Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod"

Transkript

1 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,že vede žáka k: - vytváření základních pracovních návyků - osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních mezilidských - vztahů - zájmu o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije - rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí a dějů - chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí - pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností - poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě - upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu - hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě

2 Vyučovací předmět PRVOUKA ( roč.) VLASTIVĚDA ( roč.) Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1. stupeň - 12 hod 2. stupeň - 0 hod Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět poskytuje a rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vyučovací předmět, který ze vzdělávací oblasti vychází, nazýváme: - v 1.období 1.stupně (1. 3.ročník) Prvouka - v 2.období 1.stupně (4. 5.ročník) Vlastivěda. Předmět v 1. období poskytuje žákům vybrané základní poznatky o životě společnosti, o přírodě v jejich nejbližším okolí. Učí se pozorovat prostředí kolem sebe, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Žáci dle svých schopností poznávají přírodní jevy, všímají si, jak jsou změny v přírodě v průběhu roku spojeny s činností lidí i s jejich životem, učí se přírodu chránit. Učí se orientovat v čase a určovat ho. Dále se žáci seznamují se svým tělem a poznávají jeho funkce. Vytvářejí a upevňují si správné zdravotní, hygienické návyky i některé normy společenského chování a jednání. Ve všech ročnících se témata opakují, prohlubují, vycházejí ze základního smyslového vnímání a postupně přecházejí k jednotlivým konkrétním myšlenkovým operacím. V 2. období tato vzdělávací oblast rozvíjí základní poznatky žáka o společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Žáci si rozvíjejí vztah k přírodě a poznávají význam ochrany životního prostředí. Ve výuce vycházejí ze základních zkušeností a vědomostí o svém nejbližším okolí a postupně tyto vědomosti rozšiřují o poznání regionů a ČR. Rovněž si prohlubují své vědomosti o svém těle. Vytvářejí si základy hodnotového systému a zdravého životního stylu. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se navzájem si pomáhat, spolupracovat a tolerovat se. V dopravní výchově se seznamují se základními pravidly chování v silničním provozu, dopravních prostředcích. V tématickém okruhu Lidé a čas poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Učí se rozlišovat přítomnost, minulost a budoucnost. Formy realizace Vyučovací hodina, vycházky pozorování v terénu Časová dotace Předmět je vyučován ve všech ročnících 1.stupně v rozsahu: - po 2 hodinách týdně v 1.-2.ročníku - 3 hodiny týdně ve 3.ročníku - 2 hodiny týdně ve 4.ročníku - 3 hodiny týdně v 5.ročníku Místo realizace Běžné třídy, učebna ICT, školní pozemek, vhodné lokality v okolí školy

3 Průřezová témata V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou k tomu, aby žák v předmětu Prvouka a Vlastivěda dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. Očekávané výstupy 1. stupeň Místo, kde žijeme 1. období žák by měl: - zvládnout orientaci v okolí svého bydliště a v okolí školy - popsat a zvládat cestu do školy - znát nejvýznamnější místa v okolí - popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit svou obec) město) do příslušného kraje - orientovat se na mapě České republiky, určit světové strany - mít základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě - znát region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti - sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest - poznat státní symboly Lidé kolem nás 1. období žák by měl: - znát role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišovat blízké příbuzenské vztahy - mít osvojené základy společenského chování - projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům - pojmenovat nejběžnější povolání a pracovní činnosti - vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi - dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) - rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých - znát základní práva a povinnosti žáka školy - reagovat vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech Lidé a čas 1. období žák by měl: - zvládnout jednoduchou orientaci v čase - popsat, kolik je hodin - znát rozvržení svých denních činností - rozlišit děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - poznávat různé lidské činnosti - rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách - znát významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a kraji - vědět o nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních památkách v okolí svého bydliště

4 Rozmanitost přírody 1. období žák by měl: - popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - poznat nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat - pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a poznat rozdíly mezi dřevinami a bylinami - uplatňovat základní zásady chování v přírodě - provádět jednoduché pokusy se známými látkami - poznat propojenost živé a neživé přírody, přizpůsobení organismů prostředí - popsat střídání ročních období - uvést zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytující se v nejbližším okolí a popsat jejich základní životní podmínky - zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob péče o drobná domácí zvířata - uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí - popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují - provést jednoduchý pokus podle návodu Člověk a jeho zdraví 1.období žák by měl: - uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu - dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce - pojmenovat hlavní části lidského těla - dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity - zvládnout ošetření drobných poranění - pojmenovat a popsat orgánové soustavy - rozlišit jednotlivé etapy lidského života - uplatňovat základní dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu - uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty - poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat lékařskou pomoc - mít osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek - reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Prvouka a Vlastivěda Kompetence k učení - vysvětlí základní pojmy vlastními slovy - přečte kratší text a reprodukuje jeho obsah, objasní obsah věty - formuluje odpovědi na otázky k danému tématu - dokáže sledovat výklad učiva - učí se cíleně pozorovat, registrovat své okolí a porovnávat získané výsledky - zná význam běžně užívaných piktogramů, značek - při učení a práci používá pokyny a informace vyučujícího - dokáže projevit radost z pěkných výsledků - učí se používat naučené znalosti směrem k zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí

5 Kompetence k řešení problémů - učí se vnímat problémové situace ve škole i mimo ni - formuluje problém vlastními slovy - hledá vhodný způsob řešení problému - učí se zaujímat vlastní názory a postoje při řešení problémů a rozlišovat dobrá a správná rozhodnutí a respektovat právo a spravedlnost - požádá o radu, vyhledá pomoc - učí se ověřovat správnost řešení Kompetence komunikativní - dokáže se vyjádřit vlastními slovy - zřetelně a slušně se vyjadřuje spisovným jazykem - učí se reagovat na mínění a pocity druhého - projevuje slušnou formou souhlas a nesouhlas - ptá se tehdy, když něčemu nerozumí - učí se dodržovat pravidla diskuse - své komunikační schopnosti se učí využívat ve vyučování, ale i v běžném životě při kontaktu se spolužáky, s lidmi ve svém okolí - učí se aktivně používat nová slova daného oboru Kompetence sociální a personální - respektuje společenská pravidla chování a jednání - učí se pracovat v týmu, dodržovat pravidla týmové práce - podílí se na příjemné atmosféře v týmu - prožívá uspokojení z úspěchu svých i druhých - rozpozná problematiku šikany, týrání, zneužívání, agresivity - je obezřetný při setkání s neznámými lidmi a učí se odmítnout komunikaci s neznámým - zná základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty - je ohleduplný ke slabším, postiženým, starším i mladším lidem - dokáže pomoci ostatním a požádá o pomoc pro sebe i ostatní Kompetence občanská - zná základní principy společenských norem a pravidel soužití - rozpozná, co se smí a nesmí, co je špatné, co je dobré (učí se nelhat, nekrást, nepodvádět, neubližovat, nepovyšovat se apod.) - uvědomuje si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí se je tolerovat - dokáže si uvědomit důležitost hygienických návyků, jejich význam pro ochranu zdraví a dodržuje je, učí se dodržovat zdravý životní styl - poznává základní ekologická pravidla a respektuje základní požadavky na ochranu životního prostředí - učí se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob a chová se tak, aby neohrozil život a zdraví své i jiných lidí - zná základní telefonní čísla a umí je použít

6 Kompetence pracovní - dodržuje osobní hygienu, základní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti práce - učí se pracovat podle návodu, podle pokynů vyučujícího - soustředí se na práci, dodržuje stanovený postup - dokončí práci, porovná výsledek své práce s ostatními, objektivně posoudí jeho kvalitu - při pracovních činnostech respektuje požadavky na ochranu životního prostředí

7

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více