Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE"

Transkript

1 Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

2

3 Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská komise GENERÁLNÍ EDITELSTVÍ PRO PODNIKY

4 Upozorn ní Obsah této bro ury nemusí vyjad ovat názor Evropské komise. Dal í bro ury, obsahující opat ení na podporu obchodu: Pomoc p i rozb hnutí obchodu Pomoc p i p ekonávání obchodních finan ních t kostí Pomoc p i roz i ování a r stu obchodu Pomoc p i transferu obchodu Dal í informace m ete získat následovn : European Commission Enterprise Directorate-General Unit B.1: Entrepreneurship (SC27 3/4) B-1049 Brussels Fax (32-2) Internetová adresa: responsible_entrepreneurship/index.htm Internetová adresa Spole né sociální odpov dnosti: Europe Direct je slu ba, která vám pom e odpov d t na otázky t kající se Evropské unie Nová bezplatná telefonní linka: Mnoho dopl ujících informací o Evropské unii je k dispozici na Internetu. M ete se s nimi seznámit na evropském serveru (http://europa.eu.int). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Ú ad pro ú ední tisky Evropsk ch spole enství, 2004 ISBN Evropská spole enství, 2004 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Printed in Belgium VYTI T NO NA NEB LENÉM PAPÍ E

5 Obsah P edmluva - Erkki Liikanen 5 Úvod 7 Kapitola 1 TRH 11 Connaught Electronics (Irsko) 13 Gulpener Bier (Holandsko) 14 Monnalisa (Itálie) 15 Muumimaailma Oy (Finsko) 16 Progast (Slovensko) 17 Kapitola 2 Pracovi t 18 Eris (Polsko) 20 Fresh ( védsko) 21 Holm Nielsen (Dánsko) 22 Moulin Roty (Francie) 23 Needleworx Direct (Irsko) 24 Kapitola 3 - Komunita 25 ARGE (Turecko) 27 Filo Diretto (Itálie) 28 Gundlach (Nemecko) 29 Happy Computers (Spojené Království) 30 Plus Uitzendkrachten (Belgie) 31 Kapitola 4 ivotní prost edí 32 Ecover (Belgie) 34 PGKIM (Polsko) 35 Pinifer (Finsko) 36 Shields Environmental (Spojené Království) 37 Van Clewe (N mecko) 38 Kapitola 5 Integrované p ípady 39 Batsfjordbruket (Norsko) 41 DORF-Installateur (Rakousko) 43 Harineras Villamayor ( pan lsko) 45 Peeze Coffee (Holandsko) 46 Sånga-Säby ( védsko) 48 P íloha 50 Obsah 3

6

7 P edmluva Zodpov dné podnikání p edstavuje zp sob, jím lze realizovat obchodní vztahy zp sobem, kter pozitivn ovliv uje spole nost p i minimálním negativním dopadu na lidi a ivotní prost edí. P edstavuje zp sob, jeho prost ednictvím na sebe ka dodenn p sobí podnikatelé a jejich investo i, zákazníci a obchodní partne i na trhu, zam stnanci, místní komunita a ivotní prost edí. Zodpov dní podnikatelé: p istupují k zákazník m, obchodním partner m a konkurenci estn a poctiv zajímají se o zdraví, bezpe nost a v eobecné blaho zam stnanc a spot ebitel motivují své pracovní síly prost ednictvím kolení a mo ností rozvoje v místní komunit vystupují jako slu ní ob ané chovají se zodpov dn kp írodním zdroj m a ivotnímu prost edí Zodpov dní podnikatelé vykonávají víc, ne je uvedeno v e, a to nejen prost ednictvím p izp sobení se regula ním opat ením, ale asto (v dobrém smyslu slova) dobrovoln p ekra ují minimální legislativní po adavky. Dvacet milion evropsk ch mal ch a st edních podnik (SME) ji p edstavuje v znamn p ínos v sociální oblasti prost ednictvím tvorby a zabezpe ení pracovních míst, poskytováním v robk a slu eb spole nosti a placením daní. Tyto podniky jsou ím dál tím více pova ovány za hnací sílu inovací, budování podnikatelského ducha a konkurence. SME jsou proto pova ovány za d le it prvek p i dosa ení strategického cíle Evropské unie pro rok 2010, vyty eného v Lisabonu( 1 ), kter je zalo en na t ech pilí ích udr itelného rozvoje: hospodá sk r st, sociální soudr nost a ochrana ivotního prost edí. Tento ir í kontext vysv tluje zájem EU o podporu zodpov dného podnikání nebo v eobecné sociální odpov dnosti (CSR) ( 2 ) v rámci obchodních vztah ve v eobecnosti, zejména pokud jde o SME. Tvorba vyvá enosti mezi ekonomick mi, sociálními a environmentálními cíly m e zahrnovat r zné dohody nebo kompromisy, av ak p íklady uvedené v této bro u e nazna ují, e obchodní úsp ch a zodpov dnost v i spole nosti jsou nejen kompatibilní, ale mohou se navzájem posilovat prost ednictvím nalézání nov ch obchodních p íle itostí. Dal í obchodní po itky jsou nap íklad vy í spokojenost zákazníka a loajálnost, motivovan j í zam stnanci, lep í vztahy s místní komunitou asve ejn mi ú ady, úspora náklad a lep í reputace. Pro mnohé majitele/mana ery SME jsou práv osobní hodnoty (namísto o ekávan ch obchodních po itk ) hlavní hnací silou spole enské anga ovanosti, zejména pokud jde o aktivity ve prosp ch místní komunity ( 3 ). I kdy jsou tyto aktivity uskute ovány na bázi ad hoc a nevztahují se na obchodní strategii, p edstavují skute n dobrovoln charakter anga ovanosti SME, zatímco v jin ch oblastech, jako nap íklad zdraví a bezpe nost nebo ivotní prost edí mohou na ízení a regulace spolu s tlakem dodavatelského et zce hrát v znamn j í roli. ( 1 ) Zasedání Evropské rady v Lisabonu, které se uskute nilo ve dnech 23. a 24. b ezna 2000, stanovilo nov strategick cíl pro dal í desetiletí; stát se co nejvíce konkurenceschopnou a na dynamick ch znalostech zalo enou ekonomikou, schopnou udr itelného ekonomického r stu spolu s v t ím po tem lep ích pracovních p íle itostí a ir í sociální soudr ností. (záv ry vedení) ( 2 ) Zprávy Komise, t kající se dokumentu Korporativní sociální odpov dnost: P ínos obchodu k udr itelnému rozvoji, COM(2002) 347, kone ná verze z ( 3 ) Zodpov dnost evropsk ch SME a sociální a environmentální odpov dnost, Pozorování evropsk ch SME 2002/. 4, Evropská komise (http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm) P edmluva 5

8 Zodpov dné podnikání m e takté p ispívat k tvorb pozitivn j ího vnímání podnikatel spole ností a m e p edstavovat nástroj na povzbuzení mlad ch lidí zvolit si samostatné podnikání jako atraktivní mo nost své kariéry. V e uvedené proto p edstavuje prosp n prost edek pro cíl EU podporu podnikatelského ducha v Evrop ve smyslu záv r uveden ch v nedávném Zeleném dokumentu( 4 ). Tato bro ura je v sledkem v zkumné práce realizované Enterprise Directorate-General v rámci jeho Víceletého programu pro podniky a podnikatele ( 5 ) za pomoci skupiny národních expert. Obsahuje 25 praktick ch p íklad podnik SME v 16 evropsk ch zemích s cílem ilustrovat r znorodost a rozmanitost praktick ch postup podnikatel od Skandinávie po St edozemí. Je samoz ejmé, e tento v b r poskytuje jen nepatrn náznak toho, co evropské SME, anga ované v sociálních a environmentálních p ípadech, vykonávají ze své vlastní iniciativy. Je v ak nutno podotknout, e anga ovanost SME je mnohem mén známá ne anga ovanost velk ch spole ností, jeliko SME obvykle fungují na místním trhu a jen z ídka oznamují své aktivity formálním zp sobem. Tato publikace je prvním pokusem o nastolení uznání a patrnosti spole enského prosp chu SME v evropském m ítku. Cílem není nastolit spokojenost se sebou sam mi, jde o inspiraci v t ího po tu SME v r zn ch regionech a zemích, které by na své cest zodpov dného podnikání m ly kontinuáln zlep ovat svou sociální a environmentální praxi. Ve ejné instituce v etn EU musí sehrávat v znamnou roli p i stimulaci k í ového zúrod ování a v m ny zku eností a ov en ch dobr ch postup p i tvorb a budování znalostí a poskytování podn t a podpory. Evropské fórum multiinvestor o CSR ( 6 ), které zapo alo v íjnu 2002, p edstavuje základ pro tyto snahy a jako jednu ze ty prioritních témat zvolilo Podporu CSR mezi SME. Tato bro ura p ispívá k práci Fóra, jeho lenské organizace reprezentující obchod, sociální partnery a ob anskou spole nost p edlo í Komisi do poloviny roku 2004 zprávu se sv mi doporu eními. Tato publikace je takté ur ena zprost edkovatelsk m organizacím, u nich SME hledají rady a podporu ve v eobecn ch obchodních zále itostech. P ed t mito d v ryhodn mi zprost edkovateli v etn obchodních komor, obchodních federací, bank a ú etních ale i v etn v t ích obchodních partner, p ed v emi stojí záva ná v zva zabezpe it anga ovanost SME prost ednictvím zvy ování uv dom ní a prost ednictvím poskytování prost edk, podpory a rady. P ípady uvedené v této bro u e mohou p edstavovat u ite n nástroj na í ení poselství zodpov dného podnikání dal ím podnik m SME a slou í jako stavební kámen pro studium komplexních p ípad v budoucnosti. ERKKI LIIKANEN Komisa pro podniky a informa ní spole nost ( 4 ) Zelen dokument Podnikání v Evrop, COM(2003) 27, kone ná verze z ( 5 ) Projekt 2.5/2002 Zodpov dné podnikání pro SME ( 6 ) Internetová stránka EU multi-investorského fóra 6 Zodpov dné podnikání

9 Úvod Dvacet p t obchodních p ípad uveden ch v této bro u e si klade za cíl ilustrovat principy zodpov dného podnikání mezi podniky SME( 7 ) v Evrop. Jsou to p íklady dobr ch (ne nejlep ích ) postup, jeliko v b r byl realizován tak, aby znázornil rozdílnost podmínek v jednotliv ch zemích, sektorech aktivity a spole ensk ch t ídách v bro u e uveden ch. Identifikace nejlep ích postup p edstavuje konkuren ní proces stanovování benchmark, kter sv m obsahem zdaleka p esahuje rozsah a poselství tohoto projektu. Krom toho, rozdíly v kulturním a právním zázemí jednotliv ch zemí v Evrop zp sobují, e porovnání jednotliv ch zemí je pom rn obtí né, pokud ne zcela nemo né. Regula ní rámec v ka dé zemi ur uje rozsah, do n ho mohou p i sv ch aktivitách zajít spole nosti za právn stanoven práh. O ekávání spole nosti, t kající se faktor, které vytvá ejí rámec zodpov dného obchodního chování, se takté mohou li it v závislosti na historii, kultu e, úrovni sociáln -ekonomického rozvoje a nále it ch rolích státu a soukromého sektoru v rámci spole nosti. To, co v jedné zemi p edstavuje inova ní zodpov dnou podnikatelskou praxi, m e v jiné zemi p edstavovat jen oby ejné p izp sobení se právním ustanovením nebo obvykl obchodní postup. Ka d p ípad musí b t proto posuzován z hlediska jeho vlastní podstaty a pot eb, které musí b t dány v jeho národním, regionálním i dokonce místním kontextu. Co je my leno pod zodpov dn m podnikáním? V raz zodpov dné podnikání ( 8 ) p edstavuje dobrovolnou obchodní strategii k dosa ení udr itelného rozvoje, která se uskute uje pln v souladu s definicí v eobecné sociální odpov dnosti (CSR): CSR je konceptem, jeho pomocí spole nosti integrují do sv ch obchodních aktivit, operací a do interakce se sv mi investory sociální a environmentální aspekt na dobrovolné bázi. ( 9 ) V eobecná sociální odpov dnost je komplexním názorem (teorií) vyvinut m pro velké spole nosti a není tedy nejvhodn j ím v razov m prost edkem anga ovanost podnik SME a komunikaci s nimi. Z tohoto d vodu byl jako úst ední téma této publikace zvolen v raz zodpov dné podnikání. Zodpov dné podnikání se pojí s úsilím podnikatele jednotlivce a s p ístupem pot ebn m k zalo ení a rozb hnutí obchodu v malém spolu se ir ím smyslem spole enské odpov dnosti, co v kone ném d sledku tvo í ást osobních hodnot majitele/mana era podniku typu SME. Práv toto je typ podnikatelského ducha, o jeho podporu se Evropská unie sna í, spole n s podporou inovací, vytvá ením pracovních míst a konkurence v rámci Evropy( 10 ). Jaká byla kritéria pro v b r p ípad dobr ch obchodních postup? P íklady uvedené v této bro u e byly ur eny skupinou národních expert ( 11 ) pocházejících z lensk ch zemí EU, Norska a kandidátsk ch zemí podle p edem dohodnuté metodologie. Tato práce byla financována a koordinována odd lením Directorate-General for Enterprise Evropské komise v rámci Víceletého programu pro podniky a podnikatele( 12 ). ( 7 ) EU definuje SME jako podnik, zam stnávající mén ne 250 zam stnanc. Na v e uvedenou definici se rovn vztahují i jiná kritéria, jako nap íklad ro ní obrat/úhrny v sledovky. Viz Doporu ení Komise 2003/361/EC ze dne ( 8 ) v raz zodpov dné podnikání byl vytvo en v rámci Environmentálního programu EU (UNEP) v kontextu Agendy 21 ( 9 ) Zpráva Komise t kající se dokumentu Korporativní sociální odpov dnost: P ínos obchodu k udr itelnému rozvoji, COM(2002) 347, kone ná verze z ( 10 ) Zelen dokument o podnikání v Evrop, COM(2003) 27, kone ná verze z ( 11 ) viz P ílohu obsahující seznam len expertní skupiny, kte í se podíleli na vypracování této bro ury ( 12 ) Viz v e uvedenou poznámku 5. Dal í informace o projektu jsou uvedeny na následující internetové stránce: Úvod 7

10 A. Pojmov rámec Skupina odborník, která se v období mezi kv tnem 2002 a ervnem 2003 setkala p tkrát, vypracovala pojmov rámec (viz obrázek), kter tvo í základ kapitol s názvem trh (místo na trhu), pracovi t, komunita (ve ejnost) a ivotní prost edí. Jsou sou ástí zodpov dného podnikání a korespondují s ekonomick mi, sociálními a environmentálními pilí i tvo ícími základ udr itelného rozvoje. Sociální pilí je rozd len na vnit ní (pracovi t ) a vn j í (komunita) rozm r. I kdy nejsou hranice mezi jednotliv mi tématy rozebíran mi v jednotliv ch kapitolách jednozna n stanoveny, rozdílné kategorie umo ují jednozna nou prezentaci a uvedení p íklad ve vztahu k jednotliv m p ípad m zodpov dného podnikání. Legislativní rámec a hnací síla anga ovanosti SME se takté v rámci jednotliv ch kategorií li í. Zatímco v mnoh ch zemích EU jsou oblasti pracovi t a ivotního prost edí relativn vysok m standardem, kategorie komunity je mnohem mén regulována, a tak poskytují spole nostem v t í svobodu p i krocích za hranice sv ch právních povinností. Z uvedeného d vodu proto nikoho nep ekvapí, e je etická motivace hlavní hnací silou anga ovanosti SME ve ve ejn ch aktivitách, zatímco regulace a tlak et zce dodávek p edstavují v znamné faktory v oblasti environmentální. Takté je nutno zd raznit, e v t ina spole ností uveden ch v této publikaci má za ité zodpov dné podnikatelské postupy ve více ne jedné oblasti. To byl d vod, pro bylo rozhodnuto o zahrnutí páté kategorie integrovan ch p ípad vztahující se na spole nosti, které mají zab hnut úpln rozsah postup zodpov dného podnikání. B. Kritéria P ípadové studie byly vybrány na základ ty kritérií: 1. Obchodní p ípad praxe by m la prokázat jednozna né propojení mezi obchodními po itky a po itky ve prosp ch spole nosti 2. Strategick p ístup praxi by m lo b t mo né integrovat do ir í obchodní strategie 3. Komunikace praktické postupy by m ly b t oznamovány formálními nebo neformálními komunika ními kanály s cílem anga ování/informování investor 4. Dynamick proces m l by b t sou ástí dynamického a kontinuálního procesu zlep ování v rámci vytvo ené praxe zodpov dného podnikání Krom toho bylo stanoveno, e vybrané SME by si m ly b t v domy pot eby zodpov dného chování ve v ech obchodních oblastech a ve vztahu k hlavním investorsk m skupinám. 1. Obchodní p ípad První kritérium bylo posuzováno jako nejd le it j í, proto e obsahuje my lenku spole ného prosp chu i oboustranné v hry pro podnik na jedné stran a spole nost nebo investory v etn ivotního prost edí na stran druhé. Zodpov dné podnikání je proto prost edkem pro p idanou hodnotu ve prosp ch obchodu a spole nosti. Obchodní po itky (prosp ch) se dají m it pomocí vy ího zisku nebo zv eného prodeje, ov em mnohem ast ji jsou nehmotn m faktorem a je t ké je kvantifikovat. Bez ohledu na v e uvedené musí na to, aby se odpov dná praxe stala dlouhodob udr itelnou, existovat faktor hospodá ské udr itelnosti, kter umo ní spole nosti p e ít a prosperovat. Nej ast ji vzpomínané obchodní po itky obsahují vy í zákaznickou spokojenost a loajalitu, nové obchodní p íle itosti prost ednictvím inovace nebo trhové diferenciace, motivovan j í zam stnanci, lep í vztahy s místní komunitou, úspora náklad a vylep ená reputace. Sou asn s tím, aby se praxe mohla naz vat zodpov dn m podnikáním, m la by p iná et skute né po itky pro zam stnance, místní spole nost a ivotní prost edí a nem la by p edstavovat jen jednoduch marketingov nástroj. Spole enské dopady lze v eobecn t ko m it. Tyto dopady zahrnují faktory jako nap íklad v t í spokojenost se zam stnáním, integrace znev hodn n ch skupin do trhu práce, ekonomická obnova a tvorba pracovních míst pro místní komunitu nebo sní ené dopady na ivotní prost edí. 2. Strategick p ístup To, ím se zodpov dné podnikání li í od tradi ních filantropick ch nebo charitativních aktivit, je jeho integrace do ir í obchodní strategie. Aktivity mnoh ch podnik SME, 8 Zodpov dné podnikání

11 Obrázek 1 Pojmov rámec Pilí e udr itelného rozvoje Ekonomické Sociální Environmentální Trh Pracovi t Komunita ivotní prost edí Zákazníci/spot ebitelé Smluvní partne i/ dodavatelé a obchodní partne i Investo i Ve ejn sektor Zam stnanci Odbory Zam stnavatelé Místní komunita Obchodní organizace Ve ejné instituce Ve ejné instituce Nevládní organizace P íklady: místní zam stnavatelé, nemocnice, koly, organizace ob anské spole nosti P írodní ivotní prost edí. Mluv í pro ivotní prost edí: Mimovládní organizace Místní komunita Ob ané/spot ebitelé Zam stnanci Ve ejné instituce Témata Skupina(-y) klí ového investora Zodpov dné ízení et zce dodávek (od po átku vzniku a po platbu) Kvalita Inovace Bezpe nost produktu Spravedlivé ocen ní Spokojenost zákazníka ao ekávaní spot ebitele Etická reklama R znorodost pracovi t Stejné p íle itosti Rovnováha mezi zam stnáním/soukrom m ivotem Zdraví a bezpe nost kolení a rozvoj zam stnanc Uspokojení z práce Plat a po itky Vytvá ení/ochrana pracovních míst Práva zam stnanc Sociální integrace (etnická tolerance, sociální soudr nost) Zdravotní pé e Vzd lávání Kvalita ivota (sport/kultura) Ekonomická obnova a rozvoj/zam stnanost Místní infrastruktura Bezpe nost Relevantní z hlediska produkt /proces : 1. Vyu ití zdroj Materiály: vy erpání zdroj Vyu ívání vody: vliv na ob vané prost edí, sucha, vysychání Energie: zm na klimatu, zv ení kyselosti 2. Odpady: Skládka: vyu ití a kontaminace p dy, podzemní voda 3. Zne i t ní: Zne i t ní vzduchu (zm na klimatu, úbytek ozónu, zv ení kyselosti, smog, zdraví) Zne i t ní vody (eutrofikace, zm na lokalit) Kontaminace p dy (akumulace zne i ujících látek v ekosystému) Redukce biologické rozmanitosti títek (informace o produktu) Zákaznická listina Marketing (zejména marketing t kající se konkrétních p ípad ) Externí komunikace Standardy (nap. ISO 9000, SA 8000, sociální títky) Systémy ízení kvality Pov domí legislativy (zam stnanci) Flexibilní pracovní modely Ú ast zam stnanc na p ijímání rozhodnutí ( demokracie pracovi t ) Vztahy s odbory? Programy slu ebních pobyt Partnerství s externí sítí/investory Standardy (nap. SA 8000, sociální títky) Hotovostní dary Naturálie Slu by poskytované zdarma Korporativní zdroje p j ek Anga ovanost zam stnanc /dobrovolníci Anga ovanost zam stnavatele Jak (zp soby anga ovanosti): Jednorázové akce Partnerství (ve ejné a soukromé) Komer ní aktivity/sponzorství P edvídání budoucích regulací Systémy ízení ivotního prost edí: formální a neformální (EMAS, ISO 14000) Návrhy t kající se ivotního prost edí Zhodnocení ivotního cyklu Eko- títky: na národní úrovni a na úrovni EU Environmentální vyhlá ení o v robku: certifikovaná a vlastní vyhlá ení V roba isti ek V zkum a v voj Územní plánování: skupiny, sít, okresy P epravní plán Dobrovolné smlouvy Nástroje Úvod 9

12 zejména pokud jde o anga ovanost komunity, jsou v mnoh ch p ípadech aktivitami spontánními a nevztahují se k obchodní strategii( 13 ). Ov em rozvinut j í spole nosti rozpoznaly, e sociální aktivity, které se vztahují k jejich základní obchodní innosti, mohou mít v dlouhodobém m ítku v t í ance na úsp ch a je pravd podobn j í, e s sebou p inesou obchodní prosp ch a po itky. Na rozdíl od velk ch podnik s odd leními CSR je to v malém podniku jedna a tatá osoba, která má krom b n ch provozních podnikov ch aktivit na starosti i tyto zále itosti. Pokud je zodpov dné podnikání vnímáno podniky SME jako voliteln dodatek nebo dodate ná zát, je pravd podobné, e v nep ízniv ch obdobích bude tato agenda zaujímat místo na okraji jejich zájmu. Proto by m ly b t podniky SME povzbuzovány, aby p ijímaly integrovan j í ídící p ístup, kter zahrnuje sociální a environmentální otázky. ir í anga ovanost zam stnanc a managementu v oblasti sociálních aktivit nap íklad formou dobrovolnictví m e zlep it dovednosti a znalosti zam stnanc spole n s jejich morálkou mnohem více ne ek poskytnut jednou ro n majitelem na ú ely charity. Bez ohledu na v e uvedené je zjevné, e filantropické nebo sponzorské aktivity mohou p edstavovat za átek ir í a dlouhodobé budoucí anga ovanosti. 3. Komunikace Otázka, zda je nutné oznamovat dobré ov ené postupy nebo ne, jednozna n odrá í kulturní rozdíly. Zatímco v n kter ch zemích je b né pracovat prosp n a hovo it o tom, v jin ch zemích se takovéto zvyky na ve ejnosti nepova ují za nejvhodn j í. Samoz ejm by se dalo argumentovat tím, e komunikace je neodd litelnou sou ástí moderního p ístupu CSR, kter je zalo en na transparentnosti a otev enosti v i investor m. Tam, kde jsou aktivity zodpov dného podnikání vícemén pova ovány za filantropii, je patrná zdr enlivost a málomluvnost p i jejich zve ej ování. Je v ak jasné, e na rozdíl od velk ch spole ností, které pova ují komunikaci za základní ást své strategie SCR, mnoho podnik SME nevydává zprávy o sv ch sociálních a environmentálních aktivitách. N které z podnik SME, které dokonce získaly cenu za své informace o zále itostech udr itelného rozvoje, p edstavují sv tlé v jimky. Koncepce sociálních a environmentálních zpráv m e p edstavovat velmi u ite n diagnostick prost edek, pomocí n ho je mo no m it budoucí pokrok. Bez ohledu na v e uvedené je v ak otázkou, zda pravidelné zprávy podnik SME, které asto operují pouze na místním trhu, najdou dostatek takov ch tená, aby se zajistil dostatek asu a prost edk, je uvedené publikování vy aduje. Jiné formy komunikace, jako nap íklad títky i jiné neformální prost edky se mohou jevit jako vhodn j í nástroj z hlediska pot eb podnik SME a jejich investor. Pokud jde o ve ejné uznání a viditelnost anga ovanosti podnik SME ve form ud lení cen, je mo né pozorovat podobné kulturní rozdíly. Mnoh m spole nostem uveden m v této bro u e byly ud leny ceny za jejich udr itelnou v konnost, by toto kritérium nebylo kritériem pro v b r. V n kter ch zemích v ak nejsou ocen ní za sociální a environmentální aktivity p íli roz í ená. 4. Dynamick proces Dal ím klí ov m faktorem zodpov dného podnikání je dynamick proces kontinuálního zlep ování. Tento faktor nazna uje, e anga ovanost podniku by nem la b t jen p íle itostná, naopak m la by mít dlouhodob charakter. Pokud jde o podniky SME, není reálné, aby tyto podniky obsáhly celou agendu zodpov dného podnikání najednou. asto je jen jeden bod bodem v chozím, na n m lze pak budovat ir í anga ovanost v budoucnosti. My lenka kontinuálního zlep ování a u ení se takté obsahuje p íle itosti rozvoje nov ch trh a produkt. Anal za podnik uveden ch v této bro u e ukazuje, e mnohé z nich se zam ují na kvalitu a inovaci a tím demonstrují skute nost, e obchodní úsp ch a zodpov dné podnikání se mohou vzájemn dopl ovat a posilovat. Záv rem, proces u ení by m l b t postaven na ur itém druhu m ení i sebehodnocení, které umo ují stanovit úsp ch praxe a aktivity a monitorovat a hodnotit pokrok, ov em v voj smyslupln ch indikátor p edstavuje v zvu takté pro velké podniky. ( 13 ) Odpov dnost evropsk ch mal ch a st edních podnik a odpov dnost sociální a enviromentální, Pozorování evropsk ch SME 2002/. 4, Evropská komise (viz v e uvedenou poznámku 3) 10 Zodpov dné podnikání

13 TRH Van Cleve Úvod Trh je jednou z nejmén pochopen ch oblastí v eobecné odpov dnosti, av ak sou asn p edstavuje jednu z nejd le it j ích oblastí, jeliko má nejblí e k základním obchodním aktivitám spole nosti. Zp sob, jak m spole nosti na trhu fungují, je velmi d le it m faktorem, kter nazna uje, jak tyto podniky integrovaly sociální, etické a environmentální zále itosti do své organiza ní struktury a do procesu p ijímání rozhodnutí. Obchodní aktivity typu v roby produktu, ízení et zce dodávek a dodávky komponent, marketing a reklama, oce ování a prodej by m ly reflektovat na oddanost a závazek spole nosti t kající se zodpov dného podnikání. Na trh p icházejí spole nosti s t emi d le it mi externími investory: zákazníci a sdru ení zákazník, dodavatelé a obchodní partne i a investo i a akcioná i. Hlavní aspekty anga ovanosti zákazník, které se v této oblasti berou do úvahy, jsou: Zachování zákazník a jejich spokojenost Bezpe nost produktu Kvalita v robku/slu by Poskytování informací, ozna ení a balení Spravedlivé ocen ní Marketingová a reklamní etika a práva spot ebitel Poprodejní slu by a v chova (vzd lávání) spot ebitel Vybrané p ípadové studie, které jsou uvedeny v této kapitole, uvád jí p íklady úsp né politiky a postup podnik SME p i interakci se sv mi zákazníky. Nap íklad podnik Muumimaailma ve Finsku ídí rodinn zábavní park, jeho innost je zam ena na pohodu p i zábav rodin a d tí. Spole nost Connaught Electronics v Irsku je v robcem elektroniky pro vozidla, kter zavedl politiku úplné spokojenosti prost ednictvím externích audit kvality provád n ch externími orgány a zákazníky. TRH 11

14 Obchodní partne i a dodavatelé jsou dal í d le itou sou ástí trhu. V této oblasti hodnotí odpov dné spole nosti sv j dopad na dodávkov et zec v r zn ch oblastech: Kritéria pro v b r obchodních partner Pracovní a ivotní podmínky v rozvojov ch zemích, kde spole nosti získávají suroviny, a oblast lidsk ch práv Podpora místních dodavatel V asné placení faktur Tvorba pov domí mezi obchodními partnery konkurencí Spole nost Progast na Slovensku je dal ím dobr m p íkladem sdílení zku eností se sv mi dodavateli, t kajících se aktuálního v voje v oblasti potraviná ství. Spole nost Monnalisa v Itálii získala na základ managementu otázek lidsk ch práv v et zci dodávek certifikát SA Pivovar Gulpener Brewery v Holandsku je spole nost, která pou ívá v lu n ekologické p ísady z místní oblasti. Akcioná i a investo i jsou dal í d le itou skupinou, proto e tr ní hodnota spole nosti je do zna né míry ur ována nehmotn mi faktory, jak mi jsou nap íklad image a hodnota zna ky. Mnoho spole ností a investor posuzuje CSR jako prost edek rizikového managementu, pomocí n ho je mo né zabránit ztrát reputace, spojené se sociáln nebo environmentáln neudr iteln mi postupy a praxí. Spole nosti, které jsou dostate n transparentní v oblasti sv ch sociálních a environmentálních aktivit a jsou oddány a zavázány ve vztahu ke kontinuálnímu zlep ování v t chto oblastech, mají vy í anci p ilákat individuální i institucionální investory v etn mo nosti vstupu na nové trhy se sociáln odpov dnou investicí (SRI). V e uvedené faktory v ak nejsou a natolik podstatné pro v t inu podnik SME, jejich akcie nejsou zaregistrované (kótované) na burze. Bez ohledu na v e uvedené mají vhodn ízené spole nosti s vhodn mi tr ními postupy a aktivitami, jako nap íklad závazek kvality, inovace a slu by klientovi, v t í anci získat bankovní úv r. Tr ní postupy prospívají r zn m nástroj m na demonstraci anga ovanosti a zainteresovanosti. N které mají neformální charakter a tvo í sou ást ídícího procesu spole nosti a jiné p edstavují formální certifikáty, vydané externími a nezávisl mi institucemi, jako nap íklad ISO, QS a Mezinárodní standardy sociální odpov dnosti. Dopad tr ních praktik je relativn obtí n m iteln. Indikátory typu nár st prodeje, tr ní podíl a po et p ijat ch a zpracovan ch stí ností zcela dob e neodrá í irok rozsah relevantních oblastí. Bez ohledu na v e uvedené je jasné, e d le ité obchodní v hody jsou ruku v ruce spole n se zodpov dn mi tr ními postupy, zejména pokud jde o hledání nov ch tr ních p íle itostí prost ednictvím produktové diferenciace. Kategorie trhu se nevztahuje v hradn na v e uvedené oblasti. Nov mi oblastmi jsou rostoucí obavy spot ebitel t kající se geneticky modifikovan ch potravinov ch p ísad, soukromí a informa ních technologií a jejich vlivu na d ti. Na druhé stran ízení et zce dodávek se posouvá sm rem kp ijetí environmentálních opat ení v pr b hu celého procesu a k zabezpe ení základních provozních standard. N které z oblastí a nástroj uveden ch v kategorii trhu, jako nap íklad pracovní standardy v et zci dodávek nebo environmentální standardy je takté mo né posuzovat v rámci kategorie trhu i kategorie ivotního prost edí. Podniky SME jsou obzvlá citlivé na tr ní zále itosti, jeliko ve v t in p ípad jsou malé spole nosti sou ástí integrovaného mechanismu et zce dodávek a/nebo dodávají p ímo velk m spole nostem, které se obvykle ve své innosti pod izují mezinárodním standard m. Malé a st ední spole nosti vyhledávají ocen ní zákazník a pro takovéto podniky je nevyhnutelné, aby byly zákazníky a p ilehlou komunitou vnímány jako sociáln odpov dné. 12 Zodpov dné podnikání

15 CONNAUGHT ELECTRONICS (IRSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Kvalita, inovace, spokojenost zákazník Popis Aby byla spole nost CEL schopna zásobovat nejd le it j í podniky v daném sektoru, bylo pot ebné realizovat n kolik externích a interních audit v oblasti kvality, ivotního prost edí a v eobecného managementu. Spole nost CEL je dr itelem certifikát ISO 9001, QS9000 a ISO Krom externího auditu spole nost CEL pravideln nav t vují a auditují techni tí pracovníci ze spole ností zákazník. Pomocí procesu pokra ujících konzultací mohou zákazníci spole nosti CEL obdr et kvalitní a nákladov efektivní technologicky pokrokové za ízení. Zákazníci navázali se spole ností CEL pevné vztahy, zalo ené na spolehlivosti, zejména pokud jde o citlivé oblasti bezpe nosti vozidel (sledování a vyhledávání pomocí systému GPS) nebo konstruk ní automobilové elektroniky. Po zavedení politiky kvality a inovací a potom, co za ala spole nost CEL brát po adavky zákazník vá n, dosáhla po adovanou úsp nost a roz í ila své aktivity i na jin ch trzích. Spole nost CEL pou ívá systém managementu úplné kvality (Total Quality Management, (TQM)) a jedním z jejích základních princip je vyu ití t mové v roby na posílení zam stnanc a jejich práce, sm ující k zlep ování proces, v robk a slu eb. T mov p ístup ke kvalit av rob zabezpe uje, e se v zam stnancích probouzí pocit vlastnictví v robku, zam stnanci znají místo jeho doru ení a dostávají zp tnou vazbu od klient. Obchodní v hody Spole nost CEL navázala dlouhodobé vztahy se zákazníky a tím zabezpe ila udr itelnost obchodu a zv enou obchodní v konnost. Vynikající kvalita a pokra ující technologická inovace byly hnacím motorem spole nosti CEL p i jejich anga ovanosti ve vztahu k zákazník m, co nakonec vyústilo ve spokojenost zákazník, uznání spole nosti CEL a zlep enou reputaci. V hody pro spole nost/investory Spole nost CEL se zavazuje navrhovat a vyráb t v robky nejvy í kvality a za p ijatelnou cenu v souladu se sv m mottem Pro zákazníka to ud lej hned (Do It Right Now For The Customer). Spole nost CEL seznamuje své zákazníky se sv mi technologiemi a zku enostmi a tím získává cenné informace, t kající se charakteristik v robk, které by nejlep ím mo n m zp sobem spl ovaly po adavky zákazník. Ocen ní Eco-Design Award 2001, Evropská komise D stojnost na pracovi ti 2001, Irsk ú ad pro zdraví a bezpe nost Ocen ní za inovaci 2002, Fofas, InterTrade Ireland and Invest NI Zprávy/dal í informace P ípadová studie zve ejn ná v publikaci: V zkumn projekt Anga ovanost s investory realizovan spole ností Business in the Community Ireland engaging.pdf Název spole nosti Connaught Electronics Ltd P edm t innosti V voj/v roba elektronick ch komponent pro automobilov pr mysl Základní aktivity Connaught Electronics Ltd (CEL) se specializuje na návrhy, v voj a v robu technologicky pokrokov ch v robk pro automobilov pr mysl a pro jeho dodavatele. CEL vyvíjí a vyrábí elektronické komponenty pro zabezpe ení bezpe nosti automobil a radiofrekven ní za ízení pro vzdálen p ístup a bezpe nost. M sto/zem Tuam, County Galway, Irsko Rok zalo ení 1982 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 200 Ro ní obrat v roce milion EUR TRH 13

16 GULPENER BIER (HOLANDSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Odpov dné ízení dodavatelského et zce Popis Ambiciózní vyhlá ení spole nosti zní Ve spojení s p írodou. Udr itelnost a v eobecná sociální odpov dnost jsou hlavními hnacími silami pivovaru. P ání ud lat sv t lep ím je hlavním d vodem pro to, aby byla spole nost ízena tímto zp sobem. Za druhé, existuje pot eba diferenciace na konkuren ním trhu, na n m dominují zejména v t í spole nosti. Ambiciózní vyhlá ení o udr itelnosti ur uje cel systém ízení dodavatelského et zce. V echny p ísady piva pocházejícího z uvedeného pivovaru jsou ekologicky vyp stovány v regionu pivovaru a na cel v robní proces se vyu ívá slune ní energie. 70 farmá, kte í zalo ili dru stvo s názvem Triligran, nesmí pou ívat pesticidy a jejich odm nou jsou ceny v robk, které jsou o 10 % vy í, ne je cena na sv tovém trhu. Pivovar se sna í vpr b hu celého v robního procesu maximáln sni ovat zne i t ní. V echny láhve jsou recyklovatelné a balení je omezeno na minimum. Spole nost je zcela integrována do místní komunity. Továrna se nachází ve st edu centra m sta, co nazna uje, e pé e o zdraví a bezpe nost jsou prvo adou prioritou. Spole nost je propojena se sítí jin ch spole ností a za ú elem sdílení sv ch poznatk o udr itelnosti po ádá prezentace. Spole nost Gulpener pou ívá systém ízení Vyvá en ch v sledk (Balanced Score Cards). Obchodní v hody Obchodní v hody mají v t inou nehmotn charakter: dobrá reputace velká spokojenost spot ebitel velká spokojenost se zam stnáním, mající za následek nízkou fluktuaci V hody pro spole nost/investory v hody pro ivotní prost edí dobré ceny produkt pro dodavatele dobré pracovní podmínky v hody pro spot ebitele ( odpov dn produkt ) Ocen ní Nominace na Cenu udr itelnosti, ud lovanou Provincií Limburg Cena CSR, ud lovaná Ministerstvem zem d lství, Managementem p írody a rybolovu Název spole nosti Gulpener Bier P edm t innosti Pivovar Základní aktivity Gulpener brewery je rodinn m podnikem, kter byl zalo en v roce 1825 v regionu Limburg M sto/zem Gulpen, Holandsko Rok zalo ení 1825 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 65 polovi ní úvazek: 14 Ro ní obrat v roce ,5 milion EUR 14 Zodpov dné podnikání

17 MONNALISA (ITALY) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Odpov dné ízení dodavatelského et zce, kvalita Popis Spole nost Monnalisa se v dy ídila strategií, která zd raz ovala nejvy í kvalitu a presti ozna ení Vyrobeno v Itálii a je dr itelem certifikátu ISO Spole ností, která se zab vá hodnocením rizika, byla Monnalisa ocen na nejvy ím hodnocením (Rating 1), vztahujícím se na její absolutní spolehlivost, solventnost a d kladnost. Spole nost takté obdr ela v kv tnu 2002 certifikát SA 8000, kter je mezinárodním standardem, navr en m v roce 1997 spole ností SAI. Tento standard je zalo en na mezinárodních principech t kajících se lidsk ch práv, práv zam stnanc, ochrany p ed vyu íváním pracovní síly mladistv ch a na sledování regula ních opat ení t kajících se zdraví a bezpe nosti p i práci. Etická komise, její dva lenové jsou voleni zam stnanci, monitoruje implementaci standard a podporuje kontinuální zlep ování. Spole nost Monnalisa je p esv d ena, e anga ovanost dodavatel a subdodavatel v et zovém procesu p izp sobení se obsahu certifikátu SA 8000 se stává základním po adavkem a proto anga uje smluvní partnery prost ednictvím informací a kolení. P edstavitelka spole nosti Monnalisa nav tívila dodavatele, aby je seznámila se sv m závazkem CSR a jeho dopadem na n samé. Spole nost Monnalisa se sna í o roz i ování podpory standard SA 8000 prost ednictvím sv ch webov ch stránek a vypracovala komické grafické pásmo, obsahující kodex chování a základní hodnoty. Toto pásmo bylo distribuováno dodavatelem a je dostupné v prodejnách Monnalisa v Itálii i v celém sv t. Je koncipováno jako d tská hra spo ívající v párování barevn ch tu ek, av ak slou í té jako ilustrace standard spadajících pod certifikát SA Na stránkách spole nosti Monnalisa bude publikována její první sociální zpráva. Monnalisa Spa Obchodní v hody produktivita, efektivnost a tvorba p idané hodnoty pevn j í partnerství se smluvními partnery, lep í vzájemné porozum ní zlep ená motivace zam stnanc, sdílení hodnot lep í reputace u externích investor : zákazníci, ve ejné instituce (licence na provoz innosti) V hody pro spole nost/investory lep í etick v robní proces, ochrana lidsk ch a pracovních práv Ocen ní Premio Sodalitas Social Award 2003, Sodalitas Zprávy/dal í informace SA 8000 Systém ízení sociální odpov dnosti, auditorská zpráva rapportosa8000_uk.html Název spole nosti Monnalisa S.p.A. P edm t innosti Navrhování a v roba od v pro d ti a mláde Základní aktivity Monnalisa S.p.A. je základní obchodní jednotkou spole nosti Monnalisa group, která je vedoucí spole ností zab vající se v robou od v pro d ti a mláde a je p ítomna na 49 sv tov ch trzích. Jejími klienty jsou hlavn specializované obchody a obchodní domy, které disponují specifick mi odd leními M sto/zem Arezzo, Itálie Rok zalo ení 1968 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 35 Ro ní obrat v roce ,65 milión EUR TRH 15

18 MUUMIMAAILMA OY (FINSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Spokojenost zákazník Popis Moominworld je tématick park, orientovan na rodinu, kter je zalo en na hodnotách rodiny, p átelství, bezpe nosti, ohledu k ivotnímu prost edí a lásky k dobrodru ství. Zpo átku se vyskytovaly obavy, e specifická filozofie postavi ek Moomin, kterou Finové pova ují za své národní d dictví, m e v d sledku komer ních obchodních zájm zaniknout. Av ak tv rci postavi ek cítili, e odkaz postavi ek Moomin pat í v em d tem na sv t. Proto vytvo ili ostrov, na n m se pohádka m e stát realitou. Tento park byl vybudován s maximálním p ihlédnutím k jeho hlavní náv t vník m d tem. Alkohol a cigarety jsou p ísn zakázány a konstruk ní e ení pln respektuje stávající faunu a flóru. Jedním z nejd le it j ích aspekt z hygienického hlediska je manipulace s odpady a z d vodu údr by je tento park mimo sezónu otev en p ibli n 70 dní v roce. Ka doro n musí spole nost najmout mno ství nov ch zam stnanc, zejména ák a univerzitních student. P ed i b hem sezóny jsou proto organizována rozsáhlá kolení. V robek a kolení v oblasti slu eb zákazník m jsou úzce propojené, po ínaje filozofií Moomin, kolení herce/postavi ky a profesionální vzd lávání obsahující údr bu, prodej, restaura ní a servisní slu by. T sn p ed zahájením sezóny mají d ti p ed kolního v ku a handicapované d ti oblasti Naantali mo nost za ít na vlastní k i zábavu v parku a noví zam stnanci si mohou odzkou et své pozice. Moominworld vyu ívá zejména místní dodavatele, o jejich v robcích je známé, e mají nejvy í kvalitu a jsou bezpe né. Pravideln jsou provád ny pr zkumy spokojenosti zákazník a ro ní p ehled zpracovávan finskou spole ností pro v zkum trhu (Taloustutkimus Oy) porovnává Moominworld s jin mi zábavními parky a rekrea ními centry, ím urychluje kontinuální zlep ování. Otev enost ve finan ních v kazech a informacích prezentovan ch investorsk m skupinám a rad m sta Naantali p edstavuje zp sob, jím tato spole nost realizuje své obchodní aktivity Moomin Characters TM/Bulls & Dennis Livson Obchodní v hody zv en prodej vylep ená reputace V hody pro spole nost/investory Park Moominworld se stal atrakcí pro rodiny a oblast Naantali po ívá v hod vypl vajících z p ílivu turist (domácích i zahrani ních) stejn jako z vytvá ení pracovních p íle itostí. Místní turisté mohou nav tívit park zadarmo mimo letní turistickou sezónu, kdy je park otev en p ibli n 70 dní v roce. Název spole nosti Muumimaailma Oy P edm t innosti Rekrea ní tématick park Základní aktivity Moominworld je tématick park pro d ti, je sou asn domovem postavi ek Moomin, které se staly populárními díky knihám Tove Janssonové a animovan ch pohádek vysílan ch po celém sv t. M sto/zem Naantali, Fínsko Rok zalo ení 1993 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 5 Polovi ní úvazek: 5 Sezónní/do asní pracovníci: 200 Ro ní obrat v roce ,6 milionu EUR 16 Zodpov dné podnikání

19 PROGAST (SLOVENSKO) Popis dobr ch postup a praktik Oblast Odpov dné ízení dodavatelského et zce Popis Spole nost Progast pravideln organizuje seminá e pro dodavatele a zákazníky zam ené na nejnov j í poznatky z oblasti zpracování potravin. Zam stnanci spole nosti Progast se ú astní r zn ch pracovních setkání a seminá, aby si tak doplnili své poznatky o nov ch technologiích, nov ch p ísadách a v robcích, kvalitativních standardech a ízení. Následn p edávají tyto poznatky sv m obchodním partner m. Seminá e pro dodavatele jsou po ádány t ikrát a ty ikrát ro n. Náklady na tyto seminá e není mo né odepsat z daní, proto v echny náklady hradí spole nost Progast. Spole nost takté ob as organizuje spole né v stavy pro své zákazníky a vytvá í z nich konkurenci, p i em n kte í z nich ji získali p íslu ná ocen ní. Filozofie spole nosti Progast spo ívá v my lence, e dob e informovaní obchodní partne i mají ir í mo nosti pro inovaci a r st. Spole nost Progast ídí sv j dodavatelsk et zec prost ednictvím systému bonus za v asné dodávky (dodavatelé) a platby (zákazníci). Akceptuje jen ty dodavatele, kte í jsou dr iteli certifikátu ISO 9000, aby tak zabezpe ila kvalitativní standardy. Závazek inovací a slu eb zákazník m je takté mo né vid t na skute nosti, e na základ po adavk zákazník je spole nost schopná krom svého standardního v robního programu vyvíjet i nové v robky. Obchodní v hody Nár st obratu spole nosti Progast dosahuje ro ní v e 5-10 %. Management spole nosti pova uje za hlavní hnací sílu uvedeného r stu kvalitu produkce a pé i o zákazníky. Vzd laní zákazníci jsou inovativn j í a proto jsou schopní zv it prodej a obrat. V hody pro spole nost/investory V hody vypl vající pro dodavatele/zákazníky jsou jednozna né. Mají vzd lan j í a zku en j í management/ zam stnance a vy í schopnost inovací a zv ení své produkce. Ocen ní Hodnocení A-3 za ekonomickou v konnost, ud lené eské pobo ce spole nosti Progast eskou ratingovou agenturou. Webová stránka Název spole nosti Progast, spol. s r.o. P edm t innosti Zpracování potravin Základní aktivity Spole nost Progast je aktivní v oblasti zpracování potravin a vyrábí specializované p ísady pro ezníky a balírny masa M sto/zem Bratislava, Slovenská republika Rok zalo ení 1990 Webová stránka Po et zam stnanc v roce 2002 pln úvazek: 70 polovi ní úvazek: 8 Sezónní/do asní pracovníci: 6 Ro ní obrat v roce ,76 milionu EUR TRH 17

20 Eris Pracovi t Úvod Pracovi t je základem pro dosa ení úsp chu spole nosti, proto e to jsou práv zam stnanci, kte í mohou zvy ovat produktivitu, starat se o zákazníky a p iná et inova ní my lenky. Kapitola o pracovi ti pojednává o politice a postupech spole nosti v i sv m hlavním investor m zam stnanc m. Ov em i jiní hrá i, konkrétn odbory, místní komunita a ve ejné instituce sehrávají d le itou roli, pokud jde o zlep ení pracovních podmínek. Dal í zále itosti zahrnující oblast pracovi t obsahují: stejné p íle itosti a r znorodost rovnováha mezi prací a soukrom m ivotem uspokojení z práce zdraví a bezpe nost kolení a rozvoj zam stnanc práva zam stnanc Zatímco ivobytí zam stnanc závisí na jejich zam stnavatelích, osvícení majitelé/mana e i podnik uznávají, e ikovná a motivovaná pracovní síla a zam stnavatel v pozici dbajícího zam stnavatele jsou klí ov mi aktivy hospodá ství zalo eného na znalostech a typického svou konkurencí t kající se zru ností a talentu. Podpora vyvá enosti mezi prací a osobním ivotem, dosa itelné prost ednictvím pru né pracovní doby, pé e o zdraví a blahobyt zam stnanc prost ednictvím nabídky vnit ních za ízení fitness a rozvoj dovedností a v domostí pracovník formou kolení jsou charakteristick mi znaky dobrého pracovi t, jak m je nap íklad Fresh ve védsku. Dobré postupy a praxe v oblasti zdraví, bezpe nosti a rozvoje pracovních sil je mo no takté najít u rychle rostoucích spole ností se sídlem v kandidátsk ch zemích, jako je nap íklad spole nost Dr Irena Eris Cosmetics Laboratories v Polsku. 18 Zodpov dné podnikání

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor.

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor. Rada Evropské unie Brusel 16. června 2015 (OR. en) 9852/15 EF 110 ECOFIN 473 SURE 14 UEM 223 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II) / Rada Návrh

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Úvod do světa patentů pro studenty práv

Úvod do světa patentů pro studenty práv Úvod do světa patentů pro studenty práv 1 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím druhům práv duševního vlastnictví úloze systému patentů co lze (a nelze) patentovat (předmět ochrany)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 03.06.2005 KOM(2005) 233 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 [SEC(2005)

Více

Pokyny pro dodržování soutěžního práva

Pokyny pro dodržování soutěžního práva Translation by courtesy of Pokyny pro dodržování soutěžního práva Naše obchodní asociace sdružuje dodavatele a další strany, které se podílejí na činnosti evropského zdravotnického sektoru, aby diskutovali

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie PwC ČR 16. prosince 2010

www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie PwC ČR 16. prosince 2010 www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie ČR 16. prosince 2010 Agenda O Česká republika Strategický přístup k CSR CSR v Česká republika Koncepce Struktura Komunikace Měření 2 O ČR

Více

SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail:

SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: info@sweco.se www.swecogroup.com Překlad do českého jazyka Pravidla

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

metodika pro udělování ceny REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK ROKU ceny Ministra zemědělství ČR pro rok 2012

metodika pro udělování ceny REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK ROKU ceny Ministra zemědělství ČR pro rok 2012 metodika pro udělování ceny REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK ROKU ceny Ministra zemědělství ČR pro rok 2012 (dále jen Metodika") REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK ROKU, cena Ministra zemědělství ČR, je speciální kategorie v rámci

Více

Evropský proces přezkoumání účinných látek

Evropský proces přezkoumání účinných látek Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority EFSA) a jeho role ve schvalování účinných látek pro použití v přípravcích na ochranu rostlin V Evropské unii je používání uvádění přípravků

Více

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Obsah: 1. Programy Národní ceny kvality 2. Charakteristika modelů 2.1 Model START 2.2 Model START PLUS 2.3 Model EXCELENCE

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY Informace sehrávaly v podniku bezesporu již dříve důležitou roli, ale v současnosti mohou vhodné informace v kombinaci se zlepšenými podnikovými procesy a vhodnou

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint)

O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint) O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint) Zpracování zpráv obecně Bezpečnost zpracování zpráv Zachování důvěrnosti a ochrana dat O telefonní lince Helpline pro dodržování

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

Hodnoty a Etický Kodex Skupiny Pirelli

Hodnoty a Etický Kodex Skupiny Pirelli Hodnoty a Etický Kodex Skupiny Pirelli Identita skupiny Pirelli se v průběhu její historie vyprofilovala na základě řady hodnot, o které jsme usilovali a které jsme chránili. Během těchto let nám tyto

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

Flexicurity ve stavebnictví - uplatnění zaměstnanců, kteří ze somatických důvodů nemohou dále vykonávat svoji profesi

Flexicurity ve stavebnictví - uplatnění zaměstnanců, kteří ze somatických důvodů nemohou dále vykonávat svoji profesi Flexicurity ve stavebnictví - uplatnění zaměstnanců, kteří ze somatických důvodů nemohou dále vykonávat svoji profesi Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Výtisk číslo: Druh dokumentu: Instrukce ředitele školy List číslo: 1 / 5 Identifikační označení: ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední školy obchodní a

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY 12/05/2014 1 Oč jde? 2 Environmentální značení a prohlášení typy typ I ekologicky šetrné produkty ČSN ISO 14024:2000

Více

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Č.j.: 13877/2013-54 Veřejná zakázka: Zajištění komunikačních aktivit na zvýšení povědomí o Českém systému kvality služeb Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků

Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků Průvodce netradičním pohledem na veřejné zakázky vycházející z principů české i evropské legislativy a příkladů dobré praxe 1 + 1 zdarma Co je opravdu onou nejvyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

POLITIKA SPOLEČNOSTI

POLITIKA SPOLEČNOSTI POLITIKA SPOLEČNOSTI Společnost LLENTAB usiluje o to, aby se stala obecně známým partnerem pro dodávky ocelových budov, střešních nosníků a sendvičových panelů. Naše práce musí vytvářet hodnoty pro naše

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více