Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)"

Transkript

1 Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika a význam uvedených věd - Meteorologické a klimatologické prvky a jevy, způsoby jejich měření a záznamu, možnosti využití - Fenofázi, příklad sezónních fenofází vybrané plodiny/rostliny, význam fenologických pozorování - Provázanost počasí, podnebí a fenologie 2. Světelné záření a teplota jako významný ekologický faktor u rostlin - Obecná charakteristika faktorů, definice a vysvětlení základních pojmů (FAR, sluneční spektrum, skleníkový efekt, UV záření, tepelná radiace, albedo) - Vliv těchto faktorů na život a ekologii rostlin a praktické využití při pěstování rostlin (fáze růstu a vývoje, fotoperiodicita, etiolizace, zimovzdornost, jarovizace, heliotropismus, rozdělení rostlin podle nároků na teplo a světlo) 3. Světelné záření a teplota jako významný ekologický faktor u živočichů - Obecná charakteristika faktorů, definice a vysvětlení základních pojmů (solární konstanta, sluneční spektrum, skleníkový efekt, UV záření, tepelná radiace, albedo) - Vliv těchto faktorů na život a ekologii živočichů; praktické využití a regulace při chovu zvířat (pigmentace, fotoperiodicita a teplota a jejich vliv na chování a životní cykly živočichů) 4. Problematika využití vody v průmyslu a zemědělství - Rozdělení, charakteristika a význam jednotlivých zdrojů vody - Význam vody a využití v potravinářském průmyslu a energetice - Význam vody a využití v zemědělství (pěstování plodin, plantáže, chov a pastva) - Význam vody a využití v zahradnické produkci - Ochrana vody, celosvětové problémy ve využívání vody v uvedených odvětvích 5. Klasifikace půd a půdní úrodnost - Definice a charakteristika základních půdních typů mírného pásma - Definice a charakteristika základních půdních druhů mírného pásma - Vymezení základních pojmů půda, ornice, zemina, substrát - Vhodnost jednotlivých typů pro pěstování konkrétních plodin/kultur, definice půdní úrodnosti - Charakteristika humusu jako složky půdy, popis jeho vzniku, funkce, významu a možnosti ochrany/zvyšování v půdě 6. Substráty, zeminy a kompost - Charakteristika pojmů - Příklady, popis a využití základních druhů zahradnických zemin (organické, minerální) - Substráty - příklady, využití, vlastnosti - Technologie výroby kompostu a jeho využití

2 7. Způsoby zpracování půdy - Historické postupy obdělávání a využívání půdy (žďáření, trojpolní systém, osevní sledy, význam střídání plodin) - Způsoby základního zpracování půdy, jejich charakteristika, využitelná technika, význam a příklady použití, termíny - Předseťové zpracování půdy (způsoby, význam, příklady), kultivace půdy s plodinami 8. Herbologie (plevele) - Charakteristika a význam nauky - Rozdělení, význam, zástupci a způsoby šíření plevelů - Možnosti regulace plevelů - techniky a metody, ochrana prostředí 9. Rozmnožování rostlin - Rozdělení a charakteristika jednotlivých způsobů množení rostlin - Generativní množení (popis, techniky, využití, příklady, úprava osiva) - Vegetativní způsoby množení (způsoby, příklady použití, přímé a nepřímé metody, podmínky pro zakořeňování) - Meristematické množení (in vitro) - vysvětlení pojmu, základní princip tohoto způsobu množení, potřebné vybavení, využití v praxi, možnosti využití v záchraně ohrožených druhů 10. Využití biotechnologií v oblasti ochrany rostlin a kultur - Základní pojmy (ochrana rostlin, integrovaná ochrana, prognóza v ochraně) - Rozdělení metod ochrany rostlin (přímé a nepřímé) - Biologické metody ochrany (bioagens, příklady přípravků, výhody, nevýhody, inokulativní a inundativní metody aplikace bioagens, příklady), vztah k ochraně prostředí - Ostatní způsoby biotechnických a biofyzikálních metod ochrany a prevence (příklady, využití) 11. Suroviny a zdroje - Základní pojmy a rozdělení (obnovitelné a neobnovitelné) - Technologie získávání (těžby) surovin, další úpravy, možnosti snižování plýtvání zdroji a surovinami, náhrady za komerční suroviny - Celosvětová a národní problematika získávání a nakládání se surovinami 12. Energie z neobnovitelných zdrojů - Základní charakteristika, princip přeměny energie, dopady na ŽP, obecné klady a zápory zisku energie z těchto zdrojů, odpadní produkty technologií, možnosti zlepšování a úspory přeměny surovin na energii - Příklady těžby surovin pro energetické účely, příklady elektráren (rozdělení), budoucnost 13. Energie z obnovitelných zdrojů - Základní charakteristika, princip přeměny energie, dopady na ŽP, obecné klady a zápory zisku energie z těchto zdrojů, možnosti zlepšování a úspory přeměny surovin na energii - Příklady elektráren (rozdělení), budoucnost - Biotechnologie v energetice a dopravě (biopaliva, bioplyn) - charakteristika, význam a využití, technologie výroby, suroviny pro výrobu, efektivita a perspektiva, využívání a legislativa v EU

3 14. Rostlinná výroba a pěstování plodin (polní a luční obhospodařování) - Základní polní plodiny, rozdělení, charakteristika skupin a význam - Technologie pěstování - jednotlivé skupiny a konkrétní plodiny, sestavování osevních postupů - Obecný vliv pěstování polních plodin a obhospodařování luk na ŽP a dopady na půdu a její vlastnosti, ekologicko-zemědělské principy pěstování - Vztah rostlinné a živočišné výroby, současná situace a trendy polního zemědělství 15. Živočišná výroba - Rozdělení, charakteristika a význam jednotlivých skupin chovných zvířat - Stájový a venkovní chov dobytka, pastevectví - Ekologicko-zemědělské principy chovu, welfare zvířat - Vliv chovu zemědělských zvířat na půdu a obecně ŽP - Vztah rostlinné a živočišné výroby, současná situace a trendy chovu zvířat v ČR a EU - Základní produkty živočišné výroby, jejich rozdělení a význam ve výživě člověka 16. Biotechnologie v oblasti transgenozí - Základní pojmosloví v oblasti genetického inženýrství, pojmy transgenoze, transgenní organismus, geneticky modifikovaný organismus (dále GMO), gen, genom, genofond - Význam a základní princip tvorby GMO, legislativa užívání a prodeje GMO a potravin z GMO (EU a ČR) - Možné negativní dopady GMO na ŽP - Zisk GM rostlin - postupy, metody přenosu genu(ů), hlavní světové potraviny, perspektiva a hrozby, příklady dalšího rozvíjení problematiky (cíle) - GM živočichové - postupy, metody, hlavní oblasti využití, cíle, perspektiva, problematika - Klonování - pojmy, princip, význam a možnosti využití u rostlin, živočichů a člověka, kmnenové buňky, otázka zákona a etiky 17. Potravinářské biotechnologie - sladařství, pivovarnictví, vinohradnictví a vinařství - Obecné pojmy z oblasti fermentací (alkoholové, octové a mléčné kvašení), význam, využití, mikroorganismy jednotlivých typů fermentací (bakterie, kvasinky, kontaminující organismy) - Technologie pivovarnictví a sladařství, pojmy, postupy, suroviny, hlavní a vedlejší produkty, odpady, stav v ČR - Technologie výroby vína (jednotlivé typy vín - bílá, růžová, červená, klarety, perlivá, sekty), suroviny, označování vín dle zbytkového cukru, oblasti pěstování révy vinné v Evropě a ve světě 18. Potravinářské biotechnologie - technologie mléčného průmyslu, technologie výroby octa a lihu - Obecné pojmy z oblasti fermentací (alkoholové, octové a mléčné kvašení), význam, využití, mikroorganismy jednotlivých typů fermentací (bakterie, kvasinky, kontaminující organismy) - Technologie mléčného kvašení - základní pojmy, techniky výroby základních kategorií (mléko, kysané mléčné výrobky, sýry), suroviny - Technologie, suroviny a vedlejší produkty výroby kyseliny octové (octa) a lihu

4 19. Technologie výroby cukru - Technologický postup extrakce, výroby a rafinace cukru - Základní suroviny a rostliny využívané při výrobě cukru - Další úprava a využití cukru, cukr ve výživě obyvatel - Historie a současnost cukrovarnictví v ČR 20. Pekařské technologie - Základní technologické postupy výroby světlého a tmavého pečiva, cereální a celozrnné produkty - Vstupní suroviny - Rozdělení produktů - Význam jednotlivých produktů a jejich složek (surovin) z pohledu výživy obyvatel 21. Základní zahradnické odvětví - Charakteristika základních zahradnických odvětví - květinářství, zelinářství, ovocnářství, vinohradnictví, okrasné školkařství a zahradní tvorba (sadovnictví) - Další rozdělení odvětví na specializace (příklady) - Činnost jednotlivých odvětví, produkce, současný stav v ČR a ve světě - Význam jednotlivých odvětví pro výživu obyvatel a tvorbu obytného prostředí 22. Květinářská produkce - rostliny pro exteriéry - Charakteristika venkovní květinářské produkce - Popis, technologie pěstování, údržba a využití jednotlivých skupin venkovních rostlin - letničky pravé a nepravé, balkónové květiny, dvouletky, trvalky (xerofyty, mezofyty, hydrofyty, hygrofyty, okrasné traviny, sukulenty, kapradiny, cibulnaté, hlíznaté a cibulohlíznaté trvalky) - Konkrétní zástupci v jednotlivých kategoriích, stručný popis, ekologicko-pěstitelské nároky - Význam v tvorbě obytného prostředí 23. Květinářská produkce - rostliny pro interiéry - Charakteristika skleníkové květinářské produkce - Popis, technologie pěstování, údržba a využití jednotlivých skupin rostlin - hrnkové rostliny okrasné listem, hrnkové rostliny okrasné květem, květiny k řezu, rychlené rostliny, palmy, kaktusy - Konkrétní zástupci v jednotlivých kategoriích, stručný popis, ekologicko-pěstitelské nároky - Význam pro lidskou společnost 24. Zelinářská produkce - Charakteristika zahradního odvětví, popis činnosti, význam ve výživě lidské společnosti, nutriční hodnota zeleniny - Rozdělení zeleniny do hlavních skupin, uvedení zástupců - Příklady technologie pěstování zeleninových druhů (polní i skleníková produkce) - Ovocnářská produkce - Charakteristika odvětví, popis činnosti, význam ve výživě lidské společnosti, nutriční hodnota ovoce (příklady) - Rozdělení ovoce do hlavních skupin s uvedením příkladů, uvedení nároků jednotlivých zástupců ovocných dřevin - Technologie pěstování vybraného druhu, rozmnožování ovocných dřevin

5 25. Produkce okrasných dřevin a jejich využití - Charakteristika okrasných školek, vybavení okrasné školky, jednotlivé části - Charakteristika pěstovaných dřevin (typy školkařských výpěstků), technologie pěstování, rozdíl mezi okrasnou a lesní školkou, základní způsoby množení dřevin - Využití okrasných dřevin v zahradní a krajinné tvorbě - Popis a nároky vybraných zástupců pěstovaných dřevin

EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011

EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011 EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011 1. Předmět a členění ekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy. 2. Potřeba, statek, služba, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2005 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2007 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2006

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2006 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2006 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2008 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA 213/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. dubna 2004, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. 1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. Tato brožura hodnotí dopady ekologického zemědělství na biodiverzitu ve srovnání s konvenčním

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Kolonicny, Pavel Janásek Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy Projekt je spolufinancován

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více