Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok ředitelka DDM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok V Bystřici dne Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM

2 OBSAH: Základní charakteristika zařízení Hlavní úkoly DDM Personální zabezpečení Řídící činnost Vlastní činnost organizace a/ pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost b/ příležitostní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost c/ soutěže d/ prázdninová činnost e/ posilovna f/ Človíčkov Služby poskytované veřejnosti, školám, školským zařízením Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Propagační činnost Materiálně technické zabezpečení Ekonomické zajištění činnosti Údaje o výsledcích školní inspekce a dalších kontrol Svobodný přístup k informacím Řešení stížností Závěr

3 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO : Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace Bystřice DDM je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření od IČ: IZO: Tel.: , , Fax: Zřizovatel : Obec Bystřice Bystřice 334, , okr. Frýdek - Místek IČ: Vlastníkem budovy včetně pozemků je obec Bystřice. V budově jsme ve výpůjčce vůči Základní škole a Mateřské škole Bystřice 848, okr. Frýdek - Místek, příspěvková organizace Datum zařazení do sítě škol : Datum vystavení posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č. j. MSK /2006 Ředitelka zařízení : Bc. Jarmila Wróblová - statutární orgán Monika Kluzová - zástupce statutárního orgánu

4 2. HLAVNÍ ÚKOLY Základním předmětem činnosti a poslání DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších jednorázových činností a aktivit označené pojmem zájmové vzdělávání směřuje k účelnému a efektivnímu naplnění volného času. Je zaměřeno na různé oblasti a umožňuje získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Vede účastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení. Našim cílem je umožnit přístup k zájmovému vzdělávání všem dětem, tj. i dětem zdravotně handicapovaným, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i národnostním menšinám. Naše aktivity nabízíme i dospělým klientům. Cílem je aktivně reagovat a přizpůsobovat se trendům, které oslovují všechny věkové kategorie. Cílem všech aktivit DDM je propagovat význam účelného využívání volného času z pohledu dalšího odborného rozšiřování znalostí a dovedností a také z pohledu prevence negativních jevů mezi mladou generací. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Pedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2013/14 pracovali 3 pedagogičtí pracovníci. Ředitelka - 100% úvazek. Vedoucí oddělení společenských věd pedagog volného času 100% úvazek Vedoucí oddělení mládeže a sportu pedagog volného času - 100% úvazek Celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků činí 3,0. Dohody o pracovní činnosti a provedení práce byly uzavřeny s externími pracovníky. Jedná se o skupinu výchovných pracovníků. Tito se podílejí především na zabezpečení pravidelné výchovně vzdělávací činnosti, ale spolupracují i na příležitostné činnosti. Využívání odborně fundovaných a zkušených pracovníků vede k prohloubení kvality vykonané činnosti a zvyšování zájmu o tyto aktivity. V letošním školním roce jsme uspořádali kurz studia pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Tohoto kurzu se zúčastnilo a certifikáty získalo celkem 21 externích pracovníků. Systém práce s externími pracovníky vychází především ze závěrů hodnotící porady na konci školního roku a z úvodní zahajovací porady zaměřené na plánovaní činnosti v novém školním roce. Před konáním větších příležitostných akcí a táborů se konají samostatné operativní porady. Nepedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2013/14 pracovaly 2 pracovnice. Účetní zástupce statutárního orgánu - 100% úvazek Domovnice 100% úvazek Celkový přepočtený počet nepedagogických pracovníků činí 2,0.

5 Přehled o zaměstnancích Kvalifikace pracovníků Zaměstnanci Škola Funkční zařazení Pedagog volného času Pedagog volného času UP FTK Olomouc UP FTK Olomouc Pedagog volného času ředitelka ved. odd. sportu a mládeže ved. odd. společenských věd Soukromá SOŠ F-M Program celoživotního vzdělávání ped. studium na PF OU v Ostravě SEŠ Český Těšín účetní zástupce stat. org. SOU F-M domovnice THP Správní zaměstnanec Pracovní úvazek 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Vzdělávání Ředitelka Krajské porady ředitelů SVČ Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice Pedagog volného času vedoucí oddělení společenských věd Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice Pedagog volného času vedoucí oddělení sportu a mládeže Studium UP FTK Olomouc Rekreologie management životního stylu Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Doškolovací kurz Instruktor školního lyžování Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice Účetní Seminář Vnitřní kontrola v praxi PO Seminář Účetnictví příspěvkových org. a účetní závěrka 2013 Seminář Nová vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice Pro školní rok 20013/14 byla pro pedagogické pracovníky přímá výchovná činnost stanovena takto: Pedagogové 6 hodin- přímé výchovné činnosti týdně nejméně 2 výchovné skupiny - zájmové útvary, kurzy, kluby Ředitelka 2 hodiny přímé výchovné činnosti týdně nejméně 1 výchovná skupina - zájmový útvar, kurzy, kluby

6 4. ŘÍDÍCÍ ČINNOST Schéma řízení DDM Ředitelka vedoucí oddělení společenských věd vedoucí oddělení sportu a mládeže účetní zástupce stat. orgánu externí pracovníci externí pracovníci domovnice Řídící činnost je jedna z důležitých forem vedení zařízení. Pracovníci DDM se řídili Vnitřním řádem, Organizačním řádem zařízení, ŠVP a rámcovým plánem práce zahrnující výchovně vzdělávací cíle a další nezbytné ustanovení. Návrh celoročního plánu práce je vždy konzultován a vytvářen s pedagogickými pracovníky a schválen v říjnu daného roku. Je předkládán zřizovateli. Pedagogické rady se konaly 2x ročně a to v říjnu a červnu. Dle potřeb, probíhaly interní porady s pedagogy, ale i s ostatními pracovníky zařízeni. Na těchto poradách se řeší důležité organizační, výchovné a jiné problémy zařízení. Zápisy z porad zpracovávala ředitelka DDM. Porady s externími pracovníky proběhly 2x ročně v září a v červnu. Porady jsou zaměřené na seznámení se s Organizačním a Vnitřním řádem DDM, ŠVP, plánem práce, školením BOZP a PO, výroční zprávou. Řeší se rovněž výchovně vzdělávací problémy. 5. VLASTNÍ ČINNOST ORGANIZACE a/ Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost se uskutečňovala v zájmových útvarech a kurzech. Činnost byla všestranně zabezpečena v rámci možností jak po stránce materiální, tak po stránce finanční a vytvářela tímto předpoklad pro úspěšnou činnost a reprezentaci DDM na veřejnosti. ZÚ byly vedeny v souladu se zásadami pedagogiky volného času. Většina ZÚ pracovala v budově DDM. Sportovní kroužky svou činnost uskutečňovaly ve sportovních halách Vitality Slezsko a tělocvičně ZŠ v Bystřici. ZÚ se konaly 1 2x týdně. Výše úplaty za zájmové vzdělávání na celý školní rok se pohybovala v průměru od 600,- do 1 200,- Kč u dětí a 600,- až 1 300,- Kč u dospělých klientů. Činnost většiny aktivit probíhá od října do června. Pouze kurzy pro dospělé zahájily svou činnost již v září a ukončily v červnu. Stav členské základny dle statistického výkazu k byl 522 členů (z toho: předškolní děti 46, do 18 let 318, ostatní 8), kteří navštěvovali 38 zájmových kroužků a kurzů. Celkem se v průběhu celého školního roku zúčastnilo pravidelné činnosti 792 dětí, mládeže a dospělých v 64 zájmových kroužcích a kurzech. Nabídka kroužků na nový školní rok je zveřejněna a nabízena od září stávajícího školního roku a je průběžně aktualizována. Zápis probíhá v měsíci září a dále kdykoliv během roku, pokud není z bezpečnostních či prostorových důvodů již zájmový kroužek naplněn. Nabídka vychází ze zájmů a požadavků dětí a rodičů a personálních i prostorových možností DDM. Tradičně nabízíme činnosti z oblasti hudební, výtvarné, sportovní, taneční, jazykové. Členem zájmového kroužku nebo kurzu se může stát kdokoliv, činnost připravujeme především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Členem je ten, kdo vyplní přihlášku a odevzdá úplatu za zájmové vzdělávání stanovenou na školní rok.

7 Počet ZÚ, počet členů za období 2011/ /14 Stav vychází ze statistického výkazu Z -01 k Šk. rok Šk. rok Počet Počet Počet ZÚ členů ZÚ MŠ 13 Spol. vzdělávací MŠ 16 Sportovní SŠ 13 ZÚ nad let CELKEM Počet členů Šk. rok Počet Počet ZÚ členů 123+5MŠ 0+40MŠ Přehled zájmových útvarů a kurzů ve šk. roce 2012/13 Oddělení společenských věd Zájmový útvar 1.Angličtina 2. Kytara zač. 3. Kytara zač. 4. Kytara pokr. 5. Výtvarka-říjen-leden 6. Taneční školička 7. Keramika 8. Dovedné ruce 9. Břišní tanec zač. 10. Břišní tance I. 11. Břišní tance- II. 12. Břišní tance III. 13. Břišní tanec IV. 14. Moderní tanec. Street dance 16. Dramatický kroužek únor-květen 17. Bollywood leden-březen 18. Bollywood duben-červen 19. Teneční průprava květen-červen 20. Výtvarka 21. Výtvarka CELKEM Počet členů k MŠ MŠ MŠ 17+2MŠ +2MŠ MŠ Věková kategorie MŠ+1. tř tř tř tř tř MŠ+1.tř. Počet členů k MŠ MŠ tř. MŠ tř. MŠ tř tř tř tř.+sš tř tř tř. 1+22MŠ MŠ 17+2MŠ +2MŠ tř+SŠ tř+SŠ tř+SŠ tř tř MŠ MŠ 170+MŠ 8+2SŠ 522

8 Oddělení sportu a mládeže Zájmový útvar 1. Karate zač. 2. Florbal zač. 3. Florbal mírně pokr. 4. Florbal pokr. 5. Florbal - dorost 6. Stolní tenis 7. MINI mažoretky zač. 8. Mažoretky A 9.Mažoretky - B 10. Bydbinton 11. Zumbička 12. Kondiční posilování prosinec-květen 13. Florbal únor-květen CELKEM Kurzy a kroužky pro SŠ a dospělé 1. Jóga říjen - květen 2. Pletení z papíru říjen - prosinec 3. Pilates říjen - prosinec 4. Pilates říjen - prosinec 5. Pilates říjen - prosinec 6. Cvičení pro ženy říjen-prosinec 7. Flamenco říjen - prosinec 8. Flamenco říjen - prosinec 9. Fitness cvičení září - listopad 10. Fitness cvičení září - listopad 11. Kytara říjen - květen 12. Jazyk anglický říjen - prosinec 13. Keramika rodiče+děti listopad únor 14. Fitness cvičení listopad prosinec Počet členů k MŠ MŠ 13 Věková kategorie MŠ tř tř tř tř. SŠ tř. MŠ tř tř tř tř tř tř. Počet členů k MŠ MŠ tř MŠ Počet členů Věková k kategorie Dospěl MŠ Počet členů k MŠ 10

9 . Fitness cvičení listopad - prosinec 16. Cvičení pro ženy leden - březen 17. Flamenco leden - březen 18. Flamenco leden - březen 19. Pilates leden - březen 20. Pilates leden - březen 21. Pilates leden - březen 22. Jazyk anglický-pokr. leden - duben 23. Jazyk anglický-zač. leden - duben 24. Fitness cvičení leden - únor 25. Fitness cvičení leden únor 26. Pletení z papíru leden - březen 27. Patchwork leden-březen 28. Fitness cvičení únor - březen 29. Fitness cvičení únor - březen 30. Fitness cvičení duben - květen 31. Fitness cvičení duben - květen CELKEM MŠ Ve školním roce 2013/14 jsme zaznamenali vzestup počtů členů v ZÚ a kurzech. O pololetí jsme otevřeli nové ZÚ a kurzy pro děti tříd Kondiční posilování, Bollywood, taneční průpravu, dramatický a florbalový kroužek. Výsledky a úspěchy: zájmový útvar BŘIŠNÍ TANEC skupina Sunriese Světlo orientu regionální kolo - Kopřivnice Světlo orientu - národní kolo Uherský Ostroh 3. místo skupina Al Raks Světlo orientu - národní kolo Uherský Ostroh 3. místo

10 skupina AL liliah Světlo orientu regionální kolo - Kopřivnice Světlo orientu - národní kolo Uherský Ostroh skupina Nailah Světlo orientu regionální kolo - Kopřivnice Světlo orientu - národní kolo Uherský Ostroh 3. místo zájmový útvar - MAŽORETKY Mažoretky Juniorky formace Soutěž Stars Cup Ostrava 2. místo Soutěž Mažoretka Juventusu Karviná 2. místo Soutěž Studenecká hůlka - Studénka Solo Szmeková K. Solo Pietrová B Duo Pilková K., Heczková N. 2. místo Trio Košuličová H.,Kufová M.,Staroňová K. Soutěž O pohár ze zámku 2014 Kolín Solo Pilková K. 2. místo Solo Turoňová V. 3. místo Solo Hloužková T. 2. místo Duo Skowronová H., Roszka H. Duo Nermesanová M., Kováčová T. Mažoretky Juniorky miniformace Soutěž Tornádo Ostrava 3. místo Soutěž Studenecká hůlka Studénka Soutěž O pohár ze zámku 2014 Kolín Mažoretky Kadetky formace Soutěž Mažoretka Juventusu Karviná Solo Ostruszková L. Soutěž O pohár ze zámku 2014 Kolín 2. místo Solo Ostruszková L. Mažoretky Kadetky miniformace Soutěž Studenecká hůlka Studénka 2. místo Kromě těchto úspěchů děvčata vystupovala na akcích Den Obce Bystřice, plesová taneční vystoupení, vystoupení na firemních akcích, reprezentace obce Bystřice a DDM v Krakově Zájmový útvar - FLORBAL pokročilí Slezská žákovská florbalová liga Florbal CUP místo

11 mírně pokročilí Slezská žákovská florbalová liga 2. místo začátečníci Free open cup Jablunkov Turnaj o Pohár Vandrovníka Vendryně Florbal Cup 2014 Bystřice zájmový útvar STOLNÍ TENIS Turnaj ve stolním tenise Bystřice Open Turnaj v Lištné b/ 2. místo Szopa M. 2. místo Fiedor M. Příležitostní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Příležitostní akce mají různý charakter. Každá z těchto akcí má své poslání (seznámení se s možností trávení volného času, plní funkci prevence sociálně patologických jevů, podílí se na environmentální výchově, podporují tradice apod.) Pracovníci DDM připravili celou řadu akcí pro děti, mládež, rodiče a ostatní zájemce, formou jednorázových i cyklických akcí, soutěží, turnajů, přednášek, výstav apod. Na pořádání akcí se podíleli interní, externí a dobrovolní pracovníci, za což jim patří velké poděkování. K těmto aktivitám byly využívány prostory DDM, školy, plavecký bazén, sportovní areál, kino, areál parku PZKO. Příležitostné aktivity jsou také významnou formou prezentace DDM na veřejnosti. Celoroční harmonogram akcí umožnil zachovat pestrost, rovnoměrnost druhů a zaměření /včetně věkového/. Celkem jsme uspořádali 164 akcí v oblasti nepravidelné činnosti. Těchto akcí se zúčastnilo 11 7 zájemců z řad dětí, mládeže i dospělých. Z toho o sobotách a nedělích bylo 38 akcí, které navštívilo zájemců. Počty osob na akcích se prokazatelně evidují v prezenčních listinách nebo prodanými vstupenkami. Mezi tradiční, nejnavštěvovanější a nejúspěšnější akce patřily: Barevné dny nabídka a prezentace zájmových útvaru na nový školní rok Rozloučení s létem, Halloween Výstava Vánoční inspirace Klub Patchworku, Celodenní semináře se zaměřením na Patchwork Kreativní odpoledne podzimní dílny, adventní věnce, pletení košíků, pletení z papíru, vánoční a velikonoční ozdoby z keramiky, vánoční a velikonoční dílny Setkání s Mikulášem tradiční velká akce pro rodiče s dětmi ve spolupráci s obci Maškarní karneval tradiční akce pro děti i rodiče Velikonoční výstava Den Země akce pro ZŠ. Spojena s besedami o myslivosti, včelařství, rybářství, životním prostředí Jarní revue nedělní odpoledne pro rodiče a veřejnost s ukázkami z činnosti ZÚ DDM Bystřický zvonek, Bystřický zvoneček pěvecká soutěž pro děti z regionu Den Dětí pro širokou veřejnost NOVÉ akce Taneční maraton Zasaď svůj strom Rodinný turnaj Mikulášský florbalový turnaj Pro děti mateřských škol z Bystřice, Nýdku a Hrádku jsme připravili řadu akcí pěveckou soutěž Slavíček, zimní hry, Den dětí, kreativní dílny, filmové představení

12 V letošním školním roce se uskutečnilo několik odborných soustředění ZÚ karate, břišní tanec, mažoretky, moderní tanec. Účastnici soustředění se zaměřili na zlepšení techniky, kondice a připravovali se na reprezentaci DDM v soutěžích. Celkem jsme uspořádali 3 dvoudenní tématické pobyty pro 87 dětí a 6 soustředění, kterých se zúčastnilo 172 dětí. V příštím roce budeme v těchto aktivitách pokračovat. c/ Soutěže a přehlídky Pro pořádání soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT naše zařízení nemá akreditaci. DDM Bystřice připravuje a organizuje především soutěže místního a regionálního charakteru. V oblasti hudební, výtvarné a sportovní. V rámci sportovních soutěží pořádáme sportovní turnaje ve florbale mladších a starších žáků Florbal Cup 2014, ve stolním tenise Bystřice Open, Sportovní ligu v kopané a florbalu, Mikulášskou laťku, Slezskou žákovskou florbalovou ligu, střelecké závody ve spolupráci s Klubem moderního pětiboje. Tyto turnaje a soutěže jsou pořádané pro školy a sportovní družstva z regionu. V rámci výtvarných soutěží pořádáme tradiční soutěže s tématem ke Dni zvířat - Safari, Mikulášská galerie, Velikonoce na vsi. Těchto soutěží se účastní děti MŠ, žáci ZŠ a ZUŠ z regionu. V rámci pěveckých soutěží pořádáme pěveckou soutěž Slavíček pro MŠ a Bystřický zvonek a Bystřický zvoneček pro děti ZŠ z regionu. Ve spolupráci s honebním společenstvím Loučka jsme uspořádali soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Výsledky jsou zveřejněny na našich webových stránkách. d/ Prázdninová činnost Prázdninová činnosti je zajištěna formou jednorázových aktivit, pobytových a příměstských táborů a odborných soustředění. Nabídka je určena nejen členům pravidelných zájmových aktivit, ale také ostatním dětem z regionu. Podzimní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Letní prázdniny Termín Název akce Halloweenská noc Jarní prázdniny Soustředění Florbal Velikonoční hody-dvoudenka Soustředění - Florbal Letní taneční škola Soustředění - Florbal Mini tábor I. turnus Barevný týden Mini tábor II. turnus Máme rádi zvířata Letní tábor - Řeka Policejní akademie Mini tábor III. turnus Pohádkový Mini tábor IV. turnus Šmoulí týden Soustředění Břišní tanec zač. + I. sk. Soustředění Břišní tanec II.,III.,IV. sk. Soustředění - Lištná Mažoretky Počet účastníků

13 O letních prázdninách jsme uspořádali 4 turnusů tzv. Mini táborů, kdy děti ráno přicházejí do DDM a odpoledne odcházejí domů. Zúčastnilo se jich 119 dětí od MŠ až po 8. třídy. Každý turnus byl tématicky zaměřen a atraktivní program se líbil všem účastníkům táborů. V příštím roce se budeme snažit zachovat počet Mini táborů. Pro rodiče jsou cenově dostupné a o děti je v průběhu dne postaráno předem připraveným programem. Letního tábora v Řece se zúčastnilo 46 děti. Tento tábor byl tématicky zaměřen. Probíhala na něm celotáborová hra Policejní akademie. Konaly se soustředění florbalistů, břišních tanečnic a mažoretek. Soustředění byly zaměřené na zdokonalení techniky a herních situací ve florbalu. Soustředění tanečnich skupin byla zaměřena na nové taneční choreografie, se kterými děvčata vystoupila na Orientálním večeru pro rodiče, na Dni Obce Bystřice, na Vendryňském karnevalu a v Krakově. Nově jsme uspořádali letní taneční školu, která byla zaměřena na různé taneční styly. f/ Posilovna V prostorách DDM se nachází posilovna pro veřejnost, ale i pro žáky tříd v rámci zájmových kroužků. Provoz byl v tomto školním roce upraven tak, aby již od rána mohli zájemci posilovnu navštívit. Součásti posilovny je i aerobní sál, ve kterém jsou k dispozici spiningová kola, běžecký trenažér, orbitreg, stepaerobní bedýnky, boxovací pytel. Provoz posilovny: Pondělí Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Neděle: 10,00 20,00 hod. 10,00 20,00 hod. 10,00 20,00 hod. 10,00 20,00 hod. 10,00 20,00 hod.,00 18,00 hod.,30 18,30 fitness ženy,30 18,30 fitness ženy veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost V posilovně pracuje na dohodu o pracovní činnosti v určených dnech pracovník, který zodpovídá za provoz posilovny a poskytne informace klientům. V rámci kurzů pro mládež a dospělé jsme i letos pokračovali v pravidelném fitness cvičení pro ženy, které se koná 2xtýdně v úterý a čtvrtek. V tomto roce probíhaly již dva kurzy za sebou. Permanentky do posilovny byly v této výši: Jednorázový vstup 50,- Kč, permanentka na 1 měsíc 500,- Kč a celoroční 3 200,- Kč. Za období září 2013 srpen 2014 navštívilo posilovnu na jednorázové vstupy a permanentky 4601 cvičenců. Celkem bylo zakoupeno 191 jednoměsíčních permanentek a 7 celoročních. Provoz v posilovně v době prázdnin a dnech volna je přizpůsobován a upravován tak, abychom vyšli vstříc co největšímu počtu klientů. g/ Človíčkov Klub pro maminky s dětmi Človíčkov, je určen maminkám s dětmi, které jsou doma na mateřské dovolené nebo nepracují. Činnost se uskutečňovala vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 11,00 hod. pod vedením interní pedagogické pracovnice, která v dopoledních hodinách připravovala program pro klienty tohoto klubu. Zájemci platili jednorázový vstup ve výši 40,-Kč. Celkem během roku navštívilo Človíčkov 720 dětí a maminek. Po materiální stránce se snažíme dětem vybavit klub potřebnými pomůckami, hračkami a materiálem k činnosti.

14 6. Služby poskytované veřejnosti, školám, školským zařízením a dalším subjektům Naše zařízení nemá žádnou příslušnou akreditaci, s kterou by mohlo provádět organizaci školení, kurzů, seminářů, instruktáží a odborné přípravy. Zároveň neprovozujeme půjčování speciálního vybavení veřejnosti či školským zařízením. 7. Spolupráce se subjekty a organizacemi Pro naše zařízení je klíčová spolupráce s našim zřizovatelem Obec Bystřice. Veškerá jednání se zřizovatelem jsou jasná a konkrétní. Zřizovatel podle možností respektuje naše rozpočtové požadavky a řeší s námi nečekané problémy. Vedení obce má zájem o celou naši činnost a podporuje ji. Často je spolupořadatel nebo partner při pořádání akcí pro veřejnost. DDM po celý rok dobře spolupracuje se školskými zařízeními v obci MŠ, ZŠ, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a s dalšími školami v okolí. S ostatními DDM v regionu a kraji si vyměňujeme zkušenosti ve vzdělávání a výchově dětí a mládeže v mimoškolní činnosti. Na dobré úrovni je spolupráce s bystřickými i okolními spolky a sdruženími - PZKO (Polský svaz kulturně osvětový), rybáři, holubáři, myslivci atd., se kterými spolupracujeme na organizaci akcí. Máme dobrou spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ v Bystřici, které s námi spoluorganizuje především Den dětí. 8. Propagační činnost Propagační činnost se uskutečňovala především prostřednictvím náborových letáků a pozvánkami k jednotlivým akcím, které jsou vydávány většinou i v jazyce polském. Informace o činnosti a pořádání byly prezentovány v kabelové TV Třinec, Bystřice, nástěnkami ve školách, obecními vývěskami a v regionálním tisku (Horizont, Hutník). Na veřejnosti jsme se prezentovali pořádáním kulturních a sportovních akcí. Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Před budovou DDM je informační vývěska, kde veřejnost informujeme o činnosti. 9. Materiálně technické zabezpečení Rozvoj, údržba a opravy zařízení: V letošním školním roce byly provedeny běžné opravy zařízení a vnitřních prostor budovy. Čištění a ošetření podlah, malování kluboven v 1. patře. Materiální podmínky: V rámci finančních možností dovybavujeme jednotlivé klubovny a na základě požadavků vedoucích oddělení a zájmových útvarů zabezpečujeme potřebné pomůcky a materiál k činnosti. stojan na míče, lavičky, stojan jednoruček řezačka, skartovací stroj, tiskárna laser, notebook, radiomagnetofon, vysavač koberec, vozík dvoukolový, kovový řádový věšák

15 10. Ekonomická zajištění činnosti Výsledky hospodaření za rok 2013 V hospodaření DDM se nevyskytly žádné vážné problémy. Finanční prostředky, které jsme obdrželi jsme efektivně investovali na chod zařízení. Ekonomická situace DDM je ve srovnání s minulými roky v celkem stabilním stavu. a) b) c) Text Celkové příjmy Poplatky od zletilých žáků, nebo rodičů a jiných zákonných zástupců Přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu Ostatní příjmy Příjmy obec Investiční výdaje Neinvestiční výdaje celkem a z toho - náklady na platy pracovníků - ostatní osobní náklady - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky - stipendia - ostatní provozní náklady Hospodářský výsledek v tis. Kč 3 955, , ,00 119, , , , , , , , ,99 Sponzoři rok 2013 V roce 2013 jsme obdrželi finanční dar na základě darovací smlouvy ve výši 1 000,-Kč na na činnost DDM a nepeněžní dar v hodnotě 500,-Kč. Stav dlouhodobého hmotného majetku k byl ,58 Kč, z toho drobný dlouhodobý majetek činí ,58 Kč a dlouhodobý hmotný majetek ,-Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2013 činily ,-Kč 11. Inspekce, kontroly Veřejnoprávní kontrola dne od za období od do Předmětem kontroly - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, ve smyslu 11 odst. 4 zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky nebyly zjištěny nedostatky. 12. Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Informační tabule je umístěna na chodbě, kde je vyvěšená potřebná dokumentace. Další informace jsou na požádání k dispozici v kanceláři ředitelky DDM. V letošním školním roce nebyla podána žádná žádost o informace. 13. Řešení stížnosti V letošním školním roce nebyly řešeny žádné stížnosti.

16 14. Závěr Chceme i nadále pokračovat ve vytyčeném cíli a to propagovat účelné využití volného času. I v letošním školním roce jsme nabídli rozmanitou činnost všem věkovým kategoriím v pravidelné i příležitostní činnosti. Dbáme na vytváření pozitivních vazeb mezi občany a DDM, zřizovatelem a ostatními organizacemi. Daří se nám to díky týmu interních a externích pracovníků, kteří se velkou mírou podílejí na činnosti, který náš DDM realizuje.

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Bájo, Česká Skalice Husovo náměstí 3, Česká Skalice 552 03 Identifikátor: 600 094 251 Zřizovatel: Město Česká

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 OBSAH A. Základní

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva 2008 / 2009

Výroční zpráva 2008 / 2009 Výroční zpráva 2008 / 2009 Zpracovala: Mgr. Dagmar Klímková Bc. Ilona Golichová Základní informace Název: ASTRA, centrum volného času, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Adresa: Martinská čtvrť

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 8-2 0 0 9 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více