Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE"

Transkript

1 Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

2

3 Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská komise GENERÁLNÍ EDITELSTVÍ PRO PODNIKY

4 Upozorn ní Obsah této bro ury nemusí vyjad ovat názor Evropské komise. Dal í bro ury, obsahující opat ení na podporu obchodu: Pomoc p i rozb hnutí obchodu Pomoc p i p ekonávání obchodních finan ních t kostí Pomoc p i roz i ování a r stu obchodu Pomoc p i transferu obchodu Dal í informace m ete získat následovn : European Commission Enterprise Directorate-General Unit B.1: Entrepreneurship (SC27 3/4) B-1049 Brussels Fax (32-2) Internetová adresa: responsible_entrepreneurship/index.htm Internetová adresa Spole né sociální odpov dnosti: Europe Direct je slu ba, která vám pom e odpov d t na otázky t kající se Evropské unie Nová bezplatná telefonní linka: Mnoho dopl ujících informací o Evropské unii je k dispozici na Internetu. M ete se s nimi seznámit na evropském serveru ( Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Ú ad pro ú ední tisky Evropsk ch spole enství, 2004 ISBN Evropská spole enství, 2004 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Printed in Belgium VYTI T NO NA NEB LENÉM PAPÍ E

5 Obsah P edmluva - Erkki Liikanen 5 Úvod 7 Kapitola 1 TRH 11 Connaught Electronics (Irsko) 13 Gulpener Bier (Holandsko) 14 Monnalisa (Itálie) 15 Muumimaailma Oy (Finsko) 16 Progast (Slovensko) 17 Kapitola 2 Pracovi t 18 Eris (Polsko) 20 Fresh ( védsko) 21 Holm Nielsen (Dánsko) 22 Moulin Roty (Francie) 23 Needleworx Direct (Irsko) 24 Kapitola 3 - Komunita 25 ARGE (Turecko) 27 Filo Diretto (Itálie) 28 Gundlach (Nemecko) 29 Happy Computers (Spojené Království) 30 Plus Uitzendkrachten (Belgie) 31 Kapitola 4 ivotní prost edí 32 Ecover (Belgie) 34 PGKIM (Polsko) 35 Pinifer (Finsko) 36 Shields Environmental (Spojené Království) 37 Van Clewe (N mecko) 38 Kapitola 5 Integrované p ípady 39 Batsfjordbruket (Norsko) 41 DORF-Installateur (Rakousko) 43 Harineras Villamayor ( pan lsko) 45 Peeze Coffee (Holandsko) 46 Sånga-Säby ( védsko) 48 P íloha 50 Obsah 3

6

7 P edmluva Zodpov dné podnikání p edstavuje zp sob, jím lze realizovat obchodní vztahy zp sobem, kter pozitivn ovliv uje spole nost p i minimálním negativním dopadu na lidi a ivotní prost edí. P edstavuje zp sob, jeho prost ednictvím na sebe ka dodenn p sobí podnikatelé a jejich investo i, zákazníci a obchodní partne i na trhu, zam stnanci, místní komunita a ivotní prost edí. Zodpov dní podnikatelé: p istupují k zákazník m, obchodním partner m a konkurenci estn a poctiv zajímají se o zdraví, bezpe nost a v eobecné blaho zam stnanc a spot ebitel motivují své pracovní síly prost ednictvím kolení a mo ností rozvoje v místní komunit vystupují jako slu ní ob ané chovají se zodpov dn kp írodním zdroj m a ivotnímu prost edí Zodpov dní podnikatelé vykonávají víc, ne je uvedeno v e, a to nejen prost ednictvím p izp sobení se regula ním opat ením, ale asto (v dobrém smyslu slova) dobrovoln p ekra ují minimální legislativní po adavky. Dvacet milion evropsk ch mal ch a st edních podnik (SME) ji p edstavuje v znamn p ínos v sociální oblasti prost ednictvím tvorby a zabezpe ení pracovních míst, poskytováním v robk a slu eb spole nosti a placením daní. Tyto podniky jsou ím dál tím více pova ovány za hnací sílu inovací, budování podnikatelského ducha a konkurence. SME jsou proto pova ovány za d le it prvek p i dosa ení strategického cíle Evropské unie pro rok 2010, vyty eného v Lisabonu( 1 ), kter je zalo en na t ech pilí ích udr itelného rozvoje: hospodá sk r st, sociální soudr nost a ochrana ivotního prost edí. Tento ir í kontext vysv tluje zájem EU o podporu zodpov dného podnikání nebo v eobecné sociální odpov dnosti (CSR) ( 2 ) v rámci obchodních vztah ve v eobecnosti, zejména pokud jde o SME. Tvorba vyvá enosti mezi ekonomick mi, sociálními a environmentálními cíly m e zahrnovat r zné dohody nebo kompromisy, av ak p íklady uvedené v této bro u e nazna ují, e obchodní úsp ch a zodpov dnost v i spole nosti jsou nejen kompatibilní, ale mohou se navzájem posilovat prost ednictvím nalézání nov ch obchodních p íle itostí. Dal í obchodní po itky jsou nap íklad vy í spokojenost zákazníka a loajálnost, motivovan j í zam stnanci, lep í vztahy s místní komunitou asve ejn mi ú ady, úspora náklad a lep í reputace. Pro mnohé majitele/mana ery SME jsou práv osobní hodnoty (namísto o ekávan ch obchodních po itk ) hlavní hnací silou spole enské anga ovanosti, zejména pokud jde o aktivity ve prosp ch místní komunity ( 3 ). I kdy jsou tyto aktivity uskute ovány na bázi ad hoc a nevztahují se na obchodní strategii, p edstavují skute n dobrovoln charakter anga ovanosti SME, zatímco v jin ch oblastech, jako nap íklad zdraví a bezpe nost nebo ivotní prost edí mohou na ízení a regulace spolu s tlakem dodavatelského et zce hrát v znamn j í roli. ( 1 ) Zasedání Evropské rady v Lisabonu, které se uskute nilo ve dnech 23. a 24. b ezna 2000, stanovilo nov strategick cíl pro dal í desetiletí; stát se co nejvíce konkurenceschopnou a na dynamick ch znalostech zalo enou ekonomikou, schopnou udr itelného ekonomického r stu spolu s v t ím po tem lep ích pracovních p íle itostí a ir í sociální soudr ností. (záv ry vedení) ( 2 ) Zprávy Komise, t kající se dokumentu Korporativní sociální odpov dnost: P ínos obchodu k udr itelnému rozvoji, COM(2002) 347, kone ná verze z ( 3 ) Zodpov dnost evropsk ch SME a sociální a environmentální odpov dnost, Pozorování evropsk ch SME 2002/. 4, Evropská komise ( P edmluva 5

8 Zodpov dné podnikání m e takté p ispívat k tvorb pozitivn j ího vnímání podnikatel spole ností a m e p edstavovat nástroj na povzbuzení mlad ch lidí zvolit si samostatné podnikání jako atraktivní mo nost své kariéry. V e uvedené proto p edstavuje prosp n prost edek pro cíl EU podporu podnikatelského ducha v Evrop ve smyslu záv r uveden ch v nedávném Zeleném dokumentu( 4 ). Tato bro ura je v sledkem v zkumné práce realizované Enterprise Directorate-General v rámci jeho Víceletého programu pro podniky a podnikatele ( 5 ) za pomoci skupiny národních expert. Obsahuje 25 praktick ch p íklad podnik SME v 16 evropsk ch zemích s cílem ilustrovat r znorodost a rozmanitost praktick ch postup podnikatel od Skandinávie po St edozemí. Je samoz ejmé, e tento v b r poskytuje jen nepatrn náznak toho, co evropské SME, anga ované v sociálních a environmentálních p ípadech, vykonávají ze své vlastní iniciativy. Je v ak nutno podotknout, e anga ovanost SME je mnohem mén známá ne anga ovanost velk ch spole ností, jeliko SME obvykle fungují na místním trhu a jen z ídka oznamují své aktivity formálním zp sobem. Tato publikace je prvním pokusem o nastolení uznání a patrnosti spole enského prosp chu SME v evropském m ítku. Cílem není nastolit spokojenost se sebou sam mi, jde o inspiraci v t ího po tu SME v r zn ch regionech a zemích, které by na své cest zodpov dného podnikání m ly kontinuáln zlep ovat svou sociální a environmentální praxi. Ve ejné instituce v etn EU musí sehrávat v znamnou roli p i stimulaci k í ového zúrod ování a v m ny zku eností a ov en ch dobr ch postup p i tvorb a budování znalostí a poskytování podn t a podpory. Evropské fórum multiinvestor o CSR ( 6 ), které zapo alo v íjnu 2002, p edstavuje základ pro tyto snahy a jako jednu ze ty prioritních témat zvolilo Podporu CSR mezi SME. Tato bro ura p ispívá k práci Fóra, jeho lenské organizace reprezentující obchod, sociální partnery a ob anskou spole nost p edlo í Komisi do poloviny roku 2004 zprávu se sv mi doporu eními. Tato publikace je takté ur ena zprost edkovatelsk m organizacím, u nich SME hledají rady a podporu ve v eobecn ch obchodních zále itostech. P ed t mito d v ryhodn mi zprost edkovateli v etn obchodních komor, obchodních federací, bank a ú etních ale i v etn v t ích obchodních partner, p ed v emi stojí záva ná v zva zabezpe it anga ovanost SME prost ednictvím zvy ování uv dom ní a prost ednictvím poskytování prost edk, podpory a rady. P ípady uvedené v této bro u e mohou p edstavovat u ite n nástroj na í ení poselství zodpov dného podnikání dal ím podnik m SME a slou í jako stavební kámen pro studium komplexních p ípad v budoucnosti. ERKKI LIIKANEN Komisa pro podniky a informa ní spole nost ( 4 ) Zelen dokument Podnikání v Evrop, COM(2003) 27, kone ná verze z ( 5 ) Projekt 2.5/2002 Zodpov dné podnikání pro SME ( 6 ) Internetová stránka EU multi-investorského fóra 6 Zodpov dné podnikání

9 Úvod Dvacet p t obchodních p ípad uveden ch v této bro u e si klade za cíl ilustrovat principy zodpov dného podnikání mezi podniky SME( 7 ) v Evrop. Jsou to p íklady dobr ch (ne nejlep ích ) postup, jeliko v b r byl realizován tak, aby znázornil rozdílnost podmínek v jednotliv ch zemích, sektorech aktivity a spole ensk ch t ídách v bro u e uveden ch. Identifikace nejlep ích postup p edstavuje konkuren ní proces stanovování benchmark, kter sv m obsahem zdaleka p esahuje rozsah a poselství tohoto projektu. Krom toho, rozdíly v kulturním a právním zázemí jednotliv ch zemí v Evrop zp sobují, e porovnání jednotliv ch zemí je pom rn obtí né, pokud ne zcela nemo né. Regula ní rámec v ka dé zemi ur uje rozsah, do n ho mohou p i sv ch aktivitách zajít spole nosti za právn stanoven práh. O ekávání spole nosti, t kající se faktor, které vytvá ejí rámec zodpov dného obchodního chování, se takté mohou li it v závislosti na historii, kultu e, úrovni sociáln -ekonomického rozvoje a nále it ch rolích státu a soukromého sektoru v rámci spole nosti. To, co v jedné zemi p edstavuje inova ní zodpov dnou podnikatelskou praxi, m e v jiné zemi p edstavovat jen oby ejné p izp sobení se právním ustanovením nebo obvykl obchodní postup. Ka d p ípad musí b t proto posuzován z hlediska jeho vlastní podstaty a pot eb, které musí b t dány v jeho národním, regionálním i dokonce místním kontextu. Co je my leno pod zodpov dn m podnikáním? V raz zodpov dné podnikání ( 8 ) p edstavuje dobrovolnou obchodní strategii k dosa ení udr itelného rozvoje, která se uskute uje pln v souladu s definicí v eobecné sociální odpov dnosti (CSR): CSR je konceptem, jeho pomocí spole nosti integrují do sv ch obchodních aktivit, operací a do interakce se sv mi investory sociální a environmentální aspekt na dobrovolné bázi. ( 9 ) V eobecná sociální odpov dnost je komplexním názorem (teorií) vyvinut m pro velké spole nosti a není tedy nejvhodn j ím v razov m prost edkem anga ovanost podnik SME a komunikaci s nimi. Z tohoto d vodu byl jako úst ední téma této publikace zvolen v raz zodpov dné podnikání. Zodpov dné podnikání se pojí s úsilím podnikatele jednotlivce a s p ístupem pot ebn m k zalo ení a rozb hnutí obchodu v malém spolu se ir ím smyslem spole enské odpov dnosti, co v kone ném d sledku tvo í ást osobních hodnot majitele/mana era podniku typu SME. Práv toto je typ podnikatelského ducha, o jeho podporu se Evropská unie sna í, spole n s podporou inovací, vytvá ením pracovních míst a konkurence v rámci Evropy( 10 ). Jaká byla kritéria pro v b r p ípad dobr ch obchodních postup? P íklady uvedené v této bro u e byly ur eny skupinou národních expert ( 11 ) pocházejících z lensk ch zemí EU, Norska a kandidátsk ch zemí podle p edem dohodnuté metodologie. Tato práce byla financována a koordinována odd lením Directorate-General for Enterprise Evropské komise v rámci Víceletého programu pro podniky a podnikatele( 12 ). ( 7 ) EU definuje SME jako podnik, zam stnávající mén ne 250 zam stnanc. Na v e uvedenou definici se rovn vztahují i jiná kritéria, jako nap íklad ro ní obrat/úhrny v sledovky. Viz Doporu ení Komise 2003/361/EC ze dne ( 8 ) v raz zodpov dné podnikání byl vytvo en v rámci Environmentálního programu EU (UNEP) v kontextu Agendy 21 ( 9 ) Zpráva Komise t kající se dokumentu Korporativní sociální odpov dnost: P ínos obchodu k udr itelnému rozvoji, COM(2002) 347, kone ná verze z ( 10 ) Zelen dokument o podnikání v Evrop, COM(2003) 27, kone ná verze z ( 11 ) viz P ílohu obsahující seznam len expertní skupiny, kte í se podíleli na vypracování této bro ury ( 12 ) Viz v e uvedenou poznámku 5. Dal í informace o projektu jsou uvedeny na následující internetové stránce: Úvod 7

10 A. Pojmov rámec Skupina odborník, která se v období mezi kv tnem 2002 a ervnem 2003 setkala p tkrát, vypracovala pojmov rámec (viz obrázek), kter tvo í základ kapitol s názvem trh (místo na trhu), pracovi t, komunita (ve ejnost) a ivotní prost edí. Jsou sou ástí zodpov dného podnikání a korespondují s ekonomick mi, sociálními a environmentálními pilí i tvo ícími základ udr itelného rozvoje. Sociální pilí je rozd len na vnit ní (pracovi t ) a vn j í (komunita) rozm r. I kdy nejsou hranice mezi jednotliv mi tématy rozebíran mi v jednotliv ch kapitolách jednozna n stanoveny, rozdílné kategorie umo ují jednozna nou prezentaci a uvedení p íklad ve vztahu k jednotliv m p ípad m zodpov dného podnikání. Legislativní rámec a hnací síla anga ovanosti SME se takté v rámci jednotliv ch kategorií li í. Zatímco v mnoh ch zemích EU jsou oblasti pracovi t a ivotního prost edí relativn vysok m standardem, kategorie komunity je mnohem mén regulována, a tak poskytují spole nostem v t í svobodu p i krocích za hranice sv ch právních povinností. Z uvedeného d vodu proto nikoho nep ekvapí, e je etická motivace hlavní hnací silou anga ovanosti SME ve ve ejn ch aktivitách, zatímco regulace a tlak et zce dodávek p edstavují v znamné faktory v oblasti environmentální. Takté je nutno zd raznit, e v t ina spole ností uveden ch v této publikaci má za ité zodpov dné podnikatelské postupy ve více ne jedné oblasti. To byl d vod, pro bylo rozhodnuto o zahrnutí páté kategorie integrovan ch p ípad vztahující se na spole nosti, které mají zab hnut úpln rozsah postup zodpov dného podnikání. B. Kritéria P ípadové studie byly vybrány na základ ty kritérií: 1. Obchodní p ípad praxe by m la prokázat jednozna né propojení mezi obchodními po itky a po itky ve prosp ch spole nosti 2. Strategick p ístup praxi by m lo b t mo né integrovat do ir í obchodní strategie 3. Komunikace praktické postupy by m ly b t oznamovány formálními nebo neformálními komunika ními kanály s cílem anga ování/informování investor 4. Dynamick proces m l by b t sou ástí dynamického a kontinuálního procesu zlep ování v rámci vytvo ené praxe zodpov dného podnikání Krom toho bylo stanoveno, e vybrané SME by si m ly b t v domy pot eby zodpov dného chování ve v ech obchodních oblastech a ve vztahu k hlavním investorsk m skupinám. 1. Obchodní p ípad První kritérium bylo posuzováno jako nejd le it j í, proto e obsahuje my lenku spole ného prosp chu i oboustranné v hry pro podnik na jedné stran a spole nost nebo investory v etn ivotního prost edí na stran druhé. Zodpov dné podnikání je proto prost edkem pro p idanou hodnotu ve prosp ch obchodu a spole nosti. Obchodní po itky (prosp ch) se dají m it pomocí vy ího zisku nebo zv eného prodeje, ov em mnohem ast ji jsou nehmotn m faktorem a je t ké je kvantifikovat. Bez ohledu na v e uvedené musí na to, aby se odpov dná praxe stala dlouhodob udr itelnou, existovat faktor hospodá ské udr itelnosti, kter umo ní spole nosti p e ít a prosperovat. Nej ast ji vzpomínané obchodní po itky obsahují vy í zákaznickou spokojenost a loajalitu, nové obchodní p íle itosti prost ednictvím inovace nebo trhové diferenciace, motivovan j í zam stnanci, lep í vztahy s místní komunitou, úspora náklad a vylep ená reputace. Sou asn s tím, aby se praxe mohla naz vat zodpov dn m podnikáním, m la by p iná et skute né po itky pro zam stnance, místní spole nost a ivotní prost edí a nem la by p edstavovat jen jednoduch marketingov nástroj. Spole enské dopady lze v eobecn t ko m it. Tyto dopady zahrnují faktory jako nap íklad v t í spokojenost se zam stnáním, integrace znev hodn n ch skupin do trhu práce, ekonomická obnova a tvorba pracovních míst pro místní komunitu nebo sní ené dopady na ivotní prost edí. 2. Strategick p ístup To, ím se zodpov dné podnikání li í od tradi ních filantropick ch nebo charitativních aktivit, je jeho integrace do ir í obchodní strategie. Aktivity mnoh ch podnik SME, 8 Zodpov dné podnikání

11 Obrázek 1 Pojmov rámec Pilí e udr itelného rozvoje Ekonomické Sociální Environmentální Trh Pracovi t Komunita ivotní prost edí Zákazníci/spot ebitelé Smluvní partne i/ dodavatelé a obchodní partne i Investo i Ve ejn sektor Zam stnanci Odbory Zam stnavatelé Místní komunita Obchodní organizace Ve ejné instituce Ve ejné instituce Nevládní organizace P íklady: místní zam stnavatelé, nemocnice, koly, organizace ob anské spole nosti P írodní ivotní prost edí. Mluv í pro ivotní prost edí: Mimovládní organizace Místní komunita Ob ané/spot ebitelé Zam stnanci Ve ejné instituce Témata Skupina(-y) klí ového investora Zodpov dné ízení et zce dodávek (od po átku vzniku a po platbu) Kvalita Inovace Bezpe nost produktu Spravedlivé ocen ní Spokojenost zákazníka ao ekávaní spot ebitele Etická reklama R znorodost pracovi t Stejné p íle itosti Rovnováha mezi zam stnáním/soukrom m ivotem Zdraví a bezpe nost kolení a rozvoj zam stnanc Uspokojení z práce Plat a po itky Vytvá ení/ochrana pracovních míst Práva zam stnanc Sociální integrace (etnická tolerance, sociální soudr nost) Zdravotní pé e Vzd lávání Kvalita ivota (sport/kultura) Ekonomická obnova a rozvoj/zam stnanost Místní infrastruktura Bezpe nost Relevantní z hlediska produkt /proces : 1. Vyu ití zdroj Materiály: vy erpání zdroj Vyu ívání vody: vliv na ob vané prost edí, sucha, vysychání Energie: zm na klimatu, zv ení kyselosti 2. Odpady: Skládka: vyu ití a kontaminace p dy, podzemní voda 3. Zne i t ní: Zne i t ní vzduchu (zm na klimatu, úbytek ozónu, zv ení kyselosti, smog, zdraví) Zne i t ní vody (eutrofikace, zm na lokalit) Kontaminace p dy (akumulace zne i ujících látek v ekosystému) Redukce biologické rozmanitosti títek (informace o produktu) Zákaznická listina Marketing (zejména marketing t kající se konkrétních p ípad ) Externí komunikace Standardy (nap. ISO 9000, SA 8000, sociální títky) Systémy ízení kvality Pov domí legislativy (zam stnanci) Flexibilní pracovní modely Ú ast zam stnanc na p ijímání rozhodnutí ( demokracie pracovi t ) Vztahy s odbory? Programy slu ebních pobyt Partnerství s externí sítí/investory Standardy (nap. SA 8000, sociální títky) Hotovostní dary Naturálie Slu by poskytované zdarma Korporativní zdroje p j ek Anga ovanost zam stnanc /dobrovolníci Anga ovanost zam stnavatele Jak (zp soby anga ovanosti): Jednorázové akce Partnerství (ve ejné a soukromé) Komer ní aktivity/sponzorství P edvídání budoucích regulací Systémy ízení ivotního prost edí: formální a neformální (EMAS, ISO 14000) Návrhy t kající se ivotního prost edí Zhodnocení ivotního cyklu Eko- títky: na národní úrovni a na úrovni EU Environmentální vyhlá ení o v robku: certifikovaná a vlastní vyhlá ení V roba isti ek V zkum a v voj Územní plánování: skupiny, sít, okresy P epravní plán Dobrovolné smlouvy Nástroje Úvod 9

12 zejména pokud jde o anga ovanost komunity, jsou v mnoh ch p ípadech aktivitami spontánními a nevztahují se k obchodní strategii( 13 ). Ov em rozvinut j í spole nosti rozpoznaly, e sociální aktivity, které se vztahují k jejich základní obchodní innosti, mohou mít v dlouhodobém m ítku v t í ance na úsp ch a je pravd podobn j í, e s sebou p inesou obchodní prosp ch a po itky. Na rozdíl od velk ch podnik s odd leními CSR je to v malém podniku jedna a tatá osoba, která má krom b n ch provozních podnikov ch aktivit na starosti i tyto zále itosti. Pokud je zodpov dné podnikání vnímáno podniky SME jako voliteln dodatek nebo dodate ná zát, je pravd podobné, e v nep ízniv ch obdobích bude tato agenda zaujímat místo na okraji jejich zájmu. Proto by m ly b t podniky SME povzbuzovány, aby p ijímaly integrovan j í ídící p ístup, kter zahrnuje sociální a environmentální otázky. ir í anga ovanost zam stnanc a managementu v oblasti sociálních aktivit nap íklad formou dobrovolnictví m e zlep it dovednosti a znalosti zam stnanc spole n s jejich morálkou mnohem více ne ek poskytnut jednou ro n majitelem na ú ely charity. Bez ohledu na v e uvedené je zjevné, e filantropické nebo sponzorské aktivity mohou p edstavovat za átek ir í a dlouhodobé budoucí anga ovanosti. 3. Komunikace Otázka, zda je nutné oznamovat dobré ov ené postupy nebo ne, jednozna n odrá í kulturní rozdíly. Zatímco v n kter ch zemích je b né pracovat prosp n a hovo it o tom, v jin ch zemích se takovéto zvyky na ve ejnosti nepova ují za nejvhodn j í. Samoz ejm by se dalo argumentovat tím, e komunikace je neodd litelnou sou ástí moderního p ístupu CSR, kter je zalo en na transparentnosti a otev enosti v i investor m. Tam, kde jsou aktivity zodpov dného podnikání vícemén pova ovány za filantropii, je patrná zdr enlivost a málomluvnost p i jejich zve ej ování. Je v ak jasné, e na rozdíl od velk ch spole ností, které pova ují komunikaci za základní ást své strategie SCR, mnoho podnik SME nevydává zprávy o sv ch sociálních a environmentálních aktivitách. N které z podnik SME, které dokonce získaly cenu za své informace o zále itostech udr itelného rozvoje, p edstavují sv tlé v jimky. Koncepce sociálních a environmentálních zpráv m e p edstavovat velmi u ite n diagnostick prost edek, pomocí n ho je mo no m it budoucí pokrok. Bez ohledu na v e uvedené je v ak otázkou, zda pravidelné zprávy podnik SME, které asto operují pouze na místním trhu, najdou dostatek takov ch tená, aby se zajistil dostatek asu a prost edk, je uvedené publikování vy aduje. Jiné formy komunikace, jako nap íklad títky i jiné neformální prost edky se mohou jevit jako vhodn j í nástroj z hlediska pot eb podnik SME a jejich investor. Pokud jde o ve ejné uznání a viditelnost anga ovanosti podnik SME ve form ud lení cen, je mo né pozorovat podobné kulturní rozdíly. Mnoh m spole nostem uveden m v této bro u e byly ud leny ceny za jejich udr itelnou v konnost, by toto kritérium nebylo kritériem pro v b r. V n kter ch zemích v ak nejsou ocen ní za sociální a environmentální aktivity p íli roz í ená. 4. Dynamick proces Dal ím klí ov m faktorem zodpov dného podnikání je dynamick proces kontinuálního zlep ování. Tento faktor nazna uje, e anga ovanost podniku by nem la b t jen p íle itostná, naopak m la by mít dlouhodob charakter. Pokud jde o podniky SME, není reálné, aby tyto podniky obsáhly celou agendu zodpov dného podnikání najednou. asto je jen jeden bod bodem v chozím, na n m lze pak budovat ir í anga ovanost v budoucnosti. My lenka kontinuálního zlep ování a u ení se takté obsahuje p íle itosti rozvoje nov ch trh a produkt. Anal za podnik uveden ch v této bro u e ukazuje, e mnohé z nich se zam ují na kvalitu a inovaci a tím demonstrují skute nost, e obchodní úsp ch a zodpov dné podnikání se mohou vzájemn dopl ovat a posilovat. Záv rem, proces u ení by m l b t postaven na ur itém druhu m ení i sebehodnocení, které umo ují stanovit úsp ch praxe a aktivity a monitorovat a hodnotit pokrok, ov em v voj smyslupln ch indikátor p edstavuje v zvu takté pro velké podniky. ( 13 ) Odpov dnost evropsk ch mal ch a st edních podnik a odpov dnost sociální a enviromentální, Pozorování evropsk ch SME 2002/. 4, Evropská komise (viz v e uvedenou poznámku 3) 10 Zodpov dné podnikání

13 TRH Van Cleve Úvod Trh je jednou z nejmén pochopen ch oblastí v eobecné odpov dnosti, av ak sou asn p edstavuje jednu z nejd le it j ích oblastí, jeliko má nejblí e k základním obchodním aktivitám spole nosti. Zp sob, jak m spole nosti na trhu fungují, je velmi d le it m faktorem, kter nazna uje, jak tyto podniky integrovaly sociální, etické a environmentální zále itosti do své organiza ní struktury a do procesu p ijímání rozhodnutí. Obchodní aktivity typu v roby produktu, ízení et zce dodávek a dodávky komponent, marketing a reklama, oce ování a prodej by m ly reflektovat na oddanost a závazek spole nosti t kající se zodpov dného podnikání. Na trh p icházejí spole nosti s t emi d le it mi externími investory: zákazníci a sdru ení zákazník, dodavatelé a obchodní partne i a investo i a akcioná i. Hlavní aspekty anga ovanosti zákazník, které se v této oblasti berou do úvahy, jsou: Zachování zákazník a jejich spokojenost Bezpe nost produktu Kvalita v robku/slu by Poskytování informací, ozna ení a balení Spravedlivé ocen ní Marketingová a reklamní etika a práva spot ebitel Poprodejní slu by a v chova (vzd lávání) spot ebitel Vybrané p ípadové studie, které jsou uvedeny v této kapitole, uvád jí p íklady úsp né politiky a postup podnik SME p i interakci se sv mi zákazníky. Nap íklad podnik Muumimaailma ve Finsku ídí rodinn zábavní park, jeho innost je zam ena na pohodu p i zábav rodin a d tí. Spole nost Connaught Electronics v Irsku je v robcem elektroniky pro vozidla, kter zavedl politiku úplné spokojenosti prost ednictvím externích audit kvality provád n ch externími orgány a zákazníky. TRH 11

14 Obchodní partne i a dodavatelé jsou dal í d le itou sou ástí trhu. V této oblasti hodnotí odpov dné spole nosti sv j dopad na dodávkov et zec v r zn ch oblastech: Kritéria pro v b r obchodních partner Pracovní a ivotní podmínky v rozvojov ch zemích, kde spole nosti získávají suroviny, a oblast lidsk ch práv Podpora místních dodavatel V asné placení faktur Tvorba pov domí mezi obchodními partnery konkurencí Spole nost Progast na Slovensku je dal ím dobr m p íkladem sdílení zku eností se sv mi dodavateli, t kajících se aktuálního v voje v oblasti potraviná ství. Spole nost Monnalisa v Itálii získala na základ managementu otázek lidsk ch práv v et zci dodávek certifikát SA Pivovar Gulpener Brewery v Holandsku je spole nost, která pou ívá v lu n ekologické p ísady z místní oblasti. Akcioná i a investo i jsou dal í d le itou skupinou, proto e tr ní hodnota spole nosti je do zna né míry ur ována nehmotn mi faktory, jak mi jsou nap íklad image a hodnota zna ky. Mnoho spole ností a investor posuzuje CSR jako prost edek rizikového managementu, pomocí n ho je mo né zabránit ztrát reputace, spojené se sociáln nebo environmentáln neudr iteln mi postupy a praxí. Spole nosti, které jsou dostate n transparentní v oblasti sv ch sociálních a environmentálních aktivit a jsou oddány a zavázány ve vztahu ke kontinuálnímu zlep ování v t chto oblastech, mají vy í anci p ilákat individuální i institucionální investory v etn mo nosti vstupu na nové trhy se sociáln odpov dnou investicí (SRI). V e uvedené faktory v ak nejsou a natolik podstatné pro v t inu podnik SME, jejich akcie nejsou zaregistrované (kótované) na burze. Bez ohledu na v e uvedené mají vhodn ízené spole nosti s vhodn mi tr ními postupy a aktivitami, jako nap íklad závazek kvality, inovace a slu by klientovi, v t í anci získat bankovní úv r. Tr ní postupy prospívají r zn m nástroj m na demonstraci anga ovanosti a zainteresovanosti. N které mají neformální charakter a tvo í sou ást ídícího procesu spole nosti a jiné p edstavují formální certifikáty, vydané externími a nezávisl mi institucemi, jako nap íklad ISO, QS a Mezinárodní standardy sociální odpov dnosti. Dopad tr ních praktik je relativn obtí n m iteln. Indikátory typu nár st prodeje, tr ní podíl a po et p ijat ch a zpracovan ch stí ností zcela dob e neodrá í irok rozsah relevantních oblastí. Bez ohledu na v e uvedené je jasné, e d le ité obchodní v hody jsou ruku v ruce spole n se zodpov dn mi tr ními postupy, zejména pokud jde o hledání nov ch tr ních p íle itostí prost ednictvím produktové diferenciace. Kategorie trhu se nevztahuje v hradn na v e uvedené oblasti. Nov mi oblastmi jsou rostoucí obavy spot ebitel t kající se geneticky modifikovan ch potravinov ch p ísad, soukromí a informa ních technologií a jejich vlivu na d ti. Na druhé stran ízení et zce dodávek se posouvá sm rem kp ijetí environmentálních opat ení v pr b hu celého procesu a k zabezpe ení základních provozních standard. N které z oblastí a nástroj uveden ch v kategorii trhu, jako nap íklad pracovní standardy v et zci dodávek nebo environmentální standardy je takté mo né posuzovat v rámci kategorie trhu i kategorie ivotního prost edí. Podniky SME jsou obzvlá citlivé na tr ní zále itosti, jeliko ve v t in p ípad jsou malé spole nosti sou ástí integrovaného mechanismu et zce dodávek a/nebo dodávají p ímo velk m spole nostem, které se obvykle ve své innosti pod izují mezinárodním standard m. Malé a st ední spole nosti vyhledávají ocen ní zákazník a pro takovéto podniky je nevyhnutelné, aby byly zákazníky a p ilehlou komunitou vnímány jako sociáln odpov dné. 12 Zodpov dné podnikání

15 CONNAUGHT ELECTRONICS (IRSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Kvalita, inovace, spokojenost zákazník Popis Aby byla spole nost CEL schopna zásobovat nejd le it j í podniky v daném sektoru, bylo pot ebné realizovat n kolik externích a interních audit v oblasti kvality, ivotního prost edí a v eobecného managementu. Spole nost CEL je dr itelem certifikát ISO 9001, QS9000 a ISO Krom externího auditu spole nost CEL pravideln nav t vují a auditují techni tí pracovníci ze spole ností zákazník. Pomocí procesu pokra ujících konzultací mohou zákazníci spole nosti CEL obdr et kvalitní a nákladov efektivní technologicky pokrokové za ízení. Zákazníci navázali se spole ností CEL pevné vztahy, zalo ené na spolehlivosti, zejména pokud jde o citlivé oblasti bezpe nosti vozidel (sledování a vyhledávání pomocí systému GPS) nebo konstruk ní automobilové elektroniky. Po zavedení politiky kvality a inovací a potom, co za ala spole nost CEL brát po adavky zákazník vá n, dosáhla po adovanou úsp nost a roz í ila své aktivity i na jin ch trzích. Spole nost CEL pou ívá systém managementu úplné kvality (Total Quality Management, (TQM)) a jedním z jejích základních princip je vyu ití t mové v roby na posílení zam stnanc a jejich práce, sm ující k zlep ování proces, v robk a slu eb. T mov p ístup ke kvalit av rob zabezpe uje, e se v zam stnancích probouzí pocit vlastnictví v robku, zam stnanci znají místo jeho doru ení a dostávají zp tnou vazbu od klient. Obchodní v hody Spole nost CEL navázala dlouhodobé vztahy se zákazníky a tím zabezpe ila udr itelnost obchodu a zv enou obchodní v konnost. Vynikající kvalita a pokra ující technologická inovace byly hnacím motorem spole nosti CEL p i jejich anga ovanosti ve vztahu k zákazník m, co nakonec vyústilo ve spokojenost zákazník, uznání spole nosti CEL a zlep enou reputaci. V hody pro spole nost/investory Spole nost CEL se zavazuje navrhovat a vyráb t v robky nejvy í kvality a za p ijatelnou cenu v souladu se sv m mottem Pro zákazníka to ud lej hned (Do It Right Now For The Customer). Spole nost CEL seznamuje své zákazníky se sv mi technologiemi a zku enostmi a tím získává cenné informace, t kající se charakteristik v robk, které by nejlep ím mo n m zp sobem spl ovaly po adavky zákazník. Ocen ní Eco-Design Award 2001, Evropská komise D stojnost na pracovi ti 2001, Irsk ú ad pro zdraví a bezpe nost Ocen ní za inovaci 2002, Fofas, InterTrade Ireland and Invest NI Zprávy/dal í informace P ípadová studie zve ejn ná v publikaci: V zkumn projekt Anga ovanost s investory realizovan spole ností Business in the Community Ireland engaging.pdf Název spole nosti Connaught Electronics Ltd P edm t innosti V voj/v roba elektronick ch komponent pro automobilov pr mysl Základní aktivity Connaught Electronics Ltd (CEL) se specializuje na návrhy, v voj a v robu technologicky pokrokov ch v robk pro automobilov pr mysl a pro jeho dodavatele. CEL vyvíjí a vyrábí elektronické komponenty pro zabezpe ení bezpe nosti automobil a radiofrekven ní za ízení pro vzdálen p ístup a bezpe nost. M sto/zem Tuam, County Galway, Irsko Rok zalo ení 1982 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 200 Ro ní obrat v roce milion EUR TRH 13

16 GULPENER BIER (HOLANDSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Odpov dné ízení dodavatelského et zce Popis Ambiciózní vyhlá ení spole nosti zní Ve spojení s p írodou. Udr itelnost a v eobecná sociální odpov dnost jsou hlavními hnacími silami pivovaru. P ání ud lat sv t lep ím je hlavním d vodem pro to, aby byla spole nost ízena tímto zp sobem. Za druhé, existuje pot eba diferenciace na konkuren ním trhu, na n m dominují zejména v t í spole nosti. Ambiciózní vyhlá ení o udr itelnosti ur uje cel systém ízení dodavatelského et zce. V echny p ísady piva pocházejícího z uvedeného pivovaru jsou ekologicky vyp stovány v regionu pivovaru a na cel v robní proces se vyu ívá slune ní energie. 70 farmá, kte í zalo ili dru stvo s názvem Triligran, nesmí pou ívat pesticidy a jejich odm nou jsou ceny v robk, které jsou o 10 % vy í, ne je cena na sv tovém trhu. Pivovar se sna í vpr b hu celého v robního procesu maximáln sni ovat zne i t ní. V echny láhve jsou recyklovatelné a balení je omezeno na minimum. Spole nost je zcela integrována do místní komunity. Továrna se nachází ve st edu centra m sta, co nazna uje, e pé e o zdraví a bezpe nost jsou prvo adou prioritou. Spole nost je propojena se sítí jin ch spole ností a za ú elem sdílení sv ch poznatk o udr itelnosti po ádá prezentace. Spole nost Gulpener pou ívá systém ízení Vyvá en ch v sledk (Balanced Score Cards). Obchodní v hody Obchodní v hody mají v t inou nehmotn charakter: dobrá reputace velká spokojenost spot ebitel velká spokojenost se zam stnáním, mající za následek nízkou fluktuaci V hody pro spole nost/investory v hody pro ivotní prost edí dobré ceny produkt pro dodavatele dobré pracovní podmínky v hody pro spot ebitele ( odpov dn produkt ) Ocen ní Nominace na Cenu udr itelnosti, ud lovanou Provincií Limburg Cena CSR, ud lovaná Ministerstvem zem d lství, Managementem p írody a rybolovu Název spole nosti Gulpener Bier P edm t innosti Pivovar Základní aktivity Gulpener brewery je rodinn m podnikem, kter byl zalo en v roce 1825 v regionu Limburg M sto/zem Gulpen, Holandsko Rok zalo ení 1825 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 65 polovi ní úvazek: 14 Ro ní obrat v roce ,5 milion EUR 14 Zodpov dné podnikání

17 MONNALISA (ITALY) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Odpov dné ízení dodavatelského et zce, kvalita Popis Spole nost Monnalisa se v dy ídila strategií, která zd raz ovala nejvy í kvalitu a presti ozna ení Vyrobeno v Itálii a je dr itelem certifikátu ISO Spole ností, která se zab vá hodnocením rizika, byla Monnalisa ocen na nejvy ím hodnocením (Rating 1), vztahujícím se na její absolutní spolehlivost, solventnost a d kladnost. Spole nost takté obdr ela v kv tnu 2002 certifikát SA 8000, kter je mezinárodním standardem, navr en m v roce 1997 spole ností SAI. Tento standard je zalo en na mezinárodních principech t kajících se lidsk ch práv, práv zam stnanc, ochrany p ed vyu íváním pracovní síly mladistv ch a na sledování regula ních opat ení t kajících se zdraví a bezpe nosti p i práci. Etická komise, její dva lenové jsou voleni zam stnanci, monitoruje implementaci standard a podporuje kontinuální zlep ování. Spole nost Monnalisa je p esv d ena, e anga ovanost dodavatel a subdodavatel v et zovém procesu p izp sobení se obsahu certifikátu SA 8000 se stává základním po adavkem a proto anga uje smluvní partnery prost ednictvím informací a kolení. P edstavitelka spole nosti Monnalisa nav tívila dodavatele, aby je seznámila se sv m závazkem CSR a jeho dopadem na n samé. Spole nost Monnalisa se sna í o roz i ování podpory standard SA 8000 prost ednictvím sv ch webov ch stránek a vypracovala komické grafické pásmo, obsahující kodex chování a základní hodnoty. Toto pásmo bylo distribuováno dodavatelem a je dostupné v prodejnách Monnalisa v Itálii i v celém sv t. Je koncipováno jako d tská hra spo ívající v párování barevn ch tu ek, av ak slou í té jako ilustrace standard spadajících pod certifikát SA Na stránkách spole nosti Monnalisa bude publikována její první sociální zpráva. Monnalisa Spa Obchodní v hody produktivita, efektivnost a tvorba p idané hodnoty pevn j í partnerství se smluvními partnery, lep í vzájemné porozum ní zlep ená motivace zam stnanc, sdílení hodnot lep í reputace u externích investor : zákazníci, ve ejné instituce (licence na provoz innosti) V hody pro spole nost/investory lep í etick v robní proces, ochrana lidsk ch a pracovních práv Ocen ní Premio Sodalitas Social Award 2003, Sodalitas Zprávy/dal í informace SA 8000 Systém ízení sociální odpov dnosti, auditorská zpráva rapportosa8000_uk.html Název spole nosti Monnalisa S.p.A. P edm t innosti Navrhování a v roba od v pro d ti a mláde Základní aktivity Monnalisa S.p.A. je základní obchodní jednotkou spole nosti Monnalisa group, která je vedoucí spole ností zab vající se v robou od v pro d ti a mláde a je p ítomna na 49 sv tov ch trzích. Jejími klienty jsou hlavn specializované obchody a obchodní domy, které disponují specifick mi odd leními M sto/zem Arezzo, Itálie Rok zalo ení 1968 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 35 Ro ní obrat v roce ,65 milión EUR TRH 15

18 MUUMIMAAILMA OY (FINSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Spokojenost zákazník Popis Moominworld je tématick park, orientovan na rodinu, kter je zalo en na hodnotách rodiny, p átelství, bezpe nosti, ohledu k ivotnímu prost edí a lásky k dobrodru ství. Zpo átku se vyskytovaly obavy, e specifická filozofie postavi ek Moomin, kterou Finové pova ují za své národní d dictví, m e v d sledku komer ních obchodních zájm zaniknout. Av ak tv rci postavi ek cítili, e odkaz postavi ek Moomin pat í v em d tem na sv t. Proto vytvo ili ostrov, na n m se pohádka m e stát realitou. Tento park byl vybudován s maximálním p ihlédnutím k jeho hlavní náv t vník m d tem. Alkohol a cigarety jsou p ísn zakázány a konstruk ní e ení pln respektuje stávající faunu a flóru. Jedním z nejd le it j ích aspekt z hygienického hlediska je manipulace s odpady a z d vodu údr by je tento park mimo sezónu otev en p ibli n 70 dní v roce. Ka doro n musí spole nost najmout mno ství nov ch zam stnanc, zejména ák a univerzitních student. P ed i b hem sezóny jsou proto organizována rozsáhlá kolení. V robek a kolení v oblasti slu eb zákazník m jsou úzce propojené, po ínaje filozofií Moomin, kolení herce/postavi ky a profesionální vzd lávání obsahující údr bu, prodej, restaura ní a servisní slu by. T sn p ed zahájením sezóny mají d ti p ed kolního v ku a handicapované d ti oblasti Naantali mo nost za ít na vlastní k i zábavu v parku a noví zam stnanci si mohou odzkou et své pozice. Moominworld vyu ívá zejména místní dodavatele, o jejich v robcích je známé, e mají nejvy í kvalitu a jsou bezpe né. Pravideln jsou provád ny pr zkumy spokojenosti zákazník a ro ní p ehled zpracovávan finskou spole ností pro v zkum trhu (Taloustutkimus Oy) porovnává Moominworld s jin mi zábavními parky a rekrea ními centry, ím urychluje kontinuální zlep ování. Otev enost ve finan ních v kazech a informacích prezentovan ch investorsk m skupinám a rad m sta Naantali p edstavuje zp sob, jím tato spole nost realizuje své obchodní aktivity Moomin Characters TM/Bulls & Dennis Livson Obchodní v hody zv en prodej vylep ená reputace V hody pro spole nost/investory Park Moominworld se stal atrakcí pro rodiny a oblast Naantali po ívá v hod vypl vajících z p ílivu turist (domácích i zahrani ních) stejn jako z vytvá ení pracovních p íle itostí. Místní turisté mohou nav tívit park zadarmo mimo letní turistickou sezónu, kdy je park otev en p ibli n 70 dní v roce. Název spole nosti Muumimaailma Oy P edm t innosti Rekrea ní tématick park Základní aktivity Moominworld je tématick park pro d ti, je sou asn domovem postavi ek Moomin, které se staly populárními díky knihám Tove Janssonové a animovan ch pohádek vysílan ch po celém sv t. M sto/zem Naantali, Fínsko Rok zalo ení 1993 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 5 Polovi ní úvazek: 5 Sezónní/do asní pracovníci: 200 Ro ní obrat v roce ,6 milionu EUR 16 Zodpov dné podnikání

19 PROGAST (SLOVENSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Odpov dné ízení dodavatelského et zce Popis Spole nost Progast pravideln organizuje seminá e pro dodavatele a zákazníky zam ené na nejnov j í poznatky z oblasti zpracování potravin. Zam stnanci spole nosti Progast se ú astní r zn ch pracovních setkání a seminá, aby si tak doplnili své poznatky o nov ch technologiích, nov ch p ísadách a v robcích, kvalitativních standardech a ízení. Následn p edávají tyto poznatky sv m obchodním partner m. Seminá e pro dodavatele jsou po ádány t ikrát a ty ikrát ro n. Náklady na tyto seminá e není mo né odepsat z daní, proto v echny náklady hradí spole nost Progast. Spole nost takté ob as organizuje spole né v stavy pro své zákazníky a vytvá í z nich konkurenci, p i em n kte í z nich ji získali p íslu ná ocen ní. Filozofie spole nosti Progast spo ívá v my lence, e dob e informovaní obchodní partne i mají ir í mo nosti pro inovaci a r st. Spole nost Progast ídí sv j dodavatelsk et zec prost ednictvím systému bonus za v asné dodávky (dodavatelé) a platby (zákazníci). Akceptuje jen ty dodavatele, kte í jsou dr iteli certifikátu ISO 9000, aby tak zabezpe ila kvalitativní standardy. Závazek inovací a slu eb zákazník m je takté mo né vid t na skute nosti, e na základ po adavk zákazník je spole nost schopná krom svého standardního v robního programu vyvíjet i nové v robky. Obchodní v hody Nár st obratu spole nosti Progast dosahuje ro ní v e 5-10 %. Management spole nosti pova uje za hlavní hnací sílu uvedeného r stu kvalitu produkce a pé i o zákazníky. Vzd laní zákazníci jsou inovativn j í a proto jsou schopní zv it prodej a obrat. V hody pro spole nost/investory V hody vypl vající pro dodavatele/zákazníky jsou jednozna né. Mají vzd lan j í a zku en j í management/ zam stnance a vy í schopnost inovací a zv ení své produkce. Ocen ní Hodnocení A-3 za ekonomickou v konnost, ud lené eské pobo ce spole nosti Progast eskou ratingovou agenturou. Webová stránka Název spole nosti Progast, spol. s r.o. P edm t innosti Zpracování potravin Základní aktivity Spole nost Progast je aktivní v oblasti zpracování potravin a vyrábí specializované p ísady pro ezníky a balírny masa M sto/zem Bratislava, Slovenská republika Rok zalo ení 1990 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 70 polovi ní úvazek: 8 Sezónní/do asní pracovníci: 6 Ro ní obrat v roce ,76 milionu EUR TRH 17

20 Eris Pracovi t Úvod Pracovi t je základem pro dosa ení úsp chu spole nosti, proto e to jsou práv zam stnanci, kte í mohou zvy ovat produktivitu, starat se o zákazníky a p iná et inova ní my lenky. Kapitola o pracovi ti pojednává o politice a postupech spole nosti v i sv m hlavním investor m zam stnanc m. Ov em i jiní hrá i, konkrétn odbory, místní komunita a ve ejné instituce sehrávají d le itou roli, pokud jde o zlep ení pracovních podmínek. Dal í zále itosti zahrnující oblast pracovi t obsahují: stejné p íle itosti a r znorodost rovnováha mezi prací a soukrom m ivotem uspokojení z práce zdraví a bezpe nost kolení a rozvoj zam stnanc práva zam stnanc Zatímco ivobytí zam stnanc závisí na jejich zam stnavatelích, osvícení majitelé/mana e i podnik uznávají, e ikovná a motivovaná pracovní síla a zam stnavatel v pozici dbajícího zam stnavatele jsou klí ov mi aktivy hospodá ství zalo eného na znalostech a typického svou konkurencí t kající se zru ností a talentu. Podpora vyvá enosti mezi prací a osobním ivotem, dosa itelné prost ednictvím pru né pracovní doby, pé e o zdraví a blahobyt zam stnanc prost ednictvím nabídky vnit ních za ízení fitness a rozvoj dovedností a v domostí pracovník formou kolení jsou charakteristick mi znaky dobrého pracovi t, jak m je nap íklad Fresh ve védsku. Dobré postupy a praxe v oblasti zdraví, bezpe nosti a rozvoje pracovních sil je mo no takté najít u rychle rostoucích spole ností se sídlem v kandidátsk ch zemích, jako je nap íklad spole nost Dr Irena Eris Cosmetics Laboratories v Polsku. 18 Zodpov dné podnikání

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást)

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Zpracovali: Mgr. Jana uhlová, vedoucí referátu zprost edkování a poradenství Bc. Jaroslav Mik aník, referát trhu práce Ú AD PRÁCE ESKÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více