ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO"

Transkript

1 ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení dvou ověřovatelů zápisu Přistoupení MAS Bohumínsko do NS MAS ČR Projednání ročních členských příspěvků a mimořádného příspěvku do NS MAS ČR Obměna členů programového výboru Zvolení členů kontrolní komise Výroční zpráva o hospodaření za rok Členské příspěvky členů MAS Rozpočet MAS na rok 2013 a výhled na rok Zpráva o činnosti MAS od založení od Připomínky členů Závěr...5

2 1. Úvod, zvolení dvou ověřovatelů zápisu Po přivítání zástupců členů sdružení a členů programového výboru hostitelem členské schůze, starostou Dolní Lutyně Mgr. Pavlem Buzkem, se ujal řízení valné hromady předseda PV Ing. Lumír Macura. Z pléna byli zvoleni 2 ověřovatelé zápisu: 1. ověřovatel: Ing. Ladislav Sitko (město Rychvald) 2. ověřovatel: p. Kamila Smigová (o.s. Maryška) Dle prezenční listiny byla provedena kontrola přítomnosti členů MAS a jejich oprávnění k hlasování. VH hromada je usnášeníschopná, pokud jsou na ni přítomny 2/3 členů a rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Čtyři členové byli zastoupeni na základě plných mocí, které jsou přiloženy k prezenční listině. K datu konání VH má MAS Bohumínsko 21 členů, 2/3 činí 14 a více přítomných členů. Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 16 Bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná. 2. Přistoupení MAS Bohumínsko do NS MAS ČR Předseda PV informoval, že se pravidelně (zpravidla poslední čtvrtek v měsíci) zúčastňuje jednání Krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje, kde se mimo organizační záležitosti projednává také metodika příprav ISÚ MAS na období Stávající i nové MAS MSK jsou členy Národní sítě místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR). Pracovní týmy a zejména tzv. Vyjednávací tým hájí zájmy MS v budoucím programovém období Předseda PV doporučuje členství MAS Bohumínsko v NS MAS ČR. V diskusi byli členové před schvalování členství seznámeni s výši členského příspěvku na rok 2013 (2000 Kč) a mimořádného členského příspěvku na činnost Vyjednávacího týmu (5000 Kč). Valná hromada hlasováním schválila členství MAS Bohumínsko v Národní síti místních akčních skupin České republiky, o.s. a zvolila své zástupce do Národní sítě MAS ČR, o.s.: Ing. Lumíra Macuru, předsedu programového výboru Mgr. Pavla Buzka, místopředsedu programového výboru 3. Projednání ročních členských příspěvků a mimořádného příspěvku do NS MAS ČR Členové byli seznámeni se závěry VH NS MAS ČR ve Žluticích, kde byly schváleny tyto členské příspěvky na rok 2013: - pro podpořené MAS Kč (netýká se MAS Bohumínsko), - pro nepodpořené MAS 2000 Kč (týká se MAS Bohumínsko), - mimořádný příspěvek 5000 Kč na činnost Vyjednávacího týmu

3 Předseda PV doporučil schválit členský příspěvek a také mimořádný příspěvek pro činnost Vyjednávacího týmu. V diskusi padl dotaz, kdo zastupuje MSK v NS MAS (odpověď: Ing. Jiří Krist, který je předsedou KS MAS v MSK a zároveň místopředsedou NS MAS) a kdo pracuje ve vyjednávacím týmu (odpověď: p. Václav Pošmurný a další). 4. Obměna členů programového výboru V žádném orgánu MAS by neměla být většinová převaha zástupců z jednoho sektoru. V sedmičlenném programovém výboru by proto měl jednoho zástupce za obec nahradit zástupce neziskového sektoru. Proto bylo navrženo uvolnění z členství v PV Mgr. Liborem Stáňou (zástupce za obec Dětmarovice), který s uvolněním souhlasí. Byl navržen nový člena PV za neziskový sektor z území Doubravy, zástupce SDH Doubrava p. Pavel Slávik, velitel jednotky SDH Doubrava, který byl navržen p. Zdeňkem Sosnou, starostou SDH. P. Slávik s nominací souhlasí. VH navržené změny hlasováním schválila. 5. Zvolení členů kontrolní komise Dle stanov je jedním z orgánů MAS tříčlenná komise, která zejména dbá na dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, dbá na účelné hospodaření MAS a 1 x ročně předkládá VH svoji zprávu. Oproti znění stanov je doporučeno schválit předsedu kontrolní komise a je doporučeno zvát předsedu kontrolní komise na jednání PV. S navrženými členy bylo jejich členství v kontrolní komisi projednáno a se členstvím souhlasí. VH schválila kontrolní komisi ve složení: - předseda kontrolní komise Mgr. Libor Stáňa (zástupce obce Dětmarovice) - člen kontrolní komise Ing. Kazimíra Faja (zastupuje fy ZE-FA s.r.o, podnikatelský sektor) - člen kontrolní komise p. Pavel Gorovič (zastupuje TJ Petřvald, neziskový sektor) 6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva, roční účetní závěrku a návrh rozpočtu na rok 2013 návrh rozpočtového výhledu na rok 2014 obdrželi členové MAS předem em a v písemné podobě přímo na jednání VH. Jednotlivé kapitoly obsahu výroční zprávy byly stručně okomentovány, podrobněji byla probrána kapitola 5., aktivity sdružení do Součástí výroční zprávy je roční účetní závěrka v kapitole 6., a to včetně účetních výkazů uvedených v příloze. V diskusi p. starosta Dětmarovic Ing. Rosman upřesnil místo plánovaného setkání s veřejností v Dětmarovicích na Dělnický dům (namísto obecního úřadu). Ing. Sitko upozornil na chybný údaj v rozvaze a ve VZaZ, kde jsou hodnoty uvedeny "v haléřích".doporučuje opravit v dokladech odevzdaných na finanční úřad. Správně se jedná se údaje v Kč!

4 7. Členské příspěvky členů MAS Se souhlasem všech členů byl přijat návrh, aby pro rok 2013 nebyly stanoveny členské příspěvky pro stávající členy MAS. V případě přijetí nového člena MAS se stanovuje členský příspěvek ve výši 1000 Kč, který bude splatný do 30 dnů o přijetí člena na běžný účet MAS. Naopak pro rok 2014 se výběr členských příspěvků předpokládá. 8. Rozpočet MAS na rok 2013 a výhled na rok 2014 Předložený návrh rozpočtu byl podrobně okomentován, jak na straně příjmů, tak výdajů. VH souhlasí s přijetím bezúročné půjčky ve výši 500 tis. Kč od města Bohumína za předpokladu, že bude poskytnuta. Poskytnutí půjčky bylo schváleno zastupitelstvem města Bohumína dne , ale její vyplacení je podmíněno schválením žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova. Administrativní kontrola žádosti proběhla bez závad, schválení žádosti se předpokládá v květnu Proběhla diskuse k částce 42 tis. Kč na optimalizaci třídění odpadů na území MAS. Celkové náklady činí 52 tis. Kč, s tím, že analytická část studie by měla být částečně hrazena v rámci výdajů na přípravu podkladů ISÚ. Přítomni byli seznámeni s výsledky jednotlivých obcí v třídění využitelných odpadů (zejména plastů, papíru a skla) v kg na občana dle jednotlivých obcí v roce 2012 a ve srovnání s průměrem v Moravskoslezském kraji. Všeobecně bylo konstatováno, že s výsledky nejsme spokojeni, a že integrace území v této oblasti skýtá nové možnosti v zefektivnění celého systému. Navržený výdaj byl schválen stejně jako celý návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok Podporu spolupráce s fy EKO- KOM, třídění vyjádřila starostka Petřvaldu p. Skálová a starosta Dolní Lutyně Mgr. Buzek. P. Smigová podporuje myšlenku "ekologických kampaní". Ing. Lukaštík navrhuje rozvinout soutěživost mezi občany obcí srovnáváním výsledků obcí v obecních zpravodajích. 9. Zpráva o činnosti MAS od založení od Zpráva o činnosti MAS byla projednána jako součást výroční zprávy v bodě Připomínky členů RNDr. Valošek informoval o přípravě propagačního letáčku o MAS, o jeho obsahu (o MAS, slovo starosty, fotky - nafotíme sami až 3 z každé obce, zajímavosti z území obcí, o obcích). Starostové obcí byli požádáni o vyjádření své představy o budoucnosti MAS Bohumínsko ve 2 větách. V diskusi toto bylo rozšířeno také o vyjádření zástupců podnikatelů (slíbil Ing. Lukaštík) a zástupců neziskovek (p. Folterová, p. Smigová). Vítá se případné další vyjádření kteréhokoliv člena. Grafická firma bude vybrána do 22.4., zhotovení do prvního setkání s veřejností v Dolní Lutyni.

5 Opětně bylo diskutováno o možnostech spolupráce v území mezi obcemi i drobnými podnikateli v oblasti třídění odpadů s důrazem na světu a výchovu mladé generace. Dotaz, zda v místních zpravodajích vyjde před setkáním s veřejností článek? Ano, je zpracován p. Folterovou, některým obcím již byl poskytnut, ostatním podle termínů setkání. 11. Závěr Na podzim roku 2013 je předpokládáno svolání 4. členské schůze, zejména za účelem zvolení členů výběrové komise, projednání implementační části ISÚ a předání informací o stavu příprav ISÚ MAS Bohumínsko Starostovi Dolní Lutyně bylo poděkováno za pohostinnost (včetně poskytnutého občerstvení). Oficiální část VH byla ukončena v hod. Zapsal: Ing. Lumír Macura, V Bohumíně Ověřili: Ing. Ladislav Sitko, dne p. Kamila Smigová, dne

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013 Výroční zpráva Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje o sdružení...2 2. Základní údaje o území MAS Bohumínsko...2 3. Členové sdružení...4

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2014 (pracovní verze, neschválená)

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2014 (pracovní verze, neschválená) Výroční zpráva Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2014 (pracovní verze, neschválená) Obsah 1. Základní údaje o (spolku)...2 2. Základní údaje o území MAS Bohumínsko...2 3. Partneři MAS...4 3.1

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

STANOVY SDRUŽENÍ OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

STANOVY SDRUŽENÍ OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY STANOVY SDRUŽENÍ OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY které bylo založeno podle ustanovení 20 zákona č. 367/1990 Sb., ze dne 4. 9. 1990 o obcích, ve znění zákona č. 410/92 Sb. a následujících předpisů a nařízení,

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Místní akční skupina Blatensko, o.p.s., se sídlem Blatná, Spálená 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 (dále také jen o.p.s. nebo MAS Blatensko nebo také společnost

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Uničovsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více