Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října ,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví, kdy už konečně začneme něco dělat s tou naší návsí. Dokončujeme výběrové řízení na dodavatele a pokud se nikdo k rozhodnutí o výběru neodvolá, mohli bychom s koncem června mít uzavřenou smlouvu o dílo. Doba výstavby je plánovaná na 3 měsíce, tedy do konce září. Proto také každoroční Zašovské slavnosti nebudou moci proběhnout v prvním zářijovém týdnu, jak bývá zvykem, ale budou o měsíc později. Nyní nezbývá než udělat maximum pro to, aby se nám vše podařilo. Přeji Vám pěkné dny. Ing. Mikošková 8 000,- Kč. - Rada obce schválila změnu pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou č na pojištění majetku. - Rada obce schválila změnu termínu konání Zašovských slavností z na Rada obce schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Drobné provozovny v Zašové č. p Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Zlínským krajem a Obcí Zašová na uložení plynové přípojky obecního pozemku parc. č. 1407/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce vzala na vědomí dopis od paní Anny Plesníkové ohledně majetkového vypořádání pozemků pod místní komunikací a chodníkem v lokalitě Za Němcem. - Rada obce vzala na vědomí dopis ohledně dobudování komunikace ve stavební lokalitě Pavlát. - Rada obce vzala na vědomí dopis pana Hyjánka. - Rada obce vzala na vědomí finanční analýzu na rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 114. schůze Rady obce Zašová konané dne 14. dubna Rada obce vzala na vědomí vyhlášení volných dnů ředitelem Základní školy v Zašové. - Rada obce schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi Obcí Zašová a firmou EKO-KOM, a.s. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Zašová sestavenou k rozvahovému dni Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Zašová sestavenou k rozvahovému dni Rada obce schválila hospodářský výsledek Základní školy Zašová za rok 2013 ve výši 0,- Kč. - Rada obce schválila zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Zašová za rok 2013 ve výši ,99 Kč a jeho přesunutí do rezervního fondu ve výši 2 495,99 a fondu odměn ve výši Výpis usnesení ze zápisu ze 115. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. dubna Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 5. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 116. schůze Rady obce Zašová konané dne 5. května Rada obce schválila smlouvu o dílo na opravu propustku ve Veselé s firmou Cobbler, s.r.o, Zašová. - Rada obce schválila podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí týkající se projektu Mobilní kompostovací zařízení pro obec Zašová a partnerské obce. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00044 mezi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha a Obcí Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce

2 2 Zašovské noviny 6/2014 Výpis usnesení ze zápisu z 23. zasedání zastupitelstva obce Zašová konaného dne 15. dubna Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne a usnesení finančního výboru přijatá na tomto jednání. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 02/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/ Zastupitelstvo obce uložilo starostce nechat vypracovat tabulku s přehledem dotací. - Zastupitelstvo obce uložilo starostce nechat vypracovat ekonomickou rozvahu na půjčování zametacího auta. - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014 dle předlohy. - Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních příspěvků místním organizacím a spolkům na r ve výši ,- Kč dle přílohy a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. - Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí grantů místním organizacím a spolkům na rok 2014 ve výši ,- Kč. - Zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu SDH Veselá o částku ,- Kč na dovybavení hasičského vozidla FORD Transit. - Zastupitelstvo obce schválilo mimořádný finanční příspěvek pro TJ Zašová na pořízení dřevěné mobilní tribuny. - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4/ Zastupitelstvo obce Zašová schválilo uzavření Směnné smlouvy na převod pozemku parc. č. 1533/1 díl a orná půda o výměře 12 m2 z vlastnictví obce Zašová do vlastnictví manželů Hrbáčových a převod pozemku parc. č. 1533/74 díl b orná půda o výměře 12 m2 z vlastnictví manželů Hrbáčových do vlastnictví obce Zašová. - Zastupitelstvo obce neschválilo výkup pozemků parc. č. 550, 552, 554 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Zašová a manžely Bolkovými. - Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na výkup pozemků pod komunikací parc. č. 722/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce neschválilo odprodej domu č.p. 73 Juřinka firmě Sting za cenu 400 tis. Kč. - Zastupitelstvo obce neschválilo zastavení prací na podání žádosti o zateplení objektů č. p. 501 a 665 ve Skále. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2013 V roce 2013 se finanční výbor obce Zašová sešel celkem 3x a několikrát projednal požadované záležitosti dle organizačního řádu výborů obce elektronicky. Předsedou finančního výboru je Ing. Marek Měsíc. Členové jsou Ing. Bernkopf Jaroslav, Ing. Čáň David, Ing. Libor Vančura, Ing. Markéta Koryčanská, Ing. Plandor Jiří, Ing. Vičan Jaromír, Plandor Zdeněk, Trčka Pavel. Během roku 2013 tedy nedošlo ve finančním výboru k personálním změnám. Jednání finančního výboru se zabývala: 1) rozpočtovými změnami V průběhu roku bylo oproti schválenému rozpočtu pro rok 2013 provedeno celkem 21 rozpočtových změn. 2) aktivní účasti na vybírání poplatků o Zašovské pouti Finanční výbor se aktivně podílel na vybírání poplatků o Zašovské pouti. 3) průběžnou kontrolou plnění rozpočtu roku 2013 V průběhu roku se několikrát kontrolovalo plnění schváleného rozpočtu na příjmové i výdajové stránce. 4) návrhem rozpočtu obce Finanční výbor projednal a doporučil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu pro rok ) návrhem rozdělení finančních příspěvků a grantů organizacím Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce návrh na rozdělení přidělených finančních prostředků jednotlivým organizacím na jejich činnost a granty pro rok Dále také zpracoval na žádost zastupitelstva návrh na úpravu pravidel rozdělování příspěvků. 6) doporučením zastupitelstvu obce týkajícím se finančních záležitostí a žádostí Finanční výbor během roku projednával různé žádosti občanů či spolků týkající se finančních záležitostí a předkládal své doporučení zastupitelstvu. 7) projednáním návrhu změn podmínek čerpání úvěru od KB Po předložení návrhu KB na změnu čerpání úvěru provedl fin. výbor rozbor daných podkladů a nedoporučil zastupitelstvu obce jeho přijetí. 8) doporučením obci zaštítit marketingově možnost elektronické aukce energií Fin. výbor doporučil obci marketingově zaštítit možnost elektronické aukce energií od společnosti E-Centre. 9) doporučením zachovat provoz sauny a návrhem několika opatření ke snížení nákladů na provoz Na základě fin. analýzy provozních nákladů sauny a relaxační zóny ve sportovní hale v Zašové doporučil fin. výbor obci zachovat její provoz i pro následné období a navrhl několik opatření k snížení provozních nákladů. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům finančního výboru za jejich aktivní a podnětný přístup v roce Ing. Marek Měsíc Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Zašová v roce 2013 V roce 2013 pracoval kontrolní výbor ve složení: Předseda: Mgr. Trčková Svatava - do , Koláček Libor - od Členové: Cabák Zdeněk Ing. Kocián Aleš Ing. Konupka Martin Krůpa Josef Malík Milan Korábečná Ludmila V průběhu roku 2013 došlo ke změně ve složení kontrolního výboru. Mgr. Trčková Svatava odstoupila ze své funkce zastupitele obce a zároveň člena kontrolního výboru. Do funkce zastupitele byl jmenován další v pořadí ze stejné kandidátní listi-

3 Zašovské noviny 6/2014 ny - strany TOP 09, pan Libor Koláček, který byl zároveň zvolen členem a předsedou kontrolního výboru. Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Zašová v roce 2013 vykonával svou činnost v souladu se svými pravomocemi, které mu svěřuje zákon o obcích. Jeho kontrolní činnost spočívala v kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Zápisy z jednání KV a usnesení přijatá na těchto jednáních byla v průběhu roku pravidelně předkládána zastupitelstvu. Tradičně se členové kontrolního výboru na základě pověření zúčastnili výběru poplatků za užívání veřejného prostranství o Zašovské pouti. V roce 2013 proběhla 4 jednání kontrolního výboru. Členové kontrolního výboru se do činnosti kontrolního výboru zapojovali nejenom svou účastí na shora uvedených jednáních kontrolního výboru, ale rovněž se k návrhům vyjadřovali prostřednictvím e- mailu a telefonicky. Obec Zašová děkuje členům kontrolního výboru za jejich práci v uplynulém období. KV Zpráva o činnosti kulturní komise v roce 2013 Roku 2013 se kulturní komise rozšířila o členku slečnu Petru Doškovou, tj. ke konci roku 2013 měla kulturní komise 4 členy (Petra Došková, Svatopluk Nepala, Marie Dořičáková a Mgr. Svatava Trčková). V roce 2013 se kulturní komise scházela dle potřeb k projednání činnosti a zajištění kulturních akcí plánovaných pro minulý rok. Zápisy ze schůzí jsou založeny v kanceláři asistenta cestovního ruchu a kultury. Členové komise se akcí aktivně účastní a pomáhají při jejich zajištění. Novinkou minulého roku bylo zavedení divadelního předplatného v novém kulturním domě v Zašové. Hlavní akce pořádané a zajišťované členy kulturní komise v roce 2013: Maškarní bál pro děti, Košt slivovice, Noc s Andersenem, Fotosoutěž, Pálení čarodějnic, Pohádkový les, Pasování prvňáčků na čtenáře, Zašovská pouť, Dětský den ve Veselé, Letní kino ve Veselé a v Zašové, Zašovské slavnosti, Rozsvěcení vánočního stromu, Lampiónový průvod. Bc. Kristýna Dobiášová Zpráva o činnosti komise pro občanské záležitosti Komise pro občanské záležitosti je komise zřízená Radou obce Zašová. Je to největší komise, má 13 členů. Jejím předsedou je MUDr. Zdeněk Velička, člen zastupitelstva obce. Komise se schází pravidelně, nejméně 1x za čtvrt roku. Hlavní náplní komise jsou návštěvy jubilantů. Členové komi se navštěvují občany, kteří dosáhli 75, 80 a 85 let. Od 85 let se chodí na návštěvy každý rok. V loňském roce provedli členové KPOZ téměř osmdesát návštěv v Zašové i ve Veselé. Jubilantům, kteří oslavili 70. narozeniny, bylo zasláno blahopřání. Členové komise si rádi vyslechnou vzpomínky jubilantů a předají jim kytičku a malý dárek. Členové komise také pomáhají s organizací slavnosti Vítání občánků, které proběhlo v loňském roce 2x. Jednou na jaře a podruhé na podzim. Slavnostního obřadu se zúčastnilo celkem 32 dětí. Ing. Eva Krčmářová, členka KPOZ Zpráva o činnosti komise výstavby a životního prostředí za rok 2013 Komise výstavby a životního prostředí se v roce 2013 sešla 5x. Termíny jednání nebyly stanoveny v pravidelných intervalech. Komise se scházela dle potřeb k projednání stavebních záležitostí a záležitostí na úseku životního prostředí. Na úseku stavební činnosti se komise vyjadřovala k jednotlivým stavbám, ať už obecního či individuálního charakteru. Komise se také zabývala majetkovými záležistostmi (jako prodeje obecních pozemků, výkup pozemků, nájemní smlouvy na pozemky, zřizování věcných břemen apod.) a projednáváním dílčích změn územního plánu obce. Na úseku životního prostředí se jednotliví členové zúčastňují místního šetření při povolování kácení stromů rostoucích mimo les. Stanislava Prasličáková VIII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá jak ji neznáme V období od do vyhlásila Obec Zašová VIII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá jak ji neznáme. Do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 fotografie, jež zobrazují život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity či kladné a negativní postřehy. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a to dvěmi možnými způsoby: 1. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 2. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600x1200px) na V obou případech je nutné k fotografiím dodat jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, nebo telefon, příp. adresa autora. Kompletní znění podmínek soutěže jsou uveřejněny na stránkách obce (www.zasova.cz/fotosoutez/). Pro letošní rok jsou vyhlášeny tyto kategorie: DOSPĚLÍ JUNIOR JUNIOR MINI (nad 18 let) (od 10 do 18 let) (do 10 let) Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje o odesílateli nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. Bc. Eliška Krupová Zašovské slavnosti Vážení občané, i když je to ještě daleko, stojí za to zmínit Zašovské slavnosti. A to hlavně proto, že z důvodu realizace návsi rada rozhodla, že se jubilejní X. ročník Zašovských slavností bude konat Zda slavnosti proběhnou venku nebo v KD záleží na počasí. O tom, kde se nakonec Zašovské slavnosti budou konat, se dozvíte předem. Myslím si, že tento rok si na své přijdou všichni milovníci hudby, protože se opravdu máme na co těšit. A kdo, že se nám 4. října představí na Zašovských slavnostech? Bude to tradičně taneční skupina B Art, dechová hudba Zašovjanka, ze 3

4 4 známých osobností to potom bude skupina Reflexy, skupina Fleret, slovenská zpěvačka Kristína, český zpěvák Petr Kolář a další. Součástí programu Zašovských slavností bude Gastro festival, který pořádá Místní akční skupina Rožnovsko. Bc. Eliška Krupová Z naší ZŠ Sbírali jsme starý papír Tak jako každý rok, tak i letos naše základní škola sbírala starý papír. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Zvláště bych chtěla poděkovat žákům Pokutovi D., Molkovi P., Molkovi R., Ondřejovi J., Tichému P., Kovářovi D., Mořkovské N. a Lušovjanové N. za opravdu vydatnou pomoc při celé této akci, protože jim přešlo rukama takřka 18,5 tuny papíru prakticky dvakrát (jednou při ukládání sběru pod přístavek a jednou při nakládce). Tímto bych také chtěla poděkovat 6. třídě, která nasbírala 3.207,5 kg, s průměrem na žáka 110,6 kg, a tím se umístila na 3. místě. Na 2. místě skončila 4. A třída s nasbíranými kg a průměrem na žáka 110,69 kg. Žáci 5. třídy nasbírali 2.556,5 kg a průměrem na jednoho žáka 111,15 byli v tomto velmi těsném rozdílu nejlepší!!! Tyto třídní kolektivy za odměnu obdržely, jako každý rok, veliké dorty, které nám sponzoroval náš obecní úřad. Peníze, získané z této akce budou sloužit výhradně pro děti (podíl na dopravě na zájezdy a divadelní představení, hry a hračky do ŠD a ŠK aj.) Ještě jednou blahopřejeme a moc děkujeme. D. Opálková Projektový týden Na královském dvoře V týdnu od jsme se všichni na 1. stupni naší školy vrátili o několik staletí zpět, ti menší pak skočili rovnou do říše pohádek. Cílem projektu bylo připomenout si postavy, události a autory známých pohádek, poznat život lidí ve středověku, atmosféru na hradech i v prostých staveních poddaných či řemeslníků. Kdo chtěl, mohl celý týden pracovat v kostýmu, a tak se škola hemžila rytíři, princeznami i klauny a dalšími postavami ve středověkých kostýmech. V jednotlivých hodinách si menší žáci četli pohádky a Zašovské noviny 6/2014 skupinách a za plnění úkolů získávali pražské groše. Asi nejlepší pro děti byla příprava středověkých pokrmů a samozřejmě jejich konzumace na připravené hostině. Součástí projektu byla i příprava krátkého vystoupení pro ostatní spolužáky, kterým jsme ve školní tělocvičně projekt zakončili. Prvňáčci si krásně připravili pohádky O smutných princeznách, při vystoupení druháků jsme se zatajeným dechem sledovali rytířský turnaj, čtvrťáci předvedli, jak vypadá příprava středověké hostiny na hradě, ples a přepadení hradu a páťáci si připravili královskou svatbu. A protože svatba se nemůže obejít bez pořádných oslav, uspořádali jsme ještě závěrečnou diskotéku s pohádkovými písničkami a tanečními soutěžemi. Děti vše krásně zvládly. Rodičům děkujeme za pomoc s přípravou krásných kostýmů. Kolektiv 1. stupně Projekt očima dětí Ve dnech května se konal projekt Na královském dvoře v naší škole v Zašové. Projektu se zúčastnily děti z prvního stupně. Každá třída si připravovala svůj vlastní příběh a na konci projektu jej zahrála. Naše třída IV. B. s paní učitelkou Vaškovou měla bohatý program. Hráli jsme spoustu her, malovali, hráli pantomimu a tak dále. Ve středu jsme vařili a připravovali středověká jídla. Třeba celozrnné placky, jáhlovou kaši, kuřecí polévku, tvarohovou pomazánku a míchaná vejce. Všem to moc chutnalo. Ve čtvrtek dopoledne se celý první stupeň sešel v tělocvičně. Každá třída zahrála, jak to mohlo vypadat na královském dvoře ve středověku. Některé třídy předváděly středověké turnaje a též svatbu, rozveselování princezen, pasování na rytíře a hostinu na královském dvoře. Vystoupení se všem moc líbila. Klárka Lysáčková IV. B Z naší MŠ Den na myslivecké chatě Rok s rokem se sešel a děti z Mateřské školy ve Veselé se opět sešly na výlet na mysliveckou chatu, kam se už dlouho těšily. Pozvali nás myslivci Mysliveckého sdružení Vichury a členové Honebního společenství Veselá Hrachovec. Hned po příchodu nás čekalo velké překvapení. Myslivec p. Pavel Halašta zastřelil v noci divočáka a my jsme si ho mohli zblízka prohlédnout. Děti pozorně vyslechly vyprávění ing. Zdeňka Paláta o záslužné práci myslivců a zopakovali jsme si, jak se máme chovat v přírodě. Pan Halašta nám vyprávěl o pracovali s nimi, vytvářeli ilustrace, pokusili se je zahrát, vyráběli dekorace s pohádkovou tématikou nebo zpívali pohádkové písničky. Čtvrťáci a páťáci si zopakovali probrané učivo z českých dějin, vyráběli hrady, kostýmy, malovali erby, pracovali ve

5 Zašovské noviny 6/2014 volně žijících zvířatech a my jsme si vycpané dravce a obrázky prohlédli. A pak už nás čekalo opékání špekáčků u ohně a společné hry s kamarády ze školky z Hrachovce. Dopoledne nám rychle uběhlo a my jsme se plni zážitků vraceli do naší školky. Děkujeme Mysliveckému sdružení Vichury a členům Honebního společenství Veselá - Hrachovec za tuto pěknou akci, kterou pro nás připravili. MŠ SPORT Fotbal 5 Bečvy. Na Veselou tedy zbyla z hlediska postupu nepopulární 3. příčka. I tak je ale toto umístění krásné a je tak motivací pro celé družstvo zlepšovat své výkony. Zbyněk Mikulenka SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELÁ POŘÁDÁ LETNÍ TÁBOR Mořeplavci ze všech koutů Evropy vyplouvají na moře snažíce se objevit nová místa a poklady za Velkým oceánem Připojte se k nim! KDY: KDE: Krucemburk (Žďár nad Sázavou) CENA: 1500 KČ Tábor bude zaměřen na hry a soutěže rozvíjející jak individuální schopnosti, tak týmového ducha, pobyt v přírodě a poznávání okolní krajiny. BLIŽŠÍ INFORMACE: tel , FOTO Z LOŇSKÉHO TÁBORA: SDH Veselá Začátek sezóny mladých hasičů z Veselé Dne 3. května 2014 se na fotbalovém hřišti ve Stříteži nad Bečvou konalo obvodové kolo hry Plamen. Jedná se o základní kolo celostátní hry Plamen, ze kterého šest nejlepších družstev z kategorie starší žáci a vítěz kategorie mladší žáci postupují do okresního kola. Nejlépe se v kategorii starších žáků dařilo Veselé, která zvítězila ve většině disciplín, a proto si ze Stříteže odvezla 1. místo a postup do okresního kola. V kategorii mladších se o celkové první místo prala Veselá s Prostřední Bečvou. Z boje nakonec lépe vyšla Prostření Bečva, a tak si také zajistila postup do okresního kola. Soutěž se celkově velmi vydařila, jen počasí příliš nepřálo, ale i tak byli přítomní diváci svědky pěkných sportovních výsledků. Okresní kolo hry Plamen se konalo 24. května 2014 v Horní Lidči. Veselou zde zastupovali pouze starší žáci. V této kategorii soupeřilo celkem 12 družstev. Jedná se o družstva postupující z jednotlivých obvodových kol, konkurence je zde tedy značně vyšší. Disciplína, kterou byla soutěž odstartována, byl požární útok CTIF, který je sice jednou z nejzajímavějších disciplín, ale díky své náročnosti na preciznost také jednou z nejtěžších. Našim se podařilo podat uspokojující výkon a získat zde 7. místo. Následovala štafeta 400 m CTIF, štafeta 4 x 60 m a štafeta dvojic. V těchto disciplínách se Veselané umístili na pěkném 3. místě. O celkovém umístění nakonec rozhodoval požární útok. První dvě družstva postupují do kola krajského, atmosféra v týmu se tedy dala krájet, jelikož i naši měli po součtu všech bodů šanci na postup. Bohužel útok nevyšel podle představ a na prvních dvou příčkách se umístily družstva z Oznice a Prostřední URČENO PRO VŠECHNY, NEJEN PRO HASIČE!!! Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Ráno, když slunce zemi navštívilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo. To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a vzpomínání. Dne 16. června vzpomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera, maminka a babička Ludmila Hubová. S láskou vzpomíná tatínek, děti a vnoučata. Dne 21. června 2014 vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana Stanislava Riedela. S láskou vzpomínají synové s rodinami.

6 6 Zašovské noviny 6/2014 Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 25. června 2014 uplyne již deset let, co nás navždy opustil pan Jan Slavík. S láskou a úctou vzpomíná rodina Slavíkova. FARNOST ZAŠOVÁ Zašovská pouť 2014 Sobota v hodin NOČNÍM BDĚNÍM ve Stračce (rozjímavý růženec, koncert a mše sv.). Pohádkový les Obec Zašová a Myslivecké sdružení Zašová Sovinec si Vás dovolují srdečně pozvat na Pohádkový les. Ať jste velcí nebo malí, přijďte se pobavit napříč trasou od Kantorky po Makytí. Akce se uskuteční dne od hod a těšit se můžete na různé soutěže, odměny, trampolínu, posezení u ohně, myslivecké speciality a za přejícího počasí na dětskou diskotéku pod širým nebem v Makytí a mnoho dalšího. S sebou si nezapomeňte vzít dobrou náladu a chuť si zasoutěžit.těší se na Vás členové kulturní komise a myslivecké sdružení Sovinec. Bc. Eliška Krupová Neděle SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY ve farním kostele Navštívení Panny Marie v: 7.00 za farníky, 8.15 za dobrodince kostela; bude hlavní poutní mše sv. za všechny poutníky, kterou bude celebrovat P. JINDŘICH ZDÍK CHAROUZ, PhDr., Th.D., převor kanonie premonstrátů v Želivě; bude požehnání v kostele a uctění originálního obrazu Panny Marie Zašovské; se uskuteční divadelní představení o sv. Františkovi v kostele v provedení Farního společenství dětí a mládeže. Za velmi nepříznivého počasí proběhne noční bdění v kostele. Mše sv. ve Veselé v neděli nebude, ale bude v sobotu v hod. s nedělní platností. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce. KULTURA Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Obecní knihovny Otevření knihovny Dne se čtenářům konečně otevřela knihovna v nových prostorách Kulturního domu Zašová. A že čekání stálo za to, mi jistě potvrdíte. Kde se vlastně knihovna nachází? Novou knihovnu naleznete v prvním patře po levé straně. Není sice zcela dokončena, ale myslím si, že si čtenáři přijdou na své. Do knihovny nám totiž přibudou nové knihy. Ale můžete si zde, jakož i v informačním centru zajít také na internet. Otevírací doba zůstává stejná. Těšíme se na Vaši návštěvu. Otevření knihovny o prázdninách Oznamujeme všem občanům, že Obecní knihovna v Zašové a ve Veselé bude o prázdninách jednou v měsíci červenci a jednou v měsíci srpnu OTEVŘENA. V Zašové a Ve Veselé a Vaše knihovnice

7 Zašovské noviny 6/2014 KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (červen - červenec) Pečujeme o své zdraví Veselé odpoledne... hraje Marta... v 17 hodin výbor Klubu Posezení v přírodě... hasičské výletiště Cvičením ke zdraví... Svátek matek v Klubu důchodců Ve středu 7. května se naši důchodci sešli v Klubu na společném posezení k oslavě Dne matek. O pěkné chvíle se postarala paní Marta hrou na harmoniku a taky děti z kroužku Rájek z Veselé pod vedením Aničky Novákové. Děti předvedly pěkný program písniček a tanečků. Navštívila nás i naše paní starostka p. Mikošková a místostarosta p. Kubrický. Popřáli našim důchodkyním vše nejlepší k svátku matek a p. Kubrický obdaroval naše důchodkyně květinami. Děkuji všem, kteří přispěli k tak pěknému, společnému posezení. Těšíme se na další pěkné chvíle prožité v našem Klubu. Za Klub důchodců Emília Martinková Oslava 70. narozenin v Klubu důchodců Ve dnech července se uskuteční již tradiční Místní výstava drobného zvířectva, na které bude vystaveno cca 250 králíků, 100 holubů, 40 volier drůbeže a ukázková prodejní expozice okrasného ptactva. Svá zvířata vystaví i chovatelé z družební organizace Povážská Teplá. V letošním roce se uskuteční I. ročník Memoriálu Ladislava Krumpolce, bývalého dlouholetého předsedy naší organizace. Pro veřejnost bude výstava otevřená v sobotu od do hodin, v neděli od 7.00 do hodin. Návštěvníci budou mít možnost zakoupit kvalitní chovná zvířata. Občerstvení i tombola bude zajištěno. Na hojnou účast se těší zašovští chovatelé. Jiří Trtík - jednatel ZO Turnaj na horních tenisových kurtech Letos organizátoři odvedli profesionální výkon, když operativně termín turnaje posunuli o jeden den z důvodu deštivého počasí. Přesto se na kurtech v neděli sešli top hráči z dolních i horních kurtů. Po kloboukovém rozlosování do 8 hráčských dospělých dvojic, týmy a následně i mládež předváděli v nově upraveném areálu, že tenis v naší obci žije. Organizátoři se vzorně, jak je u nich zvykem, postarali o občerstvení i pro všechny příchozí. Po předání pohárů vítězům účastníci debatovali o svých výkonech a budoucích plánech. S nadšením hodnotili tuto akci a zmodernizované prostředí až do odpoledních hodin, dokud se nezkonzumovalo přichystané pohoštění. THK 7 Ve středu 14. května oslavoval své krásné 70. narozeniny v pohodě a zdraví pan Josef Vala. S úsměvem na tváři přišel mezi nás a přijímal přání a gratulace od našich důchodců. Naši důchodci na jeho přání zazpívali několik pěkných písniček. Přejeme Pepíkovi hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalšího života Za Klub důchodců Emília Martinková INZERCE DŮM SLUŽEB Nutriční poradna, tel.: Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel.: Kosmetika - Davidová Dana - tel.: VAŠE PŘÍSPĚVKY Hledám hlídání pro 2,5 letou dceru od Tel.: Chovatelská výstava Maminka na MD (2,5 roku) nabízí hlídání dětí předškolního věku v RD ve Veselé. Cena a rozsah hlídání na domluvě. TEL

8 8 Zašovské noviny 6/2014 Společnost Lakovna Hajdík obsazuje pracovní pozici LAKÝRNÍK. Firma Cobbler s.r.o., provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Vhodné k okamžitému roztápění či topení. Letní cena platná na dodávky do 31. srpna 2014: - vlečka objem 5,5 prm ,- Kč vč. DPH + doprava - kontejner objem 13,5 prm ,- Kč vč. DPH + doprava Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu. Objednávky em na mobil: , tel./fax: , Pracovní náplň: Nanášení nástřiku dle výrobních instrukcí a postupů s ohledem na stav materiálů, písemných anebo ústních instrukcí Aplikace nátěru na všechna místa v požadované kvalitě a dle požadavků ve výrobní dokumentaci Posouzení stavu povrchu, čištění a odmašťování ploch Míchání a ředění barev, obsluha ruční lakovací stanice Požadavky: Vyučení v oborou, nejlépe lakýrník (není podmínkou) nebo zkušenost s lakováním Flexibilita, ochota učit se novým věcem Samostatnost a odpovědnost Nabízíme: Zázemí stabilní, prosperující a expandující české firmy Motivující finanční ohodnocení Další benefity (stravenky, životní pojištění) Dvousměnný až třísměnný provoz (ranní směna od 6:00hod. do 14:00hod, odpolední směna od 14:00hod. do 22:00hod, noční směna od 22:00hod. do 6:00 hod,) Nástup: Ihned /dohodou V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem na Do předmětu u napište Lakýrník. LUŠTĚNÍ Redakce ZN pro tento měsíc připravila pro své čtenáře osmisměrku. Podmínky jsou upravené, vyluštěnou křížovku je nutno poslat na a to do Podmínkou je, nezapomenout uvést své jméno a telefonní kontakt. Výherkyní minulého luštění se stala paní Hana Švarcová. A správná tajenka zněla:... všechno, co nám dává a co od nás žádá. Všem zúčastněným děkujeme. Tajenka pro toto vydání zní: Na světě není nic... Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. června 2014.

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, obec opětovně spustila provoz relaxační části u nové tělocvičny ZŠ Zašová. Budeme rádi, když se

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH ČERVENEC LEDEN 2012 2012 Zdarma pro všechny občany Střelic u Brna www.streliceubrna.cz Úvodník Vážení spoluobčané, měsíc červen byl zpočátku deštivý, ale od poloviny měsíce nastalo opravdu pravé letní

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4.

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4. OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 11:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 13:00 14:30 Středa 8:00 11:00 13:00

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2011 Ú V O D N Í S L O V O M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka máme tady prázdniny a čas dovolené, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

Obecní zpravodaj 2/2012

Obecní zpravodaj 2/2012 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem.

Více