Státní lesnická politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní lesnická politika"

Transkript

1 Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů a lidskou společností o působení státních orgánů k úpravě a dodržování těchto vztahů. Úkolem státní lesnické politiky není řešit jevy probíhající v lese a s nimi spojené problémy, ale pouze jevy problémy a konflikty k nimž dochází ve společnosti ve vztahu k lesům a k lesnímu hospodářství. Obecně formulovaným základním úkolem státní lesnické politiky je zachování lesa, jeho ochrana i všestranný rozvoj a optimální plnění jeho funkcí. Státní lesnická politika používá k realizaci svých cílů donucovací, přesvědčovací a zvelebovací nástroje. (Lesnický naučný slovník 2. díl Praha 1994)

2 Hospodářská politika Obor a nauka zabývající se problémy populačními, výrobními, odbytovými, finančními, komunikačními, obchodněpolitickými a legislativními v nejširším smyslu v rozmanitých vztazích kombinacích s ohledem jak na vnitřní, tak i zahraniční vztahy. Sociální a politické změny mají velký vliv na hospodářskou politiku. Vlastní sledování uvedených vztahů se řeší pomocí sledování zákonitostí dějů hospodářského života a jejich usměrňováním (?). (Lesnický naučný slovník 2. díl Praha 1994).

3 Východiska pro lesnickou politiku Dlouhodobost Apolitičnost Konzervativní pozice Liberální prostředí Hospodářské odvětví

4 Lesnická politika ČR po roce 1990 po politických změnách v roce 1989 Dlouhodobé zásady lesního hospodářství: Obnovit a udržet stabilní lesní ekosystémy. Zvýšit druhovou diverzitu lesních dřevin a přiblížit se k přirozené skladbě lesů s přiměřeným uplatněním produkčně vhodných druhů. Dosáhnout výrazného snížení imisního zatížení lesních porostů. Zachovat a ozdravit lesní porosty v imisně poškozených oblastech. Udržet a rozvíjet lesní porosty v imisně poškozených oblastech. Udržet a rozvíjet genofond lesních dřevin. Krátkodobé prostředky: Dokončit obnovu vlastnických práv k lesům, včetně vypořádání náhrad. Dosáhnout stabilizované organizační struktury státních lesů. Udržet vysokou úroveň hospodářské úpravy lesů. Výrazně omezit škody působené na lese spárkatou zvěří dosažením únosných stavů a jejich trvalým dodržováním. Napomáhat zvyšování úrovně hospodaření v lesích, zejména drobných vlastníků lesů, podporou jejich sdružování, zvyšováním odbornosti personálu, poradenstvím a osvětou.

5 Lesnická politika po roce 1990 Zásady státní lesnické politiky schválené usnesením vlády ČR č. 249 ze dne Koncepce resortní politiky Ministerstva zemědělství pro období před vstupem ČR do EU, část B Koncepce lesnické politiky na období před vstupem ČR do EU schválená usnesením vlády ČR č. 49 ze dne Národní lesnický program schválený usnesením vlády ČR č. 53 ze dne Národní lesnický program pro období do roku 2013 schválený usnesením vlády ČR č ze dne Zásady státní lesnické politiky schválené usnesením vlády ČR č. 854 ze dne

6 Změny ovlivňující lesnickou politiku ČR Strategie EU pro lesy a lesnictví Akční plán EU pro lesnictví Celosvětová snaha pro přijetí Celosvětové konvence o lesích Konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio de Janeiro 1992 Národní lesnický program I a II Změny v uspořádání státní správy reforma veřejné správy Krajské koncepce LH Novou skladbu vlastníků lesů Změny v systému finančních podpor Soustava NATURA 2000 Nové NP, CHKO, ZCHÚ a jejich změny Výsledky NIL Poznatky z certifikací FSC a PEFC Významné skutečnosti v ochraně lesů Příprava právně závazné dohody pro lesy v Evropě

7 Preambule Lesy a lesní půda jsou přírodním bohatstvím České republiky, zdrojem dřeva jako obnovitelné suroviny a nenahraditelnou složkou životního prostředí. Lesy mají nezastupitelný význam pro ochranu půdy, vody, ovzduší a klimatu, pro rozvoj venkova a výkon lesnictví a pro krajinu a životní prostředí lidí, živočichů a rostlin. Lesy proto musí být spravovány a obhospodařovány tak, aby mohly rovnoměrně a trvale plnit všechny tyto své ochranné, hospodářské a sociální úlohy.

8 Obecná východiska K vyváženému naplnění uvedených úloh lesů je nezbytné členit práva a povinnosti vlastníků lesů podle druhu vlastnictví a kategorie lesů a zachovat spravedlivou rovnováhu mezi zájmy vlastníků lesa a veřejnými zájmy. Česká republika usiluje o zachování podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji, kde jsou zastoupeny všechna vegetační patra a věkové kategorie stromů a jejichž součástí jsou přestárlé porosty, liniové porosty, mokřady, prameniště, rašeliniště, apod., neboť tyto lesy mají vysokou rozmanitost všeho živého i neživého. Česká republika v souladu se svými závazky vyplývajícími z mezinárodního práva i z členství v Evropské unii usiluje o zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích, tedy správu a obhospodařování lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti i v budoucnosti odpovídající ochranné, hospodářské a sociální úlohy, a které tím nepoškozují ostatní ekosystémy.

9 Uplatňování veřejné moci K uspokojování definovaných veřejných zájmů jsou určeny především lesy ve vlastnictví státu. Pokud uspokojování veřejných zájmů v lesích jiných vlastníků vyžaduje odchylku od obvyklého způsobu hospodaření, musí být za takové omezení vlastnického práva poskytnuta odpovídající náhrada nejpozději při vzniku omezení. Veřejná moc působí svými nástroji na vlastníky lesů pouze tehdy, pokud k naplnění veřejných zájmů sledovaných státní lesnickou politikou nepostačuje přirozené úsilí těchto vlastníků o zajištění řádné péče o majetek a o jeho zvelebení. Nástroje, jimiž veřejná moc vůči vlastníkům lesů působí, musí být způsobilé naplnit požadovaný účel. Připadá-li v úvahu použití více různých nástrojů, musí být voleny ty, které představují nejmenší a současně přiměřený zásah do práv vlastníků lesů. Pravidla pro uplatňování veřejné moci při zajišťování veřejných zájmů sledovaných státní lesnickou politikou stanoví zejména lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny. Právní předpisy je důvodné přijímat nebo měnit pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné k zajištění veřejných zájmů a kdy přínosy vyvolané jejich přijetím nebo změnou převáží nad přínosy vyplývajícími ze stability právního prostředí.

10 Dlouhodobé cíle státní lesnické politiky A. Zajistit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace. B. Zvyšovat konkurenceschopnost lesního hospodářství. C. Zvyšovat biodiverzitu v lesních ekosystémech, jejich celistvost a ekologickou stabilitu. D. Posílit význam lesa a lesního hospodářství pro rozvoj venkova.

11 Opatření k dosažení dlouhodobých cílů A. Zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace Podporovat zachování podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji a zvyšování podílu těchto lesů ve vlastnictví státu. Podporovat trvale udržitelné hospodaření v lesích, při omezení administrativních zásahů státu na nevyhnutelné minimum, při motivačním působení na podporu veřejných zájmů a při zvyšování odpovědnosti vlastníků lesů za svůj majetek. Sjednotit pravidla ochrany lesní a zemědělské půdy. Diferencovat práva a povinnosti vlastníků lesa podle kategorie lesů a druhu vlastnictví tak, aby naplňování veřejných zájmů bylo vyžadováno především od lesů ve vlastnictví státu. Posílit charakter lesních hospodářských plánů jako nástrojů vlastníka lesa. Stanovit základní pravidla hospodaření v lese, a to minimálním věkem těženého porostu, lokalizací a maximální plochou těžeb, povinností obnovit les a podmínkami lesní dopravy s tím, že státní lesy jsou spravovány a obhospodařovány vzorovým způsobem, který slouží jako příklad ostatním vlastníkům lesů.

12 Opatření k dosažení dlouhodobých cílů B. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství Snížit množství legislativních omezení vlastníků lesů na úroveň obvyklou v evropských státech s obdobnou skladbou dřevní produkce. Sjednotit a zjednodušit výkon státní správy. Umožnit prodej lesní půdy zejména formou arondace a usnadnit jejich realizaci v případech, kdy se arondace týkají lesů ve vlastnictví státu. Umožnit provádění směn lesů ve vlastnictví státu za lesy ve vlastnictví jiných osob, především těch, ve kterých je hospodaření ve veřejném zájmu omezeno. Vytvořit podmínky pro zohlednění pozitivních externalit spojených s hospodařením v lesích v tržním mechanismu. Posílit postavení vlastníků lesů ve vztahu k vlastníkům staveb v lese nebo v jeho blízkosti (rekreační chaty, produktovody, pozemní komunikace, dráhy apod.) tak, aby ochrana těchto nemovitostí byla zásadně povinností jejich vlastníků a aby vlastníkům lesa byla poskytnuta náhrada za omezení hospodaření v lesích vyplývající z existence uvedených staveb. Opětovně začlenit oblast dřevozpracujícího průmyslu do působnosti ministerstva zemědělství.

13 Opatření k dosažení dlouhodobých cílů C. Zvyšování biodiverzity v lesních ekosystémech, jejich celistvosti a ekologické stability. Podporovat hospodaření v lese s cílem zachovat a zvyšovat biologickou rozmanitost zejména tak, aby se lesní porost blížil přirozené skladbě lesa a byly v něm stanovištně přirozené druhy. Podporovat ponechávání v lese přiměřeného podílu tlejícího dřeva, těžebních zbytků, stromů prošlých přirozeným vývojem stárnutí a melioračních a zpevňujících dřevin. Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření v lese včetně v minulosti tradičních způsobů hospodaření. Podporovat zvyšování různorodosti druhové, věkové a prostorové struktury lesa pro zajištění dlouhodobé stability lesa, včetně zvyšování podílu listnatých dřevin v lesních porostech. Přizpůsobit stavy zvěře stavu lesních ekosystémů tak, aby množství škod působených zvěří v lesích bylo dále omezeno.

14 Opatření k dosažení dlouhodobých cílů D. Udržení a posílení významu lesa a lesního hospodářství pro rozvoj venkova Sjednotit systém podpor směřovaných do lesního hospodářství na úrovni České republiky. Zachovat volnou přístupnost lesů každému na vlastní nebezpečí spojenou s právem sbírat pro vlastní potřebu lesní plody, jezdit na kole, saních, lyžích a motorových i nemotorových invalidních vozících po lesních cestách a značených trasách. Jakékoliv jiné užívání lesa veřejností podmínit souhlasem vlastníka lesa s možností vázat souhlas na poskytnutí peněžního plnění. Podporovat používání dřeva jako obnovitelné a ekologicky čisté suroviny.

15 Dokumenty jiných politik v ČR Státní politika životního prostředí ( ) Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (MŽP, březen 2005) Státní program ochrany přírody a krajiny *** Státní surovinová politika Státní energetická politika *** Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období Program rozvoje venkova ČR na období *** Národní strategie udržitelného rozvoje

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou... 1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...5 3 Přírodě bližší obhospodařování lesů a jeho zařízení...6 3.1 Postavení přírodě bližších

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Analýza současného stavu Samostatná příloha č. I. Hlavního dokumentu) prosinec 2003

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic,

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic, Politika rozvoje venkova a rybářství v programovém období 2007 2013 v České republice Marek Jetmar Článek se zabývá plánovanou podporou strukturální přeměny českého venkova z jednotlivých zdrojů EU v programovém

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více