IX. České církevní dějiny Václav IV. arcibiskup Jan z Jenštejna sv. Jan Nepomucký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. České církevní dějiny Václav IV. arcibiskup Jan z Jenštejna sv. Jan Nepomucký"

Transkript

1 IX. České církevní dějiny Václav IV. arcibiskup Jan z Jenštejna sv. Jan Nepomucký Václav IV: Karlův syn a nástupce Václav IV. / /, korunovaný jiţ za otcova ţivota za krále českého a německého, se ujal vlády v 18 letech. O povaze a vládě Václava IV. si můţeme učinit představu, kdyţ jej srovnáme s jeho otcem. Chyběla mu především náboţenská a mravní opravdovost, jíţ vynikal jeho otec a která je matkou velkých činů. Václav se stal hříčkou svých nálad a vášní, které se ještě zhoršily, kdyţ se oddal nemírnému pití. Kaţdým rokem ostřeji vynikal hluboký rozdíl mezi Václavem a jeho otcem, který prošel tvrdou školu v mládí a u něhoţ mělo všechno hluboký mravní a náboţenský základ. Syn, kterému spadla koruna do klína příliš brzy, neuzrál v osobnost. Byl od mládí zahrnut vším, po čem jen mohl zatouţit a rychle se vymkl z mravní kázně, ve které jej drţel jeho váţný otec. Ocitl se po jeho smrti rázem v nespoutané svobodě, oddal se poţitkům, zejména lovu, vínu a ţenám a tím pak rychle mizely jeho síly. Nakonec si vyslouţil název kat a čarodějník, protoţe dal utopit sv. Jana Nepomuckého a zabýval se astrologií a magií, k níţ se přiklonil pod vlivem svého dvořana Konráda z Vechty, kterého prosadil na arcibiskupský stolec. Bystrý, nadaný a společensky příjemný mladý Václav se tedy nakonec změnil v sobeckého, lehkomyslného, prchlivého a násilného poţivačníka. Z toho plynula přirozená nechuť k váţným starostem o stát, říši a církev, které nejraději přenechával svým oblíbencům. Zatímco se císař Karel ve svatém týdnu zavíral mezi svaté ostatky v kapli sv. Kateřiny na Karlštejně, Václav miloval karnevaly a křik na honech. Otec mu dal dobré literární vzdělání, uváděl jej do tajů vladařského umění a vytvořil radu moudrých a zkušených muţů, kteří mu byli oporou v prvních letech vlády. Tito dobří rádci však zestárli či zemřeli a na jejich místo král dosazoval lidi jim málo podobné. Většinou to byli chudší šlechtici a měšťané. Je však obtíţné pochopit, ţe Václavovi oblíbenci byli lidé bez větších mravních rozpaků, hledající ve své sluţbě obohacení, aniţ dbali zemského řádu a dobra obce království českého. Lichotili králi a podporovali jej v jeho náklonnostech, aby mohli vládnout místo něho.václavova vláda v Čechách byla vládou úředníků úředníků, jako byl pověstný komoří Zikmund Huler a jiní. Noví rádci nebyli církvi příliš nakloněni a nepřáli jejím výsadám, moci a bohatství. Opětovně docházelo jejich vinou ke sráţkám jurisdikcí, třebaţe se jednalo o jasné případy, vyhrazené církevnímu tribunálu, dosud světskými úřady respektované. Zchudlá šlechta a měšťanstvo se chtivě dívali na církevní statky. Uchvácení církevního majetku se stávalo běţným jevem. Zlověstným znamením pro církev byl také rostoucí kněţský proletariát. Přebytek kněţí souvisel s oblibou kněţského stavu pro dobré bydlo. Nyní se mu však uţ nedostávalo umístění. Tato kněţská vrstva, která se ţivila všelijak pohlíţela s nevraţivostí na bohaté preláty a byla spíš nebezpečím neţ ozdobou církve. Tyto jevy byly jistě obvyklé i v jiných zemích. Právní řád tím jistě trpěl, ale víra v autoritu a vědomí nutnosti pořádku byl ještě zárukou nápravy a nutné evoluce. Poměry se však zhoršily velkým církevním rozkolem /1378/, kdyţ byly dvě hlavy církve, navzájem se potírající a kdyţ nastalo rozdvojení v říši a proti Václavovi byl zvolen jiný římský král. Tento úpadek v církvi i v říši měl za následek obecný pokles autority a dlouhé trvání církevních i světských zmatků, které bezprostředně zasahovaly do českých poměrů a byly hlavní příčinou české dezorientace a šíření bludných myšlenek. Je smutné, ţe kdyţ se Václavovi vymkla z rukou evropská politika, ţe se nesoustředil alespoň na vládu v Čechách. Královy spory, které měl se stranou panskou a s arcibiskupem Janem z Jenštejna podryly jeho váţnost i ve vlasti. Spory byly zapříčiněny hlavně královou krátkozrakostí, s jakou příliš podléhal svým rádcům, kteří vykládali zemský řád podle libosti. Páni se postavili za zemský řád a arcibiskup ohlásil boj za svobodu církve.

2 Výsledkem tohoto zápasu, kterému rozváţný panovník měl zabránit, bylo, ţe poraţeni byli všichni a nejvíce tím utrpěl český stát. Arcibiskup Jan z Jenštejna: Mládí: Jan se narodil r jako potomek starého rodu pánů z Vlašimi, který byl jiţ po několik generací v králových sluţbách. Jan Očko z Vlašimi byl jeho strýcem. Měl šťastné a krásné mládí. Se základy vědy jej seznamovali vynikající učitelé. Velký význam měla pro něj léta strávená u kancléře Jana ze Středy. Tam si osvojil vedle praktických zkušenosti také velké stylistické umění. Kdyţ prošel artistickou fakultou Karlovy univerzity, studoval na univerzitách v Bologni, Padově, Montepellieru a v Paříţi. /Tam poslouchal přednášky krajana Vojtěcha Raňkova z Jeţova / a získal v teologii a v kanonickém právu takový rozhled, ţe francouzský král Karel V., který mu byl přátelsky nakloněn jej několikrát vybídl, aby se ucházelo místo profesora a zůstal na paříţské univerzitě. V Itálii a v Paříţi navázal mnoho uţitečných známostí a nabyl širokého rozhledu po světě. V Paříţi se také stýkal s hudebními mistry a osvojil si od nich značné dovednosti, které později vyuţil jako skladatel nádherných eucharistických a mariánských písní. Jako student vedl ţivot dokonalého rytíře a dvořana. Biskupem v Míšni: Po návratu do vlasti byl jmenován r míšeňským biskupem. V Míšni Jan dlouho nezůstal. Kdyţ po třech letech jeho strýc Jan Očko v Janův prospěch rezignoval, byl Jan od papeţe Urbana VI. ustanoven praţským arcibiskupem a uveden jako kancléř a rada krále římského a českého, jak si to přál jiţ zesnulý Karel IV. Asketický způsob ţivota: Jakmile přišel Jan jako arcibiskup do Prahy, uvědomil si váţnost svého poslání a chtěl je vykonávat podle své nejlepší vůle, jak o tom svědčí jeho hluboké meditace, které tehdy napsal. Jeho vnitřní proměně přispěla také těţká nemoc, která jej r přivedla na pokraj smrti. To jej přivedlo také do roudnického kláštera, aby tam poprosil o duchovní vedení. Tam na něj mocně zapůsobil výjev z dialogů sv. Řehoře Vel., jak hříšník, překvapený smrtí úpěnlivě prosí o jedinou noc, aby mohl vykonat pokání, ale marně. Arcibiskup se pak vzdaluje světskému ruchu, oddává se hodně modlitbě a kajícím skutkům. V této horlivosti byl utvrzen, kdyţ z Magdeburku přišla zpráva, ţe tam o masopustní zábavě vypukl poţár, pod tanečníky se probořila podlaha a s jinými přišel o ţivot i magdeburský arcibiskup. Kromě tvrdých skutků pokání /posty, bičování, spánek v studených místnostech, dlouhé modlitby/, také štědře rozdával almuţny. Stal se horlivým ctitelem P.Marie. Její obraz v Roudnici /Mistr Třeboňský/ měl pro něj takový význam jako pro Arnošta z Pardubic obraz P. Marie v Kladsku. Měl velikou lásku k eucharistii. Po sv. přijímání často upadal do extáze. Občas míval také prorocké sny a vidění. Za důvěrníky si vyvolil roudnické kanovníky, hlavně převora Petra Klarifikátora, který později napsal jeho ţivotopis. Denně rozjímal biblické texty, rád studoval sv. Augustina a sv. Bernarda. Potlačování rozkolu: Jan okamţitě poznal, ţe příčinou bědného stavu církve je papeţský rozkol, a proto se jako kancléř krále Václava dal s veškerou oddaností své rytířské duše do boje za jeho odstranění. Byl přesvědčen o platnosti volby Urbana VI. /Římský papeţ/. A proto se za něj postavil plnou vahou. Vybízel proti schizmatickému papeţi Klementovi a jeho stoupencům. Svůj odpor proti avignonskému papeţi i podporováním myšlenky, která se tehdy objevila, aby paříţská univerzita byla přenesena do Prahy. Některé stoupence si získal Klement i v Čechách. I proti nim Jan vystupoval a získal si tím mnoho nepřátel. I král Václav se brzy odklonil od jeho politiky a r jej zbavil úřadu kancléře. Tento rozchod doprovodil násilnostmi a pleněním arcibiskupských statků, coţ způsobilo v zemi velké pohoršení.

3 V úsilí o odstranění schizmatu pokračoval Jan i po ztrátě kancléřského úřadu. Od římského papeţe se ovšem mnoho vděčnosti nedočkal. R jej dal Urban VI.dokonce do klatby, kdyţ ze svých popleněných statků nedal včas dohromady papeţský desátek. Ve svém traktátu proti schismatu Jan píše, ţe příčinou schizmatu je hřích duchovních pastýřů, kteří pásli sebe místo stáda. Všichni rozváţní lidé schizmatem trpěli a přemýšleli, jak jej odstranit. Také mistr Vojtěch Raňkův napsal o schizmatu traktát a poslal je k dobrozdání Jenštejnovi k posouzení. Ten však nebyl s některými formulacemi spokojen a ţádal Vojtěcha, aby se rovněţ soukromě vyjádřil. Vojtěch však prohlásil, ţe neví o ničem bludném ve svém spise a ţe se chce hájit veřejně. Tu proti němu vystoupil Jenštejn dvěma spisy: V prvním hájí papeţský primát a plnost jeho moci, a ve druhém se pokusil o teologický důkaz Urbanovy legitimity. Je třeba říci, ţe Mistr Vojtěch se vyjadřoval pod vlivem názorů anglického minority Viléma Ockhama i kdyţ nepochyboval o papeţském primátu a legitimitě římského papeţe. Svátek Navštívení P.Marie: Nakonec Jenštejn dospěl k přesvědčení, ţe jen nadpřirozený zásah můţe obnovit jednotu v církvi. A protoţe si v tomto směru nejvíce sliboval od Matky Boţí, zavedl r svátek jejího Navštívení. Učinil tak na základě svých vidění a po poradě se svými rádci a teology. Během několika dnů sloţil liturgické oficium a rozeslal je domácím i zahraničním církevním hodnostářům k dobrozdání. Zatímco v zahraničí se setkal tento počin s porozuměním, Vojtěch Raňkův na něj reagoval velmi nevrle. Arcibiskup se však nedal zviklat a na červnové synodě r svátek zavedl a zároveň vyslal poselstvo k papeţi s prosbou, aby pro odstranění rozkolu a svornost národů, pro jednotu svaté matky církve, jako díkůvzdání, že Bůh a svatá panna vytrhli papeže častěji z nebezpečenství a proto, aby králové sloužili Bohu, svátek rozšířil na celou církev. Papeţ ţádosti vyhověl aţ r Svátek se pak slavil 2. července. Po II. Vatikánském koncilu byl svátek přemístěn na 31. května. Správa diecéze: Kdyţ byl Jan zbaven kancléřství, mohl se soustředit na správu arcidiecéze a provincie. Chtěl z české církve učinit opravdovou duchovní moc v ţivotě národa. Proto kladl tak velký důraz na princip autority. Vynaloţil celou svou autoritu, aby čelil zesvětšťovacímu procesu, který pronikal do smýšlení kléru. Neměl však vlohy Arnoštovy, který dovedl jednat s lidmi a vládnout jim. Jeho přímočarost a tvrdost, s jakou chtěl obnovit kanonický ţivot duchovenstva a s jakou chtěl uplatnit své představy v řeholních řádech, nad nimiţ neměl pravomoc, jej strhovala do četných správních a disciplinárních sporů s kapitulou, sufragánními biskupy, s cisterciáckým kláštery a značnou částí kléru. Velkou práci však vykonal na synodách, které konával kaţdý rok. Úroveň synod zvýšil výběrem vynikajících kazatelů z řad univerzitních mistrů. Občas se také sám chopil slova a brojil proti pýše, lakotě, rozmařilosti a jiným zlořádům. Kult mariánský a eucharistický: Jenštejn si byl vědom nedostatečnosti svých sila spoléhal na nadpřirozenou pomoc.sloţil oficium a básně ke svátku P. Marie Sněţné, obětování Páně, Sedmibolestné P. Marie. Z mariánského kultu nutně vyprýštil kult eucharistický. Eucharistie byla Jenštejnovi chlebem ţivota a proto vyšel vstříc starému příteli Matěji z Janova v jeho snaze prosadit častější přijímání laiků. Zprvu dal souhlas k přijímání jednou měsíčně, ale potom povolil laikům přijímat podle vlastní úvahy v přesvědčení, ţe osobním posvěcením se dojde k reformě církve. Podporoval také horlivě kult Boţího Těla. Konflikt Jana z Jenštejna se světskou mocí: Se stejnou horlivostí, s jakou se snaţil zamezit mravnímu úpadku kléru i laiků, střeţil arcibiskup těţce vydobytou svobodu a práva církve. Na hmotné statky příliš důraz nekladl /zřekl se např.práva odúmrti/, ale tlakem okolností se stalo, ţe musel právě na tomto poli

4 bránit církev velmi energicky. Nešlo jen o majetek. Stavěl se proti úchvatům církevního majetku také proto, ţe by jejich trpěním šířila neváţnost k církvi i v oblasti, na níţ mu nejvíce záleţelo v jejím duchovním poslání. Ve svém úsilí se opětovně střetával s Václavovými oblíbenci z královské rady. Ti právem v arcibiskupovi viděli hlavní překáţku své libovůle a proto krále znovu a znovu proti němu podněcovali a králova hněvu vyuţívali k zasahování do věcí duchovních, nedbajíce práva. Docházelo k celé řadě sráţek, provázených pleněním arcibiskupského zboţí. R je arcibiskup shrnul v ţalobu a předloţil ji králi a jeho radě, důrazně se domáhaje nápravy. Stěţoval si mezi jiným, ţe královští úředníci nedbají soudního privilegia církve, jímţ jsou duchovní vyňati z pravomoci světských soudů a podléhají soudu církevnímu, ţe církevní soudci jsou často ohroţováni na ţivotě, ţe kněţím se maří uţívání klatby a brání vyhlašovat papeţova nařízení. Církevní úřady jsou obsazovány proti právu královskou radou. Duchovním se zapovídá prodávat církevní statky, královské úřady je však zabírají nebo zastavují, třebaţe jsou vloţeny do zemských desek. Kláštery jsou přetíţeny daněmi a jinými povinnostmi, takţe ţivoří, některé zanikají. Duchovní stav je znevaţován a vede se mu hůře neţli ţidům. Tak si stěţoval arcibiskup a netajil se tím, ţe veškerý ten útlak je dílem králových oblíbenců. Věcí zvláště bolestnou pro Jenštejna bylo, ţe ve svém zápase zůstal aţ na malou hrstku prelátů opuštěn. Členy obou předních kapitul nebyl nikdy chápán ani oblíben, protoţe v povýšení mladého muţe viděli nepotismus Očkův a císařovu slabost pro jeho rod. Mezi kanovníky byla také skupina, usilující o dorozumění s dvorem dvorští preláti. Šlo tu jednak o návyk z pohodlnosti udrţet soulad mezi světskou a církevní mocí z doby Karlovy a také působily myšlenky Ockhamovy a Marsillia z Padovy o poměru církve a státu ovlivnily i smýšlení českého kléru. Jenštejn takové názory nesdílel. Zůstal věrný svým povinnostem, a kdyţ křivdy nepřestávaly, uţil církevních trestů proti nejbezohlednějšímu z králových oblíbenců, Zikmundu Hulerovi. To byl muţ povahy násilnické a mravně jistě ne bezúhonný, neboť později byl usvědčen z podvodu a z rozkazu krále byl nakonec sťat. V letech 1392 a 93 dal pro rozličná provinění popravit dvě osoby duchovního stavu. Byl to zřejmý zásah do církevní pravomoci a proto arcibiskupův generální vikář Jan z Pomuka a oficiál Mikuláš Puchník jej obeslali, aby se před arcibiskupovým soudem ze svých činů zodpovídal. Huler s vědomím krále zpupně odpověděl, ţe se dostaví v čele dvou set kopiníků a oba arcibiskupští úředníci na něj vyhlásili klatbu. Aby zasáhli arcibiskupa, zosnovali jeho odpůrci plán odtrhnou značnou část jeho arcidiecéze zřízením nového biskupství v západních Čechách, které by dostal některý z králových oblíbenců z řad kněţí. Toto biskupství mělo dostat majetek bohatého kláštera kladrubského, který by byl zrušen. Čekalo se jen na smrt stařičkého opata Racka, aby uprázdnil místo novému biskupovi. Ale kdyţ opat zemřel, dal Jenštejn provést volbu nového opata a protoţe se v kanonické době neozvaly ţádné námitky, generální vikář volbu potvrdil. Král i jeho rádci tím byli podráţděni na nejvyšší míru a vyvolali kruté pronásledování, jehoţ obětí se stal 20.března 1393 generální vikář Jan. Král se přitom sníţil k úloze kata a Jenštejna nutil pak k ústupkům, jaké by nemohl učinit ţádný biskup dbalý nejzákladnějších povinností svého úřadu. Jenštejn zastavil proces proti Hulerovi projevil i ochotu postoupit moravské statky markraběti Prokopovi, ale kdyţ na něm bylo ţádáno, aby odvolal potvrzení kladrubské volby, a sám vymohl u papeţe splnění tohoto králova přání, ba dokonce aby se vzdal práva obsazovat kostely v Praze a pak i mimo Prahu, vzepřel se a v den sv. Vojtěcha opustil tajně Čechy, aby hledal spravedlnost v Římě. Přišel k papeţskému dvoru s obţalovacím spisem na krále a ţádal, aby proti Václavovi byl zahájen proces. Obtíţné politické poměry však nedovolovaly papeţi, aby vystoupil na obranu arcibiskupa. Kdyţ selhal pokus odstranit Jenštejna úkladem po jeho návratu do vlasti, dal král r zabrat arcibiskupské statky a Jenštejnův osud byl zpečetěn. Brutální světská moc zvítězila nad stráţcem spravedlnosti a práva. Arcibiskup se znova vydal do Itálie, ale uţ jen proto, aby sloţil svůj úřad.

5 Jenštejnova literární činnost a konec ţivota: Po návratu do vlasti vysvětil Jenštejn 2. července 1396 na arcibiskupa svého synovce Olbrama ze Škvorce / / a oddal se zcela asketickému ţivotu. V té době si dal pořídit nádherný iluminovaný sborník svých prací, chovaný dnes ve vatikánské knihovně. Mimo spisy jiţ dříve jmenované zařadilo do něj díla homiletická, liturgická, polemiky s Vojtěchem Raňkův a také práce z posledních let ţivota. R se Jenštejn vydal ještě jednou do Říma.Chtěl si vyţádat svolení, aby mohl pokračovat v pastoraci jako misijní biskup. Ale jiţ 17. června 1400 v Římě zemřel, kdyţ jej předtím papeţ vyznamenal hodností latinského patriarchy alexandrijského. Svatý Jan Nepomucký: Ţivot: O jeho mladých letech nemáme mnoho zpráv. Jeho otec byl rychtářem v městečku Pomuku, dnešním Nepomuku, jeţ náleţelo cisterciáckému klášteru na úpatí Zelené hory. Začíná ve skromném postavení klerika písaře v kanceláři Jana Očka z Vlašimi. Měl titul císařského notáře a tento úřad zastával 10 let. Následující desetiletí byl farářem u sv. Havla na starém městě. Zanechal tam zástupce a odebral se na několik let na právnická studia do Padovy, odkud si přinesl doktorát z církevního práva. O jeho schopnostech svědčí, ţe na rok 1386 byl zvolen rektorem záalpských studentů. Po návratu do vlasti byl kanovníkem vyšehradským a arcijáhnem ţateckým, potom jej Jan z Jenštejna ustanovil svým generálním vikářem. Byl to velký projev důvěry. Jan se ukázal této důvěry hodným a v plnění svých povinností přinesl oběť ţivota. Příčina umučení: Mučednická smrt ve sluţbách církve je jistě dostatečný titul Janovy svatosti. Zboţné podání však udává ještě jeden důvod Janova mučednictví: Král Václav trýznil Jana z Pomuku proto, ţe mu nechtěl vyzradit, z čeho se mu zpovídala královna Ţofie. Tato tradice je sice zaznamenána ponejprv r profesorem vídeňské univerzity, členem poselstva basilejského koncilu, které navštívilo Prahu, ale to neznamená, ţe by neměla mít opodstatnění. Je snadno pochopitelné, ţe se o této věci nesmělo mluvit a tím méně psát za ţivota krále Václava /+1419/ a ţe nebyla vhodná doba za husitských válek. Pro tuto moţnost hovoří i skutečnost, ţe král vyjednával s avignonským vzdoropapeţem Klementem, který chtěl králi nabídnou za manţelku dceru svého přívrţence, aragonského krále, poněvadţ do Avignonu přišla zpráva, ţe by snad král svou dosavadní manţelku propustil. Král se pak musel snaţit o prohlášení neplatnosti svého dosavadního manţelství. Tomu ovšem musel předcházet proces, při kterém by byla vyslechnuta i královna. K tomu by bylo třeba odborníka z církevního práva. Takovým Jan byl. Bývalo tehdy zvykem, ţe zvláště vdané ţeny se radily o svých manţelských problémech při zpovědi, aby měly jistotu, ţe tajemství nebude vyzrazeno. Je proto moţné, ţe podobně jednala i královna a král Jana proto osobně trýznil. Poměry na Moravě: Po smrti biskupa Petra, chtěla moravská markrabata prosadit na biskupský stolec svého bratra Soběslava, dosavadního biskupa litomyšlského. Papeţ Urban VI. však jmenoval biskupem Mikuláše z Riesenburku a Soběslava povolal za patriarchu do Akvileje. Moravská šlechta v čele s markrabětem Prokopem potom začala plenit a rozkrádat biskupské statky. Biskup se ocitl ve velké hmotné tísni. Za jeho nástupce Jana Mráze se situace ještě zhoršila. Rozkrádání církevního majetku nabylo takového rozsahu, ţe biskupovi nezbylo, neţ se dovolat ochrany papeţe Bonifáce IX. který Prokopa a jeho pomocníky exkomunikoval. Posledním biskupem z doby předhusitské byl cizozemec Konrád z Vechty / /, dvořan Václava IV., který postrádal všechny předpoklady pro zastávání svého úřadu. Neutěšené poměry se odrazily i v kázni kléru a náboţenského ţivota vůbec. Nejvýznačnějším reformním činem byla vizitace praţského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Jan Mráz svolal r.

6 1400 synodu do Kroměříţe. O rozbouřených poměrech svědčí synodální statut, vyhlašující interdikt na místa, kde by zajali kněze, nebo vybili kostel. Jiná ustanovení směřují k pozvednutí kázně kléru a obnovují svěcení svátku sv. Cyrila a Metoděje 9. března. Reformní úsilí v Čechách: Zasahování papeţské stolice do obsazování církevních beneficií vyvrcholilo za papeţe Bonifáce IX. / /. Václavovy země byly zaplavovány papeţskými bulami, jimiţ papeţ udílel nebo vyhrazoval církevní obročí, zasahoval do sporů o obročí. Není divu, ţe z toho vznikaly stále nové spory o beneficia. V nastalých zmatcích se nedbalo se dřívějších zákazů kumulace beneficií. Vedle toho se ještě rozmohlo vybírání papeţského desátku z duchovenských důchodů, které bylo časté jiţ za vlády Karla IV. Je pochopitelné, ţe za takových poměrů se v církevním ţivotě vzmáhaly zlořády. Znovu se ozývala i hereze. Vedle valdenských také sekta bratří a sester svobodného ducha. Vzmáhal se však i odpor proti všem úpadkovým jevům, jeţ byl posilován reformním hnutím, které za vlády Karlovy podnítil Waldhauser a hlavně Jan Milíč z Kroměříţe. Vojtěch Raňkův z Jeţova /+1388/: Byl slavným mistrem, který s pýchou ukazoval na své studie a učitelskou činnost v Paříţi i Oxfordu. Ani jeho sebevědomí a jistá nedůslednost v praxi, kdyţ se po letech těkavého ţivota stal skutečně movitým kanovníkem praţským, mu nezabránily, aby se nehlásil k Milíčovi jako ke svému příteli a nevyslovil se v učeném traktátu pro časté svaté přijímání, doporučované Milíčem. Jeho závěť, kterou zřizoval stipendium pro dva české studenty v Paříţi a Oxfordu, usnadnila styk s oběma středisky středověké učenosti, z nichţ zvláště anglické mělo velký vliv na budoucí vývoj českého náboţenského hnutí. Matěj z Janova: Také druhý paříţský mistr, Matěj z Janova byl Milíčovým ţákem, i kdyţ teprve neúspěch při snaţení o nějakou tučnější prebendu v něm probudil ducha mistrova. Ve svém velké spise De regulis Veteris et Novi Testamenti ukazuje, jak církev,odchylující se od svého základu bible a od prvotního křesťanství se stávala tělesnou a s patosem líčí, jak její vynálezky /přemíra uctívání ostatků, svatých a obrazů/ překryly původní víru a pravdu. Hlásá, ţe všechny zlořády budou z církve vymýceny, vrátí-li se církev k Písmu sv. jako míře všech věcí a ţivot křesťanů bude obrozen častým, ba denním přijímáním svátosti oltářní. Tyto jeho názory narazily na nesouhlas církevních úřadů. /Vyzýval ke spálení obrazů, popíral účinek přímluvy svatých/. Výstřelky odvolal, ale svých názorů se nevzdal. Rozdíl jeho nazírání od Milíčova se projevuje mj. také v tom, ţe nehledá Antikrista v císařství, ale v souvěké církevní praxi. Na jeho myšlení měly patrně vliv i myšlenky středověkého sektářství, především sekty bratří a sester svobodného ducha. V kaţdém případě je velký rozdíl mezi Milíčovým svatým zápalem a reformátorstvím Matějovým. Zemřel jako farář ve Veliké vsi u Mašťova r Tomáš Štítný ze Štítného: Posilou laického náboţenského zájmu byly spisy Tomáše ze Štítného. Byl odchovancem praţské univerzity a hojně navštěvoval Milíčova kázání. Později ţil na své tvrzi ve Štítném u Ţirovnice a vedle péče o rodinu se oddával spisování. Svými překlady seznamoval české čtenáře se spisy sv. Augustina, Bernarda, Bonaventury, Tomáše Akvinského a jiných. Kromě toho psal i vlastní díla např. Řeči besední pro své vlastní děti, plné hluboké, opravdu křesťanské ţivotní filozofie. Středem duchovního ţivota je pro něj eucharistie. Pro pouti a procesí má málo porozumění, podobně jako Tomáš Kempenský, na nějţ neustále upomíná. Jeho spisy jsou jakýmisi pokyny pro laiky k následování Krista. Ideál opravdu křesťanského hospodáře je téma, ke kterému se Tomáš stále vrací.ve všech svých spisech projevuje svou oddanost církvi. Jejímu rozhodnutí a posudku praţské univerzity se vţdy předem podrobuje. To platí i o otázce remanence /blud, který tvrdí, ţe po proměnění zůstává dále i podstata chleba a vína, nejen způsoby, tedy

7 podstata není nahrazena podstatou Těla a Krve Páně/. Doţil se bez jakýchkoli neshod s církevními úřady vysokého věku a zemřel asi r Jihočeský okruh: Štítný patřil k jihočeskému okruhu intelektuálnímu a reformnímu, jehoţ prostředí vytvořil augustiniánský klášter v Třeboni i klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Vedle Štítného do okruhu náleţeli dva představitelé jihočeského magnátského rodu Petr II. z Roţmberka, probošt kapituly Všech svatých, mecenáš církevních ústavů a mystický spisovatel a Jindřich z Roţmberka, vzdělaný a umění milovný muţ. Patří zde také Vojtěch Raňkův, který pomáhal Štítnému se sepisováním kniha byl poradcem třeboňských kanovníků v teologických otázkách a také arcibiskup Jan z Jenštejna. Tento jihočeský reformní okruh, do kterého patřily tak vynikající osobnosti byl ovšem aristokratický a bezpečně katolický a vyzařovala z něj nová zboţnost vůní prvních květů obnoveného studia spisů svatých Otců, především sv. Augustina. O provedení reforem v církvi usilovalo ještě mnoho jiných muţů z řad diecézního a řeholního kléru. Menší význam pro širší vrstvy měla kritika pochybných praktik papeţské kurie a vad v církevní správě, kterou prováděli univerzitní mistři, protoţe kritika dolehla jen k malému okruhu vzdělanců. Literatura a umění: Probouzející se nová zboţnost se projevuje i v literatuře. Zajímavá jsou díla Smila z Pardubic, kde dává rady mladému křesťanskému králi, otec dává rady svému synu. Nejvýznamnějším dílem německé literatury je Ackermann von Bohmen notáře Jana ze Ţatce. Je to váţný dialog mezi smrtí a rolníkem, jemuţ s dítětem zemřela ţena. Jeho českou obdobou je česká Hádka ţalobníka s neštěstím.autor se také snaţí postihnout lidský úděl pod úhlem věčnosti. Místo legend díky zájmu o bibli přišly do obliby povídky a romány s biblickými náměty. Církevní zpěv: byla mu věnována velká péče. Oficiálním liturgickým zpěvem byl latinský chorál. Lidové zpěvy nebyly trpěny v kostele, kromě čtyř: Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Buoh všemohúci a novější Jezu Kriste štědrý kněţe. Mezi skladatele latinských písní patřil i Jan z Jenštejna. Současně se šířily i vánoční, pašijové a velikonoční hry a hry o P.Marii. Výtvarné umění: Ve 14. stol. se vyrovnala česká umělecká tvorba evropskému průměru zásluhou Karla IV. dosáhla úrovně světové, ano ujala se na krátký čas vedení v celé Evropě Vedle velkých staveb v Praze vznikaly četné významné gotické stavby i na venkově, např. katedrála sv. Václava v Olomouci, kostely v Milevsku, sv. Jakuba v Brně, sv. Ducha v Hradci Kr. S rozvojem architektury zaujalo významné místo i monumentální sochařství, podporováno zprvu vlivy francouzskými, pak švábskými. Sochy uţ nejsou závislé na architektuře. Mírné esovité prohnutí těla je vyvaţováno bohatou draperií. Nejde však o přesné napodobování skutečnosti. /To aţ v renesanci/. Jako básník té doby, viděli sochař a malíř člověka celého tedy zejména jeho hodnoty duchovní, a z tělesných obrysů zejména ty, které vyzařovaly jeho ducha. Ostatní dovedl zanedbat. Sochařům jde o oduševnělou krásu obličeje a rukou. Tak vznikla v Jiţních Čechách řada tzv. krásných Madon. Zároveň pracovala i jiná škola, která dávala hmotě plnou tíţi a propracovávala podobu celého člověka. Tento směr k nám uvedl Petr Parléř /Socha sv. Václava v jeho kapli, realistické podoby Přemyslovců, církevních hodnostářů v katedrále sv. Víta/. Českému duchu však byl blízký první způsob, jak svědčí gotické sochy roztroušené po venkově. V míře daleko větší převýšilo středoevropskou tvorbu české malířství. Velmi vysoké úrovně dosáhlo kniţní malířství nejskvělejším dílem z doby Václav IV. je šestidílná bible Václava IV. S největším úspěchem však rozvinula lucemburská gotika malbu na dřevěných deskách. První velký malíř té doby byl mistr vyšebrodský, který namaloval cyklus devíti obrazů ze

8 ţivota P. Jeţíše pod silným vlivem italského cítění. Po polovině století dvorští umělci Tomáš z Modeny a mistr Teodorik malovali deskové a nástěnné obrazy na Karlštejně. Zvláště Teodorik se vyznačuje ţivým realistickým cítěním. Všechny umělce však předčil mistr třeboňský, pracující uţ za Václava IV. Jeho význam byli schopni ocenit jiţ jeho současníci. O tom svědčí, ţe jeho vliv prostřednictvím jeho ţáků se rozšířil daleko po střední Evropě.

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu EU: ICT 1 10 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Prof. Dr. Václav Novotný

Prof. Dr. Václav Novotný Petr Novotný Učo: 400437 Prof. Dr. Václav Novotný Profesor Karlovy University v Praze. Historik tzv. Gollovy školy. Člen Královské české společnosti nauk, člen české akademie věd a umění, starosta historického

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Autor: Karolína Hradská

Autor: Karolína Hradská Autor: Karolína Hradská Obecné informace Narození: 14. května 1316 Úmrtí: 29. listopadu 1378 (62 let) Pochován: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Rodokmen Lucemburků Karel IV. Karel IV. z Votivního

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_17_Lucemburkové_Karel_IV Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury Středověká literatura Dějiny umění a literatury Co nás čeká v této lekci? Přiblížit společensko historickou situaci Zopakovat si znaky dobového umění a uvést si příklady Charakterizovat literaturu tohoto

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 AutoSave 1 Vlastivěda 4.ročník Jan Hus a jeho doba Jindřiška Ambrozová AutoSave 2 Předmět a ročník: vlastivěda 4. ročník Téma: Jan Hus a

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

15. PŘEDHUSITSKÉ ČECHY

15. PŘEDHUSITSKÉ ČECHY 15. PŘEDHUSITSKÉ ČECHY (KAREL IV. A JEHO CÍRKEVNÍ REFORMA, NÁRODNOSTNÍ ŠTĚPENÍ) EMANCIPACE CÍRKVE A JEJÍ VZESTUP DO KONCE 13. STOL. 1. Boj o osvobození církve z područí laiků Konkordátem wormským ujednala

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí Počátky kritiky církve, opravná hnutí 14.stol. Příčiny kritiky církve hospodářská krize poklesly ceny zemědělských výrobků, nebyly peníze na další věci úbytek obyvatelstva (morové epidemie) velké společenské

Více