PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK)"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) Metodická příručka 3. verze finální Praha, únor

2 OBSAH 1. ÚVOD SOUSTAVA STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE CHARAKTERISTIKA PROGRAMU ROZVOJE KRAJE (PRK) ZÁSADY TVORBY PROGRAMŮ ROZVOJE KRAJŮ ČASOVÉ OBDOBÍ PROGRAMU ROZVOJE KRAJE (PRK) VAZBA NA STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ DOKUMENTY V ČESKÉ REPUBLICE VAZBA NA PROGRAMOVÉ DOKUMENTY EU ROZDĚLENÍ AKTIVIT MEZI SEKTORY A REGIONY PŘI TVORBĚ PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CYKLICKÝ A ITERAČNÍ CHARAKTER STRATEGICKÉHO A TAKTICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ ROZVOJE KRAJŮ CYKLICKÝ A ITERAČNÍ CHARAKTER TVORBY PRK ODSTRAŇOVÁNÍ NEODŮVODNĚNÝCH ROZDÍLŮ V RÁMCI KRAJE A ZPŮSOB JEHO VYJÁDŘENÍ V PRK ŘEŠENÍ ROZVOJE ODVĚTVÍ A ÚSEKŮ V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI KRAJE ŘEŠENÍ A KOORDINACE ODVĚTVÍ ČI ÚSEKŮ SPRAVOVANÝCH STÁTEM KOORDINACE AKTIVIT OKRESŮ, OBCÍ A JEJICH SVAZKŮ VAZBA NA STÁTNÍ REGIONÁLNÍ PROGRAM ROZVOJE A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V PRK ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ PRK POMOCÍ METODY LOGICKÉHO RÁMCE ZÁSADY PRO FINANČNÍ ALOKACI ZDROJŮ PRO PRK ZÁSADY PRÁCE S UKAZATELI Všeobecná pravidla pro ukazatele Problémy při užití ukazatelů Vztah ukazatelů k programu, opatření a projektu Skládání ukazatelů ZÁSADY MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PRK Finanční a účetní systém Hodnocení programu Operativní řízení realizace projektů ORGANIZACE PRACÍ NA TVORBĚ PRK ÚČASTNÍCI PRACÍ NA TVORBĚ PRK ÚČAST VEŘEJNOSTI NA ZPRACOVÁNÍ PRK HLAVNÍ ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ METODICKÝ POSTUP TVORBY PRK POSTUPOVÝ DIAGRAM TVORBY PRK POPIS POSTUPOVÝCH KROKŮ POSTUPOVÝ KROK 1: Zhodnocení strategie rozvoje kraje POSTUPOVÝ KROK 2: Zpracování sociálně-ekonomické analýzy kraje pro horizont PRK POSTUPOVÝ KROK 3: Transformace strategické vize, strategických cílů a směrů pro horizont PRK POSTUPOVÝ KROK 4: Transformace strategie do cílů a opatření pro horizont PRK POSTUPOVÝ KROK 6: Vypracování specifikací pro jednotlivá opatření PRK POSTUPOVÝ KROK 7: Vypracování územních a odvětvových aspektů rozvoje kraje POSTUPOVÝ KROK 8: Identifikace zdrojů a finanční ohodnocení opatření PRK POSTUPOVÝ KROK 9: Alokace zdrojů na problémové okruhy, opatření a časové úseky POSTUPOVÝ KROK 10: Úprava cílů a selekce, příp. korekce rozsahu opatření podle finančních možností

3 POSTUPOVÝ KROK 11: Stanovení priorit a opatření pro podporu ze zdrojů EU (ROP) POSTUPOVÝ KROK 12: Výběr projektů a zpracování projektových fiší POSTUPOVÝ KROK 13: Zabezpečení realizace a časový harmonogram PRK POSTUPOVÝ KROK 14: Sestavení úplného PRK POSTUPOVÝ KROK 15: Projednání, schválení a vydání PRK MAKETA DOKUMENTU PROGRAMU ROZVOJE KRAJE PLÁN POSTUPU ZPRACOVÁNÍ PROGRAMŮ ROZVOJE KRAJŮ V ROCE Příloha 1: Příklad formulace hlavního cíle, dílčích cílů a problémových okruhů rozvoje kraje Příloha 2: Obsahová struktura specifikace opatření Příloha 3: Příklad specifikace opatření Příloha 4: Obsah Specifikace projektové fiše Příloha 5: Příklad specifikace Projektové fiše Příloha 6: Ukazatelé pro potřeby monitorování a hodnocení programu rozvoje kraje Příloha 7: Postupy a příklady vyčíslení finančních nákladů na opatření Příloha 8: Finanční tabulky Příloha 9: Zdroje veřejných rozpočtů Příloha 10: Příklad koincidenční matice Příloha 11: Metodický postup tvorby prk pro přechodné období (komentář) 3

4 SEZNAM ZKRATEK CSF EU KÚ MF MMR NKS NUTS OkÚ PRK RDP RKRR RKS ROP RRA SOP ÚP Rámec podpory Společenství Evropská unie Krajský úřad Ministerstvo financí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní koordinační skupina Územní statistická jednotka Okresní úřad Program rozvoje kraje Národní rozvojový plán Rada pro koordinaci regionálního rozvoje Regionální koordinační skupina Regionální operační program Regionální rozvojová agentura Sektorový operační program Úřad práce 4

5 1. ÚVOD 14. července 1999 projednala vláda ČR Návrh strategie regionálního rozvoje České republiky. Přijala k němu usnesení č. 713, v němž mimo jiného, jako jeden z dalších postupových kroků, uložila rozpracování realizační fáze strategií rozvoje jednotlivých krajů. Podobu tohoto rozpracování stanovují Zásady regionální politiky vlády (usnesení vlády ČR č. 235/98) a Návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje, které definují jako základní programový dokument realizační fáze strategie regionálního rozvoje na úrovni kraje Program rozvoje územního obvodu kraje (v této metodice je používán zkrácený název Program rozvoje kraje, ve zkratce PRK). Metodická příručka Program rozvoje kraje je vypracována s cílem dosáhnout jednotného pojetí obsahu a formy presentace programových dokumentů vypracovávaných v České republice na úrovni současných standardů EU (vč. terminologických) a zabezpečit jejich srovnatelnou úroveň. Z toho důvodu využívá metodických postupů a prvků při zpracování programových dokumentů Evropské unie a jejich zásad pro poskytování podpory z veřejných rozpočtů. * * * Program rozvoje kraje (PRK) je základním střednědobým programovým dokumentem k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Lze jej charakterizovat jako program cílených opatření, příp. intervencí, přijatý pro stimulaci ekonomického a sociálního rozvoje kraje. Program rozvoje kraje je koncipován jako komplexní sociálně ekonomický rozvojový program územního obvodu kraje zahrnující směry a úkoly rozvoje finanční povahy adekvátní předpokládaným dostupným finančním zdrojům i úkoly rozvoje nefinanční povahy, jako jsou politiky, nástroje, organizační úkoly, politická podpora, doporučení pro ústřední správní orgány k podpoře kraje apod. * * * Metodický postup tvorby Programu rozvoje kraje prezentovaný v této příručce je připraven tak, aby byl použitelný v kterémkoliv cyklu tvorby, příp. aktualizace Programu v cílovém stavu, kdy již budou konstituovány krajské orgány disponující vlastním rozpočtem. Programy rozvoje krajů budou zpracovány v průběhu roku V této době ještě nebudou vytvořeny podmínky pro fungování krajů. Proto bude nutno metodický postup tvorby PRK uvedený v části 6 modifikovat tak, aby odpovídal současnému přechodnému období. Specifikace modifikace metodického postupu pro rok 2000 je provedena v Příloze 11. Při vypracování Programu rozvoje kraje budou jeho základními východisky Strategie rozvoje kraje a Strategie regionálního rozvoje České republiky. V současné době je navržená Strategie regionálního rozvoje České republiky posuzována z hlediska jejích vlivů na životní prostředí. Po zapracování doporučení posudku a aktualizaci Strategie projedná vláda České republiky její finální verzi v červnu Tuto skutečnost je třeba při pracích na PRK brát v úvahu. 5

6 2. SOUSTAVA STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE Soustava strategických a programových dokumentů je členěna na strategické a programové dokumenty České republiky (vypracovávané na úrovni státu a na úrovni krajů, resp. regionů NUTS 2) a programové dokumenty Evropské unie (pro využití zdrojů předvstupních a strukturálních fondů). Strategické a programové dokumenty na úrovni státu tvoří: Dlouhodobé koncepce jako základní dlouhodobé koncepční dokumenty, které orientují rozvoj různých sfér národního hospodářství. Strategický program sociálního a ekonomického rozvoje ČR jako základní strategický dokument rozvoje ekonomiky na vymezené období. Strategie regionálního rozvoje České republiky jako základní strategický dokument pro podporu regionálního rozvoje na vymezené období. Obsahuje zejména analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji krajů, strategické cíle regionálního rozvoje v České republice, vymezení státem podporovaných regionů a doporučení dotčeným ústředním správním orgánům a krajům pro zaměření rozvoje odvětví spadajících do působnosti jednotlivých ministerstev. Strategii regionálního rozvoje schvaluje na návrh MMR vláda České republiky. Regionální program rozvoje jako střednědobý dokument, který formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje a stanoví zaměření podpory regionálního rozvoje pro jeden nebo společně pro více regionů. Regionální program rozvoje vypracovává MMR ve spolupráci s dotčenými ústředními správními úřady a kraji, a podle potřeby s ostatními dotčenými subjekty. Regionální program rozvoje obsahuje zejména vymezení předmětných regionů, cíl, jehož má být podporou jeho rozvoje dosaženo, stanovení oblastí, na něž je podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření, podmínky pro poskytování finanční podpory, formy a způsob jejího poskytování a potřebné finanční prostředky na jednotlivá opatření včetně jejich rozdělení dotčeným správním úřadům a krajům a časové období jeho platnosti. Regionální program rozvoje schvaluje na návrh MMR vláda České republiky. Sektorové politiky jako střednědobé dokumenty, které formulují přístup státu k podpoře rozvoje příslušného sektoru a jeho odvětví, poskytují potřebná východiska a stanoví rozvojové cíle a zásady pro vypracování sektorových rozvojových programů. Sektorový rozvojový program jako taktický dokument, který konkretizuje rozvojové cíle a rozvojové aktivity sektoru ve formě konkrétních opatření a projektů. Tento dokument není zatím konstituován. Strategické a programové dokumenty na úrovni kraje tvoří: Strategie rozvoje kraje jako základní strategický dokument, který orientuje další rozvoj kraje na vymezené období. Program rozvoje územního obvodu kraje (zkráceně Program rozvoje kraje) jako taktický dokument, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování a implementace. Program rozvoje kraje obsahuje zejména analýzu hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, charakteristiku slabých a silných stránek jeho jednotlivých částí a hlavní směry jeho rozvoje, 6

7 vymezení regionů uvnitř územního obvodu kraje, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na jeho vyvážený rozvoj, spolu s uvedením problémových oblastí, na něž má být podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření, úkoly a priority v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, životního prostředí, sociální politiky, vzdělávání a dalších odvětví v jeho samostatné působnosti. Programové dokumenty Evropské unie pro využití strukturálních fondů tvoří: Národní (regionální) rozvojový plán (RDP Regional Development Plan), který je hlavním dokumentem pro vyjednání podpory ze Strukturálních fondů EU. Rámec podpory Společenství (CSF Community Support Framework), který bude vytvořen na základě RDP ve spolupráci s Evropskou komisí, je hlavním dokumentem vymezujícím poskytnutí podpory ze Strukturálních fondů EU. Sektorové operační programy (SOP Sectoral Operation Programme), jako taktické dokumenty vytvořené na úrovni ministerstev, které rozpracovávají problémové celky strategií mající plošný (celostátní) charakter, pro které bude požadováno spolufinancování ze zdrojů EU. Regionální operační programy (ROP Regional Operation Programme), jako taktické dokumenty, které budou zpracovány na úrovni regionů NUTS 2 a rozpracovávají ty problémové celky strategií, pro které bude požadováno spolufinancování ze zdrojů EU. Strategické a programové dokumenty nejsou vytvářeny izolovaně. Soustavu strategických a programových dokumentů, jejich základní úrovně a základní vazby mezi nimi znázorňuje obrázek na následující straně. 7

8 SOUSTAVA STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ PRO PODPORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE KRAJ ČESKÁ REPUBLIKA EVROPSKÁ UNIE Zákon o podpoře regionálního rozvoje Dlouhodobé koncepce Nařízení rady (ES) o financování z fondů EU Strategie regionálního rozvoje ČR Strategický program ekonomického a sociálního rozvoje ČR Strategie rozvoje kraje Regionální programy rozvoje Sektorové politiky RDP - Národní rozvojový plán CSF Rámec podpory společenství 1) 1) PRK Program rozvoje kraje ROP regionální operační program (NUTS 2) SOP sektorový operační program SRP sektorový rozvojový program Opatření Aktivity Projekty Opatření Aktivity Projekty Opatření Aktivity Projekty Opatření Aktivity Projekty Zásady spolufinancování EU Realizace projektů Realizace projektů Realizace projektů Realizace projektů 1) Větev s finanční podporou EU 8

9 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU ROZVOJE KRAJE (PRK) Program rozvoje kraje je součástí taktické a realizační fáze podpory regionálního rozvoje České republiky. Hlavním cílem zpracování PRK je navrhnout pro stanovené plánovací období promyšlenou množinu opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje kraje, vycházející ze strategie rozvoje kraje a realizovatelnou dostupnými finančními zdroji (včetně zdrojů EU) pro toto období. PRK však není pouze podpůrným programem pro vybrané projekty finanční povahy, nýbrž zahrnuje rovněž směry rozvoje a odpovídající opatření nefinanční povahy, jako jsou politiky, nástroje, organizační úkoly, politická podpora (lobbying), doporučení pro ústřední správní orgány k podpoře kraje, vymezení územních priorit typu problémový region či klíčových projektů v rámci daného odvětví apod. Program rozvoje kraje má: být základním dokumentem orgánů kraje pro koordinaci rozvoje svého územního obvodu, hrát klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje v České republice, pomáhat zvyšovat povědomí o nejdůležitějších regionálních potřebách v procesu programování sociálního a ekonomického rozvoje ČR, pomáhat mobilizovat místní kapacitu a místní zdroje pro cíleně orientovaný ekonomický a sociální rozvoj kraje, jakož i pro absorbování možné finanční podpory z fondů na národní úrovni a na úrovni EU, čerpat ze znalostí místních činitelů a špičkových odborníků, kteří jsou nejlépe informováni o místních potřebách a potenciálu, umožňovat místním činitelům orientovat budoucí ekonomický a sociální rozvoj vlastního regionu a kontrolovat jeho směr, sloužit jako podklad pro vypracování návrhu strategie regionálního rozvoje a regionálního programu rozvoje. Ve vztahu k procesu přibližování České republiky k Evropské unii a pozdějšímu členství v ní plní PRK funkci výchozího dokumentu, z nějž jsou odvozovány základní regionální dokumenty pro získání prostředků ze strukturálních fondů EU (Regionální operační programy). Příprava PRK je podmínkou pro uplatnění veřejných finančních prostředků všech úrovní pro intervenční působení opatření v rámci jednotlivých problémových okruhů. Program rozvoje kraje se zpravidla připravuje pro čtyřleté období. Tvorba PRK však není jednorázovým aktem pro příslušné období, nýbrž podle výsledků ročního hodnocení bude prováděna aktualizace dokumentu. V souvislosti s tím se předpokládá, že tato aktualizace bude probíhat klouzavým způsobem se zachováním čtyřletého výhledu. 9

10 4. ZÁSADY TVORBY PROGRAMŮ ROZVOJE KRAJŮ 4.1 Časové období programu rozvoje kraje (PRK) Program rozvoje kraje se zpracovává na období čtyř let. První zpracování PRK se předpokládá v roce 2000, tedy pro období 2001 až Jelikož plánovací období programů EU pro využití strukturálních fondů je stanoveno na léta 2000 až 2006 (tedy 7 let), bude účelné indikativně zařadit do PRK ještě léta 2005 a V souvislosti s časovým obdobím PK lze odvodit dvě základní podmínky realizace PRK: nezbytnost víceletých rozpočtových prognóz veřejných rozpočtů na státní, krajské a místní úrovni, časové období platnosti Regionálního programu rozvoje (RPR), který schvaluje vláda, by mělo odpovídat časovému období PRK tak, aby poskytování finanční podpory z RPR pro projekty vybrané k podpoře bylo zajištěno pro celou dobu realizace těchto projektů. 4.2 Vazba na strategické a programové dokumenty v České republice Jak vyplývá z kapitoly 2 a z diagramu znázorňujícího soustavu strategických a programových dokumentů pro podporu regionálního rozvoje, program rozvoje kraje vznikne transformací cílů a směrů strategie rozvoje kraje, která je koncipována na dvanáctileté období, do cílů a opatření pro časové období programu rozvoje kraje (tj. pro čtyřleté období s indikací dalších dvou let v případě prvního zpracování PRK v roce 2000). Mezi Strategií rozvoje kraje a PRK tedy existuje přímá jednosměrná obsahová vazba. Další jednosměrná, avšak nepřímá, vazba existuje mezi Regionálním programem rozvoje, který formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje na stanovené období (shodné s obdobím PRK) a stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory, a programem rozvoje kraje. 4.3 Vazba na programové dokumenty EU Program rozvoje kraje jako základní taktický rozvojový dokument kraje obsahuje veškeré cíle a opatření přijaté pro stanovené období. Některé z cílů a opatření mohou být spolufinancovány z fondů programů Evropské unie. V takovém případě se stává PRK přímým zdrojem pro selekci opatření pro Regionální operační program (ROP) příslušného regionu NUTS 2 pro plánovací období EU. Mezi programem rozvoje kraje a regionálním operačním programem tedy existuje přímá obsahová vazba (viz postupový krok 11 v kap. 6). Výše uvedené platí pro případ, že PRK je v daném kraji zpracován a představuje celý komplex opatření, která byla pro rozvoj kraje identifikována jako potřebná. V roce 1999 byly připraveny první verze ROP za všechny regiony NUTS 2, aniž by v krajích existovaly Programy rozvoje krajů. To byl mimořádný případ, vyvolaný nezbytností připravit Národní rozvojový plán (RDP) s využitím těchto ROP. V dalším období se očekává, že podle předloženého RDP schválí Evropská komise Rámec podpory společenství (CSF), na jehož základě budou muset být ROP regionů pozměněny tak, aby odpovídající prvky bylo možno včlenit do CSF. V takovém případě se PRK, který již bude zpracován, stane zdrojem příslušných opatření zařazených do ROP. 10

11 4.4 Rozdělení aktivit mezi sektory a regiony při tvorbě programových dokumentů Zavedení krajského řízení v České republice vytváří situaci, kdy odpovědnost za ekonomický a sociální rozvoj kraje přebírají krajské orgány. Kraje tedy nebudou pasivními adresáty sektorově orientovaných aktivit, nýbrž aktivními činiteli v regionálním rozvoji. Přesun garancí za určené aktivity bude doprovázen také přesunem odpovídajících finančních zdrojů, jejich regionální alokací, správou a odpovědností za jejich účelné a efektivní užití. Dělba kompetencí mezi sektory a regiony se bude řídit příslušnými zákony (zejména Kompetenčním zákonem a Zákonem o krajích). Řešení celého problému významně komplikuje skutečnost, že v současné době odpovídající krajské orgány ještě neexistují ani nejsou uzákoněny jejich budoucí kompetence. Roli krajské správy a samosprávy musí v tomto směru nahrazovat dočasně ustavené Regionální koordinační skupiny (RKS). Za této situace bude přijato dočasné řešení, spočívající v tom, že rozdělení kompetencí bude nahrazeno rozdělením souboru rozvojových aktivit, členěného podle problémových oblastí, mezi sektorové a regionální rozvojové programy. Pro rok 2000 vydá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rozdělení aktivit (na úrovni rozvojových aktivit) mezi sektory a regiony vycházející z materiálu připraveného pro Národní koordinační skupinu v roce Cyklický a iterační charakter strategického a taktického programování rozvoje krajů Proces strategického a taktického programování rozvoje krajů není jednorázový akt, nýbrž v důsledku měnícího se prostředí jak na makroúrovni, tak na regionální úrovni, představuje výsledek obšírného iteračního a cyklického procesu programování a změn. Přitom je možno rozlišit následující fáze tohoto procesu: analýza situace a vývojových trendů rozvoje kraje a vnějšího okolí stanovení strategické vize a strategických směrů formulace rozvojové strategie transformace strategie do opatření, aktivit a klíčových projektů určení rozpočtu požadovaného pro realizaci strategie implementace strategie monitorování a hodnocení realizace zpětný návrat na příslušnou fázi procesu podle výsledku hodnocení opakování části nebo celého procesu (cykličnost). Celkový proces strategického řízení je znázorněn na připojeném diagramu. 11

12 CELKOVÝ PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA ÚROVNI KRAJE List:1 Listů:1 Analýza sociálně ekonomické situace a SWOT analýza Formulace strategické vize a strategických cílů rozvoje kraje TVORBA STRATEGIE Formulace strategie rozvoje kraje Transformace strategie do programu rozvoje kraje TVORBA PRK Implementace programu rozvoje kraje Monitorování a hodnocení realizace IMPLEMENTACE zpětná vazba 12

13 4.6 Cyklický a iterační charakter tvorby PRK Rovněž proces samotné tvorby PRK představuje iterační a cyklický proces selekce a zpětné korekce opatření naplňujících přijaté strategické cíle podle reálných podmínek realizace, zejména z hlediska možností jejich zabezpečení finančními zdroji. To se projeví v celkovém postupu tvorby PRK tím, že po transformaci cílů rozvoje kraje pro přijaté období do opatření, které naplňují tyto cíle, se provede zhodnocení, jak jsou opatření zabezpečena zdrojově. V případě nedostatečného pokrytí opatření zdroji je nutno provést přehodnocení strategických cílů a z nich odvozených opatření tak, aby byla dostatečně zabezpečena zdroji. 4.7 Odstraňování neodůvodněných rozdílů v rámci kraje a způsob jeho vyjádření v PRK Analýzy ukazují, že v České republice existují poměrně malé regionální rozdíly na úrovni krajů, které jsou nižší ve srovnání s mnoha zeměmi západní Evropy. Rozdíly však rostou na subregionální úrovni jak v rámci krajů, tak i okresů. Jde zejména o prohlubování odlišnosti venkovského prostředí komparativně nevýhodně vůči prostředí městskému a zaostávání ekonomické úrovně některých příhraničních okresů. Proto bude nutné v programu rozvoje kraje vyjádřit konkrétní cesty a postupy, které povedou k snižování neodůvodněných rozdílů a které spočívají v cíleně orientované pomoci podle určení jejích příjemců. Pro tento přístup budou muset být v procesu tvorby PRK stanovena kritéria, která budou odrážet daný stav a potřeby diferenciace vzhledem k identifikovaným disparitám. Neodůvodněné rozdíly mohou být dvojího druhu: rozdíly charakterizované místně (např. specifikované regiony, resp. vyjmenované obce v rámci kraje) rozdíly charakterizované skupinami obyvatelstva (např. nezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní, handicapovaní apod.) V programu rozvoje kraje proto bude zahrnuto: vymezení regionů (okresů, obcí), jejichž rozvoj bude podporován s ohledem na vyvážený rozvoj kraje, spolu s uvedením problémových okruhů a opatření, na něž má být podpora zaměřena. Současně s tím bude formulován i názor na vymezení regionů se soustředěnou podporou státu. definování odvětvových územních priorit v rámci jednotlivých odvětví a sektorů hospodářského a sociálního profilu kraje. V rámci určitého odvětví či sektoru budou proto vymezeny buď prioritní projekty k realizaci nebo vymezeny územní celky (obce, mikroregiony, okresy), kde je nutno prioritně řešit rozvoj daného odvětví. vymezení cílových skupin obyvatelstva se soustředěnou podporou s ohledem na zlepšení jejich ekonomické a sociální situace, spolu s uvedením problémových okruhů a opatření, na něž bude podpora zaměřena. Ve specifikaci příslušných opatření (viz postupový krok 6 v kap. 6) zaměřených na odstraňování neodůvodněných rozdílů bude proto zpravidla určeno geografické pokrytí a stanoveny cílové skupiny, pro které jsou aktivity tohoto opatření určeny. 13

14 4.8 Řešení rozvoje odvětví a úseků v samostatné působnosti kraje Jde o oblasti podpory regionálního rozvoje ( 3 návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje), pro ta odvětví a úseky v samostatné působnosti krajů, které budou od roku 2001 napojeny přímo na rozpočet kraje (zejména střední školství, silnice 2. a 3. třídy, vybraná kulturní, sociální a zdravotnická zařízení aj.). Pro tato odvětví či úseky by vzhledem k odpovědnosti kraje za jejich rozvoj byl formalizovaný popis v podobě specifikace opatření nedostatečný. Proto je nutno (kromě vymezení a popisu příslušného opatření) formulovat základní směry rozvoje těchto odvětví a úseků, které zahrnou zejména úkoly a priority jejich rozvoje včetně vymezení případných odvětvových územních priorit a orientačně i finančních prostředků rozpočtu kraje na jejich rozvoj v časovém horizontu programu. 4.9 Řešení a koordinace odvětví či úseků spravovaných státem Podpora regionálního rozvoje obsažená v programu rozvoje kraje je zaměřena především na rozvoj podnikání a zlepšování podnikatelského prostředí v regionu, s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových, nebo stabilizaci ohrožených pracovních míst, výzkum a technologický vývoj přispívající k celkovému rozvoji regionu se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje tam, kde je to pro rozvoj regionu nutné, zlepšování vybavení regionu infrastrukturou a zajištění dopravní obslužnosti, rozvoj cestovního ruchu, tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury včetně památkové péče, zejména pokud tím lze vytvářet nová pracovní místa, resp. zlepšovat sociální situaci v regionu, rozvoj občanské vybavenosti, včetně zařízení pro tělovýchovu, sport, mládež, aktivity občanů v jejich volném čase, a rozvoj služeb s cílem uspokojování potřeb občanů v únosně dostupné vzdálenosti, zajištění dostupnosti a zlepšování úrovně poskytování zdravotnických služeb, rozvoj lidských zdrojů a další opatření v oblasti trhu práce (např. zvyšování kvalifikace, zabezpečování vzdělávání a rekvalifikací, zajišťování souladu dosaženého vzdělání a kvalifikace s potřebami trhu práce a hospodářského a sociálního rozvoje regionů), opatření k ochraně životního prostředí, omezování vlivů narušujících krajinu a udržení kulturní krajiny, vznik subjektů a programů v regionu sloužících k jeho celkovému rozvoji, včetně vytváření předpokladů pro rozvoj regionu za pomoci finančních zdrojů ze zahraničí, provádění pozemkových úprav. Je zřejmé, že část z uvedených aktivit, jejichž realizace se předpokládá prostřednictvím intervenčního působení opatření PRK, se vymyká krajské úrovni intervencí. Jde o takové aktivity, které podle rozdělení aktivit mezi sektory a regiony spadají do sektorových rozvojových programů. Jestliže jsou však při tvorbě PRK identifikována opatření tohoto charakteru, musí být zajištěno, aby se takové "sektorově" orientované opatření nevytratilo z PRK a zároveň aby byl zpracován požadavek na zařazení daného opatření do příslušného sektorového rozvojového programu (požadavek na příslušné ministerstvo). 14

15 Zásadou je, aby takový požadavek byl dostatečně podrobně specifikován. To se odrazí při tvorbě PRK tím, že se pro taková "sektorová" opatření zpracují specifikace opatření ve stejném stupni podrobnosti jako pro opatření regionální Koordinace aktivit okresů, obcí a jejich svazků Existující strategické dokumenty na úrovni mikroregionů (okresů) a obcí budou tvořit část východiskové základny při přípravě programu rozvoje kraje. Tyto dokumenty zahrnují mimo jiné prioritní opatření, jež se vymykají municipální, příp. okresní úrovni intervencí a je požadováno jejich uplatnění v programu rozvoje kraje. Na začátku procesu tvorby PRK bude proto provedeno zhodnocení těchto prioritních opatření a ve spolupráci s dotčenými subjekty bude zváženo jejich vhodné uplatnění v PRK. V souvislosti s tím budou shodná či obsahově podobná opatření, která se vyskytnou ve strategických dokumentech více obcí či mikroregionů kraje, sloučena do jednoho opatření na úrovni kraje Vazba na státní Regionální program rozvoje a její vyjádření v PRK Program rozvoje kraje může, prostřednictvím jednotlivých opatření, být orientován na účelné využití státního Regionálního programu rozvoje, zejména v těch mikroregionech kraje (zpravidla okresech), které byly vyhlášeny jako mikroregiony se soustředěnou podporou státu (v současné době okresy strukturálně postižené a hospodářsky slabé), příp. jako sektorově vyhlášené problémové regiony (např. zemědělsky problémové regiony vyhlašované MZe nebo regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti s intenzívním uplatněním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti). Tato orientace může být v PRK vyjádřena dvojím způsobem: ex post, tedy vyjádření, že v daném kraji existují mikroregiony, které jsou ze strany státu již vyhlášeny jako mikroregiony se soustředěnou podporou státu a na něž se vztahují příslušné podpůrné intervence ve státním Regionálním programu rozvoje, ex ante, tedy vyjádření budoucí potřeby požadavku zařadit některé identifikované mikroregiony v daném kraji mezi mikroregiony se soustředěnou podporou státu pro příslušné časové období. Jednotlivé případy mikroregionů se soustředěnou podporou státu se vztahují k odpovídajícím prioritám (oblastem, na něž je podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření) státního Regionálního programu rozvoje. Tato vazba na příslušnou prioritu Regionálního programu rozvoje bude vyjádřena v rámci specifikace jednotlivých opatření PRK v těch případech, kdy se intervenční působení daného opatření předpokládá prostřednictvím nástrojů státního Regionálního programu rozvoje Zásady navrhování PRK pomocí metody logického rámce Intervenční působení veřejných zdrojů v rámci podpory regionálního rozvoje bude mít tyto dvě formy: programy rozvoje kraje, obsahující konzistentní soubor víceletých opatření sdružených do problémových okruhů; opatření zahrnující soubor aktivit realizovaných prostřednictvím projektů. 15

16 Projektem přitom rozumíme nejen projekty hmotné a finanční povahy (ocenitelný projekt, studie, akce, stavba), nýbrž rovněž aktivity takového charakteru, jako jsou politiky, nástroje, politická podpora, lobbying či jiné aktivity, které jsou zpravidla nefinanční povahy. Pro zajištění efektivního monitorování a hodnocení těchto forem intervenčního působení musí být zvláštní pozornost věnována nejnižší operační úrovni, tj. opatření, resp. projekt. V praxi zahrnuje programování rozvoje kraje dva postupy: postup shora dolů: veškerá podpora je programována v kontextu definovaného globálního cíle. Tento cíl předurčuje strategii podpory a z něj vyplyne určitý počet specifických cílů, které zhruba odpovídají problémovým okruhům. Každý specifický cíl je realizován prostřednictvím opatření, což dovoluje, aby byly dosaženy operační cíle. postup zdola nahoru: opatření jsou realizována prostřednictvím implementačních struktur (výkonných jednotek - agentur) s užitím různých prostředků nebo zdrojů (vstupů); skutečné výdaje prostředků nebo zdrojů mají za následek realizaci serie naturálních výstupů (např. počet km vybudovaných silnic, počet poskytnutých školících míst apod.), které demonstrují pokrok v realizaci opatření; výstupy mají určité výsledky, což jsou okamžité efekty pro přímé příjemce financovaných akcí (např. snížení dopravní doby, dopravních nákladů, počet "úspěšně" vyškolených osob apod.); tyto výsledky mohou být vyjádřeny v podobě jejich účinků při dosahování globálního nebo specifických cílů programu a jsou základnou pro vyhodnocení úspěchu nebo selhání příslušné podpory. Specifické účinky mohou zahrnovat např. zvýšení dopravy zboží nebo lepší přizpůsobení dovedností požadavkům trhu práce. Globální účinky se vztahují ke konečnému cíli podpory jako je např. vytvoření nových pracovních míst. Z následujícího schématu, znázorňujícího logickou posloupnost intervenčního působení veřejných zdrojů, vyplývá: operační cíle jsou vyjádřeny pomocí výstupů (např. poskytnutí tréningu pro dlouhodobě nezaměstnané); specifické cíle jsou vyjádřeny pomocí výsledků (např. zlepšení zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím tréningu); globální cíle jsou vyjádřeny pomocí účinků (tj. snížení nezaměstnanosti především u dlouhodobě nezaměstnaných). 16

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR OBSAH 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR 7.1 ORGANIZAČNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 7.1.1 Základní

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE A MIKROREGIONU. Metodická příručka

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE A MIKROREGIONU. Metodická příručka STRATEGICKÝ PLÁN OBCE A MIKROREGIONU Metodická příručka Metodická příručka Strategický plán obce a mikroregionu byla zpracována v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity při plánování a realizaci programů

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ SMS ČR JČK Novosedly nad Nežárkou, 11. 7. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Metodický postup přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Metodický postup přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Metodický postup přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Úvod Tento dokument navazuje na schválené Principy pro přípravu národních priorit

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Svazek 6. Úloha krajských orgánů při koordinaci rozvoje krajů

Svazek 6. Úloha krajských orgánů při koordinaci rozvoje krajů Svazek 6 Úloha krajských orgánů při koordinaci rozvoje krajů Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚLOHA KRAJSKÝCH ORGÁNŮ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA O PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE... 4 3. SPECIFIKACE

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2010 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Sledování regionálních rozdílů

Sledování regionálních rozdílů Sledování regionálních rozdílů Deskripce regionů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2004 1. ÚVOD Pro přípravu programových dokumentů regionálního rozvoje a formování regionální politiky je výchozím

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Regionální operační program ROP NUTS II Severovýchod Liberec,

Regionální operační program ROP NUTS II Severovýchod Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje Regionální strategie pro nové programové období 2007-2013 Regionální operační program ROP NUTS II Severovýchod 2007-2013 Liberec, 20. 1. 2006 Obsah prezentace 1. Úvod ROP,

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více