Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října ,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví, kdy už konečně začneme něco dělat s tou naší návsí. Dokončujeme výběrové řízení na dodavatele a pokud se nikdo k rozhodnutí o výběru neodvolá, mohli bychom s koncem června mít uzavřenou smlouvu o dílo. Doba výstavby je plánovaná na 3 měsíce, tedy do konce září. Proto také každoroční Zašovské slavnosti nebudou moci proběhnout v prvním zářijovém týdnu, jak bývá zvykem, ale budou o měsíc později. Nyní nezbývá než udělat maximum pro to, aby se nám vše podařilo. Přeji Vám pěkné dny. Ing. Mikošková 8 000,- Kč. - Rada obce schválila změnu pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou č na pojištění majetku. - Rada obce schválila změnu termínu konání Zašovských slavností z na Rada obce schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Drobné provozovny v Zašové č. p Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Zlínským krajem a Obcí Zašová na uložení plynové přípojky obecního pozemku parc. č. 1407/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce vzala na vědomí dopis od paní Anny Plesníkové ohledně majetkového vypořádání pozemků pod místní komunikací a chodníkem v lokalitě Za Němcem. - Rada obce vzala na vědomí dopis ohledně dobudování komunikace ve stavební lokalitě Pavlát. - Rada obce vzala na vědomí dopis pana Hyjánka. - Rada obce vzala na vědomí finanční analýzu na rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 114. schůze Rady obce Zašová konané dne 14. dubna Rada obce vzala na vědomí vyhlášení volných dnů ředitelem Základní školy v Zašové. - Rada obce schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi Obcí Zašová a firmou EKO-KOM, a.s. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Zašová sestavenou k rozvahovému dni Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Zašová sestavenou k rozvahovému dni Rada obce schválila hospodářský výsledek Základní školy Zašová za rok 2013 ve výši 0,- Kč. - Rada obce schválila zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Zašová za rok 2013 ve výši ,99 Kč a jeho přesunutí do rezervního fondu ve výši 2 495,99 a fondu odměn ve výši Výpis usnesení ze zápisu ze 115. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. dubna Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 5. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 116. schůze Rady obce Zašová konané dne 5. května Rada obce schválila smlouvu o dílo na opravu propustku ve Veselé s firmou Cobbler, s.r.o, Zašová. - Rada obce schválila podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí týkající se projektu Mobilní kompostovací zařízení pro obec Zašová a partnerské obce. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00044 mezi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha a Obcí Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce

2 2 Zašovské noviny 6/2014 Výpis usnesení ze zápisu z 23. zasedání zastupitelstva obce Zašová konaného dne 15. dubna Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne a usnesení finančního výboru přijatá na tomto jednání. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 02/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/ Zastupitelstvo obce uložilo starostce nechat vypracovat tabulku s přehledem dotací. - Zastupitelstvo obce uložilo starostce nechat vypracovat ekonomickou rozvahu na půjčování zametacího auta. - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014 dle předlohy. - Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních příspěvků místním organizacím a spolkům na r ve výši ,- Kč dle přílohy a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. - Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí grantů místním organizacím a spolkům na rok 2014 ve výši ,- Kč. - Zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu SDH Veselá o částku ,- Kč na dovybavení hasičského vozidla FORD Transit. - Zastupitelstvo obce schválilo mimořádný finanční příspěvek pro TJ Zašová na pořízení dřevěné mobilní tribuny. - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4/ Zastupitelstvo obce Zašová schválilo uzavření Směnné smlouvy na převod pozemku parc. č. 1533/1 díl a orná půda o výměře 12 m2 z vlastnictví obce Zašová do vlastnictví manželů Hrbáčových a převod pozemku parc. č. 1533/74 díl b orná půda o výměře 12 m2 z vlastnictví manželů Hrbáčových do vlastnictví obce Zašová. - Zastupitelstvo obce neschválilo výkup pozemků parc. č. 550, 552, 554 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Zašová a manžely Bolkovými. - Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na výkup pozemků pod komunikací parc. č. 722/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce neschválilo odprodej domu č.p. 73 Juřinka firmě Sting za cenu 400 tis. Kč. - Zastupitelstvo obce neschválilo zastavení prací na podání žádosti o zateplení objektů č. p. 501 a 665 ve Skále. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2013 V roce 2013 se finanční výbor obce Zašová sešel celkem 3x a několikrát projednal požadované záležitosti dle organizačního řádu výborů obce elektronicky. Předsedou finančního výboru je Ing. Marek Měsíc. Členové jsou Ing. Bernkopf Jaroslav, Ing. Čáň David, Ing. Libor Vančura, Ing. Markéta Koryčanská, Ing. Plandor Jiří, Ing. Vičan Jaromír, Plandor Zdeněk, Trčka Pavel. Během roku 2013 tedy nedošlo ve finančním výboru k personálním změnám. Jednání finančního výboru se zabývala: 1) rozpočtovými změnami V průběhu roku bylo oproti schválenému rozpočtu pro rok 2013 provedeno celkem 21 rozpočtových změn. 2) aktivní účasti na vybírání poplatků o Zašovské pouti Finanční výbor se aktivně podílel na vybírání poplatků o Zašovské pouti. 3) průběžnou kontrolou plnění rozpočtu roku 2013 V průběhu roku se několikrát kontrolovalo plnění schváleného rozpočtu na příjmové i výdajové stránce. 4) návrhem rozpočtu obce Finanční výbor projednal a doporučil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu pro rok ) návrhem rozdělení finančních příspěvků a grantů organizacím Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce návrh na rozdělení přidělených finančních prostředků jednotlivým organizacím na jejich činnost a granty pro rok Dále také zpracoval na žádost zastupitelstva návrh na úpravu pravidel rozdělování příspěvků. 6) doporučením zastupitelstvu obce týkajícím se finančních záležitostí a žádostí Finanční výbor během roku projednával různé žádosti občanů či spolků týkající se finančních záležitostí a předkládal své doporučení zastupitelstvu. 7) projednáním návrhu změn podmínek čerpání úvěru od KB Po předložení návrhu KB na změnu čerpání úvěru provedl fin. výbor rozbor daných podkladů a nedoporučil zastupitelstvu obce jeho přijetí. 8) doporučením obci zaštítit marketingově možnost elektronické aukce energií Fin. výbor doporučil obci marketingově zaštítit možnost elektronické aukce energií od společnosti E-Centre. 9) doporučením zachovat provoz sauny a návrhem několika opatření ke snížení nákladů na provoz Na základě fin. analýzy provozních nákladů sauny a relaxační zóny ve sportovní hale v Zašové doporučil fin. výbor obci zachovat její provoz i pro následné období a navrhl několik opatření k snížení provozních nákladů. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům finančního výboru za jejich aktivní a podnětný přístup v roce Ing. Marek Měsíc Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Zašová v roce 2013 V roce 2013 pracoval kontrolní výbor ve složení: Předseda: Mgr. Trčková Svatava - do , Koláček Libor - od Členové: Cabák Zdeněk Ing. Kocián Aleš Ing. Konupka Martin Krůpa Josef Malík Milan Korábečná Ludmila V průběhu roku 2013 došlo ke změně ve složení kontrolního výboru. Mgr. Trčková Svatava odstoupila ze své funkce zastupitele obce a zároveň člena kontrolního výboru. Do funkce zastupitele byl jmenován další v pořadí ze stejné kandidátní listi-

3 Zašovské noviny 6/2014 ny - strany TOP 09, pan Libor Koláček, který byl zároveň zvolen členem a předsedou kontrolního výboru. Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Zašová v roce 2013 vykonával svou činnost v souladu se svými pravomocemi, které mu svěřuje zákon o obcích. Jeho kontrolní činnost spočívala v kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Zápisy z jednání KV a usnesení přijatá na těchto jednáních byla v průběhu roku pravidelně předkládána zastupitelstvu. Tradičně se členové kontrolního výboru na základě pověření zúčastnili výběru poplatků za užívání veřejného prostranství o Zašovské pouti. V roce 2013 proběhla 4 jednání kontrolního výboru. Členové kontrolního výboru se do činnosti kontrolního výboru zapojovali nejenom svou účastí na shora uvedených jednáních kontrolního výboru, ale rovněž se k návrhům vyjadřovali prostřednictvím e- mailu a telefonicky. Obec Zašová děkuje členům kontrolního výboru za jejich práci v uplynulém období. KV Zpráva o činnosti kulturní komise v roce 2013 Roku 2013 se kulturní komise rozšířila o členku slečnu Petru Doškovou, tj. ke konci roku 2013 měla kulturní komise 4 členy (Petra Došková, Svatopluk Nepala, Marie Dořičáková a Mgr. Svatava Trčková). V roce 2013 se kulturní komise scházela dle potřeb k projednání činnosti a zajištění kulturních akcí plánovaných pro minulý rok. Zápisy ze schůzí jsou založeny v kanceláři asistenta cestovního ruchu a kultury. Členové komise se akcí aktivně účastní a pomáhají při jejich zajištění. Novinkou minulého roku bylo zavedení divadelního předplatného v novém kulturním domě v Zašové. Hlavní akce pořádané a zajišťované členy kulturní komise v roce 2013: Maškarní bál pro děti, Košt slivovice, Noc s Andersenem, Fotosoutěž, Pálení čarodějnic, Pohádkový les, Pasování prvňáčků na čtenáře, Zašovská pouť, Dětský den ve Veselé, Letní kino ve Veselé a v Zašové, Zašovské slavnosti, Rozsvěcení vánočního stromu, Lampiónový průvod. Bc. Kristýna Dobiášová Zpráva o činnosti komise pro občanské záležitosti Komise pro občanské záležitosti je komise zřízená Radou obce Zašová. Je to největší komise, má 13 členů. Jejím předsedou je MUDr. Zdeněk Velička, člen zastupitelstva obce. Komise se schází pravidelně, nejméně 1x za čtvrt roku. Hlavní náplní komise jsou návštěvy jubilantů. Členové komi se navštěvují občany, kteří dosáhli 75, 80 a 85 let. Od 85 let se chodí na návštěvy každý rok. V loňském roce provedli členové KPOZ téměř osmdesát návštěv v Zašové i ve Veselé. Jubilantům, kteří oslavili 70. narozeniny, bylo zasláno blahopřání. Členové komise si rádi vyslechnou vzpomínky jubilantů a předají jim kytičku a malý dárek. Členové komise také pomáhají s organizací slavnosti Vítání občánků, které proběhlo v loňském roce 2x. Jednou na jaře a podruhé na podzim. Slavnostního obřadu se zúčastnilo celkem 32 dětí. Ing. Eva Krčmářová, členka KPOZ Zpráva o činnosti komise výstavby a životního prostředí za rok 2013 Komise výstavby a životního prostředí se v roce 2013 sešla 5x. Termíny jednání nebyly stanoveny v pravidelných intervalech. Komise se scházela dle potřeb k projednání stavebních záležitostí a záležitostí na úseku životního prostředí. Na úseku stavební činnosti se komise vyjadřovala k jednotlivým stavbám, ať už obecního či individuálního charakteru. Komise se také zabývala majetkovými záležistostmi (jako prodeje obecních pozemků, výkup pozemků, nájemní smlouvy na pozemky, zřizování věcných břemen apod.) a projednáváním dílčích změn územního plánu obce. Na úseku životního prostředí se jednotliví členové zúčastňují místního šetření při povolování kácení stromů rostoucích mimo les. Stanislava Prasličáková VIII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá jak ji neznáme V období od do vyhlásila Obec Zašová VIII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá jak ji neznáme. Do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 fotografie, jež zobrazují život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity či kladné a negativní postřehy. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a to dvěmi možnými způsoby: 1. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 2. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600x1200px) na V obou případech je nutné k fotografiím dodat jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, nebo telefon, příp. adresa autora. Kompletní znění podmínek soutěže jsou uveřejněny na stránkách obce (www.zasova.cz/fotosoutez/). Pro letošní rok jsou vyhlášeny tyto kategorie: DOSPĚLÍ JUNIOR JUNIOR MINI (nad 18 let) (od 10 do 18 let) (do 10 let) Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje o odesílateli nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. Bc. Eliška Krupová Zašovské slavnosti Vážení občané, i když je to ještě daleko, stojí za to zmínit Zašovské slavnosti. A to hlavně proto, že z důvodu realizace návsi rada rozhodla, že se jubilejní X. ročník Zašovských slavností bude konat Zda slavnosti proběhnou venku nebo v KD záleží na počasí. O tom, kde se nakonec Zašovské slavnosti budou konat, se dozvíte předem. Myslím si, že tento rok si na své přijdou všichni milovníci hudby, protože se opravdu máme na co těšit. A kdo, že se nám 4. října představí na Zašovských slavnostech? Bude to tradičně taneční skupina B Art, dechová hudba Zašovjanka, ze 3

4 4 známých osobností to potom bude skupina Reflexy, skupina Fleret, slovenská zpěvačka Kristína, český zpěvák Petr Kolář a další. Součástí programu Zašovských slavností bude Gastro festival, který pořádá Místní akční skupina Rožnovsko. Bc. Eliška Krupová Z naší ZŠ Sbírali jsme starý papír Tak jako každý rok, tak i letos naše základní škola sbírala starý papír. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Zvláště bych chtěla poděkovat žákům Pokutovi D., Molkovi P., Molkovi R., Ondřejovi J., Tichému P., Kovářovi D., Mořkovské N. a Lušovjanové N. za opravdu vydatnou pomoc při celé této akci, protože jim přešlo rukama takřka 18,5 tuny papíru prakticky dvakrát (jednou při ukládání sběru pod přístavek a jednou při nakládce). Tímto bych také chtěla poděkovat 6. třídě, která nasbírala 3.207,5 kg, s průměrem na žáka 110,6 kg, a tím se umístila na 3. místě. Na 2. místě skončila 4. A třída s nasbíranými kg a průměrem na žáka 110,69 kg. Žáci 5. třídy nasbírali 2.556,5 kg a průměrem na jednoho žáka 111,15 byli v tomto velmi těsném rozdílu nejlepší!!! Tyto třídní kolektivy za odměnu obdržely, jako každý rok, veliké dorty, které nám sponzoroval náš obecní úřad. Peníze, získané z této akce budou sloužit výhradně pro děti (podíl na dopravě na zájezdy a divadelní představení, hry a hračky do ŠD a ŠK aj.) Ještě jednou blahopřejeme a moc děkujeme. D. Opálková Projektový týden Na královském dvoře V týdnu od jsme se všichni na 1. stupni naší školy vrátili o několik staletí zpět, ti menší pak skočili rovnou do říše pohádek. Cílem projektu bylo připomenout si postavy, události a autory známých pohádek, poznat život lidí ve středověku, atmosféru na hradech i v prostých staveních poddaných či řemeslníků. Kdo chtěl, mohl celý týden pracovat v kostýmu, a tak se škola hemžila rytíři, princeznami i klauny a dalšími postavami ve středověkých kostýmech. V jednotlivých hodinách si menší žáci četli pohádky a Zašovské noviny 6/2014 skupinách a za plnění úkolů získávali pražské groše. Asi nejlepší pro děti byla příprava středověkých pokrmů a samozřejmě jejich konzumace na připravené hostině. Součástí projektu byla i příprava krátkého vystoupení pro ostatní spolužáky, kterým jsme ve školní tělocvičně projekt zakončili. Prvňáčci si krásně připravili pohádky O smutných princeznách, při vystoupení druháků jsme se zatajeným dechem sledovali rytířský turnaj, čtvrťáci předvedli, jak vypadá příprava středověké hostiny na hradě, ples a přepadení hradu a páťáci si připravili královskou svatbu. A protože svatba se nemůže obejít bez pořádných oslav, uspořádali jsme ještě závěrečnou diskotéku s pohádkovými písničkami a tanečními soutěžemi. Děti vše krásně zvládly. Rodičům děkujeme za pomoc s přípravou krásných kostýmů. Kolektiv 1. stupně Projekt očima dětí Ve dnech května se konal projekt Na královském dvoře v naší škole v Zašové. Projektu se zúčastnily děti z prvního stupně. Každá třída si připravovala svůj vlastní příběh a na konci projektu jej zahrála. Naše třída IV. B. s paní učitelkou Vaškovou měla bohatý program. Hráli jsme spoustu her, malovali, hráli pantomimu a tak dále. Ve středu jsme vařili a připravovali středověká jídla. Třeba celozrnné placky, jáhlovou kaši, kuřecí polévku, tvarohovou pomazánku a míchaná vejce. Všem to moc chutnalo. Ve čtvrtek dopoledne se celý první stupeň sešel v tělocvičně. Každá třída zahrála, jak to mohlo vypadat na královském dvoře ve středověku. Některé třídy předváděly středověké turnaje a též svatbu, rozveselování princezen, pasování na rytíře a hostinu na královském dvoře. Vystoupení se všem moc líbila. Klárka Lysáčková IV. B Z naší MŠ Den na myslivecké chatě Rok s rokem se sešel a děti z Mateřské školy ve Veselé se opět sešly na výlet na mysliveckou chatu, kam se už dlouho těšily. Pozvali nás myslivci Mysliveckého sdružení Vichury a členové Honebního společenství Veselá Hrachovec. Hned po příchodu nás čekalo velké překvapení. Myslivec p. Pavel Halašta zastřelil v noci divočáka a my jsme si ho mohli zblízka prohlédnout. Děti pozorně vyslechly vyprávění ing. Zdeňka Paláta o záslužné práci myslivců a zopakovali jsme si, jak se máme chovat v přírodě. Pan Halašta nám vyprávěl o pracovali s nimi, vytvářeli ilustrace, pokusili se je zahrát, vyráběli dekorace s pohádkovou tématikou nebo zpívali pohádkové písničky. Čtvrťáci a páťáci si zopakovali probrané učivo z českých dějin, vyráběli hrady, kostýmy, malovali erby, pracovali ve

5 Zašovské noviny 6/2014 volně žijících zvířatech a my jsme si vycpané dravce a obrázky prohlédli. A pak už nás čekalo opékání špekáčků u ohně a společné hry s kamarády ze školky z Hrachovce. Dopoledne nám rychle uběhlo a my jsme se plni zážitků vraceli do naší školky. Děkujeme Mysliveckému sdružení Vichury a členům Honebního společenství Veselá - Hrachovec za tuto pěknou akci, kterou pro nás připravili. MŠ SPORT Fotbal 5 Bečvy. Na Veselou tedy zbyla z hlediska postupu nepopulární 3. příčka. I tak je ale toto umístění krásné a je tak motivací pro celé družstvo zlepšovat své výkony. Zbyněk Mikulenka SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELÁ POŘÁDÁ LETNÍ TÁBOR Mořeplavci ze všech koutů Evropy vyplouvají na moře snažíce se objevit nová místa a poklady za Velkým oceánem Připojte se k nim! KDY: KDE: Krucemburk (Žďár nad Sázavou) CENA: 1500 KČ Tábor bude zaměřen na hry a soutěže rozvíjející jak individuální schopnosti, tak týmového ducha, pobyt v přírodě a poznávání okolní krajiny. BLIŽŠÍ INFORMACE: tel , FOTO Z LOŇSKÉHO TÁBORA: SDH Veselá Začátek sezóny mladých hasičů z Veselé Dne 3. května 2014 se na fotbalovém hřišti ve Stříteži nad Bečvou konalo obvodové kolo hry Plamen. Jedná se o základní kolo celostátní hry Plamen, ze kterého šest nejlepších družstev z kategorie starší žáci a vítěz kategorie mladší žáci postupují do okresního kola. Nejlépe se v kategorii starších žáků dařilo Veselé, která zvítězila ve většině disciplín, a proto si ze Stříteže odvezla 1. místo a postup do okresního kola. V kategorii mladších se o celkové první místo prala Veselá s Prostřední Bečvou. Z boje nakonec lépe vyšla Prostření Bečva, a tak si také zajistila postup do okresního kola. Soutěž se celkově velmi vydařila, jen počasí příliš nepřálo, ale i tak byli přítomní diváci svědky pěkných sportovních výsledků. Okresní kolo hry Plamen se konalo 24. května 2014 v Horní Lidči. Veselou zde zastupovali pouze starší žáci. V této kategorii soupeřilo celkem 12 družstev. Jedná se o družstva postupující z jednotlivých obvodových kol, konkurence je zde tedy značně vyšší. Disciplína, kterou byla soutěž odstartována, byl požární útok CTIF, který je sice jednou z nejzajímavějších disciplín, ale díky své náročnosti na preciznost také jednou z nejtěžších. Našim se podařilo podat uspokojující výkon a získat zde 7. místo. Následovala štafeta 400 m CTIF, štafeta 4 x 60 m a štafeta dvojic. V těchto disciplínách se Veselané umístili na pěkném 3. místě. O celkovém umístění nakonec rozhodoval požární útok. První dvě družstva postupují do kola krajského, atmosféra v týmu se tedy dala krájet, jelikož i naši měli po součtu všech bodů šanci na postup. Bohužel útok nevyšel podle představ a na prvních dvou příčkách se umístily družstva z Oznice a Prostřední URČENO PRO VŠECHNY, NEJEN PRO HASIČE!!! Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Ráno, když slunce zemi navštívilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo. To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a vzpomínání. Dne 16. června vzpomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera, maminka a babička Ludmila Hubová. S láskou vzpomíná tatínek, děti a vnoučata. Dne 21. června 2014 vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana Stanislava Riedela. S láskou vzpomínají synové s rodinami.

6 6 Zašovské noviny 6/2014 Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 25. června 2014 uplyne již deset let, co nás navždy opustil pan Jan Slavík. S láskou a úctou vzpomíná rodina Slavíkova. FARNOST ZAŠOVÁ Zašovská pouť 2014 Sobota v hodin NOČNÍM BDĚNÍM ve Stračce (rozjímavý růženec, koncert a mše sv.). Pohádkový les Obec Zašová a Myslivecké sdružení Zašová Sovinec si Vás dovolují srdečně pozvat na Pohádkový les. Ať jste velcí nebo malí, přijďte se pobavit napříč trasou od Kantorky po Makytí. Akce se uskuteční dne od hod a těšit se můžete na různé soutěže, odměny, trampolínu, posezení u ohně, myslivecké speciality a za přejícího počasí na dětskou diskotéku pod širým nebem v Makytí a mnoho dalšího. S sebou si nezapomeňte vzít dobrou náladu a chuť si zasoutěžit.těší se na Vás členové kulturní komise a myslivecké sdružení Sovinec. Bc. Eliška Krupová Neděle SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY ve farním kostele Navštívení Panny Marie v: 7.00 za farníky, 8.15 za dobrodince kostela; bude hlavní poutní mše sv. za všechny poutníky, kterou bude celebrovat P. JINDŘICH ZDÍK CHAROUZ, PhDr., Th.D., převor kanonie premonstrátů v Želivě; bude požehnání v kostele a uctění originálního obrazu Panny Marie Zašovské; se uskuteční divadelní představení o sv. Františkovi v kostele v provedení Farního společenství dětí a mládeže. Za velmi nepříznivého počasí proběhne noční bdění v kostele. Mše sv. ve Veselé v neděli nebude, ale bude v sobotu v hod. s nedělní platností. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce. KULTURA Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Obecní knihovny Otevření knihovny Dne se čtenářům konečně otevřela knihovna v nových prostorách Kulturního domu Zašová. A že čekání stálo za to, mi jistě potvrdíte. Kde se vlastně knihovna nachází? Novou knihovnu naleznete v prvním patře po levé straně. Není sice zcela dokončena, ale myslím si, že si čtenáři přijdou na své. Do knihovny nám totiž přibudou nové knihy. Ale můžete si zde, jakož i v informačním centru zajít také na internet. Otevírací doba zůstává stejná. Těšíme se na Vaši návštěvu. Otevření knihovny o prázdninách Oznamujeme všem občanům, že Obecní knihovna v Zašové a ve Veselé bude o prázdninách jednou v měsíci červenci a jednou v měsíci srpnu OTEVŘENA. V Zašové a Ve Veselé a Vaše knihovnice

7 Zašovské noviny 6/2014 KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (červen - červenec) Pečujeme o své zdraví Veselé odpoledne... hraje Marta... v 17 hodin výbor Klubu Posezení v přírodě... hasičské výletiště Cvičením ke zdraví... Svátek matek v Klubu důchodců Ve středu 7. května se naši důchodci sešli v Klubu na společném posezení k oslavě Dne matek. O pěkné chvíle se postarala paní Marta hrou na harmoniku a taky děti z kroužku Rájek z Veselé pod vedením Aničky Novákové. Děti předvedly pěkný program písniček a tanečků. Navštívila nás i naše paní starostka p. Mikošková a místostarosta p. Kubrický. Popřáli našim důchodkyním vše nejlepší k svátku matek a p. Kubrický obdaroval naše důchodkyně květinami. Děkuji všem, kteří přispěli k tak pěknému, společnému posezení. Těšíme se na další pěkné chvíle prožité v našem Klubu. Za Klub důchodců Emília Martinková Oslava 70. narozenin v Klubu důchodců Ve dnech července se uskuteční již tradiční Místní výstava drobného zvířectva, na které bude vystaveno cca 250 králíků, 100 holubů, 40 volier drůbeže a ukázková prodejní expozice okrasného ptactva. Svá zvířata vystaví i chovatelé z družební organizace Povážská Teplá. V letošním roce se uskuteční I. ročník Memoriálu Ladislava Krumpolce, bývalého dlouholetého předsedy naší organizace. Pro veřejnost bude výstava otevřená v sobotu od do hodin, v neděli od 7.00 do hodin. Návštěvníci budou mít možnost zakoupit kvalitní chovná zvířata. Občerstvení i tombola bude zajištěno. Na hojnou účast se těší zašovští chovatelé. Jiří Trtík - jednatel ZO Turnaj na horních tenisových kurtech Letos organizátoři odvedli profesionální výkon, když operativně termín turnaje posunuli o jeden den z důvodu deštivého počasí. Přesto se na kurtech v neděli sešli top hráči z dolních i horních kurtů. Po kloboukovém rozlosování do 8 hráčských dospělých dvojic, týmy a následně i mládež předváděli v nově upraveném areálu, že tenis v naší obci žije. Organizátoři se vzorně, jak je u nich zvykem, postarali o občerstvení i pro všechny příchozí. Po předání pohárů vítězům účastníci debatovali o svých výkonech a budoucích plánech. S nadšením hodnotili tuto akci a zmodernizované prostředí až do odpoledních hodin, dokud se nezkonzumovalo přichystané pohoštění. THK 7 Ve středu 14. května oslavoval své krásné 70. narozeniny v pohodě a zdraví pan Josef Vala. S úsměvem na tváři přišel mezi nás a přijímal přání a gratulace od našich důchodců. Naši důchodci na jeho přání zazpívali několik pěkných písniček. Přejeme Pepíkovi hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalšího života Za Klub důchodců Emília Martinková INZERCE DŮM SLUŽEB Nutriční poradna, tel.: Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel.: Kosmetika - Davidová Dana - tel.: VAŠE PŘÍSPĚVKY Hledám hlídání pro 2,5 letou dceru od Tel.: Chovatelská výstava Maminka na MD (2,5 roku) nabízí hlídání dětí předškolního věku v RD ve Veselé. Cena a rozsah hlídání na domluvě. TEL

8 8 Zašovské noviny 6/2014 Společnost Lakovna Hajdík obsazuje pracovní pozici LAKÝRNÍK. Firma Cobbler s.r.o., provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Vhodné k okamžitému roztápění či topení. Letní cena platná na dodávky do 31. srpna 2014: - vlečka objem 5,5 prm ,- Kč vč. DPH + doprava - kontejner objem 13,5 prm ,- Kč vč. DPH + doprava Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu. Objednávky em na mobil: , tel./fax: , Pracovní náplň: Nanášení nástřiku dle výrobních instrukcí a postupů s ohledem na stav materiálů, písemných anebo ústních instrukcí Aplikace nátěru na všechna místa v požadované kvalitě a dle požadavků ve výrobní dokumentaci Posouzení stavu povrchu, čištění a odmašťování ploch Míchání a ředění barev, obsluha ruční lakovací stanice Požadavky: Vyučení v oborou, nejlépe lakýrník (není podmínkou) nebo zkušenost s lakováním Flexibilita, ochota učit se novým věcem Samostatnost a odpovědnost Nabízíme: Zázemí stabilní, prosperující a expandující české firmy Motivující finanční ohodnocení Další benefity (stravenky, životní pojištění) Dvousměnný až třísměnný provoz (ranní směna od 6:00hod. do 14:00hod, odpolední směna od 14:00hod. do 22:00hod, noční směna od 22:00hod. do 6:00 hod,) Nástup: Ihned /dohodou V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem na Do předmětu u napište Lakýrník. LUŠTĚNÍ Redakce ZN pro tento měsíc připravila pro své čtenáře osmisměrku. Podmínky jsou upravené, vyluštěnou křížovku je nutno poslat na a to do Podmínkou je, nezapomenout uvést své jméno a telefonní kontakt. Výherkyní minulého luštění se stala paní Hana Švarcová. A správná tajenka zněla:... všechno, co nám dává a co od nás žádá. Všem zúčastněným děkujeme. Tajenka pro toto vydání zní: Na světě není nic... Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. června 2014.

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) Omluveni: Mgr. Iveta Pavlicová, Ing. David Čáň, Ing. Anna Mikošková, Mgr.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 16. 3. 2016 142/8/ZM/2016 Složení slibu člena Zastupitelstva města Česká Kamenice

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.1.2015 : č. 2015-1-1 schvaluje program jednání č. 2015-1-2 schvaluje přijetí smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. jihozápad

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

41. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 41. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

41. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 41. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 41. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 41. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 3. 2013: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 10. zasedání Rady

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.12 ze dne od hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.12 ze dne od hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.12 ze dne 21.11.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2014

Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2014 Vilémov Obec VILÉM OV, čp. 7, 783 22, www.vilemov-ol.cz IČ 00635316 Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2014 Zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 28.05.2012 1)Zahájení, program Rozšířený program byl schválen 23 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 309-14/2012/ZM ze dne

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více