Spotřebitel si je vědom toho, že uvedený spor rozhodne jeden rozhodce a to :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitel si je vědom toho, že uvedený spor rozhodne jeden rozhodce a to :"

Transkript

1 Poučení klienta spotřebitele o následcích uzavření rozhodčí doložky Toto poučení je přílohou rozhodčí smlouvy, která bude uzavřena mezi podnikatelem - společností FINFAST s.r.o., IČ: , zapsaná v OR sp. zn. C vedená u Městského soudu v Praze se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 - Nové Město, a jejím klientem spotřebitelem jako příjemcem úvěru - úvěrovaným. Toto poučení je průkazem o tom, že podnikatel poskytl s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí smlouvy spotřebiteli veškerá náležitá vysvětlení, na základě kterých byl spotřebitel schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí smlouvy (doložky) nastat. Veškerá vysvětlení jsou zachycena v následujícím zápisu. Spotřebitel si je vědom toho, že veškeré spory mezi ním a podnikatelem (minulé, současné i budoucí) bude na základě rozhodčí doložky obsažené v rozhodčí smlouvě rozhodovat soukromá fyzická osoba a že tato osoba bude muset být způsobilá k právním úkonům, bezúhonná (podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen) a získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu a případně splňuje další zákonem stanovené podmínky. Spotřebitel si je vědom toho, že uvedený spor rozhodne jeden rozhodce a to : Mgr. Marek Čermák, nar , zapsaný v seznamu advokátních koncipientů ČAK pod číslem Vrchlického 634, Roztoky. Doručovací adresa: Mgr. Marek Čermák, pošta Roztoky u Prahy , PO BOX č.24. Spotřebiteli je zřejmé, že spory mezi ním a podnikatelem tedy nebudou řešeny před obecnými soudy v rámci soudního řízení, ale před rozhodcem, tzn. soukromou fyzickou osobou, která spor projedná a rozhodne ve formě rozhodčího nálezu, který je postavený na roveň rozsudku soudu. Znamená to, že rozhodčí nález je pro strany sporu závazný a strany sporu musí splnit vše, co je jim tímto rozhodčím nálezem uloženo a pokud tak neučiní ve lhůtě stanovené v rozhodčím nálezu, může být proti nim na základě tohoto rozhodčího nálezu soudem nařízena exekuce. Spotřebitel si je vědom toho, že místem konání rozhodčího řízení je sídlo rozhodce a probíhá písemnou formou. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodčí smlouva bude upravovat dohodu o postupu, kterým rozhodce rozhodčí řízení povede. Pokud nějaká otázka řízení nebude upravena v rozhodčí smlouvě, bude rozhodce v řízení postupovat způsobem, který bude považovat za vhodný a povede rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu, a to s přiměřenou aplikací ustanovení občanského soudního řádu. Rozhodce však bude vždy povinen se řídit právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele a nesmí rozhodovat ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce v rozhodčím řízení bude aplikovat stejně jako soudce v soudním řízení podle občanského soudního řádu. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodčí doložka se vztahuje jak na práva ze závazkových vztahů mezi podnikatelem a spotřebitelem přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahu, jakož i na práva s těmito právními vztahy související. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodčí doložka váže právní nástupce jejích stran, tzn. že spory z právních vztahů mezi spotřebitelem a podnikatelem se budou řešit v rozhodčím řízení i tehdy, pokud místo spotřebitele nebo podnikatele do vztahu mezi nimi nastoupí jiná osoba. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodce je vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

2 Spotřebitel si je vědom toho, kdo má být nebo byl určen nebo jmenován rozhodcem, musí bez odkladu stranám nebo soudu oznámit všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl jako rozhodce vyloučen. Spotřebitel si je vědom toho, že již určený nebo jmenovaný rozhodce, u něhož vyšly najevo okolnosti, pro které je vyloučen z projednání a rozhodnutí sporu, je povinen se funkce rozhodce vzdát; nevzdá-li se, bude o jeho vyloučení rozhodovat dohodnutá osoba.. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodčí řízení bude zahájeno dnem, kdy jeden z účastníků podá žalobu jmenovanému rozhodci. Určený rozhodce v písemném přijetí funkce rozhodce a na žalobu vyznačí den, kdy mu byla žaloba doručena. Rozhodce to učiní z toho důvodu, aby bylo dáno najisto, kdy bylo rozhodčí řízení zahájeno. Spotřebitel si je vědom toho, že v rozhodčím řízení bude rozhodci veškeré písemnosti doručován na adresu: Mgr. Marek Čermák, pošta Roztoky u Prahy , PO BOX č.24. Tato adresa bude pro účely rozhodčího řízení doručovací adresou rozhodce. Spotřebitel si je vědom toho, že mu v souvislosti s rozhodčím řízení a v rozhodčím řízení bude doručováno na adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě (adresa pro doručování). Spotřebitel si je vědom toho, že pokud se na adrese pro doručování přestane z jakýchkoliv důvodů zdržovat, je povinen písemně oznámit změnu adresy do 10 dní ode dne změny adresy pro doručování podnikateli nebo rozhodci. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pokud tak neučiní, bude mu i nadále doručováno na adresu pro doručování uvedenou v rozhodčí smlouvě s tím, že veškeré písemnosti, včetně rozhodčího nálezu, které budou na tuto adresu doručovány, se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v občanském soudním řádu. Spotřebitel si je vědom toho, že podle stejných pravidel bude spotřebiteli doručen též rozhodčí nález. Spotřebitel si je vědom toho, že proti rozhodčímu nálezu vydanému v rozhodčím řízení konaném na základě uzavřené rozhodčí smlouvy (doložky) není přípustné odvolání, ale jeho rozhodnutí může být přezkoumáno soudem v řízení o zrušení rozhodčího nálezu a v exekučním řízení. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodčí nález, u něhož marně uplyne lhůta k podání žádosti o přezkoumání nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný; na základě takového rozhodčího nálezu lze vést výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek účastníka řízení, který v řízení neuspěl. Znamená to, že ten, kdo má podle rozhodčího nálezu splnit nějakou povinnost, a pokud tuto povinnost nesplní ve lhůtě stanovené v rozhodčím nálezu, může být proti němu (jeho majetku) na základě tohoto rozhodčího nálezu soudem nařízena exekuce. Spotřebitel si je vědom toho, že pravidla pro přiznání nákladů řízení se budou řídit zásadou úspěchu ve sporu; náhrada nákladů řízení bude zásadně přiznána tomu, kdo bude mít ve věci úspěch. Přiznanou náhradu nebo její poměrnou část hradí úspěšnému účastníkovi řízení účastník neúspěšný. Na přiznání náhrady nákladů řízení není právní nárok, rozhodce je oprávněn náhradu nákladů ve sporu úspěšné straně nepřiznat. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pokud nebude v rozhodčím řízení úspěšný, může rozhodce zpravidla rozhodnout o tom, že bude spotřebitel povinen poskytovateli úvěru uhradit náklady řízení, které poskytovateli úvěru vznikly. Spotřebitel si je vědom toho, že poplatek za rozhodčí řízení bude povinen zaplatit žalobce při podání žaloby. Rozhodce nebude povinen ve věci jednat a rozhodovat, pokud nebude prokázáno zaplacení poplatku za rozhodčí řízení. Spotřebitel si je vědom toho, že výše poplatku za rozhodčí řízení se stanoví pevnou částou ve výši 2.500,-Kč+DPH Spotřebitel si je vědom toho, že na vrácení již uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení nemají jeho plátci právní nárok. Spotřebitel si je vědom toho, že poplatek za rozhodčí řízení se nevrací ani v případě, kdy by došlo k zrušení rozhodčího nálezu v řízení o zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem, neboť poplatek za rozhodčí řízení je náhradou za službu spočívající v projednání věci v

3 rozhodčím řízení, nikoliv odměnou za právní názor rozhodce vyslovený ve výroku rozhodčího nálezu. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodce může vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď; jiné důkazy může provádět jen tehdy, budou-li mu poskytnuty. Spotřebitel si je vědom toho, že pokud až do vyhotovení rozhodčího nálezu se bez své viny řízení zcela nebo zčásti nezúčastní, nebo bez své viny nevykoná některý úkon potřebný k uplatnění jeho práva, učiní rozhodce k návrhu spotřebitele přiměřená opatření, aby mohl to, co zameškal, vykonat dodatečně. Spotřebitel si je vědom toho, že rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález; rozhodčí nález musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu spotřebitele podat návrh na jeho zrušení soudu; na žádost stran lze smír uzavřít ve formě rozhodčího nálezu; Spotřebitel si je vědom toho, že písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám a po doručení opatřeno doložkou o právní moci. Spotřebitel si je vědom toho, že zruší-li soud rozhodčí nález z důvodu, že byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, nebo z důvodu, že rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje, nebo z důvodu, že rozhodce rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, nebo z důvodu, že rozhodčí smlouva neobsahuje informace požadované v 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení, popřípadě tyto informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, bude soud, který rozhodčí nález zrušil, pokračovat k návrhu spotřebitele nebo podnikatele po právní moci rozsudku v jednání ve věci samé a tuto věc rozhodne; věc již tedy nebude možné znovu projednat v rozhodčím řízení. Spotřebitel si je vědom toho, že i když nepodá návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může podat návrh na zastavení nařízené exekuce, a to z důvodů, které jsou uvedeny v občanském soudním řádu a zákoně o rozhodčím řízení. Spotřebitel zatržením příslušné kolonky a následným kliknutím na tlačítko Registrovat prohlašuje, že na základě těchto v dostatečném předstihu poskytnutých a vysvětlených informací jsou mu známy a dovede posoudit všechny následky uzavření rozhodčí doložky. Spotřebitel byl poučen, že má kdykoliv po celou dobu trvání rozhodčí smlouvy možnost obrátit se kdykoliv na podnikatele s žádostí o doplnění vysvětlení následků uzavření rozhodčí doložky (smlouvy), které mu byly poskytnuty, pokud jejich smysl zapomněl nebo mu jinak přestal být zřejmý. Spotřebitel prohlašuje, že informacím a k nim poskytnutým vysvětlením rozumí a nežádá dalších vysvětlení.

4 DOHODA O ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ smlouvy o úvěru s ID kódem (X) (Datum) Společnost FINFAST s.r.o., IČO: , se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 Nové město, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka , dále jen Úvěrující a Fyzická osoba (X), rodné číslo (X) [číslo registrace (X), datum registrace (X)], dále jen Klient Vážený kliente, děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro využití našich finančních služeb. Věříme, že s našimi službami budete spokojeni a že budete závazky z této smlouvy řádně a včas splácet. Přesto se ale může stát, že u Vás nastane nečekaná a nemilá událost a budete v prodlení s úhradou. V prvé řadě se s námi ihned spojte na naší zákaznické lince a nahlaste vzniklou situaci. Vynasnažíme se vzniklou situaci vyřešit k vzájemné spokojenosti. Připomínáme, že máte povinnost po dobu trvání smlouvy hlásit společnosti FINFAST s.r.o. změnu svého bydliště a doručovací adresy. Je to pro Vaše dobro, protože pak budeme moci rychle vyřešit nenadálé situace. Přes všechnu snahu se může stát, že naše vzájemné neshody bude muset řešit třetí strana. Třetí stranou rozumíme buď soud, Finančního arbitra České republiky nebo nezávislého arbitra. Pokud nás budete chtít žalovat, necháváme Vám možnost volby buď k soudu nebo k Finančnímu arbitru České republiky nebo k nezávislému arbitrovi. Soudem rozumíme příslušný soud v České republice, který rozhodne postupem dle občanského soudního řádu. Na nákladech se platí soudní poplatek dle zák. č. 549/1991 Sb. a náklady právního zastoupení dle vyhl. č. 177/1996 Sb. Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím ,-Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. Řízení může být písemné i ústní, pak máte povinnost dojet k soudu. Nezávislý arbitr rozhodce je zkušený právník, který má bohaté zkušenosti v oblasti spotřebitelských úvěrů, na jehož osobě se dohodnou obě strany a který je kontrolován Ministerstvem spravedlnosti. Postupuje podobně jako soudy dle občanského soudního řádu a na nákladech stojí 2.500,- Kč poplatku a náklady právního zastoupení dle vyhl. č. 177/1996 Sb. Odvolání není přípustné, ale jeho rozhodnutí může být přezkoumáno soudem v řízení o zrušení rozhodčího nálezu a v exekučním řízení. Řízení je písemné, takže nemusíte nikam jezdit. Finanční arbitr České republiky je vládou určený rozhodce, který rozhoduje například spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Veškeré neshody, které mohou vzniknout nebo vzniknou mezi stranami, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, budou veškeré spory a sporné otázky vyplývající z této dohody nebo s ní související, včetně sporů o její platnost, výklad nebo porušení, nedodržení nebo vypovězení s konečnou platností řešeny v rámci rozhodčího řízení, a to rozhodcem Mgr. Marek Čermák, nar , zapsaný v seznamu advokátních koncipientů ČAK pod číslem Vrchlického 634, Roztoky, doručovací adresa: pošta Roztoky u Prahy , PO BOX č.24, pokud některá ze smluvních stran podá žalobu k rozhodci. V řízení bude postupováno podle procesního a hmotného práva České republiky. Řízení bude zahájeno podáním žaloby k rozhodci. Místem konání rozhodčího řízení je sídlo rozhodce. Rozhodčí nález bude konečný, vykonatelný a závazný pro obě smluvní strany. Řízení je pouze písemné a písemnosti, včetně rozhodčího nálezu, se doručují na adresu smluvní strany

5 uvedené ve smlouvě. Odměna rozhodce činí 2.500,- Kč bez DPH. Účastník, který v rozhodčím sporu nebude procesně úspěšný, nahradí účastníku, který bude mít ve věci plný úspěch, náklady rozhodčího řízení, tj. zaplacený rozhodčí poplatek a případně odměnu advokáta podle a hotových výloh podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., byl-li procesně úspěšný účastník ve sporu právně zastoupen advokátem. Jestliže rozhodce nepřijme funkci rozhodce, vzdá se jí nebo tuto funkci odmítne vykonávat, případně stane-li se nemožným, aby tento spor jako rozhodce rozhodoval, určí rozhodce Mgr. Tomáš Cimbota, advokát, sídlem Olomouc, Horní náměstí 7. Spory také mohou být projednány a rozhodnuty před příslušným soudem České republiky, pokud některá ze smluvních stran podá žalobu k příslušnému obecnému soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pokud některá z nich podá žalobu k obecnému soudu, považuje se tato skutečnost za rozvazovací podmínku této rozhodčí doložky; ustanovení této věty se nepoužije, pokud byla před podáním žaloby k obecnému soudu podána žaloba k rozhodci. Spotřebitel potvrzuje, že mu bylo s náležitým předstihem poskytnuto náležité vysvětlení o tom, jaké důsledky mohou nastat uzavřením této dohody, měl možnost se s touto dohodou seznámit, poradit se s třetí osobou a poučení i tuto dohodu si mohl odnést a prostudovat. Spotřebitel potvrzuje, že uvedeným informacím porozuměl.

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 216/94 Sb. ČÁST PRVNÍ 1 (1) Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů. (2) Tohoto

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den,

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den, Instrukce Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (ověřenou) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii Zákon o advokacii 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996 Změna: 210/1999 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 349/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 192/2003

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2013 Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. května 2013 Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

(1) Soudní exekutor (dále jen exekutor) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekuční řád ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 15. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 444. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/9716/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Soudní exekutor

Více

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

120/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. února 2001. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Změna: 6/2002 Sb.

120/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. února 2001. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Změna: 6/2002 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Změna: 6/2002 Sb. Změna: 360/2003 Sb. Změna: 279/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb.

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 500412 CC-L ZE DNE 10. 4.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 500412 CC-L ZE DNE 10. 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 500412 CC-L ZE DNE 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se

Více

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady JAK ZÍSKAT PŮJČKU? JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku Doložit požadované doklady A můžete vyrazit na nákupy... CHYBÍ VÁM HOTOVOST? TŘEBA NA NÁKUPY? JE TO TAK SNADNÉ... Nabízíme Vám hotovostní

Více