. Řada stojatých vodních nádrží je ale také výsledkem antropogenních poklesů poddolovaného území Karviné-Dolů, Darkova, Doubravy, Dětmarovic a u východního okraje Bohumína-Skřečoně. Některé tvoří tzv. odkaliště, která mají dočasný charakter. Velká antropogenní nádrž dlouhá 2,2 km je také u Bohumína-Vrbice, její část se nachází i v okrese Ostrava. Severně od Starého Bohumína se nacházejí plošně rozsáhlé zvodnělé zemníky - vytěžené štěrkovny, způsobené průsakem podzemních vod. Specifický charakter udává okresu Karviná těžba černého uhlí, která je výhradně hlubinná. Vrstvy uhlí jsou uloženy pod třetihorními a čtvrtohorními přeryvy, které mají místy mocnost až 800 m, jinde však jen 200 m (Orlová-Lazy) nebo 160 m (Karviná). Hloubka těžby pod povrchem je místy i více než m. Takřka 90 procent vytěženého suterénu zůstává nevyplněno zakládkou, proto vrstva nad ním sesedá a vznikají poklesové kotliny, v nichž se zemský povrch snižuje. Místy dosahují poklesy až 25,5 m. Sesedání povrchu vede k poškozování lidského díla na povrchu. Vážně postiženými oblasti nadále zůstávají části Karviná-Doly, Karviná-Darkov, Karviná-Louky, i když příslušné těžební organizace podnikají nápravné kroky k postupné technické i biologické 14

15 rekultivaci těžbou dotčeného území. Město Karviná má katastrální výměru ha, na jehož území žilo k celkem obyvatel. Jeho sídelní strukturu tvoří 9 městských částí s následujícím počtem obyvatel: Karviná-Fryštát (2 458), Karviná-Doly (693), Karviná-Darkov (308), Karviná-Ráj (17 849), Karviná-Staré Město (818), Karviná-Nové Město (19 400), Karviná-Mizerov (13 520), Karviná-Hranice (8 905), Karviná-Louky (445) (příloha č. 6). Z uvedeného počtu ve městě žilo mužů a žen. Hustota osídlení je vyjádřena počtem obyvatel na 1 km 2. K bylo na území města celkem 583 živě narozených dětí a 668 zemřelých. Přirozený přírůstek je tedy vyjádřen úbytkem obyvatelstva - 85 osob. Ke sledovanému datu se z Karviné odstěhovalo 997 osob, tzn. že celkový přírůstek je vyjádřen faktickým úbytkem obyvatelstva města Karviné osob. K bylo ve městě uzavřeno celkem 201 sňatků a k témuž datu bylo 302 manželství rozvedeno. Město se v současné době potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti. Úřad práce v Karviné evidoval k celkem uchazečů o zaměstnání na území města. Míra nezaměstnanosti dosáhla tedy ke sledovanému období 18,89 %. Uchazečům o zaměstnání bylo ve sledovaném období k dispozici pouze 248,18 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo ve městě Karviná připadalo ke konci roku 2006 celkem 29,1 nezaměstnaných. Ke sledovanému datu bylo u Úřadu práce v Karviné evidováno 973 uchazečů pobírajících hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti. S ohledem na tuto špatnou situaci na trhu práce a růst nezaměstnanosti se hledalo řešení k vybudování podnikatelské zóny v Karviné. Pro tuto činnost byly vytipovány městské pozemky v Karviné-Starém Městě a již k podnikalo na území Průmyslové zóny Karviná - Nové Pole (příloha č.7/1-2) celkem 9 domácích i zahraničních investorů. Ještě v srpnu 2000 potvrdila svůj investiční záměr v lokalitě "Průmyslová zóna Karviná - Nové Pole" japonská firma Shimano Czech Republic, s.r.o. V novém průmyslovém komplexu včetně administrativního zázemí s počtem 800 pracovních míst 15

16 zahájila v březnu 2001 svoji činnost. Předmětem je výroba a montáž jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků, rybářského vybavení a dalších sportovních potřeb. K výstavbě průmyslového komplexu o rozloze cca 3 ha se v říjnu 2001 připojila rovněž česko-švédská společnost Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o., která se zabývá výrobou zakázkových chirurgických operačních setů, jednorázových chirurgických pomůcek a roušek s předpokládaným vytvořením cca 400 přímých pracovních míst. Dalším investorem se v listopadu 2001 stala karvinská firma Dexon Czech, s.r.o. se specializací na výrobu a prodej výrobků elektro-akustiky (reprosoustav). Investičním záměrem této firmy je výstavba výrobně skladovací haly na pozemku m 2 s předpokládaným počtem cca 48 přímých pracovních míst. Na výrobní činnosti se v průmyslové zóně od září 2004 podílí také firma Lift Component, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je vývoj, výroba a prodej výtahů a výtahových komponentů. Podniká rovněž v oborech koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, grafické práce a kresličské práce, výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, projektování elektrických zařízení, zámečnictví, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. V září 2004 se na Novém Poli v Karviné objevil také další zahraniční investor, jímž je americká firma Stant Manufacturing, s.r.o. Zabývá se výrobou motorových součástek pro automobilový a letecký průmysl, ale také výrobou plastových výrobků a pryžových výrobků. Americkým investorem je rovněž firma Gates Hydraulics s.r.o., která zde zahájila výrobu v dubnu Zabývá se montáží hydraulických hadic a kovových spojek, výrobou ostatních plastových a pryžových výrobků. Pronajala si zde rovněž od developerské firmy GH Development s.r.o. výrobní závod, v němž zahájila v květnu 2006 výrobu automobilových součástí. Od srpna 2006 začal na Novém Poli v Karviné podnikat také další zahraniční investor. Jedná se o švýcarskou firmu Baumann Springs s.r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem kovových pružin a příslušenství. Od října 2006 pak zde začala podnikat česká firma INPO s.r.o., jejímž předmětem činnosti je velkokapacitní prádelna. Koncem dubna 2007 byla podepsána smlouva s korejským investorem SEJONG Czech s.r.o., jejíž předmětem činnosti je výroba automobilových součástí. 16

17 Průmyslová zóna Karviná - Nové Pole má k dispozici cca 45 ha pozemků plně vybavených infrastrukturou a zajišťuje dostatek místa pro další rozšiřování výrobních hal. Pozemky jsou vlastnictvím města Karviné, což umožňuje rychle reagovat na požadavky investorů. Specifikem této průmyslové zóny je její vhodné strategické umístění v příhraničních regionech Česka, Polska i Slovenska. Investoři mohou v těchto příhraničních regionech využívat místní pracovní síly, potřebné množství dodavatelů, odběratelů i trhu místních spotřebitelů. Projekt výstavby průmyslové zóny Karviná-Nové Pole je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. S ohledem na průmyslový charakter zdejšího regionu poskytuje příležitosti investicím zejména v oblastech výroby strojů a nástrojů, komponentů pro automobilový průmysl, zpracování a tváření plastů, výrobky pro stavební průmysl a komponenty pro elektrotechnický průmysl. Určující ekonomikou nejen okresu, ale též města Karviné zůstává nadále těžba uhlí. Náklady spojené s útlumem těžby si k vyžádaly celkovou výši 2 162,3 mil. Kč. Dva důlní podniky OKD, a.s. jsou situovány v okrajových částech města. Největším dolem je Důl Darkov, a.s. OKD (příloha č.8), který má roční objem 3,9 mil. tun těžby uhlí (k ). Jeho dobývací prostory se nacházejí ve východní části Karvinské pánve. V roce 2006 byla struktura dolu následující: dva těžební závody (důlní závod 2,3), úpravna, provoz povrchových služeb. Důlní závody a ostatní provozy byly dislokovány v pěti lokalitách: lokalita bývalého závodu Gabriela, lokalita bývalého závoda Barbora, lokalita závodu 2 - Darkov, lokalita pomocného závodu a lokalita závodu 3-9. květen. Důl Darkov zaměstnává celkem zaměstnanců, z toho důlních dělníků. Na zahlazování následků důlní činnosti bylo investováno celkem 109,1 mil. korun, z toho 72,1 mil. Kč na asanačně rekultivační stavby. V současné době důl Darkov používá kombajny polské a německé provenience. Rozloha důlního pole činí 25,94 km 2. Dobývání jde do hloubek 650 m o mocnosti 2,99 m. Průzkum důlního pole dnešního dolu byl zahájen otevřením jámy Gabriela roku V roce 1883 byla zahájena těžba na Dole Hohenegger, v roce 1908 byl vybudován Důl Austria, později přejmenovaný na Důl Barbora. V roce 1946 dostal Důl Hohenegger název Důl 1. máj a v roce 1958 byl sloučen s Dolem Barbora. Téhož roku byl připojen 17

18 Důl Gabriela, přejmenovaný na Důl UNRRA, později Důl Mír, jehož provoz byl v rámci útlumu těžby v roce 1993 uzavřen. V roce 1972 byla zahájena výstavba Dolu Darkov. V roce 1982 byl dobudován nový Důl Darkov, který je v současné době výrobním centrem šachty. V roce 1988 se Důl Darkov stává nejmodernějším dolem v republice a poprvé je sloučen s Dolem 9. květen, který se roku 1990 znovu osamostatnil. V roce 1995 je Důl 9. květen znovu sloučen s Dolem Darkov, který vytvořil skupinový Důl Darkov. Dalším je Důl Čs. armáda, a.s. OKD (příloha č. 9) s objemem těžby 2,9 mil. tun uhlí v roce Nachází se v severovýchodní části Ostravsko - karvinského revíru, a jeho dobývací plochy mají rozlohu 26,15 km 2. Celková délka udržovaných důlních děl Dolu ČSA představovala k celkem m. Dnešní důl tvoří bývalé doly Čs. armáda a Doubrava. V roce 2006 byly organizačně členěny na závod Doubrava a závod Jan-Karel. Oba doly jsou v podzemí propojeny. Hornická činnost je prováděna na katastrálních územích měst a obcí Karviná, Doubrava, Orlová a Dětmarovice. Důl zaměstnával k celkem zaměstnanců, z toho v podzemí. Kromě toho bylo v podzemí v provozu zaměstsnáno 746 zaměstnanců dodavatelských firem a v oblasti důlních investic 160 zaměstnanců dodavatelských firem. Na zahlazování následků důlní činnosti bylo profinancováno v roce 2006 celkem 155 mil. Kč, z toho 6,5 mil. Kč na asanačně rekultivační stavby. Na dole se používají mechanizované posuvné výztuže domácí i polské výroby. K objevení uhelných slojí zde došlo roku 1776 a pravidelné těžbě od roku V letech 1800 až 1856 byl proveden rozsáhlý průzkum ložisek, v roce 1856 byly vyhloubeny jámy Jan, Františka a Jindřich. V roce 1862 byl založen Důl Karel, v roce 1871 jáma Hlubina. V roce 1951 byly tyto doly sloučeny v jeden Důl Čs. armáda, jehož mocnost dobývacích slojí se pohybuje od 0,6 do 6 m. Dobývání na tomto dole jde do hloubek 800 m pod povrch a Důl Čs. armáda je nejstarším dolem v OKR vůbec. Zahájení hornické činnosti v dobývacím prostoru Dolu Doubrava je datováno od roku Dnešní podoba dolu je dána datem 1. července 1995, kdy došlo ke sloučení Dolu Doubrava s Dolem ČSA. Na tomto dole došlo k 1. lednu 2000 k zásadním organizačním a restrukturalizačním změnám. Pokračovaly útlumové práce na lokalitě Jindřich, kde byla realizována celá technická likvidace důlních jam Jindřich II a Jindřich III včetně 18

19 potřebných navazujících povrchových úprav. Nově byla provedena též likvidace jámy Orlová 2 a likvidace Větřní jámy 3 v lokalitě Doubrava. Na zahlazování následků hornické činnosti bylo v roce 2006 vynaloženo 143, 9 mil. Kč. Společnost Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná (příloha č. 10) se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla a výrobou elektrické energie. Teplo a elektrická enegrie jsou vyráběny převážně v kombinovaném cyklu, kdy pára použitá v turbínách pro výrobu elektrické energie slouží v dalším technologickém kroku pro dodávku tepla. Tento cyklus výroby tepla a elektřiny přináší také významné ekologické efekty. Divize Karviná zároveň působí ve městech Havířov a Frýdek Místek. Bývalá společnost Teplárny Karviná, a. s. se k 31. prosinci 2001 sloučila se společností Moravsko-slezské teplárny, a. s. v Ostravě a vznikla akciová společnost Moravsko-slezské teplárny, Divize Karviná. Ještě v lednu 2002 se název společnosti změnil na Dalkia Morava,a. s. Od 1. dubna 2003 se do Divize Karviná včlenila Divize Frýdek-Místek a stala se její organizační jednotkou. Divize Karviná tím provozuje výrobní jednotky: Teplárna Karviná, Teplárna Čs. armáda a Teplárna Frýdek-Místek. Z nich každá provozuje své horkovody. K 1. lednu 2004 se Dalkia Morava, a.s. z důvodů vzniku Divize Praha přejmenovala na Dalkia Česká republika, a.s. Dalkia Česká republika, Divize Karviná zaměstnávala v roce 2006 celkem 473 zaměstnanců. Výroba tepla je zde zajišťována 9 parními a 2 horkovodními kotelními jednotkami o celkovém instalovaném výkonu 629 MWt na třech teplárenských zdrojích. Dva z nich, Teplárna Čs. armáda a Teplárna Karviná jsou propojeny horkovodním potrubím a mohou každý zvlášť i ve vzájemné spolupráci zásobovat teplou vodou jak město Karviná, tak město Havířov. Třetím zdrojem je Teplárna Frýdek-Místek v obci Sviadnov na okraji města Frýdek-Místek, která dodává horkou vodu horkovodním potrubím do systému centrální zásobování teplem. Výroba elektrické energie dodávaná do sítí distributorů je zajišťována 5 turbogenerátory o celkovém instalovaném výkonu 82 MWt. Dodávka elektrické energie v roce 2006 činila MWh. Podíl tržeb za elektřinu na celkových výnosech činil 28 %. Tepelnou energii v horké vodě a páře odebíralo v roce 2006 z Divize Karviná 19

20 celkem 416 zákazníků. Z celkového prodeje tepla bylo dodáno 70,5 % do téměř 68 tisíc domácností, zbývajících 29,5 % připadlo na krytí potřeb průmyslu a ostatních zákazníků. V roce 2006 bylo zákazníkům Divize Karviná dodáno teplo v množství GJ, což představuje podíl na celkových výkonech ve výši 70 %. Dalkia Česká republika, a.s. získala zájem u podnikatelských aktivit Gates Hydraulics v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole a obchodního domu Lídl v Karviné o dodávkách tepla systémem centrálního zásobování teplem. Hutní výroba je ve městě reprezentována podnikem Jäkl, a.s. Karviná (příloha č. 11/1-2), který byl založen v roce 1904 jako Továrna na výrobu vagónů a v roce 1917 byla přejmenována na Jäklův železářský průmysl. Společnost se zabývá výrobou a prodejem hutních polotovarů v sortimentu: závitové trubky svařované v provedení černém, pozinkovaném a kalovaném pro vedení médií (voda, plyn), svařované konstrukční trubky určené pro běžné konstrukční účely, svařované ocelové trubky přesné za studena tažené nebo kalibrované, které se užívají ve strojnictví, topenářských systémech, nábytkářství, automobilovém průmyslu apod., ocelové tenkostěnné profily otevřené, které se používají jako prvky v lehkých konstrukcích, závitové trubky s úpravou konců pro mechanické spojky a svařované kalibrované trubky pro konstrukční prvky v automobilovém průmyslu. Podnik se v roce 1994 zařadil jako jeden z mála mezi českými podniky s přezkoušeným systémem řízení jakosti. Jen za první pololetí 2006 společnost vytvořila provozní zisk tis. Kč a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhla výše tis. Kč. hodnota provozních výnosů. Společnost ročně produkuje na 200 tisíc tun hutních výrobků s vysokým podílem exportu do zemí Evropy, USA, Kanady a na Blízký východ. Podnik Kovona, a.s. Karviná (příloha č.12 ) byl znám především výrobou bytových jader pro stavebnictví. V současné době se specializuje na výrobu kovových regálů všeho typu, trubek na lešení, stolů k počítačům, zárubní aj. Předchůdcem dnešního podniku byla Pospíšilova drátovna a hřebíkárna, založená roku 1904 a v roce 1917 přejmenována na Fryštátské železárny a ocelárny, poté v roce 1931 na firmu Mücke - Melder. Název Kovona dostala od roku V dubnu 2006 byla prodána novému majiteli, společnosti SENAPOL, s.r.o., jejím spoluvlastníkem je KOVONA SYSTEM, a.s. Od roku 2002 přešla 20

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1531-30/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně 1m 2 pozemku parc.č. 2575/1 orná půda, katastrální území Kylešovice, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku:

Více

Nemocnice Tišnov, p. o.

Nemocnice Tišnov, p. o. Nemocnice Tišnov, p. o. Historie nemocnice 1895 - byl Tišnov prohlášen za klimatické místo se studenými lázněmi 1899 - za pomoci města Tišnova rozhodl MUDr. František Kuthan, průkopník vodoléčby a fyzikální

Více

Brownfields v Moravskoslezském kraji

Brownfields v Moravskoslezském kraji Brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava, 22. 10. 2015 Jiří Piskorz Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský kraj

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 1/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád Schváleno: 24.01.2012 Účinnost: 08.02.2012 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné na

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1606-105/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně pozemků parc.č. 510/5, 612/44, 2162/59, 2373/516, 2506/8, 2530/317, 2663/220, 2702/312 katastrální území Opava - Předměstí, parc.č.

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brno, 18. 2. 2015 Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm Nejméně obcí v rámci jednotlivých správních obvodů Zlínského kraje zahrnuje správní obvod Rožnov pod Radhoštěm. Zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel leží uprostřed mezi mi správními

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou.

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou. Název akce Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné km 9,900-11,500 Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olše

Více

Program ZM PRM/0085/2009

Program ZM PRM/0085/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0085/2009 PROGRAM pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 15.09.2009 Hodina PČ 1 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Přírodovědný klub při ZŠ Na Nábřeží Havířov. Miniprojekt k tématu: Nerostné suroviny v oblasti

Přírodovědný klub při ZŠ Na Nábřeží Havířov. Miniprojekt k tématu: Nerostné suroviny v oblasti 1 Přírodovědný klub při ZŠ Na Nábřeží Havířov Miniprojekt k tématu: Nerostné suroviny v oblasti Okres Karviná Okres Karviná je v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Zaujímá rozlohu 356 km2, což

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Schválen usnesením ZM č. 25 ze dne 16.12.2014 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2015 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 645 510 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 175 950,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Strategická průmyslová zóna Nošovice Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Základní charakteristika investice Hyundai Největší investice v dějinách České republiky Výše investice 1,148 mld. EUR (cca

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1631-13/2014-A

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1631-13/2014-A ZNALECKÝ POSUDEK č. 1631-13/2014-A o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně ideální jedné poloviny pozemků parc.č. 3016, 3017, 3067/7, 3073/6, 3298 k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, ideální jedné poloviny

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/2008 11/2012. Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Zpráva o uplatňování územního

Více

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY 5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii. Zpracovala: Konečná Denisa, email: deko.de@seznam.cz, prosinec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 18. 02. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více