KARVINÁ PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA LÉTA zasedání Zastupitelstva města Karviné, , usn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARVINÁ PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA LÉTA 2007-2011. 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné, 6. 11. 2007, usn."

Transkript

1 KARVINÁ PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA LÉTA zasedání Zastupitelstva města Karviné, , usn. 283 Karviná

2 Zpracovali: PhDr. Roman Nogol a PhDr. Alexandra Rebrová z podkladů odborů Magistrátu města Karviné, 2007 Foto a reprofoto: Edmund Kijonka,

3 1. ÚVOD Památkově chráněné území Městská památková zóna Karviná je nejcennější částí sídelní struktury města. Dokládá nejen historický vývoj města, ale ozřejmuje též jeho současnou existenci a směřování jeho dalšího vývoje. Historické jádro Karviné v kontextu celonárodních dějin tak vyjadřuje zároveň podíl evropského kulturního dědictví. Tato památkově chráněná část městského sídla zahrnuje vedle jednotlivých památkových budov, parků a drobné architektury také objekty, které ačkoliv nejsou zapsanými kulturními památkami, jsou nositeli kulturních hodnot památkově chráněného urbanistického celku, jeho ulic a panoramat. Vedle toho jsou tu ale také objekty provizorní, nekvalitní, na nichž památkové hodnoty nespočívají, a dokonce charakter urbanistického celku poškozují nebo snižují. Jsou zde také volné nevyužité prostory, které vytvářejí prostor pro určité urbanistické korektury nebo rozvojové rezervy města. Kulturní hodnoty městské památkové zóny spočívají ve vlastnostech urbanistického celku, jež zvýrazňují dominanty a podřazují běžnou zástavbu na základě hlubšího smyslu, jež vytvářejí rámec celkové významové struktury prostředí. Území městské památkové zóny Karviná je prostředím, v němž se jako v jiné části sídla bydlí, pracuje, podniká, ale i odpočívá. Vedle této společenské funkce má ale též problémy sociální, ekonomické, ekologické, územně technické a kulturní v nejširším pojetí. Svojí polohou v těžišti centra města se tyto problémy pak ještě násobí. Přijetím usnesení vlády České republiky č. 209 z roku 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl položen důraz na všestranný rozvoj památkově chráněného území. Město by mělo spolu s občany vzájemně spolupracovat na základě společné koncepce a státní správa by měla tomuto úsilí napomáhat svými ekonomickými, legislativními a organizačními opatřeními. 3

4 Cíle Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky jsou od schválení příslušného usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992, č. 209 stále tytéž. Z pohledu památkové péče se jedná zvláště o systematické provádění oprav, modernizace, rekonstrukce, ale i pravidelnou údržbu domovního a bytového fondu, jednotlivých objektů i jejich souborů. Prioritou ale zůstává zachování památkových hodnot a využití objektů a souborů k vhodným účelům, péče o urbanistickou a architektonickou čistotu prostředí, včetně vzhledu města a jeho charakteru. Pobídkou k plnění cílů programu regenerace je finanční podpora, kterou stát zastoupený Ministerstvem kultury ČR a krajskými úřady poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturních památek jejich vlastníkům. Celkový objem finančních prostředků ve státním rozpočtu pro tento program se v uplynulém období pohyboval v následující úrovni: PŘEHLED STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PROGRAM REGENERACE MPZ KARVINÁ V LETECH Tabulka č. 1 Rok Dotace MK Dotace MMR Dotace MSK Celkem Celkem zkratky: MK - ministerstvo kultury MMR - mimisterstvo pro místní rozvoj MSK - Moravskoslezský kraj 4

5 Ze státních prostředků MK, MMR a MSK bylo tedy v letech poskytnuto na plnění Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná celkem tis. Kč. 5

6 2. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPZ KARVINÁ Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na léta , který schválilo Městské zastupitelstvo v Karviné na svém 30. zasedání dne 6. listopadu 2001 usnesením č. 370, byl pravidelně projednáván a vyhodnocován na pracovních schůzích Odborné pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Karviná, která v tomto období pracovala ve složení: 1. PhDr. Roman Nogol, tajemník Magistrátu města Karviná, předseda 2. PhDr. Alexandra Rebrová, vedoucí oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 3. Ing. Libuše Krupková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MM Karviná 4. Ing. Josef Polách, vedoucí odboru finančního MM Karviná 5. Ing. arch. Stanislav Waszek, oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 6. Ing. arch. Igor Krčmář, Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava 7. Ing. Jitka Koščáková, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj Ostrava 8. PhDr. Libuše Svátková, externí spolupracovník NPÚ, územní pracoviště Ostrava 9. Ing. arch. Jaroslav Janský, autorizovaný architekt 10. Jaroslav Krótki, člen Zastupitelstva města Karviné Na základě docílených výsledků Programu regenerace MPZ Karviná v letech se jeví potřeba aktualizace tohoto programu, který zahrnuje časový horizont a stanovení strategie dalšího postupu při uplatňování cílů programu. Ve sledovaném období bude Odborná pracovní skupina pro regeneraci MPZ Karviná pracovat v následujícím složení: 1. PhDr. Roman Nogol, tajemník Magistrátu města Karviná, předseda 2. PhDr. Alexandra Rebrová, vedoucí oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 6

7 3. Ing. Libuše Krupková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MM Karviná 4. Ing. Josef Polách, vedoucí odboru finančního MM Karviná 5. Ing. arch. Stanislav Waszek, oddělení správy zámku a památkové péče OŠK MM Karviná 6. Ing. arch. Igor Krčmář, Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava 7. Ing. Jitka Koščáková, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj Ostrava 8. PhDr. Libuše Svátková, externí spolupracovník NPÚ, územní pracoviště Ostrava 9. Ing. arch. Jaroslav Janský, autorizovaný architekt 10. Jaroslav Krótki, člen Zastupitelstva města Karviné 11. Mgr.Andrea Čeplá, Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava I když se realizační akce soustřeďovaly na záchranu nejohroženějších kulturních památek, i v současné době existuje značný počet kulturních památek a souborů na území památkové zóny, které jsou v havarijním stavu. Nelze přitom zapomínat na průběžnou údržbu těch památek, které byly již dříve rekonstruovány, či restaurovány. Na svém jednání dne 12. března 2007 Odborná pracovní skupina navrhla zpracovat aktualizovanou verzi Programu regenerace MPZ Karviná na léta Neocenitelným pomocníkem metodického postupu při zpracování aktualizované verze Programu regenerace MPZ Karviná byly osobní konzultace, metodické příručky i odborné studie uveřejněné odbornými pracovníky Odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu v Praze a dalších odborných pracovišť. Aktualizaci Programu regenerace si vyžádaly nové skutečnosti vycházející z ukončení časového horizontu předchozího programu, realizace stěžejních akcí Programu rozvoje města Karviné na léta , ale také nová územně plánovací dokumentace s příslušnými podklady a vyhláškami. Jedná se o změnu č. 4 Územního plánu obce Karviná (dále ÚPSÚ), schválené MZ Karviná dne (usnesení č.1166), změnu č. 5 ÚPSÚ Karviná ze dne (usnesení č. 420), změnu č. 6 ÚPSÚ Karviná schválenou MZ Karviná (usnesení č. 1048), změnu č. 7 ÚPSÚ Karviná schválenou MZ Karviná (usnesení č. 886), Územního plánu zóny 7

8 Karviná Fryštát, Darkov - území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Karviná-Fryštát, Darkov (dále ÚPNZ), schválené MZ Karviná (usnesení č. 145) a jeho změna č. 1 schválená zastupitelstvem města , usnesení č. 724, jehož časovým horizontem je rok 2010 a změna č. 2 schválená zastupitelstvem města , usnesení č Závazná část tohoto ÚPNZ byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Města Karviné č. 4/2006 "O regulativech území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Karviná-Fryštát, Darkov" dne (usnesení č. 1075), jejíž účinnost nabyla platnost Stěžejními investičními akcemi aktualizované verze Programu regenerace na léta jsou například akce - rekonstrukce zámeckých koníren s mléčnicí, dokončení IV. etapy rekonstrukce zámeckého parku (park Boženy Němcové), dostavba zámeckých schodů do parku, rehabilitace městského opevnění podél Zámecké ulice, předláždění MPZ prostoru mezi KB a ČS včetně ul. Markovy a úprav u kostela sv. Marka, předláždění spojovací ulice mezi Pivovarskou a Mlýnskou, rekonstrukce kapličky u domu čp. 637 v Karviné-Darkově a obnova historické kašny s fontánou před zámkem. 2.1 Podklady pro zpracování Programu regenerace MPZ - aktualizace 1. Územní plán obce Karviná, schválený zasedáním MZ č. 286 ze dne návrhové období do roku 2010, zpracovatel Ing. arch. J. Šimíčková, Urbanistické středisko Ostrava s. r. o. 1. změna č. 1, zasedání MZ z , usn. č změna č. 2, zasedání MZ z , usn. č změna č. 3, zasedání MZ z , usn. č. 441 změny 1-3, digitalizovaná podoba, schválena MZ z změna č. 4, zasedání MZ z , usn.č změna č. 5, zasedání MZ z , usn. č

9 6. změna č. 6, zasedání MZ z , usn změna č. 7, zasedání MZ z , usn Obecně závazná vyhláška města Karviné č. 2/2006 o regulativech územního rozvoje města Karviné ze dne usn. ZM č. 1048/2006, účinnost 20. června Územní plán zóny Karviná Fryštát Darkov - území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, zpracovatel Ing. arch. Renata a Petr Májkovi, Ostrava, zasedání MZ z , usn. č. 145, digitalizace provedena v roce změna č. 1 zasedání MZ z , usn. č. 724, digitalizace provedena v roce změna č. 2, zasedání MZ z , uns. č Obecně závazná vyhláška města Karviné č. 4/2006 o regulativech území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Karviná-Fryštát, Darkov vydána ZM z , usn. č. 1075, účinnost od Studie parteru v historickém jádru Karviná-Fryštát (12/1995), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 6. Studie fasád v historickém jádru Karviná-Fryštát (12/1995), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 7. Studie okolí OD TREFA v Karviné-Fryštátě (1996), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 8. Studie parku Julia Fučíka v Karviné-Fryštátě (12/1997), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 9. Studie barevného řešení vybraných fasád v historickém jádru Karviná-Fryštát (12/2003), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 10. Studie humanizace proluk v zástavbě historického jádra Karviná-Fryštát (11/2003), projektant Ing. arch. Renata a Petr Májkovi 9

10 11. Úprava komunikací pěších podél tř. 17. listopadu v úseku od křižovatky u zimního stadionu po křižovatku u nemocnice v Karviné-Ráji (2005), Ateliér ESO spol. s r.o. 12. Program rozvoje města Karviné na léta , zpracovatel Statutární město Karviná, zasedání MZ z , usn. č Stručný průvodce po památkách města Karviné, zpracovatel PhDr. Alexandra Rebrová, Karviná Městská památková zóna Karviná, měřítko 1 : 2000, xerokopie, návrh Rekonstrukce parku Boženy Němcové (zámecký park) v Karviné, studie, zpracovatel Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Květ Babka, Brno 1995, zasedání RM z , usn. č Generel zeleně a způsob údržby ve městě, územně plánovací podklad, zpracovatel Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví 1999, zasedání MZ z , usn. č. 295, aktualizace schválena zasedání 76. schůze RM z , usn. č a 3. schůze RM z , usn.č Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná na léta , schválen na zasedání ZM z , usn. č Program podpory malého a středního podnikání, zpracovatel Město Karviná 2000, zasedání MZ z , usn. č Komplexní studie regenerace a rozvoje areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě, zhotovitel Ateliér Genius loci s.r.o, Ostrava, zodpovědný projektant: Dipl. Ing. Paul Seitz, Ing.arch. Iva Seitzová, listopad Urbanistická studie rekreačního využití území Karviná-Louky, zpracovatel Ing. arch. Jaroslav Haluza, Generel cyklistické dopravy na území města Karviné, zpracovatel DHV CR, spol. s. r. o.,

11 3. ŠIRŠÍ VZTAHY MPZ MĚSTA KARVINÉ 3.1 MPZ - město Karviná - region Město Karviná o rozloze 57,48 km 2 se nachází v severovýchodní části Slezska. Leží v údolní nivě řeky Olše s přítokem řeky Stonávky v Ostravské pánvi. Od Ostravy je vzdáleno 18 km, ve východní části katastru Podlesí je udáván hodnotou trigonometrického bodu 305,3 m. Střední část katastru Karviné podél řeky Olše a Stonávky nepřekračuje 250 m nadmořské výšky. Město Karviná leží na zeměpisných souřadnicích 49 51'15'' východní délky Gr. (příloha č. 1). Půdorys katastru města Karviné je nepravidelný, protáhlý od jihozápadu k severovýchodu se severním výběžkem v části Karviná-Staré Město. Na severu hraničí s obcí Petrovice u Karviné, na západ s obcemi Dětmarovice, Doubrava, Orlová, na jihu s obcemi Havířov, Horní Suchá a Český Těšín, na východě s polskými obcemi Ostrębów, Kaczyce, Zebrzydowice (příloha č. 2). Nadmořskou výškou se město Karviná začleňuje do pahorkatin nejsevernějšího předhůří Beskyd, které přecházejí do Odersko-viselské nížiny. Pravostranným přítokem řeky Olše je Staroměstský a Karvinský potok, v Karviné- Ráji je z pravé strany Olše vyveden potok Mlýnka, který protéká částí Karviná-Fryštát. Levostranným přítokem Olše v Karviné-Dolech, části Sovinec je říčka Stonávka a Solecký potok. V nižších polohách podél řeky Olše se nachází soustava Louckých rybníků, dnes postižených důlní činností v části Karviná-Staré Město. Správní základ dnešního města Karviné byl položen v roce 1948, kdy tehdy samostatné obce Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město vyslovily ve dnech 13. dubna až 25. června 1948 souhlas se sloučením a nový územní celek dostal název Karviná (výnos MV ČSR z 22. února 1949, Úřední list RČs, 1949, s. 365). V průběhu 50. až 70. let byla vybudována nová sídliště, která vytvořila městské části Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice. S účinností od 1. ledna 1975 byla k městu připojena obec Louky nad Olší, čímž byl integrační proces města završen. Dnešní sídelní strukturu tvoří 9 městských částí, a to Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Darkov, 11

12 Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná- Hranice, Karviná-Louky. V současné době má město Karviná celkem obyvatel (k ) (příloha č. 3). Město Karviná užívá znak a prapor, jehož základem je historická podoba znaku města Fryštátu na městské pečeti z roku 1529 a barevné vyobrazení na městské truhlici z roku Dnešní užívaný znak je doplněn o lipový květ symbolizující rozvoj města a nese následující popis: "Polcený štít v pravém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbrojí, v levém stříbrném poli půl lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem" (příloha č. 4). Karviná je sídelním městem správního okresu zřízeného v roce 1850 jako politického a soudního okresu Fryštát, který byl přejmenován roku 1949 na okres Karviná. V rámci územně správní reorganizace státu byl však od zrušen Okresní úřad Karviná. Jeho území zaujímá plochu 347 km 2 při česko-polských státních hranicích u 50. rovnoběžky a 18. poledníku. Eliptický tvar okresu je protáhlý od severozápadu k jihovýchodu. Jeho obvod měří 136,6 km a tvoří jej 71,5 km státních hranic s Polskem, tj. 52 procent území a 65,1 km hranic okresu, tj. 48 procent sousedí s dřívějšími správními okresy Frýdek-Místek (42,3 km), Ostrava (22 km), a na západě v krátkém úseku při řece Odře s okresem Opava (0,8 km) (příloha č. 5). Státní hranice okresu Karviná jsou ze 60 procent přírodní, jež tvoří ustálený vodní tok Olše ve třech úsecích o délce 26,5 km, v nedlouhém úseku 7 km i její silně meandrující pravý přítok Petrůvka a v úseku 9 km i řeka Odra. Zemský povrch tohoto území je obecně plochý, jen mírně zvlněný, nikde v něm nejsou ani nápadné hory, ani tvarově výrazné terénní hrany. Nejvyšší bod okresu je na vrcholu kopce Babí hora, jehož vrchol, vysoký 423 m.n.m., je vzdálen m od východního břehu údolní nádrže Těrlicko. Nejnižší bod okresu je 198 m.n.m. v místě, kde se vlévá Olše do řeky Odry. Typická výška na území okresu je 230 m.n.m. Většinu území, jeho severní část, zabírá východní polovina severní vněkarpatské sníženiny pojmenované Ostravská pánev. Jižní část území okresu tvoří podbeskydská Těšínská pahorkatina, která je západobeskydským podhůřím vnějších Západních Karpat. 12

13 Podnebí okresu lze zařadit do mírného pásma. Je mírně kontinentální a příbuzné klimatickým podmínkám sousedního Polska. Průměrné roční teploty se zde pohybují okolo 8 stupňů Celsia. Vodní soustava okresu patří Baltskému úmoří, povodí Odry. Stojatých a tekoucích vod je zde více než v ostatních okresech. Největší vodní plochou okresu Karviná je hladina údolní nádrže Těrlicko, která zaujímá plochu 2,7 km 2. Přehrada má 617 metrů dlouhou a 25 metrů vysokou sypanou hráz z 800 tis. m 3 zeminy. Největší hloubka této nádrže je 24 metrů, při normálním stavu zadržuje 27 miliónů m 3 vody. Vybudována byla v roce 1962 na říčce Stonávce jako akumulační, retenční a rekreační nádrž. Ze stojatých vod není žádná plocha jezerem. Všechny vodní plochy zde vznikly přímou nebo nepřímou činností člověka. Okres Karviná má však početně i plošnou rozlohou nejvíce vodních ploch, jež tvoří rybníky a zvodnělé poklesové kotliny. Hlavním tokem území je řeka Olše, která je tepnou celé zdejší vodní soustavy a největším tokem je řeka Odra. V území je pozoruhodný výskyt speciálních minerálních vod. Jejich prameny, tzv. solanky, jsou využívány k léčebným účelům v Lázních Darkov i jejich Rehabilitačním sanatoriu v Karviné-Hranicích. Svým složením i vysokou vydatností patří zdejší jodobromové prameny k nejsilnějším v Evropě. Jejich teplota je 10 až 13 stupňů Celsia. Vody jsou silně proplyněny a obsahují až 39,5 mg jódu a 102 mg bromu na litr. Na území okresu je téměř 300 rybníků a zvodnělých terénů. Nacházejí se většinou v Ostravské pánvi, zatímco v Těšínské pahorkatině jsou jen ojediněle. Největší rybniční soustava se nachází na pravobřeží Olše při severozápadním okraji Karviné mezi městem Karviná a obcí Dětmarovice. Tvoří ji 15 vodních nádrží oddělených od sebe jen úzkými hrázemi, takže vytvářejí téměř souvislou vodní plochu dlouhou 2,8 km a širokou 1,3 km. Největší z nich jsou rybníky Větrov, Čerpák, Mělčina, Šafář, Sirotek, Ženich a Vdovec. Plošně menší a méně ucelené je rybniční území jižně a východně od Rychvaldu. Z tamních 25 vodních nádrží je největší a také nejstarší rybník Skučák. Leží západně od Rychvaldu a má zhruba čtvercový tvar o délce strany 400 m. Rybník s jeho pobřežními loukami o celkové rozloze 30 ha je přírodní rezervací. Dalšími velkými rychvaldskými rybníky jsou Cihelní, Kout a Podkostelní rybník. Rybníky ve Starém Městě včetně dalších oblastí Moravskoslezského kraje jsou ve smyslu vládní nařízení č. 165/2007 Sb. vymezenou Ptačí oblastí Heřmanský stav - Odra - Poolší, jehož cílem je 13

14 zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, jako je bukáček malý, ledňáček říční a slavík modráček. Stanovení ochrany Louckých rybníků o celkové rozloze 32,98 ha kvůli jejich těžce poškozené soustavě důlní činností bylo k 21. prosinci 1987 jako státní přírodní rezervace zrušeno. Jednalo se o zachovalý lužní les s rybníkem Prostředníkem v aluviální nivě Olše s ojedinělou flórou i faunou. V současné době probíhá revitalizace a obnova původní fauny a flóry. Pro území zaniklého sídla Louky byla zpracována Urbanistická studie na rekreační využití území Karviná Louky, jejímž cílem je oživení a využití tohoto území pro příměstskou rekreaci obyvatel města a pro krátkodobou rekreaci v rámci cestovního ruchu. Sleduje posílení dominanty kostela sv. Barbory a doplnění území o další aktivity, například muzeum, amfiteátr s doprovodnými aktivitami, vybudováním naučné stezky aj. V severozápadní části se počítá s vybudováním areálu s plochou dráhou. Soubor 6 rybníků se nachází též na levobřeží Sušanky severně od Havířova v úzkém pásu dlouhém 1,35 km. Z ostatních zhruba 200 rybníků a vodních nádrží je největší Záblatský rybník a rybník Nový stav, které se nacházejí jižně od Bohumína. Řada stojatých vodních nádrží je ale také výsledkem antropogenních poklesů poddolovaného území Karviné-Dolů, Darkova, Doubravy, Dětmarovic a u východního okraje Bohumína-Skřečoně. Některé tvoří tzv. odkaliště, která mají dočasný charakter. Velká antropogenní nádrž dlouhá 2,2 km je také u Bohumína-Vrbice, její část se nachází i v okrese Ostrava. Severně od Starého Bohumína se nacházejí plošně rozsáhlé zvodnělé zemníky - vytěžené štěrkovny, způsobené průsakem podzemních vod. Specifický charakter udává okresu Karviná těžba černého uhlí, která je výhradně hlubinná. Vrstvy uhlí jsou uloženy pod třetihorními a čtvrtohorními přeryvy, které mají místy mocnost až 800 m, jinde však jen 200 m (Orlová-Lazy) nebo 160 m (Karviná). Hloubka těžby pod povrchem je místy i více než m. Takřka 90 procent vytěženého suterénu zůstává nevyplněno zakládkou, proto vrstva nad ním sesedá a vznikají poklesové kotliny, v nichž se zemský povrch snižuje. Místy dosahují poklesy až 25,5 m. Sesedání povrchu vede k poškozování lidského díla na povrchu. Vážně postiženými oblasti nadále zůstávají části Karviná-Doly, Karviná-Darkov, Karviná-Louky, i když příslušné těžební organizace podnikají nápravné kroky k postupné technické i biologické 14

15 rekultivaci těžbou dotčeného území. Město Karviná má katastrální výměru ha, na jehož území žilo k celkem obyvatel. Jeho sídelní strukturu tvoří 9 městských částí s následujícím počtem obyvatel: Karviná-Fryštát (2 458), Karviná-Doly (693), Karviná-Darkov (308), Karviná-Ráj (17 849), Karviná-Staré Město (818), Karviná-Nové Město (19 400), Karviná-Mizerov (13 520), Karviná-Hranice (8 905), Karviná-Louky (445) (příloha č. 6). Z uvedeného počtu ve městě žilo mužů a žen. Hustota osídlení je vyjádřena počtem obyvatel na 1 km 2. K bylo na území města celkem 583 živě narozených dětí a 668 zemřelých. Přirozený přírůstek je tedy vyjádřen úbytkem obyvatelstva - 85 osob. Ke sledovanému datu se z Karviné odstěhovalo 997 osob, tzn. že celkový přírůstek je vyjádřen faktickým úbytkem obyvatelstva města Karviné osob. K bylo ve městě uzavřeno celkem 201 sňatků a k témuž datu bylo 302 manželství rozvedeno. Město se v současné době potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti. Úřad práce v Karviné evidoval k celkem uchazečů o zaměstnání na území města. Míra nezaměstnanosti dosáhla tedy ke sledovanému období 18,89 %. Uchazečům o zaměstnání bylo ve sledovaném období k dispozici pouze 248,18 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo ve městě Karviná připadalo ke konci roku 2006 celkem 29,1 nezaměstnaných. Ke sledovanému datu bylo u Úřadu práce v Karviné evidováno 973 uchazečů pobírajících hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti. S ohledem na tuto špatnou situaci na trhu práce a růst nezaměstnanosti se hledalo řešení k vybudování podnikatelské zóny v Karviné. Pro tuto činnost byly vytipovány městské pozemky v Karviné-Starém Městě a již k podnikalo na území Průmyslové zóny Karviná - Nové Pole (příloha č.7/1-2) celkem 9 domácích i zahraničních investorů. Ještě v srpnu 2000 potvrdila svůj investiční záměr v lokalitě "Průmyslová zóna Karviná - Nové Pole" japonská firma Shimano Czech Republic, s.r.o. V novém průmyslovém komplexu včetně administrativního zázemí s počtem 800 pracovních míst 15

16 zahájila v březnu 2001 svoji činnost. Předmětem je výroba a montáž jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků, rybářského vybavení a dalších sportovních potřeb. K výstavbě průmyslového komplexu o rozloze cca 3 ha se v říjnu 2001 připojila rovněž česko-švédská společnost Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o., která se zabývá výrobou zakázkových chirurgických operačních setů, jednorázových chirurgických pomůcek a roušek s předpokládaným vytvořením cca 400 přímých pracovních míst. Dalším investorem se v listopadu 2001 stala karvinská firma Dexon Czech, s.r.o. se specializací na výrobu a prodej výrobků elektro-akustiky (reprosoustav). Investičním záměrem této firmy je výstavba výrobně skladovací haly na pozemku m 2 s předpokládaným počtem cca 48 přímých pracovních míst. Na výrobní činnosti se v průmyslové zóně od září 2004 podílí také firma Lift Component, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je vývoj, výroba a prodej výtahů a výtahových komponentů. Podniká rovněž v oborech koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, grafické práce a kresličské práce, výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, projektování elektrických zařízení, zámečnictví, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. V září 2004 se na Novém Poli v Karviné objevil také další zahraniční investor, jímž je americká firma Stant Manufacturing, s.r.o. Zabývá se výrobou motorových součástek pro automobilový a letecký průmysl, ale také výrobou plastových výrobků a pryžových výrobků. Americkým investorem je rovněž firma Gates Hydraulics s.r.o., která zde zahájila výrobu v dubnu Zabývá se montáží hydraulických hadic a kovových spojek, výrobou ostatních plastových a pryžových výrobků. Pronajala si zde rovněž od developerské firmy GH Development s.r.o. výrobní závod, v němž zahájila v květnu 2006 výrobu automobilových součástí. Od srpna 2006 začal na Novém Poli v Karviné podnikat také další zahraniční investor. Jedná se o švýcarskou firmu Baumann Springs s.r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem kovových pružin a příslušenství. Od října 2006 pak zde začala podnikat česká firma INPO s.r.o., jejímž předmětem činnosti je velkokapacitní prádelna. Koncem dubna 2007 byla podepsána smlouva s korejským investorem SEJONG Czech s.r.o., jejíž předmětem činnosti je výroba automobilových součástí. 16

17 Průmyslová zóna Karviná - Nové Pole má k dispozici cca 45 ha pozemků plně vybavených infrastrukturou a zajišťuje dostatek místa pro další rozšiřování výrobních hal. Pozemky jsou vlastnictvím města Karviné, což umožňuje rychle reagovat na požadavky investorů. Specifikem této průmyslové zóny je její vhodné strategické umístění v příhraničních regionech Česka, Polska i Slovenska. Investoři mohou v těchto příhraničních regionech využívat místní pracovní síly, potřebné množství dodavatelů, odběratelů i trhu místních spotřebitelů. Projekt výstavby průmyslové zóny Karviná-Nové Pole je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. S ohledem na průmyslový charakter zdejšího regionu poskytuje příležitosti investicím zejména v oblastech výroby strojů a nástrojů, komponentů pro automobilový průmysl, zpracování a tváření plastů, výrobky pro stavební průmysl a komponenty pro elektrotechnický průmysl. Určující ekonomikou nejen okresu, ale též města Karviné zůstává nadále těžba uhlí. Náklady spojené s útlumem těžby si k vyžádaly celkovou výši 2 162,3 mil. Kč. Dva důlní podniky OKD, a.s. jsou situovány v okrajových částech města. Největším dolem je Důl Darkov, a.s. OKD (příloha č.8), který má roční objem 3,9 mil. tun těžby uhlí (k ). Jeho dobývací prostory se nacházejí ve východní části Karvinské pánve. V roce 2006 byla struktura dolu následující: dva těžební závody (důlní závod 2,3), úpravna, provoz povrchových služeb. Důlní závody a ostatní provozy byly dislokovány v pěti lokalitách: lokalita bývalého závodu Gabriela, lokalita bývalého závoda Barbora, lokalita závodu 2 - Darkov, lokalita pomocného závodu a lokalita závodu 3-9. květen. Důl Darkov zaměstnává celkem zaměstnanců, z toho důlních dělníků. Na zahlazování následků důlní činnosti bylo investováno celkem 109,1 mil. korun, z toho 72,1 mil. Kč na asanačně rekultivační stavby. V současné době důl Darkov používá kombajny polské a německé provenience. Rozloha důlního pole činí 25,94 km 2. Dobývání jde do hloubek 650 m o mocnosti 2,99 m. Průzkum důlního pole dnešního dolu byl zahájen otevřením jámy Gabriela roku V roce 1883 byla zahájena těžba na Dole Hohenegger, v roce 1908 byl vybudován Důl Austria, později přejmenovaný na Důl Barbora. V roce 1946 dostal Důl Hohenegger název Důl 1. máj a v roce 1958 byl sloučen s Dolem Barbora. Téhož roku byl připojen 17

18 Důl Gabriela, přejmenovaný na Důl UNRRA, později Důl Mír, jehož provoz byl v rámci útlumu těžby v roce 1993 uzavřen. V roce 1972 byla zahájena výstavba Dolu Darkov. V roce 1982 byl dobudován nový Důl Darkov, který je v současné době výrobním centrem šachty. V roce 1988 se Důl Darkov stává nejmodernějším dolem v republice a poprvé je sloučen s Dolem 9. květen, který se roku 1990 znovu osamostatnil. V roce 1995 je Důl 9. květen znovu sloučen s Dolem Darkov, který vytvořil skupinový Důl Darkov. Dalším je Důl Čs. armáda, a.s. OKD (příloha č. 9) s objemem těžby 2,9 mil. tun uhlí v roce Nachází se v severovýchodní části Ostravsko - karvinského revíru, a jeho dobývací plochy mají rozlohu 26,15 km 2. Celková délka udržovaných důlních děl Dolu ČSA představovala k celkem m. Dnešní důl tvoří bývalé doly Čs. armáda a Doubrava. V roce 2006 byly organizačně členěny na závod Doubrava a závod Jan-Karel. Oba doly jsou v podzemí propojeny. Hornická činnost je prováděna na katastrálních územích měst a obcí Karviná, Doubrava, Orlová a Dětmarovice. Důl zaměstnával k celkem zaměstnanců, z toho v podzemí. Kromě toho bylo v podzemí v provozu zaměstsnáno 746 zaměstnanců dodavatelských firem a v oblasti důlních investic 160 zaměstnanců dodavatelských firem. Na zahlazování následků důlní činnosti bylo profinancováno v roce 2006 celkem 155 mil. Kč, z toho 6,5 mil. Kč na asanačně rekultivační stavby. Na dole se používají mechanizované posuvné výztuže domácí i polské výroby. K objevení uhelných slojí zde došlo roku 1776 a pravidelné těžbě od roku V letech 1800 až 1856 byl proveden rozsáhlý průzkum ložisek, v roce 1856 byly vyhloubeny jámy Jan, Františka a Jindřich. V roce 1862 byl založen Důl Karel, v roce 1871 jáma Hlubina. V roce 1951 byly tyto doly sloučeny v jeden Důl Čs. armáda, jehož mocnost dobývacích slojí se pohybuje od 0,6 do 6 m. Dobývání na tomto dole jde do hloubek 800 m pod povrch a Důl Čs. armáda je nejstarším dolem v OKR vůbec. Zahájení hornické činnosti v dobývacím prostoru Dolu Doubrava je datováno od roku Dnešní podoba dolu je dána datem 1. července 1995, kdy došlo ke sloučení Dolu Doubrava s Dolem ČSA. Na tomto dole došlo k 1. lednu 2000 k zásadním organizačním a restrukturalizačním změnám. Pokračovaly útlumové práce na lokalitě Jindřich, kde byla realizována celá technická likvidace důlních jam Jindřich II a Jindřich III včetně 18

19 potřebných navazujících povrchových úprav. Nově byla provedena též likvidace jámy Orlová 2 a likvidace Větřní jámy 3 v lokalitě Doubrava. Na zahlazování následků hornické činnosti bylo v roce 2006 vynaloženo 143, 9 mil. Kč. Společnost Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná (příloha č. 10) se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla a výrobou elektrické energie. Teplo a elektrická enegrie jsou vyráběny převážně v kombinovaném cyklu, kdy pára použitá v turbínách pro výrobu elektrické energie slouží v dalším technologickém kroku pro dodávku tepla. Tento cyklus výroby tepla a elektřiny přináší také významné ekologické efekty. Divize Karviná zároveň působí ve městech Havířov a Frýdek Místek. Bývalá společnost Teplárny Karviná, a. s. se k 31. prosinci 2001 sloučila se společností Moravsko-slezské teplárny, a. s. v Ostravě a vznikla akciová společnost Moravsko-slezské teplárny, Divize Karviná. Ještě v lednu 2002 se název společnosti změnil na Dalkia Morava,a. s. Od 1. dubna 2003 se do Divize Karviná včlenila Divize Frýdek-Místek a stala se její organizační jednotkou. Divize Karviná tím provozuje výrobní jednotky: Teplárna Karviná, Teplárna Čs. armáda a Teplárna Frýdek-Místek. Z nich každá provozuje své horkovody. K 1. lednu 2004 se Dalkia Morava, a.s. z důvodů vzniku Divize Praha přejmenovala na Dalkia Česká republika, a.s. Dalkia Česká republika, Divize Karviná zaměstnávala v roce 2006 celkem 473 zaměstnanců. Výroba tepla je zde zajišťována 9 parními a 2 horkovodními kotelními jednotkami o celkovém instalovaném výkonu 629 MWt na třech teplárenských zdrojích. Dva z nich, Teplárna Čs. armáda a Teplárna Karviná jsou propojeny horkovodním potrubím a mohou každý zvlášť i ve vzájemné spolupráci zásobovat teplou vodou jak město Karviná, tak město Havířov. Třetím zdrojem je Teplárna Frýdek-Místek v obci Sviadnov na okraji města Frýdek-Místek, která dodává horkou vodu horkovodním potrubím do systému centrální zásobování teplem. Výroba elektrické energie dodávaná do sítí distributorů je zajišťována 5 turbogenerátory o celkovém instalovaném výkonu 82 MWt. Dodávka elektrické energie v roce 2006 činila MWh. Podíl tržeb za elektřinu na celkových výnosech činil 28 %. Tepelnou energii v horké vodě a páře odebíralo v roce 2006 z Divize Karviná 19

20 celkem 416 zákazníků. Z celkového prodeje tepla bylo dodáno 70,5 % do téměř 68 tisíc domácností, zbývajících 29,5 % připadlo na krytí potřeb průmyslu a ostatních zákazníků. V roce 2006 bylo zákazníkům Divize Karviná dodáno teplo v množství GJ, což představuje podíl na celkových výkonech ve výši 70 %. Dalkia Česká republika, a.s. získala zájem u podnikatelských aktivit Gates Hydraulics v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole a obchodního domu Lídl v Karviné o dodávkách tepla systémem centrálního zásobování teplem. Hutní výroba je ve městě reprezentována podnikem Jäkl, a.s. Karviná (příloha č. 11/1-2), který byl založen v roce 1904 jako Továrna na výrobu vagónů a v roce 1917 byla přejmenována na Jäklův železářský průmysl. Společnost se zabývá výrobou a prodejem hutních polotovarů v sortimentu: závitové trubky svařované v provedení černém, pozinkovaném a kalovaném pro vedení médií (voda, plyn), svařované konstrukční trubky určené pro běžné konstrukční účely, svařované ocelové trubky přesné za studena tažené nebo kalibrované, které se užívají ve strojnictví, topenářských systémech, nábytkářství, automobilovém průmyslu apod., ocelové tenkostěnné profily otevřené, které se používají jako prvky v lehkých konstrukcích, závitové trubky s úpravou konců pro mechanické spojky a svařované kalibrované trubky pro konstrukční prvky v automobilovém průmyslu. Podnik se v roce 1994 zařadil jako jeden z mála mezi českými podniky s přezkoušeným systémem řízení jakosti. Jen za první pololetí 2006 společnost vytvořila provozní zisk tis. Kč a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhla výše tis. Kč. hodnota provozních výnosů. Společnost ročně produkuje na 200 tisíc tun hutních výrobků s vysokým podílem exportu do zemí Evropy, USA, Kanady a na Blízký východ. Podnik Kovona, a.s. Karviná (příloha č.12 ) byl znám především výrobou bytových jader pro stavebnictví. V současné době se specializuje na výrobu kovových regálů všeho typu, trubek na lešení, stolů k počítačům, zárubní aj. Předchůdcem dnešního podniku byla Pospíšilova drátovna a hřebíkárna, založená roku 1904 a v roce 1917 přejmenována na Fryštátské železárny a ocelárny, poté v roce 1931 na firmu Mücke - Melder. Název Kovona dostala od roku V dubnu 2006 byla prodána novému majiteli, společnosti SENAPOL, s.r.o., jejím spoluvlastníkem je KOVONA SYSTEM, a.s. Od roku 2002 přešla 20

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA KARVINÉ. Textová část 1. Aktualizace 2003

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA KARVINÉ. Textová část 1. Aktualizace 2003 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA KARVINÉ Textová část 1. Aktualizace 2003 2 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Součásti cenové mapy stavebních pozemků... 3 3. Instrukce pro použití cenové mapy... 3 4. Stručná charakteristika

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA Květoslava Hrubá DIAMO, s.p. o.z. ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava Vítkovice, e-mail:hruba@diamo.cz

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ 1 Dům služeb a společenské centrum Prostějov Studie 1985, Ing.arch. M.Konvička 2 Rekonstrukce statku Gabrielov, Čechy pod Kosířem, Studie 1987, Ing.arch.J.Škopán 3 Školící a

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více