GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě"

Transkript

1 GN4 N Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva Návod k montáži, obsluze a údržbě

2 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám,že jste se rozhodli zakoupit kotel FERROLI GN 4. Váš nový kotel FERROLI je vyroben nejmodernější technologii,z vysoce kvalitních materiálů a splňuje nejnáročnější podmínky na kvalitu provedení a spolehlivost. Před uvedením kotle do provozu si pečlivě si přečtěte tento návod. Kotel GN 4 je vysoce účinný kotel určený k produkci vody pro ÚT. Je přizpůsoben k zabudování tlakového hořáku na plyn,nebo tekuté palivo. Těleso kotle je sestaveno z litinových článků navržených k dosažení maximální efektivnosti tepelné výměny ve všech pracovních módech kotle. Důležitá upozornění: Tento návod poskytuje důležité informace k bezpečnosti provozu, instalaci a údržbě kotle. Přečtěte si návod před instalací a spuštěním. Návod pečlivě uschovejte. Zařízení musí být používáno pouze k účelům pro které bylo konstruováno. Zařízení je konstruováno pro teplotu vody pod bodem varu a musí být připojeno do otopné soustavy v souladu s jeho výkonem a kapacitou. Instalace a údržba musí být prováděna v souladu s instrukcemi výrobce a musí být prováděna kvalifikovanou osobou. Nesprávná instalace nebo údržba může způsobit škody.výrobce není zodpovědný za jakékoliv škody způsobené nesprávnou instalací nebo údržbou zařízení. Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte zařízení od zdroje pomocí onoff vypínače. V případě nefungování nebo nesprávné funkce zařízení jej odstavte z provozu. Nepokoušejte se zařízení opravovat kontaktujte odborný servis. Po rozbalení zkontrolujte zda je obsah neporušen a kompletní. Drobné části neponechávejte v dosahu dětí mohou být zdrojem zranění.

3 1. PROVOZNÍ INSTRUKCE Ovládací panel 1elektronická kontrolní jednotka 2teploměr 3bezpečnostní termostat 4řídící termostat 5přepínač TEST indikátor hořáku Zapálení Otočte přepínač 5 do polohy I připojí se napájení kotle a hořáku. Hořák zapalte dle instrukcí v návodu k hořáku. Nastavení Nastavte požadovanou teplotu systému pomocí řídícího termostatu 4. Jestli je připojena přídavná termoregulační jednotka, řiďte se jejím návodem. Vypnutí Pro krátkodobé vypnutí otočte přepínač 5 do polohy 0. Pro delší vypnutí otočte přepínač 5 do polohy 0 a uzavřete ventil přívodu paliva. Při dlouhodobém vypnutí v zimních měsících přidejte do systému nemrznoucí směs,nebo systém vypusťte.. 2. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE Kotel je určen pro umístění v uzavřených prostorách se stupněm agresivity málo až středně agresivníma z hlediska elektrotechnických předpisům v prostředí obyčejném (ČSN :1997). Vyhovuje pro použití v místnostech oddělených od vlastního bytového prostoru. Hlučnost kotle nepřesahuje max.hladinu 75 db (skutečná hodnota závisí na typu použitého hořáku). Pro umístění kotle musí být dodrženy min. vzdálenosti uvedené na obrázku.

4 Z bezpečnostního hlediska je při instalaci nutno dodržovat vzdálenost od hořlavých hmot 200 mm (ČSN :1997 požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla). Pro lehce hořlavé hmoty, tj. takové, které rychle hoří sami i po odstranění zdroje zapálení (lepenka, karton, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty) se vzdálenost zdvojnásobuje. Vzdálenost je nutné zdvojnásobit i v případě, kdy stupeň hořlavosti stavební hmoty není prokázán. Upozornění: Na kotel a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot. Zařazení stavebních hmot a výrobků podle stupně hořlavosti je uvedeno v ČSN :1984 Připojení vody Připojení musí být provedeno tak,aby trubky nebyli mechanicky namáhány. Pojistný ventil musí být umístěn v centrálním okruhu co nejblíže u kotle.mezi ventilem a kotlem nesmí být žádné překážky nebo další zařízení. Připojení vody je prováděno bez expanzní nádoby a z tohoto důvodu musí být provedeno odborným pracovníkem. Tlak ve studeném systému musí být mezi 0,51 bar. Hořák Přetlakový hořák musí svými charakteristikami odpovídat velikosti spalovací komory kotle a jeho přetlakovým hodnotám. Umístěte a připojte hořák podle instrukcí jeho dodavatele. Elektrické připojení Kotel musí být připojený na jednofázové napětí 230V/ 50Hz přes vypínač, jehož kontakty se rozevírají min. 3 mm. Propojte hořák a regulační termostat (jestli je v dodávce) podle elektrického schématu. Elektrická bezpečnost zařízení je zajištěna jenom pokud je zřízení uzemněno podle platných předpisů a norem. Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nesprávným uzemněním. Ujistěte se že síť je dimenzovaná na maximální elektrický příkon kotle. Připojení kouřovodu Kotel musí být připojen k odpovídajícímu kouřovodu, vyrobenému dle platných standardů. Kouřovod mezi kotlem a komínem musí být vyroben z odpovídajícího materiálu odolného proti vysokým teplotám a korozi. Spoje musí být dokonale těsné a celá délka by měla být tepelně odizolovaná, aby se předcházelo vzniku kondenzátů. 3. DODÁVKA KOTLE Kotel může být dodán: 1. V rozebraném stavu ve 4 oddělených kontejnerech obsahujících opláštění, řídící panel, žebra těla kotle a příslušenství ke smontování kotle. 2. S tělesem kotle již smontovaným v oddělených kontejnerech obsahujících opláštění, řídící panel a tělo kotle.

5 A: jestli je tělo dodáno již smontováno na paletě odstraňte šrouby 1, kterými je tělo kotle připevněno k paletě a umístěte kotel na místo konečné instalace. B:Umístěte zadní panel 1 na šroubení 2 a jemně dotáhněte C: Tabulka počtů panelů opláštění v závislosti na velikosti kotle

6 D: smontujte dohromady boční kryty kotle pomocí šroubů 1, podložek 2 a matek 3 E: povolte matky A.Vložte boční upínací svorky B F: připevněte boční panely k zadnímu panelu pomocí šroubů B G: nasaďte postranní krycí plechy do svorek A a dotáhněte pomocí matek B (obrázek vpravo). Zopakujte operaci pro pozici G H: připevněte boční panely k zadnímu panelu A pomocí šroubů B I: připevněte ochranný kryt elektroniky ovládacího panelu vedení pomocí šroubů B

7 L: pomocí vyztužovací podložky připevněte ovládací panel M: do jímky umístěte kapiláry teploměru, provozního a havarijního termostatu N: upevněte spodní část čelního krytu A O: upevněte horní část předního krytu A P: umístěte horní kryt kotle A 4. UVEDENÍ DO PROVOZU Uvedení kotle do provozu nastavení tepelného výkonu a jakýkoli zásah do elektrické části kotle nebo zapojování dalších ovládacích prvků smí provádět pouze smluvní servisní organizace oprávněná k provádění servisních prací. Instalaci, montáž hořáku a jeho seřízení a uvedení kotle s hořákem do provozu je nutné svěřit servisní firmě dodavatele hořáku. Servisní firma proškolí uživatele v obsluze, předá mu návod k obsluze hořáku a zabezpečí jeho záruční a pozáruční opravy.

8 Kontrolní činnost před spuštěním Před uvedením kotle do provozu je nutné zkontrolovat: naplnění systému vodou a těsnost soustavy nastavení provozního termostatu na 0 90 o C (Neprovozujte kotel s nižší teplotou než 45 C) otevření všech ventilů mezi kotlem a otopným systémem otevření přívodu paliva připojení k elektrické síti 230 V/50Hz připojení ke komínu Po prvním uvedení do provozu je servisní technik povinen poučit provozovatele o obsluze kotle a předat mu návod k obsluze a záruční list. Obsluha kotle uživatelem Kotel pracuje automaticky podle nastavení regulačních prvků a uživatel provádí pouze následující obslužné činnosti: vypnutí nebo zapnutí kotle pomocí provozního vypínače na ovládacím panelu kotle nastavení a kontrola požadované teploty otopné vody odblokování havarijního termostatu pokud dojde k vypnutí kotle havarijním termostatem je nutné odblokovat poruchu zmáčknutím tlačítka havarijního termostatu kontrola tlaku v otopné soustavě 5. ÚDRŽBA KOTLE Veškeré zásahy může provádět pouze smluvní servisní organizace proškolená dodavatelem. 1. odpojit kotel od elektrické sítě 2. uzavřít přívod paliva do hořáku 3. sejmout horní a dolní čelní kryt 4. otevřít hořákovou desku s hořákem 5. Zkontrolovat zanesení konvekční plochy a odstranit kartáčem nečistoty z teplosměnných ploch konvekčních částí kotle a spalovací prostor. Zbytky po čištění odstranit ze spalovací komory.. zkontrolovat zanesení hubice hořáku, případně vyčistit dle pokynů výrobce hořáku. Důležitá upozornění: 1. Kotel po spuštění pracuje automaticky. Obsluhovat jej mohou pouze dospělé osoby seznámené s tímto návodem a návodem k obsluze hořáku. 2. Kotel je nutno provozovat dle návodu a souvisejících norem. 3. Kotelnu je nutno udržovat v čistotě a bezprašném stavu. 4. Při dlouhodobém odstavení kotle z provozu odpojit kotel od el. sítě. 5. Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému servisu.. Na kotli je nutno provádět 1x ročně pravidelnou údržbu.

9 . VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Tyto záruční podmínky se vztahují na plynové kotle FERROLI prodávané společností ENBRA, spol. s r.o. a vyjadřují všeobecné zásady poskytování záruky na toto zboží. Na plynové kotle Ferroli se poskytuje záruka podobu 24 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však po dobu 30 měsíců od data prodeje distributorem Enbra, spol. s r.o.. Podmínkou záruky je uvedení kotle do provozu firmou, která je k tomu oprávněna distributorem a řádně vyplněný a potvrzený Záruční list. Firma ENBRA, spol. s r.o. ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a to za předpokladu, že výrobek bude užíván způsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze. Montáž výrobku musí být provedena podle platných předpisů, norem a pokynů výrobce, při provozu dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu. Pro plynové kotle Ferroli se předepisuje uvedení do provozu a provedení roční prohlídky smluvní servisní firmou. Uvedení výrobku do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky výrobku a odstranění případné vady smí provést pouze servisní mechanik některé ze smluvních servisních firem společnosti ENBRA, spol. s r.o. uvedených v seznamu servisních firem. Při uvádění výrobku do provozu i při provádění pravidelné údržby a prohlídky výrobku je mechanik povinen provést všechny činnosti podle platných předpisů vztahujících se k danému zařízení a všechny činnosti předepsané v návodu k obsluze, vyzkoušení funkce výrobku, zejména jeho ovládacích a zabezpečovacích prvků, u kotlů kontrolu těsnosti kouřovodu nebo odtahu spalin, tah komína a řádné seznámení spotřebitele s obsluhou výrobku. Spotřebitel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady u prodávajícího, u některé nejbližší servisní firmy uvedené v seznamu servisních firem, případně u společnosti ENBRA, spol. s r.o. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list a doklad o zaplacení výrobku. Při přepravě a skladování výrobku musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí použít jen originální součástky. Společnost Enbra, spol. s r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při bezplatném provedení opravy vymění nebo opraví vadný díl. Díly vyměněné v záruční době se stávají majetkem společnosti ENBRA. Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká: Při porušení záručních podmínek. Nejsouli při reklamaci předloženy příslušné doklady. Když schází označení výrobku výrobním číslem, datakódem nebo je výrobní číslo nebo datakód nečitelný. Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu. Vzniklali vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci, provozu nebo údržbě výrobku. Vzniklali vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záručními podmínkami. Jednáli se o vady výměníků, čerpadel, třícestných ventilů a jiných částí hydraulických okruhů, plynových armatur, hořáků a podobně, které jsou způsobeny zanesením nečistotami z otopného systému, vodovodního řadu, plynovodů nebo nečistotami ve vzduchu pro spalování. Jednáli se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezivěním v důsledku nevhodného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému nižší, než je rosný bod spalin. V případě vad nebo škod vzniklých při přepravě. V případě vad nebo škod vzniklých živelní pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy.

10 7. PŘEDPISY A SMĚRNICE Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět instalace a údržbu plynových spotřebičů. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. a) k otopné soustavě ČSN : 1983 Ústřední vytápění, projektování a montáž ČSN : 199 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV ČSN : 1992 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa b) k plynovému rozvodu ČSN EN 1775 : 1999 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provoz. přetlak menší než 5 bar ČSN : 1990 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem ČSN : 198 Plynové kotelny ČSN : 1988 Plynová zařízení. Zásady provozu. ČSN : 1983 Průmyslové plynovody. Zákon č. 222/94 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a energetické inspekci Vyhláška 91/93 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách c) k rozvodu kapalného paliva ČSN :1992 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady. Vyhl. MV Č R č. 35/77 o požární bezpečnosti p i skladování a používání topné nafty PO 1410/5 z prozatímní směrnice pro vytápění topnou naftou a topným olejem z hlediska požární ochrany d) k elektrické síti ČSN : 1980 Připojování elektrických přístroj a spotřebičů. ČSN : 1995 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 : Stanovení základních charakteristik. ČSN :1997 Elektrotechnické předpisy elektrická zařízení část 7 : zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. ČSN : 1985 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. ČSN IEC 44 : 1989 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí předpisy. ČSN : 1992 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí předpisy. ČSN : 1983 Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených klimatických podmínkách. ČSN : 195 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení ČSN 33 1 : 1991 Revize elektrických zařízení ČSN EN : 1997 Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1 Všeobecné požadavky. Pokud zvolený hořák nemá hlavní vypínač, je nutno dle ČSN :1990 Hořáky na plynná paliva instalovat hlavní vypínač v dosahu hořáku. Jištění přívodu provést dle pokynu výrobce hořáku. e) na komín ČSN 73 4 : 1989 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv ČSN : 1989 Navrhovaní komínů a kouřovodů ČSN : 1985 Části kouřovodů domácích spotřebičů Připojení musí být provedeno jen se souhlasem kominického podniku a musí splňovat všechna ustanovení těchto norem. Komín musí být odolný proti kondenzátu spalin, jinak dochází k jeho vážnému poškození. f) vzhledem k požárním předpisům ČSN : 1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN : 1984 Požární technické vlastnosti hmot. Stupně hořlavosti stavebních hmot.

11 0 GN4 N TECHNICKÁ SPECIFIKACE Model Tepelný příkon plyn+olej (NHV) kw Max Min Tepelný výkon kw Max Min N elem. Hydraulické připojení dm3 Pracovní tlak bar A mm B Ø mm C Ø mm D Ø mm E mm Tlaková ztráta spalovací komory p mbar Objem spalovací komory dm3 Hydraulická tlaková ztráta t 10 t 20 Váha kotle kg GN4 N ,5 11, GN4 N ,8 185, GN4 N ,7 208, GN4 N ,0 232, GN4 N ,4 25, GN4 N ,7 280, GN4 N , 304, GN4 N ,5 328, B D A E fi g mbar GN4 N m 3/h fi g. 4 GN4 N B1 B2 A1 C A2 fi g. 5 Legenda A1 Výstup ústředního vytápění DN80 3" A2 Zpátečka ústředního vytápění DN80 3" B1 Nízkoteplotní výstup ÚT DN80 3" (při nízkoteplotním provozování zdroje) B2 Nízkoteplotní vrat ÚT DN80 3" (při nízkoteplotním provozování zdroje) 32 Čerpadlo (není součástí dodávky) 49 Bezpečnostní termostat 72 Pokojový termostat (není spoučástí dodávky) 98 Spínač 114 Tlakový spínač 159 Testovací tlačítko 170 Nastavitelný kotlový termostat 1. stupně 171 Nastavitelný kotlový termostat 2. stupně 189 Signalizace poruchy (není součástí dodávky) 211 Připojení hořáku Poznámka: Čerchované části schématu (zapojení) jsou realizovány při instalaci prováděcí firmou.

12 Plynové kotle dodává na český trh firma Kontaktní adresy: ENBRA, spol. s r.o. Durďákova Brno T , F OBCH. KANCELÁŘ PARDUBICE areál EXPOS, Fáblovka Staré Hradiště u Pardubic T ENBRA SLEZSKO, spol. s r.o. Na Vyhlídce Karviná T/F , T ENBRA PRAŽSKÁ, spol. s r.o. Leknínová 317/ Praha 10 Zahradní Město T , F OBCH. KANCELÁŘ PLZEŇ A.Uxy 4, Plzeň, tel.: ENBRA SLEZSKO, spol. s r.o. Pobočka Olomouc Jižní OlomoucSlavonín T/F

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY --------------------------------------------------------

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -------------------------------------------------------- KOTEL NA UHLÍ S AUTOMATICKÝM PODÁVANÍM PALIVA --------------------------------------------------------------------- EKO 12 kw (pravý) EKO 12 kw (levý) EKO 15 kw (pravý) EKO 15 kw (levý) EKO 25 kw (pravý)

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-A indoor absorpční vzduchové tepelné čerpadlo pro instalaci v technické místnosti napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize: B Kód: D-LBR741 Tento

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více