Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012 Domov ADAM Dřevohostice Domov ADAM Dřevohostice, p. o. Lapač 449, Dřevohostice www. domovadam.cz identifikátor služby: Zpracováno dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem předkládá: PaedDr. Jarmila Odložilová, ředitelka organizace Stránka 0 z 30

2 Obsah 1. Základní údaje o organizaci Kontaktní údaje: Údaje o organizaci: Struktura organizace - úseky: Organizační schéma Profesní zastoupení v organizaci ve sledovaném období: Přehled hlavní činnosti Základní činnosti poskytované služby dle platného zákona a jeho prováděcí vyhlášky Studentská praxe Spolupráce s dalšími subjekty: Oblast investiční a materiálová Oblast personální a organizační Oblast realizace služby a péče o uživatele Propagace organizace Přehled o zaměstnancích, personální údaje Vzdělávání zaměstnanců v roce Supervize Zapojení do projektů Přehled o uživatelích Přehled o hospodaření v organizaci Způsob financování Přehled společenských, sportovních akcí: Závěrečné slovo Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit malou ochutnávku toho, jak se vaří sociální pobytová služba v našem domově. Ingredience přidáváme všichni. Výsledek je někdy sladký, jindy trochu hořký, občas přisolíme slzičkami, občas se něco rozbije nebo připálí. Děláme všechno pro to, abychom podávali to nejlepší. Abychom dostáli svým závazkům vůči společnosti i uživatelům. Při své práci jsme vděčni za každý dobrý recept zvenčí nebo zákusek v podobě sponzorských zákusků. Všem, kteří nás podporují, moc děkujeme. Příjemné čtení přeje J. Odložilová, ředitelka domova Stránka 1 z 30

3 Výroční zpráva za rok 2012 Parková část domova Stránka 2 z 30

4 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok Základní údaje o organizaci Zpracovala a předkládá: PaedDr. Jarmila Odložilová, ředitelka organizace Název organizace: Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace IČ: Identifikátor: Datová schránka: fc6khrc Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku u K. S. v Ostravě v odd. Pr, vložka 782, dne Registrace služby: pod č. j. KUOK/63331/2008 (poslední změna registrace) ISO DLE NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 Adresa: Lapač 449, Dřevohostice Telefon, fax: , ová adresa: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, OLOMOUC 1.1. Kontaktní údaje: Jméno pozice telefon pracovní doba PaedDr. Jarmila ODLOŽILOVÁ Ludmila HOŠŤÁLKOVÁ Miroslav DAĎA Olga METELKOVÁ Petra STOKLÁSKOVÁ Bc. Lada VOJÁČKOVÁ Jana KUBOVÁ Helena HORÁKOVÁ ředitelka zástupkyně ředitelky správce ekonomka sociální pracovnice sociální pracovnice personalist ka mobil: mobil: mobil: účetní Stránka 3 z 30

5 Poslání organizace 1.2. Údaje o organizaci: Nabídnout a poskytovat sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Předmět činností Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby vymezené v 48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Zřizovací listinou. Zásady poskytování sociální služby vstřícný a rovnoprávný přístup ke všem bez ohledu na rozsah a hloubku postižení handicapu; respektování lidských práv; zachování úcty k člověku, vzájemné tolerance a důvěry; podstatou týmové práce je spolupráce všech zainteresovaných; východiskem individuálního přístupu je respekt originality uživatele a jeho oprávněného nároku na osobní přístup a vlastní volbu v rozhodování o sobě samém; zachování intimity a tajemství každý má právo na respektování jeho důstojnosti a vyžadování úcty; každý by měl mít možnost a právo nést odpovědnost za svůj život. V případě, že jeho schopnost je v nějaké míře omezena, je povinností pečujících osob toto zajistit a garantovat nesmíme rozhodovat o životě druhých osob; je povinností poskytovatele zajistit odborně a kvalitně vzdělaný personál; spolupracujeme s odbornými pracovišti, která se nějakým způsobem mohou podílet na zkvalitnění života uživatelů a s dalšími institucemi, se školami, s úřady, se soudy apod.; zapojováním uživatelů i domova do života v obci, účastí na kulturně společenském a sportovním životě v obci i širším regionu, organizací Dnů otevřených dveří, propojováním aktivit s dalšími organizacemi a spolky, předcházíme vzniku předsudků. udržování rodinných vazeb snahu o začlenění do běžného zp. života PODPORUJEME využívání místních zdrojů jiných služeb navazování sociálních vztahů schopnost soběstanč nosti nezávislost na službě Stránka 4 z 30

6 Struktura organizace - úseky: Organizace je rozdělena na 5 hlavních úseků: Tento úsek má na starost správce domova. Úsek zajišťuje po stránce technické bezpečný a bezproblémový chod celého domova, především však technologických celků: kotelny, kuchyně a prádelny. Správce řídí, organizuje a kontroluje práci údržbářů. Za úsek odpovídá ekonomka domova, úzce spolupracuje s personalistkou tato zajišťuje vedení personální agendy a mezd, s účetní- tato odpovídá za vedení pokladny, fakturaci, OOPP pro zaměstnance a inventarizaci a se skladovou účetní, jejímž úkolem je vedení skladového hospodářství a zásobování domova. Největší úsek domova. Zahrnuje většinu zaměstnanců, kteří přímo pečují o uživatele domova. Jejich práci řídí a kontroluje zástupkyně ředitelky vedoucí zdravotně výchovného úseku. Tato spolupracuje s lékaři, odpovídá za vykazování výkonů vůči pojišťovnám. Úsek, který je přímo řízen ředitelkou domova. V úseku pracují 2 kvalifikované vychovatelky a 1 pracovnice sociálních služeb zařazená jako výchovný nepedagogický pracovník domova. Vychovatelky se podílí na kulturně společenském a sportovním programu pro uživatele, 2 x ročně provádí hodnocení činnosti. Spolupracují s klíčovými pracovníky při tvorbě a naplňování individuálních plánů uživatelů. Nově vytvořený úsek domova. Vedoucí úseku je jedna ze dvou sociálních pracovnic. Kromě svých pracovních povinností metodicky vede činnost pracovnic sociální péče. Spolupracuje se všemi úseky domova. Pro zájemce je nabízeno poradenství, a to: KONZULTAČNÍ HODINY: PO a St: od hod., jinak dle předchozí dohody kdykoli Informace lze získat jak formou ových dopisů, tak běžným písemným kontaktem, telefonickým rozhovorem, popř. osobní návštěvou (nejlépe předem ohlášenou) a na webových stránkách: Stránka 5 z 30

7 Domov ADAM patří do sítě poskytovatelů sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, s celoročním nepřetržitým provozem (rezidenční služba). Sociální službu nabízíme a poskytujeme v bývalých a zrekonstruovaných budovách ZD Dřevohostice. Nevyužívané budovy byly odkoupeny. Po roce úprav a dostavby byly připraveny pro nové využití. Kapacita byla v té době pro 121 uživatelů. Dnes je kapacita domova 100 lůžek. Jsme tu proto, abychom nabídli a realizovali typ rezidenční služby v co největším rozsahu jedincům, kteří se ocitli v tíživé situaci, nemohou nadále z jakýchkoli důvodů žít bez cizí pomoci v přirozeném prostředí vlastní rodiny nebo blízkých a projeví o službu zájem. Služba je určena chlapcům a mužům se zdravotním postižením. Je nabízena v podmínkách, které jsou dány charakterem stavby, jejím členěním, vybavením a celkovými možnostmi. Rádi bychom přispěli k eliminaci sociálního vyloučení osob, které jsou svým zdravotním handicapem ohroženy přímo či nepřímo. Rádi pomůžeme řešit jejich nepříznivou situaci, ať už přímo službou nebo odbornou radou. Snažíme se pomoci, jak najít vhodnou službu v tíživé sociální situaci občanovi, který se na nás obrátí buďto sám nebo v zastoupení jinou osobou. Našim záměrem není přesvědčit občana, který nás osloví, že pobytová služba je to nejvhodnější východisko, nýbrž podpořit jej v nejpříhodnějším a pro něj přijatelném způsobu řešení jeho situace. Pomáháme hledat i jiná alternativní řešení - terénní služby, denní stacionáře a podobně. Interní kontrolní činnost Organizace má nastavený interní kontrolní systém, a to vnitřním předpisem. Dle plánu kontrolní činnosti provádějí pověření zaměstnanci v průběhu roku kontroly. V roce 2012 bylo provedeno několik kontrol na různých úsecích činnosti: kontrola dodávaného zboží, kontroly finančních operací, kontroly na úseku sociálních záležitostí, kontrola docházky apod. PRVKY ACROVYN Stránka 6 z 30

8 Organizační schéma ředitelka zástupkyně ředitelky o zdravotně výchovný úsek kuchyně stanice 1 stanice 2 úklid A 1 A 2 B 1 B 2 prádelna všeobecná sestra všeobecná sestra všeobecná sestra všeobecná sestra oprava prádla ošetřovatel ošetřovatel technicky správní úsek ekonomicky hospodářský úsek výchovný úsek sociální úsek údržba PaM vychovatelka sociální pracovnice účetní vychovatelka A 1, A 2 PSS skladová účetní PSS (nepedagog) B 1, B 2 PSS Stránka 7 z 30

9 Profesní zastoupení v organizaci ve sledovaném období: ÚSEK PRACOVNÍ POZICE POČET OSOB CELKEM ředitelka, 4. st. řízení 1 1 Ekonomicky hospodářský ekonomka, 1. st. řízení (vedoucí úseku) 1 P a M 1 4 účetní 1 skladová účetní 1 Technicky správní správce, (vedoucí úseku 124 odst.4)) 1 4 údržbář 3 Zdravotně výchovný zástupkyně ředitelky SZP (vedoucí úseku), 2. st. řízení Stanice (objekt A ) staniční sestra, 1. st. řízení 1 SZP (bez odborného dohledu) 3 6 NZP 2 2. Stanice (objekt B ) staniční sestra, 1. st. řízení 1 SZP (bez odborného dohledu) 5 7 NZP (ošetřovatel) 1 Sociální sociální pracovnice, 1. st. řízení (vedoucí úseku) 1 sociální pracovnice 1 29 PSS 25 PSS nepedagog 2 Výchova vychovatelka 2 PSS nepedagog 1 3 Prádelna, úklid, krejčí pradlena, uklízečka, krejčí 3, ,5 Kuchyně vedoucí kuchyně ( 124 odst. 4) 1 kuchař/ka Celkem zaměstnanců 68,5 profese ženy muži celkem THP, soc. prac SZP, NZP PSS, vychovatel ostatní ,5 CELKEM , celkem ženy muži Stránka 8 z 30

10 2. Přehled hlavní činnosti Dle zřizovací listiny - zařízení poskytuje služby rezidenčního charakteru, a to formou celoročního pobytu. Zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Je součástí sítě poskytující rezidenční služby v rozsahu ubytování a stravování, rozvoje smyslových a rozumových schopností a dovedností, dále péče zdravotní a léčebně preventivní. V neposlední řadě podporu ve všech oblastech života jedince, při respektování individuality a práv občana ČR. Domov je určen osobám chlapcům a mužům, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Veškerá činnost je zaměřena k zajištění podpory a pomoci těmto osobám při sociálním začlenění a při prevenci proti sociálnímu vyloučení. V intencích zákona č. 108/2006 Sb. ve všech jeho souvisejících doplňcích a ustanoveních. Organizace je řízena ředitelkou, která je jmenována a odvolávána Radou Olomouckého kraje. Ředitelka je povinna vytvářet podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Dále pak musí stanovit rozsah pravomocí a odpovědností všech zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Musí vytvářet a nastavovat vnitřní kontrolní systém a dbát na jeho aktualizaci a dodržování a provádět kontrolu. K tomu je nutné, aby organizace měla systém vnitřních směrnic, předpisů a tyto dodržovala. Jejich rozsah nesmí být v rozporu s platnou legislativou státu. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění všech pozdějších ustanovení je sociální služba nabízena a poskytována stanovené cílové skupině osob a takto i registrována. Osoby se zdravotním postižením dle 48 zák. č.108/2006 Sb. v platném znění, a to mužského pohlaví od 3 let věku s mentálním postižením včetně vad kombinovaných, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, kterým byl přiznán příspěvek na péči alespoň ve stupni 1. Přičemž počet přijatých uživatelů bez PnP nesmí být vyšší než 5% z celkového počtu uživatelů. děti předškolního věku (3 6 let) mladší děti (7 10 let) starší děti (11 15 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19-26 let) dospělí (27 64) mladší senioři (65 80 let) Od roku 2007 bylo vytvořeno oddělení pro děti. Stránka 9 z 30

11 Je vybaveno odpovídajícím zařízením a nábytkem, je podřízeno potřebám a požadavkům dětí (herna, dětský pokoj). jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení; kteří trpí infekční a parazitární chorobou, tuberkulózou, psychotickým onemocněním, pohlavní chorobou v akutním stadiu, kterou by mohl ohrozit sebe či ostatní spolubydlící nebo personál poskytovatele, chronickým alkoholismem či závislostí na omamných a psychotropních látkách; narušujícím vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu poruchy chování a agresivity Základní činnosti poskytované služby dle platného zákona a jeho prováděcí vyhlášky: DOMOV NABÍZÍ A POSKYTUJE ZA ÚHRADU TYTO ČINNOSTI: CELOROČNÍ UBYTOVÁNÍ ve tři a více lůžkových pokojích bez vlastního sociálního zařízení, CELODENNÍ STRAVU VČETNĚ ZVLÁŠTNÍCH DIET, strava je podávána v domovské společné jídelně nebo přímo k lůžku uživatele. Vzhledem ke kapacitě zařízení, podléhá výdej stravy určitému režimu tak, aby se ke všem strávníkům dostalo jídlo vždy v dobré kvalitě a vhodném čase, ÚKONY PÉČE v rozsahu těchto základních činností: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; e) sociálně terapeutické činnosti; f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. DÁLE NABÍZÍME: DENNÍ PROGRAM s přihlédnutím k vlastní volbě uživatele. Na denním programu se podílejí všichni pracovníci v přímé péči a sami uživatelé. K výběru slouží terapeutické místnosti se zaměřením na rukodělnou činnost, muzikoterapii, dramatický kroužek, výtvarnou činnost. K dispozici je také tělocvična a sportovní hřiště s umělým povrchem, zahrada s parkovou úpravou včetně houpaček a zahradní nábytku. VOLNÝ POHYB UŽIVATELE mimo zařízení, které je bez omezení. Případné omezení je limitováno pouze možnostmi a schopnostmi uživatele a nutností jeho podpory při orientaci, mobilitě a s ohledem na jeho bezpečnost a respektování práva na přiměřenou míru rizika. INDIVIDUÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB v obci i mimo obec. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, a to v souladu s platnými zákony. Přímo v domově je zřízeno odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Malá Dlážka Přerov. Stránka 10 z 30

12 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A VLASTNÍ ORGANIZACE ZÁJMOVÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI. OŠETŘOVATELSKOU PÉČI zajišťovanou odborně způsobilým personálem. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE VČETNĚ ODBORNÉ. ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA ÚČASTNIT SE VOLEB. ROZSAH poskytovaných služeb je dán vymezením definovaným zřizovací listinou a musí být v možnostech domova. TAKÉ GARANTUJEME: zajištění péče o osobní věci a majetek včetně oprav a odborných revizí; zajištění ochrany finančních prostředků dle platných závazných zákonů a norem vztahujících se k hospodaření se svěřenými finančními prostředky; bez omezení umožnění kontaktu s rodinou a blízkými známými a podporu vztahů, jejich rozvíjení a udržování; zajištění kontaktu s prostředím život v obci. Uživatelé mohou dle svého uvážení využívat všech nabízených služeb v místě pobytu; umožnění návštěv příbuzných a přátel bez důvodného omezení (např. epidemie, rozhodnutí soudu); S platebními podmínkami sociální služby je každý zájemce seznámen, úhrada je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a je přílohou smlouvy, další přílohou je ceník, tento je dostupný na webových stránkách domova Studentská praxe Domov ADAM umožňuje studentům škol s různým zaměřením vykonání nutné studentské praxe. Získání zkušeností z provozu organizace je důležitým momentem pro studenta. Během stáže či realizované praxe v domově lze získat náhled jak do oblasti ekonomické a provozní, tak v oblasti péče o člověka. Studenti se mohou také podílet na tvorbě individuálního plánování, provádění sociálního šetření apod. O vykonání praxe se mohou ucházet studenti škol s ekonomickým, manažerským, sociálním a zdravotním zaměřením a rovněž kurzů PSS dle zákona č. 108/2006 Sb. Předpokladem a podmínkou pro vykonání bezpečné praxe je uzavření dohody o provedení praxe včetně podpisu o mlčenlivosti, a to mezi organizací, která určí mentora studentské praxe a vysílající organizací, tj. školským nebo jiným vzdělávacím zařízením či agenturou. Spolupráce se vzdělávacími agenturami a školskými institucemi dává možnost pro možný výběr budoucích zaměstnanců, kteří během praxe prokázali nejen schopnosti, ale i opravdový zájem o náročnou práci v sociální oblasti Spolupráce s dalšími subjekty: OBECNÍ ÚŘAD MĚSTYSE DŘEVOHOSTICE OBECNÍ ÚŘAD LIPOVÁ Stránka 11 z 30

13 OBECNÍ ÚŘAD TUROVICE OBECNÍ ÚŘAD DOMAŽELICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA DŘEVOHOSTICE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ DLÁŽKA PŘEROV PEDAGOGICKÁ FAKULTA OLOMOUC INTER META OSTRAVA DITTMANN CONSULTING S. R. O. OLOMOUC ORDINACE RŮZNÝCH LÉKAŘŮ TENISOVÝ KLUB DŘEVOHOSTICE ČMŠS HARTMANN RICO A. S. LÉKÁRNY DŘEVOHOSTICE A BYSTŘICE POD HOSTÝNEM A MNOHO DALŠÍCH Naši sponzoři a přátelé: V průběhu každodenní činnosti jsme navázali kontakty s mnoha lidmi a společnostmi. Z občasného pracovního setkání se časem staly přátelské vazby, které přerostly v něco velmi cenného, a tím je podpora a sponzorování některých našich aktivit. Naši přátelé z firem, společností, ale i soukromé osoby se podílejí svojí finanční i věcnou podporou na obohacení kulturního, společenského a sportovního života uživatelů, ale i vzdělávání zaměstnanců domova. Za každou podporu jsme vděčni. Mezi hlavní sponzory patří: Důležitým mezníkem v činnosti je řádné členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. APSS ČR je organizací působící v celorepublikovém rozsahu, sdružující v současné době přes 700 poskytovatelů sociálních služeb, zřizovaných nejrůznějšími subjekty, od státních přes církevní až po soukromé. Stala se partnerem MPSV při jednání o změnách zákonů, spolupracuje také se společnostmi, které mají ve svém programu výrobu nebo vývoj produkty pro sociální sféru, poradenství nebo vzdělávání související s poskytováním sociální služby v celé šíři působení. V roce 2011 oslavila 20 let působení. Ředitelka domova ADAM je členkou prezidia a předsedkyní krajské organizace Olomouckého kraje, která má 55 členů z řady poskytovatelů sociálních služeb. Na kvalitu služby si může každá osoba ve službě stěžovat, podat podnět či námitku. K tomuto účelu slouží SCHRÁNKY. Nacházejí se na třech místech domova. Všechny jsou dostupné pro každého. Stížnosti jsou řešeny dle platných pravidel. Stránka 12 z 30

14 3. Pro období roku 2012 si organizace naplánovala několik důležitých úkolů pro různé oblasti své činnosti Oblast investiční a materiálová Výměna neopravitelného zastaralého kuchyňského plynového kotle za nový a dále výměna velkokapacitní pračky. Realizace prvků ACROVYN v interiéru domova pokračování v objektu B. Doplnění vybavení cvičných kuchyněk pro uživatele v objektu A, nákup nádobí a kuchyňských elektro spotřebičů. Vymalování celého objektu a jeho důkladná údržba Oblast personální a organizační Byla přijata nová pracovnice na pozici pracovník sociální péče, 2 osoby byly přijaty za dlouhodobou pracovní neschopnost. Tři pracovní poměry byly ukončeny. Dvě zaměstnankyně odešly do SD a jedna po ukončení pracovního poměru jako zástup za MD. Zhodnocení vzdělávání s vyčíslením nákladů a časové dotace jsou uvedeny v části o zaměstnancích. Realizována výměnná stáž několika PSS s Domovem Větrný mlýn Skalička, p. o. a Penzionem pro důchodce v Lošticích. Účast na IV. Výročním kongresu APSS ČR v Táboře. Splnění požadavků revize získané normy ISO 9001:2008, číslo certifikátu: 43015/A/0001/UK/CZ. Prověření nastavených požadavků bylo velmi náročné. Byly přijaty změny v politice organizace, vytvořeny nové vnitřní předpisy apod. Dne proběhla revize a organizace prokázala, že plní kritéria normy Oblast realizace služby a péče o uživatele Nahlédnutí do sociálního koutku, slovo vedoucí sociálního úseku. Jedním ze stěžejních principů námi poskytované sociální služby je podpora uživatelů v jejich samostatnosti, rozvoji jejich soběstačnosti, upevňování jejich integrace do společnosti a předcházení sociálnímu vyloučení. Vysokou pozornost věnujeme oblasti uplatňování jejich vůle. Dáváme podněty na úpravu nebo navrácení způsobilosti k právním úkonům. S velkým úspěchem se setkalo rozběhnutí cvičných kuchyněk pro naše uživatele, které jsou jim k dispozici na jednotlivých odděleních a umožňují, aby se zúčastnění podíleli na celém procesu přípravy pokrmu. Začíná se nákupem surovin, následně vlastním vařením a konečným stolováním, vč. doprovodných činností jakými jsou např. úklid. Stránka 13 z 30

15 K předcházení sociálnímu vyloučení uživatelů využíváme veřejných míst, sítě nabízených služeb a zdrojů. Snažíme se, aby uživatelé s ohledem na hloubku svého zdravotního postižení za službami docházeli a vyhledávali je, nikoli aby jim byly služby tzv. servírovány. Jsme otevřeným zařízením, podporujeme vazby uživatelů s lidmi mimo domov, s jejich známými a příbuznými. Za úspěch lze považovat v r ukončení využívání služeb našeho domova dvou uživatelů. Tito v současné době žijí v kruhu svých rodin. Z celé řady akcí, jichž se naši uživatelé zúčastnili, jistě stojí za zmínku podzimní rekreace na Tesáku, kde byla navázána spolupráce s tamním personálem hotelu. Tradičně se naši uživatelé účastní diskotéky na Taverně v Přerově, kde se setkávají s dnes už svými známými, na které se vždy těší. Oblibu si získal tenis a účast na akcích pořádaných tenisovým oddílem v Dřevohosticích (TJ Sokol Dřevohostice). Uživatelé - tenisté byli přijati za členy místního tenisového oddílu, a to se všemi souvisejícími atributy, ať už jde o brigády, možnost využití tenisového areálu či účast na turnajích. Korunou spolupráce domova byl již druhý ročník tenisového turnaje ADAM cup 2012, na kterém změřili své výkony naši uživatelé a sportovci místní i z jiných obcí. Novým partnerem akce byl i Nadační fond Veolia. Zástupce fondu pan Pavel Mlčoch se stal patronem turnaje. Podpořili nás i společnosti: Dalkia Česká republika a Veolia Transport, spol. BONNO s.r.o. a NORK s.r.o.. Nehrající obyvatelé domova byli spolu s dalšími občany Dřevohostic nadšenými diváky. Nezanedbatelná spolupráce je taktéž se sousední obcí Lipová, ve které se s naší účastí na akcích počítá. Zástupci obce se zúčastnili turnaje v kulečníku pořádaného naším domovem. Pan starosta obce Lipová věnoval vítězům velký dort. Nejednou se taky uskutečnil zábavný turnaj v bowlingu v Bystřici pod Hostýnem, kde byly pozvány klientky domova Javorník z Chvalčova. V září 2012 byli naši uživatelé pozváni na Jubilejní 25. den zdravotně postižených v Bohuslávkách, který pořádalo Alfa handicap sdružení občanů se zdravotním postižením, a stejný pořadatel pozval naše uživatele na společenský ples v Městském domě v Přerově. Nemalému zájmu se každoročně těší výsadba stromků v Dřevohosticích, které se s místními občany účastní i uživatelé našeho domova. Byla započata aktivní spolupráce s Penzionem pro důchodce v Lošticích za účelem mini transformace některých našich uživatelů a jejich přechod do života s nižší mírou podpory. Zaměstnanci našeho domova se již byli podívat ve zmíněném zařízení, aby mohli naše uživatele připravovat na život v penzionu. Vzájemné vztahy obou zařízení jsou upevňovány taktéž účastí našich uživatelů na soutěži ve hře Člověče, nezlob se, který se konal v Lošticích a kterého byla zakončena společným posezením na zahradě penzionu. V r plánujeme uspořádat turnaj v šipkách, ve který přizveme na oplátku obyvatele loštického penzionu. Dále pak byla navázána spolupráce s profesionálním střihačem ovcí. Opakovaná zkušenost znovu obohatila uživatele, poznávají další stránky života povinnosti spojené s péčí o živá zvířata a formu podnikání. Byla řešena jedna stížnost ze strany uživatele (opakovaná), záležitost byla vyřešena ke spojenosti obou stran, o čemž je učiněn zápis. Další stížnost byla ze strany zákonného Stránka 14 z 30

16 zástupce. Situace byla vysvětlena za účasti zástupce zřizovatele. Ze strany domova nedošlo k pochybení. Byli přijati noví uživatelé, a to v kontextu stanovených podmínek pro přijetí. Realizováno mnoho společenských a sportovních aktivit v domově i mimo něj, jejich výčet je uveden v samostatné části výroční zprávy Propagace organizace Náš domov zajistil realizaci SENIOR SYMPOZIA, které bylo věnováno Evropskému roku stárnutí a mezigenerační solidarity. Záštitu převzal náměstek primátora města Přerova pan Mgr. Dušan Hluzín. Hosty byli: Mgr. Jan DOBEŠ, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální začleňování a rovné příležitosti, MUDr. Jitka CHALÁNKOVÁ, poslankyně Parlamentu České republiky, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a členka výboru pro evropské záležitosti, Mgr. Valerie Zatloukalová Navrátilová, vedoucí oddělení sociálních služeb, Krajský úřad Olomouckého kraje, PaedDr. Jarmila ODLOŽILOVÁ, předsedkyně krajské organizace APSS ČR Olomouckého regionu, PhDr. Blanka REKTOROVÁ, psycholožka Psychosociálního centra Přerov, Páter Pavel HOFÍREK, Děkan Římskokatolické farnosti Přerov, PhDr. Mgr. Naděžda ŠPATENKOVÁ, PhD., ředitelka Univerzity třetího věku při UP Olomouc, MUDr. Michaela HUSTÁ, oční lékařka Euro klinika Olomouc s.r.o., MUDr. Eduard SOHLICH,MBI, ředitel Nemocnice Hranice, a.s., MUDr. Aleš KUČA, náměstek pro lékařskou péči Nemocnice Hranice, a.s. SENIOR SYMPOSIUM Věnováno k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Dřevohostice Stránka 15 z 30

17 Pozvánka na Den otevřených dveří. K návštěvě domova byla pozvánka rozdána i rozeslána. Současně byla vyvěšena na veřejné vývěsce v obci Dřevohostice. Zveřejnění se objevilo v časopisu Sociální služby. Domov ADAM Dřevohostice, p. o., Lapač 449, Dřevohostice Vás zve na: 22 října od 9.00 hod. do hod. Co jsme si pro Vás připravili: prohlídku domova s doprovodem odpovědi na Vaše zvídavé otázky výstavu výrobků a prací našich uživatelů fotografie ze života v domově výstavu fotografií zařízení sociálních služeb Olomouckého regionu od hod. vystoupení dramatického kroužku: Pohádka O veliké řepě, tanec zumba. Na Vaši návštěvu se těší uživatelé a také zaměstnanci domova Pozvánka na 2. Tenisový turnaj v 15,00 hod. ADAM CUP, ve kterém se nehraje o ceny, ale o duši Patronem turnaje je pan Ing. Pavel Mlčoch, zástupce Nadačního fondu Veolia Celý turnaj podpořili: PŘIJĎTE, UDĚLÁTE RADOST SOBĚ I NÁM! Odborný garant a poradce: pan Jaroslav JANČÍK předseda tenisového oddílu Stránka 16 z 30

18 3.5. Přehled o zaměstnancích, personální údaje EVIDENČNÍ POČTY, RŮMĚRNÁ MZDA BEZ OON OBDOBÍ 01/ /2012 Průměrný evid. počet Evid. počet prac. k poslednímu dni Mimoevid. PRŮM- KATEGORIE ZPS O pracovníků počet MZDY PRACOVNÍKŮ MZDY O FYZ.OS. ŽENY PŘEPOČ. FYZ.OS. ZK.ÚV ŽENY PŘEPOČ. ŽENY BEZ cel TZ N. OON k. P Celkem za organizaci MZDA A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY VYPLACENÉ ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE PRACOVNÍKŮ Průměrné evidenční počty v organizaci Evidenční počty za organizaci k poslednímu dni období Průměrný přepočtený počet za jednotlivé kategorie pracovníků fyzické osoby ženy Stránka 17 z 30

19 3.6. Vzdělávání zaměstnanců v roce VYHODNOCENÍ (dle profesí) = vzdělávání za rok 2012 ředitelka 1 ekonomka 1 účetní 1 skladová účetní 1 personalistka 1 sociální pracovnice 2 SZP 11 NZP 3 PSS 27 kuchař/ka 6 uklízečka 3 pradlena, šička 4 správce 1 údržbář, topič, řidič 3 Organizace má zpracován vzdělávací plán, který je v lednu následujícího roku vyhodnocen. Vedoucí jednotlivých úseků sledují naplňování vzdělávacích potřeb. Každý hrazený seminář či odborná akce musí být schválena ředitelkou organizace. VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2012 Zařazení Počet osob Počet hodin Cena v Kč Průměr/1 hod. vzděl. Počet hod. na 1 os. Cena/1 osoba THP ,- 118, ,- SZP , ,- 63,- 17, ,- VYCHOVATELÉ ,- 81, ,- PSS + NZP ,- 39,- 23,5 934,- 0SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ,- 149,- 25, ,- KUCHYNĚ ,- 78,- 15, ,- OSTATNÍ ,- 36,- 4,3 156,- CELKEM , ,- 63,82 18, ,- THP, SOC. PRAC., OSTATNÍ 10 x 2 hod. supervize THP SZP VYCHOVATELKY PSS+NZP SOC.PRACOVNICE 5000 KUCHYNĚ 0 POČET OSOB POČET HODIN CENA v Kč prům.cena na 1 hod. OSTATNÍ Vzdělávání zaměstnanců bylo splněno. Zákonem stanovený požadavek byl naplněn. Stránka 18 z 30

20 3.7. Zapojení do projektů Náš domov se zapojil do účasti na jednom z projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků v Olomouckém, Jihomoravském a Pardubickém kraji (CZ.1/04/3.1.03/ ). Řízení transformace pobytových sociálních služeb vzdělávací program pro pracovníky podílející se na procesu transformace na úrovni zařízení a regionu. Vzděláváním k individualizaci podpory (2011/0001-PC, 2008/334-SP) 3.8. Přehled o uživatelích Pohyb uživatelů: Stav k Přijato 10 Propuštěno 5 Zemřelí 3 Stav k Pohyb uživateů v roce 2011 stav k přijato propuštěno zemželí stav k Věková struktura uživatelů: Stav k Do 6 let let let let let let let 0 Stav k Průměrný věk uživatele = 44,1 let Věková struktura uživatelů Počet doručených žádostí: 18 Počet odmítnutých z důvodu jiní cílové skupiny: 9 Počet neuspokojených z důvodu plné kapacity: 1 Stupně závislosti Mobilita uživatelů 1. STUPEŇ 13 osob Trvale upoutaní na lůžko 8 osob 2. STUPEŇ 20 osob Mobilní za pomoci druhé osoby nebo 3. STUPEŇ 25 osob technických pomůcek 36 osob 4. STUPEŇ 38 osob Zcela mobilní 56 osob Stránka 19 z 30

21 3.9. Přehled o hospodaření v organizaci ORGANIZACE DISPONUJE MAJETKEM V HODNOTĚ: ,43 Kč, který je vlastnictvím zřizovatele. Odepisován je dle platné vyhlášky č. 563/1991 Sb. ve znění pozd. předpisů. Majetek je využíván pouze k vykonávání poslání domova v souladu se zřizovací listinou. Není zatížen žádnými břemeny, pohledávkami a závazky vůči jinému subjektu. ČÍSLO ÚČTU POLOŽKA FINANČNÍ HODNOTA 018 DDNM , STAVBY , MOVITÝ MAJETEK , DHM , POZEMKY ,00 MAJETEK CELKEM ,43 PŘEHLED ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE V Kč UZ/22/16/2011 Kuchyňský plynový kotel ,00 UZ/22/16/2011 Ohřívač TÚV ,00 UZ/22/16/2011 Velkokapacitní pračka ,00 CELKEM ,00 PŘEHLED ČERPÁNÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ Z IF V Kč VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Prvky ACROVYN ,00 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Průmyslový čistič podlah ,00 CELKEM ,00 ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ CELKEM ,00 ČERPÁNÍ FONDU ODMĚN 0,00 CELKEM ,00 PŘÍSPĚVKY OD ZŘIZOVATELE V Kč PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ,00 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ODPISY ,00 DOTACE MPSV ,00 CELKEM ,00 ODPISOVÝ PLÁN PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OLOMOUCKÝM KRAJEM ODPISOVÁ SKUPINA ROČNÍ ODPISOVÁ SAZBA DOBA ODPISOVÁNÍ V V % LETECH , , , , , ,00 Stránka 20 z 30

22 NÁKLADY NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V TIS. Kč v Kč Schválený rozpočet ,00 Upravený rozpočet ,00 Skutečnost ,38 VÝNOSY , , ,11 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , Způsob financování Zdroje financování nákladů poskytované služby: Dotace z MPSV 18 % Platby od uživatelů 31 % Příspěvek od zřizovatele 12 % Platby od zdravotní pojišťovny 4 % Úhrada za péči (PnP) 25 % Ostatní výnosy 0,9 % Výnosy z nájmů 0,02% (% vychází z hrubé skutečnosti 2012) Přehled společenských, sportovních akcí: Prohlídka dřevohostického zámku, návštěva Hasičského muzea a sdružení pro děti Dřeváček. Dle sdělení uživatelů: Rádi chodíváme do areálu zámku, ve kterém mnozí z nás strávili kus života, a vždy vzpomínáme, jak to tu kdysi vypadalo. Tentokrát nás ale provázel pan kastelán a nahlédli jsme do zámeckých komnat v novém. Bylo tu nově zřízeno informační centrum, opraveny další místnosti, prohlédli jsme si krásné prostory i s velmi poutavým vyprávěním pana kastelána. Také jsme navštívili hasičské muzeum, kde jsme viděli mnoho zajímavých věcí. Poznámka: Všichni uživatelé (nebo jejich opatrovníci) souhlasí s uveřejněním svých fotografií ve výroční zprávě. Stránka 21 z 30

23 19.1. Výlet na Hostýn, sáňkování Konečně napadl sníh, ale na pořádné hromady musíme do vyšších poloh. Tak jsme se rozhodli vyvětrat sáňky a boby. Čepice, šály, teplé bundy a jedem! Sluníčko se sice schovávalo, ale i tak jsme si to náramně užili, nikdo se nepolámal, nikdo nezmrznul. Čekání na zpáteční autobus jsme si zpříjemnili v cukrárně a zahřáli jsme se teplým čajem a kávou. Všem se výlet líbil a třeba nám zima ještě dovolí si jej zopakovat Sněhulákový bál Sněhu nám moc nenapadlo, tak jsme si sněhuláka postavili z papírových krabic, dali jsme mu parádní šálu a odvezli si jej do jídelny, aby nám dělal sněhulákovou kulisu na bále! Zazpívali jsme si zimní písničky o sněhulácích, zasoutěžili a zatančili a všichni jsme se dobře bavili. Kuchařky nám připravily milé překvapení a sněhové pusinky nám moc chutnaly. Dokonce i polévku na oběd jsme měli ze sněhuláčích nosů :). Sněhuláků nakonec byla spousta a vůbec nám nevadilo, že venku nesněží! Srdíčkový den Někdo svátek Svatého Valentýna slaví, někdo ne, ale proč si nezpříjemnit dopoledne veselou zábavou? Tentokrát jsme si užili "Srdíčkový den". Vychovatelky si pro nás připravily malé vystoupení na úvod, jak si pejsek a kočička pekli dort, a kuchařky nám upekly linecká srdíčka, abychom z toho pečení taky něco měli :) Pak jsme tancovali a bylo nám všem veselo Pochování basy Již tradičně se zapojujeme do kulturního dění v obci a uchovávání tradic a zvyklostí. Ne jinak tomu bylo i při pochovávání basy. Stránka 22 z 30

24 25.2. Diskotéka Taverna Přerov Na pozvání Denního centra v Přerově se již tradičně účastníme společenských akcí. Tentokrát jsme si jeli zatančit na diskotéku, která je určena jen pro nás, kdo se rádi vidíme a ještě raději spolu tančíme Trénink na plaveckém bazéně v Přerově příprava na závody Ples v Kokorách Společenský ples v Kokorách je vhodnou příležitostí pro navázání nových kontaktů, přátelství a k prožití příjemného společenského podvečera Velikonoční jarmark v Olomouci Byli jsme pozváni na Velikonoční jarmark, který pořádal Krajský úřad Olomouckého kraje ve spolupráci s RCO v termínu 27. a Jelikož naši uživatelé v rámci volnočasových aktivit vytvářeli velikonoční dekorace, rádi jsme se s těmito "dílky" pochlubili Návštěva Velikonoční výstavy v klubu Atlas v Přerově Zajeli jsme si do Přerova a navštívili velikonoční výstavku, kde jsme se nechali inspirovat krásnými výrobky a velikonoční atmosférou. Chlapcům se výstava moc líbila a rádi si vyzkouší některé nápady i ve volnočasových aktivitách v domově Mistrovství ČR v plavání Dne se v Přerově konalo Mistrovství České republiky v plavání pro region Morava a Slezsko, pořádané českým svazem mentálně postižených sportovců, pod záštitou ing. Pavla Sekaniny, náměstka hejtmana Olomouckého kraje. I přes velkou nemocnost jsme se na závody připravili a nakonec jsme se sice v malém počtu závodu zúčastnili a celou atmosféru jsme si užili, podle známého rčení - není důležité vyhrát, ale zúčastnit se :) Stránka 23 z 30

25 11.4. Výstava Titanic Navštívili jsme zajímavou výstavu k 100. výročí potopení Titaniku. Na výstavě bylo k vidění množství materiálů dokumentujících zaoceánskou lodní dopravu na počátku 20. století zapůjčených ze soukromé sbírky olomouckého sběratele Vladimíra Gračky. Mohli jsme si prohlédnout například historické pohlednice s vyobrazením přístavů a parníků, katalogy lodních společností, přepravní lístky, lodní řády, mapy námořních dopravních cest. Na textových panelech jsme se dozvěděli informace o luxusním vybavení parníku, o prominentních pasažérech i o zásobách, které převážel Výstava na téma netopýři Tentokrát jsme navštívili ornitologickou stanici v Přerově, kde je instalovaná tematická výstava o netopýrech. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a výstava se nám moc líbila Výstava výtvarných prací umělecké školy - Bystřice pod Hostýnem Vydali jsme se na velmi inspirativní výstavu, která se nám nejenže líbila, ale byla hodně motivující. Výtvarné práce šikovných a nadaných mladých malířů z uměleckých škol nás opravdu nadchly a někteří z nás si třeba podobné techniky rádi vyzkouší Stříhání oveček v Lipové Jaro je tu, a tak jsme se byli podívat, jak se vyhánějí ovečky na pastvu a také na práci a šikovné ruce stříhače. Vycházka byla příjemná i poučná Výlet do Nahošovic, pozorování daňků Okolí našeho Domova je opravdu bohaté na mnoho přírodních krás, jen je třeba se dívat Slet čarodějnic na zámku v Dřevohosticích Každoroční pálení čarodějnic je naší oblíbenou akcí. Bohatý program, soutěžení i tanec nám vždy zpříjemní celý den Vítání jara Jako každý rok, i letos jsme se těšili na Vítání jara, ale protože jsme byli pořád nemocní, museli jsme s naší "uvítačkou" chvíli počkat, ale nakonec to dobře dopadlo. Vyšlo nám počasí Stránka 24 z 30

26 a jaro se ukázalo v plné parádě! Oficiálně jsme probudili balóny a všichni jsme hledali schované skřítky a víly, které nám to naše jarní vítání zpestřili. Všichni jsme se dobře bavili a také jsme si pochutnali na první letošní opékačce máj v Bystřici pod Hostýnem Tentokrát jsme se byli podívat na prvomájové oslavy do Bystřice pod Hostýnem. Byl to krásný výlet a měli jsme co obdivovat Dětský den Dřevohostice zámek Zasoutěžit si, zasportovat, užít si spoustu legrace. Tak probíhá každoročně Dětský den na zámku. My už sice děti nejsme, ale v každém z nás dítě dřímá, takže nám nic nebrání si tento den příjemně užít Kácení máje v Líšné pěší výlet Tentokrát jsme se šli podívat na dosud neviděnou a neslýchanou akci a nelitovali jsme ani toho dlouhého pěšího pochodu. Opravdu to stálo za to! Precizně připravený bohatý program plný písniček a scének, průvod různých masek, občerstvení, prostě paráda! Výlet na Hostýn Náš první jarní Hostýnek, oblíbené výletiště a příjemně strávený den Turnaj v kuželkách Protože rádi hrajeme ruské kuželky a počasí nám přálo, uspořádali jsme malý kuželkový turnaj. Nebylo vůbec jednoduché se trefit do kuželek, ale pobavili jsme se všichni. Stránka 25 z 30

27 1.6. Dětský den Den dětí jsme již tradičně oslavili s našimi školáky všichni. Paní učitelka a Patrik nám předvedli, jak si nacvičili malé divadélko s pohádkou O Koblížkovi, vychovatelky nás pobavily v rolích klaunů, zahráli jsme si pár veselých her a řádně jsme si zatančili. Do taneční nálady nás dostali kluci, kteří nacvičují zumbu. Přestože jsme tentokrát nebyli venku, ale v jídelně, měli jsme párky opečené i tak. Sladká odměna pro každého, kdo se zúčastnil her, se také našla. Byl to príma den a vůbec nevadilo, že už nejsme dětmi Výlet do Olomouce Začátkem června jsme si udělali výlet za kulturními památkami do krásného města Olomouce. Navštívili jsme Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, katedrálu sv. Václava a kostel Panny Marie Sněžné. Viděli jsme mnoho krásného a odvezli si spoustu nových zážitků a zkušeností, třeba i to, jak se cestuje tramvají po Olomouci. Během jednoho dne se nedá shlédnout vše, ale i tak jsme toho viděli dost. Příjemně unavení jsme se v pozdním odpoledni vydali vlakem na zpáteční cestu. Výlet se nám moc líbil a určitě si jej někdy zopakujeme Dřevohostické malování výstava na zámku Už poněkolikáté se na zámku konala akce amatérských malířů, kteří se zde setkávají na několik dní, aby společně tvořili a malovali a pak své výtvory předvedli na výstavě. Také jsme se byli podívat a moc se nám obrázky líbily, hlavně i proto, že jsme malíře potkávali během celé akce přímo při tvorbě obrazů v plenéru a malované objekty jsme poznávali. I někteří z nás pěkně kreslí a bylo to pro nás inspirativní a motivující Výlet busem na Troják Pěkné počasí láká k výletům a přilehlé hory nabízejí velké množství lákavých míst a procházek krásnou přírodou Bystřice Minigolf Příjemný den strávený na minigolfu v Bystřici pod Hostýnem potěší každou soutěživou duši. Řídíme se heslem, že není důležité vyhrát, ale zůčastnit se. Vyhráli jsme nakonec všichni a o příjemném dnu jsme si dlouho povídali Výstava nábytku Výstava historického vývoje a moderního trendu nábytku,byl příjemně strávený den plný zajímavých a nových informací Dechovky - zámek S mnohaletou tradicí se v naší obci koná velkolepá akce Stránka 26 z 30

28 s názvem SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB. Na tento víkend se vždy těšíme a příjemně si ho užijeme. Nejen, že si rádi poslechneme muziku, ale pomáháme pak i s úklidem areálu a jsme rádi, že můžeme být užiteční Výlet na Hostýn Naše oblíbené výletní místo k pravidelným turistickým vycházkám Turnaj ve vybíjené Trošku si zasoutěžit, protáhnout tělo a užít si pěkného počasí. Turnaj ve vybíjené je ideální příležitost spojit všechny tyto aktivity rekreace Sport hotel Tesák Začátkem září se některým z nás poštěstilo strávit týden na horách a bylo to moc fajn. Počasí nám přálo, do lesa bylo blizoučko, a i když hřiby nerostly, o zábavu jsme měli postaráno. Čekalo nás pěkné ubytování, příjemný a ochotný personál, ranní rozcvičky před hotelem, každodenní vycházky do lesa, hry a soutěže, táborák s opékáním párků a hraním na kytaru, dokázali jsme občas s nutnou pomocí překonat různé překážky nejen na cestě za pokladem, ale i během celého pobytu při každodenních aktivitách a činnostech, které jsme jinak zvyklí vykonávat v nám známém prostředí. Moc rádi na tento pobyt vzpomínáme a doufáme, že se bude opakovat zase třeba příští rok, protože byl pro nás všechny velkým přínosem Autobusový zájezd do Bohuslávek Byli jsme pozváni na Den zdravotně postižených občanů do Bohuslávek, který se tam konal již po pětadvacáté. Přijeli jsme rádi, účast nebyla moc silná, tak jsme drželi "prim" :) Bylo veselo, i když počasí nám to trošku kazilo. Ale nevadí! Užili jsme si to a příště zase rádi přijedeme. Stránka 27 z 30

29 12.9. Sportovní hry v Litovli Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili atletického přeboru Olomouckého kraje, konaného v Litovli, v areálu Sokolovny, vedle Gymnázia J. Opletala. I když nám počasí nepřálo, nenechali jsme si zkazit náladu a vydali jsme ze sebe maximum, abychom získali nějakou medaili. Naši sportovci se utkali v disciplínách jako je vrh koulí, běh na 50 metrů, štafeta a skok do dálky. Petr Rink, František Březina, Vlastimil Bouzek a Josef Horvát přivezli stříbrnou medaili za štafetu 4 x 50metrů. Petr Rink získal bronz za běh na 50 metrů, i když v cíli uklouzl na mokrém asfaltu a přivezl si odřené koleno Hubertova jízda Podívat se na krásné koně a jejich skvělou spolupráci s jezdci nám umožnila akce s názvem Hubertova jízda. Bohatý doprovodný program a jezdecké umění, potěšilo všechny přítomné. Jízda na koni je nádherná Vycházka po naučné stezce v Dřevohosticích Krásná nově zřízená naučná stezka dřevohostickým lesem se svými zajímavými zastaveními byla pro nás nejen poučná, ale také pro nás byla příjemnou změnou v našich procházkových trasách Disco Taverna Na pozvání Denního centra v Přerově se již tradičně účastníme společenských akcí. I tentokrát jsme si jeli zatančit na diskotéku, která je určena pro osoby se zdravotním postižením. Užili jsme si taneční i společenské atmosféry celé akce a určitě se budeme těšit na další Sportovní hry v Němčicích Domov Na Zámku" p. o. Nezamyslice ve spolupráci s Občanským sdružením pro mentálně postižené chlapce PLAMÍNEK pořádali Sportovní hry pro těžce mentálně postižené, které se konaly v sokolovně v Němčicích nad Hanou. I my jsme přijali jejich pozvání a rádi jsme se her zúčastnili. Všichni naši reprezentanti se snažili a dokázali, že jsou šikovní! Senior Sympozium Dřevohostice V pondělí se v sále Sokolovny Dřevohostice uskutečnilo "Senior sympozium". Bylo jednou z mnoha aktivit, které probíhají v našem regionu v rámci Evropského roku Stránka 28 z 30

30 aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Pro seniory Dřevohostic a okolí jsme připravili osvětovou, preventivní a výchovně vzdělávací akci, při které spolupracovaly týmy profesionálů věnujících se péči o seniory (sociální pracovníci, lékaři, pedagogové). Odpoledne zaměřené směrem k seniorům bylo zpestřeno vystoupením žáků ZŠ Dřevohostice a uživatelů Domova ADAM Dřevohostice Den otevřených dveří V pondělí v rámci Sympozia pro seniory se v našem domově konal "Den otevřených dveří". Od půl 10 do 13 hodin bylo možno navštívit prostory domova a nahlédnout do života našich uživatelů. Ti si pro návštěvníky připravili malé divadelní představení: Pohádku O veliké řepě a taneční vystoupení Zumby. Uvítali jsme i vzácné hosty sympozia a byli jsme rádi, že se jim u nás líbilo a Bowling Best Pravidelně si jezdíme zahrát bowling do Bystřice pod Hostýnem. Tentokrát nám hru zpříjemnilo zdravé soupeření s kamarádkami ze zařízení na Javorníku. Užili jsme si společně spoustu legrace a zábavy Mikuláš, Hrátky s čertem Již tradičně den před Mikulášem k nám přišli čertíci, andílci i Mikuláš, aby pochválili i pokárali ty, kteří si to zaslouží. Někteří se trochu obávali, ale všichni se těšili. Už dlouho před Mikulášem jsme malovali a kreslili obrázky, kterými jsme pak vyzdobili jídelnu a uspořádali jsme čertí rej. Vyrobili jsme si masky čertů a opravdu se povedly. Všichni, kteří přišli v maskách, dostali malou odměnu. Mikuláš, který přišel v doprovodu krásných andělů nám popřál pěkné svátky a přinesl všem mikulášskou nadílku Ples v Městském domě v Přerově Společenský ples v Přerově je velkou událostí. Vytáhnout obleky, kravaty, oprášit společenské chování a nějaké ty taneční kroky a můžeme se jít bavit. Příjemný večer plný tance završila i bohatá tombola. Vrátili jsme se sice pozdě, ale zážitky máme krásné a budeme ještě dlouho na tento protančený večer vzpomínat Vánoční výstava na zámku I letos jsme se zúčastnili vánoční výstavky na zámku. Představili jsme naše malé divadlo pohádkou O veliké řepě, které se moc líbilo. Pro nás bylo velmi milé a příjemné vidět úsměvy nejen u dětí, ale i jejich rodičů. A víme, že naše snažení a někdy těžší zkoušky byly přínosné nejen pro diváky, ale hlavně pro nás. Máme sami ze sebe velikou radost a s chutí budeme opět nacvičovat něco nového. S oceněním se setkaly i výrobky, které jsme na výstavě představili. Stránka 29 z 30

31 Kurzy vaření celoročně. Velmi jsme si oblíbili malé kurzy vaření, při kterých pronikáme do tajů přípravy některých jednodušších jídel, ale v rámci možností se nebojíme zkusit i něco složitějšího. Máme ze svých úspěchů radost a také už dokážeme náležitě ocenit práci kuchařek Povídání o Dřevohostickém betlému K vánočním svátkům a konci roku patří i nádherný betlém. V Dřevohosticích se každoročně staví na náměstí. Tentokrát jsme si byli poslechnout vyprávění o tom, jak betlém vznikal, z čeho a jak je vytvořen, jak postupně přibývaly jednotlivé figury a mnoho dalších zajímavostí. Bylo to pro nás zajímavé, ale i velmi poučné a také příjemné vánoční odpoledne. 4. Závěrečné slovo Informace o uživatelích a zprávu o činnosti sociálního úseku dodaly: paní Petra Stoklásková, vedoucí sociálního úseku a vychovatelka paní Petra Zlá. Výroční zpráva neobsahuje všechny aktivity a veškerou činnost organizace a jejich zaměstnanců, kterým patří velké poděkování za obětavou práci ve prospěch uživatelů. Velký dík je nutný vyjádřit i zřizovateli za jeho finanční i morální podporu. Výroční zprávu zpracovala, za správnost uvedených hodnot odpovídá a předkládá za Domov ADAM Dřevohostice, p. o.: PaedDr. Jarmila Odložilová Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s., je členem: Stránka 30 z 30

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více