LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz"

Transkript

1

2 Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service)

3 Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný tok letového provozu Přibližovací služba Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný tok letového provozu Letištní služba řízení Zabraňuje srážkám ve vzduchu i na zemi Udržuje rychlý a spořádaný tok letového provozu Poskytuje rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provedení letu Vyrozumívá příslušné organizace a orgány o letadlech po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba a spolupracovat s těmito orgány, jak se vyžaduje

4 Letové provozní služby Oblasti letových provozních služeb: Letová informační oblast FIR Letištní provozní zóna ATZ Řízená oblast CTA Koncová řízená oblast TMA (TCA, TMZ) Řízený okrsek CTR

5 a jakýchkoliv dalších informací, které mohou ovlivnit bezpečnost. LETECKÝ ZÁKON Letová informační služba Informace poskytované letovou informační službou v praxi: Informace o okolním provozu, nebezpečí srážky Poznámka: Informace zahrnují pouze známá letadla, jejichž přítomnost by mohla představovat nebezpečí srážky pro letadlo, které je informováno; informace bude občas nekompletní a letové provozní služby nemohou převzít odpovědnost za její vydání ve všech případech nebo za její přesnost. Informace o počasí na trati (SIGMET, bouřky, reporty ostatních letadel atd.) Informace o počasí na letištích (rozhlasové: VOLMET) Informace provozního charakteru o letištích (rozhlasové: ATIS) Informace o aktivaci prostorů Informace o změnách v dostupnosti radionavigačních služeb

6 Letová informační služba Musí být poskytována všem letadlům, kterým mohou informace prospět, a: kterým se poskytuje služba řízení letového provozu jinak známým příslušným stanovištím letových provozních služeb.

7 Provoz na letišti a v jeho blízkosti Letadlo pohybující se na letišti a v jeho blízkosti musí bez ohledu na to, zda je nebo není v řízeném okrsku nebo v ATZ: pozorovat ostatní letištní provoz za účelem vyhnutí se srážce zařadit se do letištního okruhu nebo se mu vyhnout řídit se publikovanými postupy a v řízeném okrsku instrukcemi ATC Letištní provoz (Aerodrome traffic) Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na letištním okruhu, vstupuje do něj nebo jej opouští.

8 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadlo, které přilétává na neřízené letiště nebo z něho odlétává, je povinno dodržet publikované parametry letištního okruhu, pokud informace přijatá ze stanoviště AFIS nestanoví jinak. V případě, že parametry letištního okruhu nejsou známy, letadlo musí provádět všechny zatáčky doleva při přiblížení na přistání nebo po vzletu. Stanoviště AFIS (AFIS unit) Stanoviště, které poskytuje letištní letovou informační a pohotovostní službu na neřízeném letišti a v ATZ.

9 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letištní okruh parametry stanovené v AIP

10 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadlo, které přilétává na neřízené letiště nebo z něho odlétává, je povinno používat pro vzlet a přistání dráhu podle následujícího V provozní době letiště: Podle informace získané od stanoviště AFIS. Pilot musí žádat stanoviště AFIS o souhlas se změnou dráhy, nevyhovuje-li mu určená dráha v používání. Pilot letadla v nouzi musí oznámit úmysl použít jinou dráhu, než je dráha v používání, umožňují-li to okolnosti. Mimo provozní dobu letiště : Proti směru větru, pokud bezpečnost nebo konfigurace dráhy neurčují, že je preferován jiný směr Podle předcházející domluvy s provozovatelem letiště Podle informací publikovaných v AIP ČR Část III

11 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadlo, které je vybaveno radiostanicí musí na neřízeném letišti a v ATZ, bez ohledu na to, zda je poskytována letištní letová informační služba (AFIS), hlásit na příslušném kmitočtu přiděleném a publikovaném pro jednotlivá letiště svojí polohu, nadmořskou výšku a zamýšlenou letovou nebo pozemní činnost způsobem a v rozsahu, který je uveden dále. Jiná letadla, nacházející se na neřízeném letišti nebo v letištní provozní zóně musí být na poslechu na příslušném kmitočtu a musí využít těchto informací k vyhnutí se srážkám. Letadla musí hlásit: Odlétávající letadla Zahájení pojíždění a činnost po vzletu Úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze (i neaktivní) Vstup na dráhu Vzlet (Piloti vrtulníků, kteří provádějí vzlet z místa stání a piloti kluzáků na místě vzletu na dráze, hlásí jen připravenost ke vzletu) Místo opuštění okruhu Místo opuštění ATZ

12 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadla musí hlásit: Přilétávající letadla Letiště vzletu (není-li totožné s letištěm přistání) Polohu letadla před vstupem do ATZ Místo zamýšleného vstupu do letištního okruhu Polohu po větru Polohu před poslední zatáčkou (base leg) (Na požadavek stanoviště AFIS mohou piloti vynechat hlášení poloh po větru a před poslední zatáčkou případně hlásit jiné polohy v ATZ. Polohy po větru a před poslední zatáčkou se nehlásí, provádí-li letadlo přímé přiblížení.) Polohu na konečném přiblížení finále Nezdařené přiblížení (opakování okruhu) Úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze (i neaktivní) Uvolnění dráhy v noci, nebo je-li další známý provoz ve fázi konečného přiblížení - finále

13 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadla musí hlásit: Letadla prolétávající ATZ Místo a nadmořskou výšku zamýšleného vstupu do ATZ a výstupu z ATZ; nebo Vzdálenost, zeměpisný směr od letiště, trať a nadmořskou výšku, která má být letěna uvnitř ATZ

14 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Hlášení výšky v ATZ: Vertikální poloha letadla v ATZ, musí být vyjádřena nadmořskou výškou podle nastavení výškoměru na letištní QNH. Letadlo, které přilétává do ATZ mimo provozní dobu letiště, nastavuje výškoměr na regionální QNH. Vertikální poloha letadla prolétávajícího ATZ může být vyjádřena nadmořskou výškou podle nastavení výškoměru na regionální QNH QNH Nastavení na tlak přepočtený na hladinu moře, po přistání na letišti ukazuje nadmořskou výšku letiště REG QNH Regionální QNH Nejnižší naměřené QNH pro určitou oblast (FIR)

15 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Poskytování AFIS: Pilot letadla provádějící let v noci, letový výcvik k získání průkazu způsobilosti pilota letounů v rámci místní letové činnosti na neřízeném letišti smí provádět takovou činnost pouze v případě, že je poskytována letištní letová informační služba.

16 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Lety VFR, které: Letí ve vzdušném prostoru tříd B, C a D Tvoří součást letištního provozu na řízených letištích Letí jako zvláštní let VFR jsou předmětem letového povolení, které musí obdržet od služby řízení letového provozu Služba řízení letového provozu (Air traffic control service) Služba poskytovaná za účelem: a) zabraňovat srážkám 1) mezi letadly a 2) na provozní ploše mezi letadly a překážkami b) udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu

17 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Letové povolení na řízený let nebo na jeho část se musí získat vždy před jeho zahájením. Podání letového plánu a jeho aktivací Předáním informací za letu Poznámka: Podle ICAO je třeba na každý řízený let podat letový plán, ale existují národní vyjímky (např. ČR, SR, GER atd.) Řízený let (Controlled flight) Jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení.

18 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Letové povolení Povolení se vydávají výhradně pro urychlení toku a zajištění rozstupů letového provozu a zakládají se na známých provozních podmínkách, ovlivňujících bezpečnost provozu letadel Letová povolení neopravňují pilota porušit žádný předpis k zajištění bezpečnosti létání nebo k jakémukoli jinému účelu, žádná povolení nezbavují velitele letadla jakékoli odpovědnosti v souvislosti s možným porušením používaných pravidel a předpisů

19 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Letové povolení Není-li letové povolení pro velitele letadla vhodné, letová posádka může žádat a je-li to proveditelné, obdržet opravené povolení Mez povolení se musí vyjádřit názvem příslušného význačného bodu nebo letiště nebo hranicí řízeného prostoru Mez povolení (Clearance limit) Bod, ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení

20 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Opakování povolení Letová posádka musí zopakovat řídícímu letového provozu části letového povolení a příkazů související s bezpečností, která jsou vyjadřována hlasovou komunikací. Následující položky musí být vždy zopakovány: Traťová povolení Povolení a příkazy pro vstup, přistání, vzlet z/od, vyčkávání v blízkosti křižování a zpětné pojíždění po kterékoli dráze Dráha v používání, nastavení výškoměru, kódy SSR, příkazy o hladině, kurzu, rychlosti a převodní hladině Řídící musí poslouchat opakování, aby se ujistil, že povolení nebo příkazy byly letovou posádkou správně potvrzeny a musí okamžitě opravit jakékoli chyby, které se při opakování objeví.

21 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště Řízené letiště (Controlled aerodrome) Letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována služba řízení letového provozu.

22 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně Řízené vydávají letiště povolení (Controlled aerodrome) Letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována služba řízení letového provozu. Letadlo zahajuje volání k pojíždění pro odlet. Předává se RWY v používání a povolení k pojíždění. Dále letadlo zde, nebo během pojíždění obdrží letové povolení.

23 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení V případě konfliktního provozu bude odlétávající letadlo vyčkávat v této poloze.

24 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se vydává povolení ke vzletu, jestliže to není proveditelné v poloze 2.

25 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se podle vhodnosti vydává povolení k přistání.

26 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se vydává povolení k pojíždění na odbavovací plochu.

27 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se vydávají pokyny k parkování, jeli to nezbytné.

28 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Příklad letu na LKPR z LKBE

29 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Příklad letu na LKPR z LKBE

30 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let nebo jeho část, kde se poskytuje služba řízení letového provozu V ČR je možno létat na a z řízených letišť bez podání letového plánu za dodržení platných vydaných postupů

31 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu. Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let prováděný v určených vzdušných prostorech nebo do nich směřující nebo letící na určených tratích, když tak požaduje příslušný úřad ATS k usnadnění poskytování letové informační, pohotovostní služby a služby pátrání a záchrany

32 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu. Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let prováděný v určených vzdušných prostorech nebo do nich směřující nebo letící na určených tratích, když tak požaduje příslušný úřad ATS k usnadnění koordinace s příslušnými vojenskými stanovišti nebo se stanovišti letových provozních služeb sousedních států, aby se zabránilo možné potřebě zakročování za účelem identifikace

33 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu. Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let přes mezinárodní hranice Poznámka: může existovat vzájemná dohoda mezi dvěma státy, kdy se plán předkládat nemusí

34 Letový plán Letový plán se musí předložit před odletem ohlašovně letových provozních služeb nebo za letu musí být vyslán příslušnému stanovišti letových provozních služeb nebo řídící radiové stanici letadlo-země Výraz "letový plán" znamená buď úplné informace ve všech polích obsažených v letovém plánu zahrnující celou trať letu nebo jen omezené informace na menší část letu, na kterou se požaduje získání povolení, například na vzlet nebo přistání z řízeného letiště Letový plán na let, kterému má být poskytována služba řízení letového provozu nebo letová poradní služba, se musí předložit nejméně šedesát minut před odletem, při podávání za letu se musí podat 10 min před vstupem do prostoru, kde je požadován

35 Letový plán Změny v letovém plánu Všechny změny letového plánu podaného na řízený let VFR, musí být co nejdříve ohlášeny příslušnému stanovišti letových provozních služeb. Na ostatní lety VFR se musí příslušnému stanovišti letových provozních služeb oznámit co nejdříve význačné změny letového plánu Dodržování letového plánu Letadlo musí dodržovat platný letový plán nebo příslušné části platného letového plánu pro řízený let, pokud si nevyžádá a nezíská povolení změny od příslušného stanoviště řízení letového provozu nebo pokud vzniklý stav nouze si nevynutí okamžitou reakci letadla. V takovém případě, jakmile to okolnosti dovolí, musí být příslušnému stanovišti řízení letového provozu oznámeno, jaká byla provedena opatření a že tato opatření byla vynucena stavem nouze

36 Formulář letového plánu Vyplněný formulář se předá na ARO Nebo se podá telefonicky (např. Ruzyně briefing: ) Nejpozději hodinu před letem

37 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety vyplňujte od pole 7, záhlaví vyplňuje odesilatel (ARO) vyplňujte údaje od první volné kolonky, nevyplněné kolonky nechte volné časové údaje uvádějte v UTC čtyřmi číslicemi (HHMM) Výrazem "letiště", pokud je použit v letovém plánu, se rozumí také jiná místa než letiště, která mohou být použita určitými druhy letadel, např. SLZ, vrtulníky nebo balóny

38 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 7 IDENTIFIKACE LETADLA Poznávací značka letadla, když volací znak letadla užívaný při radiotelefonním spojení je shodný s poznávací značkou letadla

39 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 8 PRAVIDLA LETU A DRUH LETU kategorie pravidel letu: V - VFR druh letu: G - všeobecné letectví X - v případě jiných než výše uvedených kategorií např. výcvik (upřesněte poznámkou v poli 18)

40 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 9 POČET A TYP LETADEL A KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU Kategorie turbulence v úplavu, podle schválené vzletové hmotnosti: H - těžká nad 136tun M - střední od 7tun do 136tun L - lehká do 7tun

41 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 9 POČET A TYP LETADEL A KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU počet letadel : počet letadel, je-li vyšší než jedna. (pokud je jedno, necháváme prázdné) typ letadla ( 2 až 4 znaky): označení letadla jak je uvedeno v Aircraft Type Designators (ICAO Doc 8643, C152, C172, SR22 nebo ZZZZ, nebylo-li označení přiděleno nebo v případě skupinových letů sestávajících z více než jednoho typu,(v poli 18 uveďte: TYP/ počet (počty) a typ(y) letadel)

42 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 10 VYBAVENÍ - vybavení pro radiové spojení, navigační a přibližovací prostředky: N - není žádný COM/NAV/přibližovací prostředek pro letěnou trať nebo není provozuschopné S - standardní provozuschopné COM/NAV/přibližovací vybavení pro letěnou trať (uvažuje se: VHF rádio, ADF, VOR, ILS, nepředepsal-li příslušný úřad ATS jinak)

43 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 10 VYBAVENÍ - vybavení pro radiové spojení, navigační a přibližovací prostředky: A/NEBO uveďte jedno nebo více z následujících písmen k označení vybavení, které je k dispozici a v provozu: Příklady vybavení: D - DME F - ADF G - GNSS L - ILS O - VOR V - VHF RTF Příklady vybavení: VO C SDG S N N Za lomítkem odpovídač, jedno z následujících písmen: N - NIL A - Mód A C - Mód C S - Mód S, s vysíláním tlakové hladiny a identifikace letadla

44 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 13 LETIŠTĚ ODLETU A ČAS Letiště odletu: ICAO čtyřpísmenná směrovací značka letiště odletu LKLT, LKTB NEBO ZZZZ pokud letiště nemá přidělenou ICAO směrovací značku (v poli 18 uveďte DEP/ letiště odletu) Čas: U letového plánu podaného před odletem předpokládaný čas zahájení pojíždění

45 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 13 LETIŠTĚ ODLETU A ČAS Letiště odletu: ICAO čtyřpísmenná směrovací značka letiště odletu LKBE, LKHK, LKLT NEBO ZZZZ pokud letiště nemá přidělenou ICAO směrovací značku (v poli 18 uveďte DEP/ letiště odletu) Čas: U letového plánu podaného před odletem předpokládaný čas zahájení pojíždění (EOBT)

46 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Cestovní rychlost: Pravá vzdušná rychlost (TAS) pro první nebo celou cestovní část letu: V námořních mílích za hodinu N0090 Nebo v kilometrech za hodinu K0160

47 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Cestovní hladina: Plánovaná cestovní hladina pro první část trati nebo pro celou letěnou trať: VFR pro neřízený let VFR (v ČR dofl95) Nadmořská výška ve stovkách stop A045, A100 Letová hladina F090, F120 Nadmořská výška v desítkách metrů M0840 Standardní metrická hladina v desítkách metrů S1130

48 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Neuvádí se zde DEP a DEST, uvádí se standardní odletová trať, bod přechodu na trať (koncový bod standartní odletové tratě, trať letu jak je uvedeno níže, počáteční bod příletové tratě Pokud není publikována standartní příletová, nebo odletová trať uvádí se zkratka DCT Uveďte body obvykle vzdálené od sebe ne více než 30 minut doby letu nebo 370 km (200 NM), včetně každého bodu, nad nímž se plánuje změna rychlosti nebo hladiny, změna tratě nebo změna pravidel letu

49 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Mezi jednotlivými body uveďte označení tratě ATS nebo zkratku DCT, pokud se let neplánuje po trati ATS Zkratka DCT se neuvádí u bodů určených zeměpisnými souřadnicemi nebo směrem a vzdáleností Používejte výhradně následující výrazy aoddělte každou položku mezerou: Trať ATS (2 až 7 znaků) Kódové označení tratě nebo části tratě, jak je to vhodné, kódové označení standardní odletové nebo příletové tratě BODAL2E, E1, W32, ADRIA 1

50 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Používejte výhradně následující výrazy a oddělte každou položku mezerou: Význačný bod (2 až 11 znaků) Kódové označení (2 až 5 znaků) přidělené bodu TANGO, VOZ, ADLET nebo jestliže kódové označení nebylo přiděleno, použijte jeden z následujících způsobů: Stupně zeměpisných souřadnic (7 znaků) 46N078W Stupně a minuty zeměpisných souřadnic (11 znaků) 4620N07805W Směr a vzdálenost od navigačního prostředku (obvykle VOR) se skladbou: NÁZEV ZAŘÍZENÍ(2 až 3 znaky)radiál(3 číslice)vzdálenost V NM(3 číslice) VOZ080120, NER19002

51 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ U neřízených letů VFR se v praxi udávají jako body i názvy měst, ICAO označení letišť atd. (Nad FL95 se v ČR musí lety VFR plánovat po letových tratích ATS) POZOR: NEMUSÍ TO TAK PLATIT V JINÝCH STÁTECH

52 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Změna rychlosti nebo hladiny (maximálně 21 znaků) Bod, ve kterém je plánována změna rychlosti, (5 % TAS nebo 0,01 Mach nebo větší) nebo změna hladiny, za nímž následuje lomítko a cestovní rychlost a cestovní hladina, bez mezery mezi nimi, i když se změní třeba jen jedna z těchto hodnot.(body, rychlosti a hladiny se uvádí ve formátu, který byl popsán výše) MORKO/N0140F110, ADLET/K0260A045

53 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 16 LETIŠTĚ URČENÍ A CELKOVÁ VYPOČÍTAN DOBA LETU, NÁHRADNÍ LETIŠTĚ uveďte celkovou vypočítanou dobu letu HHMM v UTC 0230 náhradní letiště (maximálně 2) ICAO čtyřpísmenná směrovací značka náhradního letiště LKLT, LKTB NEBO ZZZZ pokud letiště nemá přidělenou ICAO směrovací značku (v poli 18 uveďte ALTN/ náhradní letiště) Celková vypočítaná doba letu (Total PEČLIVĚ SI SPOČÍTEJTE PALIVO(Z DESTINATION estimated MUSÍTE elapsed DOLETĚT time) DO DESTINANTION ALTERNATE, PLUS MUSÍ ZBÝT REZERVA 45 minut) Pro lety podle VFR vypočítaná doba od vzletu do příletu nad letiště určení.

54 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 1) DOF/datum odletu ve formátu RRMMDD, pokud je letový plán podáván více než 24h před EOBT 2) EET/význačné body, nebo hranice FIR a doby letu k těmto bodům od času vzletu EET/LZBB 0125 HODONÍN

55 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 3) OPR/název provozovatele, když není zřejmý z identifikace letadla uvedené v poli 7 OPR/Flight School 4) STAYINFO1/vysvětlivka k prováděné činnosti ke STAY indikátoru v poli 15 se stejným pořadovým číslem STAYINFO1/Training APCH LKKV

56 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 5) TYP/typ (typy) letadla (letadel), kterým předchází počet letadel je-li nutné, pokud je v poli 9 uvedeno ZZZZ TYP/EV97 EUROSTAR 6) DEP/název letiště odletu, pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ

57 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 7) DEST/název letiště určení, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ 8) ALTN/název náhradního letiště, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ

58 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 9) RMK/jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči, pokud jsou požadovány příslušným úřadem ATS nebo se považují za nutné RMK/Training FLT

59 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE E/ množství paliva v hodinách a minutách HHMM P/ celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě, uveďte TBN (bude oznámeno), není-li v čase podání znám celkový počet osob

60 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE E/ množství paliva v hodinách a minutách HHMM P/ celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě, uveďte TBN (bude oznámeno), není-li v čase podání znám celkový počet osob

61 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Nouzové a záchranné vybavení Škrtněte každé záchranné, které není k dispozici Vysvětlivky k R (rádia): škrtněte U, když UHF na kmitočtu 243,0 MHz není k dispozici škrtněte V, když VHF na kmitočtu 121,5 MHz není k dispozici škrtněte E, když nouzový polohový vysílač (ELT) není k dispozici

62 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A/ barva letadla a jeho význačné značení N/ škrtněte označení N, když nejsou poznámky, nebo uveďte jakékoli jiné záchranné vybavení a jakékoli další poznámky týkající se záchranného vybavení C/ jméno velitele letadla PODAL/ název stanoviště, instituce, osoby, která podává letový plán

63 Ukončení letového plánu V praxi Přistání se musí oznámit osobně, radiotelefonicky nebo datovým spojem co nejdříve příslušnému stanovišti letových provozních služeb na letišti příletu Nebo byl-li letový plán podán jen na část letu(ne na konečnou) musí být ukončen příslušným hlášením. Nebo není-li na letišti příletu stanoviště letových provozních služeb, musí se hlášení o přistání, je-li požadováno, podat v nejkratší možné době po přistání nejrychlejšími dosažitelnými prostředky nejbližšímu stanovišti letových provozních služeb (např. telefonem) Nebo pokud je známo že na zemi nebude možnost předat informaci o přistání je možné hlášením o přistání těsně před přistáním

64 Ukončení letového plánu V praxi Mimo mezinárodní lety je možné letový plán zrušit za letu Na řízeném letišti automaticky ukončí letový plán služba řízení letového provozu Po přistání na neřízeném letišti je nejsnazší zavolat co nejdříve (do 30 minut) na tel

65 Pohotovostní služba Poskytuje se: Všem letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu Pokud je to proveditelné, všem ostatním letadlům, která mají podaný letový plán nebo letadlům, jinak známým letovým provozním službám Znamená to tedy i to, že pokud stanovišti AFIS oznámíme dobu návratu a do 30 min od této doby nepřistaneme, mělo by toto stanoviště vyhlásit údobí nejistoty, jak bude popsáno dále. Kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je předmětem protiprávního činu.

66 Pohotovostní služba Údobí nejistoty INCERFA Během údobí nejistoty záchranné koordinační středisko spolupracuje s oblastním střediskem řízení letového provozu a jinými příslušnými orgány tak, aby došlé zprávy mohly být co nejrychleji vyhodnoceny. Vyhlašuje se pokud: nedošla žádná zpráva z letadla během třiceti minut po čase, kdy měla být přijata nebo od doby, kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o navázání spojení s takovým letadlem, podle toho, co nastane dříve když letadlo nepřiletělo do 30 minut, od vypočítaného času příletu naposledy oznámeného nebo vypočítaného stanovištěm letových provozních služeb, podle toho co nastane později s výjimkou, kdy není pochyb o bezpečnosti letadla a všech osob na palubě Pokud po příletu do 30 minut není ukončen letový plán bude údobí nejistoty vyhlášeno

67 Pohotovostní služba Údobí pohotovosti - ALERFA Nastane-li údobí pohotovosti, záchranné koordinační středisko uvede okamžitě do pohotovosti příslušné orgány a záchranné jednotky a podle plánu pátrání pro danou oblast provede potřebná opatření Vyhlašuje se pokud: Po údobí nejistoty, následné pokusy o navázání spojení s letadlem byly neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly nové zprávy o letadle Letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno Byla přijata informace, která naznačuje že provozní způsobilost letadla se zhoršila, ale ne do té míry, aby bylo pravděpodobné vynucené přistání Je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem protiprávního činu

68 Pohotovostní služba Údobí tísně - DISTRESFA Je-li předpoklad, že letadlo je v tísni, nebo nastalo-li údobí tísně, záchranné koordinační středisko zahajuje prostřednictvím záchranných jednotek činnost Určuje polohu letadla Vymezuje oblast pátrání Vyrozumívá provozovatele (vlastníka) letadla a dle potřeby sousední záchranná koordinační střediska a příslušné oblastní středisko řízení letového provozu Dle možností žádá jiná letadla, služby nebo jednotky, aby udržovaly poslech na tísňových kmitočtech (121,5 a 406 MHz), pomohly letadlu v tísni a informovaly záchranné koordinační středisko o situaci Na základě získaných zpráv sestavuje plán pátrání a záchrany a podle něj řídí operaci, podle okolností mění již vydané pokyny Vyrozumívá stát zápisu letadla do rejstříku a příslušný orgán pro šetření leteckých nehod nebo letecký úřad.

69 Pohotovostní služba Údobí tísně - DISTRESFA Vyhlašuje se pokud: Po údobí pohotovosti, další neúspěšné pokusy navázat spojení s letadlem a rozsáhlé dotazy ukazují, že letadlo je pravděpodobně v tísni Se předpokládá, že palivo na palubě je vyčerpáno a jeho zásoba nepostačuje letadlu k bezpečnému dokončení letu Došla zpráva, která udává, že provozní způsobilost letadla se zhoršila natolik, že je pravděpodobné vynucené přistání Došla zpráva nebo je přiměřeně jisté, že letadlo hodlá provést nebo provedlo vynucené přistání, vyjma, kdy je přiměřeně jisté, že letadlu a všem osobám na palubě nehrozí vážné bezprostřední nebezpečí a nepožadují okamžitou pomoc

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1285/2003-220-SP/1 ze dne 5.12.2003 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

Sportovní řád FAI. Dodatek A k Dílu 3 Kluzáky PRAVIDLA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA A KONTINENTŮ V PLACHTĚNÍ TŘÍDA D (KLUZÁKY)

Sportovní řád FAI. Dodatek A k Dílu 3 Kluzáky PRAVIDLA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA A KONTINENTŮ V PLACHTĚNÍ TŘÍDA D (KLUZÁKY) Sportovní řád FAI Dodatek A k Dílu 3 Kluzáky PRAVIDLA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA A KONTINENTŮ V PLACHTĚNÍ TŘÍDA D (KLUZÁKY) včetně třídy DM (motorové kluzáky) Vydání 2011 Tento dodatek je platný od 1. října

Více

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING VYUŽITÍ SSR MÓDU S PRO ŘÍZENÍ

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK)

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK) Stránka 1 z 42 Číslo výtisku / počet výtisků: 1/1 LETIŠTNÍ ŘÁD Letiště Hradec Králové (LKHK) Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval Farkaš D AFIS 31.1.2015 Pro QMS uvolnil Kvítek MK, MB 31.1.2015 Schválil

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více