15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010"

Transkript

1 D aňový kalendář Březen březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za únor (nemocenské pojištění je dobrovolné). Zdravotní pojištění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez zdanitelných příjmů za únor. 14. březen (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za leden (mimo spotřební daně z lihu) 15. březen (úterý) Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti. Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru. Podání hlášení platebního zprostředkovatele 16. březen (středa) Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc únor. 21. březen (pondělí) a) Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za únor (z mezd ) b) Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

2 25. březen (pátek) Daň z přidané hodnoty: a) Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím b) Souhrnné hlášení za únor 2011 Ekologické daně: Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor Spotřební daň: a) daňové přiznání za únor b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za únor (pokud vznikla nárok) 28. březen (pondělí) Spotřební daň: Splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu) 31. březen (čtvrtek) a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor b) Odvod částek zajištění daně za únor c) Podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 2010 zpracovává a předkládá daňový poradce v prodloužené lhůtě ( 136 odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění) 1. dubna (pátek) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2010 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2010 se započtou na úhradu skutečné daně za rok Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Ostatní informace Zpráva o vztazích Připomínáme, že podle ustanovení 66a odst. 9, zák. č. 513/91 Sb. Obchodní zákoník v platném znění je statutární orgán ovládané osoby povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby). Tuto zprávu je nutno zpracovat do konce března 2011.

3 Sbírka listin Upozorňujeme klienty na ustanovení Zákona o účetnictví 21a odst. 1, které ukládá povinnost účetních jednotek zveřejňovat výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky. Povinnost zveřejnění je splněna uložením do sbírky listin obchodního rejstříku ( 27a Obchodního zákoníku v platném znění). Při nesplnění této povinnosti může být vyměřena pokuta až do výše 3 % brutto aktiv. Dary poskytnuté do zahraničí V 15 odst. 1 ZDP se novelou upravují podmínky pro uplatnění darů poskytnutých příjemcům do zahraničí. Zde se doposud posuzovalo splnění podmínek týkajících se účelu daru a příjemce daru podle právních předpisů příslušného státu, a jen pokud taková úprava nebyla, musely být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky. Nově pro uplatnění darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, jedná-li se o účel daru nebo o příjemce daru, musí být splněny podmínky stanovené v tuzemském ZDP Poprvé lze použít novou právní úpravu podle přechodných ustanovení novely již za zdaňovací období započaté v roce Nově jsou důležité materiální podmínky státu, který daňovou úlevu poplatníkovi poskytuje, nikoliv státu, kde má příjemce daru (obdarovaný) své sídlo nebo bydliště. Rozhodující není ani skutečnost, zda jiný stát podporuje určitou skupinu subjektů a určitou společensky prospěšnou aktivitu také daňovými nástroji. Vychází se z toho, že podpora veřejně prospěšného sektoru je věcí každého státu a ten si sám musí zvolit, které společensky prospěšné aktivity chce daňově podporovat a také jaké nástroje k tomu použije. Navržená úprava přitom odpovídá principům zakotveným Soudním dvorem EU (C-318/07 Persche). Nezbytným předpokladem pro uplatnění hodnoty darů poskytnutých obdarovaným do zahraničí je také uspokojivé prokázání rozhodných skutečností. Tzn. že správce daně posoudí, zda průkazy, na základě kterých bude poplatník nárok uplatňovat, považuje za adekvátní. Ukáže-li se, že tomu tak není (zejména z důvodu výměny údajů stanovených v článku 8 směrnice 77/799), nic nebrání dotčeným daňovým orgánům, aby požadovaný odpočet nezdanitelné části základu daně odmítly uznat (např. nebudou-li důkazy, které považují za nezbytné k vyměření daně, poplatníkem dodány apod.). Změny v důchodovém a nemocenském pojištění V oblasti důchodového a nemocenského pojištění se změnily následující body: OSVČ, která před vykonávala tzv. vedlejší činnost a která si platí dobrovolně nemocenské pojištění, se od ledna 2011 stává OSVČ s výkonem hlavní činnosti. Musí plnit s tím spojené povinnosti. Musí platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění aspoň v minimální výši, která činí Kč měsíčně. Zároveň měsíční základ pro nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ pro zálohy na důchodové pojištění. Sazba pro nemocenské pojištění se zvyšuje z 1,4 % na 2,3 %, minimální měsíční vyměřovací základ zůstává Kč. To znamená, že minimální pojistné (z Kč) se zvyšuje z 56 Kč na 92 Kč. Přitom sazba pojistného na důchodové pojištění zůstává 29,2 %. Nemocensky se nelze pojistit zpětně.

4 Nemocenské náleží až od 22. dne trvání nemoci. Zároveň došlo k prodloužení doby výplaty náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnavatelem na 21 dnů a možnost volby dobrovolně platit vyšší pojistné. Rozhodný příjem jednatele pro účast na pojistném na sociálním zabezpečení se zvyšuje ze Kč na Kč. Změny v zákoně o účetnictví Podle obecných přechodných ustanovení se ustanovení novely použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později. To platí, pokud dále u jednotlivých změn není uvedeno jinak. Některé ze změn se týkají tzv. vybraných jednotek, což jsou zejména organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Změnami určenými pouze těmto účetním jednotkách se nezabýváme. Hlavní oblasti změn: 1. Zahraniční fyzické osoby mají povinnost vést účetnictví za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české fyzické osoby. To znamená, že povinnost vést účetnictví mají fyzické osoby, které: jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku; překročí obrat 25 mil. Kč za rok; se k vedení účetnictví dobrovolně rozhodnou; jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, jehož alespoň jeden účastník vede účetnictví podle zákona o účetnictví; kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. 2. Rozšiřuje se jednak povinnost použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavování účetních závěrek v případě, že je účetní jednotka emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na trzích EU; zároveň se rozšiřuje možnost použití mezinárodních účetních standardů na účetní jednotku, která není dočasně emitentem cenných papírů za určitých podmínek. 3. Dále je rozšířena možnost použití mezinárodních účetních standardů na účetní jednotky v konsolidačním celku, pokud konsolidující společnost používá k sestavení konsolidované účetní závěrky tyto standardy. Podmínkou je souhlas valné hromady. 4. Zužuje se povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Tu nemusí sestavovat takové konsolidující účetní jednotky, které ovládají pouze menší účetní jednotky, přičemž k podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví konsolidačního celku bude postačovat účetní závěrka konsolidující účetní jednotky. Lze použít již pro období započatá v roce Nově se upravují sankce za porušení povinností vést účetnictví podle zákona o účetnictví. Sankce lze počítat z hodnoty aktiv celkem zjištěné z účetní závěrky, respektive z konsolidované účetní závěrky, popř. z výše aktiv zjištěné kontrolním orgánem. Novela zákona o DPH 2011 od Nejdůležitější změny zákona: přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při obchodování s povolenkami na emise skleníkových

5 plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012), ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění, možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, změny v uplatnění nároku na odpočet daně, změny při osvobození od daně při dovozu zboží vč. osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě, změny při opravách základu a výše daně. S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. S přátelským pozdravem Ing. Zdeněk Hamáček jednatel

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více