Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října ,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví, kdy už konečně začneme něco dělat s tou naší návsí. Dokončujeme výběrové řízení na dodavatele a pokud se nikdo k rozhodnutí o výběru neodvolá, mohli bychom s koncem června mít uzavřenou smlouvu o dílo. Doba výstavby je plánovaná na 3 měsíce, tedy do konce září. Proto také každoroční Zašovské slavnosti nebudou moci proběhnout v prvním zářijovém týdnu, jak bývá zvykem, ale budou o měsíc později. Nyní nezbývá než udělat maximum pro to, aby se nám vše podařilo. Přeji Vám pěkné dny. Ing. Mikošková 8 000,- Kč. - Rada obce schválila změnu pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou č na pojištění majetku. - Rada obce schválila změnu termínu konání Zašovských slavností z na Rada obce schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Drobné provozovny v Zašové č. p Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Zlínským krajem a Obcí Zašová na uložení plynové přípojky obecního pozemku parc. č. 1407/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce vzala na vědomí dopis od paní Anny Plesníkové ohledně majetkového vypořádání pozemků pod místní komunikací a chodníkem v lokalitě Za Němcem. - Rada obce vzala na vědomí dopis ohledně dobudování komunikace ve stavební lokalitě Pavlát. - Rada obce vzala na vědomí dopis pana Hyjánka. - Rada obce vzala na vědomí finanční analýzu na rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 114. schůze Rady obce Zašová konané dne 14. dubna Rada obce vzala na vědomí vyhlášení volných dnů ředitelem Základní školy v Zašové. - Rada obce schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi Obcí Zašová a firmou EKO-KOM, a.s. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Zašová sestavenou k rozvahovému dni Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Zašová sestavenou k rozvahovému dni Rada obce schválila hospodářský výsledek Základní školy Zašová za rok 2013 ve výši 0,- Kč. - Rada obce schválila zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Zašová za rok 2013 ve výši ,99 Kč a jeho přesunutí do rezervního fondu ve výši 2 495,99 a fondu odměn ve výši Výpis usnesení ze zápisu ze 115. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. dubna Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 5. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 116. schůze Rady obce Zašová konané dne 5. května Rada obce schválila smlouvu o dílo na opravu propustku ve Veselé s firmou Cobbler, s.r.o, Zašová. - Rada obce schválila podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí týkající se projektu Mobilní kompostovací zařízení pro obec Zašová a partnerské obce. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00044 mezi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha a Obcí Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce

2 2 Zašovské noviny 6/2014 Výpis usnesení ze zápisu z 23. zasedání zastupitelstva obce Zašová konaného dne 15. dubna Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne a usnesení finančního výboru přijatá na tomto jednání. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 02/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/ Zastupitelstvo obce uložilo starostce nechat vypracovat tabulku s přehledem dotací. - Zastupitelstvo obce uložilo starostce nechat vypracovat ekonomickou rozvahu na půjčování zametacího auta. - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014 dle předlohy. - Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních příspěvků místním organizacím a spolkům na r ve výši ,- Kč dle přílohy a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. - Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí grantů místním organizacím a spolkům na rok 2014 ve výši ,- Kč. - Zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu SDH Veselá o částku ,- Kč na dovybavení hasičského vozidla FORD Transit. - Zastupitelstvo obce schválilo mimořádný finanční příspěvek pro TJ Zašová na pořízení dřevěné mobilní tribuny. - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4/ Zastupitelstvo obce Zašová schválilo uzavření Směnné smlouvy na převod pozemku parc. č. 1533/1 díl a orná půda o výměře 12 m2 z vlastnictví obce Zašová do vlastnictví manželů Hrbáčových a převod pozemku parc. č. 1533/74 díl b orná půda o výměře 12 m2 z vlastnictví manželů Hrbáčových do vlastnictví obce Zašová. - Zastupitelstvo obce neschválilo výkup pozemků parc. č. 550, 552, 554 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Zašová a manžely Bolkovými. - Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na výkup pozemků pod komunikací parc. č. 722/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce neschválilo odprodej domu č.p. 73 Juřinka firmě Sting za cenu 400 tis. Kč. - Zastupitelstvo obce neschválilo zastavení prací na podání žádosti o zateplení objektů č. p. 501 a 665 ve Skále. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2013 V roce 2013 se finanční výbor obce Zašová sešel celkem 3x a několikrát projednal požadované záležitosti dle organizačního řádu výborů obce elektronicky. Předsedou finančního výboru je Ing. Marek Měsíc. Členové jsou Ing. Bernkopf Jaroslav, Ing. Čáň David, Ing. Libor Vančura, Ing. Markéta Koryčanská, Ing. Plandor Jiří, Ing. Vičan Jaromír, Plandor Zdeněk, Trčka Pavel. Během roku 2013 tedy nedošlo ve finančním výboru k personálním změnám. Jednání finančního výboru se zabývala: 1) rozpočtovými změnami V průběhu roku bylo oproti schválenému rozpočtu pro rok 2013 provedeno celkem 21 rozpočtových změn. 2) aktivní účasti na vybírání poplatků o Zašovské pouti Finanční výbor se aktivně podílel na vybírání poplatků o Zašovské pouti. 3) průběžnou kontrolou plnění rozpočtu roku 2013 V průběhu roku se několikrát kontrolovalo plnění schváleného rozpočtu na příjmové i výdajové stránce. 4) návrhem rozpočtu obce Finanční výbor projednal a doporučil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu pro rok ) návrhem rozdělení finančních příspěvků a grantů organizacím Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce návrh na rozdělení přidělených finančních prostředků jednotlivým organizacím na jejich činnost a granty pro rok Dále také zpracoval na žádost zastupitelstva návrh na úpravu pravidel rozdělování příspěvků. 6) doporučením zastupitelstvu obce týkajícím se finančních záležitostí a žádostí Finanční výbor během roku projednával různé žádosti občanů či spolků týkající se finančních záležitostí a předkládal své doporučení zastupitelstvu. 7) projednáním návrhu změn podmínek čerpání úvěru od KB Po předložení návrhu KB na změnu čerpání úvěru provedl fin. výbor rozbor daných podkladů a nedoporučil zastupitelstvu obce jeho přijetí. 8) doporučením obci zaštítit marketingově možnost elektronické aukce energií Fin. výbor doporučil obci marketingově zaštítit možnost elektronické aukce energií od společnosti E-Centre. 9) doporučením zachovat provoz sauny a návrhem několika opatření ke snížení nákladů na provoz Na základě fin. analýzy provozních nákladů sauny a relaxační zóny ve sportovní hale v Zašové doporučil fin. výbor obci zachovat její provoz i pro následné období a navrhl několik opatření k snížení provozních nákladů. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům finančního výboru za jejich aktivní a podnětný přístup v roce Ing. Marek Měsíc Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Zašová v roce 2013 V roce 2013 pracoval kontrolní výbor ve složení: Předseda: Mgr. Trčková Svatava - do , Koláček Libor - od Členové: Cabák Zdeněk Ing. Kocián Aleš Ing. Konupka Martin Krůpa Josef Malík Milan Korábečná Ludmila V průběhu roku 2013 došlo ke změně ve složení kontrolního výboru. Mgr. Trčková Svatava odstoupila ze své funkce zastupitele obce a zároveň člena kontrolního výboru. Do funkce zastupitele byl jmenován další v pořadí ze stejné kandidátní listi-

3 Zašovské noviny 6/2014 ny - strany TOP 09, pan Libor Koláček, který byl zároveň zvolen členem a předsedou kontrolního výboru. Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Zašová v roce 2013 vykonával svou činnost v souladu se svými pravomocemi, které mu svěřuje zákon o obcích. Jeho kontrolní činnost spočívala v kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Zápisy z jednání KV a usnesení přijatá na těchto jednáních byla v průběhu roku pravidelně předkládána zastupitelstvu. Tradičně se členové kontrolního výboru na základě pověření zúčastnili výběru poplatků za užívání veřejného prostranství o Zašovské pouti. V roce 2013 proběhla 4 jednání kontrolního výboru. Členové kontrolního výboru se do činnosti kontrolního výboru zapojovali nejenom svou účastí na shora uvedených jednáních kontrolního výboru, ale rovněž se k návrhům vyjadřovali prostřednictvím e- mailu a telefonicky. Obec Zašová děkuje členům kontrolního výboru za jejich práci v uplynulém období. KV Zpráva o činnosti kulturní komise v roce 2013 Roku 2013 se kulturní komise rozšířila o členku slečnu Petru Doškovou, tj. ke konci roku 2013 měla kulturní komise 4 členy (Petra Došková, Svatopluk Nepala, Marie Dořičáková a Mgr. Svatava Trčková). V roce 2013 se kulturní komise scházela dle potřeb k projednání činnosti a zajištění kulturních akcí plánovaných pro minulý rok. Zápisy ze schůzí jsou založeny v kanceláři asistenta cestovního ruchu a kultury. Členové komise se akcí aktivně účastní a pomáhají při jejich zajištění. Novinkou minulého roku bylo zavedení divadelního předplatného v novém kulturním domě v Zašové. Hlavní akce pořádané a zajišťované členy kulturní komise v roce 2013: Maškarní bál pro děti, Košt slivovice, Noc s Andersenem, Fotosoutěž, Pálení čarodějnic, Pohádkový les, Pasování prvňáčků na čtenáře, Zašovská pouť, Dětský den ve Veselé, Letní kino ve Veselé a v Zašové, Zašovské slavnosti, Rozsvěcení vánočního stromu, Lampiónový průvod. Bc. Kristýna Dobiášová Zpráva o činnosti komise pro občanské záležitosti Komise pro občanské záležitosti je komise zřízená Radou obce Zašová. Je to největší komise, má 13 členů. Jejím předsedou je MUDr. Zdeněk Velička, člen zastupitelstva obce. Komise se schází pravidelně, nejméně 1x za čtvrt roku. Hlavní náplní komise jsou návštěvy jubilantů. Členové komi se navštěvují občany, kteří dosáhli 75, 80 a 85 let. Od 85 let se chodí na návštěvy každý rok. V loňském roce provedli členové KPOZ téměř osmdesát návštěv v Zašové i ve Veselé. Jubilantům, kteří oslavili 70. narozeniny, bylo zasláno blahopřání. Členové komise si rádi vyslechnou vzpomínky jubilantů a předají jim kytičku a malý dárek. Členové komise také pomáhají s organizací slavnosti Vítání občánků, které proběhlo v loňském roce 2x. Jednou na jaře a podruhé na podzim. Slavnostního obřadu se zúčastnilo celkem 32 dětí. Ing. Eva Krčmářová, členka KPOZ Zpráva o činnosti komise výstavby a životního prostředí za rok 2013 Komise výstavby a životního prostředí se v roce 2013 sešla 5x. Termíny jednání nebyly stanoveny v pravidelných intervalech. Komise se scházela dle potřeb k projednání stavebních záležitostí a záležitostí na úseku životního prostředí. Na úseku stavební činnosti se komise vyjadřovala k jednotlivým stavbám, ať už obecního či individuálního charakteru. Komise se také zabývala majetkovými záležistostmi (jako prodeje obecních pozemků, výkup pozemků, nájemní smlouvy na pozemky, zřizování věcných břemen apod.) a projednáváním dílčích změn územního plánu obce. Na úseku životního prostředí se jednotliví členové zúčastňují místního šetření při povolování kácení stromů rostoucích mimo les. Stanislava Prasličáková VIII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá jak ji neznáme V období od do vyhlásila Obec Zašová VIII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá jak ji neznáme. Do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 fotografie, jež zobrazují život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity či kladné a negativní postřehy. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a to dvěmi možnými způsoby: 1. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 2. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600x1200px) na V obou případech je nutné k fotografiím dodat jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, nebo telefon, příp. adresa autora. Kompletní znění podmínek soutěže jsou uveřejněny na stránkách obce (www.zasova.cz/fotosoutez/). Pro letošní rok jsou vyhlášeny tyto kategorie: DOSPĚLÍ JUNIOR JUNIOR MINI (nad 18 let) (od 10 do 18 let) (do 10 let) Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje o odesílateli nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. Bc. Eliška Krupová Zašovské slavnosti Vážení občané, i když je to ještě daleko, stojí za to zmínit Zašovské slavnosti. A to hlavně proto, že z důvodu realizace návsi rada rozhodla, že se jubilejní X. ročník Zašovských slavností bude konat Zda slavnosti proběhnou venku nebo v KD záleží na počasí. O tom, kde se nakonec Zašovské slavnosti budou konat, se dozvíte předem. Myslím si, že tento rok si na své přijdou všichni milovníci hudby, protože se opravdu máme na co těšit. A kdo, že se nám 4. října představí na Zašovských slavnostech? Bude to tradičně taneční skupina B Art, dechová hudba Zašovjanka, ze 3

4 4 známých osobností to potom bude skupina Reflexy, skupina Fleret, slovenská zpěvačka Kristína, český zpěvák Petr Kolář a další. Součástí programu Zašovských slavností bude Gastro festival, který pořádá Místní akční skupina Rožnovsko. Bc. Eliška Krupová Z naší ZŠ Sbírali jsme starý papír Tak jako každý rok, tak i letos naše základní škola sbírala starý papír. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Zvláště bych chtěla poděkovat žákům Pokutovi D., Molkovi P., Molkovi R., Ondřejovi J., Tichému P., Kovářovi D., Mořkovské N. a Lušovjanové N. za opravdu vydatnou pomoc při celé této akci, protože jim přešlo rukama takřka 18,5 tuny papíru prakticky dvakrát (jednou při ukládání sběru pod přístavek a jednou při nakládce). Tímto bych také chtěla poděkovat 6. třídě, která nasbírala 3.207,5 kg, s průměrem na žáka 110,6 kg, a tím se umístila na 3. místě. Na 2. místě skončila 4. A třída s nasbíranými kg a průměrem na žáka 110,69 kg. Žáci 5. třídy nasbírali 2.556,5 kg a průměrem na jednoho žáka 111,15 byli v tomto velmi těsném rozdílu nejlepší!!! Tyto třídní kolektivy za odměnu obdržely, jako každý rok, veliké dorty, které nám sponzoroval náš obecní úřad. Peníze, získané z této akce budou sloužit výhradně pro děti (podíl na dopravě na zájezdy a divadelní představení, hry a hračky do ŠD a ŠK aj.) Ještě jednou blahopřejeme a moc děkujeme. D. Opálková Projektový týden Na královském dvoře V týdnu od jsme se všichni na 1. stupni naší školy vrátili o několik staletí zpět, ti menší pak skočili rovnou do říše pohádek. Cílem projektu bylo připomenout si postavy, události a autory známých pohádek, poznat život lidí ve středověku, atmosféru na hradech i v prostých staveních poddaných či řemeslníků. Kdo chtěl, mohl celý týden pracovat v kostýmu, a tak se škola hemžila rytíři, princeznami i klauny a dalšími postavami ve středověkých kostýmech. V jednotlivých hodinách si menší žáci četli pohádky a Zašovské noviny 6/2014 skupinách a za plnění úkolů získávali pražské groše. Asi nejlepší pro děti byla příprava středověkých pokrmů a samozřejmě jejich konzumace na připravené hostině. Součástí projektu byla i příprava krátkého vystoupení pro ostatní spolužáky, kterým jsme ve školní tělocvičně projekt zakončili. Prvňáčci si krásně připravili pohádky O smutných princeznách, při vystoupení druháků jsme se zatajeným dechem sledovali rytířský turnaj, čtvrťáci předvedli, jak vypadá příprava středověké hostiny na hradě, ples a přepadení hradu a páťáci si připravili královskou svatbu. A protože svatba se nemůže obejít bez pořádných oslav, uspořádali jsme ještě závěrečnou diskotéku s pohádkovými písničkami a tanečními soutěžemi. Děti vše krásně zvládly. Rodičům děkujeme za pomoc s přípravou krásných kostýmů. Kolektiv 1. stupně Projekt očima dětí Ve dnech května se konal projekt Na královském dvoře v naší škole v Zašové. Projektu se zúčastnily děti z prvního stupně. Každá třída si připravovala svůj vlastní příběh a na konci projektu jej zahrála. Naše třída IV. B. s paní učitelkou Vaškovou měla bohatý program. Hráli jsme spoustu her, malovali, hráli pantomimu a tak dále. Ve středu jsme vařili a připravovali středověká jídla. Třeba celozrnné placky, jáhlovou kaši, kuřecí polévku, tvarohovou pomazánku a míchaná vejce. Všem to moc chutnalo. Ve čtvrtek dopoledne se celý první stupeň sešel v tělocvičně. Každá třída zahrála, jak to mohlo vypadat na královském dvoře ve středověku. Některé třídy předváděly středověké turnaje a též svatbu, rozveselování princezen, pasování na rytíře a hostinu na královském dvoře. Vystoupení se všem moc líbila. Klárka Lysáčková IV. B Z naší MŠ Den na myslivecké chatě Rok s rokem se sešel a děti z Mateřské školy ve Veselé se opět sešly na výlet na mysliveckou chatu, kam se už dlouho těšily. Pozvali nás myslivci Mysliveckého sdružení Vichury a členové Honebního společenství Veselá Hrachovec. Hned po příchodu nás čekalo velké překvapení. Myslivec p. Pavel Halašta zastřelil v noci divočáka a my jsme si ho mohli zblízka prohlédnout. Děti pozorně vyslechly vyprávění ing. Zdeňka Paláta o záslužné práci myslivců a zopakovali jsme si, jak se máme chovat v přírodě. Pan Halašta nám vyprávěl o pracovali s nimi, vytvářeli ilustrace, pokusili se je zahrát, vyráběli dekorace s pohádkovou tématikou nebo zpívali pohádkové písničky. Čtvrťáci a páťáci si zopakovali probrané učivo z českých dějin, vyráběli hrady, kostýmy, malovali erby, pracovali ve

5 Zašovské noviny 6/2014 volně žijících zvířatech a my jsme si vycpané dravce a obrázky prohlédli. A pak už nás čekalo opékání špekáčků u ohně a společné hry s kamarády ze školky z Hrachovce. Dopoledne nám rychle uběhlo a my jsme se plni zážitků vraceli do naší školky. Děkujeme Mysliveckému sdružení Vichury a členům Honebního společenství Veselá - Hrachovec za tuto pěknou akci, kterou pro nás připravili. MŠ SPORT Fotbal 5 Bečvy. Na Veselou tedy zbyla z hlediska postupu nepopulární 3. příčka. I tak je ale toto umístění krásné a je tak motivací pro celé družstvo zlepšovat své výkony. Zbyněk Mikulenka SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELÁ POŘÁDÁ LETNÍ TÁBOR Mořeplavci ze všech koutů Evropy vyplouvají na moře snažíce se objevit nová místa a poklady za Velkým oceánem Připojte se k nim! KDY: KDE: Krucemburk (Žďár nad Sázavou) CENA: 1500 KČ Tábor bude zaměřen na hry a soutěže rozvíjející jak individuální schopnosti, tak týmového ducha, pobyt v přírodě a poznávání okolní krajiny. BLIŽŠÍ INFORMACE: tel , FOTO Z LOŇSKÉHO TÁBORA: SDH Veselá Začátek sezóny mladých hasičů z Veselé Dne 3. května 2014 se na fotbalovém hřišti ve Stříteži nad Bečvou konalo obvodové kolo hry Plamen. Jedná se o základní kolo celostátní hry Plamen, ze kterého šest nejlepších družstev z kategorie starší žáci a vítěz kategorie mladší žáci postupují do okresního kola. Nejlépe se v kategorii starších žáků dařilo Veselé, která zvítězila ve většině disciplín, a proto si ze Stříteže odvezla 1. místo a postup do okresního kola. V kategorii mladších se o celkové první místo prala Veselá s Prostřední Bečvou. Z boje nakonec lépe vyšla Prostření Bečva, a tak si také zajistila postup do okresního kola. Soutěž se celkově velmi vydařila, jen počasí příliš nepřálo, ale i tak byli přítomní diváci svědky pěkných sportovních výsledků. Okresní kolo hry Plamen se konalo 24. května 2014 v Horní Lidči. Veselou zde zastupovali pouze starší žáci. V této kategorii soupeřilo celkem 12 družstev. Jedná se o družstva postupující z jednotlivých obvodových kol, konkurence je zde tedy značně vyšší. Disciplína, kterou byla soutěž odstartována, byl požární útok CTIF, který je sice jednou z nejzajímavějších disciplín, ale díky své náročnosti na preciznost také jednou z nejtěžších. Našim se podařilo podat uspokojující výkon a získat zde 7. místo. Následovala štafeta 400 m CTIF, štafeta 4 x 60 m a štafeta dvojic. V těchto disciplínách se Veselané umístili na pěkném 3. místě. O celkovém umístění nakonec rozhodoval požární útok. První dvě družstva postupují do kola krajského, atmosféra v týmu se tedy dala krájet, jelikož i naši měli po součtu všech bodů šanci na postup. Bohužel útok nevyšel podle představ a na prvních dvou příčkách se umístily družstva z Oznice a Prostřední URČENO PRO VŠECHNY, NEJEN PRO HASIČE!!! Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Ráno, když slunce zemi navštívilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo. To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a vzpomínání. Dne 16. června vzpomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera, maminka a babička Ludmila Hubová. S láskou vzpomíná tatínek, děti a vnoučata. Dne 21. června 2014 vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana Stanislava Riedela. S láskou vzpomínají synové s rodinami.

6 6 Zašovské noviny 6/2014 Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 25. června 2014 uplyne již deset let, co nás navždy opustil pan Jan Slavík. S láskou a úctou vzpomíná rodina Slavíkova. FARNOST ZAŠOVÁ Zašovská pouť 2014 Sobota v hodin NOČNÍM BDĚNÍM ve Stračce (rozjímavý růženec, koncert a mše sv.). Pohádkový les Obec Zašová a Myslivecké sdružení Zašová Sovinec si Vás dovolují srdečně pozvat na Pohádkový les. Ať jste velcí nebo malí, přijďte se pobavit napříč trasou od Kantorky po Makytí. Akce se uskuteční dne od hod a těšit se můžete na různé soutěže, odměny, trampolínu, posezení u ohně, myslivecké speciality a za přejícího počasí na dětskou diskotéku pod širým nebem v Makytí a mnoho dalšího. S sebou si nezapomeňte vzít dobrou náladu a chuť si zasoutěžit.těší se na Vás členové kulturní komise a myslivecké sdružení Sovinec. Bc. Eliška Krupová Neděle SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY ve farním kostele Navštívení Panny Marie v: 7.00 za farníky, 8.15 za dobrodince kostela; bude hlavní poutní mše sv. za všechny poutníky, kterou bude celebrovat P. JINDŘICH ZDÍK CHAROUZ, PhDr., Th.D., převor kanonie premonstrátů v Želivě; bude požehnání v kostele a uctění originálního obrazu Panny Marie Zašovské; se uskuteční divadelní představení o sv. Františkovi v kostele v provedení Farního společenství dětí a mládeže. Za velmi nepříznivého počasí proběhne noční bdění v kostele. Mše sv. ve Veselé v neděli nebude, ale bude v sobotu v hod. s nedělní platností. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce. KULTURA Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Obecní knihovny Otevření knihovny Dne se čtenářům konečně otevřela knihovna v nových prostorách Kulturního domu Zašová. A že čekání stálo za to, mi jistě potvrdíte. Kde se vlastně knihovna nachází? Novou knihovnu naleznete v prvním patře po levé straně. Není sice zcela dokončena, ale myslím si, že si čtenáři přijdou na své. Do knihovny nám totiž přibudou nové knihy. Ale můžete si zde, jakož i v informačním centru zajít také na internet. Otevírací doba zůstává stejná. Těšíme se na Vaši návštěvu. Otevření knihovny o prázdninách Oznamujeme všem občanům, že Obecní knihovna v Zašové a ve Veselé bude o prázdninách jednou v měsíci červenci a jednou v měsíci srpnu OTEVŘENA. V Zašové a Ve Veselé a Vaše knihovnice

7 Zašovské noviny 6/2014 KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (červen - červenec) Pečujeme o své zdraví Veselé odpoledne... hraje Marta... v 17 hodin výbor Klubu Posezení v přírodě... hasičské výletiště Cvičením ke zdraví... Svátek matek v Klubu důchodců Ve středu 7. května se naši důchodci sešli v Klubu na společném posezení k oslavě Dne matek. O pěkné chvíle se postarala paní Marta hrou na harmoniku a taky děti z kroužku Rájek z Veselé pod vedením Aničky Novákové. Děti předvedly pěkný program písniček a tanečků. Navštívila nás i naše paní starostka p. Mikošková a místostarosta p. Kubrický. Popřáli našim důchodkyním vše nejlepší k svátku matek a p. Kubrický obdaroval naše důchodkyně květinami. Děkuji všem, kteří přispěli k tak pěknému, společnému posezení. Těšíme se na další pěkné chvíle prožité v našem Klubu. Za Klub důchodců Emília Martinková Oslava 70. narozenin v Klubu důchodců Ve dnech července se uskuteční již tradiční Místní výstava drobného zvířectva, na které bude vystaveno cca 250 králíků, 100 holubů, 40 volier drůbeže a ukázková prodejní expozice okrasného ptactva. Svá zvířata vystaví i chovatelé z družební organizace Povážská Teplá. V letošním roce se uskuteční I. ročník Memoriálu Ladislava Krumpolce, bývalého dlouholetého předsedy naší organizace. Pro veřejnost bude výstava otevřená v sobotu od do hodin, v neděli od 7.00 do hodin. Návštěvníci budou mít možnost zakoupit kvalitní chovná zvířata. Občerstvení i tombola bude zajištěno. Na hojnou účast se těší zašovští chovatelé. Jiří Trtík - jednatel ZO Turnaj na horních tenisových kurtech Letos organizátoři odvedli profesionální výkon, když operativně termín turnaje posunuli o jeden den z důvodu deštivého počasí. Přesto se na kurtech v neděli sešli top hráči z dolních i horních kurtů. Po kloboukovém rozlosování do 8 hráčských dospělých dvojic, týmy a následně i mládež předváděli v nově upraveném areálu, že tenis v naší obci žije. Organizátoři se vzorně, jak je u nich zvykem, postarali o občerstvení i pro všechny příchozí. Po předání pohárů vítězům účastníci debatovali o svých výkonech a budoucích plánech. S nadšením hodnotili tuto akci a zmodernizované prostředí až do odpoledních hodin, dokud se nezkonzumovalo přichystané pohoštění. THK 7 Ve středu 14. května oslavoval své krásné 70. narozeniny v pohodě a zdraví pan Josef Vala. S úsměvem na tváři přišel mezi nás a přijímal přání a gratulace od našich důchodců. Naši důchodci na jeho přání zazpívali několik pěkných písniček. Přejeme Pepíkovi hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalšího života Za Klub důchodců Emília Martinková INZERCE DŮM SLUŽEB Nutriční poradna, tel.: Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel.: Kosmetika - Davidová Dana - tel.: VAŠE PŘÍSPĚVKY Hledám hlídání pro 2,5 letou dceru od Tel.: Chovatelská výstava Maminka na MD (2,5 roku) nabízí hlídání dětí předškolního věku v RD ve Veselé. Cena a rozsah hlídání na domluvě. TEL

8 8 Zašovské noviny 6/2014 Společnost Lakovna Hajdík obsazuje pracovní pozici LAKÝRNÍK. Firma Cobbler s.r.o., provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Vhodné k okamžitému roztápění či topení. Letní cena platná na dodávky do 31. srpna 2014: - vlečka objem 5,5 prm ,- Kč vč. DPH + doprava - kontejner objem 13,5 prm ,- Kč vč. DPH + doprava Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu. Objednávky em na mobil: , tel./fax: , Pracovní náplň: Nanášení nástřiku dle výrobních instrukcí a postupů s ohledem na stav materiálů, písemných anebo ústních instrukcí Aplikace nátěru na všechna místa v požadované kvalitě a dle požadavků ve výrobní dokumentaci Posouzení stavu povrchu, čištění a odmašťování ploch Míchání a ředění barev, obsluha ruční lakovací stanice Požadavky: Vyučení v oborou, nejlépe lakýrník (není podmínkou) nebo zkušenost s lakováním Flexibilita, ochota učit se novým věcem Samostatnost a odpovědnost Nabízíme: Zázemí stabilní, prosperující a expandující české firmy Motivující finanční ohodnocení Další benefity (stravenky, životní pojištění) Dvousměnný až třísměnný provoz (ranní směna od 6:00hod. do 14:00hod, odpolední směna od 14:00hod. do 22:00hod, noční směna od 22:00hod. do 6:00 hod,) Nástup: Ihned /dohodou V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem na Do předmětu u napište Lakýrník. LUŠTĚNÍ Redakce ZN pro tento měsíc připravila pro své čtenáře osmisměrku. Podmínky jsou upravené, vyluštěnou křížovku je nutno poslat na a to do Podmínkou je, nezapomenout uvést své jméno a telefonní kontakt. Výherkyní minulého luštění se stala paní Hana Švarcová. A správná tajenka zněla:... všechno, co nám dává a co od nás žádá. Všem zúčastněným děkujeme. Tajenka pro toto vydání zní: Na světě není nic... Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. června 2014.

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti, rodiče a seniory ke společnému setkání. Posezení pro seniory a besídka pro děti a jejich

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 1 Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, Ing.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 4/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 8. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více