Oznámení o zahájení výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o zahájení výběrového řízení"

Transkript

1 Oznámení o zahájení výběrového řízení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/ Název projektu: Krok za krokem Implementace environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů formou školních projektů Název zakázky: ZČHB Forest Výuky a exkurze Předmět zakázky: Výukové programy a exkurze po týmy ZŠ/SŠ Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - FOREST Sídlo zadavatele: Jizerská 4, České Budějovice Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Petr Kurz tel: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele: CZ Josef Kubín tel: Petr Kurz tel: Lhůta pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: do :00 Příprava a realizace: výukových programů tematických dnů projektových dnů exkurzí a setkání ekotýmů pro žáky ZŠ a SŠ Jihočeského kraje. Zajištění školení realizačního týmu v oblastech Time management a Lektorské dovednosti. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: ,00 Kč s DPH ( ,33 Kč bez DPH) ZČHB Forest Výuky a exkurze 1 / 16 ZČ HB Forest, Cassiopeia

2 Typ zakázky: Lhůta dodání: Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu a jazyk nabídky: Zakázka malého rozsahu Dodávka proběhne nejpozději do konce června 2012 (více u jednotlivých částí v příloze 1 tohoto dokumentu). Sídlo zadavatele (Jizerská 4, České Budějovice) 50 % nabídková cena s DPH 50 % kvalita nabízené služby nejvyšší dosažené vzdělání (neplatí pro část VII) délka praxe lektora ve vzdělávání (neplatí pro část VII) délka praxe lektora v oblasti EVVO (neplatí pro části VII a VIII) část VII bude hodnocena podle uspořádaných akcí nad 100 účastníků Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (Příloha 2) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (Příloha 2) Originál nebo ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán výpis bude buď originál nebo ověřená kopie, ke dni podání nabídky nebude starší než 90 dní Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. ZČHB Forest Výuky a exkurze 2 / 16 ZČ HB Forest, Cassiopeia

3 Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky: Další informace: Součástí nabídky bude smlouva. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to do roku Dále bude smlouva obsahovat závazek dodavatele, že se bude řídit manuálem vizuální identity OPVK (http://www.msmt.cz/file/11001). Zadavatel může výběrové řízení zrušit bez udání důvodu a to až do podpisu smlouvy s výhercem výběrového řízení. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. ZČHB Forest Výuky a exkurze 3 / 16 ZČ HB Forest, Cassiopeia

4 Zadavatel ZČ HB FOREST Jizerská České Budějovice IČO: ZČHB Forest Výuky a exkurze bližší specifikace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Petr Kurz tel: Kontaktní osoba: Josef Kubín tel: Specifikace zakázky Příprava a realizace výukových programů, tematických dnů, projektových dnů, exkurzí a setkání ekotýmů pro žáky ZŠ a SŠ Jihočeského kraje. Realizace školení Time managementu a Lektorských dovedností pro realizační tým projektu. Zakázka se skládá z několika částí (označeny římskými číslicemi I až VIII). Není možné podat nabídku jen na jednu část hodnoceny budou jen úplné nabídky. V nabídce budou jednotlivé části zřetelně odděleny a uvedena celková cena za každou část samostatně. Bližší specifikace poptávaných služeb je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Nabídková cena Maximální nabídková cena je ,00 Kč včetně DPH ( ,33 Kč bez DPH). Maximální nabídkové ceny jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze 1 tohoto dokumentu. Porovnání nabídek proběhne podle ceny s DPH. Maximální uvedené ceny jednotlivých částí nesmí být překročeny. Nabídka bude hodnocena podle ceny s DPH, závazné jsou tedy pouze ceny s DPH. Podání nabídky Svou nabídku doručte do do 12:00 osobně nebo poštou na adresu zadavatele projektu v uzavřené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZČHB Forest Výuky a exkurze a dále s nápisem,,neotvírat. Na obálce bude také razítko nebo alespoň název účastníka zadávacího řízení. ZČHB Forest Výuky a exkurze 4 / 16 ZČ HB Forest, Cassiopeia

5 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění: cena za jednotku bez DPH cena za jednotku s DPH celková cena části (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) bez DPH celková cena části (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) s DPH Formální náležitosti Nabídka bude předložena v písemné formě. Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka bude předložena v jednom originále podepsaném statutárním zástupcem. Součástí nabídky bude výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence výpis bude originál nebo ověřená kopie, ne starší než 90 dní (ke dni podání nabídky). Součástí nabídky bude originál nebo ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání. Nabídka bude obsahovat prohlášení (příloha 2 tohoto dokumentu) podepsané statutárním zástupcem. Součástí nabídky bude návrh smlouvy. Kritéria hodnocení zakázky: Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií 50 % kvalita nabízených služeb nejvyšší dosažené vzdělání (neplatí pro část VII) délka praxe lektora ve vzdělávání (neplatí pro část VII) délka praxe lektora v oblasti EVVO (neplatí pro části VII a VIII) část VII bude hodnocena podle uspořádaných akcí nad 100 účastníků 50 % nabídková cena s DPH Dodání předmětu zakázky Plnění proběhne ve školách určených zadavatelem, případně v místech určených po domluvě se školou (exkurze) nebo zadavatelem (závěrečné setkání ekotýmů) nebo v sídle zadavatele (školení realizačního týmu). Dodavatel bude zavázán povinností umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to do konce roku Předpokládané datum plnění zakázky je uvedeno u každé části v Příloze 1. ZČHB Forest Výuky a exkurze 5 / 16 ZČ HB Forest, Cassiopeia

6 Obchodní podmínky Obchodní podmínky, jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele, budou upraveny kupní smlouvou. Smlouva bude uzavřena do 21 dnů od vyhlášení výsledků výběrového řízení. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy zpracovaný v souladu s požadavky vymezenými v této zadávací dokumentaci. Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále: přesná specifikace projektu Krok za krokem (CZ.1.07/1.1.10/ ) závazek realizovat služby v termínech uvedených u jednotlivých částí v Příloze 1 podmínky odstoupení od smlouvy závazek dodavatele, že se bude řídit manuálem vizuální identity OPVK (http://www.msmt.cz/file/11001) doložka Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to do konce roku 2025 Dodavatel je vázán nabídkovou cenou do konce června Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu bankovním převodem po obdržení faktur, které budou vystaveny po obdržení/realizaci předmětu zakázky. Jde-li rozdělit předmět plnění do dílčích částí, je možno po dodání/realizaci každé části vystavit fakturu na dodanou část. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Faktury budou členěny dle požadavků specifikovaných v objednávce. Další ustanovení Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout ani jednu z nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a to až do okamžiku podpisu kupní smlouvy. ZČHB Forest Výuky a exkurze 6 / 16 ZČ HB Forest, Cassiopeia

7 PŘÍLOHA 1: Část I Výukové programy pro větev A (přírodní zahrady) maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,00 Kč Příprava 5 různých dvouhodinových výukových programů pro každou ze 4 zapojených škol (ZŠ nebo SŠ) celkem tedy až 20 různých výukových programů připravených podle požadavků školy, šitých na míru školní zahradě. Realizace dvou opakování každého výukového programu ve škole celkem tedy 40 odučených výukových programů. Realizace proběhne 05-10/2011 (2 školy = 20 realizací) a 03-06/2012 (2 školy = 20 realizací). POŽADAVKY: příprava výukových programů pro školní zahradu s environmentální tematikou zpracování přiměřené věku účastníků následná realizace výukových programů program vede zkušený lektor EVVO POŽADOVANÉ VÝSTUPY: zpracované výukové programy (až 20) prezenční listina z každého programu (40) DO NABÍDKY: popište způsob realizace doložte zkušenosti lektorů PŘEDPOKLÁDANÁ TÉMATA: 1. Suchý biotop v zahradě suché zídky, vhodné stanoviště pro její stavbu, stavba, význam v přírodní zahradě, využití na výuku žáků 2. Vlhký biotop- jezírko, mokřad, vřesoviště, bahniště vhodné stanoviště pro výstavbu, způsob realizace, zvýšení biodiverzity zahrady, využití ve výuce žáků 3. Stanoviště s bylinkami bylinková spirála, bylinkový kopeček, vhodné stanoviště pro bylinky, založení bylinkového záhonu, zpracování bylinek v kuchyni, využití ve výuce žáků 4. Smíšené záhony založení a příprava záhonů na výsadbu, pěstování smíšených kultur zeleniny a květin, kooperace a vzájemné působení jednotlivých rostlin, charakteristika jednotlivých zástupců zeleniny, tradiční česká zelenina, zelenina z ekologického zemědělství, využití ve výuce žáků 5. Kompostování princip kompostování, založení kompostu na zahradě, vhodný materiál ke kompostování, údržba kompostu během vegetace, využití kompostu na zahradě, využití místa s kompostem ve výuce žáků ZČHB Forest Výuky a exkurze 7 / 16 Příloha 1

8 Část II Tematický den pro větev C (škola pro udržitelný život) maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,00 Kč Příprava a realizace tematického dne: pro až 250 žáků ŽŠ nebo SŠ zapojených najednou celodenní (5 hodin) akce ucelená výuková akce na téma životní prostředí (a témata úzce související) 2 realizace na každé ze šesti zapojených škol (lze stejné téma u škol velkých, ale různá témata u škol menších) celkem 12 tematických dní realizace podle potřeb školy v období: 04/2011 až 06/2012 POŽADAVKY: Realizátory budou zkušení lektoři environmentální výchovy Tematický den bude probíhat po celou dobu dopoledního vyučování Počet lektorů jeden lektor má na starost 1 třídu Tematicky se bude program týkat environmentální výchovy Do programu se zapojí žáci ze všech tříd Program bude poskládán z tvořivých, pohybových, vzdělávacích aktivit Program bude přiměřený věku dětí Realizátor doloží: zkušenosti, témata v nabídce POŽADOVANÉ VÝSTUPY: zpracované téma (2) prezenční listina z každé akce (12) DO NABÍDKY: popište způsob realizace doložte zkušenosti lektorů navrhněte dvě zastřešující témata tematického dne ZČHB Forest Výuky a exkurze 8 / 16 Příloha 1

9 Část III Projektový den pro větev D (ekoškola) maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,00 Kč Příprava a realizace projektového dne: pro až 250 žáků ŽŠ nebo SŠ zapojených najednou celodenní (5 hodin) akce ucelená výuková akce na téma životní prostředí (a témata úzce související) 2 realizace na každé ze šesti zapojených škol (lze stejné téma u škol velkých, ale různá témata u škol menších) celkem 12 tematických dní realizace podle potřeb školy v období: 04/2011 až 06/2012 POŽADAVKY: Realizátory budou zkušení lektoři environmentální výchovy Projektový den bude probíhat po celou dobu dopoledního vyučování Počet lektorů jeden lektor má na starost 1 třídu Tematicky se bude program týkat environmentální výchovy Do programu se zapojí žáci ze všech tříd Program bude poskládán z tvořivých, pohybových, vzdělávacích aktivit Program bude přiměřený věku dětí Realizátor doloží: zkušenosti, témata v nabídce POŽADOVANÉ VÝSTUPY: zpracované téma (2) prezenční listina z každé akce (12) DO NABÍDKY: popište způsob realizace doložte zkušenosti lektorů navrhněte dvě zastřešující témata projektového dne ZČHB Forest Výuky a exkurze 9 / 16 Příloha 1

10 Část IV Exkurze pro větev A (přírodní zahrady) maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,33 Kč Příprava a realizace exkurze s výukovým programem: pro až 40 žáků ŽŠ nebo SŠ s doprovodem celodenní (6 hodin) akce exkurze do místa po domluvě se školou (vzdálenost místa exkurze maximálně 100 km) 1 exkurze s programem pro každou ze čtyř zapojených škol celkem 4 exkurze realizace podle potřeb školy v období: 05/2011 až 06/2012 POŽADAVKY: zajištění dopravy příprava výukové exkurze s environmentální tematikou zpracování přiměřené věku účastníků následná realizace výukové exkurze s environmentální tematikou exkurzi vede zkušený lektor/lektoři EVVO POŽADOVANÉ VÝSTUPY: zpráva z každé exkurze popis programu, informace o průběhu (4) prezenční listina z každé exkurze (4) DO NABÍDKY: popište způsob realizace navrhněte 2 vhodná místa pro exkurzi v rámci Jihočeského kraje a související téma exkurze doložte zkušenosti lektorů INSPIRACE: botanická, mineralogická expozice, skansen s důrazem na pěstování starých druhů rostlin a stromů dendrologická expozice zámecké parky s ukázkou zajímavých výsadeb farmy s ekologickým způsobem hospodaření zahradnictví, která pěstují biozeleninu ZČHB Forest Výuky a exkurze 10 / 16 Příloha 1

11 Část V Exkurze pro větev C (škola pro udržitelný život) maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,00 Kč Příprava a realizace exkurze s výukovým programem: pro až 40 žáků ZŠ nebo SŠ s doprovodem celodenní (6 hodin) akce exkurze do místa po domluvě se školou (vzdálenost místa exkurze maximálně 100 km) 2 exkurze s programem pro každou ze šesti zapojených škol celkem 12 exkurzí realizace podle potřeb školy v období: 05/2011 až 06/2012 POŽADAVKY: zajištění dopravy příprava výukové exkurze s environmentální tematikou zpracování přiměřené věku účastníků následná realizace výukové exkurze s environmentální tematikou exkurzi vede zkušený lektor/lektoři EVVO POŽADOVANÉ VÝSTUPY: zpráva z každé exkurze popis programu, informace o průběhu (12) prezenční listina z každé exkurze (12) DO NABÍDKY: popište způsob realizace navrhněte 2 vhodná místa pro exkurzi v rámci Jihočeského kraje a související téma exkurze doložte zkušenosti lektorů ZČHB Forest Výuky a exkurze 11 / 16 Příloha 1

12 Část VI Exkurze pro větev D (ekoškola) maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,00 Kč Příprava a realizace exkurze s výukovým programem: pro až 40 žáků ZŠ nebo SŠ s doprovodem celodenní (6 hodin) akce exkurze do místa po domluvě se školou (vzdálenost místa exkurze maximálně 100 km) 1 exkurze s programem pro každou ze šesti zapojených škol celkem 6 exkurzí realizace podle potřeb školy v období: 05/2011 až 06/2012 POŽADAVKY: zajištění dopravy příprava výukové exkurze s environmentální tematikou zpracování přiměřené věku účastníků následná realizace výukové exkurze s environmentální tematikou exkurzi vede zkušený lektor/lektoři EVVO POŽADOVANÉ VÝSTUPY: zpráva z každé exkurze popis programu, informace o průběhu (6) prezenční listina z každé exkurze (6) DO NABÍDKY: popište způsob realizace navrhněte 2 vhodná místa pro exkurzi v rámci Jihočeského kraje a související téma exkurze doložte zkušenosti lektorů ZČHB Forest Výuky a exkurze 12 / 16 Příloha 1

13 Část VII Závěrečné setkání ekotýmů pro větev D (ekoškola) maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,00 Kč Příprava a realizace setkání ekotýmů: pro cca 200 žáků ZŠ a SŠ s doprovodem (ekotýmy šesti škol Jihočeského kraje) celodenní akce (6 hodin) POŽADAVKY: zajištění prostor vhodných k prezentování ekotýmů zajištění filmové projekce včetně zvoleného filmu zajištění dopravy ekotýmů do místa setkání a zpět zajištění občerstvení (svačina a oběd) zkušenosti s organizováním větších akcí zkušenosti s prací s dětmi zkušenosti v EVVO POŽADOVANÉ VÝSTUPY: realizované setkání ekotýmů prezenční listina ze setkání fotodokumentace DO NABÍDKY: popište způsob realizace navrhněte místo realizace doložte zkušenosti uvedené v požadavcích ZČHB Forest Výuky a exkurze 13 / 16 Příloha 1

14 Část VIII Školení pro lektory maximální celková cena s DPH: maximální celková cena bez DPH: ,00 Kč ,00 Kč Příprava a realizace dvou školení pro lektory (realizátory projektu) v našich prostorách. TIME MANAGEMENT: jednodenní kurz pro 12 lidí (8 hodin) cíle: uvědomit si své způsoby práce s časem identifikovat slabá místa svých časových návyků a nalézt cesty k jejich změně tipy pro úspory času a efektivnější time management LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI: dvoudenní kurz pro 12 lidí (16 hodin) cíle: dobře připravit i zrealizovat vzdělávací akci posílit pedagogické i didaktické dovednosti včetně hlasové práce rozvinout schopnost zaujmout a motivovat posluchače profesionálně zvládnout problematické situace při vzdělávacích akcích nalézt svou vlastní lektorskou cestu a způsob práce DO NABÍDKY: popište obsah nabízených kurzů doložte zkušenosti lektora/lektorů ZČHB Forest Výuky a exkurze 14 / 16 Příloha 1

15 PŘÍLOHA 2: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE UCHAZEČE/ZÁJEMCE O ZAKÁZKU... název uchazeče/zájemce, IČ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ Níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto čestně prohlašuje, že ke dni podání nabídky uchazeč/zájemce o zakázku ZČHB Forest Výuky a exkurze (zadavatel: ZČHB Forest) a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, ZČHB Forest Výuky a exkurze 15 / 16 Příloha 2

16 d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V... dne jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce ZČHB Forest Výuky a exkurze 16 / 16 Příloha 2

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu Být stále lepší díky vzdělávání registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00380 1. Identifikační údaje

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více