Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Libovický s.r.o. (dále v textu jen obchodní podmínky ) platí pro nákup nabízeného zboží prostřednictvím internetového obchodu firmy Libovický s.r.o., se sídlem Hradečno, Nová Ves, č.p. 9, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce (dále v textu jen prodávající ) Tyto obchodní podmínky, jež jsou závazné pro obě smluvní strany - tedy jak stranu prodávajícího (tj. firmu Libovický s.r.o.), tak stranu kupujícího (jenž uzavřel s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu kupní smlouvu) - blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále v textu jen kupující ) při uzavírání tzv. distančních kupních smluv Tyto obchodní podmínky internetového prodeje zboží prodávajícím stanoví dodací, cenové, platební a jiné podmínky, za nichž prodávající bude prodávat zboží ze své nabídky prostřednictvím internetového obchodu kupujícímu a za nichž kupující bude od prodávajícího zboží kupovat Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito, pro obě smluvní strany závaznými, obchodními podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními Části první, Hlavy páté ( 52 a následujících) zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších právních předpisů Podáním objednávky - učiněným kupujícím na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor a jím odeslaným prostředky komunikace na dálku (a to výlučně elektronickou poštou) prodávajícímu kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že přijímá závazky z těchto obchodních podmínek pro něj jako kupujícího vyplývající Kontaktní adresy prodávajícího, na něž se má kupující obracet, jsou následující: a) adresa pro doručování písemných zásilek - jíž je adresa provozovny prodávajícího: Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č. p. 246, PSČ , b) adresa pro doručování elektronické pošty c) telefonní číslo: / faxové číslo Článek II. On-line dokumentace 2.1. Na internetových stránkách prodávajícího je zveřejněna k internetovému obchodu se vztahující dokumentace v její elektronické podobě: a) Nabídka vybavení a materiálů, obsahující prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu nabízené zboží, tzn. přesnou specifikaci zboží včetně názvu a hlavní charakteristiky zboží; Strana 1 (celkem 7)

2 b) On-line návrhář a kalkulátor, jenž je příslušným formulářem k podání elektronické objednávky a obsahuje předepsané údaje a náležitosti - včetně ceny zboží a ceny dopravy a veškerých dalších informací nutných k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník; c) Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Libovický s.r.o., jimiž jsou tyto obchodní podmínky; d) Informace o možnosti koupě na splátky formou spotřebitelského úvěru za využití služeb firmy ESSOX s.r.o. a kontaktní adresu (www. stránek a u) uvedené firmy. Článek III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 3.1. Kupující objednává u prodávajícího zboží z jeho internetové Nabídky vybavení a materiálů (dále v textu jen Nabídka ), a to výlučně formou elektronické objednávky učiněné na prodávajícím předepsaném formuláři on-line návrhář a kalkulátor (dále v textu jen objednávka nebo on-line návrhář a kalkulátor ) a zaslané na shora v odst pod písm. b) uvedenou elektronickou adresu prodávajícího Objednávka podaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na příslušnou elektronickou adresu prodávajícího, je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem on-line návrhář a kalkulátor předepsaných údajů a náležitostí. U neúplné (řádně nevyplněné) objednávky vyzve prodávající kupujícího k jejímu řádnému doplnění. Prodávající se zavazuje řádně vyplněnou objednávku kupujícího tomuto potvrdit prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení řádné objednávky. Kupní smlouva je uzavřena, a tedy vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na dopravu do místa plnění, a podobně - žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem (jako například písemně, faxem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci své objednávky (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede, popř. provést odmítne Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku i bez udání důvodu do okamžiku akceptace předmětné objednávky ze strany prodávajícího jeho potvrzením objednávky, elektronickou poštou. doručeným kupujícímu. Poté, co dojde ze strany prodávajícího k potvrzení objednávky kupujícího, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených v 53 odst.7. občanského zákoníku a v (citovanému 53 odst. 7 korespondujícímu) článku VII. odst obchodních podmínek, a dále z důvodu, že prodávající nesplní smluvními stranami sjednané podmínky dodání zboží Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího odmítnout, resp. tuto nepotvrdit z důvodů zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu zboží v jeho Nabídce nebo z důvodů, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena či dodací podmínky Prodávající zřídil kontaktní zákaznickou telefonickou linku , na níž se kupující resp. zájemci o koupi zboží z jeho Internetové nabídky mohou obracet se žádostí o informace včetně postupu při vyplňování on-line návrháře a kalkulátoru. Článek IV. Dodací podmínky a přechod vlastnického práva ke zboží 4.1. Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky, a to: Strana 2 (celkem 7)

3 a) formou závozu (dopravou prodávajícím) do místa plnění, kterým je bydliště, sídlo, popř. jiná adresa místa plnění, uvedená kupujícím v jeho objednávce, b) formou expedice, tzn. předáním zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je jedna z provozoven prodávajícího, a to buď provozovna na adrese Zlonice, Nádražní 246, PSČ nebo provozovna na adrese Brno-Židenice, Táborská 191/125, PSČ , a to ta z uvedených dvou provozoven, kterou kupující uvede ve své objednávce V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou závozu (viz shora odst písm. a)), prodávající dodávané zboží kupujícímu dopraví do sjednaného místa plnění, a to na náklady kupujícího, který je povinen a zavazuje se prodávajícímu kromě sjednané ceny zboží zaplatit i náklady na dopravu, naúčtované prodávajícím kupujícímu ve výši uvedené v on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou expedice (viz shora odst písm. b)), prodávající dodávané zboží kupujícímu předá ve sjednaném místě plnění (tj. v kupujícím uvedené provozovně prodávajícího), přičemž dopravu si zajišťuje na své náklady kupující sám. Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím objednaného zboží o více než 5 pracovních dnů, bude prodávající kupujícímu účtovat skladné ve výši 30,- Kč za každý den prodlení s převzetím zboží Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí zboží prodávajícímu potvrdit na dodacím listě. Do dodacího listu zaznamená kupující též vady zboží zjištěné při jeho převzetí. Reklamace případných vad zboží kupujícím musí být u prodávajícího uplatněny ve lhůtách a způsobem uvedených v těchto obchodních podmínkách (viz článek IX. obchodních podmínek) Vlastnické právo ke zboží přechází - byla-li do doby převzetí tohoto zboží kupujícím uhrazena prodávajícímu celá kupní cena na kupujícího převzetím zboží kupujícím. Nebyla-li kupní cena před převzetím zboží prodávajícímu uhrazena, pak přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny prodávajícímu Pro přechod nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího platí, že nebezpečí škody na zboží (nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení) přechází na kupujícího odevzdáním zboží prodávajícím kupujícímu v místě plnění. Článek V. Cenové a platební podmínky 5.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu uvedenou v aktuálním on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupní cenou za zboží (tj. současně cenou uvedenou v aktuálním on-line návrháři a kalkulátoru ke dni odeslání objednávky) se rozumí cena včetně DPH V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou závozu (viz shora odst písm. a)), k ceně zboží prodávající připočte a kupujícímu naúčtuje náklady na dopravu zboží do místa plnění, a to za cenu dopravy uvedenou v on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu Kupní cena za zboží včetně nákladů na dopravu jsou splatné předem, to jest před dodáním zboží, a to některým z dále uvedených způsobů platby: a) platbou dvou záloh na úhradu celé kupní ceny včetně nákladů na dopravu - první zálohy ve výši 50 % ceny zboží a druhé zálohy ve výši zbývajících 50 % ceny zboží + nákladů na dopravu splatných předem převodem na bankovní účet prodávajícího (bezhotovostním převodem z účtu kupujícího nebo poštovní poukázkou na bankovní účet prodávajícího), na základě prodávajícím vystavených zálohových faktur a ve lhůtě jejich splatnosti 7 dnů ode dne jejich vystavení, b) platbou zálohy na úhradu kupní ceny ve výši 50 % kupní ceny zboží, splatnou předem převodem na bankovní účet prodávajícího (bezhotovostním převodem z účtu kupujícího nebo poštovní poukázkou na bankovní účet prodávajícího), na základě prodávajícím Strana 3 (celkem 7)

4 vystavené zálohové faktury a ve lhůtě její splatnosti 7 dnů ode dne jejího vystavení a doplatkem zbývající části kupní ceny ve výši 50 % kupní ceny zboží a popř. nákladů na dopravu dobírkou, tj. jejich zaplacením v hotovosti (do pokladny prodávajícího při dodání formou expedice, resp. k rukám pověřeného pracovníka prodávajícího - zpravidla řidiči prodávajícího při dodání formou závozu), při předání zboží kupujícímu oproti vystavení příjmového dokladu o zaplacení, c) úhradou ze spotřebitelského úvěru za využití služeb firmy ESSOX s.r.o., za podmínek mezi kupujícím a firmou ESSOX s.r.o. sjednaných Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením záloh na úhradu kupní ceny a nákladů na dopravu, resp. se zaplacením zbývající části kupní ceny formou dobírky při jeho převzetí, pak jednak prodávající není povinen plnit a tudíž se tak neocitne v prodlení s plněním dodávky zboží, a jednak prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit Náklady na použití elektronických prostředků kupujícím v souvislosti s učiněním objednávky a uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím, se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Náklady na prodávajícím zřízenou kontaktní telefonickou linku (tzv. zelená linka) kupujícímu nevzniknou, neboť volání na prodávajícím zřízenou kontaktní linku je bezplatné. Článek VI. Práva a povinnosti prodávajícího 6.1. Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu jeho objednávku zboží, a to do dvou pracovních dnů, ledaže by objednávka zboží nebyla učiněna řádně (tzn. na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor či bez vyplněním všech údajů) a v takovém případě se prodávající zavazuje vyzvat kupujícího k doplnění neúplné objednávky Prodávající se zavazuje po svém potvrzení objednávky kupujícího dodat kupujícímu objednané zboží - co do rozsahu a kvality odpovídající na on-line návrháři a kalkulátoru kupujícím učiněné a prodávajícím potvrzené objednávce Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve sjednaném místě plnění, tj. v místě plnění kupujícím uvedeném v jeho objednávce Vzhledem k tomu, že většina sortimentu zboží z Nabídky je vyráběna dle požadavků kupujícího, není vedeno skladem a na základě objednávky je teprve zadáváno do výroby, bude prodávajícím dodáno zboží ve lhůtě 30 pracovních dnů (zpravidla mezi 11. až 20. dnem) ode dne, v němž prodávající kupujícímu potvrdil jeho objednávku, není-li mezi smluvními stranami v kupní smlouvě (tzn. v prodávajícím kupujícímu potvrzené objednávce) sjednána k dodání zboží lhůta jiná. V takovém případě, tj. v případě sjednání v kupní smlouvě jiné dodací lhůty, bude prodávajícím kupujícímu dodáno zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je v každém případě podmíněno předchozím zaplacením ze strany kupujícího prodávajícímu celé sjednané kupní ceny za zboží včetně nákladů na dopravu v souladu s ujednáním v článku V. obchodních podmínek Prodávající se zavazuje informovat kupujícího formou ů či SMS zpráv o: - připsání kupujícím složené platby resp. zálohy na úhradu kupní ceny na účet prodávajícího, - zadání objednaného zboží do výroby, - vyrobení objednaného zboží, - stanovení termínu dodání zboží kupujícímu formou závozu, - tom, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím při dodání zboží formou expedice Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit kupní cenu za zboží včetně nákladů na dopravu ve lhůtě a způsobem sjednaným v článku V. obchodních podmínek nebo nesplní-li kupující svůj závazek převzít zboží. Strana 4 (celkem 7)

5 Článek VII. Práva a povinnosti kupujícího 7.1. Kupující se zavazuje činit objednávky zboží u prodávajícího výlučně prostřednictvím elektronické pošty na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor (viz článek II. odst písm. b) a článek III. odst odst obchodních podmínek), a v rámci předmětné objednávky uvádět zejména jak přesnou specifikaci objednaného zboží dle Nabídky a on-line návrháře a kalkulátoru, včetně jeho množství, tak správnou a úplnou adresu (tj. místo plnění), na kterou má být objednané zboží doručeno, nebo provozovnu prodávajícího, v níž kupující zboží převezme Kupující se zavazuje kupní cenu objednaného zboží včetně nákladů na dopravu prodávajícímu zaplatit předem tj. před jeho dodáním, a to způsobem uvedeným v článku V. odst obchodních podmínek Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží převzít a jeho převzetí prodávajícímu stvrdit svým podpisem na dodacím listě Kupující se zavazuje při převzetí zboží od prodávajícího řádně zkontrolovat stav předávaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. pracovníkovi prodávajícího, předávajícímu kupujícímu zboží a současně je zaznamenat do dodacího listu Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které není vyrobeno dle požadavků kupujícího (ze sortimentu prodávajícího z Nabídky půjde o zásuvkové boxy a výsuvné šatní tyče) je kupující oprávněn podle 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit (není-li takové odstoupení od smlouvy vyloučeno ustanovením 53 odst. 8 občanského zákoníku), a to i bez uvedení důvodu a ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a musí obsahovat: - identifikaci kupujícího (jméno/název, adresu, a telefonického spojení), - datum jím učiněné objednávky a specifikaci objednaného zboží, - datum potvrzení jeho objednávky prodávajícím, - uvedení čísla účtu kupujícího, na který má být v případě platného odstoupení od smlouvy a s tím spojeného zániku kupní smlouvy kupujícímu vrácena jím zaplacená kupní cena, popř. uvedení přesné adresy na niž požaduje vrátit plnění při úhradě poštovní poukázkou, - podpis kupujícího, event osoby zmocněné za kupujícího jednat za současného doložení oprávnění k jednání; předmětné odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději do konce 14denní lhůty od převzetí zboží kupujícím doručeno na adresu prodávajícího smluvními stranami sjednanou pro doručování písemných zásilek prodávajícímu, tj. na adresu Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č.p. 246, PSČ Odstoupení kupujícího od smlouvy je účinné dnem, v němž bylo platné odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které je vyrobeno dle požadavků kupujícího (ze sortimentu prodávajícího z Nabídky půjde o dno, strop a boky skříně, stojiny, zadní stěnu, posuvné dveře vč. kolejnice, police a šatní tyče) kupující však nemůže odstoupit podle 53 odst. 7 občanského zákoníku, neboť možnost odstoupení od smlouvy je podle 53 odst. 8 občanského zákoníku vyloučeno v případech mezi smluvními stranami uzavřených kupních smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání V případě platného odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 7 dnů po odstoupení od smlouvy; zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené, v původním stavu, bez známek opotřebování a v původním obalu. Strana 5 (celkem 7)

6 7.8. Při platném odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou finanční částku na úhradu kupní ceny, a to do 30 dnů od účinnosti odstoupení kupujícího od smlouvy a způsobem uvedeným kupujícím v jeho písemném odstoupení od smlouvy, tzn. buď bezhotovostním převodem na kupujícím uvedený bankovní účet anebo poštovní poukázkou na kupujícím uvedenou adresu Uplatní-li kupující platně své v shora v odst uvedené právo na odstoupení od kupní smlouvy, má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Při porušení povinnosti kupujícího řádně a včas prodávajícímu vrátit zboží, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu i nárok na náhradu škody, která tím prodávajícímu vznikla v důsledku porušení povinností kupujícího a kterou je prodávající oprávněn si započítat oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny Právo odstoupit od smlouvy podle 53 odst. 7 občanského zákoníku (viz shora odst. 7.5.) nemá kupující, který není spotřebitelem a který při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Článek VIII. Záruka za zboží 8.1. Za zboží dodávané prostřednictvím internetového obchodu poskytuje prodávající kupujícímu záruku po dobu 24 měsíců, není-li u konkrétního produktu v Nabídce uvedena jiná záruční doba Záruční doba počne běžet ode dne převzetí zboží kupujícím Záruka se nevztahuje a prodávající tak neodpovídá za vady zboží, způsobené ať už opotřebením zboží v důsledku jeho obvyklého užívání, nebo neodborným nebo nešetrným zacházením či použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, jeho nadměrným opotřebením či mechanickým poškozením. Článek IX. Reklamace 9.1. Práva z odpovědnosti za vady zboží (dále v textu jen reklamace ) musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího na adrese Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č.p. 246, PSČ , písemným podáním obsahujícím: - identifikaci kupujícího (jméno/název, adresu, a telefonického spojení), - datum jím učiněné objednávky a specifikaci objednaného zboží, - datum potvrzení jeho objednávky prodávajícím, - uvedení reklamovaných vad zboží s popisem vad zboží a/nebo přesným určením, jak se vady projevují a s uvedením jejích rozsahu resp. počtu vadných kusů zboží, - způsob určení vyřízení reklamace v rámci oprávněného nároku kupujícího Reklamace musí být uplatněna kupujícím u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby Kupující má při oprávněné reklamaci nárok: a) jde-li o vadu kterou lze odstranit, na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit; b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat; c) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevou z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Strana 6 (celkem 7)

7 Článek X. Ochrana osobních údajů Informace o kupujícím, jím prodávajícímu poskytnuté v souvislosti s internetovým obchodem resp. s uzavíráním distančních kupních smluv, jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších právních předpisů. Prodávající veškeré od kupujícího získané údaje užívá výhradně pro svoji potřebu pro sjednané účely, tj. jednak pro účely uzavírání distančních kupních smluv a nároků z nich vyplývajících, a jednak pro nabídku dalších svých produktů kupujícímu. Získané údaje prodávající neposkytuje třetím osobám. Bez výslovného souhlasu kupujícího nakládá prodávající s jeho osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští citovaný zákon o ochraně osobních údajů Vyplněním on-line návrháře a kalkulátoru a podáním objednávky kupujícího prodávajícímu v rámci internetového obchodu dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů, jím prodávajícímu poskytnutých pro účely jednak distančních kupních smluv a v jejich rámci i k archivování údajů o jeho nákupech, a jednak pro účely nabídek prodávajícím dalších jeho produktů kupujícímu. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li o to písemnou formou na adrese Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní 246, PSČ Článek XI. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží a nákladů na dopravu uvedenou v on-line návrháři a kalkulátoru. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzení své objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne ; prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, vždy s účinností nejdříve ke dni jejich zveřejnění na Strana 7 (celkem 7)

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Běžně zasíláme objednané zboží Českou Poštou, u větších zásilek, či zboží nepravidelných tvarů využíváme přepravce PPL.

Běžně zasíláme objednané zboží Českou Poštou, u větších zásilek, či zboží nepravidelných tvarů využíváme přepravce PPL. Doprava Osobní převzetí na provozovně (Staré Hodějovice): zdarma Doprava prostředky firmy DOKOV spol. s r.o. - možné po dohodě Běžně zasíláme objednané zboží Českou Poštou, u větších zásilek, či zboží

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.doplnkydomu.cz provozovaného společnosti VMBal s r.o. PLATNÉ DO 20.10.2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.doplnkydomu.cz provozovaného společnosti VMBal s r.o. PLATNÉ DO 20.10.2013 Se sídlem Na Svobodě 3152/80 723 00 Ostrava - Martinov IČO : 27774821, DIČ : CZ27774821 Tel.: 596 110 091 FAX: 596 639 543 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.doplnkydomu.cz provozovaného společnosti

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Provozovatel Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://pikron.cz/eshop-online-,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky I.Preambule Ing. Radek Vondrák, IČ: 40378454, sídlo Výstavní 8, 612 00 Brno 12 vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více