Smlouva č. xxx o poskytování telekomunikačních služeb a přístupu k síti internet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva č. xxx o poskytování telekomunikačních služeb a přístupu k síti internet"

Transkript

1 Smlouva č. xxx o poskytování telekomunikačních služeb a přístupu k síti internet Provozovatel sítě : ELREKO Praha s.r.o. ičo: dič:cz Novodvorská 288/75,Praha 4 - Kamýk, Banka: /0300 ČSOB zapsaná v o.r. Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka zastoupená jednatelem: Martinem Formánkem (dále jen poskytovatel) a Uživatel sítě : Jméno a Příjmení (firma): xxx Město: xxx PSČ: xxx Zastupující os: IČ/DIČ: Ulice (fakturační): xxx Číslo OP (pas): Kontaktní údaje: xxx Mob. Telefon: xxx Uživatelské rozhraní: (dále jen uživatel) 1. Úvodní ustanovení : ID: xxx Heslo: xxx 1.1 Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, jejích přílohách a Všeobecných podmínkách. 2. Specifikace služeb a cena: 2.1. Za poskytování této služby náleží poskytovateli odměna a to dle vybraného tarifu nebo služby viz. Příloha předávací protokol služby.. Uživatel se zavazuje tuto odměnu hradit pravidelně ve sjednané měsíční paušální výši. Poskytovatel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy nebo závazku služeb, nebude jakkoliv navyšovat nebo měnit uvedenou cenu. Změny vybrané služby nebo tarifu jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Ulice (instalační): $ULICE_INST$ Celková pravidelná měsíční platba klienta : Kč xxx vč.dph Město: $MESTO_INST$ PSČ:$PSC_INST$ Záloha (na služby nebo zařízení): Kč $ZALOHA$ Instalační poplatek : $INST_POPLATEK$ Poskytnutá sleva uživateli na montáž nebo dodání HW celková výše slevy : Kč $SLEVA$ Délka trvání smlouvy závazek klienta na užívání služby: $CONTRACT_LIFETIME$ (měsíců) Trvání smlouvy na dobu určitou do: $CONTRACT_DURATION$ (po uplynutí přechází na dobu neurčitou) Poznámka pro smlouvy: $CONTRACT_NOTE$

2 3. Platební podmínky: 3.1 Specifikovaná cena za službu tarif - bude fakturována měsíčně. Daňový doklad bude vystavován k 1. dni v měsíci.. Akceptujeme provedení platby bankovním převodem, hotově na terminálech sazky nebo České pošty, online plat. kartou, SIPO nebo PayPal. Splatnost faktur je 10 dnů a je uvedena na dokladu. 3.2 Každá platba musí být označena správným variabilním symbolem - Vaším ID (číslo smlouvy). Bez této identifikace nelze přiřadit správně platbu k Vašemu účtu! Fakturace je prováděna automatickým systémem a v případě že nebude platba správně označena, nemusí být zaznamenána Fakturační robot poskytovatele je oprávněn zasílat Vám na dostupné kontaktní údaje informace o nespárování nebo neobdržení platby. Dnem splatnosti se rozumí poslední den, kdy platba musí být již připsána na našem účtu. V tento den systém automaticky páruje platby, a vyhnete se tím možnému upomínání nebo sankcí dle V.O.P V případě prodlení s platbou je provozovatel oprávněn účtovat kromě dlužné částky i smluvní pokutu za každý den prodlení a to ve sjednané výši 0,5 % z dlužné částky a to za každý den prodlení. Pokud bude prodlení s platbou více nežli 20 dnů po splatnosti, bude k výše uvedenému připočítána i smluvní pokuta ve výši Kč 199,--vč. DPH a to za každé vystavení a odeslání písemné upomínky doporučeným dopisem na sjednané kontaktní údaje. 4. Práva a povinnosti uživatele: 4.1. Uživatel se zavazuje využívat služby sítě pouze v rozsahu platných zákonů ČR a EU 4.2. Uživatel je povinen umožnit a zajistit při poruše, nebo servisu přístup technikům ke koncovému bodu Uživatel nesmí provádět změny v nastavení nebo měnit umístnění zařízení poskytovatele určených pro přístup k telekomunikační síti bez jeho vědomí. V tomto případě pak poskytovatel neodpovídá za kvalitu dodané služby Uživatel nesmí poskytovat dodané služby třetím stranám. (myšleno jiné bytové jednotky, soukromé nebo firemní subjekty. Pokud tak učiní stanoví se smluvní pokuta ve výši Kč ,-. Pokuta může být opakovaná. Právní následky za tyto subjekty nese v plné míře uživatel! Služba je svázaná touto smlouvou s IP adresou uživatele Uživatel byl upozorněn a bere na vědomí, že přípojka má možné riziko zhoršení kvality služeb neboť bezdrátový přenos je ve volném pásmu wifi 5ghz (pouze pro klienty na WIFI). Dále je možné rušení signálu nebo sabotování kabeláže třetí stranou např. ve společných prostorách nebo střeše (platí pro bytové a panelové domy apod.) 4.6 Uživatel bere na vědomí, že pokud používá WIFI (AP) v pásmu 2,4ghz pro domácí šíření signálu může mít přenos často silně rušen, nejčastěji od AP 2,4ghz z ostatních domácností v objektu. Poskytovatel z tohoto důvodu tedy nezaručuje klientovi objednanou rychlost připojení přes domácí bezdrátové směrovače v pásmu 2,4Ghz, 4.7 Služba je poskytovatelem garantována na kabelových portech routeru RJ45. V případě měření rychlosti akceptujeme pouze hodnoty po připojení kabelem a server pro test na adrese 4.8 Poskytovatel negarantuje klientovi kvalitní služby v případě poruch na zařízeních klienta. Např. Vadná wifi karta v notebooku, zavirovaný nebo zastaralý počítač, nevhodné ovladače, software nebo IT negramotnost. 4.8 Servisní zásahy technika u klienta jsou zpoplatněny dle ceníku služeb. Objednávkou servisu uživatel akceptuje ceník služeb. Placené zásahy u klienta jsou např. Požadavek na servis mimo pracovní dobu poskytovatele, požadavek na servis v případě vadného nebo rušeného routeru v majetku uživatele, oprava nebo diagnostikování závady na počítači klienta, oprava po zásahu bleskem nebo přepětím v síti, omylné resetování routeru klientem do defaultu, aj. V případě, že je porucha způsobena ze strany poskytovatele, je samozřejmě servisní zásah vč. dopravy bezplatný Uživatel přebírá odpovědnost za zapůjčené technické zařízení pro příjem služeb, které je v majetku provozovatele a bere na vědomí že se může nacházet i mimo jeho bytovou jednotku např. na střeše. V případě jeho ztráty nebo poškození je povinen uhradit jeho pořizovací cenu platnou v den montáže. Odečet amortizace 10%/rok Uživatel přebírá odpovědnost za zapůjčené technické zařízení v rozsahu jeho ochrany před bleskem nebo přepětím v distribuční síti např. při bouřkách. Poskytovatel nezodpovídá za pevnou elektroinstalaci u klienta nebo na jeho objektu a při instalaci služby do ní nezasahuje. Koncové zařízení poškozené bleskem nebo přepětím nelze reklamovat. Výměna a dodání nového zařízení je placenou službou a to i v případě, že máte od nás zařízení pouze zapůjčené. Doporučujeme mít sjednané pojištění domácnosti nejen na blesk ale i na poškození přepětím. V tomto případě Vám pojišťovna naší fakturu plně proplatí. Pozn. Body 4.9 a 5.0 mohou být rozdílné dle druhu přípojky (WIFI,LAN,FIBER), např. Uživatel na kabelovém rozvodu v bytovém domě nemá svěřenou anténu a rovněž tedy není odpovědný za její případné poškození.

3 5. Práva a povinnosti provozovatele: 5.1. Poskytovatel má povinnost zajišťovat telekomunikační služby pro uživatele dle přiložené specifikace Poskytovatel se zavazuje mít dostupné služby Internet 99% Telefon 95% Televize 95%. (dní v měsíci) 5.3 Pokud uživatel korektně nahlásí nefunkční službu, je poskytovatel povinen zahájit do 24hodin práce k odstranění závady (v pracovní dny). em: nebo tel: dostupný v pracovní dny od 8-18 hodin. Další možností je zaslání autorizovaného požadavku přímo ze zákaznického rozhraní, takto hlášená závada je řešena přednostně. V případě že má uživatel objednanou službu SLA nebo využívá firemní tarif, může závady hlásit nonstop a reakční doba techniků je do 5-ti hodin od nahlášení. Příchozí hovor mimo pracovní dobu je povolen od jen z nahlášeného tel. čísla. Pozn. K domácímu tarifu nelze objednat službu SLA 5.4. Poskytovatel neodpovídá za výpadky elektrické energie od dodavatelů elektřiny v objektu uživatele nebo trase 5.5. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku služby nebo její nefunkčností Při výpadku služby delší nežli uvedená dostupnost služeb, nebo v důsledku závady ze strany poskytovatele delší nežli 24 hodin, bude poskytnuta sleva ve výši 20% ceny tarifu za daný měsíc. U služeb pro domácnosti není na přípojkách aplikováno záložní napájení ani konektivita. V případě závady způsobené ze strany klienta se tato sleva neuplatňuje. (např. když si vyresetuje svoje zařízení a tím si sám znefunkční příjem služeb apod) 5.7. Poskytovateli musí být při servisním zásahu umožněn přístup k zařízení pro příjem služeb, např. klíče od střechy nebo jiných prostor kde jsou zařízení umístněny, jinak nelze ze strany poskytovatele provézt opravu. V tomto případě se další délka výpadku služby nezapočítává do délky dostupnosti služeb a nemůže být uplatněna ani sleva 5.8. Provozovatel je oprávněn zcela přerušit nebo omezit poskytování služeb v případě, že je uživatel v prodlení s platbou nebo s dodáním dokumentů. Nárok na pravidelné platby od klienta za služby např. při omezení služeb tímto nezaniká a uživatel je i nadále povinen hradit měsíční platbu za přípojku. 5. Ostatní ujednání 5.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, se závazkem v délce trvaní viz odst.č.2, pokud se smluvní strany nedomluví jinak po uplynutí určité doby se smlouva mění na smlouvu na dobu neurčitou, kdy výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď služby je možné provézt pouze doporučeným dopisem a lze ji podat nejdříve po uplynutí sjednané délky trvání smlouvy dle bodu č.2. V případě požadavku na ukončení služby ještě před vypršením sjednaného závazku, má poskytovatel nárok na úhradu služeb dle platného zákona ČTU ve výši 20% z celkového doúčtování všech zbývajích neuhrazených plateb do konce trvání smlouvy. Dále na úhradu služeb poskytovatele, které uživateli poskytl zdarma jako slevu za tento závazek, např. za zapůjčené zařízení k příjmu služeb nebo bezplatnou montáž či připojení. Uživatel je v tomto případě povinen uhradit plnou cenu poskytnuté slevy a to v plné její výši v den montáže. Při řádné výpovědi služeb nebo předčasném ukončení služby může být zákazníkovy účtován poplatek za demontáž zařízení. Obsahuje výjezd technika a demontáž antény, případně routeru, nebo odpojení služby. Cena je vč DPH. V případě že klientovy nebylo zapůjčeno žádné technické zařízení a tedy není důvod k jeho demontáži a navrácení poskytovateli, je vyúčtován pouze poplatek za činnost spojenou s ukončením služeb ve výši 300kč vč.dph Pokud uživatel měl složenou vratnou zálohu na zapůjčené zařízení, je zní odečtena amortizace zařízení 10%ceny/rok Změnu tarifu, služeb, nebo jiné snížení sjednané výše měsíční platby lze provézt až po uplynutí délky závazku dle bodu č.2. Nové objednávky služeb, zvýšení tarifů lze provézt kdykoliv. Tyto změny je možné provádět na základě ové zprávy a bude vystaven dodatek k této smlouvě nebo bude vyhotovena smlouva nová Uživatel je povinen v případě jakékoliv změny v údajích informovat poskytovatele. 5.4 Dodání služeb nastává bezprostředně po zapojení a spuštění služby. Od této chvíle přebírá uživatel za přípojné místo plnou odpovědnost a to i v případě že ještě nedoručil podepsanou smlouvu.

4 5.5. Uživatel souhlasí se zasíláním informačních zpráv od poskytovatele. Elektronických zpráv ,sms apod. pokud se tyto týkají smluvního vztahu nebo předmětu práv nebo povinností některé smluvní strany.informace o plánovaných výpadkách se rovněž zveřejňují na webu a zasílají se em Uživatel bere na vědomí, že na základě zákona o telekomunikacích je veškerý provoz v naší síti logován, a pouze na základě soudního příkazu je možné jej vydat orgánům státní správy Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb - k dispozici na 5.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Po jejím podpisu každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 5.9 Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí platnými právními předpisy, zejména pak Obch. zákoníkem, a příslušnými ustanoveními zák. č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích v platném znění. Případné spory lze řešit ve zkrácených řízeních nebo prodejem případné pohledávky 3tí straně Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet Uživatele. Dále prohlašuji, že jsem seznámen a plně rozumím znění Všeobecných podmínek provozovatele sítě, které se zavazuji dodržovat a též prohlašuji, že jsem převzal funkční službu a informace týkající se provozu sítě, které beru na vědomí Tato smlouva byla sepsána dle pravé, vážné a svobodné vůle obou smluvních stran Uživatel dává souhlas s uchováním výše uvedených osobních údajů pro potřeby vyhotovení smlouvy, a dodávky služeb. Poskytovatel se zavazuje nepředat je 3. osobě a má povinnost je uchovávat v souladu se zákony ČR. Datum uzavření smlouvy: Aktuální datum: Za uživatele Za poskytovatele

5 Specifikace služeb,, předávací protokol. Příloha smlouvy č. xxx Jméno a Příjmení (firma): xxx Město: $MESTO_INST$ PSČ:$PSC_INST$ Patro: $PATRO_INST$ Zastupující os: Ulice (instalační): $ULICE_INST$ Služba instalována (byt, rd): $BYT_INST$ Název služby: $NAZEV_SLUZBY$ Tarif (popis): $TARIF_DESC$ Download: $DOWNLOAD$ IP adresa: $IP$ Další IP adresy: $OTHER_IP$ Zboží u klienta - zapůjčka: Upload: $UPLOAD$ IP modemu : $IP_MOD$ Agregace: $AGREGACE$ DNS :xxx Fakturovat službu od: $BILL_FROM$ Poznámka ke službě, dodané zařízení, podklady k fakturaci, nastavení klientského routeru, apod: $SERVICE_NOTE$ Nastavení: SMTP server odchozí pošty si nastavte dle pokynů poskytovatele své ové schránky Přístup do uživatelského rozhraní : Služba sledování TV : pro aktivaci služby kontaktujte náš helpdesk Potvrzuji, že jsem byl seznámen se základní obsluhou dodaných zařízení a o způsobu jejich napájeni. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s postupy při nefunkčnosti a o tom jak provádět korektní restarty. Umístnění přípojného bodu a kabeláže byly provedeny dle mé žádosti a způsobem zcela bez výhrad. V případě že je zařízení nebo kabeláž mimo byt uživatele, potvrzuje tímto, že má k tomuto souhlas vlastníka. Uživatel potvrzuje že mu při montáži a zprovoznění služby nevznikla žádná škoda na majetku nebo zdraví. Potvrzuji převzetí plně funkční služby dle vybraného tarifu s přihlédnutím ke zvolené agregaci u služby Připojen od (datum montáže) : Za uživatele Za poskytovatele

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy / variabilní symbol : Heslo do uživatelského rozhraní na www.davenet.cz : Uživatel: Jméno a příjmení: Obchodní firma: Adresa: Město: IČ: Číslo OP: Telefon: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014 1. Smluvní strany 1.1. poskytovatel COMA s.r.o., Masarykova 8, 57201 Polička, IČ:47471557, DIČ: CZ47471557, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové v oddíle C, vložka 3024, jejímž jednatelem

Více

Spolehlivě Rychle Jednoduše Bezdrátově

Spolehlivě Rychle Jednoduše Bezdrátově Spolehlivě Rychle Jednoduše Bezdrátově Děkujeme za Vaši důvěru, se kterou jste se rozhodli využívat služeb LEVNET.cz INTERNET společnosti IT business, s.r.o. Jsme profesionální společnost kladoucí maximální

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) Číslo: uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku (dále jen: občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto VOP stanovují podmínky, za nichž

Více

Všeobecné obchodní podmínky veřejných služeb elektronických komunikací Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní podmínky ve smyslu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) Číslo: uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku (dále jen: občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami:

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB platnost od.15.08.2006

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB platnost od.15.08.2006 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB platnost od.15.08.2006 1. Výklad základních pojmů 1.1. Poskytovatel je společnost INFOS Art s.r.o., zastoupená Ing. Jaroslavem Novotným,

Více

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing Obchodní jméno: Greendata s.r.o. Zastoupení: Zdeňkem Maršálem Se sídlem: Zvoníčkova 1928/7, Praha 6-Břevnov, 16200 IČO : 247 53 874 DIČ: CZ247

Více

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností PODA a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne 31. 8. 2012 1. SMLOUVA,

Více

Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky veřejně dostupných telefonních služeb a ostatních hlasových služeb Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a ostatních hlasových služeb

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více