ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM. MÍRU č.62, KLATOVY ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO, KLATOVSKÁ TŘ. č. 16, PLZEŇ ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA DATUM : 11 /

2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM. MÍRU č.62, KLATOVY ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO, KLATOVSKÁ TŘ. č. 16, PLZEŇ ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA DATUM : 11 / 2012 O B S A H : II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.2 ÚP OBCE Č E R V E N É P O Ř Í Č Í A. TEXTOVÁ ČÁST 2

3 A TEXTOVÁ ČÁST 3

4 O B S A H : a) Postup při pořízení změny územního plánu obce b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů f) Vyhodnocení splnění zadání g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k) Vyhodnocení připomínek 4

5 a) Postup při pořízení změny územního plánu obce (doloží pořizovatel v závěru pořizování změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí) b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů - dle Politiky územního rozvoje ČR, schválené usnesením vlády č. 929 ze dne , leží obec Červené Poříčí při severním okraji specifické oblasti SOB 1 - Šumava, vymezené především za účelem řešení dlouhodobě přetrvávajících problémů z hlediska udržitelného rozvoje území ( přetrvávající recesivní vývoj obcí ) ; - dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, vydaných Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 834/08 ze dne , byla poloha obce Červené Poříčí zpřesněna - území obce bylo vyčleněno ze specifické oblasti SOB 1 - Šumava a lokalizováno do nadmístní rozvojové osy OR 3 Plzeň-Klatovy, situované podél silnice I/27, zahrnující i rozvojové území Švihov u Klatov, se kterým obec Červené Poříčí přímo sousedí ; - úkoly pro územní plánování obcí, ležících v nadmístní rozvojové ose OR 3 Plzeň-Klatovy, spočívají v regulaci rozvoje zástavby s preferencí širších dopravních funkcí, v dosažení vyváženého rozvoje s ohledem na podmínky jednotlivých částí rozvojové osy, v ochraně hodnot krajiny s využitím pro pohybovou rekreaci a v negaci rozvoje rekreační zástavby ve volné přírodě ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se v konkrétní lokalitě zastavěného území obce vytváří podmínky pro rozvoj občanského vybavení komerčního charakteru místního až nadmístního významu a to v souladu s požadavky, vyplývajícími pro obec Červené Poříčí z ÚAP ORP Klatovy ; c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování - ochrana architektonických a urbanistických hodnot v území, ochrana nezastavěného území - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí řešené plochy změn leží uvnitř současně zastavěného území obce a nekolidují s limity využití území, existujícími ve správním území obce Červené Poříčí ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí jsou v řešeném území dotčeny hodnoty kulturně historické : areál bývalého pivovaru, který je změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí řešen jako plocha přestavby, určená pro občanské vybavení komerčního charakteru, je nemovitou kulturní památkou (rej.č. : 45866/4-2818) ; ( vlastník objektu (stavebník) je povinen (již během přípravy stavby) si vyžádat závazné stanovisko odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy ( 14, odst.1 a 2 zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění) ; - celé území obce Červené Poříčí se nachází v oblasti s častými archeologickými nálezy ; ( vlastníci objektů (stavebníci) jsou povinni již od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu v Praze a umožnit této nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum ( 22, zák. č. 20 / 1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ) ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí jsou v řešeném území dotčeny hodnoty urbanistické ; zrekonstruována do požadovaných parametrů bude k areálu bývalého pivovaru přiléhající MK, vybudovány budou potřebné parkovací plochy, přístupové chodníky, terénní úpravy s veřejnou zelení apod. ; objekty budoucího občanského vybavení komerčního charakteru na 5

6 ploše přestavby budou připojeny na stávající technickou infrastrukturu obce Červené Poříčí ; změna č.2 ÚP obce Červené Poříčí přispívá ke zhodnocení a dalšímu rozvoji urbanistických hodnot v řešeném území ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí řešené plochy změn nezasahují do nezastavěného území ani jej neovlivňují ; d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů - změna č.2 ÚP obce Červené Poříčí byla zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), vyhl. č. 500 / 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhl. č. 501 / 2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění ; - změna č.2 ÚP obce Červené Poříčí a odůvodnění změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí svými textovými a grafickými částmi obsahově a věcnou náplní odpovídají příloze č. 7, vyhl. č. 500 / 2006 Sb. ; e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ( doloží pořizovatel v závěru pořizování změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí ) e.1. Ochrana veřejného zdraví, kvalita životního prostředí - řešené plochy změn, vymezené změnou č.1 ÚP obce Červené Poříčí, neohrozí veřejné zdraví, přispějí ke zkvalitnění a ke zvýšení atraktivity životního prostředí na území obce Červené Poříčí ; e.2. Požární obrana a civilní ochrana - řešené plochy změn, vymezené změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí, budou zásobovány požární vodou obdobně jako stávající zástavba části Červené Poříčí : zdrojem požární vody budou stávající vodní nádrže a stávající vodoteče ( řeka Úhlava ) ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí je zajištěn příjezd požární technikou k vymezeným plochám změn po přilehlých zrekonstruovaných MK ; - řešené plochy změn, vymezené změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí, budou zahrnuty do plánu civilní ochrany obyvatelstva obce a budou tak zajištěny požadavky, stanovené vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ( 100% ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech ) ; e.3. Ochrana před povodněmi - obec Červené Poříčí je řazena mezi obce, postihované záplavami z rozvodněné řeky Úhlavy, protékající v blízkosti východního okraje zastavěného území ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí řešené plochy změn se nachází v mírně zvýšené poloze uvnitř stávající zástavby obce a v dostatečné vzdálenosti od toku řeky Úhlavy ; 6

7 e.4. Ochrana přírody a krajiny - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí jsou respektovány plochy a objekty ochrany přírody ( tj. prvky všeobecné ochrany přírody dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění ) ; f) Vyhodnocení splnění zadání - pořizovatel ( MěÚ Klatovy, ÚÚP, Nám. Míru. č. 62, Klatovy ) ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval v souladu s 47, zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) návrh zadání změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí a zajistil jeho projednání ; - na základě uplatněných požadavků a podnětů byl návrh zadání upraven a v souladu s 47 odst.5 zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) bylo zadání změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Červené Poříčí ; - změna č.2 ÚP obce Červené Poříčí respektuje jednotlivé body zadání, tvořící jeho obsah a stanovující hlavní cíle a požadavky pro zpracování návrhu změny ; g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení - požadavky na rozvoj území, vyvolávající potřebu změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí, jsou požadavky investora (budoucího stavebníka), vstupujícího do řešeného území ; jeho rozvojový záměr, plánovaný v obci Červené Poříčí, projednalo a schválilo zastupitelstvo obce ; - přijaté řešení obsažené ve změně č.2 ÚP obce Červené Poříčí vychází z projednaného a zastupitelstvem obce Červené Poříčí schváleného zadání ; - důvodem, vyvolávajícím změnu ÚPD je záměr soukromého podnikatelského subjektu vybudovat při západním okraji zastavěného území části Červené Poříčí, formou přestavby areálu bývalého pivovaru, občanské vybavení komerčního charakteru místního až nadmístního významu ( hotelový komplex s restaurací a kuchyní, malým pivovarem, provozem wellness, klubovou činností, venkovním amfiteátrem, ubytováním personálu, bydlením vlastníků občanského vybavení, event. stájí pro max. 4 koně a pod.) ; - realizací staveb a zařízení na ploše přestavby, řešené změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí, bude v ucelené lokalitě zastavěného území obce Červené Poříčí vytvořen soubor objektů a ploch občanského vybavení (nově vybudovaný hotelový komplex, stávající víceúčelové hříště a sousední prodej obuvi včetně venkovského pohostinství), sloužící občanům obce a obyvatelům přilehlého okolí ; budoucí stavby a zařízení na ploše přestavby, mající nadmístní význam, přispějí především k rozvoji cestovního ruchu v území ; h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí - KÚ PK, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 77a, odst. 4, písm. n), zák. č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučil ve svém stanovisku k zadání změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí vliv navrženého řešení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ; - KÚ PK, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 22, zák. č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, nepožadoval ve svém stanovisku k zadání změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí posouzení vlivů navrženého řešení na životní prostředí ; 7

8 - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno ; i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí řešené plochy změn leží uvnitř současně zastavěného území, vymezeného územně plánovacím dokumentem obce v roce 2001 (viz grafická příloha) ; - vzhledem k tomu, že plocha přestavby P1(OVK), vymezená změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí v rozsahu areálu bývalého pivovaru, neklade požadavky na zábor ZPF a zastavitelná plocha Z4 (VP) vyžaduje minimální zábor ZPF (menší než 2000 m 2 ), změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se v souladu se Zásadami řešení záboru ZPF, uvedenými ve společném metodickém doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP, zábor půdního fondu nevyhodnocuje ; j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ( doloží pořizovatel v závěru pořizování změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí ) k) Vyhodnocení připomínek ( doloží pořizovatel v závěru pořizování změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí ) zpracovala : ing.arch. Lexová Jaroslava autorizovaný architekt ČKA, p.č ARCHITEKTONICKÉ STUDIO Klatovská tř.č.16, P L Z E Ň tel/fax : V Plzni 11 /

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více