Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Libovický s.r.o. (dále v textu jen obchodní podmínky ) platí pro nákup nabízeného zboží prostřednictvím internetového obchodu firmy Libovický s.r.o., se sídlem Hradečno, Nová Ves, č.p. 9, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce (dále v textu jen prodávající ) Tyto obchodní podmínky, jež jsou závazné pro obě smluvní strany - tedy jak stranu prodávajícího (tj. firmu Libovický s.r.o.), tak stranu kupujícího (jenž uzavřel s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu kupní smlouvu) - blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále v textu jen kupující ) při uzavírání tzv. distančních kupních smluv Tyto obchodní podmínky internetového prodeje zboží prodávajícím stanoví dodací, cenové, platební a jiné podmínky, za nichž prodávající bude prodávat zboží ze své nabídky prostřednictvím internetového obchodu kupujícímu a za nichž kupující bude od prodávajícího zboží kupovat Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito, pro obě smluvní strany závaznými, obchodními podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními Části první, Hlavy páté ( 52 a následujících) zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších právních předpisů Podáním objednávky - učiněným kupujícím na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor a jím odeslaným prostředky komunikace na dálku (a to výlučně elektronickou poštou) prodávajícímu kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že přijímá závazky z těchto obchodních podmínek pro něj jako kupujícího vyplývající Kontaktní adresy prodávajícího, na něž se má kupující obracet, jsou následující: a) adresa pro doručování písemných zásilek - jíž je adresa provozovny prodávajícího: Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č. p. 246, PSČ , b) adresa pro doručování elektronické pošty c) telefonní číslo: / faxové číslo Článek II. On-line dokumentace 2.1. Na internetových stránkách prodávajícího je zveřejněna k internetovému obchodu se vztahující dokumentace v její elektronické podobě: a) Nabídka vybavení a materiálů, obsahující prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu nabízené zboží, tzn. přesnou specifikaci zboží včetně názvu a hlavní charakteristiky zboží; Strana 1 (celkem 7)

2 b) On-line návrhář a kalkulátor, jenž je příslušným formulářem k podání elektronické objednávky a obsahuje předepsané údaje a náležitosti - včetně ceny zboží a ceny dopravy a veškerých dalších informací nutných k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník; c) Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Libovický s.r.o., jimiž jsou tyto obchodní podmínky; d) Informace o možnosti koupě na splátky formou spotřebitelského úvěru za využití služeb firmy ESSOX s.r.o. a kontaktní adresu (www. stránek a u) uvedené firmy. Článek III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 3.1. Kupující objednává u prodávajícího zboží z jeho internetové Nabídky vybavení a materiálů (dále v textu jen Nabídka ), a to výlučně formou elektronické objednávky učiněné na prodávajícím předepsaném formuláři on-line návrhář a kalkulátor (dále v textu jen objednávka nebo on-line návrhář a kalkulátor ) a zaslané na shora v odst pod písm. b) uvedenou elektronickou adresu prodávajícího Objednávka podaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na příslušnou elektronickou adresu prodávajícího, je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem on-line návrhář a kalkulátor předepsaných údajů a náležitostí. U neúplné (řádně nevyplněné) objednávky vyzve prodávající kupujícího k jejímu řádnému doplnění. Prodávající se zavazuje řádně vyplněnou objednávku kupujícího tomuto potvrdit prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení řádné objednávky. Kupní smlouva je uzavřena, a tedy vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na dopravu do místa plnění, a podobně - žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem (jako například písemně, faxem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci své objednávky (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede, popř. provést odmítne Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku i bez udání důvodu do okamžiku akceptace předmětné objednávky ze strany prodávajícího jeho potvrzením objednávky, elektronickou poštou. doručeným kupujícímu. Poté, co dojde ze strany prodávajícího k potvrzení objednávky kupujícího, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených v 53 odst.7. občanského zákoníku a v (citovanému 53 odst. 7 korespondujícímu) článku VII. odst obchodních podmínek, a dále z důvodu, že prodávající nesplní smluvními stranami sjednané podmínky dodání zboží Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího odmítnout, resp. tuto nepotvrdit z důvodů zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu zboží v jeho Nabídce nebo z důvodů, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena či dodací podmínky Prodávající zřídil kontaktní zákaznickou telefonickou linku , na níž se kupující resp. zájemci o koupi zboží z jeho Internetové nabídky mohou obracet se žádostí o informace včetně postupu při vyplňování on-line návrháře a kalkulátoru. Článek IV. Dodací podmínky a přechod vlastnického práva ke zboží 4.1. Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky, a to: Strana 2 (celkem 7)

3 a) formou závozu (dopravou prodávajícím) do místa plnění, kterým je bydliště, sídlo, popř. jiná adresa místa plnění, uvedená kupujícím v jeho objednávce, b) formou expedice, tzn. předáním zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je jedna z provozoven prodávajícího, a to buď provozovna na adrese Zlonice, Nádražní 246, PSČ nebo provozovna na adrese Brno-Židenice, Táborská 191/125, PSČ , a to ta z uvedených dvou provozoven, kterou kupující uvede ve své objednávce V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou závozu (viz shora odst písm. a)), prodávající dodávané zboží kupujícímu dopraví do sjednaného místa plnění, a to na náklady kupujícího, který je povinen a zavazuje se prodávajícímu kromě sjednané ceny zboží zaplatit i náklady na dopravu, naúčtované prodávajícím kupujícímu ve výši uvedené v on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou expedice (viz shora odst písm. b)), prodávající dodávané zboží kupujícímu předá ve sjednaném místě plnění (tj. v kupujícím uvedené provozovně prodávajícího), přičemž dopravu si zajišťuje na své náklady kupující sám. Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím objednaného zboží o více než 5 pracovních dnů, bude prodávající kupujícímu účtovat skladné ve výši 30,- Kč za každý den prodlení s převzetím zboží Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí zboží prodávajícímu potvrdit na dodacím listě. Do dodacího listu zaznamená kupující též vady zboží zjištěné při jeho převzetí. Reklamace případných vad zboží kupujícím musí být u prodávajícího uplatněny ve lhůtách a způsobem uvedených v těchto obchodních podmínkách (viz článek IX. obchodních podmínek) Vlastnické právo ke zboží přechází - byla-li do doby převzetí tohoto zboží kupujícím uhrazena prodávajícímu celá kupní cena na kupujícího převzetím zboží kupujícím. Nebyla-li kupní cena před převzetím zboží prodávajícímu uhrazena, pak přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny prodávajícímu Pro přechod nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího platí, že nebezpečí škody na zboží (nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení) přechází na kupujícího odevzdáním zboží prodávajícím kupujícímu v místě plnění. Článek V. Cenové a platební podmínky 5.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu uvedenou v aktuálním on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupní cenou za zboží (tj. současně cenou uvedenou v aktuálním on-line návrháři a kalkulátoru ke dni odeslání objednávky) se rozumí cena včetně DPH V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou závozu (viz shora odst písm. a)), k ceně zboží prodávající připočte a kupujícímu naúčtuje náklady na dopravu zboží do místa plnění, a to za cenu dopravy uvedenou v on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu Kupní cena za zboží včetně nákladů na dopravu jsou splatné předem, to jest před dodáním zboží, a to některým z dále uvedených způsobů platby: a) platbou dvou záloh na úhradu celé kupní ceny včetně nákladů na dopravu - první zálohy ve výši 50 % ceny zboží a druhé zálohy ve výši zbývajících 50 % ceny zboží + nákladů na dopravu splatných předem převodem na bankovní účet prodávajícího (bezhotovostním převodem z účtu kupujícího nebo poštovní poukázkou na bankovní účet prodávajícího), na základě prodávajícím vystavených zálohových faktur a ve lhůtě jejich splatnosti 7 dnů ode dne jejich vystavení, b) platbou zálohy na úhradu kupní ceny ve výši 50 % kupní ceny zboží, splatnou předem převodem na bankovní účet prodávajícího (bezhotovostním převodem z účtu kupujícího nebo poštovní poukázkou na bankovní účet prodávajícího), na základě prodávajícím Strana 3 (celkem 7)

4 vystavené zálohové faktury a ve lhůtě její splatnosti 7 dnů ode dne jejího vystavení a doplatkem zbývající části kupní ceny ve výši 50 % kupní ceny zboží a popř. nákladů na dopravu dobírkou, tj. jejich zaplacením v hotovosti (do pokladny prodávajícího při dodání formou expedice, resp. k rukám pověřeného pracovníka prodávajícího - zpravidla řidiči prodávajícího při dodání formou závozu), při předání zboží kupujícímu oproti vystavení příjmového dokladu o zaplacení, c) úhradou ze spotřebitelského úvěru za využití služeb firmy ESSOX s.r.o., za podmínek mezi kupujícím a firmou ESSOX s.r.o. sjednaných Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením záloh na úhradu kupní ceny a nákladů na dopravu, resp. se zaplacením zbývající části kupní ceny formou dobírky při jeho převzetí, pak jednak prodávající není povinen plnit a tudíž se tak neocitne v prodlení s plněním dodávky zboží, a jednak prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit Náklady na použití elektronických prostředků kupujícím v souvislosti s učiněním objednávky a uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím, se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Náklady na prodávajícím zřízenou kontaktní telefonickou linku (tzv. zelená linka) kupujícímu nevzniknou, neboť volání na prodávajícím zřízenou kontaktní linku je bezplatné. Článek VI. Práva a povinnosti prodávajícího 6.1. Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu jeho objednávku zboží, a to do dvou pracovních dnů, ledaže by objednávka zboží nebyla učiněna řádně (tzn. na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor či bez vyplněním všech údajů) a v takovém případě se prodávající zavazuje vyzvat kupujícího k doplnění neúplné objednávky Prodávající se zavazuje po svém potvrzení objednávky kupujícího dodat kupujícímu objednané zboží - co do rozsahu a kvality odpovídající na on-line návrháři a kalkulátoru kupujícím učiněné a prodávajícím potvrzené objednávce Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve sjednaném místě plnění, tj. v místě plnění kupujícím uvedeném v jeho objednávce Vzhledem k tomu, že většina sortimentu zboží z Nabídky je vyráběna dle požadavků kupujícího, není vedeno skladem a na základě objednávky je teprve zadáváno do výroby, bude prodávajícím dodáno zboží ve lhůtě 30 pracovních dnů (zpravidla mezi 11. až 20. dnem) ode dne, v němž prodávající kupujícímu potvrdil jeho objednávku, není-li mezi smluvními stranami v kupní smlouvě (tzn. v prodávajícím kupujícímu potvrzené objednávce) sjednána k dodání zboží lhůta jiná. V takovém případě, tj. v případě sjednání v kupní smlouvě jiné dodací lhůty, bude prodávajícím kupujícímu dodáno zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je v každém případě podmíněno předchozím zaplacením ze strany kupujícího prodávajícímu celé sjednané kupní ceny za zboží včetně nákladů na dopravu v souladu s ujednáním v článku V. obchodních podmínek Prodávající se zavazuje informovat kupujícího formou ů či SMS zpráv o: - připsání kupujícím složené platby resp. zálohy na úhradu kupní ceny na účet prodávajícího, - zadání objednaného zboží do výroby, - vyrobení objednaného zboží, - stanovení termínu dodání zboží kupujícímu formou závozu, - tom, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím při dodání zboží formou expedice Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit kupní cenu za zboží včetně nákladů na dopravu ve lhůtě a způsobem sjednaným v článku V. obchodních podmínek nebo nesplní-li kupující svůj závazek převzít zboží. Strana 4 (celkem 7)

5 Článek VII. Práva a povinnosti kupujícího 7.1. Kupující se zavazuje činit objednávky zboží u prodávajícího výlučně prostřednictvím elektronické pošty na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor (viz článek II. odst písm. b) a článek III. odst odst obchodních podmínek), a v rámci předmětné objednávky uvádět zejména jak přesnou specifikaci objednaného zboží dle Nabídky a on-line návrháře a kalkulátoru, včetně jeho množství, tak správnou a úplnou adresu (tj. místo plnění), na kterou má být objednané zboží doručeno, nebo provozovnu prodávajícího, v níž kupující zboží převezme Kupující se zavazuje kupní cenu objednaného zboží včetně nákladů na dopravu prodávajícímu zaplatit předem tj. před jeho dodáním, a to způsobem uvedeným v článku V. odst obchodních podmínek Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží převzít a jeho převzetí prodávajícímu stvrdit svým podpisem na dodacím listě Kupující se zavazuje při převzetí zboží od prodávajícího řádně zkontrolovat stav předávaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. pracovníkovi prodávajícího, předávajícímu kupujícímu zboží a současně je zaznamenat do dodacího listu Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které není vyrobeno dle požadavků kupujícího (ze sortimentu prodávajícího z Nabídky půjde o zásuvkové boxy a výsuvné šatní tyče) je kupující oprávněn podle 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit (není-li takové odstoupení od smlouvy vyloučeno ustanovením 53 odst. 8 občanského zákoníku), a to i bez uvedení důvodu a ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a musí obsahovat: - identifikaci kupujícího (jméno/název, adresu, a telefonického spojení), - datum jím učiněné objednávky a specifikaci objednaného zboží, - datum potvrzení jeho objednávky prodávajícím, - uvedení čísla účtu kupujícího, na který má být v případě platného odstoupení od smlouvy a s tím spojeného zániku kupní smlouvy kupujícímu vrácena jím zaplacená kupní cena, popř. uvedení přesné adresy na niž požaduje vrátit plnění při úhradě poštovní poukázkou, - podpis kupujícího, event osoby zmocněné za kupujícího jednat za současného doložení oprávnění k jednání; předmětné odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději do konce 14denní lhůty od převzetí zboží kupujícím doručeno na adresu prodávajícího smluvními stranami sjednanou pro doručování písemných zásilek prodávajícímu, tj. na adresu Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č.p. 246, PSČ Odstoupení kupujícího od smlouvy je účinné dnem, v němž bylo platné odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které je vyrobeno dle požadavků kupujícího (ze sortimentu prodávajícího z Nabídky půjde o dno, strop a boky skříně, stojiny, zadní stěnu, posuvné dveře vč. kolejnice, police a šatní tyče) kupující však nemůže odstoupit podle 53 odst. 7 občanského zákoníku, neboť možnost odstoupení od smlouvy je podle 53 odst. 8 občanského zákoníku vyloučeno v případech mezi smluvními stranami uzavřených kupních smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání V případě platného odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 7 dnů po odstoupení od smlouvy; zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené, v původním stavu, bez známek opotřebování a v původním obalu. Strana 5 (celkem 7)

6 7.8. Při platném odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou finanční částku na úhradu kupní ceny, a to do 30 dnů od účinnosti odstoupení kupujícího od smlouvy a způsobem uvedeným kupujícím v jeho písemném odstoupení od smlouvy, tzn. buď bezhotovostním převodem na kupujícím uvedený bankovní účet anebo poštovní poukázkou na kupujícím uvedenou adresu Uplatní-li kupující platně své v shora v odst uvedené právo na odstoupení od kupní smlouvy, má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Při porušení povinnosti kupujícího řádně a včas prodávajícímu vrátit zboží, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu i nárok na náhradu škody, která tím prodávajícímu vznikla v důsledku porušení povinností kupujícího a kterou je prodávající oprávněn si započítat oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny Právo odstoupit od smlouvy podle 53 odst. 7 občanského zákoníku (viz shora odst. 7.5.) nemá kupující, který není spotřebitelem a který při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Článek VIII. Záruka za zboží 8.1. Za zboží dodávané prostřednictvím internetového obchodu poskytuje prodávající kupujícímu záruku po dobu 24 měsíců, není-li u konkrétního produktu v Nabídce uvedena jiná záruční doba Záruční doba počne běžet ode dne převzetí zboží kupujícím Záruka se nevztahuje a prodávající tak neodpovídá za vady zboží, způsobené ať už opotřebením zboží v důsledku jeho obvyklého užívání, nebo neodborným nebo nešetrným zacházením či použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, jeho nadměrným opotřebením či mechanickým poškozením. Článek IX. Reklamace 9.1. Práva z odpovědnosti za vady zboží (dále v textu jen reklamace ) musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího na adrese Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č.p. 246, PSČ , písemným podáním obsahujícím: - identifikaci kupujícího (jméno/název, adresu, a telefonického spojení), - datum jím učiněné objednávky a specifikaci objednaného zboží, - datum potvrzení jeho objednávky prodávajícím, - uvedení reklamovaných vad zboží s popisem vad zboží a/nebo přesným určením, jak se vady projevují a s uvedením jejích rozsahu resp. počtu vadných kusů zboží, - způsob určení vyřízení reklamace v rámci oprávněného nároku kupujícího Reklamace musí být uplatněna kupujícím u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby Kupující má při oprávněné reklamaci nárok: a) jde-li o vadu kterou lze odstranit, na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit; b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat; c) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevou z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Strana 6 (celkem 7)

7 Článek X. Ochrana osobních údajů Informace o kupujícím, jím prodávajícímu poskytnuté v souvislosti s internetovým obchodem resp. s uzavíráním distančních kupních smluv, jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších právních předpisů. Prodávající veškeré od kupujícího získané údaje užívá výhradně pro svoji potřebu pro sjednané účely, tj. jednak pro účely uzavírání distančních kupních smluv a nároků z nich vyplývajících, a jednak pro nabídku dalších svých produktů kupujícímu. Získané údaje prodávající neposkytuje třetím osobám. Bez výslovného souhlasu kupujícího nakládá prodávající s jeho osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští citovaný zákon o ochraně osobních údajů Vyplněním on-line návrháře a kalkulátoru a podáním objednávky kupujícího prodávajícímu v rámci internetového obchodu dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů, jím prodávajícímu poskytnutých pro účely jednak distančních kupních smluv a v jejich rámci i k archivování údajů o jeho nákupech, a jednak pro účely nabídek prodávajícím dalších jeho produktů kupujícímu. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li o to písemnou formou na adrese Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní 246, PSČ Článek XI. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží a nákladů na dopravu uvedenou v on-line návrháři a kalkulátoru. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzení své objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne ; prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, vždy s účinností nejdříve ke dni jejich zveřejnění na Strana 7 (celkem 7)

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.madmaxfashion.com nabízející k prodeji široký sortiment značkového oblečení a doplňků.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.papirova-lepenka.cz, jakož i dodavatelem - stranou prodávající - je společnost PAPOS v.o.s., se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ms4.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je podnikatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Provozovatel Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky 2013

Obchodní podmínky 2013 Obchodní podmínky 2013 Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS Spotřebitelského

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

Více

Základní informace o nakupování a cenách zboží

Základní informace o nakupování a cenách zboží OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cihlickyprodeticky.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost ASPEKO s.r.o., IČ: 03480763, DIČ: CZ03480763, se sídlem Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Obchodní podmínky - (OP)

Obchodní podmínky - (OP) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky - (OP) Obchodní podmínky, dále jen OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A&P Production s.r.o., provozovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Narmo, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1954/7, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 014 59 180, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obecná ustanovení Vymezení pojmů Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách: Přechod vlastnického práva Dodací a platební podmínky Cena a dodací lhůta Právo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více