Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Libovický s.r.o. (dále v textu jen obchodní podmínky ) platí pro nákup nabízeného zboží prostřednictvím internetového obchodu firmy Libovický s.r.o., se sídlem Hradečno, Nová Ves, č.p. 9, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce (dále v textu jen prodávající ) Tyto obchodní podmínky, jež jsou závazné pro obě smluvní strany - tedy jak stranu prodávajícího (tj. firmu Libovický s.r.o.), tak stranu kupujícího (jenž uzavřel s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu kupní smlouvu) - blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále v textu jen kupující ) při uzavírání tzv. distančních kupních smluv Tyto obchodní podmínky internetového prodeje zboží prodávajícím stanoví dodací, cenové, platební a jiné podmínky, za nichž prodávající bude prodávat zboží ze své nabídky prostřednictvím internetového obchodu kupujícímu a za nichž kupující bude od prodávajícího zboží kupovat Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito, pro obě smluvní strany závaznými, obchodními podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními Části první, Hlavy páté ( 52 a následujících) zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších právních předpisů Podáním objednávky - učiněným kupujícím na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor a jím odeslaným prostředky komunikace na dálku (a to výlučně elektronickou poštou) prodávajícímu kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že přijímá závazky z těchto obchodních podmínek pro něj jako kupujícího vyplývající Kontaktní adresy prodávajícího, na něž se má kupující obracet, jsou následující: a) adresa pro doručování písemných zásilek - jíž je adresa provozovny prodávajícího: Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č. p. 246, PSČ , b) adresa pro doručování elektronické pošty c) telefonní číslo: / faxové číslo Článek II. On-line dokumentace 2.1. Na internetových stránkách prodávajícího je zveřejněna k internetovému obchodu se vztahující dokumentace v její elektronické podobě: a) Nabídka vybavení a materiálů, obsahující prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu nabízené zboží, tzn. přesnou specifikaci zboží včetně názvu a hlavní charakteristiky zboží; Strana 1 (celkem 7)

2 b) On-line návrhář a kalkulátor, jenž je příslušným formulářem k podání elektronické objednávky a obsahuje předepsané údaje a náležitosti - včetně ceny zboží a ceny dopravy a veškerých dalších informací nutných k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník; c) Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Libovický s.r.o., jimiž jsou tyto obchodní podmínky; d) Informace o možnosti koupě na splátky formou spotřebitelského úvěru za využití služeb firmy ESSOX s.r.o. a kontaktní adresu (www. stránek a u) uvedené firmy. Článek III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 3.1. Kupující objednává u prodávajícího zboží z jeho internetové Nabídky vybavení a materiálů (dále v textu jen Nabídka ), a to výlučně formou elektronické objednávky učiněné na prodávajícím předepsaném formuláři on-line návrhář a kalkulátor (dále v textu jen objednávka nebo on-line návrhář a kalkulátor ) a zaslané na shora v odst pod písm. b) uvedenou elektronickou adresu prodávajícího Objednávka podaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na příslušnou elektronickou adresu prodávajícího, je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem on-line návrhář a kalkulátor předepsaných údajů a náležitostí. U neúplné (řádně nevyplněné) objednávky vyzve prodávající kupujícího k jejímu řádnému doplnění. Prodávající se zavazuje řádně vyplněnou objednávku kupujícího tomuto potvrdit prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení řádné objednávky. Kupní smlouva je uzavřena, a tedy vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na dopravu do místa plnění, a podobně - žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem (jako například písemně, faxem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci své objednávky (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede, popř. provést odmítne Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku i bez udání důvodu do okamžiku akceptace předmětné objednávky ze strany prodávajícího jeho potvrzením objednávky, elektronickou poštou. doručeným kupujícímu. Poté, co dojde ze strany prodávajícího k potvrzení objednávky kupujícího, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených v 53 odst.7. občanského zákoníku a v (citovanému 53 odst. 7 korespondujícímu) článku VII. odst obchodních podmínek, a dále z důvodu, že prodávající nesplní smluvními stranami sjednané podmínky dodání zboží Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího odmítnout, resp. tuto nepotvrdit z důvodů zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu zboží v jeho Nabídce nebo z důvodů, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena či dodací podmínky Prodávající zřídil kontaktní zákaznickou telefonickou linku , na níž se kupující resp. zájemci o koupi zboží z jeho Internetové nabídky mohou obracet se žádostí o informace včetně postupu při vyplňování on-line návrháře a kalkulátoru. Článek IV. Dodací podmínky a přechod vlastnického práva ke zboží 4.1. Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky, a to: Strana 2 (celkem 7)

3 a) formou závozu (dopravou prodávajícím) do místa plnění, kterým je bydliště, sídlo, popř. jiná adresa místa plnění, uvedená kupujícím v jeho objednávce, b) formou expedice, tzn. předáním zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je jedna z provozoven prodávajícího, a to buď provozovna na adrese Zlonice, Nádražní 246, PSČ nebo provozovna na adrese Brno-Židenice, Táborská 191/125, PSČ , a to ta z uvedených dvou provozoven, kterou kupující uvede ve své objednávce V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou závozu (viz shora odst písm. a)), prodávající dodávané zboží kupujícímu dopraví do sjednaného místa plnění, a to na náklady kupujícího, který je povinen a zavazuje se prodávajícímu kromě sjednané ceny zboží zaplatit i náklady na dopravu, naúčtované prodávajícím kupujícímu ve výši uvedené v on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou expedice (viz shora odst písm. b)), prodávající dodávané zboží kupujícímu předá ve sjednaném místě plnění (tj. v kupujícím uvedené provozovně prodávajícího), přičemž dopravu si zajišťuje na své náklady kupující sám. Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím objednaného zboží o více než 5 pracovních dnů, bude prodávající kupujícímu účtovat skladné ve výši 30,- Kč za každý den prodlení s převzetím zboží Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí zboží prodávajícímu potvrdit na dodacím listě. Do dodacího listu zaznamená kupující též vady zboží zjištěné při jeho převzetí. Reklamace případných vad zboží kupujícím musí být u prodávajícího uplatněny ve lhůtách a způsobem uvedených v těchto obchodních podmínkách (viz článek IX. obchodních podmínek) Vlastnické právo ke zboží přechází - byla-li do doby převzetí tohoto zboží kupujícím uhrazena prodávajícímu celá kupní cena na kupujícího převzetím zboží kupujícím. Nebyla-li kupní cena před převzetím zboží prodávajícímu uhrazena, pak přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny prodávajícímu Pro přechod nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího platí, že nebezpečí škody na zboží (nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení) přechází na kupujícího odevzdáním zboží prodávajícím kupujícímu v místě plnění. Článek V. Cenové a platební podmínky 5.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu uvedenou v aktuálním on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupní cenou za zboží (tj. současně cenou uvedenou v aktuálním on-line návrháři a kalkulátoru ke dni odeslání objednávky) se rozumí cena včetně DPH V případě, kdy kupujícímu bude prodávající zboží dodávat formou závozu (viz shora odst písm. a)), k ceně zboží prodávající připočte a kupujícímu naúčtuje náklady na dopravu zboží do místa plnění, a to za cenu dopravy uvedenou v on-line návrháři a kalkulátoru, platném ke dni odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu Kupní cena za zboží včetně nákladů na dopravu jsou splatné předem, to jest před dodáním zboží, a to některým z dále uvedených způsobů platby: a) platbou dvou záloh na úhradu celé kupní ceny včetně nákladů na dopravu - první zálohy ve výši 50 % ceny zboží a druhé zálohy ve výši zbývajících 50 % ceny zboží + nákladů na dopravu splatných předem převodem na bankovní účet prodávajícího (bezhotovostním převodem z účtu kupujícího nebo poštovní poukázkou na bankovní účet prodávajícího), na základě prodávajícím vystavených zálohových faktur a ve lhůtě jejich splatnosti 7 dnů ode dne jejich vystavení, b) platbou zálohy na úhradu kupní ceny ve výši 50 % kupní ceny zboží, splatnou předem převodem na bankovní účet prodávajícího (bezhotovostním převodem z účtu kupujícího nebo poštovní poukázkou na bankovní účet prodávajícího), na základě prodávajícím Strana 3 (celkem 7)

4 vystavené zálohové faktury a ve lhůtě její splatnosti 7 dnů ode dne jejího vystavení a doplatkem zbývající části kupní ceny ve výši 50 % kupní ceny zboží a popř. nákladů na dopravu dobírkou, tj. jejich zaplacením v hotovosti (do pokladny prodávajícího při dodání formou expedice, resp. k rukám pověřeného pracovníka prodávajícího - zpravidla řidiči prodávajícího při dodání formou závozu), při předání zboží kupujícímu oproti vystavení příjmového dokladu o zaplacení, c) úhradou ze spotřebitelského úvěru za využití služeb firmy ESSOX s.r.o., za podmínek mezi kupujícím a firmou ESSOX s.r.o. sjednaných Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením záloh na úhradu kupní ceny a nákladů na dopravu, resp. se zaplacením zbývající části kupní ceny formou dobírky při jeho převzetí, pak jednak prodávající není povinen plnit a tudíž se tak neocitne v prodlení s plněním dodávky zboží, a jednak prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit Náklady na použití elektronických prostředků kupujícím v souvislosti s učiněním objednávky a uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím, se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Náklady na prodávajícím zřízenou kontaktní telefonickou linku (tzv. zelená linka) kupujícímu nevzniknou, neboť volání na prodávajícím zřízenou kontaktní linku je bezplatné. Článek VI. Práva a povinnosti prodávajícího 6.1. Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu jeho objednávku zboží, a to do dvou pracovních dnů, ledaže by objednávka zboží nebyla učiněna řádně (tzn. na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor či bez vyplněním všech údajů) a v takovém případě se prodávající zavazuje vyzvat kupujícího k doplnění neúplné objednávky Prodávající se zavazuje po svém potvrzení objednávky kupujícího dodat kupujícímu objednané zboží - co do rozsahu a kvality odpovídající na on-line návrháři a kalkulátoru kupujícím učiněné a prodávajícím potvrzené objednávce Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve sjednaném místě plnění, tj. v místě plnění kupujícím uvedeném v jeho objednávce Vzhledem k tomu, že většina sortimentu zboží z Nabídky je vyráběna dle požadavků kupujícího, není vedeno skladem a na základě objednávky je teprve zadáváno do výroby, bude prodávajícím dodáno zboží ve lhůtě 30 pracovních dnů (zpravidla mezi 11. až 20. dnem) ode dne, v němž prodávající kupujícímu potvrdil jeho objednávku, není-li mezi smluvními stranami v kupní smlouvě (tzn. v prodávajícím kupujícímu potvrzené objednávce) sjednána k dodání zboží lhůta jiná. V takovém případě, tj. v případě sjednání v kupní smlouvě jiné dodací lhůty, bude prodávajícím kupujícímu dodáno zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je v každém případě podmíněno předchozím zaplacením ze strany kupujícího prodávajícímu celé sjednané kupní ceny za zboží včetně nákladů na dopravu v souladu s ujednáním v článku V. obchodních podmínek Prodávající se zavazuje informovat kupujícího formou ů či SMS zpráv o: - připsání kupujícím složené platby resp. zálohy na úhradu kupní ceny na účet prodávajícího, - zadání objednaného zboží do výroby, - vyrobení objednaného zboží, - stanovení termínu dodání zboží kupujícímu formou závozu, - tom, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím při dodání zboží formou expedice Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit kupní cenu za zboží včetně nákladů na dopravu ve lhůtě a způsobem sjednaným v článku V. obchodních podmínek nebo nesplní-li kupující svůj závazek převzít zboží. Strana 4 (celkem 7)

5 Článek VII. Práva a povinnosti kupujícího 7.1. Kupující se zavazuje činit objednávky zboží u prodávajícího výlučně prostřednictvím elektronické pošty na příslušném formuláři on-line návrhář a kalkulátor (viz článek II. odst písm. b) a článek III. odst odst obchodních podmínek), a v rámci předmětné objednávky uvádět zejména jak přesnou specifikaci objednaného zboží dle Nabídky a on-line návrháře a kalkulátoru, včetně jeho množství, tak správnou a úplnou adresu (tj. místo plnění), na kterou má být objednané zboží doručeno, nebo provozovnu prodávajícího, v níž kupující zboží převezme Kupující se zavazuje kupní cenu objednaného zboží včetně nákladů na dopravu prodávajícímu zaplatit předem tj. před jeho dodáním, a to způsobem uvedeným v článku V. odst obchodních podmínek Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží převzít a jeho převzetí prodávajícímu stvrdit svým podpisem na dodacím listě Kupující se zavazuje při převzetí zboží od prodávajícího řádně zkontrolovat stav předávaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. pracovníkovi prodávajícího, předávajícímu kupujícímu zboží a současně je zaznamenat do dodacího listu Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které není vyrobeno dle požadavků kupujícího (ze sortimentu prodávajícího z Nabídky půjde o zásuvkové boxy a výsuvné šatní tyče) je kupující oprávněn podle 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit (není-li takové odstoupení od smlouvy vyloučeno ustanovením 53 odst. 8 občanského zákoníku), a to i bez uvedení důvodu a ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a musí obsahovat: - identifikaci kupujícího (jméno/název, adresu, a telefonického spojení), - datum jím učiněné objednávky a specifikaci objednaného zboží, - datum potvrzení jeho objednávky prodávajícím, - uvedení čísla účtu kupujícího, na který má být v případě platného odstoupení od smlouvy a s tím spojeného zániku kupní smlouvy kupujícímu vrácena jím zaplacená kupní cena, popř. uvedení přesné adresy na niž požaduje vrátit plnění při úhradě poštovní poukázkou, - podpis kupujícího, event osoby zmocněné za kupujícího jednat za současného doložení oprávnění k jednání; předmětné odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději do konce 14denní lhůty od převzetí zboží kupujícím doručeno na adresu prodávajícího smluvními stranami sjednanou pro doručování písemných zásilek prodávajícímu, tj. na adresu Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č.p. 246, PSČ Odstoupení kupujícího od smlouvy je účinné dnem, v němž bylo platné odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které je vyrobeno dle požadavků kupujícího (ze sortimentu prodávajícího z Nabídky půjde o dno, strop a boky skříně, stojiny, zadní stěnu, posuvné dveře vč. kolejnice, police a šatní tyče) kupující však nemůže odstoupit podle 53 odst. 7 občanského zákoníku, neboť možnost odstoupení od smlouvy je podle 53 odst. 8 občanského zákoníku vyloučeno v případech mezi smluvními stranami uzavřených kupních smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání V případě platného odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 7 dnů po odstoupení od smlouvy; zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené, v původním stavu, bez známek opotřebování a v původním obalu. Strana 5 (celkem 7)

6 7.8. Při platném odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou finanční částku na úhradu kupní ceny, a to do 30 dnů od účinnosti odstoupení kupujícího od smlouvy a způsobem uvedeným kupujícím v jeho písemném odstoupení od smlouvy, tzn. buď bezhotovostním převodem na kupujícím uvedený bankovní účet anebo poštovní poukázkou na kupujícím uvedenou adresu Uplatní-li kupující platně své v shora v odst uvedené právo na odstoupení od kupní smlouvy, má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Při porušení povinnosti kupujícího řádně a včas prodávajícímu vrátit zboží, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu i nárok na náhradu škody, která tím prodávajícímu vznikla v důsledku porušení povinností kupujícího a kterou je prodávající oprávněn si započítat oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny Právo odstoupit od smlouvy podle 53 odst. 7 občanského zákoníku (viz shora odst. 7.5.) nemá kupující, který není spotřebitelem a který při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Článek VIII. Záruka za zboží 8.1. Za zboží dodávané prostřednictvím internetového obchodu poskytuje prodávající kupujícímu záruku po dobu 24 měsíců, není-li u konkrétního produktu v Nabídce uvedena jiná záruční doba Záruční doba počne běžet ode dne převzetí zboží kupujícím Záruka se nevztahuje a prodávající tak neodpovídá za vady zboží, způsobené ať už opotřebením zboží v důsledku jeho obvyklého užívání, nebo neodborným nebo nešetrným zacházením či použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, jeho nadměrným opotřebením či mechanickým poškozením. Článek IX. Reklamace 9.1. Práva z odpovědnosti za vady zboží (dále v textu jen reklamace ) musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího na adrese Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní č.p. 246, PSČ , písemným podáním obsahujícím: - identifikaci kupujícího (jméno/název, adresu, a telefonického spojení), - datum jím učiněné objednávky a specifikaci objednaného zboží, - datum potvrzení jeho objednávky prodávajícím, - uvedení reklamovaných vad zboží s popisem vad zboží a/nebo přesným určením, jak se vady projevují a s uvedením jejích rozsahu resp. počtu vadných kusů zboží, - způsob určení vyřízení reklamace v rámci oprávněného nároku kupujícího Reklamace musí být uplatněna kupujícím u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby Kupující má při oprávněné reklamaci nárok: a) jde-li o vadu kterou lze odstranit, na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit; b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat; c) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevou z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Strana 6 (celkem 7)

7 Článek X. Ochrana osobních údajů Informace o kupujícím, jím prodávajícímu poskytnuté v souvislosti s internetovým obchodem resp. s uzavíráním distančních kupních smluv, jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších právních předpisů. Prodávající veškeré od kupujícího získané údaje užívá výhradně pro svoji potřebu pro sjednané účely, tj. jednak pro účely uzavírání distančních kupních smluv a nároků z nich vyplývajících, a jednak pro nabídku dalších svých produktů kupujícímu. Získané údaje prodávající neposkytuje třetím osobám. Bez výslovného souhlasu kupujícího nakládá prodávající s jeho osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští citovaný zákon o ochraně osobních údajů Vyplněním on-line návrháře a kalkulátoru a podáním objednávky kupujícího prodávajícímu v rámci internetového obchodu dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů, jím prodávajícímu poskytnutých pro účely jednak distančních kupních smluv a v jejich rámci i k archivování údajů o jeho nákupech, a jednak pro účely nabídek prodávajícím dalších jeho produktů kupujícímu. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li o to písemnou formou na adrese Libovický s.r.o., Zlonice, Nádražní 246, PSČ Článek XI. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží a nákladů na dopravu uvedenou v on-line návrháři a kalkulátoru. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzení své objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne ; prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, vždy s účinností nejdříve ke dni jejich zveřejnění na Strana 7 (celkem 7)

Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží přes webové stránky www.nanny.cz

Více

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.mertendental.cz/eshop/ provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141

Více

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen obchodní podmínky ) společnosti EcoStep s.r.o., IČO: 24799599, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM I. Úvodní ustanovení (sekce Spotřební zboží) Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://premium.rwe.cz je společnost RWE Transgas,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Kuzďas spol. s r. o., IČ: 49825003, se sídlem, Kolín Sendražice, 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32880

Více

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat Obchodní podmínky I. Všeobecná část 1/ Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.bazenyshop.cz, společností PLK s.r.o., se sídlem Říčanská 69, 250

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o.

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.123-nabytek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Seifertova 399, 403 31 Ústí nad Labem IČ: 287 49 928 Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více