Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu"

Transkript

1 Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu V tomto společném prohlášení řada evropských organizací občanské společnosti a sítí s dlouholetou zkušeností a hlubokými znalostmi místního rozvoje vítá návrhy Evropské komise pro Komunitně vedený místní rozvoj (KVMR) a vyzývá k akci evropské, národní a regionální zúčastněné strany, aby zajistily, aby mohla být tato iniciativa proměněna v jednu z nejdůležitějších os Společného strategického rámce (SSR) a dohod o partnerství, které zahrnují všechny fondy a pokrývají různé městské, venkovské a rybolovné oblasti. Pevným základem by měly být minulé úspěchy přístupu KVMR a překonávání překážek zjištěných při jeho aplikaci. [1] Pozitiva nových návrhů na KVMR Evropská komise předložila návrhy na období , které jsou konstruktivní a povzbuzující, a předestírají možnost spolupráce SSR fondů (ERDF, ESF, EZFRV, EMFF) na podpoře KVMR. Při posilování územní soudržnosti se Komise zaměřuje na roli měst, funkčních geografických celků a subregionálních oblastí se specifickými geografickými a demografickými výzvami. Jedním způsobem, jak usnadnit jejich řešení, bude provádění integrovaných strategií místního rozvoje a vytváření místních akčních skupin (MAS) na základě zkušeností z iniciativy LEADER. Komise navrhuje vytvořit jednotnou metodiku týkající se KVMR pro fondy SSR, která: se zaměřuje na konkrétní subregionální území; je komunitně vedená tím, že místní akční skupiny jsou složené ze zástupců místních veřejných a soukromých sociálně-ekonomických zájmů; se provádí prostřednictvím integrovaných a multi-sektorových teritoriálně založených místních rozvojových strategií, jejichž cílem je reagovat na místní potřeby a potenciál; a obsahuje inovativní prvky v místním kontextu, vytváření sítí a tam, kde je to vhodné, spolupráci. Tato jednotná metodika umožní propojené a integrované využívání fondů prostřednictvím strategií místního rozvoje. Komise předpokládá, že hlavními cíli KVMR bude: podporovat místní komunity k rozvoji integrovaných přístupů zdola nahoru, kde je potřeba strukturální změny v reakci na územní a místní výzvy; vybudovat kapacity na úrovni Společenství a stimulovat inovace (včetně sociálních inovací), podnikání a kapacitu pro změnu, na podporu rozvoje a objevování nevyužitého potenciálu zevnitř komunity a území; podporovat komunitní vlastnictví zvýšením účasti ve společenství a budování smyslu pro zapojení a vlastnictví, které mohou zvýšit účinnost politik E; a pomoci víceúrovňovému vládnutí tím, že umožní místním komunitám, aby se plně podílely na utváření plnění cílů EU ve všech oblastech. Pobídky pro poskytování operačních programů prostřednictvím KVMR jsou navrhovány (např. vyšší míra spolufinancování z fondů SSR) a Komise také počítá, že podstatný rozpočet bude věnován KVMR, ale pouze v případě EZFRV bylo zadáno povinné účelové vázání 5 % pro KVMR.

2 [2] Poučení z minulosti provádění KVMR Považujeme tento rámec jako promyšlený a rázný krok, který může přijmout další decentralizované řízení a může přispět k udržitelnému rozvoji. Ve skutečnosti navazuje na více než 20 let zkušeností s LEADER a dalšími iniciativami a programy, které přijaly a podporovaly přístup místního rozvoje, které začaly experimentálním způsobem v roce 1980 mimo rámec strukturálních fondů EU. Tato zkušenost ukazuje, že za relativně malé investice tento přístup rozpoutal nesčetné množství místních iniciativ vytvářejících pracovní místa, které byly velmi populární, a umožnily místním komunitám, aby prozkoumaly udržitelná řešení pro mnoho problémů, které představuje strategie Evropa Zkušenost s touto inciativou také poukázala na řadu překážek a úskalí v praxi, jak je zdůrazněno níže. "Metoda LEADER" je zdaleka nejvíce systematickým a rozsáhlým použitím KVMR v Evropě a ve světě. Zatímco metoda sama o sobě je široce podporována, její provádění prostřednictvím osy LEADER současných programů pro rozvoj venkova z EZFRV omezilo prostor pro inovace a místní iniciativy. Místní aktéři si stěžují na příliš mnoho zásahů z veřejné správy, příliš málo prostoru pro místní rozhodování, příliš úzký rozsah použitelných projektů a aktivit, a slábnoucí dobrovolné zapojení občanů. Podobný přístup byl úspěšně realizován od roku 2007 v rámci Evropského rybářského fondu a má zajímavé zkušenosti pro to, jak přístup může pomoci řešit konkrétní problémy, kterým čelí určité skupiny společnosti. Nicméně, partnerství se teprve ustavují a ze zkušeností je nutné vyčkat poměrně dlouhou dobu na jejich udržitelné výsledky. Ačkoli nezahrnovaly všechny klíčové komponenty KVMR, Iniciativy Společenství jako URBAN a EQUAL prokázaly význam pro přístup místní rozvoje, ale mnoho z jejich inovačních aspektů byly ředěno jejich začleněním do hlavních programů. URBACT převzala některé ze zásad dopředu prostřednictvím koprodukce místních akčních plánů založených na vícestranných místních podpůrných skupinách, ale ty nemají formální přístup k finančním prostředkům na jejich implementaci. Mnoho jiných lokálně založených iniciativ, jako je například Místní agenda 21, Transformující se města, Ekonomická svépomocná hnutí, Iniciativy sociálního podnikání, Sociální ekonomika, Územní pakty o zaměstnanosti, místní kampaně proti chudobě, nezaměstnanosti nebo diskriminaci mají společné cíle a / nebo cílové skupiny KVMR, ale obvykle nebyly spojené s finančními nástroji a KVMR-typem forem řízení. Prozatím by měly být zvýrazněny dva obecné body z použití KVMR a dalších přístupů pro místní rozvoj. Za prvé, i když KVMR byl celkově úspěšný, jeho potenciál nebyl využit kvůli způsobu, jakým to bylo provedeno, tím, že je úzce vnímán jako "distribuční nástroj, a zejména tím, že od svého vzniku je začleněn do hlavních programů provozovaných správami zvyklými na tradici poskytování grantové podpory shora dolů. Za druhé, KVMR představuje dvojí výzvu pro vnitrostátní správní orgány jednak v přenesení rozhodování na neveřejné instituce, jako jsou místní akční skupiny, stejně jako v provazování různých fondů dohromady. Do značné míry dobrovolná možnost integrace fondů v rámci nových pravidel ERDF, ESF, EZFRV a ENRF spíše neuspěje s výjimkou několika málo angažovaných členských států a regionů. Administrativy jsou obvykle strukturovány na jednotlivé fondy a multifondové čerpání a koordinace fondů vyžaduje úsilí s cílem předložit příslušné kroky dopředu a s ochotou udržovat je v průběhu času. Z těchto důvodů se obáváme, že nedostatky v ustanoveních o KVMR na úrovni EU a způsob, jakým bude přeložena do "reality" na úrovni členského státu může vážně znehodnotit tuto skvělou příležitost, kterou poskytují počáteční návrhy, které předložila Komise.

3 [3] Skvělá příležitost, kterou si nesmíte nechat ujít Tyto překážky je třeba překonat, aby nedošlo k "promrhaní" příležitosti na nový KVMR, tím, že nechá plánování a provádění akcí SSR v období odloučit od ducha KVMR. Vidíme KVMR nejen jako mechanismus pro lepší koordinaci fondů, ale také jako jedinečnou příležitost, jak co nejvíce získat ze sociálního kapitálu, dynamiky, inovací a dalších rysů KVMR způsobem, který oživí mnoho aspektů evropského modelu v mnoha politických oblastech. To bude znamenat různé úrovně výzev, jak zdůrazňujeme ve vzestupném pořadí ambicí v těchto třech oblastech: Za prvé, pokud jde o komunitně vedený rozvoj venkova a pobřežních a vnitrozemských rybolovných oblastí, první zpětná vazba ukazuje, že většina zúčastněných stran, zejména těch, které byly spojeny s tímto přístupem po delší dobu, osvojily si aplikaci "metody LEADER", umí se poučit z minulosti a vyrovnat se s kritikou, která poukazovala na způsob, jakým je LEADER implementován v současném období. Za druhé, ve městech a městských aglomeracích je potenciál pro uplatnění participativních přístupů k řadě městských problémů obrovský a Komise poprvé navrhla speciálně vyčleněnou prioritu pro udržitelný rozvoj měst v rámci strukturálních fondů. Evropa jako celek čelí výzvám, které vyžadují zvláštní pozornost, často velké a dlouhodobé investice a širokospektrální pojetí politických přístupů, jako například: šokující počet mladých lidí bez práce ve stále větším počtu zemí, sociální a hospodářská prosperita a sociální spravedlnost v post-růstových časech, nedostatek přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí a klimatu, odolnost místních komunit a multikulturní charakter mnoha z nich, stárnutí a začlenění nových skupin obyvatelstva, boj proti nerovnosti a boj proti diskriminaci, spravedlivý přístup ke znalostem a informacím, a kontrola demokratického procesu. Ve všech těchto otázkách KVMR může být odlišný tím, že může přinést vstupní body a experimentální půdu pro participativní, bohatě sdílená, inovativní a trvalá řešení. Za třetí, tvorba Evropské politiky vstoupila do krize legitimity. Občané jsou velmi neinformovaní, ne-li odcizeni od evropských institucí a mechanismů rozhodování. V mnoha případech, přínosy evropských zásahů zůstávají skryté. Prosté pokračování a aktualizace programů minulých jistě zhorší tuto znepokojivou erozi evropského ducha. KVMR nabízí možnosti pro obnovení evropské rozvojové perspektivy. Mohlo by to podpořit inovace v tisících místních územích, představit evropskou vynalézavost a zasít naději a solidaritu v těžkých časech. Věříme, že všechny typy společenství a oblastí mohou těžit z příznivého rámce, který umožňuje a podporuje inovativní a participativní řešení přes komunitně vedený místní rozvoj. Pokud jde o různé typy území lze předpokládat: celý evropský venkov omlazuje LEADER místními skupinami, které jsou schopny vykonávat opět skutečně inovativní strategie, různorodé a otevřené partnerství, která kladou důraz na strategické prozíravosti, dialog a spolupráci; ve městech se místní akční skupiny formují v zanedbaných sídlištích velkých měst, vystrašených z chudoby, hněvu a nejistoty; složených ze staré i mladé generace, obchodníků a nezaměstnaných, původních obyvatel a nových obyvatel, občanů a představitelů měst, kteří se mají společně spojit za účelem obnovy veřejného života, regenerace základních služeb a tak postupně oživit čtvrti prostřednictvím nesčetných mikroprojektů; v pobřežních a vnitrozemských oblastech rybolovu místní partnerství vštípila nový život do zchátralých rybářských vesnic tím, že rybáři jsou blíže svým zákazníkům, získávají další příjmy z činnosti nových pracovníků a podpory iniciativ Společenství k udržitelnému využívání přírodních zdrojů; a nová partnerství mezi různými oblastmi: mezi venkovskými oblastmi a malými městy, velkými městy a příměstskými oblastmi, např. ve vztahu k hospodářským a svépomocným hnutím, s cílem vynalézat nové formy ekonomiky (sociální podnikové iniciativy, sociální podnikání, atd.)

4 Pokud jde o naléhavé ekonomické, sociální a environmentální problémy, je možné předpokládat: Místní akční skupiny provádějící strategie nulových emisí uhlíku, integrující investice do energeticky úsporných technologií s decentralizovanou výrobou energie, "inteligentními" rozvodnými sítěmi, mobilními řešeními, atd. (více než 70 % emisí skleníkových plynů je závislých na životním stylu a KVMR je vlastně jediný přístup, se kterým se lidé setkávají tam, kde skutečně žijí a pracují); Místní akční skupiny reagují na rostoucí potřeby městských zahradničení a rozvíjí silné a hmatatelné spojení s udržitelnými rodinnými farmami na úrovni komunit regionálních a místních potravinových řetězců, zajišťují zelené vzdělávání pro mládež vyrůstající v urbanizovaných, často znevýhodněných prostředích a omezují rostoucí trendy směrem k podvýživě, obezitě a nedostatku pohybu, a přispívají tak k veřejnému zdraví; Místní akční skupiny vytvářejí sítě výchovy k mezikulturnímu dialogu, organizování přeshraničních kulturních projektů a akcí, posilují venkovské a městské odkazy, zvyšují povědomí společné zábavy a vzájemného učení se; Místní akční skupiny spravující systém místních a regionálních fondů, které mají za cíl pomoci mikro a malým podnikatelům bez přístupu k bankovnímu systému zahájit nebo rozšířit své podnikání a budovat struktury spolupráce v oblasti i s partnery ze zahraničí; Partnerství podporující inovační využití IT pro zapojení občanů do dialogu a výměny názorů na klíčové otázky; zkoumání sociální inovace ve veřejných službách; rozvoj místních akčních plánů boje proti chudobě a na podporu určitých skupin, jako jsou přistěhovalci, mladí lidé a ženy [4] Nejlepší způsob, jak získat výsledky Není pochyb o tom, jak velký potenciál a výzvy KVMR představuje pro kreativitu místních zúčastněných stran. To také představuje velkou výzvu pro administrátory politiky na úrovni EU a úrovni členských států, aby byl zaveden funkční rámec, který umožní tento potenciál a kreativitu využít. Za prvé, měli by prokázat, že se poučili ze zkušeností s uplatňováním KVMR v minulosti, a to zejména, že: si cení skutečně decentralizovaného, sebeurčujícího, odpovědného rozhodování těch, kteří se zavázali ke společné věci; specifika KVMR jsou ověřena a KVMR by tak neměl být tlačen k implementaci prostřednictvím stejných pravidel a postupů jako další části hlavních programů; KVMR nemůže být zaveden způsobem shora dolů, což v praxi znamená zapojení regionálních a místních zúčastněných stran jak nejdříve je to možné ke společné práci, KVMR by měly být tvořen od základu, nikoliv být prezentován jako "hotová skutečnost". Za druhé, měli by poskytnout přesvědčivé odpovědi, vhodné pro různá prostředí v jednotlivých členských státech, k provádění klíčových otázek: "Funkční" místní oblast. Takové definice budou muset respektovat vlastnosti jednotlivých typů území a povahu problémů, kterými se zabývají místní strategie. Tato otázka je zvláště vhodná ve velkých městských oblastech, kde nemůže být "řešení" problémů v zanedbaných čtvrtích prováděno pouze na sousedské úrovni. Integrované strategie. Zatímco plně integrovaná územní strategie je ideální, bude důležité uznat a přizpůsobit konkrétní rozměry nebo priority, pokud jde o odvětví (např. rybolov) nebo cílové skupiny (např. Romové). Vládnutí. Proměnná geometrie horizontálních a vertikálních partnerství musí být vytvořena a postarat se to, aby byly splněny nejrůznější místní požadavky. Doručovací systémy umožňující podporovat včasně a účinně místně schválené projekty. "Ďábel se skrývá v detailu", a proto by mělo být co nejvíce z těchto detailů

5 (např. zjednodušené vykazování nákladů) upřesněno předem, např. zjednodušené vykazování nákladů, mechanismy financování, které mohou zaručit dostatečnou samostatnost a flexibilitu místním zúčastněným stranám, včetně záloh. Celkově lze říci, že praktické otázky týkající se KVMR v období jsou dosud určeny ve větší míře a detailech v případech EZFRV a ENRF než v ERDF a ESF. Proto se domníváme, že je zvláště naléhavé, aby ustanovení týkající se ERDF a ESF rovnocenně rozvíjely metodu KVMR, aby se stala plně ekvivalentní a kompatibilní podobně jako v jiných fondech. [5] EU a politické subjekty členských států musí jednat Vyzýváme evropské instituce a členské státy, aby vytvořily vhodné struktury a postupy, které poskytnou živnou půdu, na které může být KVMR zaset, rozvíjet se a vzkvétat, stát se nejen nástrojem pro městskou a venkovskou renesanci, ale i cenným pramenem pro agendu růstu přispívá k tolik potřebnému chytrému, zelenému a udržitelnému růstu, který zasahuje přímo potřebné komunity a přispívá k prosperující a otevřené Evropě. Proto se obracíme na členy Evropské komise, Evropské Rady a Evropského parlamentu, aby: preferovali KVMR ve svých interinstitucionálních jednáních; zahrnuly KVMR jako institucionální inovaci spíše než přechodnou poznámku pod čarou v hlavních strukturálních fondech, politikách a programech; zajistili, aby stejné nebo rovnocenné základní požadavky týkající se KVMR byly zahrnuty ve všech čtyřech fondech SSR; stanovili časné termíny pro výběr a schvalování místních strategií a místních akčních skupin (dříve než 31/12/2015 pro 1. výběrové kolo, aby se zabránilo mezeře ve financování existujících MAS, a nejpozději 31/12/2016 na 2. kolo tak, aby nedošlo ke znevýhodnění nováčků a umožnilo jim dostatek času na implementaci). Výslovně se obracíme na Evropskou komisi, aby: vytvořila implementační schéma KVMR, které bude plně respektovat a usnadňovat používání všech hlavních složek KVMR a efektivně využívat kombinovaných finančních prostředků; zajistila, že konkrétní ustanovení pro KVMR, v souladu s výše uvedeným, jsou zahrnuty do všech dohod o partnerství a doprovodných konkrétních dohod mezi národními a regionálními / místními partnery; zajistila také, že více prostředků se nepoužívá s cílem snížit objem finanční podpory, která dříve podle KVMR spadala pod operace konkrétního fondu, jako je například financování EZFRV pro LEADER; zahájila neprodleně rozsáhlé informační kampaně zaměřené na národní, regionální a místní politiky, správy, občanskou společnost a další zainteresované strany o rozsahu a potenciálu KVMR. Výslovně vyzýváme vlády členských států a administrativy, aby: úzce spolupracovaly s Evropskou komisí při přípravě dohody o partnerství v liniích navržených výše, a konkrétně definovaly jasnou strategii a rozpočet pro KVMR; aktivovaly bez prodlení, společně s místními subjekty, přípravnou podporu k uplatňování KVMR v různých prostředích - městských, venkovských, mezi městy a venkovem, oblastech závislých na rybolovu a přeshraničních - s využitím technické pomoci finančních prostředků z běžného období; a podporovat místní zúčastněné strany, aby využily KVMR tvůrčím způsobem k řešení celé řady otázek; aktivně se věnovaly zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže pro příjemce a místní partnerství (MAS) v kombinaci se zvýšenou autonomií MAS, přičemž se mimo jiné

6 předpokládá předložení samostatných ustanovení pro KVMR v rámci příslušných operačních programů a tím, že Komise přijala implementační schéma KVMR (výše).

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy)

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy) Evropský hospodářský a sociální výbor NAT/502 LEADER jako nástroj pro místní rozvoj V Bruselu dne 21. září 2011 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu LEADER jako nástroj pro

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2011 KOM(2011) 607 v konečném znění 2011/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 {SEK(2011)

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Územní agenda Evropské unie. Pro konkurenceschopnější a udržitelnou Evropu rozmanitých regionů

Územní agenda Evropské unie. Pro konkurenceschopnější a udržitelnou Evropu rozmanitých regionů Územní agenda Evropské unie Pro konkurenceschopnější a udržitelnou Evropu rozmanitých regionů Sjednána při příležitosti neformální ministerské schůzky na téma rozvoj měst a územní soudržnost v Lipsku ve

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více