KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU"

Transkript

1 KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU Tereza Keilová diplomní projekt letní semestr 2015

2 2

3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2014/2015, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) (AJ) JAZYK PRÁCE: Vedoucí práce: Oponent práce: Tereza Keilová KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU CONCERT HALL FOR PRAGUE ČESKÝ doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek Ústav: Navrhování III ( ) prof.ing.arch Zdeněk Fránek Klíčová slova (česká): Koncertní sál, Filharmonie, Kongresové centrum, Praha, hudba Anotace(česká): Anotace (anglická): Jedním z aktuálních témat v Praze je hledání místa pro novou koncertní síň. Tato práce by měla ukázat možnosti využití Kongresového centra při jeho přestavbě na koncertní síň. One of the current topic of Prague is looking for the new place or concert hall. This work should show new possibilities of Congress Centre and its conversion into a concert hall. Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora 3

4 OBSAH ÚVOD MÍSTO HISTORIE PRO KOHO PRO CO PROJEKT autorská zpráva koncept urbanismus schéma pohledy konstrukce akustika plášť půdorysy řezy ZÁVĚR 4

5 Strom života, skleněná plastika od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové 5

6 ÚVOD jak chápat,,pakul Zadáním této diplomové práce je najít vhodné místo pro koncertní sál pro Prahu, téma, o kterém se dle profesora Miroslava Masáka již sto let diskutuje a není o něm doposud rozhodnuto. Tato práce se zaměřuje na jinou variantu než je novostavba a prověřuje možnosti přestavby stávajícího Kongresového centra v Nuslích na koncertní sál. Kongresové centrum bylo dostavěno v roce 1981, ale o jeho výstavbě se již rozhodovalo v 70.letech. Inspirací pro jeho vzhled bylo jistě kongresové centrum v Hamburku, které bylo postaveno zhruba o deset let dříve. Jeho architektura tedy navazuje na tendenční styly konce 60.let. Toto období se vyznačuje mnoha stavebními styly, funkcionalismus byl nahrazen postmodernou, brutalismem, a celková doba byla charakterizována velkou různorodostí a rychlostí ve výstavbě, vymizelo období socialistického realismu, který byl dán ideologií politiky komunistické strany. Studium těchto krátkých dějin architektury je velice zajímavé. Na jednotlivých stylech se velmi odráží nálada společnosti a i samotné nahlížení na architekturu v minulosti i dnes. Dalo by se říct, že socialistický realismus skončil v roce 1954, kdy se v Moskvě na konferenci stavbařů N.S.Chruščov vyslovil proti zdobnictví a zbytečnostem a požadoval ekonomickou výkonnost. Atmosféra doby se víceméně uvolnila, architekti a jiní umělci nebyli toliko tlačeni do požadavků režimu a období 60.let je u nás z hlediska architektury hned přijímáno pozitivněji. Rychlost výstavby nám ovšem přinesla mnoho pozůstatků této doby a to je jeho masová bytová výstavba. Dle mého názoru je ale na sídliště pohlíženo podobně jako na ostatní architekturu této doby a to že na začátku bylo chápáno jako velký pokrok a mnoho lidí mělo zájem a toto bydlení, dnes je pohled nové generace rozpoluplný. V 90.letech byla sídliště několikrát označována za králíkárny, ale postupně se na ně nahlíží jako na objekty své doby, které je lepší přijmout než odmítnout. Nakonec obyvatelé sídlišť jsou z velké části spíše spokojeni se svým prostředím i když i to má své nedostatky. Ale na otázku sídlišť má práce nemá odpovídat. 60.léta byla pro naší společnost určitým otevřením vůči Západu, architektura přestala být ideologická, ale odrážel se v ní duch společnosti. Tedy ten pozitivní, plný nadějí a snahy překračovat hranice, zkoušet nové věci a inspirovat se i zahraničními věcmi, o kterých byl přehled. Architektura se stávala Gesamtkunstwerkem, můžeme říct, že šlo o symbiotický vztah mezi architektem, výtvarníky a uměleckými řemeslníky.,,interiér šedesátých let je natolik, svázaný s architekturou, že když ho dnes změníte, tak je po architektuře, prostě jsme měli zásadu dělat objekt vcelku, až po interiér a nábytek v jednotném charakteru. ( V. Machoninová) Konec 60.let a konkrétně vpád vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 znamenal pro společnost určitý zlom, který se projevil i v architektuře. Následující léta přinesla do architektury již jinou náladu, a kontakt se Západem byl definitivně ukončen. Zakázky na veřejné stavby byly rozdávány státem jen osobám, které nebyly v rozporu s jeho ideologií. Pohled na architekturu této doby se tedy změnil i u veřejnosti. Generace této doby má snahu vnímá stavby z této doby s negativní konotací a my se tak snažíme se těchto staveb zbavovat, možná právě proto abychom překonali část naší minulosti. Česká společnost má obecně snahu odbourávat symboly jiné doby, příkladem mohou být pomník maršála Radetzkého na Malostranském náměstí, Stalinův pomník na Letenské pláni, oba pomníky byly odstraněny právě díky činům zmíněných osob. Z dnešní doby mohu zmínit hotel Praha, postavený právě v 70.letech a nedávno zbouraný miliardářem Petrem Kellnerem či demolice stavby Rudého práva a dnes nahrazena administrativním celkem Florentinum. Nechci tvrdit, že všechny stavby z této doby si zaslouží být zachovány, ale do jisté míry reprezentují naši historii, ať už byla pozitivní či negativní a tudíž by se na každou z nich mělo hledět s určitým odstupem a bez názoru k tehdejší době. Dalším problémem vnímám i to, že se na stavby tohoto období hledí jako na ne dostatečně,,staré na ochranu. Tudíž nejsou vnímány jako objekt, který přetrval určité vzestupy a pády doby. Společnost se ale neustále vyvíjí a věřím, že to co je pro nás dnes méněcenné, bude mít možná pro další generaci (třeba právě již pro tu mou) větši hodnotu. Tato práce má tedy za úkol úkazat pozitivní stránky,,pakulu ale zároveň ukázat i na jeho nedostatky. zdroj: ŠEVČÍK, Oldřich, BENEŠ, Ondřej, 2009, Architektura 60.let 6

7 Kongresové centrum Hamburg, Heiko Dassow, structurae.net/structures/congress-center-hamburg Kongresové centrum Hamburg, Frank Scymanska, www. hamburgfotos.de Kongresové centrum praha Nusle 7

8 MÍSTO a jeho historie Praha je morfologicky velmi členitá, má mnoho příhodných míst pro rozhledy a následné výhledy na panorama a jedním z těchto míst je právě i předmostí Nuselského mostu. Právě instituce jakou je filharmonie si zaslouží tyto jedinečné výhledy. Navíc díky tomuto místu nemá jen výhledy, ale stává se i dalším prvkem Prahy pro oční kontakt. Uvažované místo se sice nachází již za současným koncentrovaným centrem Prahy, ale jeho poloha je spojena s centrem výbornou dopravní dostupností díky severojižní magistrále či metrem C. Místo jako takové se architektonicky začalo řešit až po stavbě Nuselského mostu. Po jeho dostavbě zde byla vybudována stanice metra a sochařsky řešená Kolíbalova stěna. Do této doby zde stálo fotbalové hřiště SK Nusle s vysokými hliněnými ochozy. M památky/ dominanty 8 magistrála jako spojnice institucí dopravní dostupnost metro/ magistrála/ železnice

9 letecký snímek z roku 1938 fotbalové hřiště SK Nusle Orientační plán Prahy

10 MÍSTO problémová mapa HODNOTY! PROBLÉMY NÁVRHY ZMĚN POTENCIÁLY 01 Magistrála - Jedná se o 6-ti proudou silnici, která vytváří značný hluk, zejména na mostě, kde hluk je pravděpodobně také zesílen díky protiskokovým zábranám, zábrany neumožňují přímý oční kontakt s budovou z centra Snížení počtu automobilových pruhů-> snížení hluku 02 Výstup z metra- přímý vstup na plošinu před Kongresovým centrem je možný jen po schodech- velmi nevhodné místo pro vozíčkáře pokusit se změnit plošinu před Kongresovým centrem 03 Vrhající stín- Současné Kongresové centrum vrhá neustále stín na severní stranu 04 Pankrácké náměstí- velikost m 2, vylučuji pojem náměstí, jedná se o dopravní uzel, který se tak stává bariérou pro chodce. zrušením náměstí a trasování dopravy, možná nová výstavba 05 betonové plochy- zbytkové neudržované plochy 06 pumpa 07 dvoupatrové parkoviště, plocha 7522m 2, povrchové parkoviště cca pro 100 míst, podzemní pro 256 míst 08 chybí reprezentační vstup 01 Stanislav Kolíbal- sochařsky pojedanné opěrné zdi Nusleského mostu, Jiří Kryštůfek, Prameník, 1980, nehodivský mramor zrušením pumpy->redukce automobilových pruhů i jejich počet zanechat podzemní parkoviště, z nadzemní části je možné vytvořit místo pro odpočinek celková koncepce zachová sochařsky významné prvky 03 plastika 04 Petr Honzátek, Prameník, 1980, nehodivský mramor 05 zalesněný svah- modříny, smrky, břízy 06 hrana s výhledem na pražské panorama 07 Vyšehrad, přestože se zastávka metra jmenuje po tomto významném turistickém cíli, při výstupu z metra je poněkud nejasné kudy se má člověk vydat 08 první vizualní kontakt s budovou kongresového centra při vjezdu autem do Prahy časté trasy chodců cestičky parkem, svahem dopravní směry, počet pruhů 10

11 kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově Pražský hrad !! M! ! :

12 MÍSTO SWOT vstupní brána do Prahy- přitahující prvek krásné místo s výhledem na panorama Prahy, Karlův kostel dopravní dostupnost díky severojižní maistrále, metru C- stanice Vyšehrad blízkost Vyšehradu- turisticky atraktivní místo magistrála-dopravní bariéra, momentálně se jedná především o automobilové spojení, nepřijatelná pro chodce, zvyšuje hluk dopravní uzel na místě Pankráckého náměstí dohromady s magistrálou vytváří z Kongresového centra nedostupný ostrov vzhled Kongresového centra S O W T příliš mnoho vchodů velmi těžká orientace v interiéru při první návštěvě česká filharmonie bude mít svou novou koncertní síň + zkušebny, zázemí konec kongresové politiky- snížení počtu odborných velkých kongresů zlepšení výstupu z metra Vyšehrad dotvoření Pankráckého náměstí 12

13 Pražský hrad kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově !! M! X! :

14 HISTORIE fakta Investor stavby: Výstavba hl. města Prahy- Výstavba účelových staveb Generální projektant: Vojenský projektový ústav, Praha Autorský koletiv: Jaroslav Mayer, Antonín Vaněk, Josef Karlík, Vladimír Ustohal Zastavěná plocha: m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: m 2 Obestavěný prostor: m 2 Kapacita: Sjezdový sál: 2843 osob Společenský sál: osob Komorní sál: 220 osob Malý sál: osob Konfereční sál: osob Gastronomický provoz: 1700 osob parkoviště osobních vozů: 835 míst parkoviště autobusů: 46 míst zahájení stavby: leden 1976 ukončení stavby: prosinec 1980 vybavení: 42 výtahů. 14 eskalátorů předpokládaný počet pracovníků: cca 1800 (dnes 180) restaurace 340 technický personál 320 služby 200 administrativa 100 programy 70 počet květináčů v okolí 218 doba stavby 5 let Snaha režimu bylo postavit víceúčelové zařízení prvořadého politického významu, které bude určeno pro pořádání sjezdů a shromáždění celostátní a mezinárodní důležitosti a pro vrcholné kulturní a společenské události. 14

15 řekli o něm: Palác kultury- Praha, Brož PD, Městská knihovna Praha, Pragensia TJ Atletiko praha 1890,,, Praha a celá naše vlast se dnešním dnem stávají bohatší o Palác kultury. Toto krásné dílo je důstojným svědectvím naší socialistické současnosti, vyspělosti, československé architektury, schopnosti projektantům techniků, výtvarníků a dovednosti našich dělníků. Naše upřímné poděkování patří těm, kteří se svou obětavou prací zasloužili o vybudování tohoto paláce, v němž se v nejbližších dnech uskuteční XVI. sjezd KSČ. Ať toto nádherné dílo všestranně uspokojuje a rozvíjí kulturní a společenské zájmy našeho lidu, ať dobře slouží současným i budoucím generacím. Gustav Husák, 2.IV.1981, První zápis v pamětní knize Paláce kultury,,praha dostává v Paláci kultury zařízení, jaké dosud nikdy nebylo v Československu vybudováno, kulturní stánek takové krásy a velikosti, jakých je jen málo v Evropě i na celém světě. Každá doba vytyčila nad Prahou své dominanty- Pražský hrad, Vyšehrad, Národní divadlo, katedrály, paláce. Vítězná dělnická třída vytvořila v epoše socialismu díla neméně významná- pražské metro, nová smělá dopravní a technická řešení. Je to i Palác kultury, který celým svým pojetím dokládá a zvýrazňuje možnosti, jaké vytvořilo pro všestranný rozvoj člověka právě naše socialistické zřízení, naše socialistická republika. Z úvodního projevu vedoucího tajemníka NV KSČ v Praze, A. Kapka...Moby Dick. Briketa, Lidojem, Pakul Strašný, odporný dům... vypadá trochu jako kravské lejno v mamutím rozměru, Milan Knížák 15

16 O výstavbě Paláce kultury se rozhodovalo v 70.letech, ale takovéto podobné víceúčelové stavby vznikaly v celé Evropě již od šedesátých let. Návrh současného kongresového centra se inspiroval podobným centrem v Hamburku, které bylo postaveno Na konečný návrh,,pakulu byly vybrány dva návrhy, jeden od Vojenského projektového ústavu a druhý od Projektového ústavu hlavního města Prahy, který tenkrát vedl architekt Jan Bočan. Vítězný návrh od Vojenského ústavu byl z architektonického návrhu velmi konzervativní a málo odvážný, což sami přiznali později i autoři. Podle dobových zvyklostí byl palác kultury v roce 1981 otevřen velkou politickou akcí, sjezdem vládnoucí Komunistické strany Československa. Budova má půdorysně tvar nepravidelného sedmiúhelníka, na severní straně se nachází vstupy a foyer sálů vysoké přes tři podlaží s galeriemi a s výhledem na pražské panorama. Jižní strana obsahuje místnosti s administrativou a šatny účinkujících. Uvnitř půdorysu je Kongresový sál, společenský sál a několik dalších salónků a zkušebny. Stavba samotná obsahovala i restauraci Panorama, kavárnu Vyšehrad a noční klub Krystal Severní průčelí je horizontálně členěné s průhledy do interiéru přes skleněnou fasádu. Obvodový plášť je tvořen ocelohliníkovou nosnou konstrukcí se střídajícími prosklenými plochami v hnědé barvě a bílými velkoplošnými betonovými panely. Palác měl sloužit jako víceúčelové zařízení pro politické, společenské a kulturní akce v našem státě ale i na mezinárodní scéně, proto bylo architektonicko výtvarné řešení interiéru a exteriéru podřízeno ideové politice tehdejší doby. Na vnějším i vnitřím prostředí pracovalo mnoho preferovaných umělců (zasloužilí či národní umělci). Bylo to dáno i vládní vyhláškou a stavebním zákonem, dle kterého se mělo vyčlenit maximálně 3% z celkových finančních nákladů na výtvarnou výzdobu. V případě paláce se jednalo o 25 milionů Kčs. Kongresový sál (Sjezdový sál) Jeho řešení umožňovalo pořádat sjezdy, kongresy, sympozia, koncerty. V sále je celkem 2843 míst, 1850 v parteru a 993 na balkoně. Při sjezdech se počítalo s předsednickou tribunou s prostorem m2 a při koncertech se sál z akustických důvodů redukoval vyřazením části balkonu na m2 s celkovou kapacitou 2190 míst. Sál je doplněn tzv. technickým patrem se zvukovou světelnou a překladatelskou režií, s tlumočnickými a promítacími kabinami. Podium tvoří variabilní podlaha s bočními stěnami a podhledy, což umožňuje nejrůznější varianty prostorového uspořádání. V samotném čele sálu byly umístěny varhany, které bylo možné zakrýt výtvarně řešenými vraty. V křeslech sálu jsou zabudovány reproduktory a také klimatizace, v parteru jsou navíc vybaveny pracovní výsuvnou deskou. Významnými výtvarnými díly sálu byla opona dle původního návrhu národního umělce Aloise Fišárka, a bývala zde i maska varhan a varhanová vrata od akademického sochaře Jaroslava Kočiše. Varhany nakonec získala v roce 1999 Janáčkova filharmonie v Ostravě. Společenský sál Jedná se o druhý velký sál, který je vhodný především pro kongresy, symposia, divadlení a filmová představení, koncerty, plesy. Prostor obsahuje výsuvné podium a hlediště. Maximální kapacita sálu je 1034 míst (přízemí 648 míst, balkon- 386 míst). Umělecká díla Na vyhlídkové terase se nacházela plastika Radostný den od sochaře Jana Hány a kamenné prameníky od Slavoje Nejdla, Jiřího Kryštůfka a Jiřího Vystrčila. V hlavním sále bývaly zmíněné varhany, které bylo možno zakrýt výtvarně pojatými vraty od slovenského sochaře Jaroslava Kočiše a spousty dalších gobelínu či skleněných plastik. Po listopadu 1989 se Palác kultury stal majetkem magistrátu V roce 1995 se příspěvková organizace Palác kultury změnila na akciovou společnost Kongresové centrum Praha, v níž jediným akcionářem zůstalo město. Nová firma se snažila Kongresové centrum nadále vyplňovat víceúčelovými akcemi ale bez politického podtextu. Od roku 1998 do 2000 Kongresové centrum prošlo modernizací za 3 miliardy korun kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a také summitu NATO v roce Fakt, že Kongresové centrum připadlo komerční firmě mělo za následek, že přišlo o svá umělecká díla. Mnoho z nich bylo prodáno či přeunuto do depozitáře nebo na jiné místo ale i třeba zakryto sádrokartonem. Firma KCP měla tak na svém kontě dvoumiliardový dluh, který v roce 2014 pokryl stát tím, že se stal majoritním vlastníkem Kongresového centra. 16

17 Prezident Gustav Husák, přestříhává pásku při slavnostním otevření Paláce Kultury 1981 Summit EU- USA - Barack Obama s prezidentem Václavem Havlem 5.dubna 2009 Prezidenský salonek Pohled z Vyšehradu při výstavbě Dnešní pohled z Vyšehradu restaurace ve 4. patře dnešní casino Kruhové šatny před hlavním sálem Jednací sál II Stavba severního foyeru se stromem Života Dnešní stav severního foyeru severní strana Paláce kultury před otevřením sjezdový sál při zasedání XVi. sjezdu KSČ 17

18 PRO KOHO pražská hudební tělesa Diplomová práce již s navrhujícím programem od Prof. Masáka předpokládá, že hlavním provozovatelem Filharmonie bude Česká filharmonie. Je ale ovšem další možností filharmonii také pronajímat jiným souborům, proto je zde předložen výčet hlavních hudebních těles, které v Praze figurují a kde doposud hrají. Jedná se o hlavní koncertní sály Prahy, kde dosavadně nejlepším sálem i se zázemím je Rudolfinum, následuje Obecní dům, které ale neobsahuje důstojné zázemí pro orchestr. Dále je možnost hrát i na Pražském hradě ve Španělském sále, ten ale neslouží především pro koncertní účely. Komorní orchestry hrají převážně v kostelech po celé Praze, nejčastěji v kostele sv. Šimona a Judy či v Pražské křižovatce. ČESKÁ FILHRAMONIE První koncert České filharmonie se konal 4. ledna 1896 pod taktovkou našeho českého skladatele a dirigenta Antonína Dvořáka, který dirigoval své skladby a to Třetí slovanskou rapsodii, Othella a symfonii,,z nového světa. Vše se odehrávalo v pražském Rudolfinu v následně pojmenovaném Dvořákově sále. Společně ještě s Bedřichem Smetanou tak započala tradice symfonických koncertů v Praze. I přes počáteční finanční problémy Česká filharmonie vydržela do vzniku samostatného československého státu a jejím dirigentem se stal slavný Václav Talich. Ten ji vedl až do roku 1941 a zajistil tak cca 1000 koncertů. Největší umělecký rozkvět ČF byl za období dirigentování Karla Ančerla, který rozšířil repertoár o díla zahraničních autorů jako Stravinského, Strausse, Bély Bártoka, Dmitrije Šostakoviče či Sergeje Prokofjeva. Dále až do roku 1990 vedl orchestr Václav Neumann, který též zajišťoval jeho vysokou úroveň. Orchestr má velmi dobrou pověst i v zahraničí, především ve Velké Británii nebo v japonské SuntoriyHall SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Patří ke špičkovým českým hudebním tělesům v Praze. Byl založen v roce 1934 a jeho zkratka FOK symbolizuje : Film- Opera- Koncert. Orchestr sídlí ve Smetanově síni v Obecním domě. Zakladatelem byl dirigent a hudební organizátor Rudolf Pekárek. Ve 30. letech nahrávali hudbu k většině českých filmů 30.let a vystupovali také v Československém rozhlasu, tím si zajistili ekonomickou existenci a umožnilo to i rozvoj koncertní činnosti. Dr. Václav Smetáček dokázal z hudebního tělesa vytvořit mezinárodní konkurenceschopný orchestr PRAGUE PHILHARMONIA PKF Vznikla z iniciativi pana dirigenta Jiřího Bělohlávka v roce 1994 pod původním názvem Pražská komorní filhramonie. Její repertoár se zaměřuje především na vídeňský klasicismus, skladby Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Hrají převážně po celé Praze- Rudlfinum, Obecní dům. Španělský sál na Pražském hradě SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU Orchestr byl založen roku 1926 jako součást vysílání Radiojurnalu. Po roce 1945 se tělesu proměnilo ve velký symfonický orchestr, který měl neustále stoupající reputaci c českém koncertním životě. Vystupují ve Dvořákově síni v Rudlfinu či ve Smetanově síni v Obecním domě. Často vystupují i na významných kulturních událostech i v zahraničí. Mají bohatou nahrávací činnost u vydavatelských domů jako Supraphon, Radioservis... ČESKÝ NÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR Založen v roce 1993 trumpetistou Janem Hasenöhrlem s dirigentem Zdeňkem Košlerem a v současné době se jedná jeden z předních českých souborů k nejvytíženějším v Evropě. Pořádají koncerty v Praze i v zahraničí a jsou velmi oblíbení. Od roku 2005 organizují letní Mezinárodní hudební festival Prague Proms, v němž hostují světově proslulí umělci. Jejich dosvadní domácí koncertní sál je v Obecním domě. TALICHOVA KOMORNÍ FILHRAMONIE Založena v roce 1992 houslistou Janem Talichem ml, prasynovcem českého dirigenta Václava Talicha. Orchestr pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí a jejich koncerty mají netradiční dramaturgii, která bývá doplněna slovem významných znalců umění. Vystupují v Praze často v koncertním sále pražské konzervatoře. 18

19 Španělský sál na Pražském hradě - kapacita 600 osob obdélný sál 47x24m s plochým štukovým stropem ve výšce 13m. užívá se též pro reprezentační shromáždění, velké recepce prezidenta... Koncertní sál pražské konzervatoře - kapacita 333 osob - realizace 2011, Ing. Vít Domkář Kostel sv. Šimona a Judy - hlavní koncertní síň komorní hudby - v režii koncertního jednatelství FOK více než 50 let - kapacita 400 míst + 5 invalidních míst Obecní dům - Balšánek, Polívka Smetanova síň má kapacitu cca pro 1200 posluchačů Rudolfinum - Schulz, Zítek Dvořákova síň 1148 míst Sukova síň 222 míst Pražská křižovatka - gotický kostel ze 14.století - dnes vlastní Národní divadlo - rekonstrukce od Nadace Dagmar a Václava Havlových 19

20 PRO CO pražské hudební festivaly Koncertní sál pro Prahu bude zajisté pořádat i mezinárodně známé pražské koncerty, které zaplňují téměř celý kalendářní rok. Jedná se především o festivaly, které hostí zahraniční hudebníky či dirigenty a stávají se tak prestižní akcí pro celé město. Festivaly díky světově známým hudebníkům jsou atraktivní nejen pro návštěvníky z České republiky, ale lákají mnoho zahraničích turistů. Program festivalů je různorodý, nejedná se jen o velké koncerty, ale také o komorní, které se většinou odehrávají právě v kostelech po celé Praze. Právě tato mozaika velikostí koncertů je pro festivaly jedině výhodou a nový koncertní sál s větší kapacitou než má Rudolfinum může tak nabídnout další možnosti pro uskutečnění hudebního zážitku. PRAŽSKÉ JARO Jedná se o mezinárodní hudební festival, kde se každoročně představí vynikající světoví umělci, symfonické orchestry a komorní tělesa. Festival začíná 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany a trvá do 4. června. První ročník festivalu začal v roce 1946 pod záštitou prezidenta republiky Edvarda Beneše při příležitosti 50. výročí založení České filharmonie. Festival je zahajován cyklem symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany a uzavírán 9. symfonií s Ódou na radost od Ludwiga van Beethovena. STRUNY PODZIMU Patří mezi mezinárodní hudební festivaly, který se koná již od roku Festival je známý především různorodou mozaikou hudebních žánrů od klasické hudby přes jazz a world music. Struny podzimu běží od září po listopad a konáse v nejrůznějších sálech po Praze- Nová scéna, Španělský sál, kino Lucerna, Veletržní palác, České muzeum hudby, Rudolfinum, Pražská křižovatka, Státní opera, Stavovské divadlo. ČESKÉ DOTEKY HUDBY Hudební festival, který nabízí publiku klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby v zimním období a na přelomu roku. Jedná se o sedmý největší profesionální hudební festival v ČR, a proto patří do prioritních akcí státu. Festival je pravidelně spolupořádán hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 1 Koná se výhradně na území Prahy 1. Každoročně uvede i světové (popřípadě pražské) premiéry pražských autorů a tvůrců. Koncerty se odehrávají v Obecním domě, Rudolfinu, Novoměstské radnici či na Pražském hradě. DVOŘÁKOVA PRAHA Mezinárodní hudební festival, který se v Praze konal poprvé v roce Festival Dvořákova Praha je oslavou díla nejznámějšího českého skladatele, která důstojným způsobem vyzdvihuje celosvětový přínos tohoto hudebního génia, ale je též významnou společenskou událostí. Tématem festivalu je propagace života a díla A. Dvořáka. Praha se každoročně stává mekkou světově nejuznávanějších orchestrů, dirigentů a dalších interpretů klasické hudby. Festival začíná 8. září v den výročí narození Antonína Dvořáka a trvá zhruba do konce září. Koncerty se odehrávají v Dvořákově síni Rudolfina, v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, v koncertním sále Pražské konzervatoře a také v Pražské křižovatce. PRAGUE PROMS Prague Proms je mezinárodní hudební festival, který je pořádán každoročně v Praze, a to již od roku Pořadatelem je Český národní symfonický orchestr. Inspiroval se v Londýně, kde jsou BBC Proms jako tradiční promenádní koncerty (Promenade Concerts Proms) považovány za vrchol sezony. Povolení k užití názvu mají čeští pořadatelé přímo od BBC. Letní festival je plný jazzové, muzikálové, filmové ale i klasické hudby. Divácky nejatraktivnější jsou koncerty Hollywood night. Jubilejní 10. ročník navštívilo v roce diváků. Největší zájem vzbudil zahajovací koncert Hollywood night na Václavském náměstí. Letos se bude konat ve - Forum Karlín, Divadelní loď Tajemství, Smetanova síň Obecního domu, Václavské náměstí, Občanská plovárna, Chrám sv. Barbory v Kutné hoře. čas konání:

21 21

22 PROJEKT autorská zpráva Koncept Návrh respektuje původní tvar budovy a zachovává jej, přičemž odstraňuje nadbytečné prostory, které by v novém pojednání nenalezly uplatnění. Prostorové formy sledují jednotící účel stavby, jímž se v tomto pojednání stává zajištění zázemí pro uměleckou hudební instituci, českou filharmonii. Jakožto kostra zůstávají dva hlavní sály, horní deska a původní parter, přičemž současný tvar je překryt pláštěm novým, který tak ctí a zvýrazňuje skutečné rysy budovy, jež jsou ve stávajícím uchopení roztříštěné a nepřiznané. Vzniká tak nová forma, socha-budova, která se co noc rozehrává barvami, světly a obrazy znovu a znovu jako maják světla díky transparentněji pojednanému opláštění, na nějž je možné promítat kupříkladu aktuální dění v sálech. Koncertní sál se tak nově řadí po bok dalších dominant hlavního města. Urbanistické řešení Koncertní sál je zasazen do parku, který ho objímá z jižní i severní strany. Venkovní parkoviště na jižní straně je zrušeno a nahrazeno parkem. Vjezd do podzemních garáží je zakryt částečně deskou a jeho příjezd je z ulice Na Pankráci, která je rozšířena na obousměrný provoz. Příjezd pro autobusy a do velína je zachován. Příchod ze stanice metra je plynulý po rampách až na horní plošinu. Návštěvníkovi se tak postupně otevírá pohled na Koncertní sál při výstupu z metra, původní sochařsky vyzdobená stěna od Kolíbala je zachována. Návrh Veškeré zázemí, provoz a mozek celé budovy jsou uloženy do skrytých pater pod zemí a parteru. Ten nyní odděluje zázemí pro hudebníky a poskytuje nad sebou prostor pro veřejnost, který díky svému uvolnění odkrývá dvě hlavní složky budovy. Těmi jsou její sály určené posluchačům k vychutnání si hudby v kvalitě odpovídající světovému standardu. Objekt se stává průchozím jak mezi sály, tak i kolem nich (rozhraní interiér/exteriér). Návrh na severní straně počítá s úplným otevřením prostranství návštěvníkům. Hlavní sál je proporčně upraven pro zajištění dobrých akustických poměrů pro koncertní účely filharmonie a jeho nová kapacita je 2034 posluchačů. Společenský sál je zachován v nezměněné podobě. Do 2.NP pod společenský sál je prostor doplněn kavárnou, pod kterou se dále nachází malý sál pro cca 243 posluchačů. Sál je určen jako zkušebna, nahrávací studio či pro komorní orchestr. Díky svým zachovalým interiérům návrh zachovává v nezměněné podobě i salonky nacházející se na jižní straně. 1.PP je určeno především jako sklad nástrojů, dílny, zázemí pro účinkující. Jsou zde i zkušebny či archivy notového materiálu. Konstrukční řešení Kongresové centrum má dvě podzemní podlaží, která jsou železobetonová a 5 nadzemních podlaží, kde se jedná o ocelovou konstrukci. Základní modul sloupů je 9 x 9 m. Tloušťka stropní desky podzemních podlaží je 30 cm. Ocelová konstrukce nadzemních podlaží se základním modulem 9 x 9m je z podélným průvlaků vysokých 610 a 970 mm a na podélných průvlacích jsou uloženy nosníky IPE. Nosné sloupy jsou svařované I- profily. Návrh se řídí nosnou konstrukcí dle jejího původního návrhu, odstraňuje nepotřebná patra a zanechává jen,,cestičky /lávky mezi sloupy. Prostorová tuhost konstrukce po odstranění stropů je zajištěna pomocí podélných průvlaků a v místech křížení jsou ponechány IPE nosníky. Ty zároveň zajišťují vzájemnou provázanost v prostřední části budovy, kde dojde i k zesílení sloupů na celou jejich konstrukční výšku. Dalším pomocným prvkem k prostorové tuhosti pomáhají lávky vedoucí k jednotlivým vchodům sálů. TZB a požární bezpečnost Nový návrh ponechává stávající rozvržení technického zařízení, které je soustředěno do 2.PP. Novým prvkem budovy je dvojitá fasáda s vnějším pláštěm z polykarbonátu, která napomáhá chlazení celku v průběhu noci, což umožňuje snížit spotřebu energie. jednotlivá patra jsou chráněna požárními únikovými cestami, samotný objekt je vybaven hasičskou stanicí s centrálou ve velíně. Nové odkryté konstrukční prvkyprůvlaky, nosníky jsou natřeny protipožárním nátěrem. Stávající sloupy jsou chráněny protipožárním obkladem. Materiály Obložení sálů je kamenné, ve stejném odstínu a materiálově bude sladěn i interiér budovy. Stěny velkého sálu jsou obloženy ze sádrovláknitých desek. 22

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní 2012/13 15128 Ústav navrhování II Ateliér Schleger autorská

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990 PORTFOLIO * 0 00/00 PORTRÉTY - TUŽKA LETNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ ZIMNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE ATELIÉR KALIVODA - KUBAL. ABSTRAKTNÍ PRÁCE NA TÉMA CENTRUM.

Více

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti Ústav interiéru a výstavnictví, Letní semestr 2011/2012, Ivan Šach doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Obsah Evropské záležitosti 3 Popis objektu

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Kulturní centrum v Litoměřicích

Kulturní centrum v Litoměřicích DIPLOMNÍ PROJEKT Kulturní centrum v Litoměřicích autorka: Lucie Náhlovská vedoucí práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka Ústav interiéru a výstavnictví 15115, FA ČVUT zimní semestr 2014/2015 SCHWARZPLAN

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

O B E C N Í D Ů M V R A C O V

O B E C N Í D Ů M V R A C O V OBECNÍ DŮM VRACOV architektonická studie záměru výstavby multifunkčního obecního domu 10/2016 investor: MĚSTO VRACOV autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Město Vracov se dlouhodobě a koncepčně zabývá

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA HYBEŠOVA KOPEČNÁ NOVÉ SADY

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA HYBEŠOVA KOPEČNÁ NOVÉ SADY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA HYBEŠOVA KOPEČNÁ

Více

V objektech galerie jsou celkem dvě požární schodiště, nákladní výtah na přepravu uměleckých děl a výtah osobní.

V objektech galerie jsou celkem dvě požární schodiště, nákladní výtah na přepravu uměleckých děl a výtah osobní. LABORARTORY BRNO 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Stavební pozemek se nachází v historickém centru města na východním nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové v Brně a současně na nároží vnější strany

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Identifikační údaje Místo: Praha 7, Holešovice Zadavatel: Městská část Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 IČO: 00063754 Zastoupený: Tel.: Email:

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA OBSAH 2 2/ OBSAH 3/ PROHLÁŠENÍ STUDENTA 4/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 5/ ŠIRŠÍ VZTAHY ORTOFOTOMAPA 6/ SCHWARZPLAN M

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Využi objektu radnice v Polance nad Odrou autoři: Ing.arch. Barbora Žufanová, Ing.arch. Marn Chválek

Využi objektu radnice v Polance nad Odrou autoři: Ing.arch. Barbora Žufanová, Ing.arch. Marn Chválek Využi objektu radnice v Polance nad Odrou autoři: Ing.arch. Barbora Žufanová, Ing.arch. Marn Chválek OSA projekt s.r.o., K a o v a 1133/10, 702 00 Ostrava OVĚŘOVACÍ STUDIE Základní identifikační údaje

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: FA-BAK0090/2012 Akademický rok: 2012/2013 Ústav: Ústav navrhování III. Student(ka):

Více

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT Cílem vybudování Památníku: široké spektrum činností individuálním i organizovaným návštěvníkům. Areál bude využíván

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů Zápis ze 133. jednání Sboru expertů 4. 7. 2013 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner JUDr. Tomáš Homola

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Průvodní zpráva. Nová budova filharmonie je již století aktuální téma. Besední dům je kapacitně

Průvodní zpráva. Nová budova filharmonie je již století aktuální téma. Besední dům je kapacitně Průvodní zpráva Nová budova filharmonie je již století aktuální téma. Besední dům je kapacitně nedostačující jak pro návštěvníky, tak především pro samotné hudebníky, kteří se složitě přesouvají do Janáčkova

Více

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295780 6 880 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

milan vrána portfolio školních prací

milan vrána portfolio školních prací milan vrána portfolio školních prací osobní vzdělání jazyky praxe software zájmy *31.10.1986 xvranam@seznam.cz 2006-2009 : FA ČVUT, Praha 1998-2006 : Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice angličtina

Více

Objekt částečně přístupný

Objekt částečně přístupný Objekt částečně přístupný BETLÉMSKÁ KAPLE (SÚZ) Betlémské náměstí 255/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 248 595, +420 222 221 030 Web1: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/betlemska-kaple Web2: http://www.bethlehemchapel.eu/

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

REKONSTRUKCE A REHABILITACE NEKOMPAKTNÍHO BLOKU V PLZNI

REKONSTRUKCE A REHABILITACE NEKOMPAKTNÍHO BLOKU V PLZNI 0 10 25 50 K1 K1 K1 Š1 K2 O Š2 B B INTEGROVNÉ FUNKCE Bydlení Budovy pro jsou navrženy v přímé vazbě na kapacitní podzemní parking v severní části řešeného území. Jedná se o třípodlažní a čtyřpodlažní bariérové

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne STAVEBNÍ PROGRAM PRO OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU Dne 5.6.2013 OBSAH KOMENTÁŘ KE STAVEBNÍMU PROGRAMU str. 2-4 STAVEBNÍ PROGRAM str. 5-8 PLOŠNÉ, OBJEMOVÉ

Více

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Něco z historie a něco z toho, co už neexistuje nebo

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: FA-BAK0087/2013 Akademický rok: 2013/2014 Ústav: Ústav navrhování I. Student(ka):

Více

MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13

MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13 MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULT A ARCHI TEKTURY AUTOR, DIPLOMANT Max

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER Městská část vznikla v roce 1990 a zahrnuje katastrální území Husovic, Lesné, Soběšic, Zábrdovic a většinu katastru Černých Polí. Rrozkládá se na okraji brněnské kotliny, z její

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více