Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV"

Transkript

1 Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Zaměření kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální (spolupráce a úcta) občanská pracovní Vybrané činnosti a učivo v této učebnici rozvíjející kompetence Průběžně pozorování, experimentování, záznam informací. Vyhledávání informací na internetu. Zjišťování informací od rodičů a dalších dospělých. Řešení konfliktů ve vztahu s vrstevníky a rodiči. Ekonomické chování jako situace rozhodování. Analogie mezi řešením problému počítačem a člověkem. Postup plánování a přípravy třídního výletu. Předpovídání průběhu děje (formulování hypotéz), jejich porovnávání s pozorováním, nacházení příčinných vztahů. Průběžně logické operace třídění (kategorizace), přiřazování, uspořádání v časovém sledu. Průběžně ústní a písemné formulování závěrů pozorování a provádění pokusů. Komunikace při práci ve dvojicích, skupinové a kooperativní práci. Počítač jako důležitý prostředek mediální komunikace. Bezpečnost v dopravě. Požární bezpečnost a přivolání pomoci při haváriích, živelních pohromách a v dalších situacích ohrožení. Ohled k zájmům a potřebám druhých. Odmítání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Soužití v rodině. Nenásilné řešení konfliktů. ČR parlamentní demokracie. Základní dělba mocí ve státě. Průběžně spolupráce se spolužákem. V grafice lidé s postižením, odlišná etnika. Profese v průmyslu, obchodu a službách. Význam týmové spolupráce různých lidí a různých profesí. Proměny práce v zemědělství. Průběžně: práce žáků podle instrukce, spolupráce.

2 Průřezové téma osobnostní a sociální výchova výchova demokratického občana výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturní výchova environmentální výchova mediální výchova Činnosti a učivo v této učebnici umožňující naplňování tématu Hygiena a psychohygiena. Zdravá výživa. Stres, jeho prevence a minimalizace důsledků. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti odolnost vůči vrstevnickému nátlaku, posouzení a zvládnutí krizové situace. Plánování a příprava společné činnosti žáků. Občan, občanská společnost a stát. Přednosti a nesamozřejmost demokracie 17. listopad. Význam pravidel, zákony, základy demokratického systému pojistek a brzd. Projevy globalizace na příkladu mezinárodního obchodu. Shody a rozdíly mezi národy a kulturami. Existence odlišných kalendářů a letopočtů v různých kulturách. Pronásledování menšin v době nacismu. Průběžně lidé odlišných etnik v obrázcích. Ekosystémy travní porosty. Lidské aktivity a problémy životního prostředí vývoj krajiny, dopady industrializace a urbanizace. Znečištění vzduchu. Výchova spotřebitele důsledky spotřebního chování pro životní prostředí na příkladu mezinárodního obchodu. Okolnosti vzniku písma a důsledky pro lidskou společnost.

3 Očekávané výstupy pro 3. ročník Místo, kde žijeme Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo. Sestaví jednoduchý plán nejbližšího okolí školy. Vyznačí v plánu obce, města nebo části krajiny orientační body a významné linie. Určí světové strany v prostoru i na plánu. Plán, mapa. Nadmořská výška, vrstevnice. Druhy map. Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu. Žák začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty. Pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí. Vysvětlí rozdíly mezi plánem a mapou. Dokáže řešit jednoduché dopravní situace z pozice chodce a cyklisty. Popíše krajinu v nejbližším okolí obce. Uvede charakteristiky jednotlivých typů krajin. Přiřadí krajinu vlastního regionu k určitému typu. Popíše tvary zemského povrchu regionu. Práce s mapou ukáže na mapě způsoby označení povrchových útvarů. Vysvětlí, jak krajina ovlivňuje život v regionu. Popíše, jak člověk působí na životní prostředí regionu. Přecházení vozovky. Jízda na kole odbočování, objíždění překážek, vjíždění na vozovku. Tvary zemského povrchu regionu. Typy krajiny a jejich charakteristiky. Osobní bezpečnost sociální a personální kompetence. environmentální výchova.

4 Lidé kolem nás Žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům. Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole. Uvede příklady přátelského chování v daných situacích. Vysvětlí, co často bývá příčinou konfliktů mezi kamarády. Analyzuje běžný konflikt mezi dětmi a navrhne jeho možná řešení. Soužití lidí mezilidské vztahy. Komunikace. Pravidla chování lidí. Pravidla ve státě zákony. Česká republika jako parlamentní demokracie. Klíčová kompetence občanská. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi; příbuzenské a mezigenerační vztahy. Informační a komunikační výchova. Žák používá peníze v běžných situacích. Žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. Vysvětlí, co často bývá příčinou konfliktů v rodině. Na modelové situaci ukáže možnosti hledání společného řešení. Uvede příklady možností, jak dítě může přispět k lepšímu soužití v rodině. Vysvětlí funkce pravidel pro soužití mezi lidmi. Popíše proces, jakým vznikají zákony. Uvede příklady toho, kdy a jak přijímáme a šíříme informace. Analyzuje situaci nakupování jako proces uzavírání smluvního vztahu. Vysvětlí zájmy, práva a povinnosti obou smluvních stran. Popíše cestu vybraných druhů zboží od výrobce ke spotřebiteli. Popíše funkci vybraných profesí při výrobě a distribuci zboží. Vysvětlí význam dělby práce a spolupráce. Základní komponenty počítače. Mikroprocesor jako součást běžných zařízení. Zboží a služby. Prodej/koupě jako smluvní vztah. Zákon nabídky a poptávky. Konkurence v tržní ekonomice. Výrobci, obchodníci, pracovníci služeb. výchova demokratického občana. mediální výchova. Význam vědy a techniky v běžném životě. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Klíčová kompetence pracovní.

5 Rozmanitost přírody Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. Vysvětlí, proč rostliny kvetou, a uvede příklady rozmnožování rostlin. Charakterizuje přírodní společenství luk. Uvede příklady rostlin a živočichů, kteří na louce žijí. Uvede příklady kulturních rostlin a vysvětlí jejich užitek pro člověka. Uvede vhodné podmínky pro jejich pěstování. Popíše postup zemědělských prací při pěstování Půda. Ekosystémy travních porostů, jejich rostliny a živočichové. Jak se rostliny živí a proč kvetou. Kulturní rostliny, hospodářský význam. Environmentální výchova. Žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů. vybraných kulturních plodin. Uvádí veličiny, které je možné u vybraných předmětů měřit. Pojmenuje a používá jednoduchá měřidla. Uvede doklady přítomnosti vzduchu. Vyjmenuje nejdůležitější složky vzduchu. Vysvětlí, za jakých podmínek může vzniknout nebo se udržovat hoření. Veličiny délka, objem a hmotnost. Jejich měření. Vzduch hry a pokusy. Hoření, hašení ohně. Matematika geometrie. Ochrana občana za mimořádných situací.

6 Lidé a čas Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě. Zdůvodní potřebu počítání času a vysvětlí způsob sestavení kalendáře. Vysvětlí význam letopočtu a uvede příklady letopočtů používaných ve světě. Kalendáře, letopočty. Multikulturní výchova kalendáře velkých kultur. Žák rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Vysvětlí význam hmotných památek pro poznávání minulosti. Popíše hlavní rozdíly života lovce-sběrače a zemědělce. Vysvětlí, jak souvisel vznik prvních civilizací (písmo, státní organizace) s přechodem k zemědělství. Porovná z několika hledisek život a práci na vesnici dříve a dnes. Uvede příklad zvyku spojeného s Velikonocemi a jeho původní význam. Pravěk a starověk. Život lovců mamutů (loveckosběračské kultury). Neolitická revoluce, vznik zemědělství. Velikonoce židovské, křesťanské a lidové. Přírodovědné učivo život rostlin, kulturní rostliny. Multikulturní výchova.

7 Člověk a jeho zdraví Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle. Složky stravy sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy, minerální látky. Trávicí soustava a trávení. Zásady zdravé výživy a životního stylu. Osobnostní a sociální výchova hygiena a psychohygiena. Dodržuje zásady bezpečného chování, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe a jiné dítě. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. Popíše proces trávení. Určí jednotlivé složky stravy a charakterizuje jejich vliv na zdraví člověka. Vysvětlí zásady zdravé výživy. Na příkladech dokáže rozlišit zdravé a nezdravé prvky v jídelníčku. Vysvětlí, co je stres a jak vzniká. Na příkladech rozliší situace, které stres vyvolávají. Popíše možné působení stresu na zdraví člověka. Uvede chování, které stresu předchází nebo jej minimalizuje. V modelové situaci odmítne nabízené experimentování s návykovými látkami nebo jiným rizikovým chováním (viz tematický celek Lidé kolem nás). Vysvětlí a v modelové situaci předvede postup přivolání pomoci v případě požáru a jiné nehody. Stres a jeho příčiny, předcházení stresu a minimalizace účinků. Nebezpečné látky. Nebezpečnost návykových látek, jejich odmítnutí. Situace požáru, technické havárie, živelní pohromy a jiných případů hromadného ohrožení. Klíčová kompetence personální a sociální.

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Projekt: Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Cílem projektu bylo, jak název napovídá, vytvoření pracovního a metodického materiálu pro práci

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více