Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok ředitelka DDM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013. ředitelka DDM"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok V Bystřici dne Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM

2 OBSAH: 1. Základní charakteristika zařízení 2. Hlavní úkoly DDM 3. Personální zabezpečení 4. Řídící činnost 5. Vlastní činnost organizace a/ pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost b/ příležitostní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost c/ soutěže d/ prázdninová činnost e/ posilovna f/ Človíčkov 6. Služby poskytované veřejnosti, školám, školským zařízením 7. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 8. Propagační činnost 9. Materiálně technické zabezpečení 10. Ekonomické zajištění činnosti 11. Údaje o výsledcích školní inspekce a dalších kontrol 12. Svobodný přístup k informacím 13. Řešení stížností 14. Závěr

3 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO : Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace Bystřice DDM je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření od IČ: IZO: Tel.: , , Fax: Zřizovatel : Obec Bystřice Bystřice 334, , okr. Frýdek - Místek IČ: Vlastníkem budovy včetně pozemků je obec Bystřice. V budově jsme ve výpůjčce vůči Základní škole a Mateřské škole Bystřice 848, okr. Frýdek - Místek, příspěvková organizace Datum zařazení do sítě škol : Datum vystavení posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č. j. MSK /2006 Ředitelka zařízení : Bc. Jarmila Wróblová - statutární orgán Monika Kluzová - zástupce statutárního orgánu

4 2. HLAVNÍ ÚKOLY Základním předmětem činnosti a poslání DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších jednorázových činností a aktivit označené pojmem zájmové vzdělávání směřuje k účelnému a efektivnímu naplnění volného času. Je zaměřeno na různé oblasti a umožňuje získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Vede účastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení. Našim cílem je umožnit přístup k zájmovému vzdělávání všem dětem, tj. i dětem zdravotně handicapovaným, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i národnostním menšinám. Cílem všech aktivit DDM je propagovat význam účelného využívání volného času z pohledu dalšího odborného rozšiřování znalostí a dovedností a také z pohledu prevence negativních jevů mezi mladou generací. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Pedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2012/13 pracovali 3 pedagogičtí pracovníci. Ředitelka - 100% úvazek. Vedoucí oddělení společenských věd pedagog volného času 100% úvazek Vedoucí oddělení mládeže a sportu pedagog volného času - 100% úvazek Celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků činí 3,0. Od se na pozici vedoucího oddělení společenských vrátila pedagogická pracovnice po rodičovské dovolené. Od byl přijat do pracovního poměru pedagog na dobu nepřítomnosti (dlouhodobé nemocenské, mateřské a rodičovské dovolené) na oddělení mládeže a sportu. Nejdéle však do Dohody o pracovní činnosti a provedení práce byly uzavřeny s externími pracovníky. Jedná se o skupinu výchovných pracovníků. Tito se podílejí především na zabezpečení pravidelné výchovně vzdělávací činnosti, ale spolupracují i na příležitostné činnosti. Využívání odborně fundovaných a zkušených pracovníků vede k prohloubení kvality vykonané činnosti a zvyšování zájmu o tyto aktivity. Systém práce s externími pracovníky vychází především ze závěrů hodnotící porady na konci školního roku a z úvodní zahajovací porady zaměřené na plánovaní činnosti v novém školním roce. Před konáním větších příležitostných akcí a táborů se konají samostatné operativní porady. Nepedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2012/13 pracovaly 2 pracovnice. Účetní zástupce statutárního orgánu - 100% úvazek Domovnice 100% úvazek Celkový přepočtený počet nepedagogických pracovníků činí 2,0.

5 Přehled o zaměstnancích Kvalifikace pracovníků Zaměstnanci Škola Funkční zařazení Pracovní úvazek Pedagog volného času UP FTK Olomouc ředitelka 1,0 Pedagog volného času Pedagog volného času VŠB TU Ostrava obor - ochrana živ. prostředí Ostravská univerzita PF KTK - rekreologie Ostravská univerzita PF KTK rekreologie Soukromá SOŠ F-M Program celoživotního vzdělávání ped. studium na PF OU v Ostravě ved. odd. sportu a mládeže ved. odd. společenských věd THP SEŠ Český Těšín účetní zástupce stat. org. Správní zaměstnanec SOU F-M domovnice 1,0 Vzdělávání Ředitelka Krajské porady ředitelů SVČ Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice Pedagog volného času vedoucí oddělení společenských věd Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice Pedagog volného času vedoucí oddělení sportu a mládeže Studium OU v Ostravě, pedagogická fakulta, centrum dalšího vzdělávání I. ročník Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice Účetní Seminář Inventarizace majetku a závazku Seminář Aktuality v účetnictví Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 1,0 1,0 od ,0 do ,0 od návrat po RD 1,0 Pro školní rok 20012/13 byla pro pedagogické pracovníky přímá výchovná činnost stanovena takto: Pedagogové 6-20 hodin přímé výchovné činnosti týdně nejméně 2 výchovné skupiny - zájmové útvary, kurzy, kluby 20 hodin na pracovišti, příp. činnost mimo pracoviště, při organizování akcí, kontakt s externisty, domácí příprava apod. Ředitelka 3-10 hodin přímé výchovné činnosti týdně nejméně 1 výchovná skupina - zájmový útvar, kurzy, kluby

6 4. ŘÍDÍCÍ ČINNOST Schéma řízení DDM Ředitelka vedoucí oddělení vedoucí oddělení účetní společenských věd sportu a mládeže zástupce stat. orgánu externí pracovníci externí pracovníci domovnice Řídící činnost je jedna z důležitých forem vedení zařízení. Pracovníci DDM se řídili Vnitřním řádem, Organizačním řádem zařízení, ŠVP a rámcovým plánem práce zahrnující výchovně vzdělávací cíle a další nezbytné ustanovení. Návrh celoročního plánu práce je vždy konzultován a vytvářen s pedagogickými pracovníky a schválen v říjnu daného roku. Je předkládán zřizovateli. Pedagogické rady se konaly 2x ročně a to v říjnu a červnu. Dle potřeb, probíhaly interní porady s pedagogy, ale i s ostatními pracovníky zařízeni. Na těchto poradách se řeší důležité organizační, výchovné a jiné problémy zařízení. Zápisy z porad zpracovávala ředitelka DDM. Porady s externími pracovníky proběhly 2x ročně v září a v červnu. Porady jsou zaměřené na seznámení se s Organizačním a Vnitřním řádem DDM, ŠVP, plánem práce, školením BOZP a PO, výroční zprávou. Řeší se rovněž výchovně vzdělávací problémy. 5. VLASTNÍ ČINNOST ORGANIZACE a/ Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost se uskutečňovala v zájmových útvarech a kurzech. Činnost byla všestranně zabezpečena v rámci možností jak po stránce materiální, tak po stránce finanční a vytvářela tímto předpoklad pro úspěšnou činnost a reprezentaci DDM na veřejnosti. ZÚ byly vedeny v souladu se zásadami pedagogiky volného času. Většina ZÚ pracovala v budově DDM. Sportovní kroužky svou činnost uskutečňovaly ve sportovních halách Vitality Slezsko a tělocvičně ZŠ v Bystřici. ZÚ se konaly 1 2x týdně. Výše úplaty za zájmové vzdělávání na celý školní rok se pohybovala v průměru od 600,- do 1 200,- Kč u dětí a 600,- až 1 300,- Kč u dospělých klientů. Činnost většiny aktivit probíhá od října do června. Pouze kurzy pro dospělé zahájily svou činnost již v září a ukončily v červnu. Stav členské základny dle statistického výkazu k byl 495 členů (z toho: předškolní děti 45, do 18 let 273, ostatní 117), kteří navštěvovali 42 zájmových kroužků a kurzů. Celkem se v průběhu celého školního roku zúčastnilo pravidelné činnosti 697 dětí, mládeže a dospělých v 57 zájmových kroužcích a kurzech. Nabídka kroužků na nový školní rok je zveřejněna a nabízena od září stávajícího školního roku a je průběžně aktualizována. Zápis probíhá v měsíci září a dále kdykoliv během roku, pokud není z bezpečnostních či prostorových důvodů již zájmový kroužek naplněn. Nabídka vychází ze zájmů a požadavků dětí a rodičů a personálních i prostorových možností DDM. Tradičně nabízíme činnosti z oblasti hudební, výtvarné, sportovní, taneční, jazykové. Členem zájmového kroužku nebo kurzu se může stát kdokoliv, činnost připravujeme především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

7 Členem je ten, kdo vyplní přihlášku a odevzdá úplatu za zájmové vzdělávání stanovenou na školní rok. Počet ZÚ, počet členů za období 2010/ /13 Stav vychází ze statistického výkazu Z k Šk. rok Šk. rok Šk. rok Počet ZÚ Počet členů Počet ZÚ Počet členů Počet ZÚ Počet členů Spol. vzdělávací MŠ MŠ MŠ Sportovní MŠ MŠ MŠ ZÚ nad 15 let MŠ SŠ ZŠ CELKEM Přehled zájmových útvarů a kurzů ve šk. roce 2012/13 Oddělení společenských věd Zájmový útvar Počet členů k Věková kategorie Počet členů k Angličtina 7 1. tř 7 2. Kytara zač tř Kytara zač tř Kytara pokr tř Kytara pokr tř Kytara pokr tř Výtvarka 13+2MŠ MŠ tř. 13+2MŠ 8. Břišní tanec zač. 14+3MŠ MŠ tř. 16+4MŠ 9. Břišní tance I tř Břišní tance- II tř Břišní tance III tř Moderní tanec tř Moderní tanec tř. 20 CELKEM MŠ 128+6MŠ Oddělení sportu a mládeže Zájmový útvar Počet členů k Věková kategorie Počet členů k Kondiční cvičení tř Tenis tř Karate zač. 13+1MŠ MŠ tř. 14+3MŠ 4. Florbal zač tř Florbal mírně pokr tř Florbal pokr tř Stolní tenis tř MINI mažoretky zač. 1+11MŠ MŠ tř. 2+11MŠ 9. Mažoretky A 8+1MŠ tř. 10+1MŠ 10.Mažoretky - B tř. 11

8 11. Mažoretky pokr tř Zumbička tř Taneční školička 1+13MŠ MŠ + 1. tř. 1+1MŠ 14. Taneční školička 14MŠ MŠ Badminton tř Sebeobrana 8 MŠ tř 13+1MŠ CELKEM MŠ MŠ 1. Jóga 26 Dospělí 2. Patchwork 5 Dospělí září - prosinec 3. Pilates 25 Dospělí 4. Pilates 25 Dospělí 5. Pilates 25 Dospělí 6. Cvičení pro ženy 11 Dospěl říjen-prosinec 7. Flamenco 9 Dospělí 8. Flamenco 9 Dospělí 9. Pletení z papíru 8 Dospělí 10. Fitness cvičení 9 Dospělí 11. Fitness cvičení 9 Dospělí 12. Zumba 12 Dospělí 13. Jazyk čínský 6 Dospělí 14. Cvičení pro ženy Dospělí Flamenco Dospělí Flamenco Dospělí Pilates Dospělí Pilates Dospělí Pilates Dospělí Jazyk čínský Dospělí Fitness cvičení Dospělí 10 leden - únor 22. Fitness cvičení leden únor Dospělí 10

9 23. Pletení z papíru Dospělí Fitness cvičení Dospělí 9 únor - březen 25. Fitness cvičení Dospělí 10 únor - březen 26. Fitness cvičení Dospělí 8 duben - květen 27. Fitness cvičení Dospělí 7 duben - květen 28. Jazyk čínský Dospělí 4 květen CELKEM V letošním školním roce jsme zaznamenali pokles ZÚ a dětí na oddělení společenských věd. Nenaplnily se kroužky keramika, flétna, dovedné ruce, break dance, instrukrorský klub a jazyk anglický, což se projevilo na počtu zapsaných dětí. Jedním z důvodu bylo vznik zájmových kroužků ve školní družině a také ekonomická situace v rodinách. Výsledky a úspěchy: zájmový útvar Výtvarný kroužek výtvarná soutěž Česko mýma očima - Pardubice Adéla Wrzecionková - Zlaté pásmo zájmový útvar - Břišní tance skupina Al Raks Paforta 2012 Ostrava Světlo orientu regionální kolo - Kopřivnice skupina AL liliah Paforta 2012 Ostrava Světlo orientu regionální kolo - Kopřivnice Světlo orientu - národní kolo Uherský Ostroh skupina Nailah Paforta 2012 Ostrava 1. místo Světlo orientu regionální kolo - Kopřivnice 2. místo 1. místo 1. místo 2. místo 1. místo 1. místo Kromě těchto úspěchů děvčata vystupovala na akcích Den Obce Bystřice, plesová taneční vystoupení, vystoupení na firemních akcích, reprezentace obce Bystřice a DDM v Krakově Zájmový útvar - Florbal pokročilí SŽFL třetí obhajoba 1. místa zákl. části SŽFL vítězství v super - finále SŽFL 2013 Florbal CUP místo mírně pokročilí Florbal CUP místo začátečníci Free open cup v Jablunkově 2. místo

10 zájmový útvar - Mažoretky Excelent Cup - Dolní Benešov 4.místo zájmový útvar - Stolní tenis Turnaj ve stolním tenise-bystřice Turnaj v Hrádku kat tř kat. stř. šk. Turnaj v Lišné - do 13let do 16 let 2. místo Szopa Marek 3. místo Fiedor Marek 1. místo Šulák Jan 3. místo Sniegoň 3. místo Šulák Jan 1. místo Byrtus Ondřej 1. místo Fiedor Marek 2. místo Fiedor Dominik b/ Příležitostní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Příležitostní akce mají různý charakter. Každá z těchto akcí má své poslání (seznámení se s možností trávení volného času, plní funkci prevence sociálně patologických jevů, podílí se na environmentální výchově, podporují tradice apod.) Pracovníci DDM připravili celou řadu akcí pro děti, mládež, rodiče a ostatní zájemce, formou jednorázových i cyklických akcí, soutěží, turnajů, přednášek, výstav apod. Na pořádání akcí se podíleli interní, externí a dobrovolní pracovníci, za což jim patří velké poděkování. K těmto aktivitám byly využívány prostory DDM, školy, plavecký bazén, sportovní areál, kino, areál parku PZKO. Příležitostné aktivity jsou také významnou formou prezentace DDM na veřejnosti. Celoroční harmonogram akcí umožnil zachovat pestrost, rovnoměrnost druhů a zaměření /včetně věkového/. Celkem jsme uspořádali 251 akcí v oblasti nepravidelné činnosti. Těchto akcí se zúčastnilo zájemců z řad dětí, mládeže i dospělých. Z toho o sobotách a nedělích bylo 51 akcí, které navštívilo zájemců. Počty osob na akcích se prokazatelně evidují v prezenčních listinách nebo prodanými vstupenkami. Mezi tradiční, nejnavštěvovanější a nejúspěšnější akce patřily: Barevné dny nabídka a prezentace zájmových útvaru na nový školní rok Rozloučení s létem, Halloween Klub Patchworku, Celodenní semináře se zaměřením na Patchwork Kreativní odpoledne podzimní dílny, adventní věnce, pletení košíků, pletení z papíru, vánoční a velikonoční ozdoby z keramiky, vánoční a velikonoční dílny Setkání s Mikulášem tradiční velká akce pro rodiče s dětmi ve spolupráci s obci Maškarní karneval tradiční akce pro děti i rodiče Velikonoční výstava - Den otevřených dveří aneb Velikonoce jsou tady Den Země akce pro ZŠ. Spojena s besedami o myslivosti, včelařství, rybářství, životním prostředí Jarní revue nedělní odpoledne pro rodiče a veřejnost s ukázkami z činnosti ZÚ DDM Den tance, Slet čarodějnic, Pohodová odpoledne Bystřický zvonek, Bystřický zvoneček pěvecká soutěž pro děti z regionu Den Dětí pro širokou veřejnost NOVÉ akce Navázali jsme spolupráci se sdružením Beskyďáček, se kterým jsme uspořádali několik akcí Bubnování v přírodě, výroba bubnů Vánoční inspirace předvánoční výstava Den pro ženy, cyklus Kdo si hraje, nezlobí

11 Pro děti mateřských škol z Bystřice, Nýdku a Hrádku jsme připravili řadu akcí pěveckou soutěž Slavíček, zimní hry, Den dětí, kreativní díly dílny, filmové představení V letošním školním roce se uskutečnilo několik odborných soustředění ZÚ karate, břišní tanec, mažoretky, moderní tanec, zumbička. Účastnici soustředění se zaměřili na zlepšení techniky, kondice a připravovali se na reprezentaci DDM v soutěžích. Celkem jsme uspořádali 3 dvoudenní tématické pobyty pro 42 dětí a 11 soustředění, kterých se zúčastnilo 359 dětí. V příštím roce budeme v těchto aktivitách pokračovat. c/ Soutěže a přehlídky Pro pořádání soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT naše zařízení nemá akreditaci. DDM Bystřice připravuje a organizuje především soutěže místního a regionálního charakteru. V oblasti hudební, výtvarné a sportovní. V rámci sportovních soutěží pořádáme sportovní turnaje ve florbale mladších a starších žáků Florbal Cup 2013, ve stolním tenise, Sportovní ligu v kopané a florbalu, Mikulášskou laťku, vánoční florbalový turnaj, Slezskou žákovskou florbalovou ligu., střelecké závody ve spolupráci s Klubem moderního pětiboje. Tyto turnaje a soutěže jsou pořádané pro školy a sportovní družstva z regionu. V rámci výtvarných soutěží pořádáme tradiční soutěže s tématem Moje nejmilejší zvíře, Mikulášská galerie, Velikonoce na vsi. Těchto soutěží se účastní děti MŠ, žáci ZŠ a ZUŠ z regionu. V rámci pěveckých soutěží pořádáme pěveckou soutěž Slavíček pro MŠ a Bystřický zvonek a Bystřický zvoneček pro děti ZŠ z regionu. Ve spolupráci s honebním společenstvím Loučka jsme uspořádali soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Ve spolupráci s firmou Nehlsen a.s., jsme uspořádali soutěž ve sběrů papíru. Výsledky jsou zveřejněny na našich webových stránkách. d/ Prázdninová činnost Prázdninová činnosti je zajištěna formou jednorázových aktivit, pobytových a příměstských táborů a odborných soustředění. Nabídka je určena nejen členům pravidelných zájmových aktivit, ale také ostatním dětem z regionu. Termín Název akce Počet účastníků Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny Halloweenská noc 32 Jarní prázdniny Jarní prázdniny Soustředění Karate Soustředění - Mažoretek Lyžařský tábor Severka 17 Sněženky a machři Velikonoční prázdniny Zelený čtvrtek Olympijský třesk 63 Letní prázdniny Mini tábor 35 Indiánskou stezkou Mini tábor 38 Máme rádi zvířata Soustředění 19 Břišní tanec, zumbička Mini tábor Večrníček 25

12 Soustředění - Břišní tanec I, II, III Soustředění - Florbal Mini tábor Pirátská akademie Letní tábor - Studeničné Cesta kolem světa Mini tábor - Na ruby Soustředění - Mažoretky O letních prázdninách jsme uspořádali 5 turnusů tzv. Mini táborů, kdy děti ráno přicházejí do DDM a odpoledne odcházejí domů. Zúčastnilo se jich 166 dětí od MŠ až po 8. třídy. Každý turnus byl tématicky zaměřen a atraktivní program se líbil všem účastníkům táborů. V příštím roce se budeme snažit zachovat počet Mini táborů. Pro rodiče jsou cenově dostupné a o děti je v průběhu dne postaráno předem připraveným programem. Letního tábora na Studeničném se zúčastnilo 40 děti. Tento tábor byl tématicky zaměřen. Probíhala na něm celotáborová hra Cesta kolem světa. Konaly se soustředění florbalistů, břišních tanečnic-pokr., břišních tanečnic-zač. zumbistek a mažoretek. Soustředění byly zaměřené na zdokonalení techniky a herních situací ve florbalistů. Soustředění tanečnich skupin byla zaměřena na nové taneční choreografie, se kterými děvčata vystoupila na Orientálním večeru pro rodiče, na Dni Obce Bystřice, na Vendryňském karnevalu a v Krakově. f/ Posilovna V prostorách DDM se nachází posilovna pro veřejnost, ale i pro žáky tříd v rámci zájmových kroužků. Provoz byl v tomto školním roce upraven tak, aby již od rána mohli zájemci posilovnu navštívit. Součásti posilovny je i aerobní sál, ve kterém jsou k dispozici spiningová kola, běžecký trenažér, orbitreg, stepaerobní bedýnky, boxovací pytel. Provoz posilovny: Pondělí 10,00 20,00 hod. 15,30 17,00 kond. cvičení veřejnost Úterý: 10,00 20,00 hod. 16,00 18,00 fitness ženy veřejnost Středa: 10,00 20,00 hod. veřejnost Čtvrtek: 10,00 20,00 hod. 16,00 18,00 fitness ženy veřejnost Pátek: 10,00 20,00 hod. veřejnost Neděle: 15,00 18,00 hod. veřejnost V posilovně pracuje na dohodu o pracovní činnosti v určených dnech pracovník, který zodpovídá za provoz posilovny a poskytne informace klientům. V rámci kurzů pro mládež a dospělé jsme i letos pokračovali v pravidelném fitness cvičení pro ženy, které se koná 2xtýdně v úterý a čtvrtek. V tomto roce probíhaly již dva kurzy za sebou. Permanentky do posilovny byly v této výši: Jednorázový vstup 50,- Kč, permanentka na 1 měsíc 500,- Kč a celoroční 3 200,- Kč. Za období září 2012 srpen 2013 navštívilo posilovnu na jednorázové vstupy a permanentky 4335 cvičenců. Celkem bylo zakoupeno 92 jednoměsíčních permanentek a 6 celoročních.

13 Provoz v posilovně v době prázdnin a dnech volna je přizpůsobován a upravován tak, abychom vyšli vstříc co největšímu počtu klientů. g/ Človíčkov Klub pro maminky s dětmi Človíčkov, je určen maminkám s dětmi, které jsou doma na mateřské dovolené nebo nepracují. Činnost se uskutečňovala vždy v úterý a čtvrtek od 8,30 10,30 hod. pod vedením interní a externí pedagogické pracovnice, které v dopoledních hodinách připravovaly program pro klienty tohoto klubu. Zájemci platili jednorázový vstup ve výši 40,-Kč. Celkem během roku navštívilo Človíčkov 839 dětí a maminek. Po materiální stránce se snažíme dětem vybavit klub potřebnými pomůckami, hračkami a materiálem k činnosti. 6. Služby poskytované veřejnosti, školám, školským zařízením a dalším subjektům Naše zařízení nemá žádnou příslušnou akreditaci, s kterou by mohlo provádět organizaci školení, kurzů, seminářů, instruktáží a odborné přípravy. Zároveň neprovozujeme půjčování speciálního vybavení veřejnosti či školským zařízením. 7. Spolupráce se subjekty a organizacemi Pro naše zařízení je klíčová spolupráce s našim zřizovatelem Obec Bystřice. Veškerá jednání se zřizovatelem jsou jasná a konkrétní. Zřizovatel podle možností respektuje naše rozpočtové požadavky a řeší s námi nečekané problémy. Vedení obce má zájem o celou naši činnost a podporuje ji. Často je spolupořadatel nebo partner při pořádání akcí pro veřejnost. DDM po celý rok dobře spolupracuje se školskými zařízeními v obci MŠ, ZŠ, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a s dalšími školami v okolí. S ostatními DDM v regionu a kraji si vyměňujeme zkušenosti ve vzdělávání a výchově dětí a mládeže v mimoškolní činnosti. Na dobré úrovni je spolupráce s bystřickými i okolními spolky a sdruženími - PZKO (Polský svaz kulturně osvětový), rybáři, holubáři, myslivci atd., se kterými spolupracujeme na organizaci akcí. Máme dobrou spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ v Bystřici, které s námi spoluorganizuje především sportovní turnaje a Den dětí. 8. Propagační činnost Propagační činnost se uskutečňovala především prostřednictvím náborových letáků a pozvánkami k jednotlivým akcím, které jsou vydávány většinou i v jazyce polském. Informace o činnosti a pořádání byly prezentovány v kabelové TV Třinec, Bystřice, nástěnkami ve školách, obecními vývěskami a v regionálním tisku (Horizont, Hutník). Na veřejnosti jsme se prezentovali pořádáním kulturních a sportovních akcí. Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Před budovou DDM je informační vývěska, kde veřejnost informujeme o činnosti. 9. Materiálně technické zabezpečení Rozvoj, údržba a opravy zařízení: V letošním školním roce byly provedeny běžné opravy zařízení a vnitřních prostor budovy.

14 Materiální podmínky: V rámci finančních možností dovybavujeme jednotlivé klubovny a na základě požadavků vedoucích oddělení a zájmových útvarů zabezpečujeme potřebné pomůcky a materiál k činnosti. trampolína, aerobní bedýnky, krosový trenažér, balance trainer dataprojektor, radiomagnetofon CD, televizor LED dělící stěna s policovými regály, nerezové vozíky 10. Ekonomická zajištění činnosti Výsledky hospodaření za rok 2012 V hospodaření DDM se nevyskytly žádné vážné problémy. Finanční prostředky, které jsme obdrželi jsme efektivně investovali na chod zařízení. Ekonomická situace DDM je ve srovnání s minulými roky v celkem stabilním stavu. Text v tis. Kč a) Celkové příjmy 4 036,81 Poplatky od zletilých žáků, nebo rodičů a jiných zákonných zástupců 1 364,38 Přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu 1 898,00 Ostatní příjmy 174,43 Příjmy obec 600,00 b) Investiční výdaje 105 Neinvestiční výdaje celkem a z toho 3 893,89 - náklady na platy pracovníků 1 516,87 - ostatní osobní náklady 339,34 - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 528,84 - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 105,30 - stipendia 0 - ostatní provozní náklady 1 403,54 c) Hospodářský výsledek 142,92 Sponzoři rok 2012 V roce 2012 jsme obdrželi finanční na základě darovací smlouvy ve výši 4 500,-Kč na,- na činnost DDM. Stav dlouhodobého hmotného majetku k byl ,38 Kč, z toho drobný dlouhodobý majetek činí ,38 Kč a dlouhodobý hmotný majetek ,-Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2012 činily ,-Kč 11. Inspekce, kontroly Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne Předmětem kontroly Dodržování zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz. OSSZ ve F-M kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení

15 12. Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Informační tabule je umístěna na chodbě, kde je vyvěšená potřebná dokumentace. Další informace jsou na požádání k dispozici v kanceláři ředitelky DDM. V letošním školním roce nebyla podána žádná žádost o informace. 13. Řešení stížnosti 14. Závěr V letošním školním roce nebyly řešeny žádné stížnosti. Chceme i nadále pokračovat ve vytyčeném cíli a to propagovat účelné využití volného času. I v letošním školním roce jsme nabídli rozmanitou činnost všem věkovým kategoriím v pravidelné i příležitostní činnosti. Dbáme na vytváření pozitivních vazeb mezi občany a DDM, zřizovatelem a ostatními organizacemi. Daří se nám to díky týmu interních a externích pracovníků, kteří se velkou mírou podílejí na činnosti, který náš DDM realizuje.

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Bystřici dne 2. 9. 2014 Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM OBSAH: 1. 2. 3.

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014 1 Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek- Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Platný od. 1. 9. 2007 Jarmila Wróblová ředitelka DDM 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Téma roku: Poznáváme Vltavotýnsko Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 8-2 0 0 9 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 OBSAH A. Základní

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva 2008 / 2009

Výroční zpráva 2008 / 2009 Výroční zpráva 2008 / 2009 Zpracovala: Mgr. Dagmar Klímková Bc. Ilona Golichová Základní informace Název: ASTRA, centrum volného času, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Adresa: Martinská čtvrť

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více