listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,"

Transkript

1 listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela jistě až v druhé polovině prosince. Vítězem této pomyslné soutěže bude již tradičně novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou Poslanecká sněmovna stále projednává. Zejména s ohledem na rozšíření systému přenesení daňové povinnosti bude však nezbytné provést nastavení účetních systémů v předstihu. Se zajímavým rozhodnutím přišel Nejvyšší správní soud, když přiznal plátci úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH za dobu, kdy probíhá postup pro odstranění pochybností, a to ve výši cca 14% p.a. Obdobnou úpravu přináší již schválená novela daňového řádu. Ve výši přiznaného úroku je však výrazně skromnější a přiznává plátci pouze úrok ve výši reposazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod. Budeme tedy s napětím sledovat, zda a jak bude daňová správa na tuto disproporci reagovat. V průběhu listopadu očekáváme další zajímavá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a návrat k některým již jednou judikovaným oblastem. Má to být například další rozhodnutí ve věci ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se daňové uznatelnosti daňově neuznatelných nákladů, pokud jsou pokryty zdanitelnými výnosy. Do konce roku budou pravděpodobně vydána další rozhodnutí ve věci daňových úniků v oblasti DPH a podmínek, za nichž může správce daně odmítnout nárok na odpočet. Petr Toman

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Některé změny daňového řádu od ledna 2015 jsou pro daňové subjekty pozitivní Nová úprava daňového řádu umožní individuální prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, které vznikly po 1. lednu Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015 Režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění se od 1. ledna rozšiřuje na další komodity. Zavádí se posuzování ekonomické stability daňových subjektů pro účely spotřebních daní Od ledna 2015 dochází ke zpřísnění povolovacího řízení pro držitele povolení vydávaných dle zákona o spotřebních daních. Těžko předvídatelná novelizace nového občanského zákoníku Ačkoliv má nový občanský zákoník přirozeně své chyby, novelizovat jej po pouhých 10 měsících účinnosti je příliš brzy. Ministerstvo financí představilo koncept zákona o prokazování majetku Daňový subjekt, který bude správcem daně vyzván, bude povinen vysvětlit rozdíl mezi svým jměním a příjmy vykázanými v daňových přiznáních. EU a OECD Česká republika zavede globální automatickou výměnu pravděpodobně od září 2017 Mezi nejdůležitější výsledky dvoudenního jednání patří také přijetí dalších kritérií výměny informací pro daňové účely, například požadavku na získání informací o skutečných vlastnících (beneficial ownership). JUDIKATURA Úrok z odpočtu zadržovaného správcem daně V případě že správce daně zadržuje nadměrný odpočet déle než tři měsíce, má daňový subjekt nárok na úrok od správce daně, přestože tento nárok současná legislativa výslovně nepředpokládá. Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek Společnosti čerpající investiční pobídky mohou v rámci daňové kontroly čelit výraznějším nárokům na prokazování ekonomické opodstatněnosti svých transakcí a dodržení principu tržních cen. SLOVENSKO Informácia k záväzným stanoviskám Od září 2014 mohou daňové subjekty na Slovensku požádat tamní daňovou správu o závazné stanovisko například ve věci zdroje příjmů daňového nerezidenta či prodeje a koupě podniku.

3 LEGISLATIVA Některé změny daňového řádu od ledna 2015 jsou pro daňové subjekty pozitivní Návrh změny zákona o daních z příjmů a daňového řádu, který s sebou přináší celou řadu změn v oblasti správy daní, se nachází před podpisem prezidenta. Řada změn byla, slovy zákonodárce, navrhována s cílem účinnějšího boje s daňovými úniky. Přesto tento návrh obsahuje i změny vycházející daňovým subjektům vstříc. Jednou z nich je zavedení úroku z odpočtu. Mělo by se jednat o zavedení určité sankce pro správce daně pro případy, kdy je po dobu více než 5 měsíců zadržován nadměrný odpočet v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností (POP). Daňový subjekt bude mít v takovém případě nárok na úrok ve výši repo sazby stanovené ČNB + 1 %. V případě, že byl POP zahájen před 1. lednem 2015, lhůta 5 měsíců bude počítána nejdříve právě od 1. ledna Nová úprava daňového řádu umožní zároveň individuální prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, které vznikly po 1. lednu Správce daně bude moci s ohledem na okolnosti daného případu prominout až 75 % penále a až 100 % úroku z prodlení a úroku z posečkání. Další zásadní změnou je odstranění restrikce v uplatnění vyšších částek odčitatelných položek (např. ztráty), položek snižujících základ daně (např. dary), jakož i nezdanitelných částí základu daně v rámci dodatečného daňového přiznání. V návaznosti na nedávnou judikaturu Nejvyššího správního soudu bude možné požádat správce daně o uplatnění vyšších částek daňové ztráty a jiných odpočtů v rámci daňové kontroly, POP či odvolacího řízení. Nicméně správci daně bude na druhé straně umožněno vyměřit penále z částky daně tak, jako kdyby daňový odpočet při doměření zohledněn nebyl. Pro držitele datových schránek bude rozšířen okruh podání, která bude nutno učinit elektronicky. Pokud elektronická forma nebude dodržena, avšak takové podání nebude mít jiné vady, bude přesto považováno správcem daně za bezvadné. Musí se však jednat o typ podání, u kterého tuto možnost správce daně předpokládá a které bude pro tyto účely uvedeno na webových stránkách Finanční správy. Za nedodržení formy elektronického podání (i když bude podání bezvadné) bude uložena pokuta ve výši Kč. Případně hrozí pokuta až do Kč, bude-li tímto postupem závažně ztížena správa daní. Další pozitivní změnou, kterou návrh novelizace přináší, je, že v oblasti správy daní bude umožněno, aby za obchodní korporaci jednal jeden člen statutárního orgánu a to i v takových případech, kdy ze zakladatelských dokumentů (výpisu z obchodního rejstříku) vyplývá nutnost společného jednání více osob (členů statutárních orgánů). Z negativních dopadů novely upozorňujeme na novou oznamovací povinnost u fyzických osob. Poplatník bude mít povinnost správci daně oznámit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání. V případě neoznámení hrozí pokuta až ve výši 15% takového příjmu, tj. efektivně by tak mohlo dojít ke zdanění osvobozeného příjmu. Příslušnou pokutu bude možné v určitých případech prominout. Tato povinnost se bude vztahovat na příjmy, které poplatník obdržel po 1. lednu Dalším ze zpřísňujících opatření je zvýšení hranice pro pořádkovou pokutu z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč. Navíc v případě, že daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti registrační, ohlašovací, či jinou oznamovací nebo záznamní povinnost stanovenou daňovým řádem nebo správcem daně, popřípadě ji splní opožděně, bude mu nově hrozit pokuta až 500 tis. Kč. Lze ji uložit v případě nesplnění výše uvedených povinností po 1. lednu 2015 bez předchozí výzvy správce daně, a to dokonce opakovaně.

4 V případě pozdního podání daňového přiznání u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, jehož celkový základ daně je z více než 50% tvořen příjmy ze závislé činnosti, se pokuta za opožděné tvrzení daně snižuje na desetinu. Bez povšimnutí také nelze nechat zrušení časového omezení pěti let pro výpočet úroků z prodlení. Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015 V průběhu roku 2014 předložilo ministerstvo financí tři návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku. O jednotlivých změnách jsme Vás již informovali v minulých číslech finančních aktualit (dubnové a červencové), přinášíme proto pouze krátké shrnutí současného stavu. První z nich, již platný zákon 196/2014 Sb. obsahuje změny při stanovení místa plnění v případě poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Druhý návrh novely (tisk 251), který je nyní před podpisem prezidenta, zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši deseti procent. Tato sazba se uplatní u nenahraditelné dětské výživy, léků a knih. Přestože se jedná o relativně úzký okruh zboží, lze očekávat, že s těmito komoditami se může v podobě přijatých plnění setkávat většina plátců (např. nákup knih). Je proto třeba počítat s tím, že od začátku nového roku bude třeba upravit účetní systémy tak, aby plátci byli schopni plnění s 10% sazbou daně vykazovat ve svých daňových přiznáních (dojde také k dílčím změnám ve formuláři přiznání k DPH). Třetí novela (tisk 291 bude projednávána ve druhém čtení v poslanecké sněmovně v průběhu listopadu) obsahuje velké množství technických změn. Jedná se mimo jiné i o rozšířené uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění uvedených v nové Příloze č. 6 k zákonu o DPH. Novela je koncipována tak, že z množiny plnění uvedených v nové Příloze 6 vláda svým nařízením vybere seznam komodit, u kterých se režim přenesení daňové povinnosti dočasně uplatní. Návrh tohoto nařízení je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení. Od 1. ledna 2015 by se měl režim přenesení daňové povinnosti uplatnit u tohoto zboží a služeb: povolenky na emise skleníkových plynů, obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě, surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů (s určitými výjimkami), mobilní telefony, integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, a zařízení s těmito obvody, která jsou dodávána ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, herní konzole, tablety a laptopy.

5 V případě mobilních telefonů, integrovaných obvodů a herních konzolí, tabletů a laptopů by se měl dle návrhu uplatnit hodnotový limit 100 tis. Kč (jako celková částka základu daně na daňovém dokladu), do kterého se režim přenesení daňové povinnosti u těchto položek neuplatní, nýbrž se uplatní standardní režim. Režim přenesení daňové povinnosti se nově uplatní také na dodání vybrané nemovité věci, pokud se plátce rozhodne uplatnit daň podle 56 odst. 4 zákona o DPH (aplikace není vázána na nařízení vlády). Režim přenesení daňové povinnosti zůstává nadále zachován u dodání zlata, šrotu a odpadu dle přílohy zákona o DPH a u stavebních prací. Mezi další navrhované změny patří: Změna a rozšíření uplatnění daně v případě převodu nemovitých věcí Režim přenesení daňové povinnosti v rámci tzv. mechanismu rychlé reakce (uplatnění na základě nařízení vlády po dobu maximálně devíti měsíců u plnění, u nichž Evropská komise potvrdí, že nemá námitky). Od 1. ledna 2016 by měl být zaveden tzv. kontrolní výkaz. Povinnost předkládat společně s daňovým přiznáním i kontrolní výkaz by se vztahovala na všechny plátce, pokud uskutečnili či přijali zdanitelné plnění v tuzemsku. V rámci výkazu by plátci měli uvádět detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních (včetně záloh) podle jednotlivých daňových dokladů. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Zavádí se posuzování ekonomické stability daňových subjektů pro účely spotřebních daní Do druhého čtení v poslanecké sněmovně putuje vládní návrh novely zákona o spotřebních daních. Mezi hlavní oblasti novely patří: Vznik registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Zvláštní minerální oleje budou vymezeny přímo zákonem, a to vazbou kódu celní nomenklatury a technických vlastností. Mělo by se jednat například o oleje používané k obrábění kovů, k uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje, ložiskové oleje, oleje pro technologické účely, oleje pro kalení a přenos tepla, textilní oleje a ostatní mazací oleje. Povinnosti spojené s registrem se budou vztahovat na osoby, které nabývají tyto oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 220 litrů. Zvýšení maximálního limitu zajištění spotřební daně z minerálních olejů u daňových skladů ze současných 100 milionů korun na 1,5 miliardy korun. Zpřísnění povolovacího řízení pro držitele povolení vydávaných dle zákona o spotřebních daních (např. povolení oprávněného příjemce či povolení k provozování daňového skladu); přísnější kritéria pro posuzování daňové spolehlivosti, trestní bezúhonnosti, bezdlužnosti či ekonomické stability daňových subjektů. Pro tyto účely připravilo ministerstvo financí návrh vyhlášky, která stanovuje způsob určení a požadovanou úroveň ukazatelů ekonomické

6 stability. Podmínka ekonomické stability poskytne záruku, že příslušným povolením dle zákona o spotřebních daních bude disponovat pouze finančně stabilní subjekt, který je schopen dostát svým případným závazkům vyplývajícím z příslušných povolení. Tomáš Havel, tel.: Těžko předvídatelná novelizace nového občanského zákoníku O případné novelizaci občanského zákoníku se začalo hovořit snad ještě před okamžikem jeho účinnosti, tedy před 1. lednem S letošními změnami v personálním obsazení na příslušných postech na ministerstvu spravedlnosti tyto tendence ještě zesílily a v rámci ministerstva byl ustanoven legislativní tým právních odborníků věnujících se přípravě novely. Část návrhu novely zveřejněná 20. srpna 2014 Zveřejněný dokument zasáhl samotné základní zásady občanského práva, tedy úvodní ustanovení občanského zákoníku, dále měnil ustanovení, jež se týkají právnických i fyzických osob a jejich opatrovnictví, úpravu dědického práva a obsahoval i komplexní změnu úpravy spotřebitelských smluv. Vzhledem ke svému rozsahu a významu zásahu jednotlivých změn do samotných základů občanského práva se ovšem návrh nesetkal s vřelým přijetím ani u odborné veřejnosti ani napříč politickými stranami. Mnohé změny jsou kritizovány jako zbytečné či unáhlené. Předmětem kritiky bývá také samotné složení legislativního týmu, který tvoří pouze několik odborníků. Rychlá technická novela Ministerstvo na kritiku zareagovalo prohlášením, dle kterého hodlá významně rozšířit tým odborníků, kteří novelu připravují. Zároveň přehodnotilo svůj původně uveřejněný návrh, když navrhlo tzv. rychlou technickou novelu, která by v rámci 12 ustanovení zákona měla co nejdříve řešit opravdu palčivé problémy občanského zákoníku, například vyžadování souhlasu spoluvlastníků s některými dispozicemi se spoluvlastněným majetkem, či požadavek na udělení plných mocí ve formě notářského zápisu. Další očekávání V současné době se tedy zdá, že můžeme každým okamžikem očekávat předložení této rychlé technické novely. Následně má legislativní tým v plánu během roku 2016 dokončit návrh rozsáhlejší novelizace. Jelikož k původnímu zveřejněnému návrhu jsme měli několik zásadních výhrad, doufáme, že bude postupně přepracován. Rozhodně v něm totiž nešlo o novelizaci pouhých nutných nedostatků zákona, ač to tak bylo autory deklarováno.

7 Ačkoliv má nový občanský zákoník a s ním související právní předpisy přirozeně své chyby a vyjasnění některých problémů třeba formy plných mocí udělovaných pro účely zastupování společnosti či rozdělení vlastních zdrojů v akciových společnostech je více než žádoucí, máme za to, že po pouhých 10 měsících účinnosti je příliš brzy na změnu základních principů nového zákona. Navíc zdaleka ne všechny výtky směřované na občanský zákoník jsou vždy přesné a oprávněné. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Ministerstvo financí představilo koncept zákona o prokazování majetku Ministerstvo financí představilo v říjnu koncept zákona o prokazování majetku, jehož deklarovaným cílem je postihování nezdaněných příjmů prostřednictvím institutů správy daní. Jednalo by se o kombinaci novely zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku, a to s účinností od 1. ledna Návrh zákona nemá za cíl zabavit nelegálně nabytý majetek, nýbrž zdanit nepřiznané a utajené příjmy. V zásadě se nepočítá se zavedením nové plošné povinnosti pro daňové poplatníky, např. v podobě majetkových přiznání. Pouze ten daňový subjekt, který bude správcem daně vyzván, bude povinen vysvětlit rozdíl mezi svým jměním a příjmy vykázanými v daňových přiznáních. Možnost vyzvat poplatníka k prokázání příjmů bude dále omezena na případy, kdy rozdíl mezi deklarovanými a skutečnými příjmy bude na základě předběžného posouzení správce daně přesahovat limit 10 mil. Kč. Pokud by poplatník nebyl schopen prokázat původ svých příjmů a odhadovaná výše stanovené daně by byla vyšší než 2 mil. Kč, pak by správce daně odhadl výši příjmů poplatníka na základě porovnání s nárůstem jeho majetku (stanovení daně podle pomůcek). Současně by mu předepsal penále až ve výši 100 %. Pokud poplatník své tvrzení nedoloží a zároveň již uplynula lhůta pro stanovení daně, navrhuje ministerstvo uplatnění fikce nabytí nezdaněného majetku v posledním zdaňovacím období. Změna trestního zákoníku bude spočívat v zavedení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. Pokud poplatník odmítne splnit tuto povinnost, či v prohlášení uvede úmyslně nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, může být toto jednání kvalifikováno jako trestný čin postihovaný peněžitým trestem, zákazem činnosti či dokonce až odnětím svobody na jeden rok až čtyři léta. Zákon primárně cílí na příjmy poplatníků daně z příjmů fyzických osob, avšak z důvodu zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem skrze právnické osoby (např. svěřenské fondy) bude možné vyzvat i poplatníka daně z příjmů právnických osob. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.:

8 EU a OECD Česká republika zavede globální automatickou výměnu pravděpodobně od září 2017 Česká republika se na setkání Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech připojila svým podpisem k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech. Setkání se zúčastnili zástupci 101 členských zemí Globálního fóra (členy Globálního fóra je 123 zemí). Mnohostrannou dohodu připravenou Organizací pro evropskou spolupráci a rozvoj ve spolupráci se zeměmi G20 podepsalo 51 států. Česká republika byla od začátku iniciativy prosazující automatickou výměnu informací v podobě globálního standardu členem neformální skupiny 56 zemí, která usiluje o jeho brzké přijetí. Mezi nejdůležitější výsledky dvoudenního jednání patří také přijetí dalších kritérií výměny informací pro daňové účely, například požadavku na získání informací o skutečných vlastnících (beneficial ownership). Globální fórum rovněž vyzvalo rozvojové státy, aby se připojily k této dohodě a nabídlo sérii pilotních projektů, v rámci nichž bude těmto zemím poskytována technická pomoc při zavádění standardu. Státy, které mezi prvními dohodu podepsaly, se zavázaly zavést standard do září roku U ostatních států se implementace standardu očekává v roce Pro úplnost dodáváme, že od roku 2009 je standardem v oblasti výměny informací čl. 26 Modelové smlouvy OECD, tedy výměna na dožádání. Standard pro automatickou výměnu informací obsahuje informace, které se mají vyměňovat (zejména úroky, dividendy), vymezení finančních institucí, které mají reportovat, subjekty, o kterých se mají informace vyměňovat (fyzické a právnické osoby, včetně trustů a nadací) a procedury due diligence pro finanční instituce, jejichž cílem je identifikovat účty, o kterých se má reportovat. Mnohostranná dohoda o automatické výměně informací je dohodou daňových správ a byla podepsaná na základě čl. 6 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (Rada Evropy a OECD), která byla v ČR publikována ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 2/2014. Další informace naleznete na stránkách ministerstva financí či na stránkách OECD Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Úrok z odpočtu DPH zadržovaného správcem daně Nejvyšší správní soud nedávno vydal průlomové rozhodnutí osvědčující nárok daňového subjektu na kompenzaci v případě, že správce daně neadekvátně dlouho zadržoval odpočet DPH (7 Aps 3/ ). Soud rozhodl, že daňovému subjektu náleží úrok z nárokovaného odpočtu DPH v případě, že správce daně po příliš dlouhou dobu zadržuje nadměrný odpočet v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností (POP), dříve vytýkacího řízení. S ohledem na zásadu proporcionality daňové správy, ochranu základních práv jednotlivce a možnost výrazně negativního vlivu na jeho cash flow by tak dle soudu měl daňovému subjektu náležet úrok z prodlení ve výši 14 % plus repo sazba stanovená Českou národní bankou, pokud správce daně zadržuje nadměrný odpočet déle než tři měsíce, přestože tento nárok platné právní předpisy výslovně nepředpokládají. Tato mezera v současné úpravě správy daní bude odstraněna zavedením explicitní úpravy úroku z daňového odpočtu ve výši repo sazby stanovené ČNB + 1 % (viz první článek v tomto vydání). Petr Toman, tel.: Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek V rozsudku 7 Afs 94/ se Nejvyšší správní soud zabýval případem společnosti čerpající slevu na dani z titulu investičních pobídek ve vztahu k problematice převodních cen. Z pohledu příjemce investičních pobídek představuje správné nastavení převodních cen (tj. dodržení tržních cen v transakcích se spojenými osobami) jednu z klíčových podmínek čerpání slevy na dani, jejíž nedodržení má za následek kompletní ztrátu nároku na slevu na dani. Dle názoru správce daně neodpovídala marže dosahovaná společností u prodeje zboží nakupovaného ze skupiny principům tržních obchodních vztahů, jelikož byla výrazně vyšší než hodnoty dosahované srovnatelnými subjekty. Navíc se jednalo o distribuci produktů, které společnost předtím sama vyrobila a prodala je spojené osobě za cenu vyšší, než za jakou je pak zpět nakoupila. Tato marže v posledním roce čerpání investičních pobídek několikanásobně vzrostla oproti marži dosahované společností v předchozích a následujících zdaňovacích obdobích. NSS ve svém rozhodnutí obecně formuloval pravidla rozložení důkazního břemene týkajícího se cen obvyklých ve vztahu k poplatníkům čerpajícím investiční pobídky. Dle názoru NSS tím, že společnost v rámci daňového přiznání čerpala slevu na dani, pak implicitně tvrdí, že v daném zdaňovacím období nezvýšila základ daně pro výpočet slevy na dani operacemi se spojenými osobami. Pokud správce daně prokáže, že se v hospodaření vyskytují obchodní operace se spojenými osobami, které dle racionální úvahy neodpovídají ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, pak je právě na daňovém subjektu, aby prokázal ekonomickou opodstatněnost takových transakcí. Toto rozložení

10 důkazního břemene je významným způsobem odlišné od situace poplatníků nečerpajících investiční pobídky, kdy případný rozdíl mezi účtovanou cenou a cenou obvyklou musí vždy prokazovat správce daně. V této souvislosti NSS připustil, že vysokou marži dosaženou z jedné dílčí činnosti by bylo možné považovat za opodstatněnou, pokud by tím byla vyvážena nevýhodnost, resp. nízká marže dosahovaná na jiných, vzájemně ekonomicky propojených činnostech. Ekonomickou provázanost jednotlivých činností však dle NSS společnost neprokázala. Uvedený rozsudek dokládá důležitost správného nastavení převodních cen u společností čerpajících investiční pobídky. Tyto společnosti mohou v rámci daňové kontroly čelit vyšším nárokům na prokazování ekonomické opodstatněnosti svých transakcí a dodržování principu tržních cen. K tomu účelu je proto vhodné mít již v předstihu k dispozici odpovídající dokumentaci, která může významně napomoci v procesu dokazování a omezit rizika spojená s převodními cenami. Daniel Szmaragowski, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Informácia k záväzným stanoviskám SLOVENSKO Dňa 1. septembra 2014 nadobudla účinnosť Vyhláška MF SR určujúca rozsah daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko (ďalej len stanovisko ). Od 1. septembra 2014 môžu daňové subjekty požiadať Finančnú správu SR o vydanie záväzného stanoviska, pokiaľ sa posudzuje: zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa 16 zákona o dani z príjmov, predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa 17a zákona o dani z príjmov, vznik daňovej povinnosti podľa 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty, sadzba dane za tovar podľa 27 zákona o dani z pridanej hodnoty, osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty podľa 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty. Na vydanie záväzného stanoviska je potrebná písomná žiadosť daňového subjektu a zaplatená úhrada. Lehota na vydanie stanoviska je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo jej doplnenia. Pokiaľ je z dôvodu zložitosti prípadu nutné predĺženie lehoty na vydanie stanoviska, je potrebný súhlas príslušného daňového subjektu. Žiadosť o vydanie stanoviska musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie stanoviska. Je potrebné uviesť aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne posúdenie prípadu a sumu obchodného prípadu.

11 Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu stanovisko nevydá, pokiaľ je na vydanie záväzného stanoviska potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo ak daňový subjekt žiada stanovisko k takým skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré príslušný daňový subjekt daňové priznanie už podal. Na vydanie stanoviska je potrebná žiadosť spolu so zaplatenou úhradou. Príslušný daňový subjekt je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť úhradu vo výške: 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však eur, najviac eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu, 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však eur, najviac eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov, 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však eur, najviac eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady. Úhrada je splatná bez výzvy pri podaní žiadosti a príslušný daňový subjekt má povinnosť túto úhradu zaplatiť na účet uvedený v usmernení Finančného riaditeľstva SR. Daňový alebo colný úrad môže vyrubiť úrok v tom prípade, ak je skutočná suma obchodného prípadu vyššia najmenej o 10 % ako suma uvedená v žiadosti alebo ak daňový subjekt uplatnil do 1 roka po vydaní stanoviska ten istý postup aj na prípad neuvedený v danej žiadosti. Zuzana Blažejová, tel.: KRÁTCE Novela zákona o daních z příjmů obsahující novelu daňového řádu a další související novely byla bez dalšího schválena Senátem. Nyní zbývá již jen podpis prezidenta, aby byla publikována ve Sbírce zákonů. Ministryně práce a sociálních věcí bude předkládat vládě návrh na zrušení II. pilíře. Peníze vložené do II. pilíře se účastníkům důchodového spoření mají vrátit buď v hotovosti, nebo se přesunou do I. pilíře (tzv. státní důchod). Ve Sbírce zákonů byly publikovány vyhláška 215/2014 Sb., která novelizuje vyhlášku o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, a vyhláška 216/2014 Sb., která novelizuje vyhlášku o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo ve Sbírce zákonů pod č. 214/2014 Sb. Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Ve Sbírce mezinárodních smluv bylo zveřejněno sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (57/2014 Sb.m.s.) Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jímž reaguje na Prohlášení Rady EU ze dne 15. listopadu 2013, které vyzývá členské státy k vytvoření právního rámce umožňujícího přijmout na národní úrovni opatření, na jejichž základě budou členské státy moci poskytnout bance v obtížné situaci pomoc z veřejných prostředků. Evropská komise publikovala dvě rozhodnutí týkající se vyšetřování nepovolené státní podpory v podobě závazných posouzení převodních cen u případů v Irsku a Lucembursku. Komise tvrdí,

12 že v důsledku udělení závazných posouzení ze strany správců daně zaplatily společnosti méně daní, což ve smyslu evropského práva představuje právě nepovolenou státní podporu. Rozhodnutí naznačují, že Komise bude ve vyšetřování pokračovat. K proceduře se nyní mohou vyjádřit jednotlivé strany. Než Komise vydá finální rozhodnutí, může to trvat až 18 měsíců. Maximální vyměřovací základ pro účely sociálního pojištění bude v roce 2015 činit Kč. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Návrh zákona o prokazování původu majetku koncept řešení 17. říjen 2014

Návrh zákona o prokazování původu majetku koncept řešení 17. říjen 2014 Návrh zákona z o prokazování původu majetku koncept řešení 17. říjen 2014 Úvodní teze nikdo nemá žádné nové povinnosti, pokud ho správce daně nevyzve správce daně může vyzvat, pouze pokud existuje významný

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Investiční pobídky - daňové změny

Investiční pobídky - daňové změny Investiční pobídky - daňové změny Květen 2015 NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Odstranění aktuálních omezení 1. Uplatnění některých položek snižujících základ daně 2. Umožnění přeměn společností

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC Lektor: Ing. Lydie Musilová 1 Novely 2015 * tzv. implementační novela s účinnosti od 1. ledna 2015 (Část ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. září 2014

www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. září 2014 www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. Uplatnění některých položek snižujících základ daně Nezrušení poplatníka a podmínka týkající se přeměn Převodní ceny Možnost

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Ing. Ondřej Havle/ partner, daňový poradce 7. října 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2015 duben 2015

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více