Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského zpravodaje v roce 2012, které vychází při příležitosti oslav 60. výročí otevření základní školy v Křižanově. Slavnostní setkání učitelů a provozních zaměstnanců, kteří na škole působili, se uskuteční v sobotu od 10 hodin.ve 14 hodin se škola otevře pro veřejnost a všechny zájemce, kteří si ji mohou prohlédnout a pohovořit s bývalými učiteli. Ve zpravodaji se dozvíte něco z historie školy, ale také o osobnostech, které na zdejší škole působily. Kulturní program pro hosty připraví žáci ZŠ a MŠ v Křižanově. Oslavy 60. výročí založení základní školy vyvrcholí v neděli v sokolovně, kde se ve 13:30 uskuteční soutěž žáků základní školy Křižanovský kapr. Účast do poroty přislíbil i operní pěvec Jakub Pustina, který potom vystoupí v 16:30 se svým Vánočním koncertem. Srdečně zveme všechny občany v tento adventní čas na koncert Jakuba Pustiny, ze kterého si jistě odnesete krásné zážitky. V listopadu 2012 se dostáváme do druhé poloviny volebního období, máme za sebou dva roky společné spolupráce zastupitelů městyse, všech organizací, spolků, základní školy a místních firem. Připomeňme si krátce, co se podařilo v naší obci udělat. - Podali jsme žádost na Fond životního prostředí o dotaci na sběrný dvůr. Projekt a vyřizování trvalo skoro rok a půl, ale dotaci jsme získali, a nyní probíhá realizace stavby díla v hodnotě 7,038 mil. Kč - Na jaře 2011 požádali členové Vodotrysku zastupitelstvo o prostory pod sokolovnou na zbudování klubovny na volnočasové aktivity. Za čtyři měsíce se jim podařilo vybudovat svépomocí klubovnu a sociální zařízení. Slavnostní otevření se uskutečnilo při příležitosti 80. výročí založení sokolovny. - V roce 2011, v době hlavních prázdnin, rozšířila firma Stylstav mateřskou školu o jednu třídu, sociální zařízení a v bývalém vestibulu se vybudoval prostor pro šatny žáků základní školy. - Na podzim v roce 2011 se podařilo občanskému sdružení Vodotrysk získat dotaci pro městys Křižanov na vybudování dětského hřiště za sokolovnou. - Na jaře letošního jsme v bytě v budově spořitelny nechali zrekonstruovat elektroinstalaci, která byla v havarijním stavu, a vedení vody včetně rekonstrukce koupelny, omítek a podlah. - V letošním roce se během šesti měsíců podařilo zasíťovat lokalitu na výstavbu rodinných domků Na Zahrádkách a firma Stylstav nyní dokončuje povrchové práce. - Nechali jsme opravit společný hrob městyse Křižanov, kde jsou uloženy ostatky ze starého hřbitova od kostela. - Podařilo se zajistit plošiny pro tělesně postižené pro železniční stanici Křižanov, kterou bude financovat Křižanov společně s okolními obcemi. - Přispěli jsme hasičům na koupi vozu Fiat Ducato pro technické zásahy a dopravu na soutěže těch nejmenších hasičů, Plamínků a Soptíků. - Je připravena projektová dokumentace pro vybudování jedné kanalizační vpustě na ulici Za Branou u č. p. 507 a s tím související odlehčení místní jednotné kanalizace v hodnotě cca 68 tis. Kč. Řešení odvodnění komunikace mělo i jiné levnější řešení, ale zástupce majitele nemovitosti tvrdošíjně trval na zrealizování vpusti v komunikaci a tohoto řešení se domáhal i prostřednictvím Veřejného ochránce práv a pověřeného úřadu ve Velkém Meziříčí. Další náklady budou vynaloženy na vybudování této akce. V závěru roku 2012 bych chtěla poděkovat všem občanům, místním firmám za příkladnou spolupráci, základní škole a mateřské škole, organizacím za činnost a že to akcemi v obci žije, sportovcům a hasičům za reprezentaci Křižanova. Přeji Vám, vážení občané, krásný advent plný krásných prožitků z akcí, které se pro Vás připravují v sokolovně nebo v Katolickém domě a na které si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat. Marie Smejkalová Vážení spoluobčané, tentokrát nebudu mluvit o astronomickém zimním slunovratu nebo o počasí, ale o tom, že čas je, stejně jako spousta dalších věcí, pomíjivý. A stejně, jako se nachýlil čas starého roku, nachýlil se i můj čas působení v redakční radě Křižanovského zpravodaje. Po celých pět let, kdy Vám přinášíme Zpravodaj v této podobě, jsem se snažila z pozice odpovědného redaktora přenášet Vám informace o dění v naší obci a potěšit Vaše oko i ducha prostřednictvím našeho Zpravodaje. Po mém boku celou tu dobu stáli členové redakční rady: Marie Smejkalová, která informovala o městysi, Ondřej Nagy přinášející zprávy o Vodotrysku, Kateřina Suchánková s články o zahradě a vaření, Kateřina Rousová s kalendářem akcí, Jana Stehlíková, která přispívala informacemi z mateřské školy, Andrea Stehlíková zpracovávající grafickou podobu, Petra Jandová pořizující rozhovory, David Nobicht vedoucí sportovní okénko, Iveta Doležalová provádějící korekturu a Jana Procházková, která stála za vznikem projektu. Ani bez dalších pravidelných přispěvovatelů, členů organizací a sdružení, by nebylo obsahu a nebylo by co číst. Všem těmto lidem za sebe děkuji. Zvláštní poděkování patří také paní Evě Nagyové. Díky jejímu úsilí shromažďovat historické dokumenty a fotografie máme k dispozici spoustu krásných článků a obrázků. Děkuji také majiteli tiskárny a jejím zaměstnancům. A celé redakční radě děkuji také za roznos Zpravodaje po celém Křižanově. Protože se už vážně nachýlil starý rok, přeji Vám všem, pro které byl tento rok dobrým rokem, aby Vás štěstí provázelo i nadále, a Vám, kterým snad přinesl smutek či trápení, aby ten nový vše zahojil a přinesl radost. Tak to Vám ze srdce přeje Radomíra Schmidová SOUHRN USNESENÍ zprávy ze zastupitelstva z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 hod v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z 20. zasedání ze dne Zprávu majitelů Medikusu o budoucnosti budovy, návrh na odprodej městysu Křižanov, seznámení s ekonomickým hospodařením, zastupitelé mají možnost prohlídky celé budovy. 3. Zprávu JUDr. Pivoňkové z kontroly finančního úřadu - kontrola na dětské hřiště za sokolovnou a zpevnění břehu na ulici Meziříčská. 4. Změnu provozních hodin Pošty Křižanov.

2 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 5. Informaci paní místostarostky o funkčnosti prvku lanovky na dětském hřišti. Je nutno lépe hrací prvek ukotvit a bude zpevněn. 6. Informaci paní místostarostky o provedené opravě čekárny na Šibeníku. II. schvaluje: 1. Program jednání 21. zasedání schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi - schváleno všemi hlasy 3. Návrh zadání územního plánu městyse Křižanova - schváleno všemi hlasy 4. Schválení prodeje pozemku v lokalitě Na zahrádkách fyzickým osobám formou kupní smlouvy s možností případného odstoupení od smlouvy při nesplnění podmínek a předkupní právo pro městys schváleno všemi hlasy. 5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s krajem Vysočina na budoucí prodej pozemků 167/12 14 v lokalitě Na Zahrádkách. Strany jsou vázány smlouvou o smlouvě budoucí do schváleno všemi hlasy. 6. Poskytnutí příspěvku Českému svazu chovatelů na uspořádání místní výstavy drobného zvířectva ve výši Kč - schváleno všemi hlasy. 7. Zamítnutí prodeje pozemku za účelem zahrady manželům Uhlířovým na části parcely č. 433/63 - schváleno všemi hlasy. 8. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro pana Antonína Chromého, Benešovo náměstí ve výši Kč 1 se zdržel, 9 pro. 9. Rozšíření kamer směrem na křižovatky od Velkého Meziříčí a Nového Města - schváleno všemi hlasy. 10. Příspěvek na pořízení svislé mobilní plošiny ve výši Kč s tím, že částka příspěvku bude snížena o příspěvky oslovených ostatních obcí a oslovených organizací - schváleno všemi hlasy. III. ukládá 1. JUDr. Pivoňkové a paní starostce - oslovit firmy Viessmann a LS Mont na posouzení technického stavu a případné řešení automatické regulace v ZŠ a MŠ Křižanov, včetně cenové nabídky opravy - schváleno všemi hlasy. 2. JUDr. Pivoňkové projednat s vedoucí pošty další změnu provozní doby - schváleno všemi hlasy. IV. odkládá 1. Žádost pana Rostislava Hammera, ul. Polní o úpravu svahu u RD k ulici Meziříčská s přizváním na jednání komise FRB a pro stavební záležitosti - schváleno všemi hlasy. SOUHRN USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 hod v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z 21. zasedání ze dne Prohlídku budovy Medikusu zastupiteli městyse Křižanova. 3. Informaci p. starostky o výběrovém řízení na místo vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Křižanov. 4. Informaci ředitelky ZŠ a MŠ Křižanov o fungování školy (topení, granty, hospodaření apod.) 5. Ing. Nejedlý informace o sdružených dodávkách energií (obce, školy ) 6. Informace paní starostky o kontrole ze dne z Fondu životního prostředí na dotaci výstavby sběrného dvora v Křižanově. 7. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Křižanov. 8. Informaci paní starostky o dokončovacích pracech na komunikacích v lokalitě Na Zahrádkách. 9. Informace Mgr. Kamanové Lenky o dotacích na Rozvoj a stabilizaci venkovských sídel. II. schvaluje: 1. Program jednání 22. zasedání schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi schváleno všemi hlasy. 3. Doporučení komise FRB a pro stavební záležitosti o svahu u RD p. R. Hammera k ulici Meziříčská dojde k dosypání svahu do původního tvaru a zabezpečení proti případnému sesunutí dřevěným zátarasem, bude doplněna zemina v místě vymletého břehu schváleno všemi hlasy. 4. Umístění souboru aktivních a pasivních prvků fi. Netlife Křižanov vysílač v prostorách radnice městyse Křižanov za účelem pokrytí míst s horším signálem internetového připojení. Zastupitelstvo pověřuje p. starostku, místostarostku a JUDr. Pivoňkovou k dojednání nejlepších podmínek pro poskytování internetu - schváleno všemi hlasy. 5. Finanční příspěvek SK FC Křižanov na dostavbu garáže ve výši Kč - schváleno všemi hlasy. 6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu činnosti sociálního pracovníka pro zajištění pečovatelské služby pro obec Moravec p. Hanákovou schváleno všemi hlasy. 7. Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu NN p. Musil a NN J. Širhal - schváleno všemi hlasy. 8. Pokračování v jednání o možnosti koupě Medikusu 1 se zdržel, 10 pro. III. ukládá 1. Paní starostce projednat s vedoucí pošty úpravu provozních hodin pro veřejnost - schváleno všemi hlasy. 2. Paní starostce a místostarostce zadat poptávku na odbahnění rybníka Králomožný schváleno všemi hlasy. 3. Komisi pro FRB a stavební záležitost projednat možnost zajištění osvětlení na konci ulice Budín, na cestě vedoucí k domu č. p schváleno všemi hlasy. 4. Paní starostce a tajemnici uzavřít uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu činnosti sociálního pracovníka pro zajištění pečovatelské služby pro obec Moravec s p. Hanákovou - schváleno všemi hlasy. 5. Paní starostce a JUDr. Pivoňkové oslovit firmy k zajištění žádosti o dotace. IV. zamítá 1. Nabídku firmy Ekosvětlo s. r. o. na revitalizaci veřejného osvětlení schváleno všemi hlasy. 2. Nabídku p. Skalníka na úsporu na vytápění zemním plynem a el. energie - schváleno všemi hlasy. 3. Nabídku p. Nejedlého na úsporu energií - schváleno všemi hlasy. 4. Žádost Domova svatého Josefa o finanční příspěvek - schváleno všemi hlasy. starostka Marie Smejkalová místostarostka Jiřina Sýkorová Nadcházející zima informace pro občany S blížícím se zimním obdobím se na Vás obracím s prosbou, abyste neparkovali na chodnících, místních komunikacích a nebránili tím průjezdu shrnovací techniky. Nastává topné období a je vidět, že někteří občané spalují v kamnech odpad, který tam nepatří. V některých částech Křižanova je těžké projít a nedýchat nebezpečné zplodiny. Berte, prosím, ohled na občany alergiky a astmatiky. Vždyť máme v obci kontejnery, a tak stačí jen chtít třídit. Upozornění občanům Upozorňujeme občany, že v Ústavu sociální péče probíhají úpravy v zámeckém parku včetně nebezpečných činností, jako je např. ošetřování a kácení stromů ve výškách. Proto z bezpečnostních důvodů platí pro všechny osoby přísný zákaz vstupu do areálu parku až do odvolání. Za ÚSP Křižanov PhDr. Marie Bartošková Křižanov má nová stavební místa v lokalitě Na Zahrádkách Od listopadu 2012 bude opět průjezdná silnice Na Zahrádkách až k budově ZŠ a MŠ v Křižanově. Tato ulice byla uzavřena v březnu tohoto roku z důvodu zasíťování pozemků, určených pro výstavbu rodinných domů. Místní firma Stylstav s. r. o., která práce prováděla, předala zasíťovanou lokalitu Na Zahrádkách ve stanoveném termínu. V této lokalitě tak vzniklo v první etapě 14 stavebních míst, která v Křižanově již tak dlouho chybí. Nabízené parcely mají rozlohu od 620 m 2 do 880 m 2 a cena za 1 m 2 byla zastupitelstvem městyse schválena na 550 Kč. Ulice lemují nové chodníky a dvě dlážděná parkoviště s kapacitou 20 parkovacích míst. V současné době je předběžně zamluveno 11 parcel. Volné jsou 3 parcely.

3 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 Městys Křižanov nabízí k prodeji stavební parcely v lokalitě Na Zahrádkách o rozloze 710 m 2 (16), 728 m 2 (17) a 767 m 2 (18) v ceně 550 Kč/m 2. PLOŠINA na vlakovém nádraží Koncem října byla převezena na zdejší vlakové nádraží mobilní plošina pro nástup a výstup imobilních osob. Jedná se o plošinu Delta B+B, která byla na zdejší nádraží zapůjčena z jiné železniční stanice do doby, než bude mít vlaková stanice Křižanov svoji plošinu. Celá akce proběhla díky vstřícnému postoji ČD, SŽDC a městyse Křižanova, za což všem patří velký dík. Mobilní plošina zjednoduší cestování nejen zdravotně postiženým spoluobčanům a osobám, které mají problémy s pohybem, ale i maminkám s kočárky. Vzhledem k tomu, že podobné plošiny se nachází již v řadě železničních stanic, otevírá se pro naše imobilní občany další možnost cestování po celé republice. K tomu, aby bylo možné plošinu použít, je třeba plánovanou cestu vlakovým spojem nahlásit na ČD, aby byla přítomna osoba proškolená k obsluhování plošiny. Děkuji všem, kteří se do akce zapojili. Marie Harisová Upozornění občanům Upozorňujeme občany, že v Křižanově byla dokončena obnova katastrálního operátu přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu. Obnovou katastrálního operátu se mění toto: 1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí ( 15 katastrálního zákona). 2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. 3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence, přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel. 4) Všichni vlastníci pozemků, u nichž došlo ke změně, jsou povinni do konce ledna 2013 podat nové daňové přiznání k dani z nemovitostí. 5) Všichni, u nichž došlo k přečíslování parcel, jsou povinni od roku 2013 platit daň z pozemků i u těch pozemků, které užívá např. Zemědělské družstvo či jiný podnikatelský subjekt. JUDr. D. Pivoňková rozhovor VÝROČÍ 60 LET ŠKOLY Začátkem prosince oslavíme šedesát let otevření nové Základní školy v Křižanově. Při této příležitosti jsme požádali o rozhovor bývalého ředitele pana Vojtěcha Košábka a současnou ředitelku paní Hanu Koudelovou. Rozhovor Mgr. Vojtěchem Košábkem 1. Jak dlouho jste byl ředitelem ZŠ v Křižanově? Ředitelem ZŠ v Křižanově jsem byl 18 let. Od roku 1972 do roku V letech jsem byl na této škole zástupcem ředitele. 2. Jaké byly Vaše učitelské začátky, kdy a kde jste začínal? Od mládí jsem chtěl být učitelem a podařilo se mi to. Po ukončení pedagogické fakulty v roce 1951 jsem dostal umístěnku na ZŠ v Hovězím u Vsetína. Tam jsem působil jen rok. Musel jsem na dva roky na vojnu a po vojně jsem si zažádal o přeložení na Vysočinu. Volné místo bylo právě v Křižanově. Po odcházejícím učiteli panu Františku Novotném jsem převzal všechny jeho předměty přírodopis, chemii, ruštinu. Musel jsem tehdy učit všechno. 3. Jaké další předměty jste vyučoval a který jste měl nejraději? Aprobaci jsem měl na matematiku, fyziku a rýsování. V Křižanově jsem si pak ještě dodělával předmět práce v dílnách. Nejvíc mě bavila fyzika. S žáky jsme dělali při výuce různé pokusy. 4. S čím jste se ve své funkci nejvíc potýkal? Největším problémem v době mého ředitelování bylo zajišťování údržby školy. Tehdejší podniky neměly zájem o drobné zakázky a sehnat někoho na opravy a údržbu kotlů, elektřiny, vodoinstalace apod. byl velký problém. Termíny oprav byly zdlouhavé. Ke zlepšení došlo v době, kdy na obci začal pracovat p. Picka. Povedlo se tehdy vyměnit ve škole nevyhovující topení. I tak se škola těžko vytápěla. 5. Co se Vám na Vaší práci líbilo? Žil jsem školou a bavilo mě to. Nechtěl jsem tehdy dělat zástupce ředitele. Raději jsem učil, než dělal funkce. Musel jsem to ale nakonec přijmout, stejně jako pozdější jmenování ředitelem. Jinak s kantory a pracovním kolektivem nebyl problém. Byli jsme z počátku malý kolektiv, asi 12 učitelů. Ve sborovně jsme byli pořád v kontaktu. Všichni jsme se při své práci věnovali i zájmové činnosti, jako byl sport, divadlo, zpěv a různé další zájmové kroužky. Dělali jsme svou práci s láskou. Neměl jsem rád, když některý kantor doučil poslední hodinu a hned uháněl domů. 6. Jak vzpomínáte na svá školní léta? Byl jsem kluk z dědiny. Od 1. do 5. třídy jsem chodil do školy v Oslavici. Chodilo se pěšky z Osového, kde jsem žil, 2 km každý den. Od šesté třídy jsem chodil do gymnázia ve Velkém Meziříčí 3 km pěšky, od kvinty i na kole. Byli jsme ale mladí, tak nám to nevadilo. Pamatuji se, jak jsem jednou při cestě do školy strašně prochladl při prošlapávání cesty mokrým sněhem. Nebylo se do čeho převléknout. Onemocněl jsem pak kloubním revmatizmem. 7. Byl jste se někdy v současné době do ZŠ podívat? Líbí se Vám? Byl jsem se ve škole několikrát podíval. Je to úplně jiné a nové. 8. Myslíte, že to mají dnešní učitelé těžší? Jaký máte názor na dnešní školáky? Je těžké srovnávat podmínky tehdy a nyní. Tehdy se učilo podle jednotných učebních osnov, byla mnohem lepší kázeň, i když byly třídy naplněny víc. Pamatuji si i třídu, kde bylo 43 žáků. Směnovalo se, někdy se učilo i v sobotu. Téměř všichni kantoři byli místní, měli více času na mimoškolní činnost. V učitelském sboru byl větší počet mužů. Dnešní učitelé to mají možná lepší. Problémy jsou ale jiné, a proto je obtížné srovnání. Dnešní děti vyrůstají v naprosto odlišném prostředí, mají přístup k mnoha informacím. 9. Co se Vám za dobu Vašeho ředitelování nejvíce povedlo a na jaké úspěchy jste byl nejvíc hrdý? Za největší úspěch jsem považoval přístavbu základní školy. Vznikl díky ní dostatečný počet tříd a zrušilo se směnování. Stavělo se svépomocí, brigádnicky. Kantoři i rodiče odpracovali na přístavbě stovky brigádnických hodin. Bohužel to nebylo bez problémů. Po dokončení stavby pokládala firma lité podlahy. Ve třídách se začalo učit, ale z podlah se uvolňoval podivný zápach. Hygienik nakonec přístavbu zavřel. Pravidelné větrání nepomáhalo, a tak se ze zdravotních důvodů přistoupilo k radikálnímu řešení. Přístavba se opět uzavřela a podlahy se musely odstranit. Byly nahrazeny parketami.

4 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 Využíváním školního skleníku a díky zahradníkovi, panu Losovi, jsme získali několik stotisíců na žákovské výlety, plavání, soutěže, odměny žákům a dovybavení školy přístroji (televize, počítač, meotary apod.) Ještě bych zmínil úspěchy sportovní, kterých škola tehdy dosahovala. Nepřisuzuji je sobě, ale všem, kdo se sportu na škole věnovali. Někteří pokračovali i v dospělosti. Vedl jsem do svých 60 let TJ jako náčelník (5x s muži na spartakiádě v Praze) a volejbalový oddíl. 10. Poslední otázka: Co pro Vás osobně znamená ZŠ Křižanov? Vzpomínám na léta prožitá v naší škole rád. Jak jsem už říkal, dělal jsem práci, která mě bavila. Potkal jsem za dlouhá léta působení v ní spoustu kolegů a přátel, se kterými se vídám dodnes. Moc Vám děkuji za rozhovor a za čas, který jste mi věnoval. Jiřina Sýkorová Rozhovor s Mgr. Hanou Koudelovou 1. Je to rok, co jste zvítězila ve vyhlášeném konkurzu a stala se novou ředitelkou. Co vás motivovalo k účasti v konkurzu? Cítila jsem potřebu, že bych se měla někam posunout. Velkým impulsem bylo i velice kladné ohodnocení mé pedagogické činnosti při kontrole ČŠI. Křižanovská škola byla pro mě velkou výzvou a zároveň i citovou záležitostí, protože jsem v Křižanově prožila 25 let svého života. 2. Jaká byla vaše cesta, než jste se stala ředitelkou, jakou zásadou, kreditem se řídíte v životě? Po absolvování Pedagogické fakulty MU Brno jsem nastoupila jako učitelka 1. stupně na ZŠ Sokolovskou ve Velkém Meziříčí, kde jsem působila 8 let. Během této doby jsem se z Křižanova přestěhovala do Velkého Meziříčí a narodila se mi první dcera. V roce 2003 město Velké Meziříčí postavilo novou školu, která se nacházela v blízkosti mého bydliště, proto jsem zvolila přestup na tuto školu, ve které jsem vyučovala až do doby, než jsem byla jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Křižanov. Přecházela jsem tedy z úplně nové, velice moderní školy do školy, která má za sebou 60-ti letou historii a tradici, a překvapilo mě, že jsem zde nezaznamenala změnu v podobě modernizace učeben (výměna podlah, dveří, rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky ), tak jak se to podařilo třeba přibližně stejně starým školám v okolí. Nemám vlastní krédo, vždy jsem se musela spolehnout sama na sebe, umím na sobě pracovat, jsem cílevědomá, a vždy se mi vyplatila pracovitost, poctivost a rovný přístup. 3. Můžete definovat svoji nejvyšší prioritu při řízení školy? Co by to bylo? Jsou to především spokojení žáci, kteří chodí do školy rádi, mohou využívat ke svému vzdělávání moderní techniku a pomůcky. Jsou vychováváni a vzděláváni v příjemném prostředí školy. Chtěla bych, aby se nám podařilo více vtáhnout a zapojit do dění ve škole rodiče a postupně se stát školou se statutem Rodiče vítáni. 4. Kdybyste se měla znovu rozhodnout, po roce ve funkci ředitelky, jestli se budete ucházet o ředitelský post, šla byste do toho znovu? První měsíc po jmenování jsem se chtěla vrátit zpět na svoji školu do Velkého Meziříčí. Jako řadový učitel si totiž vůbec nedokážete představit, co funkce ředitele školy všechno obnáší. Čím dál více jsem si uvědomovala, jak velkou odpovědnost nesu a především, jaké následky mohou nastat. Navíc jsem nastoupila velice nešťastně, a to 1. září, tedy bez jakékoliv přípravy, neznala jsem školní prostředí, nebyl nachystán nový školní rok. Na každé škole se pracuje trochu jinak. Učitelé se museli popasovat z různými změnami, které, alespoň doufám, přispěly k efektivnějšímu vedení školy. Společně se nám podařilo zvládnout naplňovat projekt EU peníze školám. Děkuji učitelům za kvalitně zpracované materiály v rámci tohoto projektu, jež přispěly ke zkvalitnění výuky na naší škole. Daří se nám i spolupráce s MŠ, pracujeme společně na projektu Zahrada pro všechny, který je podpořen Krajem Vysočina. Díky grantu Nadace ČEZ Oranžové schody jsme již zakoupili nový schodolez a stali jsme se přístupní i žákům s handicapem. Dnes mohu potvrdit, že je dobré, že jsem přišla z jiného prostředí, protože jsem na křižanovskou školu mohla pohlížet jinýma očima, a na druhou stranu využít toho, co zde funguje dobře a v tom pokračovat. 5. Jaká je spolupráce se zřizovatelem školy, kterým je městys Křižanov? Máte plány do budoucna? Jsem velice ráda, že se narovnaly narušené vztahy školy se zřizovatelem. Mojí nadřízenou je paní starostka, se kterou vycházím velice dobře. V loňském roce jsme se několikrát sešly ke konzultacím o dění ve škole. Musím říct, že je vždy ochotná škole vypomoci. Je třeba si ale uvědomit, že v rozhodování o škole není sama. Veškeré finance pro školu musí být schváleny zastupitelstvem. Je zapotřebí, aby si zastupitelé uvědomili, že škola je majetkem městyse, který jsem já jako statutární orgán převzala pouze do správy. Škola by pro ně měla být prioritou. Na 1. stupni je zcela nevyhovující osvětlení a nábytek ve všech třídách. Téměř v celé škole jsou položeny parkety, které velice kloužou, a ve staré budově jsou ve velice špatném stavu. Nevyhovující je i sociální zařízení pro žáky. To už vůbec nemluvím o tělocvičně, která již dlouhou řadu let nesplňuje hygienické požadavky. Škola není schopna hradit tyto opravy z provozní dotace, potřebovali bychom navýšit rozpočet alespoň o až Kč ročně na postupnou obnovu tříd, WC apod. V současné době chystáme návrh rozpočtu na příští školní rok, proto bych chtěla poprosit zastupitele, aby všichni přijali naše pozvání na oslavy 60-ti letého výročí založení školy, prošli si všechny prostory a podívali se, v jaké stavu je budova a vybavení. 6. Bude se škola potýkat s redukcí učitelů v souvislosti s poklesem žáků? Ano, bude. Nějaká opatření jsme přijali již v průběhu roku v souvislosti se změnou legislativy a další nastanou v březnu roku V loňském školním roce opustil školu silný ročník (49 žáků). Do prvních tříd nastoupilo pouze 32 žáků. Celkem škola zaznamenala během 2 let pokles o 21 žáků. Průměr na jednu třídu máme nyní 18,8 žáků za jednu třídu. Kdybych však nepožádala zřizovatele o výjimku z počtu žáků (spojení dvou pátých tříd do jedné s počtem 31 žáků), potýkali bychom se s nedostatkem financí na platy učitelů. 7. Je něco, co vás či školu skutečně trápí a potřebujete pomoc, třeba od rodičů či širší veřejnosti? Dne 1. září jsme spustili nové webové stránky školy. Každé firmě trvá nejméně jeden rok, než dojde k jejich naplnění. Mrzí mě, že si někteří rodiče či veřejnost nepřečetli úvodní stránku, kde prosím o shovívavost a trpělivost. Píší do schránky důvěry nejrůznější dotazy, pod které se samozřejmě nepodepíší, a přitom si vůbec neuvědomují, že se jejich ová adresa nezobrazuje a já nemám vlastně komu odpovědět. Všichni si mohou na stránkách školy najít na mne kontakt a dotazy směřovat přímo na můj . Doposud spravoval stránky jeden učitel. Na nových stránkách se nyní podílejí všichni učitelé. Je to pro nás nové, i my se učíme. Myslím, že stránky se povedly, daří se nám takto více přibližovat dění ve škole rodičům a veřejnosti a poskytují daleko více informací, než ty předešlé. Důležité je, že došlo k propojení ZŠ, MŠ, ŠD a školní jídelny. A co potřebujeme? Potřebujeme pomoc rodičů. Na škole fungovalo sdružení rodičů Rada rodičů. Bohužel nebylo správně zřízené chyběla registrace na MŠMT, vlastní účet, a proto v loňském roce nemohlo fungovat. Potřebujeme zřídit nové sdružení, nejde nám o zvyšování příspěvku, ale potřebujeme tuto podporu, abychom mohli legálně žáky odměňovat za soutěže, přispívat na knižní odměny při loučení s 9. ročníkem apod. O použití příspěvku rozhodují samozřejmě rodiče. Chtěla bych je tedy poprosit, aby přijali pozvání na schůzku s ředitelkou školy, které již obdrželi prostřednictvím svých dětí. Společně s Ing. Gabrielou Vávrovou zde podáme veškeré informace ke zřízení tohoto sdružení. Na závěr bych chtěla pozvat všechny bývalé žáky, rodiče a širokou

5 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 veřejnost na Den otevřených dveří u příležitosti oslav 60. výročí založení školy, který se koná v sobotu 15. prosince od hodin. V neděli 16. prosince ukončíme oslavy uspořádáním 40. ročníku Křižanovského kapra. V porotě zasedne mimo dalších hostů i operní pěvec Jakub Pustina. Rozhovor PhDr. M. Bartoškovou Skleněná medaile je druhým nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je určená tomu, kdo jednorázovým činem nebo svojí dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. V měsíci říjnu převzala toto ocenění ředitelka Ústavu sociální péče v Křižanově paní PhDr. Marie Bartošková. Při této příležitosti jsme jí položili několik otázek. 1. Jak dlouho působíte v ústavu sociální péče? Do ústavu jsem nastoupila v roce 1974 v době, kdy zde ještě pracovaly řádové sestry. Měla jsem na starost stravovací provoz a sklady. Později jsem zastupovala tehdejšího vedoucího ústavu Josefa Víta. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1982 jsem nastoupila na jeho místo. Na základě výběrového řízení jsem byla Radou Kraje Vysočina v roce 2004 jmenována ředitelkou ústavu sociální péče, který v té době získal právní subjektivitu. Ve vedení jsem už neuvěřitelných třicet let. Se zámkem a jeho obyvateli je v podstatě spojen celý můj profesní život. Popravdě řečeno mě moje práce pořád těší. Ale nikdo nevíme, co nám přinesou dny další a jak mi bude například sloužit zdraví. 2. Co považujete za největší úspěchy za dobu Vašeho ředitelování? A co se Vám nejvíce povedlo? Hodně úsilí v průběhu celé doby jsem věnovala náročným opravám renesančního zámku v Křižanově, který je památkově chráněný. Zámek jako takový byl v podstatě pro potřeby ústavu nevhodný, každý zásah museli schvalovat památkáři. Mnoho sil stálo dát budovu po technické stránce do vyhovující podoby a tento proces pokračuje v podstatě neustále. Průběžnými zásahy se podařilo zlepšovat životní podmínky obyvatel i pracovníků zámku. Za zámkem v parku jsme postavili novou budovu, ve které je umístěn stravovací provoz a vzdělávací centrum. Jsem ráda, že lidé se zdravotním postižením mají možnost navštěvovat všechny stupně vzdělávání, dochází neustále k rozšiřování nabídek terapií a volnočasových aktivit. Chtěla bych podotknout, že vše uvedené nejsou jen mé zásluhy, ale je to výsledek týmové spolupráce pracovníků ústavu. Velkým krokem bylo rozhodnutí zapojit se do projektu Transformace sociálních služeb. 3. Co si máme představit pod pojmem transformace a jaká byla motivace pro zapojení se? Slovo transformace znamená přeměnu. Tímto procesem se snažíme přeměnit umělé ústavní životní prostředí klientů v přirozenější prostředí menších domácností. Část klientů se již přestěhovala ze zámku do pronajatých bytů, plánujeme výstavbu několika domků v různých lokalitách Vysočiny. Naší snahou je přiblížit životní podmínky našich klientů tak, aby se příliš nelišily od jejich vrstevníků. Nemůžeme jim zcela nahradit rodinu, ale můžeme ovlivnit prostředí a změnit způsob poskytování služeb tak, aby žili co nejběžnějším způsobem životem. Snahou je podpořit jejich samostatnost, možnost rozhodování o vlastním životě a to vše s větší či menší podporou našich zaměstnanců. Nepropouštíme je po mnohaletém životě v ústavní péči do neznámého světa bezprizorně, ale jsou předem postupně připravování a mají trvalou podporu našeho zařízení. Její míra je vždy upravována dle aktuálních a individuálních potřeb jednotlivých členů nových domácností. Transformace ÚSP Křižanov je plánována ve dvou etapách. Pokud vše půjde podle plánu, tak by se 70 klientů našeho zařízení mělo nastěhovat do nových domů v první polovině roku Vstupovali jsme do tohoto náročného projektu zejména proto, že jsme věřili, že přinese našim obyvatelům zlepšení jejich života. Šlo o velkou příležitost pro další rozvoj sociálních služeb v kraji. Výhodou projektu je, že všechny nově zbudované domky budou financovány z prostředků EU pod záštitou projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb a za podpory zřizovatele Kraj Vysočina. Tohoto pilotního projektu se v současné době zúčastňuje pouze 32 ústavních zařízení v rámci celé České republiky. Doufám, že podobným směrem se budou moci vydat do budoucna i ostatní zařízení v zemi. 4. Jak budou služby klientům vypadat po transformaci a co se změní v ústavu sociální péče oproti současnosti? Jaké výhody to přinese samotným klientům? V průběhu dvou let by mělo být postaveno 9 rodinných domků pro celkem 54 klientů v oblasti Žďárska (Křižanov, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou, Bobrová). Vznikne tak celkem 13 malých bezbariérových domácností a u dvou domků také prostory pro aktivizační činnosti jejich obyvatel. Další klienti (16 osob) budou ubytováni formou dlouhodobých pronájmů Předávání ocenění paní PhDr Marii Bartoškové.

6 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 bytů a domů. Jednotlivé domácnosti jsou plánovány maximálně pro 6 osob, vždy s podporou (v různé intenzitě) personálu. Ve stávajícím zařízení v budově zámku by po přestěhování části obyvatel zůstalo bydlet stále ještě 72 osob s poměrně vysokou potřebou podpory. V hlavní budově plánujeme rozvolnění klientely a zejména reorganizaci do menších domácností maximálně po 8 klientech. Tímto získáme i zde možnost poskytovat služby dle individuálních potřeb klientů a přiblížit jejich život běžnému způsobu života rodiny či domácnosti, včetně využívání nabídky služeb v komunitě. Nejde tedy o zrušení zámku, jak šly některé hlasy, ale pouze o zásadní reorganizaci. Zůstane zachována většina pracovních míst, nová pracovní místa vzniknou v lokalitách nově vybudovaných domácností. Zámek bude stále zastřešující a podpůrnou organizací pro všechny své klienty, i ty bydlící v nově vytvořených domovech. Prvořadým úkolem je pomoci lidem s postižením prožívat jejich život hodnotně a podle vlastních představ. Díky přestěhování do malých domácností bude možnost poskytovat služby individuálním způsobem a plánovat službu dle skutečných potřeb jednotlivých obyvatel - tím se podstatně zvýší kvalita jejich života. Život v malé skupině umožní těmto lidem podílet se na chodu domácnosti. Budou mít možnost využívat jiné sociální a veřejné služby, také navštěvovat kulturní, sportovní a společenské akce v komunitě. Snažili jsme se samozřejmě zohlednit, aby se tito lidé vraceli do míst, kde mají blíže ke své rodinně či jiné vazby (rodiště, přátele). Pokud se zmíním konkrétně o Křižanově, zde by měly být postaveny 2 domy v nově plánované části v ulici Na Zahrádkách. V těchto domech by dle plánu mělo žít celkem 12 obyvatel. Tradice poskytování sociálních služeb lidem s postižením je s Křižanovem spjatá již déle než 50 let. Jsme velice rádi, že se nám podaří úspěšně v této tradici pokračovat s novým typem a způsobem poskytovaní sociálních služeb. K úspěchu akce přispěla i vstřícnost vedení městyse, za což jim patří naše poděkování. 5. Existují věci, které Vás ve vašem oboru trápí? Každoročně stresující záležitostí bývá sestavování rozpočtu ústavu na další rok. Rozpočet musíme postupně upravovat podle výše dotací, které nejsou předem jisté. Financování sociální oblasti je poměrně komplikované. Řadoví pracovníci v sociální oblasti odvádí práci náročnou jak po psychické, tak i fyzické stránce. Za dobrou práci nestačí jen pochvala. Naši pracovníci by si zasloužili vyšší finanční ohodnocení i vzhledem k nárokům, které jsou na ně kladeny. V současné době jsme nuceni pracovat s daným mzdovým fondem, který nelze překročit. Ještě bych se chtěla zmínit o jedné věci. Do běžného plnohodnotného života každého člověka patří i práce. I naši klienti se rádi cítí užiteční a s radostí vykonávají nějakou smysluplnou činnost. Naší velkou snahou je najít některým z nich alespoň malý pracovní úkol či závazek. Nyní se s prosbou obracím na podnikatele a instituce v Křižanově a okolí, zda by se u nich nenašel nějaký úkol či práce, jež by naši klienti mohli vykonávat. Na tomto místě bych chtěla poděkovat majitelům Restaurace Křižanov, Bufetu Park a Stylstavu, kteří 7 našich klientů zaměstnávají na pracovní dohodu. Děkuji za rozhovor Radomíra Schmidová společenská kronika Vítání občánků Narození dítěte je pro každého rodiče malým zázrakem a velkou radostí. I u nás tomu není jinak, a tak už letos podruhé jsme vítali do života nové občánky Křižanova: Davida Kubů, Leontýnu Rozálii Homolovou, Veroniku Vitešníkovou, Nelu Širhalovou, Marka Fice, Václava Halámka, Karolínu Kotíkovou, Elišku Kryštofovou a Richarda Musila. Rodiče s dětmi přišli do obřadní síně na radnici, kde všechny přivítala předsedkyně sboru pro občanské záležitosti MUDr. Marie Chromá. Poté vystoupily žákyně ZŠ a MŠ s kulturním programem pod vedením paní uč. Mgr. Špačkové. Vystoupení bylo odměněno potleskem rodičů. Následoval proslov starostky městyse Křižanova Marie Smejkalové, ve kterém popřála rodičům hodně zdraví při výchově dětí. A malým občánkům, aby vyrůstali do síly, do krásy a k radosti nás všech. Novopečení rodiče se podepsali do pamětní knihy a zároveň jim paní matrikářka Marta Krčová předala peněžní dar ve výši korun. Maminky byly obdarovány květinou a dárkem pro děti. V letošním roce jsme už vítali celkem 19 dětí. Přáli bychom si, aby počet narozených dětí i nadále stoupal. Narozené děti Dítě je láska, jež se stala viditelnou. Novalis Od posledního vydání zpravodaje se nám narodili tito noví občánci Křižanova: Richard Musil, Vít Katolický Vážení rodiče, blahopřejeme k narození dítěte a přejeme Vám krásné chvíle při jeho výchově. Životní jubilea Krásná životní jubilea v měsíci říjnu a listopadu oslavili tito občané Křižanova: Kaniová Štěpánka 89 let Křižanov 25 Šalbabová Marie 87 let Křižanov 158 Paleček František 87 let Křižanov 335 Vitešníková Emílie 86 let Křižanov 140 Hladíková Julie 86 let Křižanov 261 Pávková Marie 86 let Křižanov 425 Jarošová Markéta 85 let Křižanov 350 Košábková Libuše 80 let Křižanov 75 Sýkorová Marie 75 let Křižanov 236 Čechová Emílie 75 let Křižanov 286 Chalupová Marie 75 let Křižanov 103 Vážení spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let v kruhu svých blízkých. Marie Smejkalová kulturní okénko Vánoční koncert operního pěvce Jakuba Pustiny se uskuteční 16. prosince 2012 od 16:30 hod v sokolovně v Křižanově. Předprodej vstupenek bude od 26.listopadu u paní Sedláčkové v květinové síni. Cena vstupenky 100 Kč vánoční koncert sboru Santini Pozvání na vánoční koncert v kostele sv. Václava, který se koná v 18 hod. Zpívat bude sbor Santini. KŘIŽANOVSKÝ KAPR Letos proběhne již 40. ročník této soutěže. Netřeba psát o jeho zaměření. Vždyť již tři generace dětí se rok co rok schází, aby soupeřily o hlavní výhru živého kapra. Jak to vše začalo? V létě roku 1971 přemýšleli manželé Holánkovi, jak oživit kulturní život v naší obci a zároveň udělat něco pro děti. Tak se zrodil

7 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 kalendář akcí DIVADLO Katolický dům Křižanov info též na :30 AFRIKA derniéra divadelního kousku z pera Járy Cimrmana v podání křižanovského TYJÁTRu, předprodej v květinářství p. Sedláčka Jupiter club Velké Meziříčí info též na :00 ZAČAROVANÝ LES loutkové divadlo, vstupné: 40 Kč, rezervace vstupenek na tel.: :00 NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ - PINOKIO Hravé divadlo PŘEDNÁŠKY Katolický dům Křižanov :30 GRUZIE přednáší Petr Juráček :30 Z POPELNICE DO LEDNICE promítání filmu z festivalu Jeden svět Jupiter club Velké Meziříčí, vestibul kina :30 CEJLON přednáší Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc :30 HUDBA DÁVNÝCH ČASŮ přednáší Mgr. Svatava Drlíčková :30 PERU přednáší Ing. Miroslava Kneslová TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS od 13:00 KATEŘINSKÝ JARMARK sokolovna Křižanov :30 T R A D I Č N Í POSLEDNÍ LEČ srdečně zve Myslivecké sdružení Vídeň, hudba: Maraton :00 KATEŘINSKÉ ZPÍVÁNÍ S VYSOČANKOU KD Vídeň, vstupné: na místě 150 Kč, v předprodeji 100 Kč (předprodej vstupenek Květiny Verunka Novosady V. M., pekařství Josef Elis, Sokolovská V. M.) PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA AUTORSKÝCH PRACÍ Galerie Dvorek Křižanov :30 KONCERT JAKUBA SMOLÍKA S KAPELOU JC Velké Meziříčí, vstupné: 300 Kč ADVENTNÍ DÍLNY Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi V. M :45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU náměstí Křižanov :00 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA hraje kapela ACCORT, Uhřínov :45 ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ náměstí V. M.; děti, vezměte si s sebou světýlka v podobě lampiónů, prskavek, atd :30 KONCERT LEONY MACHÁLKOVÉ Velký sál JC; vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč :30 KOMICI s.r.o. Miloš Knor, Ruda z Ostravy, Marek Daniel, Lumír Tuček, Velký sál JC, vstupné: 220 Kč :00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Hotelová škola Světlá V. M. nápad na soutěž Křižanovský kapr. Již 19. prosince onoho roku se pod záštitou Státního rybářství konal první ročník, kterého se zúčastnilo 104 soutěžících v pěti oborech bez rozdílu věku. Prvními vítězi se stali: výtvarné práce: Milena Navrátilová literární práce: Karel Matula recitace: Blanka Holánková zpěv: Pavel Zifčák hra na hudební nástroj: Jindra Kravková Již od 2. ročníku bylo soutěžících tolik, že se muselo konat i školní kolo a některé obory byly rozděleny na mladší a starší kategorii. Např. 4. ročníku se zúčastnilo 271 soutěžících. V pozdějších letech přibyl ještě obor tanec. Dlouholetými porotci byli ing. Klas -vedoucí Rybářství Křižanov, Karel Černý -ředitel JKP Žďár nad Sázavou a Jindřich Petříček z Okresního kulturního střediska. V porotě zasedli a při finálovém odpoledni vystoupili i známí umělci, třeba Petra Černocká, Zdeněk Merta, Jiří Hromádko, Zdena Lorencová, Karel Černoch a mnoho dalších. V posledních letech v programu vystupuje Šafářanka z ÚSP Křižanov. Za tuto dlouhou historii bylo rozdáno více než 320 živých kaprů!! 39. ročník je již minulostí. Přejeme tomu letošnímu jubilejnímu 40. ročníku hodně soutěžících a málo trémy. St. Čarková a B. Vytlačilová CESTA NA PERNŠTEJN - PODZIMNÍ 2012 Všem, kdo jste šli, i těm, co nešli, dávám na vědomí, že cesta byla krásná a v pohodě,

8 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana :00 TOTAL INFERNO PARTY Excalibur V. M VÝSTAVA ŠPERKŮ PETRY SVOBODOVÉ A FOTOGRAFIÍ KARLA POKORNÉHO Městská knihovna Velké Meziříčí Mikulášská zábava pořádá SDH Křižanov, křižanovská sokolovna / hraje ACCORT VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ trhy na náměstí V. M :30 NEDVĚDI SOUHVĚZDÍ JISKER Velký sál JC; vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč PRAGO UNION Rock depo V. M :00 VÁNOČNÍ STETSON ANEB KDYŽ SE LÁSKA VRACÍ K NÁM Velký sál JC, vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120, Kč VÝSTAVA KOSTÝMŮ ZE SERIÁLU ARABELA Muzeum Velké Meziříčí Vánoční zábava pořádá HC Sokol Křižanov, křižanovská sokolovna / hraje ACCORT :00 LEGENDY SE VRACÍ Jupiter club V. M., předsilvestrovský taneční večer, vstupné: 200 Kč Farní ples pořádá Spolek Katolického domu v Křižanově, hraje F-BOX Káč.eR papíru. Ředitelka dále připomněla vizi školy, kterou je podpora inkluzivního vzdělávání, které prosazuje otevřenou, individualizovanou výchovu a vzdělávání orientované na individuální schopnosti dítěte a dále pak zpřístupnění vzdělávání v naší škole žákům s handicapem. Tím, že škola vlastní svůj schodolez, stává se školou otevřenou všem dětem. Poděkování patří též všem pedagogům a žákům školy a klientům ÚSP, kteří se podíleli na doprovodných aktivitách projektu: Oranžový den a Sběr starého papíru aneb oranžová znamená, že škola není zamčená. Slova se též ujal Ing. Černý, který vyslovil obdiv nad naším spontánním a precizním přístupem k projektu a potvrdil, že je vidět, že Nadace ČEZ schválením projektu naší škole přispěla dobré věci. Následovalo poděkování Nadaci ČEZ starostkou městyse a žáčky naší 2. A spolu s tř. uč. Mgr. Pavlou Češkovou, kteří si pod jejím vedením připravili i krátké kulturní vystoupení. Zatímco ředitelka školy prováděla hosty galerií Oranžového dne, žáčci školy a také klienti ÚSP si mohli vyzkoušet jízdu na schodolezu, kterou zajistil p. Beníček spolu s paní asistentkou Laďkou Jurkovou. Za odměnu si pak všichni společně pochutnali na dortu ve tvaru loga Nadace ČEZ, který upekla maminka našeho hlavního hrdiny dne, žáčka třídy 2.A. Mgr. Hana Koudelová, ředitelka ZŠ a MŠ Křižanov Návštěva Křižanova členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského V sobotu 3. listopadu navštívili členové Východočeské komendy sv. Zdislavy spolu s velmistrem Českého velkobailiviku Chev. Prof. Dr. Alešem Blumou, DSM, KCLJ náš Křižanov za účelem poznání místa, kde žila mladá sv. Zdislava. Návštěvu zařizoval rytíř Chev. Dr. Augustin Karel Andrle von Sylor, KLJ velitel komendy sv. Zdislavy, který Křižanov navštívil již ke konci léta a zúčastnili se jí i další členové komendy. Zelená barva jejich kříže je symbolem všech těch, kteří potřebují jejich pomoc, všech těch, kteří trpí a umírají. Jeho zlato je symbolem nám bylo fajn, a taky že počasí bylo prima, a v Habří na rychtě nás čekali a měli rádi, a Pernštejn voněl a byl krásný. A pár slůvek svých a fotku přidávám: ANO, CHODÍM TOU CESTOU RÁD Chodím tou cestou rád a půjdu ji zas a znova. A těším se na ni. Ano přiznávám, nesu si sebou po kapsách smutek, nostalgii a vzpomínám na lidi, na věci, které byly. A omlouvám se fotek z podzimu mám jen maličko. Dám je na svoje webovky: uhlirpetr.com hned, jak budu mít chvilku. Mějte se mnou strpení. ZŠ a MŠ Křižanov získala za přispění Nadace ČEZ vlastní schodolez V pondělí v hodin se na ZŠ a MŠ Křižanov uskutečnilo slavnostní předání nového schodolezu za účasti člena správní rady Nadace ČEZ Ing. Vladimíra Černého, zástupce firmy Altech p. Beníčka, starostky městyse paní Marie Smejkalové a místostarostky Jiřiny Sýkorové. Pozvání přijali též naši kamarádi, klienti ÚSP Křižanov spolu s p. vychovatelkou Machovou. Úvodní slovo patřilo ředitelce školy Mgr. Haně Koudelové, která poděkovala svým dvěma kolegyním Radce Schmidové a Laďce Jurkové, které se spolu s ní podílely na projektu S oranžovou do školy v rámci grantového řízení Nadace ČEZ Oranžové schody. Ředitelka poděkovala Nadaci ČEZ, která přispěla na zakoupení schodolezu částkou Kč a uvedla důvody, pro které zvolila zakoupení schodolezu od firmy Altech (větší stabilita, bezpečnost a navíc firma přidala jako bonus ke schodolezu zdarma židličku, kterou mohou využívat žáci, kteří si např. zlomí nohu, k přesunu v rámci jednotlivých pater školy). Škola se na zakoupení schodolezu podílela částkou Kč, kterou získala sběrem starého lásky k bližnímu. Tento kříž má osm hrotů - jako osmero rytířských Zkušební jízda na schodolezu. Nosím je tam rád, i když tíží, moji jsou. Takový je světa řád. Ale, to co po kapsách nosím není toho hlavní proč jdu, Mám rád lidi upřímné, kteří cestu ctí a po ní jdou, a rádi mají světlo, tmu, svítání. Petr Uhlíř, Křižanov, podzim 2012 ctností: víra, naděje, láska, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, poslušnost a umírněnost. Řád je ekumenický, křesťanský a má odnože po celém světě. Členství v něm je společenstvím výběrovým a členství v něm zůstává ctí. Hosté se po svačině zúčastnili v kostele v řádových pláštích uniformy svatební mše svaté, po obřadu popřáli novomanželům. Oběd byl v restauraci U Musilů, kde je přivítala starostka městyse paní Marie Smejkalová, čehož si hosté velmi vážili. Předala jim i materiály o Křižanově. Odpoledne přivítala hosty v ÚSP paní ředitelka PhDr. Marie Bartošková a seznámila je s provozem ústavu. Zahrála jim i kapela Šafářanka. Řád se zabývá i charitativní činností, a tak pro obě strany byla návštěva velmi přínosná. Nakonec si hosté prohlédli kapli sv. Barbory u zámku. Podle slov Dr. Mgr. A. Andrleho se jim v Křižanově velmi líbilo a přispějí

9 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 svými dary na účet pro připravovaný památník sv. Zdislavy. Nila Vodičková Bleší trh v Křižanově Bleší trh v Křižanově? A přijde dost lidí? To člověk nikdy neví. Probraly jsme naše šatníky, šperkovnice i botníky, domluvily se na termínu a rozhodly se to vyzkoušet. Tak se stalo, že v sobotu ráno, dne 3. listopadu 2012, byl zahájen bleší trh v Kaťáku. Trhu jsme daly jméno Brocante, což je výraz pro francouzské starožitné trhy. Naším záměrem bylo věnovat utrženou částku na dobročinný účel. Tím pro nás je projekt adopce na dálku. S výsledkem i výdělkem jsme byly více než spokojeny. Shromáždila se nám příjemná částka a to necelé Kč. Ta poputuje ke dvěma dětem, které adoptovala křižanovská farnost. Sobota nás přesvědčila, že bleší trhy mají v Křižanově a okolí šanci. Rozhodly jsme se proto pokračovat v naší činnosti a v budoucnu pořádat bleší trhy pro širokou veřejnost. Na stránkách najdete anketu, ve které se můžete k budoucnosti trhů vyjádřit. Budeme rády a v budoucnu snad i rádi, když se ankety zúčastníte. V případě dotazů, nápadů a připomínek se můžete obrátit na Marii Havlátovou ( či Martinu Mužátkovou Za blešákový tým Martina & Marie Rodák z Křižanova zahájil svou novou knihou mezinárodní festival Kniha Cesta lesy výbor poezie norského básníka Hanse Børliho, kterou přeložil pan Petr Uhlíř, se stala hlavním bodem zahajovacího večera mezinárodního festivalu norsko-české kultury PROstor SVĚTlu. V historickém sále Boženy Němcové pražského Památníku národního písemnictví byl tento ojedinělý literární počin Petra Uhlíře uveden na českou literární scénu za účasti osobností kulturního a duchovního života ČR kardinála Dominika Duky, velvyslance Norského království v ČR pana Jense Eikaase, kulturní atašé paní Tijany Balac Nilsen, náměstkyně Ministerstva kultury PhDr. Anny Matouškové a delegace hostů z norského Skotterud. Představení knihy Cesta lesy na zahájení festivalu norsko-české kultury PROstor SVĚTlu se setkalo s ohlasem jak ze strany norských, tak českých oficiálních míst i veřejnosti. Knize a jejímu autorovi Petru Uhlířovi popřáli a připili na úspěch jak čeští, tak i norští hosté, z Norska přiletěla také paní Beathe Børli, dcera básníka. V rámci večera proběhlo také první autorské čtení z knihy. Právě díky hostům z Norska bylo možné zaposlouchat se do veršů Hanse Børliho nejen v českém překladu v uměleckém přednesu samotného překladatele Petra Uhlíře, ale výjimečnou byla možnost poslechnout si i originály básní, které z nově vydané knihy recitoval Sverre Eier - předseda spolku Hans Børli selskapet. Velvyslanec Norského království v ČR pan Jens Eikaas při příležitosti představení knihy řekl: Børli jako básník stavěl most mezi lidmi. Vydání knihy Petra Uhlíře Cesta lesy mi připomíná takový most. Jsem velmi rád za tento přínos propojení české a norské strany, přeji knize šťastnou cestu po České republice a doufám, že bude spojovat naše národy. Za Ministerstvo kultury ČR ve svém projevu řekla náměstkyně Anna Matoušková Ministerstvo kultury má velkou radost z toho, že se dnes vydá ke svým českým čtenářům kniha poezie zatím neznámého básníka Hanse Børliho, kniha, která nám umožňuje prožít a uvědomit si společný základ evropských kulturních a duchovních kořenů. Gratuluji Petru Uhlířovi a všem, kteří se podíleli na českém vydání této knihy, která je obohacením našeho nejen kulturního Zahajovací večer mezinárodního festivalu norsko-české kultury PROstor SVĚTlu. života. Projekt norsko-české kultury a vydání překladů Petra Uhlíře bylo oceněno záštitou Velvyslanectví Norského království a záštitou Ministerstva kultury. Za organizující občanské družení Kulturní mosty děkujeme básníkovi a překladateli Petru Uhlířovi, díky jehož překladům zazněla v Praze čeština a norština v krásném souzvuku, který propojil všechny přítomné a zviditelnil také jeho rodný Křižanov. za o. s. Kulturní mosty Mgr. L. Petrová Novinky z Volnočasového centra Podzim se pomalu chýlí ke konci, na zahrádce už není do čeho píchnout a doma to začíná být nuda. A nuda, ta nás nebaví! Proto vám i nadále nabízíme různé příležitosti, jak trávit svůj volný čas. Plánování Komunitní zahrady V říjnu jsme se zaobírali plánováním Komunitní zahrady. Altán sice již stojí, ale co stromy, keře a jiné druhy rostlin? Co lavičky? Měli jsme spoustu otázek, ale málo odpovědí, a proto jsme si pozvali Ilonu Burianovou, studentku oboru zahradnictví na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity, která se o komunitní zahrady zajímá nejen u nás, ale i v zahraničí. Po zářijovém setkání nás Ilona navštívila znovu 13. října 2012 na Komunitním setkání s Ilčou, kde prezentovala svůj návrh řešení zahrady a diskutovala s účastníky setkání o jiných možných řešeních. Získali jsme mnohem jasnější představu o tom, jak bude ta křižanovská Komunitní zahrada vypadat a v příštím roce začneme tuto představu realizovat. Veškeré aktivity probíhají v rámci projektu Komunitní zahrada v Křižanově, který byl podpořen v rámci programu ČSOB a Era na podporu regionů. Florbalka anebo pálka? V říjnu jsme pořídili sportovní potřeby na florbal a stolní tenis. Ačkoliv jsme možnost bezplatně provozovat tyto dva sporty (opatřenou názvem Pravidelná sport setkání) nabídli všem, prozatím ji využili jen žáci. V říjnu chodili do sokolovny sportovat každou středu, od listopadu pak každý pátek. A tato možnost je tu pro všechny i nadále: každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin v sokolovně. Nosit si nic nemusíte, vše je zde k zapůjčení. Sportovní aktivity jsou realizovány v rámci projektu Každý to svoje, který byl podpořen programem Sportujeme 2012 Fondu Vysočiny. Dík patří také městysi Křižanovu, který přispěl k uskutečnění tohoto projektu. Pokec mladších i starších Skutečnost, že jsme doopravdy otevřeni všem, nejlépe odráží

10 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 Pravidelná pokec setkání. O co jde? Členové obou občanských sdružení Vodotrysku i Klubu důchodců Křižanov se pravidelně scházejí ve Volnočasovém centru, povídají si, plánují různé akce a aktivity a podporují komunitní život. Přidat se může každý. Pro děti a mládež je tu Vodotrysk, který se schází každý sudý pátek od 16:00 do 19:00 hodin, a pro seniory Klub důchodců Křižanov, který se schází každý čtvrtek od 17:00 do 20:00 hodin. Nedělní pohodička Členové Klubu důchodců Křižanov uspořádali v neděli 3. listopadu Posezení při hudbě a kávičce. Kávičku roznášely členky Vodotrysku a hudbu obstarala kapela Ústavu sociální péče Šafářanka. Během odpoledne přišlo zažít tuto poklidnou siestu asi třicet lidí. Všem děkujeme a těšíme se na další podobná posezení. Víkend plný kurzů v novém Během podzimních měsíců se nám pomalu, ale jistě podařilo dovybavit a lépe zařídit Volnočasové centrum. Jsou zde nové sedačky, nábytek pro děti, knihovna apod. A aby bylo centrum v novém kabátu řádně využito, připravili jsme na víkend 10. a 11. listopadu 2012 dva různé kurzy. V sobotu 10. listopadu proběhl od 14:00 hodin Kurz první pomoci. Ten jsme plánovali uspořádat už dlouho. Proč? Protože jsme se sami ocitli v situaci, kdy bylo potřeba poskytnout první pomoc a museli jsme ji poskytnout my. V tom okamžiku jsme si uvědomili, že ačkoliv jsme věřili, že nás něco takového nepotká, potkalo. A to stejné se může stát každému. Ve Volnočasovém centru se sešlo skoro 20 zájemců různých věkových kategorií zblízka, ale i zdaleka. Profesionální záchranáři Ondřej Kotík a Ivo Trháč se úkolu skvěle zhostili seznámili účastníky nejen s resuscitací a se zastavováním krvácením, ale i se situacemi každodenního života zranění elektrickým proudem, popáleniny apod. Doufáme, že všem zúčastněným kurz dal znalosti, schopnosti a především odvahu pomoci, když je to potřeba. Celý víkend 10. a 11. listopadu probíhal také Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. Tento kurz jsme uspořádali již podruhé, protože o něj byl obrovský zájem, a měli jsme výborné zkušenosti s lektorkou, která jej vedla. Do křižanovské sokolovny zavítalo 14 lidí, kteří měli chuť zkusit něco nového. Pod vedením optimistické a stále dobře naladěné lektorky Báry Opelkové se naučili pracovat s tužkou a mnozí se také naučili nebát se kreslit. První den se nesl ve znamení nejrůznějších cvičení, která kreslíře učila využívat pravou mozkovou hemisféru, druhý den si odnášeli povedené portréty svých blízkých nebo známých osobností. Troufáme si říct, že snad každý z kurzu odcházel s úsměvem a snad i radostí z toho, co dokázal. Tyto aktivity byly uspořádány v rámci projektu Volnočasové centrum Křižanov, který byl podpořen programem Think Big, který je realizován Nadací O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. A co dál? Do konce tohoto roku a především během příštího roku chystáme spoustu dalších akcí a aktivit. S klidem můžeme odpřísáhnout, že nudit se nebudete. Veškeré aktuální informace naleznete na Pokud byste i vy chtěli ve Volnočasovém centru něco realizovat, ať už se jedná o různé kurzy tvořivé či jazykové, workshopy, koncerty, výstavy, besedy atd., neváhejte a obraťte se na nás. Kontaktovat nás můžete na u nebo na tel. číslech a A v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nám stojí oporou a podporují nás. Věřte, že bez vás bychom nebyli tím, čím jsme. Děkujeme. Ondřej Nagy a Eva Hammerová za kolektiv OS Vodotrysk a Klub důchodců Křižanov Komunitní setkání s Ilčou. historie 60 let školy v Křižanově Před 60 roky 2. prosince 1952 byla zahájena výuka v budově nynější Základní školy a mateřské školy v Křižanově. Úvodem si připomeňme několik informací o vývoji školství v našem městečku. První určitá zpráva o škole v Křižanově vysvítá z pergamenu, který byl dán Janem z Pernštejna L. P V této listině je stvrzeno a zaručeno křižanovským občanům vybírání desátku ze Svinů. Tento desátek měli dávat na rektora nebo mistra školního. O škole svědčí také přímluvná listina dvou velkobítešských měšťanů k panu faráři křižanovském Janu Stezychorosovi z roku Podle této listiny byl zde rektor školní Duchek. Existenci školy dosvědčuje také sbor literátů, který byl v městečku zřízen r Roku 1662 píše Volný v Církevní topografii, že v Křižanově stávala pohodlná škola, navštěvovaná 14 dětmi. Tato škola stávala naproti kostelu pod cestou, která vede na faru (dnes parčík). Roku 1788 byla na školu zakoupena budova zrušeného špitálu za 260 zlatých. Byla to až do r budova, pro školu používaná, i když ne v původní podobě. Do školy chodily děti z Křižanova, Jívoví, Dobré Vody, Kundratic, Horní Libochové, Kozlova a ze Svinů. V té době byl správcem školy Tadeus Záruba. V roce 1792 byla škola rozšířena na dvoutřídní a za podučitele byl dosazen Jan Faulhaber, který se po Zárubově smrti stal správcem školy a až do své smrti v r zde blahodárně působil. Jeho tehdejší působení v Křižanově připomíná pamětní deska na márnici zdejšího hřbitova. Na tehdejší budově školy bylo r vystavěno první patro. Počet dětí se neustále zvyšoval, a protože dosavadní učebny nepostačovaly, přistavěl r školní patron pan Antonín Endsmann, rytíř z Ronova, dvě školní světnice ke staré budově z východní strany. Místnosti na západní straně byly upraveny na byty. Roku 1846 byl správcem školy ustanoven Jan Bádal. Mladí podučitelé zdejší školy přicházeli z brněnské přípravky a přinášeli do školní práce nové náměty. Křižanovská obec, spravovaná uvědomělým starostou Matějem Lukáškem, podporuje jejich snahu zakupováním učebních pomůcek. Slabikování se nahrazuje hláskováním, kurentní písmo latinkou, ve vyšších třídách se učí zeměpis, přírodověda, tělocvik a kreslení. Pro děti jsou pořádány dětské radovánky a je s nimi nacvičeno první divadlo Štědrý večer. Křižanovská škola byla v r rozšířena na trojtřídní, r na čtyřtřídní a r na pětitřídní. Na školu přichází jako nadučitel František Mohelský, rodák z Velkého Meziříčí. Působil v Křižanově 18 let a vykonal zde obrovskou práci nejen pro povznesení školy, ale celého městečka. Jeho přičiněním byl u nás založen Sokol. Zemřel náhle ve věku 37 let.

11 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 11 V roce 1878 byla škola rozšířena tak, že 5. třída byla rozdělena na chlapce a dívky a místnosti pro novou třídu a pro třídy již mimo školu se nalézající, byly najaty v domě č. 21, č. 25 a na radnici. Tyto pronajaté místnosti však nevyhovovaly, a proto c. k. úřady naléhaly na vystavění nové školní budovy. V r je definitivním nadučitelem v Křižanově jmenován Jan Hochmann, jeho přičiněním byla založena průmyslová pokračovací škola a spolek Dobročinnost na podporu chudých žáků. Jan Mezník, další velká osobnost učitelská, byl jmenován nadučitelem r Už v roce 1910 bylo jednáno o zřízení měšťanské školy, avšak teprve v r bylo otevření měšťanské školy na Horním Městě uskutečněno. Počet dětí neustále stoupá a postupem času jsou školní prostory opět nepostačující. Roku 1948 je zřízena mateřská škola a je umístěna v Katolickém domě, později přesunuta do zámku. Od školního roku 1949/ 50 uvolnila škola budovu staré školy pro hasičský sbor a třídy byly přestěhovány do zámku. V zámku se vyučovalo do roku 1952, pak byla škola přemístěna do své budovy. V roce 1947 byl položen základní kámen pro novou školní budovu, která měla sloužit měšťanské škole tedy nynějšímu 2. stupni školy. Druhého prosince 1952 byla škola otevřena. Hodnota školy byla ,30 Kč. Nový nábytek byl dodán firmami Dřevona a Technomat. Vyučování bylo zahájeno 12. prosince Budova měla sloužit mateřské a střední škole. Národní škola se vrátila do své původní budovy na Horním Městě. Pokud byste se mohli podívat na plány křižanovské školy, jistě by vás zaujalo navrhované řešení, velice moderní a velkorysé na tehdejší dobu. K budově školy mělo být přistavěno ještě jedno křídlo (tam, kde dnes stojí přístavba) se vchodem z vestibulu. Tam měl být divadelní sál s jevištěm bohužel, ke stavbě těchto prostor nedošlo. V přízemí budovy byl tak zvaný promítací sál, který zabíral plochu dvou tříd (směrem k jídelně). Později byl sál zrušen a uprostřed vystavěna příčka, takže vznikly dvě třídy. Představitelům obce se zdála být škola příliš velká jen pro 2. stupeň školy a nač udržovat dvě školní budovy, když stačí jedna. Národní školu (tedy 1. stupeň) přestěhovali do školy nové. Škola na Horním Městě je prodána výrobnímu družstvu DUP Pelhřimov. Roky plynuly, dětí začalo opět přibývat a znovu bylo málo místa. Ročníky 1. stupně musely začít směnovat, děti chodily střídavě na ranní a odpolední směnu. Představitelé obce stojí znovu před problémem přeplněné školy a začíná se uvažovat o přístavbě školy. V roce 1978 je dokončen projekt na tuto přístavbu. S realizací stavby bylo započato na jaře 1979, avšak práce pokračovaly pomalu, stavělo se v akci Z. Přístavba byla dokončena až v r. 1984, její hodnota byla Kč. Záhy po zahájení výuky a ukončeném směnování dětí se začínají objevovat první problémy intenzivní výpary z litých epoxidových podlah, které způsobovaly dětem i učitelům bolesti hlavy a žaludeční potíže. Přístavba byla tedy uzavřena, opět se směnovalo. V r došlo k opětovnému otevření přístavby. S výukou se začalo tak, že se třídy v přístavbě střídaly a musel být dodržován větrací režim, podstatu problému to ale nevyřešilo. Teprve v roce 1991 dochází k výměně závadných podlah, pokládají se parkety, přidávají radiátory, později je zhotovena sedlová střecha, protože do té rovné zatéká. I stará budova školy prochází modernizací, jsou vyměněna okna, opravena tělocvična, provedena rekonstrukce elektrického vedení, dochází k rozsáhlé rekonstrukci vodoinstalace, WC a ústředního topení. Topí se lehkými topnými oleji, po zavedení plynu v obci plynem. Je postaven nový krytý vchod k přístavbě, v roce 2007 byla postavena nad vestibulem a šatnami nová sborovna, šatna, pracovny a kabinety. Akce stála Kč. Mateřská škola byla původně dvoutřídní, pak byl byt školníka upraven pro další třídu. V posledních letech však kapacita mateřské školy nepostačovala, proto se zastupitelstvo městyse rozhodlo vybudovat čtvrtou třídu MŠ. Záměr byl uskutečněn v roce 2011, třída byla postavena v prostoru šaten a ty byly přemístěny do vestibulu. Život se ubírá ve vlnách jednou je dětí málo, podruhé moc. V roce 1998 bylo na škole 504 žáků, dnes 276. Zato mateřská škola si na nedostatek dětí stěžovat nemůže. Má čtyři třídy a to se ještě na všechny přihlášené děti nedostalo. To ovšem nevadí jen víc dětí, víc radosti, víc nadějí. Jen aby bylo míň starostí. Řediteli zdejší školy byli: Josef Skála do r. 1953, Antonín Filka 1959, Jaroslav Nejedlý 1962, Jaroslav Juřík 1971, Vojtěch Košábek 1989, Pavel Šindelář 1990, Eva Nagyová 1998, Alena Sklenářová 2002, Daniela Širhalová 2011, Hana Koudelová dosud. Netroufám si ani odhadnout, kolik žáků prošlo křižanovskou školou. Naučili se zde číst, psát a počítat, získali základní vzdělání pro svůj život, pro svou práci. Každému z nich jistě zůstane v srdci malá vzpomínka na školu, na své spolužáky, na bývalé učitele. Za šedesát let existence školy se zde vystřídalo i mnoho učitelů. Každý z nich zde zanechal kus svého života, svého srdce, své práce. Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit říká starořecká moudrost. Tak tedy vy, mladí učitelé, zapalte ve svých žácích pochodeň vědomostí a dobrých lidských vlastností. Eva Nagyová žili mezi námi Jednou z učitelských osobností, které působily na naší škole, byla paní učitelka Františka Skryjová. Věnujme jí při příležitosti 60 let školy v Křižanově malou vzpomínku. Františka Skryjová (Němcová) narozena 15. dubna 1921, zemřela 2009 Františka Skryjová, rozená Němcová, se narodila v Borech v rodině zemědělce. Absolvovala gymnázium ve Velkém Meziříčí a po maturitě studovala na Učitelském ústavu v Praze. Své první místo jako učitelka získala v Hluku na jižní Moravě. Jejím dalším působištěm byl Radostín nad Oslavou. Od roku 1952 již učila na zdejší škole. Do Křižanova přišla se svým tatínkem, se kterým bydlela v podnájmu u Spoustů na Horním Městě (nyní dům Halešových). Její rodina byla totiž vystěhována jako kulacká z rodného domu v Borech. Bratr s manželkou a dětmi se nastěhoval nejprve do Bojanova, později si zakoupili domek na Horním Městě v Křižanově. Františka, aby rodině ulehčila živobytí a pomohla jim, si k sobě vzala svou malou neteř Marušku a vychovávala ji spolu s tatínkem, později sama. Maruška byla její pýchou a radostí. Nezapomínala však ani na ostatní dva synovce, Otu a Števušu. V roce 1958 se Františka provdala a přestěhovala se za svým mužem do rodinného domku na Moravec. Z Moravce dojížděla Františka autobusem do Křižanova, kde stále působila na základní škole. Učila zde na 2. stupni matematiku, rýsování, výtvarnou výchovu a tělocvik. Byla výbornou učitelkou. Její hodiny, to byl pedagogický koncert a herecké vystoupení zároveň. Byla přísná, náročná, vyžadovala kázeň a znalosti. Přesto ji žáci milovali. Byla velkou autoritou, dovedla nadchnout i látku vysvětlit. Učila děti poctivě pracovat, nepodvádět a vzdělávat se. I přes své pedagogické mistrovství však měla ve školství problémy. Byla považována za politicky nespolehlivou a nábožensky založenou, což byl tehdy velký problém. Život se s ní vskutku nemazlil. V roce 1970, po politických prověrkách po selhání inteligence v roce 1968, musela Františka opustit křižanovskou školu, kde 18 let působila. Po tomto svém nuceném odchodu však začala opět s plným nasazením, protože jinak to neuměla, pracovat v dětské zotavovně na Moravci. Její lidskost a lásku poznali

12 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12 i opuštění v moravecké Charitě. Na Moravci se také věnovala zahradnictví a ráda pořádala výstavy obrazů, podílela se na veřejné činnosti obce. V roce 1990 byla ONV ve Žďáře nad Sázavou Františka Skryjová plně rehabilitovaná za všechny křivdy, které jí byly způsobeny minulým režimem. Na sklonku svého života se Františka opět vrátila do Křižanova, kde bydlela u svého synovce opět na Horním Městě. Často jsme ji mohli potkávat při jejích procházkách po Křižanově nebo směrem k Dobré Vodě. Za svého působení v Křižanově byla Františka Skryjová plně zapojena do společenského a veřejného života našeho městečka. Ve škole vedla různé sportovní kroužky, večer cvičila ženy, nacvičovala s nimi i na I. spartakiádu v r Byla dlouholetou členkou TJ Sokol Křižanov a zúčastňovala se všech jejích akcí. Na tělovýchovné akademie připravovala gymnastická cvičení dívek s akrobatickými prvky a složitými gymnastickými sestavami. Měla herecké nadání, byla obsazována do hlavních rolí v sokolských divadelních představeních. Divá Bára, Káča nebo kostelnička v Její pastorkyni jsou prostě nezapomenutelné. Divadelní představení, ve kterých sama nehrála, režírovala, podílela se na režii nebo se starala o výtvarnou stránku scény. Františka Skryjová nám zůstane v paměti jako rázná energická žena, která si dovedla poradit se všemi problémy, povznést se nad malichernostmi a pokud to bylo v jejích silách, dokázala pomoci ostatním. Ráda cestovala a poznávala krásy cizích zemí a přírody, až do pozdního stáří se stále vzdělávala. Měla zájem o své bývalé žáky a po letech při třídních srazech se o své žáky zajímala a těšila se z jejich úspěchů. Přestože režim minulé doby ji i její rodinu tvrdě poznamenal, nikdy nezatrpkla a dokázala na všechno zlé zapomenout, odpustit a těšit se ze života a jeho krás. Marie Pokorná, Eva Nagyová sportovní okénko Fotbalisté jsou v poločase své sezóny 11. říjen byl posledním dnem, kdy letos fotbalisté vběhli na trávník odehrát svá poslední utkání. Nyní je čas shrnout si vystoupení našich týmů. Muži A - Zde dostal slovo lodivod týmu Jan Fňukal: Po podzimní části sezóny 2012/13 figurujeme na 6. místě se ziskem 20 bodů za 6 vítězství, 2 remízy a 5 porážek s minimálním odstupem na přední příčky tabulky. Vzhledem k rozsáhlé marodce, která nás postihla a doprovázela celý podzim, je zisk 20 bodů solidním počinem. Zimní přípravu zahájíme 13. ledna a střídavě budeme využívat tělocvičnu v Křižanově, víceúčelovou halu v Borech a areál hřiště na venkovní tréninky. Do přípravy by se mělo zapojit i všech 6 zraněných hráčů, takže na jaře čekáme zkvalitnění stávajícího kádru a větší tlak na hráče základní sestavy. Muži B 6 bodů a poslední příčka tabulky směřující do nižší soutěže. Takovou děsivou představu neměl určitě před startem do sezóny žádný z trenérů, hráčů ani fanoušků. Pouhé dvě výhry na domácím hřišti nemohly tento tým umístit prozatím lépe. Mezi hlavní příčiny, proč se nedaří, můžeme zařadit brankářskou pozici. Zde nemáme k dispozici stálého gólmana. Karel Engelhart z pracovních důvodů nastoupil jen k pár utkáním a záskok v podobě hráče z dorostu nebyl opět vydařený. Jednou se v bráně ocitl i samotný trenér. Pokud se podaří vyřešit problém gólmana, musí nadále hráči zapracovat na své fyzické kondici, jelikož ve spoustě utkání Křižanov po 2/3 zápasu vedl, avšak nakonec ze zápasu odešel poražen. Věřme, že trenér Miloš Šoukal svůj tým přes zimu dobře připraví a tyto hlavní nedostatky vyřeší, a naše rezerva hlavního mužstva udrží svoji pozici v III.třídě. Dorost Mladí kluci okusili tento rok poprvé vyšší soutěž v podobě krajské I. třídy skupiny B. Vstup do sezóny měli výborný, když obě svá utkání vyhráli. Poté se i kvůli zranění nejlepšího střelce loňské sezóny J. Koloucha tak nedařilo a ke konci přišly i dvě vysoké prohry. Se ziskem 13 bodů se drží na desáté příčce. Tento první rok slouží především ke sbírání zkušeností a pokud se svými výkony udrží a probojují do další sezóny, určitě nebude jejich pozice jen v zachraňování soutěže. Žáci Tuto kategorii nám zhodnotí trenér Ivo Klimeš: Podzimní část sezóny jsme zahájili v nové soutěži Okresního přeboru mladších žáků vysokou prohrou na půdě Vrchoviny 9:2. V následujících utkáních jsme měli střídavé výkony. Např. v Radešínské Svratce nám chybělo i potřebné štěstíčko a prohráli jsme 3:2, když jsme branku obdrželi 20 vteřin před koncem utkání. Po celou sezónu nás doplňovali Jan Švejda a Dominik Bajer z přípravky. V našem týmu jsme přivítali i 4 kluky z Velkého Meziříčí, kteří u nás byli na hostování. Bez nich bychom těžko tým dávali dohromady. Sezónu jsme zakončili výhrou nad Měřínem 5:2 a v tabulce jsme se umístili na 4. příčce. V průběhu podzimu proběhl také nábor nových talentů, jak do řad žáků, tak i do přípravky, a věřím, že nám přinese rozšíření našich mládežnických mužstev. Jako bonus pro kluky jsme uspořádali malý zájezd na fotbalové utkání 1. Gambrinus ligy, FC Vysočina - Jablonec. V zimní přestávce nás bude čekat nějaký ten turnaj a také zimní příprava v místní tělocvičně ZŠ Křižanov. V jarní části budeme bojovat o lepší umístění v tabulce. Na závěr bych chtěl poděkovat trenérům přípravky za pomoc v utkáních a trénincích. Přípravka K výkonům svých svěřenců se nám také vyjádřil hlavní trenér, a to Jiří Nobicht: Podzimní část hodnotíme vzhledem k výsledkům jako průměrnou, ale vzhledem k rozšíření naší základny jako vynikající. Do sezóny jsme vstoupili hned výhrou, a tak se nám podařilo navázat na předchozí sezónu. Naši vítěznou vlnu přerušil až Měřín, se kterým jsme na jejich půdě prohráli. V dalších zápasech byly naše výsledky kolísavé, protože v důležitých zápasech nám chyběli hráči ze základní sestavy a na naší hře to bylo znát. I přesto se s tím kluci poprali dobře a po podzimní části nám náleží 5. příčka. Do jarní části máme tedy dobrou pozici. Jak jsem se již zmiňoval, podařilo se nám rozšířit naši fotbalovou základnu. Během podzimu s námi začalo trénovat 15 nových fotbalistů. V průběhu některé děti s touto činností přestaly, ale ¾ zůstaly a baví je to dál, což hodnotíme jako velice úspěšné. Během zimní přestávky si jako trenéři chceme nastolit nějaká pravidla a cíle a snad se nám je podaří i aplikovat. Po novém roce nás čeká trénování v místní tělocvičně a také se chceme zúčastnit některých turnajů. Co rozhodně nevynecháme, to bude Bítešská zimní liga, která se bude konat již potřetí. V této lize se hraje spousta zápasů a to je pro přípravku velmi důležité. Při této příležitosti bychom chtěli zapojit spíše nové hráče. Doufáme, že zimní příprava bude děti bavit a pokud se k nám během ní připojí někdo nový, tak budeme jenom rádi. Všechny aktuality o našem klubu a výsledkové či statistické informace za uplynulý podzim můžete opět zhlédnout na oficiálních stránkách klubu David Nobicht Palivové dřevo z Přibyslavic inzerce štípané, tvrdé palivové dříví - dub, buk, habr - cena za prostorový sypaný metr je 990Kč - doprava do Křižanova 380 Kč - cena jedné multikáry do Křižanova včetně dopravy je celkem Kč objednat lze po celý týden včetně sobot a nedělí na tel. č nebo

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Zahájeno: v 16:30 hod. Přítomni: Mgr. Jaroslav Pošta, Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing. Křižan Michal, Ing.Fojt Stanislav Omluveni:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více