NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR"

Transkript

1 NÁRODNÍ ROGRMY SFŽ ČR Směrnice MŽ definuje základní pravidla o poskytování finančních prostředků ze SFŽ ČR. Dotační programy, které byly vyhlášeny pro rok 2005 a podmínky podání žádosti jsou obsaženy v dokumentech řílohy I a řílohy II. řílohy I. 1. OBLST OCHRNY VOD: 1.1. rogram - Střední zdroje Opatření u zdrojů znečištění velikosti až ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována čistírna odpadních vod, nebo kde bude stávající čistírna odpadních vod rozšířena nebo rekonstruována na kapacitu uvedené velikosti (vztahuje se i na vybudování veřejné části kanalizace) rogram - Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo opatření u zdrojů znečištění na území národních parků (N) a chráněných krajinných oblastí (CHKO) a jejich ochranných pásem Opatření u komunálních zdrojů znečištění do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem rogram - Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních čistíren odpadních vod Opatření u obecních čistíren odpadních vod formou rozšíření kapacity, intenzifikace čistírenského provozu nebo rekonstrukce ČOV na kapacitu velikosti až ekvivalentních obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních obyvatel představuje přiváděné znečištění splaškovými odpadními vodami rogram - Rozšíření kanalizačních systémů Opatření u zdrojů znečištění, kde se na vybudovanou kanalizaci (týká se oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace), jejíž součástí je kapacitně vyhovující čistírna odpadních vod, připojuje další zdroj znečištění velikosti od 300 do ekvivalentních obyvatel. 2. OBLST OCHRNY OVZDUŠÍ: ROGRM SNIŽOVÁNÍ HLVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK OCHRNY KLIMTU ZEMĚ S DŮRZEM N ENERGETICKY ÚSORNÉ ŘEŠENÍ 2.1. rogram - snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností 2.2. rogram - rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší ROGRM K LNĚNÍ ROTOKOLU K ÚMLUVĚ O DÁLKOVÉM ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ EHS - OSN RELEVNTNÍCH SMĚRNIC EU, TÝKJÍCÍCH SE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TĚKVÝCH ORGNICKÝCH SLOUČENIN (VOC) 2.5. rogram - snížení emisí těkavých organických sloučenin ROGRM K LNĚNÍ MONTRELSKÉHO ROTOKOLU O LÁTKÁCH OŠKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU VRSTVU ZEMĚ 2.6. rogram ochrany ozónové vrstvy Země ROGRM K DOSŽENÍ KVLITY OVZDUŠÍ VE VZTHU K OŽDVKŮM EVROSKÉ UNIE Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší rogram realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek

2 ROGRM K LNĚNÍ KJÓTSKÉHO ROTOKOLU K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMTU 2.8 rogram - posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů 3. ROGRM ÉČE O ŘÍRODNÍ ROSTŘEDÍ, OCHRN VYUŽÍVÁNÍ ŘÍRODNÍCH ZDROJŮ: (Ing. Fojtů) 3.1. rogram péče o přírodní prostředí Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích éče o zamokřená území a vodní plochy Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích Realizace schválených záchranných programů rogram péče o půdu rogram regenerace urbanizované krajiny rogram na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny rogram na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních parků a jejich ochranných pásem 4. NKLÁDÁNÍ S ODDY: (Ing. Štríchlová) 4.1. rogram podpory sanací a rekultivací starých skládek 4.2. rogram na podporu využití odpadů 4.4 rogram na podporu pro nakládání s autovraky 5. TECHNOLOGIE VÝROB: 5.1. rogram nejlepších dostupných technik (BT) 8. ROGRM ODORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OSVĚTY: 8.1. rogram podpory environmentálního vzdělávání a osvěty 8.2. rogram podpory výstavby, rekonstrukce environmentálních center 9. ROGRM N ZRCOVÁNÍ KRJSKÝCH STRTEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE:

3 Číslo rogramu Název programu Typ žadatele Max. limit % podpory / % dotace ze základu pro výpočet podpory 1.1. rogram Střední zdroje 80/ 40 max. 60 mil. Kč/1 akci 1) 80/10 nad 60 mil. Kč/1 akci 1) 80/ rogram Ochrana zdrojů pitné vody, nebo 80/40 přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 1) 5) max. 60 mil. Kč/1 akci minerálních vod, nebo opatření u zdrojů 80/10 znečištění na území N a CHKO a jejich 1) 5) nad 60 mil. Kč/1 akci ochranných pásem 80/ rogram Rozšíření, intenzifikace a 80/ rekonstrukce stávajících obecních ČOV rogram Rozšíření kanalizačních systémů 80/0 60/30 max. 30 mil. Kč/1 akci 1) 60/10 nad 30 mil. Kč/1akci 1) 60/ rogram snižování emisí u zdrojů 80/50 provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností 60/0 10) 2.2 rogram rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší 60/30 max. 30 mil. Kč/1 akci 1) 60/0 max. 30 mil. Kč/1 akci 10) při aplikaci nejlepších dostupných technik 80/50 do 5 mil. Kč/1 akci 1) 80/30 nad 5 mil. Kč 1) max. 50 mil. Kč/1 akci 1) 80/20 1) 10) do 5 mil. Kč/1 akci 80/0 1) 10) nad 5 mil. Kč max. 50 mil. Kč/1 akci 1) 2.5. rogram snížení emisí těkavých organických 50/0 10) sloučenin 2.6. rogram ochrany ozónové vrstvy Země 80/80 2) Územní program snižování emisí a imisí 60/60 znečišťujících látek do ovzduší rogram realizace územních programů snižování 60/30 emisí a imisí znečišťujících látek 60/0 10) 2.8. rogram posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů 3.1. rogram péče o přírodní prostředí rogram na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních parků a jejich ochranných pásem, E 3) 6) 7) 80/80 6) 8) 80/40 (pouze obce) 90/90 max. 100 tis. Kč/obec 1) 4.1. rogram podpory sanací a rekultivací starých skládek 80/40 5) 4.2. rogram na podporu využití a odpadů 80/30 80/0 10) 4.4. rogram na podporu nakládání s autovraky 4) 9) 50/50 max. 30 mil. Kč/1 akci 1) 4) 9) 50/50 max. 30 mil. Kč/ 1 akci 1) 12) 5.1. rogram nejlepších dostupných technik (BT) 80/10

4 Číslo rogramu Název programu Typ žadatele Max. limit % podpory / % dotace ze základu pro výpočet podpory u akcí do výše 5 mil. Kč uznatelných nákladů bez DH 1) 10) 80/0 u akcí ve výši 5 až 50 mil. Kč uznatelných nákladů bez DH 1)10) 8.1. rogram podpory environmentálního vzdělávání 70/70 a osvěty max. 2 mil. Kč/ 1 akce/rok 1) 8.2 rogram podpory výstavby, rekonstrukce 70/70 environmentálních center 9. rogram na zpracování krajských strategií 80/80 udržitelného rozvoje max. 1,5 mil. Kč/ 1akce 1) 1) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a půjčky podle limitních hodnot 2) Maximální výše podpory bude limitována výtěžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení. 3) Žadatel prokáže, že předmět podpory není využíván k podnikání. 4) odpora bude poskytována do výše prostředků získaných z poplatků podle 37 e) zákona 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění 5) Max. limit pro žadatele na území národních parků - 80% podpory/80 % dotace ze základu pro výpočet podpory. 6) Max. limit pro žadatele na území národních parků - 90% podpory/90% dotace ze základu pro výpočet podpory u akcí, které jsou zahrnuty ve zpracovaném plánu opatření nutných ke zlepšení Ž v obcích národních parků. odmínkou je předložení kopie schváleného plánu. 7) U programu 3.1.5, a je poskytována podpora formou dotace až do výše 100 % ze základu výpočtu podpory. U programu je poskytována podpora ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory v případě založení nových opatření v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami. 8) V rámci programu je poskytována podpora na biologická a lesopěstební opatření v lesích zařazených do pásem ohrožení a B, stanovených vyhláškou č 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, až do výše 80 % dotace ze základu pro výpočet podpory. 9) V rámci programu 4.4. opatření a, f je možné poskytnout podporu do výše 100% avšak max Kč na jeden autovrak 10) V případě veřejné podpory u programů 2.1, 2.2, 2.5, 2.7.2, 4.2, 4.4 a 5.1 bude výše a % podíl podpory upřesněn na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Typy žadatelů o podporu právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména - obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění); - nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění); - územní samosprávné celky; - občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění) a církve; - svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/; - právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky); ostatní podnikatelské subjekty, zejména - obchodní společnosti; - státní podniky; - družstva; - fyzické osoby podnikatelé. E obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).

5 řílohy II. OTŘENÍ V RÁMCI STÁTNÍHO ROGRMU N ODORU ÚSOR ENERGIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE LTNÉ RO ROK Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby. 1..a Kotle na biomasu. odpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. odmínkou získání podpory je splnění stanovených kritérií uvedených v osnově odborného posudku, včetně ČSN EN třídy 3. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. odrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II b Solární systémy na celoroční ohřev vody. odpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. odmínkou získání podpory je splnění stanovených kritérií uvedených v osnově odborného posudku. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. odrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II c Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody. odpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. odpora se vztahuje i na systémy, které v rámci tohoto programu kombinují různé obnovitelné zdroje (kombinace solárního systému a kotle na biomasu). ři poskytování podpory budou preferovány projekty s vyšší akumulací tepla. odmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově odborného posudku. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. odrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí V komunální sféře se jedná zejména o systémy pro zásobování teplem a teplou vodou využívající biomasu, přičemž se podpora vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. odpora se vztahuje i na systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. teplou vodou, a není-li vhodnější použití podpory v rámci programu 7.. ředmětem podpory jsou jak centrální, tak i decentralizované systémy využívající obnovitelné zdroje energie nebo jejich vzájemná kombinace. 3.. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu vytápění a/nebo ohřevu vody a/nebo výroby elektřiny, zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. 4.. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění, případně v kombinaci s jiným zdrojem, pro fyzické osoby. okud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto opatření nebudou součástí základu pro výpočet podpory. ředmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa). odpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok. 5.. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren odpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného výkonu. odmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu. odpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok. 6.. Investiční podpora výstavby větrných elektráren odpora se vztahuje na výstavbu větrných elektráren odmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu. odpora bude poskytována v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu na daný rok.

6 7.. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa, resp. bioplyn vznikající fermentací zemědělských odpadů a biologicky rozložitelných (tříděných) odpadů. Dále se jedná např. o systémy s termickým zplyňováním dřeva, parním kotlem, parní turbínou atd. 8.. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních Jde o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu s výjimkou jednotek sloužících k vytápění a ohřevu vody v případech, kdy žadatelem je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.. a 4..) a s výjimkou žadatelů spadajících do programu 3.. V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště, zařízení sportovišť, dále sušičky (především se sezónním provozem s využitím horkovzdušných kolektorů), objekty zemědělské výroby, využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování fosilních paliv biomasou nebo využití nekontaminované biomasy z výroby. 9.. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie Jde o instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti (on grid) o výkonech do 5 kw p pro fyzické osoby a o výkonech do 100 kw p v případě integrace do nově stavěné nebo rekonstruované budovy pro ostatní žadatele. ři výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení vyrobená v tuzemsku Slunce do škol Jde o instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve školských zařízeních. Účelem tohoto programu je především demonstrace možností získávat energii ze slunečního záření pro žáky a studenty základních a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu. 1.B. odpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s programy environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EVVO). Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, školami všech úrovní, vědeckovýzkumnými pracovišti, správami N a CHKO, regionálními rozvojovými agenturami, regionálními energetickými agenturami, nevládními organizacemi, profesními sdruženími, konzultačními středisky atp 2.B. odpora vydávání knižních publikací Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti ohledně obnovitelných zdrojů energie a o obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím publikační činnosti, tj. knižních publikací s vlastním ISBN.

7 Číslo rogramu Název programu 1. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární systémy na celoroční ohřev vody c) solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody 2.. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí 3.. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví, a objektech sociální péče 4. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby Typ žadatele max. limit % podpory/příspěvku, ze základu pro výpočet podpory E a) 50/50 1/ b) 50/50 1/ c) 50/50 2/, 80/50 70/0 90/70 9/ 90/0 E 30/30 2/ 5.. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren, 70/35 3/ 3/, 4/ 70/0 6.. Investiční podpora výstavby větrných elektráren, 60/30 3/ 3/, 4/ 60/0 7.. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu 70/40 3/ 50/ Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a 80/50 9/ ohřevu TV v účelových zařízeních 70/0 9.. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické 80/80 3/ energie ze sluneční energie 70/40 3/ E 40/40 3/ 10.. Slunce do škol 90/90 1.B. odpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci 80/80 7/ celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie 2.B. odpora vydávání knižních publikací 3/, 5/ 50/50 8/ 50/50 8/ 6/, 10/ Legenda k tabulce: Ve všech programech u typu žadatelů se bude Fond podílet na úhradě energetického auditu do výše 50 % celkových nákladů, v případě žadatele E v programu 1.., 4. a 9. a v programu 10. se bude podílet na úhradě odborného posudku do výše 50 % celkových nákladů, maximálně do výše 5 tis. Kč. 1/ Maximální výše podpory na jednu akci činí 70 tis. Kč. 2/ Maximální výše podpory na jednu akci činí 100 tis. Kč. 3/ Uvedený procentní limit výše podpory platí po dobu účinnosti v současnosti platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2004 o výkupních cenách elektrické energie z obnovitelných zdrojů, případně odpovídajícího cenového rozhodnutí pro další období. V případě změny tohoto cenového rozhodnutí může být limit změněn. 4/ V případě žadatelů typu se pro zařízení o instalovaném výkonu do 15 kw uvedený maximální limit podpory mění na 30/30 %. 5/ Uvedený maximální limit podpory je možné zvýšit v následujících případech takto: - u zařízení na výrobu energie, které slouží potřebám oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů energie, na 60/35 %; - v regionech vymezených v Regionální mapě intenzity veřejné podpory ČR jako regiony uvedené v čl. 87, odst. 3, písm. c) smlouvy o založení ES na 60/35 %, - v regionech vymezených v Regionální mapě intenzity veřejné podpory ČR jako regiony uvedené v čl. 87, odst. 3, písm. a) smlouvy o založení ES na 55/30 %, - u malých a středních podniků (tj. podnik, který má méně než 250 zaměstnanců, čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 40 mil EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli nebo celková aktiva nepřesahující 27 mil EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli, a který splňuje podmínky nezávislosti) na 60/35 %. 6/ ro fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem do 220 W p a pro fototermická zařízení s plochou kolektorů

8 do 4 m 2 je maximální výše podpory 105 tis. Kč. 7/ Na semináře nebo odborné vzdělávací kursy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, které budou pořádat školská zařízení, případně sdružení škol pro jiná školská zařízení, je maximální výše podpory (příspěvku) stanovena na 100 % základu pro výpočet podpory (100/100), maximálně však 150 tis. Kč na jednu akci. 8/ Maximální výše příspěvku na jeden titul činí 250 tis. Kč. Základ pro výpočet podpory je stanoven jako počet výtisků násobený konečnou cenou jedné publikace. 9/ V případě podpory objektů v majetku právnických subjektů registrovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. je výše příspěvku 90/90. 10/ ro specializované vysoké školy za účelem výuky, případně pro vědecko-výzkumné účely, je maximální výše podpory (příspěvku) stanovena na 80 % s možností půjčky do 10 % základu pro výpočet podpory (90/80). Typy žadatelů o podporu nepodnikatelské subjekty, zejména - obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů) - nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů) - obce a samosprávné celky (kraje) - občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a církve - další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným právním předpisem - svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) - právnické osoby, ve kterých podíl rozhodovacích pravomocí obcí (přímý nebo zprostředkovaný přes dobrovolné svazky obcí) přesahuje 96 % - právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji (příspěvkové organizace). oznámka: Organizační složky státu mohou použít nerozpočtované prostředky poskytnuté jinou formou než jsou dary od tuzemských právnických osob pouze v případě, že jsou určeny na reprodukci majetku. římé financování činnosti státních příspěvkových organizací formou dotace nebo příspěvku ze státního fondu zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje. - podnikatelské subjekty, bytová družstva, státní podniky E - fyzické osoby (podporované zařízení je určeno pouze pro domácnosti)

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 Příjemce pomoci zajistí financování všech nákladů nezapočítaných do základu pro výpočet

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Státní fond životního prostředí České Republiky

Státní fond životního prostředí České Republiky Státní fond životního prostředí České Republiky V ý r o č n í z p r á v a za rok 2001 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR III. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY PROSINEC 2008 ROČNÍK XVIII ČÁSTKA 12 VĚSTNÍK RESORTNÍ PŘEDPISY 3. Přílohy I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008... 1 METODICKÉ

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více