Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu"

Transkript

1 Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu V tomto společném prohlášení řada evropských organizací občanské společnosti a sítí s dlouholetou zkušeností a hlubokými znalostmi místního rozvoje vítá návrhy Evropské komise pro Komunitně vedený místní rozvoj (KVMR) a vyzývá k akci evropské, národní a regionální zúčastněné strany, aby zajistily, aby mohla být tato iniciativa proměněna v jednu z nejdůležitějších os Společného strategického rámce (SSR) a dohod o partnerství, které zahrnují všechny fondy a pokrývají různé městské, venkovské a rybolovné oblasti. Pevným základem by měly být minulé úspěchy přístupu KVMR a překonávání překážek zjištěných při jeho aplikaci. [1] Pozitiva nových návrhů na KVMR Evropská komise předložila návrhy na období , které jsou konstruktivní a povzbuzující, a předestírají možnost spolupráce SSR fondů (ERDF, ESF, EZFRV, EMFF) na podpoře KVMR. Při posilování územní soudržnosti se Komise zaměřuje na roli měst, funkčních geografických celků a subregionálních oblastí se specifickými geografickými a demografickými výzvami. Jedním způsobem, jak usnadnit jejich řešení, bude provádění integrovaných strategií místního rozvoje a vytváření místních akčních skupin (MAS) na základě zkušeností z iniciativy LEADER. Komise navrhuje vytvořit jednotnou metodiku týkající se KVMR pro fondy SSR, která: se zaměřuje na konkrétní subregionální území; je komunitně vedená tím, že místní akční skupiny jsou složené ze zástupců místních veřejných a soukromých sociálně-ekonomických zájmů; se provádí prostřednictvím integrovaných a multi-sektorových teritoriálně založených místních rozvojových strategií, jejichž cílem je reagovat na místní potřeby a potenciál; a obsahuje inovativní prvky v místním kontextu, vytváření sítí a tam, kde je to vhodné, spolupráci. Tato jednotná metodika umožní propojené a integrované využívání fondů prostřednictvím strategií místního rozvoje. Komise předpokládá, že hlavními cíli KVMR bude: podporovat místní komunity k rozvoji integrovaných přístupů zdola nahoru, kde je potřeba strukturální změny v reakci na územní a místní výzvy; vybudovat kapacity na úrovni Společenství a stimulovat inovace (včetně sociálních inovací), podnikání a kapacitu pro změnu, na podporu rozvoje a objevování nevyužitého potenciálu zevnitř komunity a území; podporovat komunitní vlastnictví zvýšením účasti ve společenství a budování smyslu pro zapojení a vlastnictví, které mohou zvýšit účinnost politik E; a pomoci víceúrovňovému vládnutí tím, že umožní místním komunitám, aby se plně podílely na utváření plnění cílů EU ve všech oblastech. Pobídky pro poskytování operačních programů prostřednictvím KVMR jsou navrhovány (např. vyšší míra spolufinancování z fondů SSR) a Komise také počítá, že podstatný rozpočet bude věnován KVMR, ale pouze v případě EZFRV bylo zadáno povinné účelové vázání 5 % pro KVMR.

2 [2] Poučení z minulosti provádění KVMR Považujeme tento rámec jako promyšlený a rázný krok, který může přijmout další decentralizované řízení a může přispět k udržitelnému rozvoji. Ve skutečnosti navazuje na více než 20 let zkušeností s LEADER a dalšími iniciativami a programy, které přijaly a podporovaly přístup místního rozvoje, které začaly experimentálním způsobem v roce 1980 mimo rámec strukturálních fondů EU. Tato zkušenost ukazuje, že za relativně malé investice tento přístup rozpoutal nesčetné množství místních iniciativ vytvářejících pracovní místa, které byly velmi populární, a umožnily místním komunitám, aby prozkoumaly udržitelná řešení pro mnoho problémů, které představuje strategie Evropa Zkušenost s touto inciativou také poukázala na řadu překážek a úskalí v praxi, jak je zdůrazněno níže. "Metoda LEADER" je zdaleka nejvíce systematickým a rozsáhlým použitím KVMR v Evropě a ve světě. Zatímco metoda sama o sobě je široce podporována, její provádění prostřednictvím osy LEADER současných programů pro rozvoj venkova z EZFRV omezilo prostor pro inovace a místní iniciativy. Místní aktéři si stěžují na příliš mnoho zásahů z veřejné správy, příliš málo prostoru pro místní rozhodování, příliš úzký rozsah použitelných projektů a aktivit, a slábnoucí dobrovolné zapojení občanů. Podobný přístup byl úspěšně realizován od roku 2007 v rámci Evropského rybářského fondu a má zajímavé zkušenosti pro to, jak přístup může pomoci řešit konkrétní problémy, kterým čelí určité skupiny společnosti. Nicméně, partnerství se teprve ustavují a ze zkušeností je nutné vyčkat poměrně dlouhou dobu na jejich udržitelné výsledky. Ačkoli nezahrnovaly všechny klíčové komponenty KVMR, Iniciativy Společenství jako URBAN a EQUAL prokázaly význam pro přístup místní rozvoje, ale mnoho z jejich inovačních aspektů byly ředěno jejich začleněním do hlavních programů. URBACT převzala některé ze zásad dopředu prostřednictvím koprodukce místních akčních plánů založených na vícestranných místních podpůrných skupinách, ale ty nemají formální přístup k finančním prostředkům na jejich implementaci. Mnoho jiných lokálně založených iniciativ, jako je například Místní agenda 21, Transformující se města, Ekonomická svépomocná hnutí, Iniciativy sociálního podnikání, Sociální ekonomika, Územní pakty o zaměstnanosti, místní kampaně proti chudobě, nezaměstnanosti nebo diskriminaci mají společné cíle a / nebo cílové skupiny KVMR, ale obvykle nebyly spojené s finančními nástroji a KVMR-typem forem řízení. Prozatím by měly být zvýrazněny dva obecné body z použití KVMR a dalších přístupů pro místní rozvoj. Za prvé, i když KVMR byl celkově úspěšný, jeho potenciál nebyl využit kvůli způsobu, jakým to bylo provedeno, tím, že je úzce vnímán jako "distribuční nástroj, a zejména tím, že od svého vzniku je začleněn do hlavních programů provozovaných správami zvyklými na tradici poskytování grantové podpory shora dolů. Za druhé, KVMR představuje dvojí výzvu pro vnitrostátní správní orgány jednak v přenesení rozhodování na neveřejné instituce, jako jsou místní akční skupiny, stejně jako v provazování různých fondů dohromady. Do značné míry dobrovolná možnost integrace fondů v rámci nových pravidel ERDF, ESF, EZFRV a ENRF spíše neuspěje s výjimkou několika málo angažovaných členských států a regionů. Administrativy jsou obvykle strukturovány na jednotlivé fondy a multifondové čerpání a koordinace fondů vyžaduje úsilí s cílem předložit příslušné kroky dopředu a s ochotou udržovat je v průběhu času. Z těchto důvodů se obáváme, že nedostatky v ustanoveních o KVMR na úrovni EU a způsob, jakým bude přeložena do "reality" na úrovni členského státu může vážně znehodnotit tuto skvělou příležitost, kterou poskytují počáteční návrhy, které předložila Komise.

3 [3] Skvělá příležitost, kterou si nesmíte nechat ujít Tyto překážky je třeba překonat, aby nedošlo k "promrhaní" příležitosti na nový KVMR, tím, že nechá plánování a provádění akcí SSR v období odloučit od ducha KVMR. Vidíme KVMR nejen jako mechanismus pro lepší koordinaci fondů, ale také jako jedinečnou příležitost, jak co nejvíce získat ze sociálního kapitálu, dynamiky, inovací a dalších rysů KVMR způsobem, který oživí mnoho aspektů evropského modelu v mnoha politických oblastech. To bude znamenat různé úrovně výzev, jak zdůrazňujeme ve vzestupném pořadí ambicí v těchto třech oblastech: Za prvé, pokud jde o komunitně vedený rozvoj venkova a pobřežních a vnitrozemských rybolovných oblastí, první zpětná vazba ukazuje, že většina zúčastněných stran, zejména těch, které byly spojeny s tímto přístupem po delší dobu, osvojily si aplikaci "metody LEADER", umí se poučit z minulosti a vyrovnat se s kritikou, která poukazovala na způsob, jakým je LEADER implementován v současném období. Za druhé, ve městech a městských aglomeracích je potenciál pro uplatnění participativních přístupů k řadě městských problémů obrovský a Komise poprvé navrhla speciálně vyčleněnou prioritu pro udržitelný rozvoj měst v rámci strukturálních fondů. Evropa jako celek čelí výzvám, které vyžadují zvláštní pozornost, často velké a dlouhodobé investice a širokospektrální pojetí politických přístupů, jako například: šokující počet mladých lidí bez práce ve stále větším počtu zemí, sociální a hospodářská prosperita a sociální spravedlnost v post-růstových časech, nedostatek přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí a klimatu, odolnost místních komunit a multikulturní charakter mnoha z nich, stárnutí a začlenění nových skupin obyvatelstva, boj proti nerovnosti a boj proti diskriminaci, spravedlivý přístup ke znalostem a informacím, a kontrola demokratického procesu. Ve všech těchto otázkách KVMR může být odlišný tím, že může přinést vstupní body a experimentální půdu pro participativní, bohatě sdílená, inovativní a trvalá řešení. Za třetí, tvorba Evropské politiky vstoupila do krize legitimity. Občané jsou velmi neinformovaní, ne-li odcizeni od evropských institucí a mechanismů rozhodování. V mnoha případech, přínosy evropských zásahů zůstávají skryté. Prosté pokračování a aktualizace programů minulých jistě zhorší tuto znepokojivou erozi evropského ducha. KVMR nabízí možnosti pro obnovení evropské rozvojové perspektivy. Mohlo by to podpořit inovace v tisících místních územích, představit evropskou vynalézavost a zasít naději a solidaritu v těžkých časech. Věříme, že všechny typy společenství a oblastí mohou těžit z příznivého rámce, který umožňuje a podporuje inovativní a participativní řešení přes komunitně vedený místní rozvoj. Pokud jde o různé typy území lze předpokládat: celý evropský venkov omlazuje LEADER místními skupinami, které jsou schopny vykonávat opět skutečně inovativní strategie, různorodé a otevřené partnerství, která kladou důraz na strategické prozíravosti, dialog a spolupráci; ve městech se místní akční skupiny formují v zanedbaných sídlištích velkých měst, vystrašených z chudoby, hněvu a nejistoty; složených ze staré i mladé generace, obchodníků a nezaměstnaných, původních obyvatel a nových obyvatel, občanů a představitelů měst, kteří se mají společně spojit za účelem obnovy veřejného života, regenerace základních služeb a tak postupně oživit čtvrti prostřednictvím nesčetných mikroprojektů; v pobřežních a vnitrozemských oblastech rybolovu místní partnerství vštípila nový život do zchátralých rybářských vesnic tím, že rybáři jsou blíže svým zákazníkům, získávají další příjmy z činnosti nových pracovníků a podpory iniciativ Společenství k udržitelnému využívání přírodních zdrojů; a nová partnerství mezi různými oblastmi: mezi venkovskými oblastmi a malými městy, velkými městy a příměstskými oblastmi, např. ve vztahu k hospodářským a svépomocným hnutím, s cílem vynalézat nové formy ekonomiky (sociální podnikové iniciativy, sociální podnikání, atd.)

4 Pokud jde o naléhavé ekonomické, sociální a environmentální problémy, je možné předpokládat: Místní akční skupiny provádějící strategie nulových emisí uhlíku, integrující investice do energeticky úsporných technologií s decentralizovanou výrobou energie, "inteligentními" rozvodnými sítěmi, mobilními řešeními, atd. (více než 70 % emisí skleníkových plynů je závislých na životním stylu a KVMR je vlastně jediný přístup, se kterým se lidé setkávají tam, kde skutečně žijí a pracují); Místní akční skupiny reagují na rostoucí potřeby městských zahradničení a rozvíjí silné a hmatatelné spojení s udržitelnými rodinnými farmami na úrovni komunit regionálních a místních potravinových řetězců, zajišťují zelené vzdělávání pro mládež vyrůstající v urbanizovaných, často znevýhodněných prostředích a omezují rostoucí trendy směrem k podvýživě, obezitě a nedostatku pohybu, a přispívají tak k veřejnému zdraví; Místní akční skupiny vytvářejí sítě výchovy k mezikulturnímu dialogu, organizování přeshraničních kulturních projektů a akcí, posilují venkovské a městské odkazy, zvyšují povědomí společné zábavy a vzájemného učení se; Místní akční skupiny spravující systém místních a regionálních fondů, které mají za cíl pomoci mikro a malým podnikatelům bez přístupu k bankovnímu systému zahájit nebo rozšířit své podnikání a budovat struktury spolupráce v oblasti i s partnery ze zahraničí; Partnerství podporující inovační využití IT pro zapojení občanů do dialogu a výměny názorů na klíčové otázky; zkoumání sociální inovace ve veřejných službách; rozvoj místních akčních plánů boje proti chudobě a na podporu určitých skupin, jako jsou přistěhovalci, mladí lidé a ženy [4] Nejlepší způsob, jak získat výsledky Není pochyb o tom, jak velký potenciál a výzvy KVMR představuje pro kreativitu místních zúčastněných stran. To také představuje velkou výzvu pro administrátory politiky na úrovni EU a úrovni členských států, aby byl zaveden funkční rámec, který umožní tento potenciál a kreativitu využít. Za prvé, měli by prokázat, že se poučili ze zkušeností s uplatňováním KVMR v minulosti, a to zejména, že: si cení skutečně decentralizovaného, sebeurčujícího, odpovědného rozhodování těch, kteří se zavázali ke společné věci; specifika KVMR jsou ověřena a KVMR by tak neměl být tlačen k implementaci prostřednictvím stejných pravidel a postupů jako další části hlavních programů; KVMR nemůže být zaveden způsobem shora dolů, což v praxi znamená zapojení regionálních a místních zúčastněných stran jak nejdříve je to možné ke společné práci, KVMR by měly být tvořen od základu, nikoliv být prezentován jako "hotová skutečnost". Za druhé, měli by poskytnout přesvědčivé odpovědi, vhodné pro různá prostředí v jednotlivých členských státech, k provádění klíčových otázek: "Funkční" místní oblast. Takové definice budou muset respektovat vlastnosti jednotlivých typů území a povahu problémů, kterými se zabývají místní strategie. Tato otázka je zvláště vhodná ve velkých městských oblastech, kde nemůže být "řešení" problémů v zanedbaných čtvrtích prováděno pouze na sousedské úrovni. Integrované strategie. Zatímco plně integrovaná územní strategie je ideální, bude důležité uznat a přizpůsobit konkrétní rozměry nebo priority, pokud jde o odvětví (např. rybolov) nebo cílové skupiny (např. Romové). Vládnutí. Proměnná geometrie horizontálních a vertikálních partnerství musí být vytvořena a postarat se to, aby byly splněny nejrůznější místní požadavky. Doručovací systémy umožňující podporovat včasně a účinně místně schválené projekty. "Ďábel se skrývá v detailu", a proto by mělo být co nejvíce z těchto detailů

5 (např. zjednodušené vykazování nákladů) upřesněno předem, např. zjednodušené vykazování nákladů, mechanismy financování, které mohou zaručit dostatečnou samostatnost a flexibilitu místním zúčastněným stranám, včetně záloh. Celkově lze říci, že praktické otázky týkající se KVMR v období jsou dosud určeny ve větší míře a detailech v případech EZFRV a ENRF než v ERDF a ESF. Proto se domníváme, že je zvláště naléhavé, aby ustanovení týkající se ERDF a ESF rovnocenně rozvíjely metodu KVMR, aby se stala plně ekvivalentní a kompatibilní podobně jako v jiných fondech. [5] EU a politické subjekty členských států musí jednat Vyzýváme evropské instituce a členské státy, aby vytvořily vhodné struktury a postupy, které poskytnou živnou půdu, na které může být KVMR zaset, rozvíjet se a vzkvétat, stát se nejen nástrojem pro městskou a venkovskou renesanci, ale i cenným pramenem pro agendu růstu přispívá k tolik potřebnému chytrému, zelenému a udržitelnému růstu, který zasahuje přímo potřebné komunity a přispívá k prosperující a otevřené Evropě. Proto se obracíme na členy Evropské komise, Evropské Rady a Evropského parlamentu, aby: preferovali KVMR ve svých interinstitucionálních jednáních; zahrnuly KVMR jako institucionální inovaci spíše než přechodnou poznámku pod čarou v hlavních strukturálních fondech, politikách a programech; zajistili, aby stejné nebo rovnocenné základní požadavky týkající se KVMR byly zahrnuty ve všech čtyřech fondech SSR; stanovili časné termíny pro výběr a schvalování místních strategií a místních akčních skupin (dříve než 31/12/2015 pro 1. výběrové kolo, aby se zabránilo mezeře ve financování existujících MAS, a nejpozději 31/12/2016 na 2. kolo tak, aby nedošlo ke znevýhodnění nováčků a umožnilo jim dostatek času na implementaci). Výslovně se obracíme na Evropskou komisi, aby: vytvořila implementační schéma KVMR, které bude plně respektovat a usnadňovat používání všech hlavních složek KVMR a efektivně využívat kombinovaných finančních prostředků; zajistila, že konkrétní ustanovení pro KVMR, v souladu s výše uvedeným, jsou zahrnuty do všech dohod o partnerství a doprovodných konkrétních dohod mezi národními a regionálními / místními partnery; zajistila také, že více prostředků se nepoužívá s cílem snížit objem finanční podpory, která dříve podle KVMR spadala pod operace konkrétního fondu, jako je například financování EZFRV pro LEADER; zahájila neprodleně rozsáhlé informační kampaně zaměřené na národní, regionální a místní politiky, správy, občanskou společnost a další zainteresované strany o rozsahu a potenciálu KVMR. Výslovně vyzýváme vlády členských států a administrativy, aby: úzce spolupracovaly s Evropskou komisí při přípravě dohody o partnerství v liniích navržených výše, a konkrétně definovaly jasnou strategii a rozpočet pro KVMR; aktivovaly bez prodlení, společně s místními subjekty, přípravnou podporu k uplatňování KVMR v různých prostředích - městských, venkovských, mezi městy a venkovem, oblastech závislých na rybolovu a přeshraničních - s využitím technické pomoci finančních prostředků z běžného období; a podporovat místní zúčastněné strany, aby využily KVMR tvůrčím způsobem k řešení celé řady otázek; aktivně se věnovaly zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže pro příjemce a místní partnerství (MAS) v kombinaci se zvýšenou autonomií MAS, přičemž se mimo jiné

6 předpokládá předložení samostatných ustanovení pro KVMR v rámci příslušných operačních programů a tím, že Komise přijala implementační schéma KVMR (výše).

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více