New Inside Out Elementary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "New Inside Out Elementary"

Transkript

1 New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL= (větší) město conversation Lâflåî]DëÉfpåL= konverzace; (roz)hovor dictionary LÇfâp]åêáL= slovník easy LáWòáL= jednoduchý LáWãÉfäL= address L]DÇêÉëL= adresa; bydliště address LáWãÉfä=]DÇêÉëL= ova adresa favourite LÑÉfîê]íL= oblíbený; nejmilejší Goodbye. LÖrÇDÄ~fL= Nashledanou. Sbohem. Hello. LÜ]Dä]rL= Ahoj. Hi. LÜ~fL= Ahoj. Čau. say LëÉfL= říci; říkat spell LëéÉäL= hláskovat; správně psát look LärâL= podívat se; dívat se love Lä¾îL= milovat; mít rád madam LãôÇ]ãL= paní meet LãáWíL= seznámit se; setkat se Nice to meet you. = Těší mne. no Lå]rL= ne OK L]rDâÉfL= dobrý; v pořádku thanks LqôåâëL= děkuji; dík(y) partner Lé^Wíå]L= partner; partnerka phone LÑ]råL= telefon phone number LÑ]rå=å¾ãÄ]L= telefonní číslo piece of paper LéáWë=]î=éÉfé]L= kousek papíru repeat LêfDéáWíL= opakovat; říci/napsat/udělat znovu right Lê~fíL= pravý; správný see LëáWL= vidět See you. = Ahoj. Nashledanou. (pozdrav na rozloučenou) sir Lë WL= pán song LëflÏL= písnička Sorry? LëflêáL= Promiň(te) surname Lë WåÉfãL= příjmení these LaáWòL= tyto this LafëL= toto text LíÉâëíL= text what LïflíL= co; jaký What's your name? Lïflíë=àlW=åÉfãL= = Odkud jsi? Jak se jmenješ/jmenujete? (dosl. Jaké je tvoje/vaše jméno?) Where are you from? Yes. LàÉëL= Ano. Brazil LÄê]DòfäL= Brazílie (pozor na přízvuk) China Líp~få]L= Čína France LÑê^WåëL= Francie Germany LÇw Wã]åáL= Německo Italy Lfí]äáL= Itálie Japan LÇw]DéôåL= Japonsko (pozor na přízvuk) Poland Lé]rä]åÇL= Polsko Russia Lê¾p]L= Rusko Spain LëéÉfåL= Španělsko Chinese Líp~fDåáWòL= čínský; čínština; Číňan+D249 German LÇw Wã]åL= německý; němčina Italian LfDíôäf]åL= italština; italsky; Ital/ka Japanese LÇwôé]DåáWòL= Japon/ec(ka); japonský; japonština Polish Lé]räfpL= polský; polština Portuguese LélWípìDÖáWòL= portugalský; portugalština Russian Lê¾påL= Rus/ka; ruský; ruština Spanish LëéôåfpL= španělský; španělština American L]DãÉêfâ]åL= Američan/ka; americký Brazilian LÄê]Dòfäf]åL= Brazil/ec(ka); brazilský British LÄêfífpL= Brit/ka; britský Chinese Líp~fDåáWòL= čínský; čínština; Číňan English LfÏÖäfpL= angličtina; anglicky German LÇw Wã]åL= německý; němčina Italian LfDíôäf]åL= italština; italsky; Ital/ka Japanese LÇwôé]DåáWòL= Japon/ec(ka); japonský; japonština Polish Lé]räfpL= polský; polština Russian Lê¾påL= Rus/ka; ruský; ruština Spanish LëéôåfpL= španělský; španělština apple LôéäL= jablko aspirin LôëéêfåL= aspirin bag LÄôÖL= taška book LÄrâL= kniha camera Lâôã]ê]L= fotoaparát; kamera coin LâlfåL= mince diary LÇ~f]êáL= kapesní kalendář; zápisník; deník magazine LãôÖ]DòáWåL= časopis mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil MP3 player LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač sweets LëïáWíëL= bonbóny, sladkosti tissue LífpìWL= papírový kapesník toothbrush LíìWqÄê¾pL= kartáček na zuby umbrella L¾ãDÄêÉä]L= deštník; slunečník watch LïflípL= hodinky (náramkové; kapesní) Unit 2 age LÉfÇwL= věk airline LÉ]ä~fåL== letecká linka animal LôåfãäL= zvíře assistant L]Dëfëí]åíL= pomocník; spolupracovník between LÄfDíïáWåL= mezi be born LÄáW=ÄlWåL= narodit se be in a hurry LÄáW=få=]=DܾêfL= spěchat over L]rî]L= přes (=více než) old L]räÇL= starý under L¾åÇ]L= pod old L]räÇL= starý beer LÄf]L= pivo cat LâôíL= kočka coffee LâflÑáL= káva; šálek kávy

2 New Inside Out Elementary strana 2 z 12 coke Lâ]râL= kola country Lâ¾åíêáL= země; stát cycling Lë~fâäfÏL= cyklistika; jízda na kole dear LÇf]L= drahý (o člověku) die LÇ~fL= umřít; zemřít dog LÇflÖL= pes drink LÇêfÏâL= nápoj; pití; pít; napít se film LÑfäãL= film Fine, thanks. LÑ~få=qôÏâëL= Dobře, děkuji. first name LÑ Wëí=åÉfãL= křestní jméno food LÑìWÇL= jídlo; strava football LÑríÄlWäL= fotbal; kopaná Good afternoon. LÖrÇ=^WÑí]DåìWåL= Dobré odpoledne. Good morning. LÖrÇ=ãlWåfÏL= Dobré ráno. (užívá se do oběda) Great Britain LÖêÉfí=ÄêfíåL= Velká Británie horse LÜlWëL= kůň How are you? LÜ~r=~W=àìL= Jak se máš/máte? How old are you? LÜ~r=]räÇ=^W=àrWL= Kolik ti/vám je let? (dosl. Jak jsi/jste starý?) I am very well. = Mám se dobře. job LÇwflÄL= zaměstnání; práce live LäfîL= bydlet; žít married LãôêfÇL= ženatý; vdaná Not bad. Låflí=ÄôÇL= Ne až tak zle.; Docela to ujde. pasta Léôëí]L= těstoviny pizza LéáWíë]L= pizza second LëÉâ]åÇL= druhý skiing LëâáWfÏL= lyžování Sorry LëflêáL= Promiňte; je mi líto sport LëélWíL= sport steak LëíÉfâL= biftek; řízek; steak swimming LëïfãfÏL= plavání tea LíáWL= čaj tennis LíÉåfëL= tenis Thank you. LqôÏâ=àìWL= Děkuji. thing LqfÏL= věc this is Lafë=fòL= toto je United Kingdom LàìDå~fífÇ= âfïç]ãl= (the ~) Spojené Království job LÇwflÄL= zaměstnání; práce wife Lï~fÑL= manželka; žena woman Lïrã]åL= žena actor Lôâí]L= herec artist L^WífëíL= výtvarník; umělec doctor LÇflâí]L= doktor; lékař teacher LíáWíp]L= učitel/ka hairdresser LÜÉ]ÇêÉë]L= kadeřník; kadeřnice IT L~f=DíáWL= výpočetní technika technician LíÉâDåfp]åL= technik lawyer LälWà]L= právník; právní zástupce nurse Lå WëL= zdravotní sestra; ošetřovatelka sales manager LëÉfäò=DãôåfÇw]L= obchodní manažer shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač singer LëfÏ]L= zpěvák student LëíàìWÇ]åíL= student/ka taxi driver Líôâëá=Çê~fî]L= taxikář university LàìWåfDî WëfíáL= univerzita; vysoká škola; univerzitní professor Léê]DÑÉë]L= profesor writer Lê~fí]L= spisovatel/ka Unit 3 apartment L]Dé^Wíã]åíL= byt bad LÄôÇL= špatný; strašný; ošklivý bedroom LÄÉÇêìWãL= ložnice big LÄfÖL= velký boss LÄflëL= šéf buy LÄ~fL= zakoupit (si); (na)koupit (si) call LâlWäL= telefonovat; volat carefully LâÉ]Ñ]äáL= opatrně cleaner LâäáWå]L= čistič(ka); uklízeč(ka) company Lâ¾ãé]åáL= společnost computer Lâ]ãDéàìWí]L= počítač do LÇìWL= dělat house work LÜ~rë=ï WâL= (do the ~) dělat domácí práce late LäÉfíL= pozdě worry Lï¾êáL= dělat si starosti drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) DVD LÇáW=îáW=ÇáWL= DVD early L WäáL= časně; brzy eat LáWíL= jíst exchange LfâëDípÉfåÇwL= vyměnit; směnit co za co experience LfâDëéf]êá]åëL= zážitek flower LÑä~r]L= květ; květina forget LÑ]DÖÉíL= zapomenout; zapomnět game LÖÉfãL= hra; utkání; zápas go out LÖ]r=D~ríL= vyjít si go to bed LÖ]r=í]=ÄÉÇL= jít spát good LÖrÇL= dobrý have LÜôîL= mít time Lí~fãL= čas home LÜ]rãL= domov; doma horrible LÜflêfÄäL= hrozný; strašný house LÜ~rëL= dům housewife LÜ~rëï~fÑL= žena v domácnosti housework LÜ~rëï WâL= domácí práce identical L~fDÇÉåífâäL= stejný; shodný in front of Lfå=Ñê¾åí=flîL= před kitchen Lâfíp]åL= kuchyně late LäÉfíL= pozdě manager LãôåfÇw]L= manažér, trenér meal LãáWäL= jídlo; pokrm nice Lå~fëL= milý; příjemný (povahou); pěkný pet LéÉíL= domácí zvíře; miláček photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L= fotograf rabbit LêôÄfíL= králík show Lp]rL= pořad; zábavné představení single LëfÏÖäL= svobodný/á sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč care LâÉ]L= péče; pečovat then LaÉåL= pak together Lí]DÖÉa]L= dohromady; společně TV LíáW=îáWL= televize week LïáWâL= týden play LéäÉfL= hrát; hra; drama say LëÉfL= říci; říkat smoke Lëã]râL= kouřit talk LílWâL= projev; mluva

3 New Inside Out Elementary strana 3 z 12 watch LïflípL= pozorovat; sledovat; dívat se (na) work Lï WâL= pracovat; práce aunt L^WåíL= teta brother LÄê¾a]L= bratr brother-in-law LÄê¾a]êfåälWL= švagr children LípfäÇê]åL= děti cousin Lâ¾òåL= bratranec; sestřenice daughter LÇlWí]L= dcera family LÑôã]äáL= rodina; rodinný father LÑ^Wa]L= otec husband LܾòÄ]åÇL= manžel; muž mother Lã¾a]L= matka nephew LåÉÑàìWL= synovec niece LåáWëL= neteř parents LéÉ]ê]åíëL= rodiče relative LêÉä]ífîL= příbuzný; přízeň sister Lëfëí]L= sestra sister-in-law Lëfëí]êfåälWL= švagrová son Lë¾åL= syn twin LíïfåL= dvojče brother LÄê¾a]L= bratr uncle L¾ÏâäL= strýc wife Lï~fÑL= manželka; žena Unit 4 pair of jeans LéÉ]ê=]î=ÇwáWåòL= rifle (jedny) sunglasses Lë¾åÖä^WëfòL= sluneční brýle kinds Lâ~fåÇòL= (all ~ of) všechny (druhy) alloy L]DälfL= slitina at home Lôí=Ü]rãL= doma beautiful LÄàìWífÑäL= krásný blue LÄäìWL= modrý car Lâ^WL= (osobní) auto(mobil) chat LípôíL= povídat si; (neformální) rozhovor chips LípféëL= hranolky; smažené brambory chocolate Lípflâä]íL= čokoláda; čokoládový circle Lë WâäL= (za)kroužkovat; kruh clubbing Lâä¾ÄfÏL= navštěvování klubů complete Lâ]ãDéäáWíL= doplnit cooking LârâfÏL= vaření; pečení; kuchyně ( italská ap.) cross out Lâêflë=D~ríL= vyškrtnout (ze seznamu) dance LÇ^WåëL= tancovat; tančit; tanec dessert LÇfDò WíL= zákusek different LÇfÑê]åíL== jiný; rozdílný drink LÇêfÏâL= nápoj; pití; pít; napít se eat out LáWí=D~ríL= jíst mimo domov every LÉîêáL= každý fitness LÑfíå]ëL= tělesná kondice; způsobilost flying LÑä~f=fÏL= létání friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně girlfriend LÖ WäÑêÉåÇL= přítelkyně; milenka go on holiday LÖ]r=flå=ÜfläfÇÉfL= jet na prázdniny go shopping LÖ]r=pfléfÏL= jít nakupovat great LÖêÉfíL= skvělý; úžasný; velký gym LÇwfãL= tělocvična handbag LÜôåÇÄôÖL= kabelka take LíÉfâL= (it ~ three minutes) trvá to 3 minuty jazz LÇwôòL= jazz; džez jeans LÇwáWåòL= džíny; rifle jog LÇwflÖL= běhat pro zdraví jogging LÇwflÖfÏL= rekreační běhání pro zdraví large Lä^WÇwL= velký life Lä~fÑL= život lipstick LäféëífâL= rtěnka listen LäfëåL= poslouchat lots of LäflíëL= hodně loud Lä~rÇL= hlasitý; hlasitě man LãôåL= muž; člověk match LãôípL= najít prvek do páru; spojit (k sobě patřící); hodit se k čemu/komu; zápas maybe LãÉfÄáWL= možná; snad money Lã¾åáL= peníze new LåàìWL= nový OK L]rDâÉfL= dobrý; v pořádku online LflåDä~fåL= připojený (k počítačové síti) order LlWÇ]L= nařídit; objednat outside L~ríDë~fÇL= venku perfume Lé WÑàìWãL= voňavka; parfém photo LÑ]rí]rL= fotka; fotografie pop music Léflé=ãàìWòfâL= pop music read LêfWÇL= číst restaurant LêÉëí]êflåíL= restaurace rock concert Lêflâ=âflåë]íL= rockový koncert salad Lëôä]ÇL= salát (bramborový, ovocný ap.) saxophone Lëôâë]Ñ]råL= saxofon Scorpio LëâlWéf]rL= štír (znamení) shoes LpìWòL= boty shop LpfléL= obchod; nakupovat shopping LpfléfÏL= nakupování; nákup shopping centre LpfléfÏ=ëÉåí]L= nákupní středisko shower Lp~r]L= sprchový kout; sprcha sing LëfÏL= (za)zpívat small LëãlWäL= malý speak LëéáWâL= mluvit; hovořit speed LëéáWÇL= rychlost spend LëéÉåÇL= utratit; vydat (peníze) sporty LëélWíáL= sportovní; vhodný pro sport study Lëí¾ÇáL= studovat suitcase LëìWíâÉfëL= kufr; zavazadlo sunglasses Lë¾åÖä^WëfòL= sluneční brýle terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný think LqfÏâL= myslet tick LífâL= označit zaškrtnutím top LífléL= tričko; halenka top LífléL= vršek; vrch town Lí~råL= město travel LíêôîäL= cestovat underline L¾åÇ]Dä~fåL= podtrhnout washing up LïflpfÏ=¾éL= umývání nádobí water LïlWí]L= voda weekend LïáWâDÉåÇL= víkend well LïÉäL= dobře wheel LïáWäL= kolo; volant agree L]DÖêáWL= souhlasit like Lä~fâL= mít rád

4 New Inside Out Elementary strana 4 z 12 mind Lã~fåÇL= mysl; rozum I hate LÜÉfíL= nenávidím I like Lä~fâL= mám rád I love Lä¾îL= miluji; mám strašně rád I prefer LéêfDÑ WL= dávám přednost I really like Lä~fâL= skutečně mám rád I think she s/he s LÖêÉfíL= great/ myslím, že je skvělý OK/terrible. LíÉêfÄäL= hrozný; strašný What about you? = A co ty? think of Lqfåâ=]îL= myslet si o Review A amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný; ohromující apostrophe L]DéflëíêçÑáL= apostrof at the end of Lôí=aáW=ÉåÇ=]îL= na konci (čeho) best friend LÄÉëí=DÑêÉåÇL= nejlepší přítel capital letter Lâôéfíä=DäÉí]L= velké písmeno comma Lâflã]L= čárka (interpunkce) contraction Lâ]åDíêôâpåL= stažení; smrštění fantastic LÑôåDíôëífâL= fantastický; úžasný full stop LÑrä=ëífléL= tečka (interpunkce) good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= hezký; pohledný She looks nice. LpáW=ärâë=å~fëL= Vypadá dobře. headache LÜÉÇÉfâL= bolest/bolení hlavy item L~fí]ãL= položka; kus; věc list LäfëíL= seznam meet LãáWíL= seznámit se; setkat se milk LãfäâL= mléko open L]ré]åL= otevřít possession Lé]DòÉpåL= majetek profile Léê]rÑ~fäL= profil; portrét question LâïÉëíp]åL= otázka; dotaz question mark LâïÉëíp]å=ã^WâL= otazník relax LêfDäôâëL= uvolnit (se) sentence LëÉåí]åëL= věta separate LëÉé]ê]íL= oddělený spend time LëéÉåÇ=í~fãL= (s)trávit čas start Lëí^WíL= začít tall LílWäL= vysoký; velký use LàìWòL= (po)užívat website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Unit 5 airport LÉ]élWíL= letiště before LÄfDÑlWL= předtím než bill LÄfäL= účet; účtenka; bankovka (AmE) body LÄflÇáL= tělo; trup bottle LÄflíäL= láhev brain LÄêÉfåL= mozek breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně Can I have...? Lâ]å=~f=Ü]îL= prosím; mohl bych dostat (při nakupování) champagne LpôãDéÉfåL= šampaňské; sekt clothes Lâä]rÇòL= oblečení cocktail LâflâíÉfäL= koktejl day LÇÉfL= den digest LÇ^fDÇwÉëíL= vstřebat; strávit dinner LÇfå]L= hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) do exercise LÇìW=DÉâë]ë~fòL= cvičit egg and bacon LÉÖL= vejce se slaninou energy (n) LÄÉfâåL= energie; síla Excuse me! LÉå]ÇwáL= Promiňte. get up (phr v) LfâDëâàìWòL= vstát (ráno z postele); postavit se How much is? LÖÉí=¾éL= Kolik stojí? ID (Identity card) L~fDÇáWL= (n) průkaz totožnosti important LfãDélWíåíL= důležitý later LäÉfí]L= později lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) midday LãfÇDÇÉfL= poledne; polední morning LãlWåfÏL= dopoledne; ráno need LåáWÇL= potřebovat newspaper LåàìWëéÉfé]L= noviny perfect Lé WÑfâíL= dokonalý; ideální receipt LêfDëáWíL= stvrzenka; příjmový doklad sandwich LëôåïfÇwL= sendvič sleep LëäáWéL= spát; spánek soap Lë]réL= televizní/rozhlasový seriál stay in LëíÉf=DfåL= zůstat doma sun Lë¾åL= slunce ticket LífâfíL= jízdenka; lístek time Lí~fãL= čas tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný train station LíêÉfå=ëíÉfpåL= vlakové nádraží wake up LïÉfâ=¾éL= probrat (se); probudit wear LïÉ]L= mít na sobě; nosit wine Lï~fåL= víno Monday Lã¾åÇfL= pondělí Tuesday LíàìWòÇfL= úterý Wednesday LïÉåòÇáL= středa Thursday Lq WòÇáL= čtvrtek Friday LÑê~fÇáL= pátek Saturday Lëôí]ÇáL= sobota Sunday Lë¾åÇáL= neděle go home LÖ]r=Ü]rãL= jít domů go on the Internet LÖ]r=flå=aáW= fåí]åéíl= jít (se na něco podívat) na internet go to work LÖ]r=í]=ï WâL= jít do práce have breakfast LÜôî=ÄêÉâÑ]ëíL= snídat dinner LÇfå]L= hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) have a shower LÜôî=]=p~r]L= (o)sprchovat se eight o clock LÉfí=]DâäflâL= osm hodin half past one LÜ^WÑ=é^Wëí=ï¾åL= půl druhé midday LãfÇDÇÉfL= poledne; polední midnight LãfÇå~fíL= půlnoc quarter past three LâïlWí]=é^Wëí= čtvrt na čtyři qêáwl= quarter to five LâïlWí]=í]=Ñ~fîL= tři čtvrtě na pět What time is it? Lïflí=í~fã=fò=fíL= Kolik je hodin? Unit 6 a lot of L]=äflí=]îL= hodně alcohol Lôäâ]ÜfläL= alkoholické nápoje; alkohol also LlWäë]rL= také bank L=ÄôÏâ=L= břeh bar LÄ^WL= bar carnival Lâ^Wåfî]äL= karneval chicken LípfâfåL= kuře close Lâä]ròL= zavřít; zavírat

5 New Inside Out Elementary strana 5 z 12 closed Lâä]ròÇL= uzavřený colourful Lâ¾ä]ÑäL= pestrý; zajímavý; osobitý costume LâflëíàìWãL= kostým; kroj dancing LÇ^WåëfÏL= tanec; tančení date LÇÉfíL= datum; schůzka drumming LÇê¾ãfÏL= bubnování end LÉåÇL= konec, končit evening LfWîåfÏL= večer famous LÑÉfã]ëL= slavný; proslulý festival LÑÉëífîäL= slavnost fireworks LÑ~f]ï WâëL= ohňostroj fish LÑfpL= ryba; ryby fun LѾåL= zábava; zábavný go for a walk LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku go on for LÖ]r=flå=Ñ]L= trvat riding Lê~fÇfÏL= jezdectví; jízda na koni golf LÖfläÑL= golf grand champion Lípôãéá]åL= přeborník; šampion happen LÜôé]åL= stát se; přihodit se have a nap LÜôî=]=åôéL= zdřímnout si in the country Lâ¾åíêáL= na venkově international Lfåí]Dåôp]åäL= mezinárodní leap year LäáWé=àf]L= přestupný rok litre LäáWí]L= litr meat LãáWíL= maso model LãflÇäL= model; modelka other L¾a]L= jiný parade Lé]DêÉfÇL= slavnostní pochod/průvod; přehlídka park Lé^WâL= park; sad party Lé^WíáL= večírek; oslava polo Lé]rä]rL= pólo post office Lé]rëí=flÑfëL= pošta pyjamas LéfDÇw^Wã]òL= pyžamo racing driver LêÉfëfÏ=Çê~fî]L= závodník roast dinner Lê]rëí=Çfå]L= večeře z pečených pokrmů school LëâìWäL= škola street LëíêáWíL= ulice wrestling LêÉëäfÏL= zápas supermarket LëìWé]ã^WâfíL= supermarket take place LíÉfâ=éäÉfëL= přihodit se; uskutečnit se traditional Líê]DÇfp]åäL= tradiční train LíêÉfåL= trénovat training LíêÉfåfÏL= trénink; výcvik; výuka vegetables LîÉÇwí]ÄäòL= zelenina visit LîfòfíL= navštívit; přijet/přijít na návštěvu visitor Lîfòfí]L= návštěvník weigh LïÉfL= zvážit; vážit wrestler LêÉëä]L= zápasník always LlWäïÉfòL= vždy; stále ever LÉî]L= někdy; vůbec kdy hardly ever LÜ^WÇäf=DÉî]L= zřídka kdy never LåÉî]L= nikdy often LflÑåL= často sometimes Lë¾ãí~fãòL= někdy usually LàìWwì]äáL= obvykle January LÇwôåàr]êáL= leden February LÑÉÄêr]êáL= únor March Lã^WípL= březen April LÉféê]äL= duben May LãÉfL= květen June LÇwìWåL= červen July LÇwìDä~fL= červenec August LlWÖ]ëíL= srpen September LëÉéDíÉãÄ]L= září October LflâDí]rÄ]L= říjen November Lå]rDîÉãÄ]L= listopad December LÇfDëÉãÄ]L= prosinec do (your) homework LÇrW=Ü]rãî WâL= (u)dělat domácí úkoly do the ironing L~f]åfÏL= žehlení do the shopping LpfléfÏL= nákup(y) do the washing LïflpfÏL= umývání do the washing up LïflpfÏ=¾éL= umývání nádobí make a lot of noise LålfòL= hluk make dinner LãÉfâ=Çfå]L= uvařit večeři make long phone LãÉfâ=äflÏ=Ñ]rå= calls âlwäòl= dlouho telefonovat make my bed LãÉfâ=ã~f=ÄÉÇL= ustlat si postel make the LãÉfâ=a]= dělat rozhodnutí decisions at night/the weekend/five o'clock in the morning/the evening/the spring/june ÇáDëfw]åòL= = v noci, o víkendu, v pět hodin = ráno, večer, na jaře, v červnu on Sunday = v neděli on 1st May etc = prvního května autumn LlWí]ãL= podzim spring LëéêfÏL= jaro summer Lë¾ã]L= léto winter Lïfåí]L= zima Unit 7 a long time ago L]=äflÏ=í~fã=]DÖ]rL=dávno accident LôâëfÇ]åíL= (dopravní) nehoda; nešťastná náhoda again L]DÖÉåL= opět; zase; znovu ago L]DÖ]rL= před (o čase) alone L]Dä]råL= sám; samotný attack L]DíôâL= napadení; útok; napadnout bath LÄ^WqL= vana terrified LíÉêfÑ~fÇL= vyděšený; vystrašený beach LÄáWípL= pláž; mořský břeh boat LÄ]ríL= člun; loď(ka) catch LâôípL= chytit; chytat; chytnout clothing Lâä]rafÏL= oblečení; oděvy (obecně) cold Lâ]räÇL= studený come along Lâ¾ã=]DäflÏL= přijít; (za)stavit se; vyskytnout se demonstrate LÇÉã]åëíêÉfíL= předvést; ukázat dolphin LÇfläÑfåL= delfín enjoy LfåDÇwlfL= těšit se z čeho; užívat si enormous LfDålWã]ëL= obrovský; nesmírný everybody LÉîêfÄflÇáL= každý; všichni exhibition LÉâëfDÄfpåL= výstava eye L~fL= oko fall LÑlWäL= padat; spadnout (fall in love - zamilovat se) family-run LÑôãfäá=ê¾åL= rodinný (napr. podnik) find a way LÑ~fåÇ=]=ïÉfL= najíst způsob finish LÑfåfpL= dokončit; ukončit

6 New Inside Out Elementary strana 6 z 12 fisherman LÑfp]ã]åL= rybář fishing boat LÑfpfÏ=DÄ]ríL= rybářský člun foreigner LÑflêfå]L= cizinec free time LÑêáW=Dí~fãL= volný čas from side to side Ñê]ã=ë~fÇ=í]=ë~fÇ= ze strany na stranu go fishing LÖ]r=DÑfpfÏL= jít na ryby grey LÖêÉfL= šedý; šedivý hear LÜf]L= slyšet; vyslechnout hero LÜf]ê]rL= hrdina; idol hold LÜ]räÇL= držet ice L~fëL= led in the middle of få==a]=ãfçäl= uprostřed inside Lfåë~fÇL= uvnitř; dovnitř knock LåflâL= (za)klepat; (za)bušit lagoon Lä]DÖìWåL= laguna; jezírko last Lä^WëíL= poslední; minulý local Lä]râäL= místní lose LäìWòL= prohrát; ztratit main LãÉfåL= hlavní monster Lãflåëí]L= příšera motor Lã]rí]L= motor motor boat Lã]rí]=Ä]ríL= motorový člun move LãìWîL= (po)hnout (se) near Låf]L= blízko; nedaleko nearly Låf]äfL= téměř; skoro nobody Lå]rÄflÇáL= nikdo ocean L]rpåL= oceán; moře point LélfåíL= ukázat; (na)mířit port LélWíL= přístav protective clothing Léê]DíÉâífî= ochranný oděv âä]rafïl= push away Lérp=]DïÉfL= odehnat realise LêáW]ä~fòL= uvědomit si remember LêfDãÉãÄ]L= pamatovat si return LêfDí WåL= zpáteční jízdenka; vrátit se rock LêflâL= kolébat (se); houpat (se) shark Lp^WâL== žralok shout Lp~ríL= (za)křičet; řvát sit LëfíL= sedět sports shop LëélWíë=pfléL= obchod se sportovními potřebami square LëâïÉ]L= náměstí; čtverec; čtvercový; hranatý stay LëíÉfL= zůstat; pobyt; návštěva still LëífäL= stále stop LëífléL= přestat; zastavit story LëílWêfL= příběh surf Lë WÑL= příboj; vlnobití surf-board Lë WÑ=ÄlWÇL= surfové prkno terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný theatre Lqf]í]L= divadlo wait LïÉfíL= čekat want LïflåíL= chtít warm LïlWãL= teplý; teplo wetsuit LïÉíëìWíL= neoprénová kombinéza young Là¾ÏL= mladý diving LÇ~fîfÏL= potápění; skoky do vody fishing LÑfpfÏL= rybaření; rybolov kite surfing Lâ~fí=ë WÑfÏL= kite surfing sailing LëÉfäfÏL= plachtění; plachtařský sport scuba diving LëâìWÄ]=Ç~fîfÏL= hlubinné potápění (s přístrojem) surfing Lë WÑfÏL= surfing windsurfing LïfåÇë WÑfÏL= windsurfing cloudy Lâä~rÇáL= zamračený foggy LÑflÖáL= mlhavo rain LêÉfåL= déšť; pršet snow Lëå]rL= sníh; sněžit sunny Lë¾åáL= slunečno What s the weather like? = Jaké je počasí? windy LïfåÇáL= větrno Unit 8 across L]DâêflëL= přes; napříč advertisement L]ÇDî Wífëã]åíL= reklama; inzerát area LÉ]êá]L= oblast; rozloha arrive L]Dê~fîL= přijet; přijít; přiletět; přistát at sea L]í=ëáWL= na moři baby LÄÉfÄáL= dítě, batole be lucky LÄáW=ä¾âáL= mít štěstí change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna citizen LëfífòåL= občan come last Lâ¾ã=ä^WëíL= skončit poslední continue Lâ]åDífåàìWL= pokračovat decide LÇfDë~fÇL= rozhodnout (se) edition LfDÇfpåL= vydání editor LÉÇfí]L= redaktor; vydavatel; korektor enter LÉåí]L= vstoupit exam LfÖDòôãL= zkouška fall in love LÑlWä=få=ä¾îL= zamilovat se fast LÑ^WëíL= rychlý; rychle film director LÑfäã=Ç~fDêÉâí]L= filmový režisér future LÑàìWíp]L= budoucnost divorced LÇfDîlWëíL= rozvedený/rozvedená get married LÖÉí=ãôêfÇL= oženit se; vdát se hungry LܾåÖêáL= hladový incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuvěřitelný inspiration Lfåëé]DêÉfp]åL= inspirace instructor LfåDëíê¾âí]L= instruktor interested Lfåíê]ëífÇL= (be ~) zajímat se interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview journey LÇw WåáL= cesta leave LäáWîL= odejít; odjet; opustit Let s have... LäÉíë=ÜôîL= Dejme si (nápoj). line Lä~fåL= telefonní spojení love affair Lä¾î=]DÑÉ]L= milostná aféra lovely Lä¾îäáL= půvabný; příjemný lunchtime Lä~åípí~fãL= doba oběda; poledne modern art LãlWÇ]å=^WíL= moderní umění motorway Lã]rí]ïÉfL= dálnice move LãìWîL= přestěhovat se move house LãrWî=Ü~rëL= přestěhovat se nomination LåflãfDåÉfpåL= nominace part Lé^WíL= role plane LéäÉfåL= letadlo popular Léfléàrä]L= oblíbený; populární presenter LéêfDòÉåí]L= moderátor; konferenciér primary school Léê~fã]êá=ëâìWäL= základní škola pro žáky od do let (GB) private Léê~fî]íL= soukromý; důvěrný

7 New Inside Out Elementary strana 7 z 12 race LêÉfëL= závod real Lêf]äL= opravdový; skutečný relationship LêfDäÉfpåpféL= vztah; poměr remaining LêfDãÉfåfÏL= zbývající retire LêfDí~f]L= odejít do důchodu; ukončit kariéru row Lê]rL= řada rowing Lê]rfÏL= veslování serious Lëf]êf]ëL= vážný several LëÉîê]äL= několikrát ship LpféL= loď snack LëåôâL= svačina; malé občerstvení snake LëåÉfâL= had spider Lëé~fÇ]L= pavouk star Lëí^WL= hvězda team LíáWãL= tým; družstvo mountains Lã~råífåòL= hory the press La]=DéêÉëL= tisk thirsty Lq WëíáL= žíznivý typical LíféfâäL= typický unfortunately L¾åDÑlWíp]å]íäáL= bohužel; naneštěstí Welcome to... LïÉäâ]ã=í]L= vítejte v Why don t you...? Lï~f=Ç]råí=àì= Proč ne? Co kdybys? winner Lïfå]L= vítěz wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= nádherný angry LôÏÖêáL= rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený embarrassed LfãDÄôê]ëíL= zahanbený; v rozpacích excited LfâDë~fífÇL= nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený frightened LÑê~fíåÇL= vyděšený; vystrašený happy LÜôéáL= šťastný; spokojený nervous Lå Wî]ëL= nervózní; úzkostlivý relieved LêfäáWîÇL= uklidněný; s úlevou sad LëôÇL= smutný; nešťastný worried Lï¾êfÇL= ustaraný; znepokojený Review B act LôâíL= hrát (v divadle); (za)chovat se band LÄôåÇL= kapela; skupina; tlupa break LÄêÉfâL= rozbít (se/si), zlomit (se/si) charity LípôêfíáL= dobročinná činnost community work Lâ]ãDàìWå]íá= komunitní práce ï WâL= concert Lâflåë]íL= koncert creative LâêfDÉfífîL= tvořivý; tvůrčí dancing LÇ^WåëfÏL= tanec; tančení competition Lâflãé]DífpåL= soutěž driving test LÇê~fîfÏ=íÉëíL= řidičské zkoušky free LÑêáWL= volný; bezplatný lifeguard Lä~fÑÖ^WÇL= plavčík memorable LãÉã]ê]ÄäL= památný organise LlWÖ]å~fòL= (z)organizovat; zařídit poor Lér]L= chudý; chudobný; nuzný prize Léê~fòL= cena; výhra rich LêfípL= bohatý; zámožný swim LëïfãL= plavat sympathetic Lëfãé]DqÉífâL= soucítící; soucitný trainer LíêÉfå]L= trenér; cvičitel youth club LàìWq=âä¾ÄL= mládežnický klub Unit 9 alarm clock L]Dä^Wã=âäflâL= budík apparently L]Déôê]åíäfL= očividně block of flats LÄäflâ=]î=ÑäôíëL= panelák build LÄfäÇL= postavit; vybudovat chandelier LípôåÇ]Däf]L= lustr choose LípìWòL= vybrat (si) coast Lâ]rëíL= pobřeží corner LâlWå]L= koutek; kout cost LâflëíL= stát (o ceně) crystal LâêfëíäL= krystal; křišťál; křišťálově čistý employee LÉãéälfDáWL= zaměstnanec escape LfDëâÉféL= uprchnout; utéct exclusive LáâëDâäìWëfîL= exkluzivní; výhradně family LÑôã]äáL= rodina; rodinný life Lä~fÑL= život fitness centre LÑfíå]ë=ëÉåí]L= fitnes centrum floor LÑälWL= podlaha guest LÖÉëíL= host; návštěvník hairdryer LÜÉ]Çê~f]L= vysoušeč vlasů; fén heating LÜáWífÏL= topení help LÜÉäéL= pomoci; pomoc hill LÜfäL= kopec; pahorek immediately LfDãáWÇfîíäfL= okamžitě island L~fä]åÇL= ostrov; ostrůvek It doesn t work. Lfí=Ǿòåí=ï WâL= Nefunguje to. lake LäÉfâL= jezero lifetime Lä~fÑí~fãL= život (jednotlivce); doba života; doživotní light Lä~fíL= světlo; osvětlení luxury Lä¾âp]êáL= luxus; přepych luxury Lä¾âp]êáL= luxus; přepych paradise Léôê]Ç~fëL= ráj peace LéáWëL= mír; klid; pohoda place LéäÉfëL= políčko (ve stolních hrách) public Lé¾ÄäfâL= veřejný quiet Lâï~f]íL= tichý; klidný reception LêfDëÉép]åL= hostina; formální oslava relax LêfDäôâëL= uvolnit (se) remote control Lêf?ã]rí= dálkové ovládání â]ådíê]räl= river Lêfî]L= řeka road Lê]rÇL= cesta; silnice seaplane LëáWéäÉfåL= hydroplán service Lë WîfëL= služba shampoo LpôãDìWL= šampón simple LëfãéäL= jednoduchý; prostý soap Lë]réL= mýdlo spa Lëé^WL= lázně spacious LëéÉfp]ëL= prostorný stress LëíêÉëL= napětí; stres; zdůraznit suite LëïáWíL= apartmá swimming pool LëïfãfÏ=éìWäL= (plavecký) bazén; plovárna there is LaÉ]ê=fòL= (někde něco) je there are LaÉ]ê=^WL= jsou towel Lí~r]äL= ručník; osuška tropical LíêfléfâäL= tropický veranda Lî]DêôåÇ]L= veranda

8 New Inside Out Elementary strana 8 z 12 village LîfäfÇwL= vesnice wall LïlWäL= stěna; zeď well-equipped LïÉä=fDâïféíL= dobře vybavený armchair L^WãípÉ]L= křeslo bath LÄ^WqL= vana bed LÄÉÇL= postel bookcase LÄrââÉfëL= knihovna (kus nábytku) carpet Lâ^WéfíL= koberec clock LâäflâL= hodiny coffee table LâflÑf=íÉfÄäL= konferenční stolek cooker Lârâ]L= vařič; sporák cupboard Lâ¾Ä]ÇL= skříň(ka); kredenc curtains Lâ Wí]åòL= závěsy; záclony cushion LâìWp]åL= polštář; polštářek desk LÇÉëâL= psací stůl; lavice fridge LÑêfÇwL= lednička lamp LäôãéL= lampa; světlo mirror Lãfê]L= zrcátko; zrcadlo picture Léfâíp]L= obraz; portrét plant Léä^WåíL= rostlina plasma TV Léä]òã]=íáWîáWL= plazmový televizor rug Lê¾ÖL= koberec; rohožka shower Lp~r]L= sprchový kout; sprcha sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč washbasin LïflpÄÉfëåL= umyvadlo by LÄ~fL= u; v; vedle in LfåL= v near Låf]L= blízko; nedaleko on LflåL= na bathroom LÄ^WqêìWãL= koupelna bedroom LÄÉÇêìWãL= ložnice kitchen Lâfíp]åL= kuchyně living room LäfîfÏ=êìWãL= obývací pokoj Unit 10 be based on LÄÉfëíL= být založený na birthday LÄ WqÇÉfL= narozeniny business dinner LÄfòåfë=Çfå]L= obchodní oběd customer Lâ¾ëí]ã]L= zákazník; host delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný diet LÇ~f]íL= dieta fall asleep LÑlWä=]DëäáWéL= usnout follow LÑflä]rL= (ná)sledovat healthy LÜÉäqáL= zdravý human LÜàìWã]åL= člověk; lidský body LÄflÇáL= tělo; trup I d like L~fÇ=ä~fâL= Dal bych si (jídlo, nápoj) imagine LfDãôÇwfåL= představit si; myslit si lose weight LäìWò=ïÉfíL= zhubnout menu LãÉåàìWL= jídelní lístek occasion L]DâÉfw]åL= příležitost pay LéÉfL= (za)platit pocket LéflâfíL= kapsa rule LêìWäL= pravidlo; řád; zásada slim LëäfãL= štíhlý slowly Lëä]räáL= pomalu unhealthy L¾åDÜÉäqáL= nezdravý way LïÉfL= způsob Would you like...? LïrÇ=àì=ä~áâL= Dáte si (jídlo, nápoj)? apple LôéäL= jablko banana LÄ]Då^Wå]L= banán bean LÄáWåL= bob; fazole; zrnko bread LÄêÉÇL= chléb brown bread LÄê~rå=ÄêÉÇL= tmavý chléb butter Lľí]L= máslo cake LâÉfâL= dort; koláč carbohydrates Lâ^WÄ]rDÜ~fÇêÉfíë uhlohydráty L= carrot Lâôê]íL= mrkev; karotka cauliflower LâfläfÑä~r]L= květák cereal LëáWêf]äL= cereálie cheese LípáWòL= sýr chicken LípfâfåL= kuře egg LÉÖL= vejce fish LÑfpL= ryba; ryby fruit LÑêìWíL= ovoce fruit salad LÑêìWí=ëôä]ÇL= ovocný salát garlic LÖ^WäfâL= česnek grape LÖêÉféL= hrozen lemon LäÉã]åL= citrón margarine Lã^WÇw]DêáWåL= margarín mayonnaise LãÉf]DåÉfòL= majonéza meat LãáWíL= maso melon LãÉä]åL= meloun mushroom Lã¾pêrãL= houba mustard Lã¾ëí]ÇL= hořčice olive oil Lfläfî=lfäL= olivový olej onion L¾åà]åL= cibule orange LflêfåÇwL= pomeranč; oranžáda pasta Léôëí]L= těstoviny pear LéÉ]L= hruška pepper LéÉé]L= pepř; paprika potato Lé]DíÉfí]rL= brambor protein Léê]ríáWåL= protein rice Lê~fëL= rýže salt LëlWäíL= sůl sandwich LëôåïfÇwL= sendvič seafood LëáWÑìWÇL= mořské ryby; korýši apod. jako potrava strawberry LëíêlWÄ]êáL= jahoda; jahodový tomato Lí]Dã^Wí]rL= rajče vegetable LîÉÇwí]ÄäL= zelenina white bread Lï~fí=ÄêÉÇL= bílý chléb coke Lâ]râL= kola milk LãfäâL= mléko orange juice LflêfåÇw=ÇwìWëL= pomerančový džus water LïlWí]L= voda Unit 11 bird LÄ WÇL= pták bright LÄê~fíL= jasný; bystrý; zářivý ceremony LëÉê]ã]åáL= obřad; slavnost changing room LípÉfåÇwfÏ=êìWãL= zkušební kabinka fabulous LÑôÄà]ä]ëL= báječný fashion LÑôpåL= móda fat LÑôíL= tlustý; tělnatý fruit juice LÑêìWí=ÇwìWëL= ovocný džus hobby LÜflÄáL= koníček medium LãáWÇá]ãL= střední of your choice L]î=àlW=íplfëL= dle vlastního výběru outside L~ríDë~fÇL= před (budovou) photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L= fotograf right Lê~fíL= pravý; správný

9 New Inside Out Elementary strana 9 z 12 sing LëfÏL= (za)zpívat special LëéÉpäL= speciální stand up LëíôåÇ=¾éL= vstát; stoupnout si subscription Lë]ÄDëâêfép]åL= předplatné traffic LíêôÑfâL= dopravní/pouliční ruch; provoz try on Líê~f=DflåL= vyzkoušet (oblečení) turn around Lí Wå=]Dê~råÇL= otočit se (dokola) window LïfåÇ]rL= okno wrong LêflÏL= špatný accessories L]âDëÉë]êfòL= doplňky belt LÄÉäíL= pásek; řemen boots LÄìWíëL= kotníkové sportovní boty; vysoké boty bow tie LÄ]r=í~fL= motýlek casual Lâôwr]äL= neformální (oblečení) casual clothes Lâôwr]ä=âä]rÇòL= neformální oblečení coat Lâ]ríL= kabát dress LÇêÉëL= šaty (dámské) footwear LÑríïÉ]L= vše, co se nosí na nohou formal LÑlWãäL= formální; společenský formal clothes LÑlWãä=âä]rÇòL= formální oděv hat LÜôíL= klobouk; pokrývka hlavy item of clothing L^fí]ã=]î= jednotlivé oblečení Dâä]rafÏL= jacket LÇwôâfíL= sako; kabátek jeans LÇwáWåòL= džíny; rifle pair of trousers LéÉ]ê=]î=íê~rò]òL= kalhoty (jedny) pair of shoes LéÉ]ê=]î=pìWòL= boty (jedny) ring LêfÏL= prsten; kroužek shirt Lp WíL= košile shoes LpìWòL= boty socks LëflâëL= ponožky suit LëìWíL= kostým (dámský); oblek (pánský) sweater LëïÉí]L= svetr tie Lí~fL= kravata; vázanka top LífléL= vršek; vrch tracksuit LíêôâëìWíL= tepláková souprava trainers LíêÉfå]òL= sportovní/běžecké boty trousers Líê~rò]òL= kalhoty T-shirt LíáW=p WíL= tričko underpants L¾åÇ]éôåíëL= pánské spodky underwear L¾åÇ]ïÉ]L= (spodní) prádlo beard LÄf]ÇL= vousy; plnovous beautiful LÄàìWífÑäL= krásný blond LÄäflåÇL= světlovlasý; světlý; blond blue LÄäìWL= modrý curly Lâ WäáL= kudrnatý; vlnitý dark LÇ^WâL= tmavý; tma dark brown LÇ^Wâ=Äê~ìåL= tamvě hnědý earrings Lf]êfÏòL= náušnice eyes L~fòL= oči gold LÖ]räÇL= zlato; zlatý (barva) good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= hezký; pohledný gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý green LÖêáWåL= zelený grey LÖêÉfL= šedý; šedivý hair LÜÉ]L= vlasy handsome LÜôåë]ãL= hezký; pěkný highlights LÜ~fä~fíëL= 0 long LäflÏL= dlouhý; dlouho medium-length LãáWÇá]ã=äÉÏqL= polodlouhé short LplWíL= krátký; malý (postavou) straight LëíêÉfíL= rovný; přímý sweet LëïáWíL= sladký; příjemný wavy LïÉfîfL= vlnitý; zvlněný moustache Lã]Dëí^WpL= knír; knírek shaved head LpÉfîÇ=ÜÉÇL= dohola ostříhaná hlava smile Lëã~fäL= úsměv; usmívat se; usmát se tattoo Lí]DíìWL= tetování Unit 12 another L]Då¾a]L= další; jiný average LôîêfÇwL= průměr; průměrný backpack LÄôâéôâL= ruksak; batoh be worth LÄá=ï WqL= mít cenu; stát za to belong to LÄfDäflÏ=íìWL= patřit (k) better LÄÉí]L= lepší brilliant LÄêfäf]åíL= vynikající; báječný; velmi nadaný brown LÄê~råL= hnědý careful LâÉ]Ñ]äL= opatrný celebrity Lë]DäÉÄêfíáL= známá osobnost; celebrita collector Lâ]DäÉâí]L= sběratel cook LârâL= vařit; kuchař cosmetics LâflòDãÉíáâëL= kosmetika cry Lâê~fL= plakat; křičet driver LÇê~fî]L= řidič everyone LÉîêáï¾åL= každý find LÑ~fåÇL= najít flat LÑäôíL= byt glasses LÖä^WëfòL= brýle haircut LÜÉ]â¾íL= účes; sestřih handwriting LÜôåÇê~fífÏL= rukopis; písmo huge LÜàìWÇwL== obrovský; obrovitý in total Lfå=Dí]ríäL= celkem interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview key LâáWL= klíč leather LäÉa]L= kůže letter LäÉí]L= písmeno; dopis lose LäìWòL= prohrát; ztratit lost LäflëíL= ztracený; zabloudilý lost property Läflëí=éêflé]íáL= ztracené věci low Lä]rL= nízký; nízko miserable Lãfòê]ÄäL= nešťastný; utrápený monument Lãflåàìã]åíL= památník; monument nylon Lå~fäflåL= nylon object LflÄÇwÉâíL= předmět office LflÑfëL= kancelář; úřad old L]räÇL= starý original L]DêfÇwfåäL= původní; originální passport Lé^WëélWíL= (cestovní) pas pen LéÉåL= pero; propisovačka plastic LéäôëífâL= umělá hmota; plast; plastový present LéêÉòåíL= dárek research LêfDë WípL= výzkum ring LêfÏL= zvonit; kroužek; prsten romantic Lê]rDãôåífâL= romantický shopping bag LpfléfÏ=ÄôÖL= nákupní taška soon LëìWåL= brzy; zanedlouho swear LëïÉ]L= nadávat; mluvit hrubě

10 New Inside Out Elementary strana 10 z 12 valuable Lîôäàì]ÄäL= cenný; hodnotný violent Lî~f]ä]åíL= násilný; násilnický visit LîfòfíL= navštívit; přijet/přijít na návštěvu white Lï~fíL= bílý bill LÄfäL= účet; účtenka; bankovka (AmE) cheap LípáWéL= levný credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta debt LÇÉíL= dluh earn L WåL= vydělat; vydělávat salary Lëôä]êáL= (stálý) plat save LëÉfîL= šetřit; spořit spend LëéÉåÇL= utratit; vydat (peníze) Review C certainly Lë WíåäáL= jistě; samozřejmě chef LpÉÑL= šéfkuchař cow Lâ~rL= kráva dish LÇfpL= jídlo; pokrm; nádoba; mísa dress code LÇêÉë=Dâ]rÇL= formálně nebo sociálně vyžadovaný způsob oblékání great time LÖêÉfí=í~fãL= (have a ~) mít se výborně market Lã^WâfíL= trh; tržiště of course L]î=DâlWëL= samozřejmě owner L]rå]L= majitel pencil LéÉåëäL= tužka pub Lé¾ÄL= hospoda relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý reservation LêÉò]DîÉfpåL= rezervace; zamluvení seat LëáWíL= sedadlo; místo steakhouse LëíÉfâ=Ü~rëL= restaurace specializovaná na steaky unusual L¾åDàìWwì]äL= neobvyklý window table LïfåÇ]r=íÉfÄäL= stůl u okna Unit 13 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat all over the world LlWä=]rî]=a]= po celém světě ï WäÇL= back LÄôâL= záda badly LÄôÇäáL= špatně bank balance LÄ]Ïâ=Äôä]åëL= zůstatek na účtu can LâôåL= plechovka can you Lâ]å=àìL= Můžeš? check LípÉâL= prověřit; (z)kontrolovat chess LípÉëL= šachy cold Lâ]räÇL= nachlazení company Lâ¾ãé]åáL= společnost compose Lâ]ãDé]ròL= složit; (z)komponovat (hudbu) cook LârâL= vařit; péci se dance LÇ^WåëL= tancovat; tančit; tanec company Lâ¾ãé]åáL= společnost draw LÇêlWL= (na)kreslit full of LÑrä=]îL= plný (čeho) happily LÜôéfäáL= šťastně, naštěstí join LÇwlfåL= připojit se k; přidat se k laugh Lä^WÑL= (za)smát se lottery ticket Läflí]êf=DífâfíL= los loudly Lä~rÇäáL= hlasitě; hlučně perform Lé]DÑlWãL= účinkovat; hrát phone LÑ]råL= telefon practise LéêôâífëL= cvičit quietly Lâï~f]íäáL= tiše; poklidně side Lë~fÇL= strana ski LëâáWL= lyžovat stomach Lëí¾ã]âL= žaludek; břicho swim LëïfãL= plavat talent Líôä]åíL= nadání; talent queen of LâïáWå=]îL= královna (čeho) type Lí~féL= psát (na stroji, na počítači) sure Lpr]L= jistý; jistě confident LâflåÑfÇ]åíL= sebejistý; přesvědčený funny LѾåáL= legrační; divný friendly LÑêÉåÇäáL= přátelský generous LÇwÉå]ê]ëL= velkorysý; štědrý quiet Lâï~f]íL= tichý; klidný; rozvážný; zdrženlivý selfish LëÉäÑfpL= sobecký; egocentrický sensible LëÉåë]Ä]äL= rozumný; soudný serious Lëf]êf]ëL= vážný; uzavřený; přemýšlivý shy Lp~fL= plachý; stydlivý; nesmělý stupid LëíàìWéfÇL= hloupý unfriendly L¾åDÑêÉåÇäáL= nepřátelský; nevlídný all the time LçWä=a]=í~fãL= pořád every day/two weeks = každý den/každé dva týdny once/twice a month/year Lï~åëI=íï~áëL= jednou/dvakrát za měsíc three/four etc Lí~fãòL= tři/čtyři krát za týden times a week/year etc Unit 14 appointment L]Délfåíã]åíL= sjednaná schůzka Argentina L^WÇw]åDíáWå]L= Argentina armed L^WãÇL= ozbrojený arrest L]DêÉëíL= zatknout; zajistit (podezřelého) attempt L]DíÉãéíL= pokus believe LÄfDäáWîL= věřit book LÄrâL= rezervovat (si); objednat předem border LÄlWÇ]L= hranice complain Lâ]ãDéäÉfåL= stěžovat si change your mind LípÉfåÇw=à]= Dã~fåÇL= změnit názor; rozmyslet se Chile LípfäáL= Chile competitive Lâ]ãDéÉí]ífîL== soutěživý; konkurenční congratulations Lâ]å?Öêôíp]DäÉfpåL=blahopřání; gratulace correct Lâ]DêÉâíL= správný crazy LâêÉfòáL= šílený; bláznivý dark LÇ^WâL= tmavý; tma eviction LÉDîfâp]åL= vyřazení; soudní vystěhování farm LÑ^WãL= farma; zemědělská usedlost farmer LÑ^Wã]L= farmář; zemědělec; sedlák fear LÑf]L= strach fill LÑfäL= naplnit; plnit first LÑ WëíL= poprvé foreign LÑflê]åL= zahraniční; cizí good luck LÖrÇ=ä¾âL= hodně štěstí

11 New Inside Out Elementary strana 11 z 12 grow up LÖê]r=¾éL= vyrůst(at) harmless LÜ^Wãä]ëL= neškodný housemate LÜ~rëãÉfíL= spolubydlící hurt LÜ WíL= zraněný (i citově) interviewer Lfåí]îàìW]L= reportér; tazatel lesson LäÉëåL= hodina Let s go/do/watch LäÉíëL= etc Pojďme/Co kdybychom šli/udělali/dívali se make up LãÉfâ¾éL= make up; líčení miss LãfëL= postrádat; chybět movie star LãìWîáW=ëí^WL= filmová hvězda operation Lflé]DêÉfpåL= operace plan LéäôåL= (na)plánovat planet LéäôåfíL= planeta record LêfDâlWÇL= zaznamenat; nahrát retire LêfDí~f]L= odejít do důchodu; ukončit kariéru rob LêflÄL= (vy/u/o)loupit save LëÉfîL= šetřit; spořit Shall we/i...? LpôäL= Mám(e)? singing career LëfÏfÏ=â]Dêf]L= zpěvácká kariéra sociable Lë]rp]ÄäL= společenský; družný stranger LëíêÉfåÇw]L= cizí/neznámý člověk successful Lë]âDëÉëÑ]äL= úspěšný the king of LâfÏL= král (čeho) ugly L¾ÖäáL= ošklivý; škaredý character Lâôê]âí]L= postava (v lit. a film. díle) channel LípôåäL= program; kanál (televizní) general knowledge LÇwÉå]ê]ä=åfläfÇwL= všeobecné znalosti humour LÜàìWã]L= humor on LflåL= na programme Léê]rÖêôãL= program; pořad switch on Lëïfíp=DflåL= zapnout; spustit switch off Lëïfíp=DflÑL= vypnout; odpojit watch TV Lïflíp=íáWîáWL= dívat se na televizi cartoon Lâ^WDíìWåL= kreslený film; kreslený seriál chat show Lípôí=p]rL= televizní/rozhlasová beseda (se známými osobnostmi) comedy drama Lâflã]Çá=Çê^Wã]L= komediální drama documentary LÇflâàìDãÉåíêáL= dokumentární (film, pořad) game show LÖÉfã=p]rL= (televizní) soutěž the news LåàìWòL= televizní noviny quiz show Lâïfò=p]rL= televizní kvíz reality TV show LêfDôäfíá=íáW=îáW= televizní reality show p]rl= soap opera Lë]ré=flé]ê]L= televizní/rozhlasový seriál Unit 15 adventure trip L]ÇDîÉåíp]=íêféL= dobrodružný výlet adventurous L]ÇDîÉåíp]ê]ëL= riskující; podnikavý ask L^WëâL= ptát se; zeptat se celebrate LëÉä]ÄêÉfíL= (o)slavit; oslavovat continent Lâflåífå]åíL= světadíl crew LâêìWL= posádka desert LÇÉò]íL= poušť environment LfåDî~fê]åã]åíL= životní prostředí experience LfâDëéf]êá]åëL= zážitek experienced LfâDëéf]êf]åëíL= zkušený great LÖêÉfíL= skvělý; úžasný; velký group LÖêìWéL= skupina Have you ever been to...? LÄáWåL= Už si někdy byl (někde)? historical LÜfëDíflêfâäL= historický honeymoon LܾåfãìWåL= svatební cesta; líbánky I ve been to LÄáWåL= Už jsem byl (někde). journey LÇw WåáL= cesta list LäfëíL= seznam memory LãÉã]êáL= paměť overland L]rî]äôåÇL= pozemní; po souši passion Léôp]åL= vášeň play LéäÉfL= hrát; hra; drama postcard Lé]rëíâ^WÇL= pohlednice; korespondenční lístek respect LêfDëéÉâíL= ohled; hledisko secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB) sex LëÉâëL= pohlaví situation LëfípìDÉfpåL= situace traveller Líêôî]ä]L= cestovatel trip LíêféL= výlet; zájezd truck Líê¾âL= nákladní auto wedding LïÉÇfÏL= svatba wild Lï~fäÇL= divoký; nevázaný apple pie Lôéä=é~fL= jablečný koláč ice cream L~fë=âêáWãL= zmrzlina liver pâté Läfî]=éôíÉfL= játrová paštika main course LãÉfå=âlWëL= hlavní jídlo medium LãáWÇá]ãL= střední mineral water Lãfå]ê]ä=ïlWí]L= minerální voda; minerálka non-smoking Låflå=Dëã]râfÏL= nekuřácký rare LêÉ]L= vzácný; řídký red wine LêÉÇ=ï~fåL= červené víno prawn LéêlWåL= garnát salmon Lëôã]åL= losos smoking Lëã]râfÏL= kouření starter Lëí^Wí]L= předkrm Unit 16 bridge LÄêfÇwL= most building LÄfäÇfÏL= budova; stavba church Líp WípL= kostel; církev cycle Lë~fâäL= jet na kole drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) field LÑáWäÇL= pole hot springs LÜflí=ëéêfÏòL= horké vřídlo kangaroo LâôÏÖ]DêìWL= klokan koala Lâ]rD^Wä]L= koala lighthouse Lä~fíÜ~rëL= maják make money LãÉfâ=Dã¾åfL= vydělávat peníze map LãôéL= mapa; plán (města) motorway café Lã]rí]ïÉf=âôÑÉfL=motorest rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= deštný prales rainy season LêÉfåf=ëáWò]åL= období dešťů roundabout Lê~råÇ]Ä~ríL= kruhový objezd scenery LëáWå]êáL= výprava (v divadle); krajina; příroda spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= velkolepý; honosný tent LíÉåíL= stan tourist Lír]êfëíL= turista/turistka traffic jam LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravní zácpa waterfall LïlWí]ÑlWäL= vodopád Go down LÖ]r=Ç~råL= jít po (ulici) Go straight on LÖ]r=ëíêÉfí=flåL= jít přímo

12 New Inside Out Elementary strana 12 z 12 Go to the end of = jít až na konec on the left/right = vlevo/vpravo Take the first/second = zabočit do první/druhé turning Lí WåfÏL= odbočka turn Lí WåL= točit se; zabočit across L]DâêflëL= přes; napříč along L]DäflÏL= podél down LÇ~råL= dolů, dole into Lfåí]L= do out of L~rí=]îL= ven z over L]rî]L= přes past Lé^WëíL= kolem (minout něco) through LqêìWL= skrz; skrze up L¾éL= nahoru, nahoře, na Review D air LÉ]L= vzduch baker LÄÉfâ]L= pekař blind LÄä~fåÇL= slepý business LÄfòå]ëL= obchod busy LÄfòáL= zaneprázdněný; rušný climb Lâä~fãL= (vy)lézt; vyšplhat se (na) daily LÇÉfäáL= deník (noviny) dentist LÇÉåífëíL= zubař; zubní lékař details LÇáWíÉfäòL= detaily distance LÇfëí]åëL= vzdálenost dream LÇêáWãL= sen; ideál fact LÑôâíL= skutečnost, fakt bad LÄôÇL= špatný; strašný; ošklivý firefighter LÑ~f]Ñ~fí]L= hasič hard work LÜ^Ç=ï WâL= těžká práce helicopter LÜÉäfâfléí]L= helikoptéra learn Lä WåL= (na)učit se live LäfîL= bydlet; žít recently LêáWë]åíäfL= v poslední době nature LåÉfíp]L= příroda noodle LåìWÇäL= nudle soup LëìWéL= polévka organisation LlWÖ]å~fDòÉfpåL= organizace single LëfÏÖäL= jízdenka (jen tam - ne zpáteční) step LëíÉéL= krok strong LëíêflÏL= silný volcano LîfläDâÉfå]rL= sopka

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

Straightforward Beginner

Straightforward Beginner Straightforward Beginner strana 1 z 5 Straightforward Beginner K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning Units 1 & 2 Countries Brazil LÄê]DòfäL=

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto Modul 1 Personal information [pɜ:snl,ɪnfə meɪʃn] Osobní informace I m American. [aɪm ə merɪkən] Já jsem Američan. I live in New York. [aɪ lɪv ɪn nju: jɔ:k] Žiji v New Yorku. I ve got two sisters. [aɪv

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

New English File Pre-Intermediate slovníček

New English File Pre-Intermediate slovníček New English File Pre-Intermediate slovníček File 1 Classroom language Ask and answer the questions /A;sk @ nd A;ns@ D@ "kwests@nz/ Pokládejte otázky a odpovídejte na ně Don t speak (Italian) /d@unt spi;k/

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více