listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,"

Transkript

1 listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela jistě až v druhé polovině prosince. Vítězem této pomyslné soutěže bude již tradičně novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou Poslanecká sněmovna stále projednává. Zejména s ohledem na rozšíření systému přenesení daňové povinnosti bude však nezbytné provést nastavení účetních systémů v předstihu. Se zajímavým rozhodnutím přišel Nejvyšší správní soud, když přiznal plátci úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH za dobu, kdy probíhá postup pro odstranění pochybností, a to ve výši cca 14% p.a. Obdobnou úpravu přináší již schválená novela daňového řádu. Ve výši přiznaného úroku je však výrazně skromnější a přiznává plátci pouze úrok ve výši reposazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod. Budeme tedy s napětím sledovat, zda a jak bude daňová správa na tuto disproporci reagovat. V průběhu listopadu očekáváme další zajímavá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a návrat k některým již jednou judikovaným oblastem. Má to být například další rozhodnutí ve věci ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se daňové uznatelnosti daňově neuznatelných nákladů, pokud jsou pokryty zdanitelnými výnosy. Do konce roku budou pravděpodobně vydána další rozhodnutí ve věci daňových úniků v oblasti DPH a podmínek, za nichž může správce daně odmítnout nárok na odpočet. Petr Toman

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Některé změny daňového řádu od ledna 2015 jsou pro daňové subjekty pozitivní Nová úprava daňového řádu umožní individuální prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, které vznikly po 1. lednu Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015 Režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění se od 1. ledna rozšiřuje na další komodity. Zavádí se posuzování ekonomické stability daňových subjektů pro účely spotřebních daní Od ledna 2015 dochází ke zpřísnění povolovacího řízení pro držitele povolení vydávaných dle zákona o spotřebních daních. Těžko předvídatelná novelizace nového občanského zákoníku Ačkoliv má nový občanský zákoník přirozeně své chyby, novelizovat jej po pouhých 10 měsících účinnosti je příliš brzy. Ministerstvo financí představilo koncept zákona o prokazování majetku Daňový subjekt, který bude správcem daně vyzván, bude povinen vysvětlit rozdíl mezi svým jměním a příjmy vykázanými v daňových přiznáních. EU a OECD Česká republika zavede globální automatickou výměnu pravděpodobně od září 2017 Mezi nejdůležitější výsledky dvoudenního jednání patří také přijetí dalších kritérií výměny informací pro daňové účely, například požadavku na získání informací o skutečných vlastnících (beneficial ownership). JUDIKATURA Úrok z odpočtu zadržovaného správcem daně V případě že správce daně zadržuje nadměrný odpočet déle než tři měsíce, má daňový subjekt nárok na úrok od správce daně, přestože tento nárok současná legislativa výslovně nepředpokládá. Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek Společnosti čerpající investiční pobídky mohou v rámci daňové kontroly čelit výraznějším nárokům na prokazování ekonomické opodstatněnosti svých transakcí a dodržení principu tržních cen. SLOVENSKO Informácia k záväzným stanoviskám Od září 2014 mohou daňové subjekty na Slovensku požádat tamní daňovou správu o závazné stanovisko například ve věci zdroje příjmů daňového nerezidenta či prodeje a koupě podniku.

3 LEGISLATIVA Některé změny daňového řádu od ledna 2015 jsou pro daňové subjekty pozitivní Návrh změny zákona o daních z příjmů a daňového řádu, který s sebou přináší celou řadu změn v oblasti správy daní, se nachází před podpisem prezidenta. Řada změn byla, slovy zákonodárce, navrhována s cílem účinnějšího boje s daňovými úniky. Přesto tento návrh obsahuje i změny vycházející daňovým subjektům vstříc. Jednou z nich je zavedení úroku z odpočtu. Mělo by se jednat o zavedení určité sankce pro správce daně pro případy, kdy je po dobu více než 5 měsíců zadržován nadměrný odpočet v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností (POP). Daňový subjekt bude mít v takovém případě nárok na úrok ve výši repo sazby stanovené ČNB + 1 %. V případě, že byl POP zahájen před 1. lednem 2015, lhůta 5 měsíců bude počítána nejdříve právě od 1. ledna Nová úprava daňového řádu umožní zároveň individuální prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, které vznikly po 1. lednu Správce daně bude moci s ohledem na okolnosti daného případu prominout až 75 % penále a až 100 % úroku z prodlení a úroku z posečkání. Další zásadní změnou je odstranění restrikce v uplatnění vyšších částek odčitatelných položek (např. ztráty), položek snižujících základ daně (např. dary), jakož i nezdanitelných částí základu daně v rámci dodatečného daňového přiznání. V návaznosti na nedávnou judikaturu Nejvyššího správního soudu bude možné požádat správce daně o uplatnění vyšších částek daňové ztráty a jiných odpočtů v rámci daňové kontroly, POP či odvolacího řízení. Nicméně správci daně bude na druhé straně umožněno vyměřit penále z částky daně tak, jako kdyby daňový odpočet při doměření zohledněn nebyl. Pro držitele datových schránek bude rozšířen okruh podání, která bude nutno učinit elektronicky. Pokud elektronická forma nebude dodržena, avšak takové podání nebude mít jiné vady, bude přesto považováno správcem daně za bezvadné. Musí se však jednat o typ podání, u kterého tuto možnost správce daně předpokládá a které bude pro tyto účely uvedeno na webových stránkách Finanční správy. Za nedodržení formy elektronického podání (i když bude podání bezvadné) bude uložena pokuta ve výši Kč. Případně hrozí pokuta až do Kč, bude-li tímto postupem závažně ztížena správa daní. Další pozitivní změnou, kterou návrh novelizace přináší, je, že v oblasti správy daní bude umožněno, aby za obchodní korporaci jednal jeden člen statutárního orgánu a to i v takových případech, kdy ze zakladatelských dokumentů (výpisu z obchodního rejstříku) vyplývá nutnost společného jednání více osob (členů statutárních orgánů). Z negativních dopadů novely upozorňujeme na novou oznamovací povinnost u fyzických osob. Poplatník bude mít povinnost správci daně oznámit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání. V případě neoznámení hrozí pokuta až ve výši 15% takového příjmu, tj. efektivně by tak mohlo dojít ke zdanění osvobozeného příjmu. Příslušnou pokutu bude možné v určitých případech prominout. Tato povinnost se bude vztahovat na příjmy, které poplatník obdržel po 1. lednu Dalším ze zpřísňujících opatření je zvýšení hranice pro pořádkovou pokutu z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč. Navíc v případě, že daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti registrační, ohlašovací, či jinou oznamovací nebo záznamní povinnost stanovenou daňovým řádem nebo správcem daně, popřípadě ji splní opožděně, bude mu nově hrozit pokuta až 500 tis. Kč. Lze ji uložit v případě nesplnění výše uvedených povinností po 1. lednu 2015 bez předchozí výzvy správce daně, a to dokonce opakovaně.

4 V případě pozdního podání daňového přiznání u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, jehož celkový základ daně je z více než 50% tvořen příjmy ze závislé činnosti, se pokuta za opožděné tvrzení daně snižuje na desetinu. Bez povšimnutí také nelze nechat zrušení časového omezení pěti let pro výpočet úroků z prodlení. Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015 V průběhu roku 2014 předložilo ministerstvo financí tři návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku. O jednotlivých změnách jsme Vás již informovali v minulých číslech finančních aktualit (dubnové a červencové), přinášíme proto pouze krátké shrnutí současného stavu. První z nich, již platný zákon 196/2014 Sb. obsahuje změny při stanovení místa plnění v případě poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Druhý návrh novely (tisk 251), který je nyní před podpisem prezidenta, zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši deseti procent. Tato sazba se uplatní u nenahraditelné dětské výživy, léků a knih. Přestože se jedná o relativně úzký okruh zboží, lze očekávat, že s těmito komoditami se může v podobě přijatých plnění setkávat většina plátců (např. nákup knih). Je proto třeba počítat s tím, že od začátku nového roku bude třeba upravit účetní systémy tak, aby plátci byli schopni plnění s 10% sazbou daně vykazovat ve svých daňových přiznáních (dojde také k dílčím změnám ve formuláři přiznání k DPH). Třetí novela (tisk 291 bude projednávána ve druhém čtení v poslanecké sněmovně v průběhu listopadu) obsahuje velké množství technických změn. Jedná se mimo jiné i o rozšířené uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění uvedených v nové Příloze č. 6 k zákonu o DPH. Novela je koncipována tak, že z množiny plnění uvedených v nové Příloze 6 vláda svým nařízením vybere seznam komodit, u kterých se režim přenesení daňové povinnosti dočasně uplatní. Návrh tohoto nařízení je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení. Od 1. ledna 2015 by se měl režim přenesení daňové povinnosti uplatnit u tohoto zboží a služeb: povolenky na emise skleníkových plynů, obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě, surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů (s určitými výjimkami), mobilní telefony, integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, a zařízení s těmito obvody, která jsou dodávána ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, herní konzole, tablety a laptopy.

5 V případě mobilních telefonů, integrovaných obvodů a herních konzolí, tabletů a laptopů by se měl dle návrhu uplatnit hodnotový limit 100 tis. Kč (jako celková částka základu daně na daňovém dokladu), do kterého se režim přenesení daňové povinnosti u těchto položek neuplatní, nýbrž se uplatní standardní režim. Režim přenesení daňové povinnosti se nově uplatní také na dodání vybrané nemovité věci, pokud se plátce rozhodne uplatnit daň podle 56 odst. 4 zákona o DPH (aplikace není vázána na nařízení vlády). Režim přenesení daňové povinnosti zůstává nadále zachován u dodání zlata, šrotu a odpadu dle přílohy zákona o DPH a u stavebních prací. Mezi další navrhované změny patří: Změna a rozšíření uplatnění daně v případě převodu nemovitých věcí Režim přenesení daňové povinnosti v rámci tzv. mechanismu rychlé reakce (uplatnění na základě nařízení vlády po dobu maximálně devíti měsíců u plnění, u nichž Evropská komise potvrdí, že nemá námitky). Od 1. ledna 2016 by měl být zaveden tzv. kontrolní výkaz. Povinnost předkládat společně s daňovým přiznáním i kontrolní výkaz by se vztahovala na všechny plátce, pokud uskutečnili či přijali zdanitelné plnění v tuzemsku. V rámci výkazu by plátci měli uvádět detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních (včetně záloh) podle jednotlivých daňových dokladů. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Zavádí se posuzování ekonomické stability daňových subjektů pro účely spotřebních daní Do druhého čtení v poslanecké sněmovně putuje vládní návrh novely zákona o spotřebních daních. Mezi hlavní oblasti novely patří: Vznik registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Zvláštní minerální oleje budou vymezeny přímo zákonem, a to vazbou kódu celní nomenklatury a technických vlastností. Mělo by se jednat například o oleje používané k obrábění kovů, k uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje, ložiskové oleje, oleje pro technologické účely, oleje pro kalení a přenos tepla, textilní oleje a ostatní mazací oleje. Povinnosti spojené s registrem se budou vztahovat na osoby, které nabývají tyto oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 220 litrů. Zvýšení maximálního limitu zajištění spotřební daně z minerálních olejů u daňových skladů ze současných 100 milionů korun na 1,5 miliardy korun. Zpřísnění povolovacího řízení pro držitele povolení vydávaných dle zákona o spotřebních daních (např. povolení oprávněného příjemce či povolení k provozování daňového skladu); přísnější kritéria pro posuzování daňové spolehlivosti, trestní bezúhonnosti, bezdlužnosti či ekonomické stability daňových subjektů. Pro tyto účely připravilo ministerstvo financí návrh vyhlášky, která stanovuje způsob určení a požadovanou úroveň ukazatelů ekonomické

6 stability. Podmínka ekonomické stability poskytne záruku, že příslušným povolením dle zákona o spotřebních daních bude disponovat pouze finančně stabilní subjekt, který je schopen dostát svým případným závazkům vyplývajícím z příslušných povolení. Tomáš Havel, tel.: Těžko předvídatelná novelizace nového občanského zákoníku O případné novelizaci občanského zákoníku se začalo hovořit snad ještě před okamžikem jeho účinnosti, tedy před 1. lednem S letošními změnami v personálním obsazení na příslušných postech na ministerstvu spravedlnosti tyto tendence ještě zesílily a v rámci ministerstva byl ustanoven legislativní tým právních odborníků věnujících se přípravě novely. Část návrhu novely zveřejněná 20. srpna 2014 Zveřejněný dokument zasáhl samotné základní zásady občanského práva, tedy úvodní ustanovení občanského zákoníku, dále měnil ustanovení, jež se týkají právnických i fyzických osob a jejich opatrovnictví, úpravu dědického práva a obsahoval i komplexní změnu úpravy spotřebitelských smluv. Vzhledem ke svému rozsahu a významu zásahu jednotlivých změn do samotných základů občanského práva se ovšem návrh nesetkal s vřelým přijetím ani u odborné veřejnosti ani napříč politickými stranami. Mnohé změny jsou kritizovány jako zbytečné či unáhlené. Předmětem kritiky bývá také samotné složení legislativního týmu, který tvoří pouze několik odborníků. Rychlá technická novela Ministerstvo na kritiku zareagovalo prohlášením, dle kterého hodlá významně rozšířit tým odborníků, kteří novelu připravují. Zároveň přehodnotilo svůj původně uveřejněný návrh, když navrhlo tzv. rychlou technickou novelu, která by v rámci 12 ustanovení zákona měla co nejdříve řešit opravdu palčivé problémy občanského zákoníku, například vyžadování souhlasu spoluvlastníků s některými dispozicemi se spoluvlastněným majetkem, či požadavek na udělení plných mocí ve formě notářského zápisu. Další očekávání V současné době se tedy zdá, že můžeme každým okamžikem očekávat předložení této rychlé technické novely. Následně má legislativní tým v plánu během roku 2016 dokončit návrh rozsáhlejší novelizace. Jelikož k původnímu zveřejněnému návrhu jsme měli několik zásadních výhrad, doufáme, že bude postupně přepracován. Rozhodně v něm totiž nešlo o novelizaci pouhých nutných nedostatků zákona, ač to tak bylo autory deklarováno.

7 Ačkoliv má nový občanský zákoník a s ním související právní předpisy přirozeně své chyby a vyjasnění některých problémů třeba formy plných mocí udělovaných pro účely zastupování společnosti či rozdělení vlastních zdrojů v akciových společnostech je více než žádoucí, máme za to, že po pouhých 10 měsících účinnosti je příliš brzy na změnu základních principů nového zákona. Navíc zdaleka ne všechny výtky směřované na občanský zákoník jsou vždy přesné a oprávněné. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Ministerstvo financí představilo koncept zákona o prokazování majetku Ministerstvo financí představilo v říjnu koncept zákona o prokazování majetku, jehož deklarovaným cílem je postihování nezdaněných příjmů prostřednictvím institutů správy daní. Jednalo by se o kombinaci novely zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku, a to s účinností od 1. ledna Návrh zákona nemá za cíl zabavit nelegálně nabytý majetek, nýbrž zdanit nepřiznané a utajené příjmy. V zásadě se nepočítá se zavedením nové plošné povinnosti pro daňové poplatníky, např. v podobě majetkových přiznání. Pouze ten daňový subjekt, který bude správcem daně vyzván, bude povinen vysvětlit rozdíl mezi svým jměním a příjmy vykázanými v daňových přiznáních. Možnost vyzvat poplatníka k prokázání příjmů bude dále omezena na případy, kdy rozdíl mezi deklarovanými a skutečnými příjmy bude na základě předběžného posouzení správce daně přesahovat limit 10 mil. Kč. Pokud by poplatník nebyl schopen prokázat původ svých příjmů a odhadovaná výše stanovené daně by byla vyšší než 2 mil. Kč, pak by správce daně odhadl výši příjmů poplatníka na základě porovnání s nárůstem jeho majetku (stanovení daně podle pomůcek). Současně by mu předepsal penále až ve výši 100 %. Pokud poplatník své tvrzení nedoloží a zároveň již uplynula lhůta pro stanovení daně, navrhuje ministerstvo uplatnění fikce nabytí nezdaněného majetku v posledním zdaňovacím období. Změna trestního zákoníku bude spočívat v zavedení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. Pokud poplatník odmítne splnit tuto povinnost, či v prohlášení uvede úmyslně nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, může být toto jednání kvalifikováno jako trestný čin postihovaný peněžitým trestem, zákazem činnosti či dokonce až odnětím svobody na jeden rok až čtyři léta. Zákon primárně cílí na příjmy poplatníků daně z příjmů fyzických osob, avšak z důvodu zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem skrze právnické osoby (např. svěřenské fondy) bude možné vyzvat i poplatníka daně z příjmů právnických osob. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.:

8 EU a OECD Česká republika zavede globální automatickou výměnu pravděpodobně od září 2017 Česká republika se na setkání Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech připojila svým podpisem k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech. Setkání se zúčastnili zástupci 101 členských zemí Globálního fóra (členy Globálního fóra je 123 zemí). Mnohostrannou dohodu připravenou Organizací pro evropskou spolupráci a rozvoj ve spolupráci se zeměmi G20 podepsalo 51 států. Česká republika byla od začátku iniciativy prosazující automatickou výměnu informací v podobě globálního standardu členem neformální skupiny 56 zemí, která usiluje o jeho brzké přijetí. Mezi nejdůležitější výsledky dvoudenního jednání patří také přijetí dalších kritérií výměny informací pro daňové účely, například požadavku na získání informací o skutečných vlastnících (beneficial ownership). Globální fórum rovněž vyzvalo rozvojové státy, aby se připojily k této dohodě a nabídlo sérii pilotních projektů, v rámci nichž bude těmto zemím poskytována technická pomoc při zavádění standardu. Státy, které mezi prvními dohodu podepsaly, se zavázaly zavést standard do září roku U ostatních států se implementace standardu očekává v roce Pro úplnost dodáváme, že od roku 2009 je standardem v oblasti výměny informací čl. 26 Modelové smlouvy OECD, tedy výměna na dožádání. Standard pro automatickou výměnu informací obsahuje informace, které se mají vyměňovat (zejména úroky, dividendy), vymezení finančních institucí, které mají reportovat, subjekty, o kterých se mají informace vyměňovat (fyzické a právnické osoby, včetně trustů a nadací) a procedury due diligence pro finanční instituce, jejichž cílem je identifikovat účty, o kterých se má reportovat. Mnohostranná dohoda o automatické výměně informací je dohodou daňových správ a byla podepsaná na základě čl. 6 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (Rada Evropy a OECD), která byla v ČR publikována ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 2/2014. Další informace naleznete na stránkách ministerstva financí či na stránkách OECD Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Úrok z odpočtu DPH zadržovaného správcem daně Nejvyšší správní soud nedávno vydal průlomové rozhodnutí osvědčující nárok daňového subjektu na kompenzaci v případě, že správce daně neadekvátně dlouho zadržoval odpočet DPH (7 Aps 3/ ). Soud rozhodl, že daňovému subjektu náleží úrok z nárokovaného odpočtu DPH v případě, že správce daně po příliš dlouhou dobu zadržuje nadměrný odpočet v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností (POP), dříve vytýkacího řízení. S ohledem na zásadu proporcionality daňové správy, ochranu základních práv jednotlivce a možnost výrazně negativního vlivu na jeho cash flow by tak dle soudu měl daňovému subjektu náležet úrok z prodlení ve výši 14 % plus repo sazba stanovená Českou národní bankou, pokud správce daně zadržuje nadměrný odpočet déle než tři měsíce, přestože tento nárok platné právní předpisy výslovně nepředpokládají. Tato mezera v současné úpravě správy daní bude odstraněna zavedením explicitní úpravy úroku z daňového odpočtu ve výši repo sazby stanovené ČNB + 1 % (viz první článek v tomto vydání). Petr Toman, tel.: Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek V rozsudku 7 Afs 94/ se Nejvyšší správní soud zabýval případem společnosti čerpající slevu na dani z titulu investičních pobídek ve vztahu k problematice převodních cen. Z pohledu příjemce investičních pobídek představuje správné nastavení převodních cen (tj. dodržení tržních cen v transakcích se spojenými osobami) jednu z klíčových podmínek čerpání slevy na dani, jejíž nedodržení má za následek kompletní ztrátu nároku na slevu na dani. Dle názoru správce daně neodpovídala marže dosahovaná společností u prodeje zboží nakupovaného ze skupiny principům tržních obchodních vztahů, jelikož byla výrazně vyšší než hodnoty dosahované srovnatelnými subjekty. Navíc se jednalo o distribuci produktů, které společnost předtím sama vyrobila a prodala je spojené osobě za cenu vyšší, než za jakou je pak zpět nakoupila. Tato marže v posledním roce čerpání investičních pobídek několikanásobně vzrostla oproti marži dosahované společností v předchozích a následujících zdaňovacích obdobích. NSS ve svém rozhodnutí obecně formuloval pravidla rozložení důkazního břemene týkajícího se cen obvyklých ve vztahu k poplatníkům čerpajícím investiční pobídky. Dle názoru NSS tím, že společnost v rámci daňového přiznání čerpala slevu na dani, pak implicitně tvrdí, že v daném zdaňovacím období nezvýšila základ daně pro výpočet slevy na dani operacemi se spojenými osobami. Pokud správce daně prokáže, že se v hospodaření vyskytují obchodní operace se spojenými osobami, které dle racionální úvahy neodpovídají ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, pak je právě na daňovém subjektu, aby prokázal ekonomickou opodstatněnost takových transakcí. Toto rozložení

10 důkazního břemene je významným způsobem odlišné od situace poplatníků nečerpajících investiční pobídky, kdy případný rozdíl mezi účtovanou cenou a cenou obvyklou musí vždy prokazovat správce daně. V této souvislosti NSS připustil, že vysokou marži dosaženou z jedné dílčí činnosti by bylo možné považovat za opodstatněnou, pokud by tím byla vyvážena nevýhodnost, resp. nízká marže dosahovaná na jiných, vzájemně ekonomicky propojených činnostech. Ekonomickou provázanost jednotlivých činností však dle NSS společnost neprokázala. Uvedený rozsudek dokládá důležitost správného nastavení převodních cen u společností čerpajících investiční pobídky. Tyto společnosti mohou v rámci daňové kontroly čelit vyšším nárokům na prokazování ekonomické opodstatněnosti svých transakcí a dodržování principu tržních cen. K tomu účelu je proto vhodné mít již v předstihu k dispozici odpovídající dokumentaci, která může významně napomoci v procesu dokazování a omezit rizika spojená s převodními cenami. Daniel Szmaragowski, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Informácia k záväzným stanoviskám SLOVENSKO Dňa 1. septembra 2014 nadobudla účinnosť Vyhláška MF SR určujúca rozsah daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko (ďalej len stanovisko ). Od 1. septembra 2014 môžu daňové subjekty požiadať Finančnú správu SR o vydanie záväzného stanoviska, pokiaľ sa posudzuje: zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa 16 zákona o dani z príjmov, predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa 17a zákona o dani z príjmov, vznik daňovej povinnosti podľa 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty, sadzba dane za tovar podľa 27 zákona o dani z pridanej hodnoty, osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty podľa 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty. Na vydanie záväzného stanoviska je potrebná písomná žiadosť daňového subjektu a zaplatená úhrada. Lehota na vydanie stanoviska je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo jej doplnenia. Pokiaľ je z dôvodu zložitosti prípadu nutné predĺženie lehoty na vydanie stanoviska, je potrebný súhlas príslušného daňového subjektu. Žiadosť o vydanie stanoviska musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie stanoviska. Je potrebné uviesť aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne posúdenie prípadu a sumu obchodného prípadu.

11 Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu stanovisko nevydá, pokiaľ je na vydanie záväzného stanoviska potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo ak daňový subjekt žiada stanovisko k takým skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré príslušný daňový subjekt daňové priznanie už podal. Na vydanie stanoviska je potrebná žiadosť spolu so zaplatenou úhradou. Príslušný daňový subjekt je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť úhradu vo výške: 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však eur, najviac eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu, 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však eur, najviac eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov, 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však eur, najviac eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady. Úhrada je splatná bez výzvy pri podaní žiadosti a príslušný daňový subjekt má povinnosť túto úhradu zaplatiť na účet uvedený v usmernení Finančného riaditeľstva SR. Daňový alebo colný úrad môže vyrubiť úrok v tom prípade, ak je skutočná suma obchodného prípadu vyššia najmenej o 10 % ako suma uvedená v žiadosti alebo ak daňový subjekt uplatnil do 1 roka po vydaní stanoviska ten istý postup aj na prípad neuvedený v danej žiadosti. Zuzana Blažejová, tel.: KRÁTCE Novela zákona o daních z příjmů obsahující novelu daňového řádu a další související novely byla bez dalšího schválena Senátem. Nyní zbývá již jen podpis prezidenta, aby byla publikována ve Sbírce zákonů. Ministryně práce a sociálních věcí bude předkládat vládě návrh na zrušení II. pilíře. Peníze vložené do II. pilíře se účastníkům důchodového spoření mají vrátit buď v hotovosti, nebo se přesunou do I. pilíře (tzv. státní důchod). Ve Sbírce zákonů byly publikovány vyhláška 215/2014 Sb., která novelizuje vyhlášku o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, a vyhláška 216/2014 Sb., která novelizuje vyhlášku o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo ve Sbírce zákonů pod č. 214/2014 Sb. Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Ve Sbírce mezinárodních smluv bylo zveřejněno sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (57/2014 Sb.m.s.) Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jímž reaguje na Prohlášení Rady EU ze dne 15. listopadu 2013, které vyzývá členské státy k vytvoření právního rámce umožňujícího přijmout na národní úrovni opatření, na jejichž základě budou členské státy moci poskytnout bance v obtížné situaci pomoc z veřejných prostředků. Evropská komise publikovala dvě rozhodnutí týkající se vyšetřování nepovolené státní podpory v podobě závazných posouzení převodních cen u případů v Irsku a Lucembursku. Komise tvrdí,

12 že v důsledku udělení závazných posouzení ze strany správců daně zaplatily společnosti méně daní, což ve smyslu evropského práva představuje právě nepovolenou státní podporu. Rozhodnutí naznačují, že Komise bude ve vyšetřování pokračovat. K proceduře se nyní mohou vyjádřit jednotlivé strany. Než Komise vydá finální rozhodnutí, může to trvat až 18 měsíců. Maximální vyměřovací základ pro účely sociálního pojištění bude v roce 2015 činit Kč. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

srpen 2012 Vážení čtenáři,

srpen 2012 Vážení čtenáři, srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

duben 2014 Vážení přátelé,

duben 2014 Vážení přátelé, duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016. Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn

Více

březen 2015 Vážení čtenáři,

březen 2015 Vážení čtenáři, březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

květen 2014 Vážení čtenáři,

květen 2014 Vážení čtenáři, květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností

Více