Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí"

Transkript

1 ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory, uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření:.. římé finanční podpory Číslo rogramu Typ žadatele Max. limit % podpory / % dotace ze základu pro výpočet podpory.. rogram Střední zdroje 80/ 40 max. 60 mil. Kč/ akci ) nad 60 mil. Kč/ akci ).2. rogram Ochrana zdrojů pitné vody, nebo 80/40 přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních ) 5) max. 60 mil. Kč/ akci minerálních vod, nebo opatření u zdrojů znečištění na území N a CHKO a jejich ) 5) nad 60 mil. Kč/ akci ochranných pásem.4. rogram Rozšíření, intenzifikace a.5. rekonstrukce stávajících obecních ČOV rogram Rozšíření kanalizačních systémů 60/30 max. 30 mil. Kč/ akci ) 60/0 nad 30 mil. Kč/akci ) 2.. rogram snižování emisí u zdrojů provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností 60/0 80/50 60/0 0) 2.2 rogram rekonstrukce zdrojů znečišťování 60/30 ovzduší ve smyslu legislativních požadavků max. 30 mil. Kč/ akci ) zákona o ochraně ovzduší 60/0 max. 30 mil. Kč/ akci 0) při aplikaci nejlepších dostupných technik 80/50 do 5 mil. Kč/ akci ) 80/30 nad 5 mil. Kč ) max. 50 mil. Kč/ akci ) 80/20 ) 0) do 5 mil. Kč/ akci ) 0) nad 5 mil. Kč max. 50 mil. Kč/ akci ) 2.5. rogram snížení emisí těkavých organických 50/0 0) sloučenin 2.6. rogram ochrany ozónové vrstvy Země 80/80 2) Územní program snižování emisí a imisí 60/60 znečišťujících látek do ovzduší rogram realizace územních programů snižování 60/30 emisí a imisí znečišťujících látek 60/0 0) 2.8. rogram posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů

2 Číslo rogramu 3.. rogram péče o přírodní prostředí rogram na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních parků a jejich ochranných pásem Max. limit Typ % podpory / % dotace žadatele ze základu pro výpočet podpory, E 3) 6) 7) 80/80 6) 8) 80/40 (pouze obce) 90/90 max. 00 tis. Kč/obec ) 4.. rogram podpory sanací a rekultivací starých skládek 80/40 5) 4.2. rogram na podporu využití a odpadů 80/30 0) rogram na podporu nakládání s autovraky rogram nejlepších dostupných technik (BT) 4) 9) 50/50 max. 30 mil. Kč/ akci ) 4) 9) 50/50 max. 30 mil. Kč/ akci )2) u akcí do výše 5 mil. Kč uznatelných nákladů bez DH ) 0) u akcí ve výši 5 až 50 mil. Kč uznatelných nákladů bez DH )0) 8.. rogram podpory environmentálního vzdělávání 70/70 a osvěty max. 2 mil. Kč/ akce/rok ) 8.2 rogram podpory výstavby, rekonstrukce 70/70 environmentálních center 9. rogram na zpracování krajských strategií 80/80 udržitelného rozvoje max.,5 mil. Kč/ akce ) ) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a podle limitních hodnot 2) výše podpory bude limitována výtěžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení. 3) Žadatel prokáže, že předmět podpory není využíván k podnikání. 4) odpora bude poskytována do výše prostředků získaných z poplatků podle 37 e) zákona 85/200 Sb. o odpadech v aktuálním znění 5) Max. limit pro žadatele na území národních parků - 80% podpory/80 % dotace ze základu pro výpočet podpory. 6) Max. limit pro žadatele na území národních parků - 90% podpory/90% dotace ze základu pro výpočet podpory u akcí, které jsou zahrnuty ve zpracovaném plánu opatření nutných ke zlepšení Ž v obcích národních parků. odmínkou je předložení kopie schváleného plánu. 7) U 3..5, a je poskytována podpora formou dotace až do výše 00 % ze základu výpočtu podpory. U je poskytována podpora ve výši 00 % ze základu výpočtu podpory v případě založení nových opatření v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami. 8) V rámci je poskytována podpora na biologická a lesopěstební opatření v lesích zařazených do pásem ohrožení a B, stanovených vyhláškou č 78/996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, až do výše 80 % dotace ze základu pro výpočet podpory. 9) V rámci 4.4. opatření a, f je možné poskytnout podporu do výše 00% avšak max. 700 Kč na jeden autovrak 0) V případě veřejné podpory u programů 2., 2.2, 2.5, 2.7.2, 4.2, 4.4 a 5. bude výše a % podíl podpory upřesněn na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže... odpora formou dotace Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v předcházejících tabulkách podle vyhlášených programů. výše dotace je stanovena u jednotlivých vybraných programů nejen procentem, ale současně je limitována i pevnou maximální částkou podle předcházející tabulky. Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků do výše 2

3 0 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel předkládá v termínu podle smlouvy..2. odpora formou Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu v rámci podmínek daného podpor. Změna požadovaného poměru a výše vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. Dobu Fond doporučí do podkladů Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory na základě vyhodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele při preferování půjček s krátkou dobou návratnosti. Z tohoto hlediska jsou maximální lhůty uvedené v tabulkách.2. a.2.2. pouze orientační. Doba se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci. se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a započítává se do celkové doby. ůjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální částky v Kč stanovené podle jednotlivých programů. hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory a maximální částka v Kč jsou uvedeny v následujících tabulkách. V případě jiných než podnikatelských subjektů může činit maximální výše úroku 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako RIBOR 6M, v případě podnikatelských subjektů pak 90 % základní úrokové sazby. Výše úrokové míry může být aktualizována i v průběhu kalendářního roku v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.) Fond s přihlédnutím k politice ČNB a platným řílohám I Směrnice MŽ ČR přistupuje před každou Radou Fondu k vyhodnocení úrokových sazeb ribor 6M a předkládá návrh Radě Fondu na změnu úrokových sazeb. ktuální sazby se mohou lišit oproti řílohám I Směrnice MŽ ČR pro nově schvalované akce, které budou Radou Fondu kladně doporučeny. ktualizovat úrokové sazby lze jen u nově schvalovaných podpor. Zásadně se nevstupuje již do uzavřených akcí nebo do změn Rozhodnutí ministra. Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení za dodržení podmínek smlouvy o podpoře. V případech řádné realizace předmětu podpory, u kterého proběhlo závěrečné technicko ekonomické vyhodnocení a příjemce podpory předčasně splatí půjčku je Fond oprávněn vyplatit úrokovou bonifikaci až do výše úroků, které by příjemce podpory uhradil dle stávajících podmínek smlouvy o poskytnutí podpory. oznámka: ribor (rague Interbank Offered Rate) je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, která se počítá dle pravidel ČNB pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb ( pribid a pribor). V tabulkách jsou dále uvedeny: maximální doba a nejvyšší doba odkladu stanovené podle jednotlivých programů..2.. Nepodnikatelské subjekty, obce a města Číslo v % ze zákl. podpory ), 3).. rogram Střední zdroje 40 do 60 mil. Kč *).2. rogram Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo opa-tření u zdrojů znečištění na území N a CHKO a jejich ochranných pásem.4. rogram Rozšíření,intenzifikace a 70 nad 60 mil. Kč *) 40 do 60 mil. Kč *) 70 nad 60 mil. Kč *) 80 rekonstrukce stávajících obecních ČOV.5. rogram Rozšíření kanalizačních systémů 30 do 30 mil. Kč *),5,5,5,5 doba , nad 30 mil. Kč *), rogram sniž. emisí u zdrojů provoz. za 30,5 8 účelem veř. prosp. činností 2.2. rogram rekonstrukce zdrojů znečišťování 30,5 7,5 0 3

4 Číslo ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší v % ze zákl. podpory ), 3) do 30 mil. Kč *) doba 30,5 8 při aplikaci nejlepších dostupných technik do 5 mil. Kč *) 50,5 8 nad 5 mil. Kč *) max. 50 mil. Kč *) 2.5. rogram snížení emisí těkavých organických sloučenin 2.6. rogram ochrany ozónové vrstvy Země Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší rogram realizace územních programů 30,5 5 snižování emisí a imisí znečišťujících látek 2.8. rogram posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů 3.. rogram péče o přírodní prostředí 3.2. rogram na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny rogram na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních parků 4.. rogram podpory sanací a rekultivací starých 40,5 7 skládek 4.2. rogram na podporu využití odpadů 50, rogram na podporu nakládání s autovraky 5.. rogram nejlepších dostupných technik (BT) 8.. rogram podpory environmentálního vzdělávání a osvěty 8.2. rogram podpory výstavby, rekonstrukce environmentálních center 9. rogram na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje ) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst..3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části půjčkou, je možno výši upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky.. 2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit. 3) se řídí článkem II tabulkou. *) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a podle limitních hodnot.2.2. odnikatelské subjekty Číslo V % ze zákl. podpory ), 3), 4) doba.. rogram - Střední zdroje rogram Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo opatření u zdrojů znečištění na území N a CHKO a jejich ochranných pásem.4. rogram Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních ČOV.5. rogram Rozšíření kanalizačních systémů

5 Číslo 2.. rogram sniž. emisí u zdrojů provoz. za účelem veř. prosp. činností 2.2. rogram rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší V % ze zákl. podpory ), 3), 4) 60 doba max. 30 mil. Kč *) 4 8 při aplikaci nejlepších dostupných technik 60 do 5 mil. Kč *) nad 5 mil. Kč *) max. 50 mil. Kč *) 2.5. rogram snížení emisí těkavých organických sloučenin rogram realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek 2.8. rogram posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů 3.. rogram péče o přírodní prostředí rogram na podporu využití odpadů rogram na podporu nakládání s autovraky rogram nejlepších dostupných technik (BT) 70 u akcí do výše 5 mil. Kč uznatelných nákladů bez DH *) 80 u akcí ve výši 5 až 50 mil. Kč uznatelných nákladů bez DH *) 4 8 ) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst..3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části půjčkou, je možno výši upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky.. 2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit. 3) se řídí článkem II tabulkou.. 4) výše podpory může být snížena tak, aby byla v souladu s 4 odst. písm. a) zákona č. 25/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory. *) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a podle limitních hodnot.3. odpora ve formě kombinované dotace a V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program. Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a v rámci podmínek daného podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a vychází vždy i z finanční analýzy. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. 2. Nepřímé finanční podpory 2.. říspěvek na úhradu úroků z úvěru říspěvky na úhradu úroků z tuzemského investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy s tuzemskou bankou až do plné výše úrokové sazby obvyklé v místě a čase poskytnutí úvěru. Výše příspěvku bude do Rozhodnutí o poskytnutí podpory vypočtena ze sazby úrokové míry uvedené v úvěrové smlouvě v době hodnocení žádosti o podporu. říspěvek na úhradu úroků vyčíslený v Rozhodnutí je maximální a nepřekročitelný i v případě následného zvýšení úrokových sazeb v úvěrové smlouvě. říspěvek se poskytuje maximálně po dobu 5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán, a to do data úvěru. říspěvek se zásadně poskytuje na úvěr v Kč a jeho výše je omezena pevnou částkou 50 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně vyplaceným úrokům. 5

6 Fond s přihlédnutím k politice ČNB a platným řílohám I Směrnice MŽ ČR přistupuje před každou Radou Fondu k vyhodnocení úrokových sazeb ribor 6M a předkládá návrh Radě Fondu na změnu výše příspěvků na úroky. ktuální sazby se mohou lišit oproti řílohám I Směrnice MŽ ČR. Fond navrhuje aktualizovat výši příspěvku na úroky z komerčních úvěrů, a to s ohledem na změny úrokových sazeb v bankovním sektoru. ktualizovat příspěvky na úroky lze jen u nově schvalovaných podpor. Zásadně se nevstupuje již do uzavřených akcí nebo do změn Rozhodnutí ministra. Výše příspěvků na úroky již zůstává stálá po celou dobu trvání smlouvy o podpoře. 6

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY PROSINEC 2008 ROČNÍK XVIII ČÁSTKA 12 VĚSTNÍK RESORTNÍ PŘEDPISY 3. Přílohy I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008... 1 METODICKÉ

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Státní fond životního prostředí České Republiky

Státní fond životního prostředí České Republiky Státní fond životního prostředí České Republiky V ý r o č n í z p r á v a za rok 2001 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR III. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 Příjemce pomoci zajistí financování všech nákladů nezapočítaných do základu pro výpočet

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010 ROČNÍK xx říjen 2010 ČÁSTKA 8 10 OBSAH REsortní předpisy 12. Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 13. Jednací

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Přílohy XIII. Postup při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XIII. Postup při výběru akcí k podpoře: Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 9. května

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Shrnutí Územní energetické koncepce hl. m. Prahy pro jednání Rady hl. m. Prahy Číslo publikace: 2005/007/040/c

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Přílohy XIII. Příloha k č.j.: 5517/M/13, 92286/ENV/13

Přílohy XIII. Příloha k č.j.: 5517/M/13, 92286/ENV/13 Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 31. prosince

Více

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 15. 11.

Více