New Inside Out Elementary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "New Inside Out Elementary"

Transkript

1 New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL= (větší) město conversation Lâflåî]DëÉfpåL= konverzace; (roz)hovor dictionary LÇfâp]åêáL= slovník easy LáWòáL= jednoduchý LáWãÉfäL= address L]DÇêÉëL= adresa; bydliště address LáWãÉfä=]DÇêÉëL= ova adresa favourite LÑÉfîê]íL= oblíbený; nejmilejší Goodbye. LÖrÇDÄ~fL= Nashledanou. Sbohem. Hello. LÜ]Dä]rL= Ahoj. Hi. LÜ~fL= Ahoj. Čau. say LëÉfL= říci; říkat spell LëéÉäL= hláskovat; správně psát look LärâL= podívat se; dívat se love Lä¾îL= milovat; mít rád madam LãôÇ]ãL= paní meet LãáWíL= seznámit se; setkat se Nice to meet you. = Těší mne. no Lå]rL= ne OK L]rDâÉfL= dobrý; v pořádku thanks LqôåâëL= děkuji; dík(y) partner Lé^Wíå]L= partner; partnerka phone LÑ]råL= telefon phone number LÑ]rå=å¾ãÄ]L= telefonní číslo piece of paper LéáWë=]î=éÉfé]L= kousek papíru repeat LêfDéáWíL= opakovat; říci/napsat/udělat znovu right Lê~fíL= pravý; správný see LëáWL= vidět See you. = Ahoj. Nashledanou. (pozdrav na rozloučenou) sir Lë WL= pán song LëflÏL= písnička Sorry? LëflêáL= Promiň(te) surname Lë WåÉfãL= příjmení these LaáWòL= tyto this LafëL= toto text LíÉâëíL= text what LïflíL= co; jaký What's your name? Lïflíë=àlW=åÉfãL= = Odkud jsi? Jak se jmenješ/jmenujete? (dosl. Jaké je tvoje/vaše jméno?) Where are you from? Yes. LàÉëL= Ano. Brazil LÄê]DòfäL= Brazílie (pozor na přízvuk) China Líp~få]L= Čína France LÑê^WåëL= Francie Germany LÇw Wã]åáL= Německo Italy Lfí]äáL= Itálie Japan LÇw]DéôåL= Japonsko (pozor na přízvuk) Poland Lé]rä]åÇL= Polsko Russia Lê¾p]L= Rusko Spain LëéÉfåL= Španělsko Chinese Líp~fDåáWòL= čínský; čínština; Číňan+D249 German LÇw Wã]åL= německý; němčina Italian LfDíôäf]åL= italština; italsky; Ital/ka Japanese LÇwôé]DåáWòL= Japon/ec(ka); japonský; japonština Polish Lé]räfpL= polský; polština Portuguese LélWípìDÖáWòL= portugalský; portugalština Russian Lê¾påL= Rus/ka; ruský; ruština Spanish LëéôåfpL= španělský; španělština American L]DãÉêfâ]åL= Američan/ka; americký Brazilian LÄê]Dòfäf]åL= Brazil/ec(ka); brazilský British LÄêfífpL= Brit/ka; britský Chinese Líp~fDåáWòL= čínský; čínština; Číňan English LfÏÖäfpL= angličtina; anglicky German LÇw Wã]åL= německý; němčina Italian LfDíôäf]åL= italština; italsky; Ital/ka Japanese LÇwôé]DåáWòL= Japon/ec(ka); japonský; japonština Polish Lé]räfpL= polský; polština Russian Lê¾påL= Rus/ka; ruský; ruština Spanish LëéôåfpL= španělský; španělština apple LôéäL= jablko aspirin LôëéêfåL= aspirin bag LÄôÖL= taška book LÄrâL= kniha camera Lâôã]ê]L= fotoaparát; kamera coin LâlfåL= mince diary LÇ~f]êáL= kapesní kalendář; zápisník; deník magazine LãôÖ]DòáWåL= časopis mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil MP3 player LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač sweets LëïáWíëL= bonbóny, sladkosti tissue LífpìWL= papírový kapesník toothbrush LíìWqÄê¾pL= kartáček na zuby umbrella L¾ãDÄêÉä]L= deštník; slunečník watch LïflípL= hodinky (náramkové; kapesní) Unit 2 age LÉfÇwL= věk airline LÉ]ä~fåL== letecká linka animal LôåfãäL= zvíře assistant L]Dëfëí]åíL= pomocník; spolupracovník between LÄfDíïáWåL= mezi be born LÄáW=ÄlWåL= narodit se be in a hurry LÄáW=få=]=DܾêfL= spěchat over L]rî]L= přes (=více než) old L]räÇL= starý under L¾åÇ]L= pod old L]räÇL= starý beer LÄf]L= pivo cat LâôíL= kočka coffee LâflÑáL= káva; šálek kávy

2 New Inside Out Elementary strana 2 z 12 coke Lâ]râL= kola country Lâ¾åíêáL= země; stát cycling Lë~fâäfÏL= cyklistika; jízda na kole dear LÇf]L= drahý (o člověku) die LÇ~fL= umřít; zemřít dog LÇflÖL= pes drink LÇêfÏâL= nápoj; pití; pít; napít se film LÑfäãL= film Fine, thanks. LÑ~få=qôÏâëL= Dobře, děkuji. first name LÑ Wëí=åÉfãL= křestní jméno food LÑìWÇL= jídlo; strava football LÑríÄlWäL= fotbal; kopaná Good afternoon. LÖrÇ=^WÑí]DåìWåL= Dobré odpoledne. Good morning. LÖrÇ=ãlWåfÏL= Dobré ráno. (užívá se do oběda) Great Britain LÖêÉfí=ÄêfíåL= Velká Británie horse LÜlWëL= kůň How are you? LÜ~r=~W=àìL= Jak se máš/máte? How old are you? LÜ~r=]räÇ=^W=àrWL= Kolik ti/vám je let? (dosl. Jak jsi/jste starý?) I am very well. = Mám se dobře. job LÇwflÄL= zaměstnání; práce live LäfîL= bydlet; žít married LãôêfÇL= ženatý; vdaná Not bad. Låflí=ÄôÇL= Ne až tak zle.; Docela to ujde. pasta Léôëí]L= těstoviny pizza LéáWíë]L= pizza second LëÉâ]åÇL= druhý skiing LëâáWfÏL= lyžování Sorry LëflêáL= Promiňte; je mi líto sport LëélWíL= sport steak LëíÉfâL= biftek; řízek; steak swimming LëïfãfÏL= plavání tea LíáWL= čaj tennis LíÉåfëL= tenis Thank you. LqôÏâ=àìWL= Děkuji. thing LqfÏL= věc this is Lafë=fòL= toto je United Kingdom LàìDå~fífÇ= âfïç]ãl= (the ~) Spojené Království job LÇwflÄL= zaměstnání; práce wife Lï~fÑL= manželka; žena woman Lïrã]åL= žena actor Lôâí]L= herec artist L^WífëíL= výtvarník; umělec doctor LÇflâí]L= doktor; lékař teacher LíáWíp]L= učitel/ka hairdresser LÜÉ]ÇêÉë]L= kadeřník; kadeřnice IT L~f=DíáWL= výpočetní technika technician LíÉâDåfp]åL= technik lawyer LälWà]L= právník; právní zástupce nurse Lå WëL= zdravotní sestra; ošetřovatelka sales manager LëÉfäò=DãôåfÇw]L= obchodní manažer shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač singer LëfÏ]L= zpěvák student LëíàìWÇ]åíL= student/ka taxi driver Líôâëá=Çê~fî]L= taxikář university LàìWåfDî WëfíáL= univerzita; vysoká škola; univerzitní professor Léê]DÑÉë]L= profesor writer Lê~fí]L= spisovatel/ka Unit 3 apartment L]Dé^Wíã]åíL= byt bad LÄôÇL= špatný; strašný; ošklivý bedroom LÄÉÇêìWãL= ložnice big LÄfÖL= velký boss LÄflëL= šéf buy LÄ~fL= zakoupit (si); (na)koupit (si) call LâlWäL= telefonovat; volat carefully LâÉ]Ñ]äáL= opatrně cleaner LâäáWå]L= čistič(ka); uklízeč(ka) company Lâ¾ãé]åáL= společnost computer Lâ]ãDéàìWí]L= počítač do LÇìWL= dělat house work LÜ~rë=ï WâL= (do the ~) dělat domácí práce late LäÉfíL= pozdě worry Lï¾êáL= dělat si starosti drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) DVD LÇáW=îáW=ÇáWL= DVD early L WäáL= časně; brzy eat LáWíL= jíst exchange LfâëDípÉfåÇwL= vyměnit; směnit co za co experience LfâDëéf]êá]åëL= zážitek flower LÑä~r]L= květ; květina forget LÑ]DÖÉíL= zapomenout; zapomnět game LÖÉfãL= hra; utkání; zápas go out LÖ]r=D~ríL= vyjít si go to bed LÖ]r=í]=ÄÉÇL= jít spát good LÖrÇL= dobrý have LÜôîL= mít time Lí~fãL= čas home LÜ]rãL= domov; doma horrible LÜflêfÄäL= hrozný; strašný house LÜ~rëL= dům housewife LÜ~rëï~fÑL= žena v domácnosti housework LÜ~rëï WâL= domácí práce identical L~fDÇÉåífâäL= stejný; shodný in front of Lfå=Ñê¾åí=flîL= před kitchen Lâfíp]åL= kuchyně late LäÉfíL= pozdě manager LãôåfÇw]L= manažér, trenér meal LãáWäL= jídlo; pokrm nice Lå~fëL= milý; příjemný (povahou); pěkný pet LéÉíL= domácí zvíře; miláček photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L= fotograf rabbit LêôÄfíL= králík show Lp]rL= pořad; zábavné představení single LëfÏÖäL= svobodný/á sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč care LâÉ]L= péče; pečovat then LaÉåL= pak together Lí]DÖÉa]L= dohromady; společně TV LíáW=îáWL= televize week LïáWâL= týden play LéäÉfL= hrát; hra; drama say LëÉfL= říci; říkat smoke Lëã]râL= kouřit talk LílWâL= projev; mluva

3 New Inside Out Elementary strana 3 z 12 watch LïflípL= pozorovat; sledovat; dívat se (na) work Lï WâL= pracovat; práce aunt L^WåíL= teta brother LÄê¾a]L= bratr brother-in-law LÄê¾a]êfåälWL= švagr children LípfäÇê]åL= děti cousin Lâ¾òåL= bratranec; sestřenice daughter LÇlWí]L= dcera family LÑôã]äáL= rodina; rodinný father LÑ^Wa]L= otec husband LܾòÄ]åÇL= manžel; muž mother Lã¾a]L= matka nephew LåÉÑàìWL= synovec niece LåáWëL= neteř parents LéÉ]ê]åíëL= rodiče relative LêÉä]ífîL= příbuzný; přízeň sister Lëfëí]L= sestra sister-in-law Lëfëí]êfåälWL= švagrová son Lë¾åL= syn twin LíïfåL= dvojče brother LÄê¾a]L= bratr uncle L¾ÏâäL= strýc wife Lï~fÑL= manželka; žena Unit 4 pair of jeans LéÉ]ê=]î=ÇwáWåòL= rifle (jedny) sunglasses Lë¾åÖä^WëfòL= sluneční brýle kinds Lâ~fåÇòL= (all ~ of) všechny (druhy) alloy L]DälfL= slitina at home Lôí=Ü]rãL= doma beautiful LÄàìWífÑäL= krásný blue LÄäìWL= modrý car Lâ^WL= (osobní) auto(mobil) chat LípôíL= povídat si; (neformální) rozhovor chips LípféëL= hranolky; smažené brambory chocolate Lípflâä]íL= čokoláda; čokoládový circle Lë WâäL= (za)kroužkovat; kruh clubbing Lâä¾ÄfÏL= navštěvování klubů complete Lâ]ãDéäáWíL= doplnit cooking LârâfÏL= vaření; pečení; kuchyně ( italská ap.) cross out Lâêflë=D~ríL= vyškrtnout (ze seznamu) dance LÇ^WåëL= tancovat; tančit; tanec dessert LÇfDò WíL= zákusek different LÇfÑê]åíL== jiný; rozdílný drink LÇêfÏâL= nápoj; pití; pít; napít se eat out LáWí=D~ríL= jíst mimo domov every LÉîêáL= každý fitness LÑfíå]ëL= tělesná kondice; způsobilost flying LÑä~f=fÏL= létání friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně girlfriend LÖ WäÑêÉåÇL= přítelkyně; milenka go on holiday LÖ]r=flå=ÜfläfÇÉfL= jet na prázdniny go shopping LÖ]r=pfléfÏL= jít nakupovat great LÖêÉfíL= skvělý; úžasný; velký gym LÇwfãL= tělocvična handbag LÜôåÇÄôÖL= kabelka take LíÉfâL= (it ~ three minutes) trvá to 3 minuty jazz LÇwôòL= jazz; džez jeans LÇwáWåòL= džíny; rifle jog LÇwflÖL= běhat pro zdraví jogging LÇwflÖfÏL= rekreační běhání pro zdraví large Lä^WÇwL= velký life Lä~fÑL= život lipstick LäféëífâL= rtěnka listen LäfëåL= poslouchat lots of LäflíëL= hodně loud Lä~rÇL= hlasitý; hlasitě man LãôåL= muž; člověk match LãôípL= najít prvek do páru; spojit (k sobě patřící); hodit se k čemu/komu; zápas maybe LãÉfÄáWL= možná; snad money Lã¾åáL= peníze new LåàìWL= nový OK L]rDâÉfL= dobrý; v pořádku online LflåDä~fåL= připojený (k počítačové síti) order LlWÇ]L= nařídit; objednat outside L~ríDë~fÇL= venku perfume Lé WÑàìWãL= voňavka; parfém photo LÑ]rí]rL= fotka; fotografie pop music Léflé=ãàìWòfâL= pop music read LêfWÇL= číst restaurant LêÉëí]êflåíL= restaurace rock concert Lêflâ=âflåë]íL= rockový koncert salad Lëôä]ÇL= salát (bramborový, ovocný ap.) saxophone Lëôâë]Ñ]råL= saxofon Scorpio LëâlWéf]rL= štír (znamení) shoes LpìWòL= boty shop LpfléL= obchod; nakupovat shopping LpfléfÏL= nakupování; nákup shopping centre LpfléfÏ=ëÉåí]L= nákupní středisko shower Lp~r]L= sprchový kout; sprcha sing LëfÏL= (za)zpívat small LëãlWäL= malý speak LëéáWâL= mluvit; hovořit speed LëéáWÇL= rychlost spend LëéÉåÇL= utratit; vydat (peníze) sporty LëélWíáL= sportovní; vhodný pro sport study Lëí¾ÇáL= studovat suitcase LëìWíâÉfëL= kufr; zavazadlo sunglasses Lë¾åÖä^WëfòL= sluneční brýle terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný think LqfÏâL= myslet tick LífâL= označit zaškrtnutím top LífléL= tričko; halenka top LífléL= vršek; vrch town Lí~råL= město travel LíêôîäL= cestovat underline L¾åÇ]Dä~fåL= podtrhnout washing up LïflpfÏ=¾éL= umývání nádobí water LïlWí]L= voda weekend LïáWâDÉåÇL= víkend well LïÉäL= dobře wheel LïáWäL= kolo; volant agree L]DÖêáWL= souhlasit like Lä~fâL= mít rád

4 New Inside Out Elementary strana 4 z 12 mind Lã~fåÇL= mysl; rozum I hate LÜÉfíL= nenávidím I like Lä~fâL= mám rád I love Lä¾îL= miluji; mám strašně rád I prefer LéêfDÑ WL= dávám přednost I really like Lä~fâL= skutečně mám rád I think she s/he s LÖêÉfíL= great/ myslím, že je skvělý OK/terrible. LíÉêfÄäL= hrozný; strašný What about you? = A co ty? think of Lqfåâ=]îL= myslet si o Review A amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný; ohromující apostrophe L]DéflëíêçÑáL= apostrof at the end of Lôí=aáW=ÉåÇ=]îL= na konci (čeho) best friend LÄÉëí=DÑêÉåÇL= nejlepší přítel capital letter Lâôéfíä=DäÉí]L= velké písmeno comma Lâflã]L= čárka (interpunkce) contraction Lâ]åDíêôâpåL= stažení; smrštění fantastic LÑôåDíôëífâL= fantastický; úžasný full stop LÑrä=ëífléL= tečka (interpunkce) good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= hezký; pohledný She looks nice. LpáW=ärâë=å~fëL= Vypadá dobře. headache LÜÉÇÉfâL= bolest/bolení hlavy item L~fí]ãL= položka; kus; věc list LäfëíL= seznam meet LãáWíL= seznámit se; setkat se milk LãfäâL= mléko open L]ré]åL= otevřít possession Lé]DòÉpåL= majetek profile Léê]rÑ~fäL= profil; portrét question LâïÉëíp]åL= otázka; dotaz question mark LâïÉëíp]å=ã^WâL= otazník relax LêfDäôâëL= uvolnit (se) sentence LëÉåí]åëL= věta separate LëÉé]ê]íL= oddělený spend time LëéÉåÇ=í~fãL= (s)trávit čas start Lëí^WíL= začít tall LílWäL= vysoký; velký use LàìWòL= (po)užívat website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Unit 5 airport LÉ]élWíL= letiště before LÄfDÑlWL= předtím než bill LÄfäL= účet; účtenka; bankovka (AmE) body LÄflÇáL= tělo; trup bottle LÄflíäL= láhev brain LÄêÉfåL= mozek breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně Can I have...? Lâ]å=~f=Ü]îL= prosím; mohl bych dostat (při nakupování) champagne LpôãDéÉfåL= šampaňské; sekt clothes Lâä]rÇòL= oblečení cocktail LâflâíÉfäL= koktejl day LÇÉfL= den digest LÇ^fDÇwÉëíL= vstřebat; strávit dinner LÇfå]L= hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) do exercise LÇìW=DÉâë]ë~fòL= cvičit egg and bacon LÉÖL= vejce se slaninou energy (n) LÄÉfâåL= energie; síla Excuse me! LÉå]ÇwáL= Promiňte. get up (phr v) LfâDëâàìWòL= vstát (ráno z postele); postavit se How much is? LÖÉí=¾éL= Kolik stojí? ID (Identity card) L~fDÇáWL= (n) průkaz totožnosti important LfãDélWíåíL= důležitý later LäÉfí]L= později lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) midday LãfÇDÇÉfL= poledne; polední morning LãlWåfÏL= dopoledne; ráno need LåáWÇL= potřebovat newspaper LåàìWëéÉfé]L= noviny perfect Lé WÑfâíL= dokonalý; ideální receipt LêfDëáWíL= stvrzenka; příjmový doklad sandwich LëôåïfÇwL= sendvič sleep LëäáWéL= spát; spánek soap Lë]réL= televizní/rozhlasový seriál stay in LëíÉf=DfåL= zůstat doma sun Lë¾åL= slunce ticket LífâfíL= jízdenka; lístek time Lí~fãL= čas tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný train station LíêÉfå=ëíÉfpåL= vlakové nádraží wake up LïÉfâ=¾éL= probrat (se); probudit wear LïÉ]L= mít na sobě; nosit wine Lï~fåL= víno Monday Lã¾åÇfL= pondělí Tuesday LíàìWòÇfL= úterý Wednesday LïÉåòÇáL= středa Thursday Lq WòÇáL= čtvrtek Friday LÑê~fÇáL= pátek Saturday Lëôí]ÇáL= sobota Sunday Lë¾åÇáL= neděle go home LÖ]r=Ü]rãL= jít domů go on the Internet LÖ]r=flå=aáW= fåí]åéíl= jít (se na něco podívat) na internet go to work LÖ]r=í]=ï WâL= jít do práce have breakfast LÜôî=ÄêÉâÑ]ëíL= snídat dinner LÇfå]L= hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) have a shower LÜôî=]=p~r]L= (o)sprchovat se eight o clock LÉfí=]DâäflâL= osm hodin half past one LÜ^WÑ=é^Wëí=ï¾åL= půl druhé midday LãfÇDÇÉfL= poledne; polední midnight LãfÇå~fíL= půlnoc quarter past three LâïlWí]=é^Wëí= čtvrt na čtyři qêáwl= quarter to five LâïlWí]=í]=Ñ~fîL= tři čtvrtě na pět What time is it? Lïflí=í~fã=fò=fíL= Kolik je hodin? Unit 6 a lot of L]=äflí=]îL= hodně alcohol Lôäâ]ÜfläL= alkoholické nápoje; alkohol also LlWäë]rL= také bank L=ÄôÏâ=L= břeh bar LÄ^WL= bar carnival Lâ^Wåfî]äL= karneval chicken LípfâfåL= kuře close Lâä]ròL= zavřít; zavírat

5 New Inside Out Elementary strana 5 z 12 closed Lâä]ròÇL= uzavřený colourful Lâ¾ä]ÑäL= pestrý; zajímavý; osobitý costume LâflëíàìWãL= kostým; kroj dancing LÇ^WåëfÏL= tanec; tančení date LÇÉfíL= datum; schůzka drumming LÇê¾ãfÏL= bubnování end LÉåÇL= konec, končit evening LfWîåfÏL= večer famous LÑÉfã]ëL= slavný; proslulý festival LÑÉëífîäL= slavnost fireworks LÑ~f]ï WâëL= ohňostroj fish LÑfpL= ryba; ryby fun LѾåL= zábava; zábavný go for a walk LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku go on for LÖ]r=flå=Ñ]L= trvat riding Lê~fÇfÏL= jezdectví; jízda na koni golf LÖfläÑL= golf grand champion Lípôãéá]åL= přeborník; šampion happen LÜôé]åL= stát se; přihodit se have a nap LÜôî=]=åôéL= zdřímnout si in the country Lâ¾åíêáL= na venkově international Lfåí]Dåôp]åäL= mezinárodní leap year LäáWé=àf]L= přestupný rok litre LäáWí]L= litr meat LãáWíL= maso model LãflÇäL= model; modelka other L¾a]L= jiný parade Lé]DêÉfÇL= slavnostní pochod/průvod; přehlídka park Lé^WâL= park; sad party Lé^WíáL= večírek; oslava polo Lé]rä]rL= pólo post office Lé]rëí=flÑfëL= pošta pyjamas LéfDÇw^Wã]òL= pyžamo racing driver LêÉfëfÏ=Çê~fî]L= závodník roast dinner Lê]rëí=Çfå]L= večeře z pečených pokrmů school LëâìWäL= škola street LëíêáWíL= ulice wrestling LêÉëäfÏL= zápas supermarket LëìWé]ã^WâfíL= supermarket take place LíÉfâ=éäÉfëL= přihodit se; uskutečnit se traditional Líê]DÇfp]åäL= tradiční train LíêÉfåL= trénovat training LíêÉfåfÏL= trénink; výcvik; výuka vegetables LîÉÇwí]ÄäòL= zelenina visit LîfòfíL= navštívit; přijet/přijít na návštěvu visitor Lîfòfí]L= návštěvník weigh LïÉfL= zvážit; vážit wrestler LêÉëä]L= zápasník always LlWäïÉfòL= vždy; stále ever LÉî]L= někdy; vůbec kdy hardly ever LÜ^WÇäf=DÉî]L= zřídka kdy never LåÉî]L= nikdy often LflÑåL= často sometimes Lë¾ãí~fãòL= někdy usually LàìWwì]äáL= obvykle January LÇwôåàr]êáL= leden February LÑÉÄêr]êáL= únor March Lã^WípL= březen April LÉféê]äL= duben May LãÉfL= květen June LÇwìWåL= červen July LÇwìDä~fL= červenec August LlWÖ]ëíL= srpen September LëÉéDíÉãÄ]L= září October LflâDí]rÄ]L= říjen November Lå]rDîÉãÄ]L= listopad December LÇfDëÉãÄ]L= prosinec do (your) homework LÇrW=Ü]rãî WâL= (u)dělat domácí úkoly do the ironing L~f]åfÏL= žehlení do the shopping LpfléfÏL= nákup(y) do the washing LïflpfÏL= umývání do the washing up LïflpfÏ=¾éL= umývání nádobí make a lot of noise LålfòL= hluk make dinner LãÉfâ=Çfå]L= uvařit večeři make long phone LãÉfâ=äflÏ=Ñ]rå= calls âlwäòl= dlouho telefonovat make my bed LãÉfâ=ã~f=ÄÉÇL= ustlat si postel make the LãÉfâ=a]= dělat rozhodnutí decisions at night/the weekend/five o'clock in the morning/the evening/the spring/june ÇáDëfw]åòL= = v noci, o víkendu, v pět hodin = ráno, večer, na jaře, v červnu on Sunday = v neděli on 1st May etc = prvního května autumn LlWí]ãL= podzim spring LëéêfÏL= jaro summer Lë¾ã]L= léto winter Lïfåí]L= zima Unit 7 a long time ago L]=äflÏ=í~fã=]DÖ]rL=dávno accident LôâëfÇ]åíL= (dopravní) nehoda; nešťastná náhoda again L]DÖÉåL= opět; zase; znovu ago L]DÖ]rL= před (o čase) alone L]Dä]råL= sám; samotný attack L]DíôâL= napadení; útok; napadnout bath LÄ^WqL= vana terrified LíÉêfÑ~fÇL= vyděšený; vystrašený beach LÄáWípL= pláž; mořský břeh boat LÄ]ríL= člun; loď(ka) catch LâôípL= chytit; chytat; chytnout clothing Lâä]rafÏL= oblečení; oděvy (obecně) cold Lâ]räÇL= studený come along Lâ¾ã=]DäflÏL= přijít; (za)stavit se; vyskytnout se demonstrate LÇÉã]åëíêÉfíL= předvést; ukázat dolphin LÇfläÑfåL= delfín enjoy LfåDÇwlfL= těšit se z čeho; užívat si enormous LfDålWã]ëL= obrovský; nesmírný everybody LÉîêfÄflÇáL= každý; všichni exhibition LÉâëfDÄfpåL= výstava eye L~fL= oko fall LÑlWäL= padat; spadnout (fall in love - zamilovat se) family-run LÑôãfäá=ê¾åL= rodinný (napr. podnik) find a way LÑ~fåÇ=]=ïÉfL= najíst způsob finish LÑfåfpL= dokončit; ukončit

6 New Inside Out Elementary strana 6 z 12 fisherman LÑfp]ã]åL= rybář fishing boat LÑfpfÏ=DÄ]ríL= rybářský člun foreigner LÑflêfå]L= cizinec free time LÑêáW=Dí~fãL= volný čas from side to side Ñê]ã=ë~fÇ=í]=ë~fÇ= ze strany na stranu go fishing LÖ]r=DÑfpfÏL= jít na ryby grey LÖêÉfL= šedý; šedivý hear LÜf]L= slyšet; vyslechnout hero LÜf]ê]rL= hrdina; idol hold LÜ]räÇL= držet ice L~fëL= led in the middle of få==a]=ãfçäl= uprostřed inside Lfåë~fÇL= uvnitř; dovnitř knock LåflâL= (za)klepat; (za)bušit lagoon Lä]DÖìWåL= laguna; jezírko last Lä^WëíL= poslední; minulý local Lä]râäL= místní lose LäìWòL= prohrát; ztratit main LãÉfåL= hlavní monster Lãflåëí]L= příšera motor Lã]rí]L= motor motor boat Lã]rí]=Ä]ríL= motorový člun move LãìWîL= (po)hnout (se) near Låf]L= blízko; nedaleko nearly Låf]äfL= téměř; skoro nobody Lå]rÄflÇáL= nikdo ocean L]rpåL= oceán; moře point LélfåíL= ukázat; (na)mířit port LélWíL= přístav protective clothing Léê]DíÉâífî= ochranný oděv âä]rafïl= push away Lérp=]DïÉfL= odehnat realise LêáW]ä~fòL= uvědomit si remember LêfDãÉãÄ]L= pamatovat si return LêfDí WåL= zpáteční jízdenka; vrátit se rock LêflâL= kolébat (se); houpat (se) shark Lp^WâL== žralok shout Lp~ríL= (za)křičet; řvát sit LëfíL= sedět sports shop LëélWíë=pfléL= obchod se sportovními potřebami square LëâïÉ]L= náměstí; čtverec; čtvercový; hranatý stay LëíÉfL= zůstat; pobyt; návštěva still LëífäL= stále stop LëífléL= přestat; zastavit story LëílWêfL= příběh surf Lë WÑL= příboj; vlnobití surf-board Lë WÑ=ÄlWÇL= surfové prkno terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný theatre Lqf]í]L= divadlo wait LïÉfíL= čekat want LïflåíL= chtít warm LïlWãL= teplý; teplo wetsuit LïÉíëìWíL= neoprénová kombinéza young Là¾ÏL= mladý diving LÇ~fîfÏL= potápění; skoky do vody fishing LÑfpfÏL= rybaření; rybolov kite surfing Lâ~fí=ë WÑfÏL= kite surfing sailing LëÉfäfÏL= plachtění; plachtařský sport scuba diving LëâìWÄ]=Ç~fîfÏL= hlubinné potápění (s přístrojem) surfing Lë WÑfÏL= surfing windsurfing LïfåÇë WÑfÏL= windsurfing cloudy Lâä~rÇáL= zamračený foggy LÑflÖáL= mlhavo rain LêÉfåL= déšť; pršet snow Lëå]rL= sníh; sněžit sunny Lë¾åáL= slunečno What s the weather like? = Jaké je počasí? windy LïfåÇáL= větrno Unit 8 across L]DâêflëL= přes; napříč advertisement L]ÇDî Wífëã]åíL= reklama; inzerát area LÉ]êá]L= oblast; rozloha arrive L]Dê~fîL= přijet; přijít; přiletět; přistát at sea L]í=ëáWL= na moři baby LÄÉfÄáL= dítě, batole be lucky LÄáW=ä¾âáL= mít štěstí change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna citizen LëfífòåL= občan come last Lâ¾ã=ä^WëíL= skončit poslední continue Lâ]åDífåàìWL= pokračovat decide LÇfDë~fÇL= rozhodnout (se) edition LfDÇfpåL= vydání editor LÉÇfí]L= redaktor; vydavatel; korektor enter LÉåí]L= vstoupit exam LfÖDòôãL= zkouška fall in love LÑlWä=få=ä¾îL= zamilovat se fast LÑ^WëíL= rychlý; rychle film director LÑfäã=Ç~fDêÉâí]L= filmový režisér future LÑàìWíp]L= budoucnost divorced LÇfDîlWëíL= rozvedený/rozvedená get married LÖÉí=ãôêfÇL= oženit se; vdát se hungry LܾåÖêáL= hladový incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuvěřitelný inspiration Lfåëé]DêÉfp]åL= inspirace instructor LfåDëíê¾âí]L= instruktor interested Lfåíê]ëífÇL= (be ~) zajímat se interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview journey LÇw WåáL= cesta leave LäáWîL= odejít; odjet; opustit Let s have... LäÉíë=ÜôîL= Dejme si (nápoj). line Lä~fåL= telefonní spojení love affair Lä¾î=]DÑÉ]L= milostná aféra lovely Lä¾îäáL= půvabný; příjemný lunchtime Lä~åípí~fãL= doba oběda; poledne modern art LãlWÇ]å=^WíL= moderní umění motorway Lã]rí]ïÉfL= dálnice move LãìWîL= přestěhovat se move house LãrWî=Ü~rëL= přestěhovat se nomination LåflãfDåÉfpåL= nominace part Lé^WíL= role plane LéäÉfåL= letadlo popular Léfléàrä]L= oblíbený; populární presenter LéêfDòÉåí]L= moderátor; konferenciér primary school Léê~fã]êá=ëâìWäL= základní škola pro žáky od do let (GB) private Léê~fî]íL= soukromý; důvěrný

7 New Inside Out Elementary strana 7 z 12 race LêÉfëL= závod real Lêf]äL= opravdový; skutečný relationship LêfDäÉfpåpféL= vztah; poměr remaining LêfDãÉfåfÏL= zbývající retire LêfDí~f]L= odejít do důchodu; ukončit kariéru row Lê]rL= řada rowing Lê]rfÏL= veslování serious Lëf]êf]ëL= vážný several LëÉîê]äL= několikrát ship LpféL= loď snack LëåôâL= svačina; malé občerstvení snake LëåÉfâL= had spider Lëé~fÇ]L= pavouk star Lëí^WL= hvězda team LíáWãL= tým; družstvo mountains Lã~råífåòL= hory the press La]=DéêÉëL= tisk thirsty Lq WëíáL= žíznivý typical LíféfâäL= typický unfortunately L¾åDÑlWíp]å]íäáL= bohužel; naneštěstí Welcome to... LïÉäâ]ã=í]L= vítejte v Why don t you...? Lï~f=Ç]råí=àì= Proč ne? Co kdybys? winner Lïfå]L= vítěz wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= nádherný angry LôÏÖêáL= rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený embarrassed LfãDÄôê]ëíL= zahanbený; v rozpacích excited LfâDë~fífÇL= nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený frightened LÑê~fíåÇL= vyděšený; vystrašený happy LÜôéáL= šťastný; spokojený nervous Lå Wî]ëL= nervózní; úzkostlivý relieved LêfäáWîÇL= uklidněný; s úlevou sad LëôÇL= smutný; nešťastný worried Lï¾êfÇL= ustaraný; znepokojený Review B act LôâíL= hrát (v divadle); (za)chovat se band LÄôåÇL= kapela; skupina; tlupa break LÄêÉfâL= rozbít (se/si), zlomit (se/si) charity LípôêfíáL= dobročinná činnost community work Lâ]ãDàìWå]íá= komunitní práce ï WâL= concert Lâflåë]íL= koncert creative LâêfDÉfífîL= tvořivý; tvůrčí dancing LÇ^WåëfÏL= tanec; tančení competition Lâflãé]DífpåL= soutěž driving test LÇê~fîfÏ=íÉëíL= řidičské zkoušky free LÑêáWL= volný; bezplatný lifeguard Lä~fÑÖ^WÇL= plavčík memorable LãÉã]ê]ÄäL= památný organise LlWÖ]å~fòL= (z)organizovat; zařídit poor Lér]L= chudý; chudobný; nuzný prize Léê~fòL= cena; výhra rich LêfípL= bohatý; zámožný swim LëïfãL= plavat sympathetic Lëfãé]DqÉífâL= soucítící; soucitný trainer LíêÉfå]L= trenér; cvičitel youth club LàìWq=âä¾ÄL= mládežnický klub Unit 9 alarm clock L]Dä^Wã=âäflâL= budík apparently L]Déôê]åíäfL= očividně block of flats LÄäflâ=]î=ÑäôíëL= panelák build LÄfäÇL= postavit; vybudovat chandelier LípôåÇ]Däf]L= lustr choose LípìWòL= vybrat (si) coast Lâ]rëíL= pobřeží corner LâlWå]L= koutek; kout cost LâflëíL= stát (o ceně) crystal LâêfëíäL= krystal; křišťál; křišťálově čistý employee LÉãéälfDáWL= zaměstnanec escape LfDëâÉféL= uprchnout; utéct exclusive LáâëDâäìWëfîL= exkluzivní; výhradně family LÑôã]äáL= rodina; rodinný life Lä~fÑL= život fitness centre LÑfíå]ë=ëÉåí]L= fitnes centrum floor LÑälWL= podlaha guest LÖÉëíL= host; návštěvník hairdryer LÜÉ]Çê~f]L= vysoušeč vlasů; fén heating LÜáWífÏL= topení help LÜÉäéL= pomoci; pomoc hill LÜfäL= kopec; pahorek immediately LfDãáWÇfîíäfL= okamžitě island L~fä]åÇL= ostrov; ostrůvek It doesn t work. Lfí=Ǿòåí=ï WâL= Nefunguje to. lake LäÉfâL= jezero lifetime Lä~fÑí~fãL= život (jednotlivce); doba života; doživotní light Lä~fíL= světlo; osvětlení luxury Lä¾âp]êáL= luxus; přepych luxury Lä¾âp]êáL= luxus; přepych paradise Léôê]Ç~fëL= ráj peace LéáWëL= mír; klid; pohoda place LéäÉfëL= políčko (ve stolních hrách) public Lé¾ÄäfâL= veřejný quiet Lâï~f]íL= tichý; klidný reception LêfDëÉép]åL= hostina; formální oslava relax LêfDäôâëL= uvolnit (se) remote control Lêf?ã]rí= dálkové ovládání â]ådíê]räl= river Lêfî]L= řeka road Lê]rÇL= cesta; silnice seaplane LëáWéäÉfåL= hydroplán service Lë WîfëL= služba shampoo LpôãDìWL= šampón simple LëfãéäL= jednoduchý; prostý soap Lë]réL= mýdlo spa Lëé^WL= lázně spacious LëéÉfp]ëL= prostorný stress LëíêÉëL= napětí; stres; zdůraznit suite LëïáWíL= apartmá swimming pool LëïfãfÏ=éìWäL= (plavecký) bazén; plovárna there is LaÉ]ê=fòL= (někde něco) je there are LaÉ]ê=^WL= jsou towel Lí~r]äL= ručník; osuška tropical LíêfléfâäL= tropický veranda Lî]DêôåÇ]L= veranda

8 New Inside Out Elementary strana 8 z 12 village LîfäfÇwL= vesnice wall LïlWäL= stěna; zeď well-equipped LïÉä=fDâïféíL= dobře vybavený armchair L^WãípÉ]L= křeslo bath LÄ^WqL= vana bed LÄÉÇL= postel bookcase LÄrââÉfëL= knihovna (kus nábytku) carpet Lâ^WéfíL= koberec clock LâäflâL= hodiny coffee table LâflÑf=íÉfÄäL= konferenční stolek cooker Lârâ]L= vařič; sporák cupboard Lâ¾Ä]ÇL= skříň(ka); kredenc curtains Lâ Wí]åòL= závěsy; záclony cushion LâìWp]åL= polštář; polštářek desk LÇÉëâL= psací stůl; lavice fridge LÑêfÇwL= lednička lamp LäôãéL= lampa; světlo mirror Lãfê]L= zrcátko; zrcadlo picture Léfâíp]L= obraz; portrét plant Léä^WåíL= rostlina plasma TV Léä]òã]=íáWîáWL= plazmový televizor rug Lê¾ÖL= koberec; rohožka shower Lp~r]L= sprchový kout; sprcha sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč washbasin LïflpÄÉfëåL= umyvadlo by LÄ~fL= u; v; vedle in LfåL= v near Låf]L= blízko; nedaleko on LflåL= na bathroom LÄ^WqêìWãL= koupelna bedroom LÄÉÇêìWãL= ložnice kitchen Lâfíp]åL= kuchyně living room LäfîfÏ=êìWãL= obývací pokoj Unit 10 be based on LÄÉfëíL= být založený na birthday LÄ WqÇÉfL= narozeniny business dinner LÄfòåfë=Çfå]L= obchodní oběd customer Lâ¾ëí]ã]L= zákazník; host delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný diet LÇ~f]íL= dieta fall asleep LÑlWä=]DëäáWéL= usnout follow LÑflä]rL= (ná)sledovat healthy LÜÉäqáL= zdravý human LÜàìWã]åL= člověk; lidský body LÄflÇáL= tělo; trup I d like L~fÇ=ä~fâL= Dal bych si (jídlo, nápoj) imagine LfDãôÇwfåL= představit si; myslit si lose weight LäìWò=ïÉfíL= zhubnout menu LãÉåàìWL= jídelní lístek occasion L]DâÉfw]åL= příležitost pay LéÉfL= (za)platit pocket LéflâfíL= kapsa rule LêìWäL= pravidlo; řád; zásada slim LëäfãL= štíhlý slowly Lëä]räáL= pomalu unhealthy L¾åDÜÉäqáL= nezdravý way LïÉfL= způsob Would you like...? LïrÇ=àì=ä~áâL= Dáte si (jídlo, nápoj)? apple LôéäL= jablko banana LÄ]Då^Wå]L= banán bean LÄáWåL= bob; fazole; zrnko bread LÄêÉÇL= chléb brown bread LÄê~rå=ÄêÉÇL= tmavý chléb butter Lľí]L= máslo cake LâÉfâL= dort; koláč carbohydrates Lâ^WÄ]rDÜ~fÇêÉfíë uhlohydráty L= carrot Lâôê]íL= mrkev; karotka cauliflower LâfläfÑä~r]L= květák cereal LëáWêf]äL= cereálie cheese LípáWòL= sýr chicken LípfâfåL= kuře egg LÉÖL= vejce fish LÑfpL= ryba; ryby fruit LÑêìWíL= ovoce fruit salad LÑêìWí=ëôä]ÇL= ovocný salát garlic LÖ^WäfâL= česnek grape LÖêÉféL= hrozen lemon LäÉã]åL= citrón margarine Lã^WÇw]DêáWåL= margarín mayonnaise LãÉf]DåÉfòL= majonéza meat LãáWíL= maso melon LãÉä]åL= meloun mushroom Lã¾pêrãL= houba mustard Lã¾ëí]ÇL= hořčice olive oil Lfläfî=lfäL= olivový olej onion L¾åà]åL= cibule orange LflêfåÇwL= pomeranč; oranžáda pasta Léôëí]L= těstoviny pear LéÉ]L= hruška pepper LéÉé]L= pepř; paprika potato Lé]DíÉfí]rL= brambor protein Léê]ríáWåL= protein rice Lê~fëL= rýže salt LëlWäíL= sůl sandwich LëôåïfÇwL= sendvič seafood LëáWÑìWÇL= mořské ryby; korýši apod. jako potrava strawberry LëíêlWÄ]êáL= jahoda; jahodový tomato Lí]Dã^Wí]rL= rajče vegetable LîÉÇwí]ÄäL= zelenina white bread Lï~fí=ÄêÉÇL= bílý chléb coke Lâ]râL= kola milk LãfäâL= mléko orange juice LflêfåÇw=ÇwìWëL= pomerančový džus water LïlWí]L= voda Unit 11 bird LÄ WÇL= pták bright LÄê~fíL= jasný; bystrý; zářivý ceremony LëÉê]ã]åáL= obřad; slavnost changing room LípÉfåÇwfÏ=êìWãL= zkušební kabinka fabulous LÑôÄà]ä]ëL= báječný fashion LÑôpåL= móda fat LÑôíL= tlustý; tělnatý fruit juice LÑêìWí=ÇwìWëL= ovocný džus hobby LÜflÄáL= koníček medium LãáWÇá]ãL= střední of your choice L]î=àlW=íplfëL= dle vlastního výběru outside L~ríDë~fÇL= před (budovou) photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L= fotograf right Lê~fíL= pravý; správný

9 New Inside Out Elementary strana 9 z 12 sing LëfÏL= (za)zpívat special LëéÉpäL= speciální stand up LëíôåÇ=¾éL= vstát; stoupnout si subscription Lë]ÄDëâêfép]åL= předplatné traffic LíêôÑfâL= dopravní/pouliční ruch; provoz try on Líê~f=DflåL= vyzkoušet (oblečení) turn around Lí Wå=]Dê~råÇL= otočit se (dokola) window LïfåÇ]rL= okno wrong LêflÏL= špatný accessories L]âDëÉë]êfòL= doplňky belt LÄÉäíL= pásek; řemen boots LÄìWíëL= kotníkové sportovní boty; vysoké boty bow tie LÄ]r=í~fL= motýlek casual Lâôwr]äL= neformální (oblečení) casual clothes Lâôwr]ä=âä]rÇòL= neformální oblečení coat Lâ]ríL= kabát dress LÇêÉëL= šaty (dámské) footwear LÑríïÉ]L= vše, co se nosí na nohou formal LÑlWãäL= formální; společenský formal clothes LÑlWãä=âä]rÇòL= formální oděv hat LÜôíL= klobouk; pokrývka hlavy item of clothing L^fí]ã=]î= jednotlivé oblečení Dâä]rafÏL= jacket LÇwôâfíL= sako; kabátek jeans LÇwáWåòL= džíny; rifle pair of trousers LéÉ]ê=]î=íê~rò]òL= kalhoty (jedny) pair of shoes LéÉ]ê=]î=pìWòL= boty (jedny) ring LêfÏL= prsten; kroužek shirt Lp WíL= košile shoes LpìWòL= boty socks LëflâëL= ponožky suit LëìWíL= kostým (dámský); oblek (pánský) sweater LëïÉí]L= svetr tie Lí~fL= kravata; vázanka top LífléL= vršek; vrch tracksuit LíêôâëìWíL= tepláková souprava trainers LíêÉfå]òL= sportovní/běžecké boty trousers Líê~rò]òL= kalhoty T-shirt LíáW=p WíL= tričko underpants L¾åÇ]éôåíëL= pánské spodky underwear L¾åÇ]ïÉ]L= (spodní) prádlo beard LÄf]ÇL= vousy; plnovous beautiful LÄàìWífÑäL= krásný blond LÄäflåÇL= světlovlasý; světlý; blond blue LÄäìWL= modrý curly Lâ WäáL= kudrnatý; vlnitý dark LÇ^WâL= tmavý; tma dark brown LÇ^Wâ=Äê~ìåL= tamvě hnědý earrings Lf]êfÏòL= náušnice eyes L~fòL= oči gold LÖ]räÇL= zlato; zlatý (barva) good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= hezký; pohledný gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý green LÖêáWåL= zelený grey LÖêÉfL= šedý; šedivý hair LÜÉ]L= vlasy handsome LÜôåë]ãL= hezký; pěkný highlights LÜ~fä~fíëL= 0 long LäflÏL= dlouhý; dlouho medium-length LãáWÇá]ã=äÉÏqL= polodlouhé short LplWíL= krátký; malý (postavou) straight LëíêÉfíL= rovný; přímý sweet LëïáWíL= sladký; příjemný wavy LïÉfîfL= vlnitý; zvlněný moustache Lã]Dëí^WpL= knír; knírek shaved head LpÉfîÇ=ÜÉÇL= dohola ostříhaná hlava smile Lëã~fäL= úsměv; usmívat se; usmát se tattoo Lí]DíìWL= tetování Unit 12 another L]Då¾a]L= další; jiný average LôîêfÇwL= průměr; průměrný backpack LÄôâéôâL= ruksak; batoh be worth LÄá=ï WqL= mít cenu; stát za to belong to LÄfDäflÏ=íìWL= patřit (k) better LÄÉí]L= lepší brilliant LÄêfäf]åíL= vynikající; báječný; velmi nadaný brown LÄê~råL= hnědý careful LâÉ]Ñ]äL= opatrný celebrity Lë]DäÉÄêfíáL= známá osobnost; celebrita collector Lâ]DäÉâí]L= sběratel cook LârâL= vařit; kuchař cosmetics LâflòDãÉíáâëL= kosmetika cry Lâê~fL= plakat; křičet driver LÇê~fî]L= řidič everyone LÉîêáï¾åL= každý find LÑ~fåÇL= najít flat LÑäôíL= byt glasses LÖä^WëfòL= brýle haircut LÜÉ]â¾íL= účes; sestřih handwriting LÜôåÇê~fífÏL= rukopis; písmo huge LÜàìWÇwL== obrovský; obrovitý in total Lfå=Dí]ríäL= celkem interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview key LâáWL= klíč leather LäÉa]L= kůže letter LäÉí]L= písmeno; dopis lose LäìWòL= prohrát; ztratit lost LäflëíL= ztracený; zabloudilý lost property Läflëí=éêflé]íáL= ztracené věci low Lä]rL= nízký; nízko miserable Lãfòê]ÄäL= nešťastný; utrápený monument Lãflåàìã]åíL= památník; monument nylon Lå~fäflåL= nylon object LflÄÇwÉâíL= předmět office LflÑfëL= kancelář; úřad old L]räÇL= starý original L]DêfÇwfåäL= původní; originální passport Lé^WëélWíL= (cestovní) pas pen LéÉåL= pero; propisovačka plastic LéäôëífâL= umělá hmota; plast; plastový present LéêÉòåíL= dárek research LêfDë WípL= výzkum ring LêfÏL= zvonit; kroužek; prsten romantic Lê]rDãôåífâL= romantický shopping bag LpfléfÏ=ÄôÖL= nákupní taška soon LëìWåL= brzy; zanedlouho swear LëïÉ]L= nadávat; mluvit hrubě

10 New Inside Out Elementary strana 10 z 12 valuable Lîôäàì]ÄäL= cenný; hodnotný violent Lî~f]ä]åíL= násilný; násilnický visit LîfòfíL= navštívit; přijet/přijít na návštěvu white Lï~fíL= bílý bill LÄfäL= účet; účtenka; bankovka (AmE) cheap LípáWéL= levný credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta debt LÇÉíL= dluh earn L WåL= vydělat; vydělávat salary Lëôä]êáL= (stálý) plat save LëÉfîL= šetřit; spořit spend LëéÉåÇL= utratit; vydat (peníze) Review C certainly Lë WíåäáL= jistě; samozřejmě chef LpÉÑL= šéfkuchař cow Lâ~rL= kráva dish LÇfpL= jídlo; pokrm; nádoba; mísa dress code LÇêÉë=Dâ]rÇL= formálně nebo sociálně vyžadovaný způsob oblékání great time LÖêÉfí=í~fãL= (have a ~) mít se výborně market Lã^WâfíL= trh; tržiště of course L]î=DâlWëL= samozřejmě owner L]rå]L= majitel pencil LéÉåëäL= tužka pub Lé¾ÄL= hospoda relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý reservation LêÉò]DîÉfpåL= rezervace; zamluvení seat LëáWíL= sedadlo; místo steakhouse LëíÉfâ=Ü~rëL= restaurace specializovaná na steaky unusual L¾åDàìWwì]äL= neobvyklý window table LïfåÇ]r=íÉfÄäL= stůl u okna Unit 13 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat all over the world LlWä=]rî]=a]= po celém světě ï WäÇL= back LÄôâL= záda badly LÄôÇäáL= špatně bank balance LÄ]Ïâ=Äôä]åëL= zůstatek na účtu can LâôåL= plechovka can you Lâ]å=àìL= Můžeš? check LípÉâL= prověřit; (z)kontrolovat chess LípÉëL= šachy cold Lâ]räÇL= nachlazení company Lâ¾ãé]åáL= společnost compose Lâ]ãDé]ròL= složit; (z)komponovat (hudbu) cook LârâL= vařit; péci se dance LÇ^WåëL= tancovat; tančit; tanec company Lâ¾ãé]åáL= společnost draw LÇêlWL= (na)kreslit full of LÑrä=]îL= plný (čeho) happily LÜôéfäáL= šťastně, naštěstí join LÇwlfåL= připojit se k; přidat se k laugh Lä^WÑL= (za)smát se lottery ticket Läflí]êf=DífâfíL= los loudly Lä~rÇäáL= hlasitě; hlučně perform Lé]DÑlWãL= účinkovat; hrát phone LÑ]råL= telefon practise LéêôâífëL= cvičit quietly Lâï~f]íäáL= tiše; poklidně side Lë~fÇL= strana ski LëâáWL= lyžovat stomach Lëí¾ã]âL= žaludek; břicho swim LëïfãL= plavat talent Líôä]åíL= nadání; talent queen of LâïáWå=]îL= královna (čeho) type Lí~féL= psát (na stroji, na počítači) sure Lpr]L= jistý; jistě confident LâflåÑfÇ]åíL= sebejistý; přesvědčený funny LѾåáL= legrační; divný friendly LÑêÉåÇäáL= přátelský generous LÇwÉå]ê]ëL= velkorysý; štědrý quiet Lâï~f]íL= tichý; klidný; rozvážný; zdrženlivý selfish LëÉäÑfpL= sobecký; egocentrický sensible LëÉåë]Ä]äL= rozumný; soudný serious Lëf]êf]ëL= vážný; uzavřený; přemýšlivý shy Lp~fL= plachý; stydlivý; nesmělý stupid LëíàìWéfÇL= hloupý unfriendly L¾åDÑêÉåÇäáL= nepřátelský; nevlídný all the time LçWä=a]=í~fãL= pořád every day/two weeks = každý den/každé dva týdny once/twice a month/year Lï~åëI=íï~áëL= jednou/dvakrát za měsíc three/four etc Lí~fãòL= tři/čtyři krát za týden times a week/year etc Unit 14 appointment L]Délfåíã]åíL= sjednaná schůzka Argentina L^WÇw]åDíáWå]L= Argentina armed L^WãÇL= ozbrojený arrest L]DêÉëíL= zatknout; zajistit (podezřelého) attempt L]DíÉãéíL= pokus believe LÄfDäáWîL= věřit book LÄrâL= rezervovat (si); objednat předem border LÄlWÇ]L= hranice complain Lâ]ãDéäÉfåL= stěžovat si change your mind LípÉfåÇw=à]= Dã~fåÇL= změnit názor; rozmyslet se Chile LípfäáL= Chile competitive Lâ]ãDéÉí]ífîL== soutěživý; konkurenční congratulations Lâ]å?Öêôíp]DäÉfpåL=blahopřání; gratulace correct Lâ]DêÉâíL= správný crazy LâêÉfòáL= šílený; bláznivý dark LÇ^WâL= tmavý; tma eviction LÉDîfâp]åL= vyřazení; soudní vystěhování farm LÑ^WãL= farma; zemědělská usedlost farmer LÑ^Wã]L= farmář; zemědělec; sedlák fear LÑf]L= strach fill LÑfäL= naplnit; plnit first LÑ WëíL= poprvé foreign LÑflê]åL= zahraniční; cizí good luck LÖrÇ=ä¾âL= hodně štěstí

11 New Inside Out Elementary strana 11 z 12 grow up LÖê]r=¾éL= vyrůst(at) harmless LÜ^Wãä]ëL= neškodný housemate LÜ~rëãÉfíL= spolubydlící hurt LÜ WíL= zraněný (i citově) interviewer Lfåí]îàìW]L= reportér; tazatel lesson LäÉëåL= hodina Let s go/do/watch LäÉíëL= etc Pojďme/Co kdybychom šli/udělali/dívali se make up LãÉfâ¾éL= make up; líčení miss LãfëL= postrádat; chybět movie star LãìWîáW=ëí^WL= filmová hvězda operation Lflé]DêÉfpåL= operace plan LéäôåL= (na)plánovat planet LéäôåfíL= planeta record LêfDâlWÇL= zaznamenat; nahrát retire LêfDí~f]L= odejít do důchodu; ukončit kariéru rob LêflÄL= (vy/u/o)loupit save LëÉfîL= šetřit; spořit Shall we/i...? LpôäL= Mám(e)? singing career LëfÏfÏ=â]Dêf]L= zpěvácká kariéra sociable Lë]rp]ÄäL= společenský; družný stranger LëíêÉfåÇw]L= cizí/neznámý člověk successful Lë]âDëÉëÑ]äL= úspěšný the king of LâfÏL= král (čeho) ugly L¾ÖäáL= ošklivý; škaredý character Lâôê]âí]L= postava (v lit. a film. díle) channel LípôåäL= program; kanál (televizní) general knowledge LÇwÉå]ê]ä=åfläfÇwL= všeobecné znalosti humour LÜàìWã]L= humor on LflåL= na programme Léê]rÖêôãL= program; pořad switch on Lëïfíp=DflåL= zapnout; spustit switch off Lëïfíp=DflÑL= vypnout; odpojit watch TV Lïflíp=íáWîáWL= dívat se na televizi cartoon Lâ^WDíìWåL= kreslený film; kreslený seriál chat show Lípôí=p]rL= televizní/rozhlasová beseda (se známými osobnostmi) comedy drama Lâflã]Çá=Çê^Wã]L= komediální drama documentary LÇflâàìDãÉåíêáL= dokumentární (film, pořad) game show LÖÉfã=p]rL= (televizní) soutěž the news LåàìWòL= televizní noviny quiz show Lâïfò=p]rL= televizní kvíz reality TV show LêfDôäfíá=íáW=îáW= televizní reality show p]rl= soap opera Lë]ré=flé]ê]L= televizní/rozhlasový seriál Unit 15 adventure trip L]ÇDîÉåíp]=íêféL= dobrodružný výlet adventurous L]ÇDîÉåíp]ê]ëL= riskující; podnikavý ask L^WëâL= ptát se; zeptat se celebrate LëÉä]ÄêÉfíL= (o)slavit; oslavovat continent Lâflåífå]åíL= světadíl crew LâêìWL= posádka desert LÇÉò]íL= poušť environment LfåDî~fê]åã]åíL= životní prostředí experience LfâDëéf]êá]åëL= zážitek experienced LfâDëéf]êf]åëíL= zkušený great LÖêÉfíL= skvělý; úžasný; velký group LÖêìWéL= skupina Have you ever been to...? LÄáWåL= Už si někdy byl (někde)? historical LÜfëDíflêfâäL= historický honeymoon LܾåfãìWåL= svatební cesta; líbánky I ve been to LÄáWåL= Už jsem byl (někde). journey LÇw WåáL= cesta list LäfëíL= seznam memory LãÉã]êáL= paměť overland L]rî]äôåÇL= pozemní; po souši passion Léôp]åL= vášeň play LéäÉfL= hrát; hra; drama postcard Lé]rëíâ^WÇL= pohlednice; korespondenční lístek respect LêfDëéÉâíL= ohled; hledisko secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB) sex LëÉâëL= pohlaví situation LëfípìDÉfpåL= situace traveller Líêôî]ä]L= cestovatel trip LíêféL= výlet; zájezd truck Líê¾âL= nákladní auto wedding LïÉÇfÏL= svatba wild Lï~fäÇL= divoký; nevázaný apple pie Lôéä=é~fL= jablečný koláč ice cream L~fë=âêáWãL= zmrzlina liver pâté Läfî]=éôíÉfL= játrová paštika main course LãÉfå=âlWëL= hlavní jídlo medium LãáWÇá]ãL= střední mineral water Lãfå]ê]ä=ïlWí]L= minerální voda; minerálka non-smoking Låflå=Dëã]râfÏL= nekuřácký rare LêÉ]L= vzácný; řídký red wine LêÉÇ=ï~fåL= červené víno prawn LéêlWåL= garnát salmon Lëôã]åL= losos smoking Lëã]râfÏL= kouření starter Lëí^Wí]L= předkrm Unit 16 bridge LÄêfÇwL= most building LÄfäÇfÏL= budova; stavba church Líp WípL= kostel; církev cycle Lë~fâäL= jet na kole drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) field LÑáWäÇL= pole hot springs LÜflí=ëéêfÏòL= horké vřídlo kangaroo LâôÏÖ]DêìWL= klokan koala Lâ]rD^Wä]L= koala lighthouse Lä~fíÜ~rëL= maják make money LãÉfâ=Dã¾åfL= vydělávat peníze map LãôéL= mapa; plán (města) motorway café Lã]rí]ïÉf=âôÑÉfL=motorest rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= deštný prales rainy season LêÉfåf=ëáWò]åL= období dešťů roundabout Lê~råÇ]Ä~ríL= kruhový objezd scenery LëáWå]êáL= výprava (v divadle); krajina; příroda spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= velkolepý; honosný tent LíÉåíL= stan tourist Lír]êfëíL= turista/turistka traffic jam LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravní zácpa waterfall LïlWí]ÑlWäL= vodopád Go down LÖ]r=Ç~råL= jít po (ulici) Go straight on LÖ]r=ëíêÉfí=flåL= jít přímo

12 New Inside Out Elementary strana 12 z 12 Go to the end of = jít až na konec on the left/right = vlevo/vpravo Take the first/second = zabočit do první/druhé turning Lí WåfÏL= odbočka turn Lí WåL= točit se; zabočit across L]DâêflëL= přes; napříč along L]DäflÏL= podél down LÇ~råL= dolů, dole into Lfåí]L= do out of L~rí=]îL= ven z over L]rî]L= přes past Lé^WëíL= kolem (minout něco) through LqêìWL= skrz; skrze up L¾éL= nahoru, nahoře, na Review D air LÉ]L= vzduch baker LÄÉfâ]L= pekař blind LÄä~fåÇL= slepý business LÄfòå]ëL= obchod busy LÄfòáL= zaneprázdněný; rušný climb Lâä~fãL= (vy)lézt; vyšplhat se (na) daily LÇÉfäáL= deník (noviny) dentist LÇÉåífëíL= zubař; zubní lékař details LÇáWíÉfäòL= detaily distance LÇfëí]åëL= vzdálenost dream LÇêáWãL= sen; ideál fact LÑôâíL= skutečnost, fakt bad LÄôÇL= špatný; strašný; ošklivý firefighter LÑ~f]Ñ~fí]L= hasič hard work LÜ^Ç=ï WâL= těžká práce helicopter LÜÉäfâfléí]L= helikoptéra learn Lä WåL= (na)učit se live LäfîL= bydlet; žít recently LêáWë]åíäfL= v poslední době nature LåÉfíp]L= příroda noodle LåìWÇäL= nudle soup LëìWéL= polévka organisation LlWÖ]å~fDòÉfpåL= organizace single LëfÏÖäL= jízdenka (jen tam - ne zpáteční) step LëíÉéL= krok strong LëíêflÏL= silný volcano LîfläDâÉfå]rL= sopka

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau.

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. POZDRAVY A FRÁZE Dobré ráno. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobrý den. Promiňte. To nic. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. Měj se hezky. Mějte se hezky. Dobrý večer. Děkuju vám za pomoc. Dobrou noc. Na

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 5

Project 1, 3.vydání, lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My room bed postel bedside table noční stolek

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: suit, shoes, jacket, T-shirt, dress, wear, Cíl práce a způsob použití: práce

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Věty k překladu From Unit 3 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part C, Project 2 Unit 3 part C - translation practice 1. Jela lyžovat a zlomila si nohu. She went skiing and she broke her leg. 2. Něco jsem snědl a bolelo mě břicho. I ate

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více