OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování rizika povodní Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 6.1 Implementace a péče o územní soustavy Natura Podpora biodiverzity 6.3 Obnova krajinných struktur 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení,.

2 OBSAH - stručná charakteristika PO 1 a PO6 - podklady k RoPD - schvalování RoPD - realizace - financování - žádost o platbu - kritická místa - příklady projektů v realizaci

3 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Snížení znečištění z komunálních zdrojů - výstavba nové ČOV - rekonstrukce a intenzifikace ČOV - výstavba stokových systémů - rekonstrukce a dostavba stokových systémů

4 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody - výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody - výstavby, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 1.3 Omezování rizika povodní - zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany - eliminace povodňových průtoků systémem přírodně blízkých protipovodňových opatření

5 STAV ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PO1 Prioritní osa (podoblast) Počet žádostí (počet) Celková alokace (mil. EUR) Přidělená alokace (mil. EUR) Vyčerpaná alokace (%) PO 1 (1.1) , ,736 98,25 PO 1 (1.2) , ,299 46,00 PO 1 (1.2.) ,165 34,311 13,72

6 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Prioritní osa 6 Zlepšování přírody a krajiny 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura 2000 (ochrana volně žijících ptáků, přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). OPŽP prioritní osa 6 ( příroda, krajina )

7 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Prioritní osa 6 Zlepšování přírody a krajiny 6.2 Podpora biodiverzity - opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů. - zajišťování péče o chráněná území. - opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody. - regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů. - realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů. - obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, přírodních parcích a geoparcích. OPŽP prioritní osa 6 ( příroda, krajina )

8 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Prioritní osa 6 Zlepšování přírody a krajiny 6.3 Obnova krajinných struktur - realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability - opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích Natura 2 000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi. OPŽP prioritní osa 6 ( příroda, krajina )

9 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Prioritní osa 6 Zlepšování přírody a krajiny 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny - podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů. - opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi. OPŽP prioritní osa 6 ( příroda, krajina )

10 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Prioritní osa 6 Zlepšování přírody a krajiny 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny - zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd. - odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura OPŽP prioritní osa 6 ( příroda, krajina )

11 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Prioritní osa 6 Zlepšování přírody a krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů, následků hornické činnosti a hodnocení neobnov. přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod - stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují životy, zdraví a majetek občanů a monitoring účinnosti nápravných opatření. - přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod. - zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení OPŽP prioritní osa 6 ( příroda, krajina )

12 STAV ČERPÁNÍ PO 6 Prioritní osa (podosa) Počet žádostí (počet) Celková alokace (mil. EUR) Přidělená alokace (mil. EUR) Vyčerpaná alokace (%) PO6 (6.1) 28 29,971 26,664 88,97 PO6 (6.2) ,891 48,365 42,47 PO6 (6.3) ,925 29,882 38,35 PO6 (6.4) , ,031 60,07 PO6 (6.5) ,916 51,252 58,97 PO6 (6.6) 73 65,937 35,163 53,33 OPŽP prioritní osa 6 ( příroda, krajina )

13 PRŮBĚH PROJEKTU PŘED AKCEPTACÍ ŽÁDOSTI myšlenka / povinnost projekt (územní rozhodnutí) žádost na SFŽP MŽP registrační list

14 PODKLADY K ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE - dokumentace ke stavebnímu povolení ověřená stavebním úřadem - stavební povolení s nabytím právní moci - smlouva o dílo na realizaci stavby, vč. položkového rozpočtu a finančního harmonogramu - doklad o technickém dozoru nad stavbou - doklady k výběrovým řízením včetně smluv - doklady k zadávacímu řízení na realizaci opatření - aktualizace finanční analýzy

15 PODKLADY K ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Stanovisko příslušného Podniku povodí Aktuální prohlášení o plátcovství DPH Aktualizace realizačních termínů posouzení aplikace nejlepších dostupných technik podklady k provozování (viz samostatná prezentace) Všechny podklady jsou průběžně zadávány do elektronického prostředí Benefill a předávány příslušnému projektovému manažerovi na SFŽP

16 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie - VŘ na dodavatele stavby schválení SFŽP před vypsáním - VŘ týkající se ostatních uznatelných nákladů kontrola SFŽP zpětně Problematika veřejných zakázek viz samostatná prezentace

17 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ Půjčka ze SFŽP - max. do výše 10 % uznatelných nákladů - pro obce a města na 10 let, úrok 1 % p. a. - zajištění formou: zástava nemovitostí, jištění pohledávek bankovní zárukou, jištění třetí osobou nebo ručení cennými papíry Výběrové řízení na banku - ke kontrole na SFŽP se předkládá úvěrová smlouva Dotace z kraje - ke kontrole na SFŽP se předkládá Smlouva o dotaci s krajem Vlastní prostředky - aktuální výpis z bankovního účtu žadatele

18 KONTROLA PODKLADŮ K ROPD - projektový manažer a jeho vedoucí - finanční manažer a vedoucí finanční manažer - právník tisk Smlouvy o poskytnutí dotace + Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ředitel SFŽP - MŽP - SFŽP zasílá investorovi schválení Radou / zastupitelstvem - podepsaná Smlouva zpět na SFŽP časové rozpětí ½ až 1 rok

19 REALIZACE - lze zahájit i bez podpisu smlouvy se SFŽP x může nastat problém s uvolněním prostředků od banky poskytující úvěr Propagace - u projektů nad 5 mil. informační panel - tisková zpráva - průběžné monitorovací zprávy - závěrečné vyhodnocení akce dodržení indikátorů z registračního listu akce aktualizace finanční analýzy

20 FINANCOVÁNÍ - příjemce podpory není povinen zřizovat zvláštní bankovní účet pro účely financování projektu - faktury se zadávají do systému Benefill a jsou odesílány projektovému manažerovi ke kontrole (podpis starosty, technický dozor) - po zaplacení je předkládán výpis z účtu - kontrola na místě projektovým manažerem

21 ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP) - může obsahovat faktury zcela či částečně uhrazené nebo neuhrazené - v případě neuhrazených nebo částečně uhrazených faktur je příjemce podpory povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory z účtů poskytovatele prokázat úhradu faktur (bankovním výpisem) - dělení na investiční a neinvestiční - vyplacení podpory do 10 pracovních dnů od přijetí ŽoP

22 KRITICKÁ MÍSTA PROJEKTU - soulad žádosti a ÚR, SP s VŘ - zařazení výdajů na investiční a neinvestiční - vícepráce - přípojky - výběr provozovatele

23 PŘÍKLADY PROJEKTŮ V REALIZACI Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná Vybudování nové ČOV a kanalizace v Nasavrkách Kanalizace Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují: ČOV ul. Českých bratří Intenzifikace ČOV v Broumově Intenzifikace ČOV a vybudování kanalizačních řadů Opočno

24 DOTAZY, DISKUZE - dotazy? - připomínky? - námět k diskuzi? Prosím, máte slovo, jsem Vám k dispozici

25 DĚKUJI ZA POZORNOST! Ing. Kateřina Hlávková projektový manažer GSM:

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH úvod: Nové programové období Evropské unie 2007 13 představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 6 I ČERVEN 2015 I zdarma I www.opzp.cz Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil projekty vzešlé z LXIV. a LXV. výzvy OPŽP 2007

Více

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH SMĚRNICE A DODATKY SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám. 1 Dodatky 16 19 ke Směrnici MŽP č. 6/2010,

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz Newsletter 3 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, představujeme Vám třetí vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální výzvy grantových programů, tiskové zprávy o proběhlých

Více

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270 Ministerstvo životního prostředí Dokumentace programu 115 270 MŽP LIKVIDACE ŠKOD PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 3. aktualizace Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí České republiky (č.j. MŽP 37365/ENV/14)

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace

1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace Pomůcka pro starosty obcí Jihočeského kraje - Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce pro kalendářní rok 2011 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 8 1.1

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

Grafický manuál publicity

Grafický manuál publicity OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí Grafický

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více