Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu"

Transkript

1 Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu V tomto společném prohlášení řada evropských organizací občanské společnosti a sítí s dlouholetou zkušeností a hlubokými znalostmi místního rozvoje vítá návrhy Evropské komise pro Komunitně vedený místní rozvoj (KVMR) a vyzývá k akci evropské, národní a regionální zúčastněné strany, aby zajistily, aby mohla být tato iniciativa proměněna v jednu z nejdůležitějších os Společného strategického rámce (SSR) a dohod o partnerství, které zahrnují všechny fondy a pokrývají různé městské, venkovské a rybolovné oblasti. Pevným základem by měly být minulé úspěchy přístupu KVMR a překonávání překážek zjištěných při jeho aplikaci. [1] Pozitiva nových návrhů na KVMR Evropská komise předložila návrhy na období , které jsou konstruktivní a povzbuzující, a předestírají možnost spolupráce SSR fondů (ERDF, ESF, EZFRV, EMFF) na podpoře KVMR. Při posilování územní soudržnosti se Komise zaměřuje na roli měst, funkčních geografických celků a subregionálních oblastí se specifickými geografickými a demografickými výzvami. Jedním způsobem, jak usnadnit jejich řešení, bude provádění integrovaných strategií místního rozvoje a vytváření místních akčních skupin (MAS) na základě zkušeností z iniciativy LEADER. Komise navrhuje vytvořit jednotnou metodiku týkající se KVMR pro fondy SSR, která: se zaměřuje na konkrétní subregionální území; je komunitně vedená tím, že místní akční skupiny jsou složené ze zástupců místních veřejných a soukromých sociálně-ekonomických zájmů; se provádí prostřednictvím integrovaných a multi-sektorových teritoriálně založených místních rozvojových strategií, jejichž cílem je reagovat na místní potřeby a potenciál; a obsahuje inovativní prvky v místním kontextu, vytváření sítí a tam, kde je to vhodné, spolupráci. Tato jednotná metodika umožní propojené a integrované využívání fondů prostřednictvím strategií místního rozvoje. Komise předpokládá, že hlavními cíli KVMR bude: podporovat místní komunity k rozvoji integrovaných přístupů zdola nahoru, kde je potřeba strukturální změny v reakci na územní a místní výzvy; vybudovat kapacity na úrovni Společenství a stimulovat inovace (včetně sociálních inovací), podnikání a kapacitu pro změnu, na podporu rozvoje a objevování nevyužitého potenciálu zevnitř komunity a území; podporovat komunitní vlastnictví zvýšením účasti ve společenství a budování smyslu pro zapojení a vlastnictví, které mohou zvýšit účinnost politik E; a pomoci víceúrovňovému vládnutí tím, že umožní místním komunitám, aby se plně podílely na utváření plnění cílů EU ve všech oblastech. Pobídky pro poskytování operačních programů prostřednictvím KVMR jsou navrhovány (např. vyšší míra spolufinancování z fondů SSR) a Komise také počítá, že podstatný rozpočet bude věnován KVMR, ale pouze v případě EZFRV bylo zadáno povinné účelové vázání 5 % pro KVMR.

2 [2] Poučení z minulosti provádění KVMR Považujeme tento rámec jako promyšlený a rázný krok, který může přijmout další decentralizované řízení a může přispět k udržitelnému rozvoji. Ve skutečnosti navazuje na více než 20 let zkušeností s LEADER a dalšími iniciativami a programy, které přijaly a podporovaly přístup místního rozvoje, které začaly experimentálním způsobem v roce 1980 mimo rámec strukturálních fondů EU. Tato zkušenost ukazuje, že za relativně malé investice tento přístup rozpoutal nesčetné množství místních iniciativ vytvářejících pracovní místa, které byly velmi populární, a umožnily místním komunitám, aby prozkoumaly udržitelná řešení pro mnoho problémů, které představuje strategie Evropa Zkušenost s touto inciativou také poukázala na řadu překážek a úskalí v praxi, jak je zdůrazněno níže. "Metoda LEADER" je zdaleka nejvíce systematickým a rozsáhlým použitím KVMR v Evropě a ve světě. Zatímco metoda sama o sobě je široce podporována, její provádění prostřednictvím osy LEADER současných programů pro rozvoj venkova z EZFRV omezilo prostor pro inovace a místní iniciativy. Místní aktéři si stěžují na příliš mnoho zásahů z veřejné správy, příliš málo prostoru pro místní rozhodování, příliš úzký rozsah použitelných projektů a aktivit, a slábnoucí dobrovolné zapojení občanů. Podobný přístup byl úspěšně realizován od roku 2007 v rámci Evropského rybářského fondu a má zajímavé zkušenosti pro to, jak přístup může pomoci řešit konkrétní problémy, kterým čelí určité skupiny společnosti. Nicméně, partnerství se teprve ustavují a ze zkušeností je nutné vyčkat poměrně dlouhou dobu na jejich udržitelné výsledky. Ačkoli nezahrnovaly všechny klíčové komponenty KVMR, Iniciativy Společenství jako URBAN a EQUAL prokázaly význam pro přístup místní rozvoje, ale mnoho z jejich inovačních aspektů byly ředěno jejich začleněním do hlavních programů. URBACT převzala některé ze zásad dopředu prostřednictvím koprodukce místních akčních plánů založených na vícestranných místních podpůrných skupinách, ale ty nemají formální přístup k finančním prostředkům na jejich implementaci. Mnoho jiných lokálně založených iniciativ, jako je například Místní agenda 21, Transformující se města, Ekonomická svépomocná hnutí, Iniciativy sociálního podnikání, Sociální ekonomika, Územní pakty o zaměstnanosti, místní kampaně proti chudobě, nezaměstnanosti nebo diskriminaci mají společné cíle a / nebo cílové skupiny KVMR, ale obvykle nebyly spojené s finančními nástroji a KVMR-typem forem řízení. Prozatím by měly být zvýrazněny dva obecné body z použití KVMR a dalších přístupů pro místní rozvoj. Za prvé, i když KVMR byl celkově úspěšný, jeho potenciál nebyl využit kvůli způsobu, jakým to bylo provedeno, tím, že je úzce vnímán jako "distribuční nástroj, a zejména tím, že od svého vzniku je začleněn do hlavních programů provozovaných správami zvyklými na tradici poskytování grantové podpory shora dolů. Za druhé, KVMR představuje dvojí výzvu pro vnitrostátní správní orgány jednak v přenesení rozhodování na neveřejné instituce, jako jsou místní akční skupiny, stejně jako v provazování různých fondů dohromady. Do značné míry dobrovolná možnost integrace fondů v rámci nových pravidel ERDF, ESF, EZFRV a ENRF spíše neuspěje s výjimkou několika málo angažovaných členských států a regionů. Administrativy jsou obvykle strukturovány na jednotlivé fondy a multifondové čerpání a koordinace fondů vyžaduje úsilí s cílem předložit příslušné kroky dopředu a s ochotou udržovat je v průběhu času. Z těchto důvodů se obáváme, že nedostatky v ustanoveních o KVMR na úrovni EU a způsob, jakým bude přeložena do "reality" na úrovni členského státu může vážně znehodnotit tuto skvělou příležitost, kterou poskytují počáteční návrhy, které předložila Komise.

3 [3] Skvělá příležitost, kterou si nesmíte nechat ujít Tyto překážky je třeba překonat, aby nedošlo k "promrhaní" příležitosti na nový KVMR, tím, že nechá plánování a provádění akcí SSR v období odloučit od ducha KVMR. Vidíme KVMR nejen jako mechanismus pro lepší koordinaci fondů, ale také jako jedinečnou příležitost, jak co nejvíce získat ze sociálního kapitálu, dynamiky, inovací a dalších rysů KVMR způsobem, který oživí mnoho aspektů evropského modelu v mnoha politických oblastech. To bude znamenat různé úrovně výzev, jak zdůrazňujeme ve vzestupném pořadí ambicí v těchto třech oblastech: Za prvé, pokud jde o komunitně vedený rozvoj venkova a pobřežních a vnitrozemských rybolovných oblastí, první zpětná vazba ukazuje, že většina zúčastněných stran, zejména těch, které byly spojeny s tímto přístupem po delší dobu, osvojily si aplikaci "metody LEADER", umí se poučit z minulosti a vyrovnat se s kritikou, která poukazovala na způsob, jakým je LEADER implementován v současném období. Za druhé, ve městech a městských aglomeracích je potenciál pro uplatnění participativních přístupů k řadě městských problémů obrovský a Komise poprvé navrhla speciálně vyčleněnou prioritu pro udržitelný rozvoj měst v rámci strukturálních fondů. Evropa jako celek čelí výzvám, které vyžadují zvláštní pozornost, často velké a dlouhodobé investice a širokospektrální pojetí politických přístupů, jako například: šokující počet mladých lidí bez práce ve stále větším počtu zemí, sociální a hospodářská prosperita a sociální spravedlnost v post-růstových časech, nedostatek přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí a klimatu, odolnost místních komunit a multikulturní charakter mnoha z nich, stárnutí a začlenění nových skupin obyvatelstva, boj proti nerovnosti a boj proti diskriminaci, spravedlivý přístup ke znalostem a informacím, a kontrola demokratického procesu. Ve všech těchto otázkách KVMR může být odlišný tím, že může přinést vstupní body a experimentální půdu pro participativní, bohatě sdílená, inovativní a trvalá řešení. Za třetí, tvorba Evropské politiky vstoupila do krize legitimity. Občané jsou velmi neinformovaní, ne-li odcizeni od evropských institucí a mechanismů rozhodování. V mnoha případech, přínosy evropských zásahů zůstávají skryté. Prosté pokračování a aktualizace programů minulých jistě zhorší tuto znepokojivou erozi evropského ducha. KVMR nabízí možnosti pro obnovení evropské rozvojové perspektivy. Mohlo by to podpořit inovace v tisících místních územích, představit evropskou vynalézavost a zasít naději a solidaritu v těžkých časech. Věříme, že všechny typy společenství a oblastí mohou těžit z příznivého rámce, který umožňuje a podporuje inovativní a participativní řešení přes komunitně vedený místní rozvoj. Pokud jde o různé typy území lze předpokládat: celý evropský venkov omlazuje LEADER místními skupinami, které jsou schopny vykonávat opět skutečně inovativní strategie, různorodé a otevřené partnerství, která kladou důraz na strategické prozíravosti, dialog a spolupráci; ve městech se místní akční skupiny formují v zanedbaných sídlištích velkých měst, vystrašených z chudoby, hněvu a nejistoty; složených ze staré i mladé generace, obchodníků a nezaměstnaných, původních obyvatel a nových obyvatel, občanů a představitelů měst, kteří se mají společně spojit za účelem obnovy veřejného života, regenerace základních služeb a tak postupně oživit čtvrti prostřednictvím nesčetných mikroprojektů; v pobřežních a vnitrozemských oblastech rybolovu místní partnerství vštípila nový život do zchátralých rybářských vesnic tím, že rybáři jsou blíže svým zákazníkům, získávají další příjmy z činnosti nových pracovníků a podpory iniciativ Společenství k udržitelnému využívání přírodních zdrojů; a nová partnerství mezi různými oblastmi: mezi venkovskými oblastmi a malými městy, velkými městy a příměstskými oblastmi, např. ve vztahu k hospodářským a svépomocným hnutím, s cílem vynalézat nové formy ekonomiky (sociální podnikové iniciativy, sociální podnikání, atd.)

4 Pokud jde o naléhavé ekonomické, sociální a environmentální problémy, je možné předpokládat: Místní akční skupiny provádějící strategie nulových emisí uhlíku, integrující investice do energeticky úsporných technologií s decentralizovanou výrobou energie, "inteligentními" rozvodnými sítěmi, mobilními řešeními, atd. (více než 70 % emisí skleníkových plynů je závislých na životním stylu a KVMR je vlastně jediný přístup, se kterým se lidé setkávají tam, kde skutečně žijí a pracují); Místní akční skupiny reagují na rostoucí potřeby městských zahradničení a rozvíjí silné a hmatatelné spojení s udržitelnými rodinnými farmami na úrovni komunit regionálních a místních potravinových řetězců, zajišťují zelené vzdělávání pro mládež vyrůstající v urbanizovaných, často znevýhodněných prostředích a omezují rostoucí trendy směrem k podvýživě, obezitě a nedostatku pohybu, a přispívají tak k veřejnému zdraví; Místní akční skupiny vytvářejí sítě výchovy k mezikulturnímu dialogu, organizování přeshraničních kulturních projektů a akcí, posilují venkovské a městské odkazy, zvyšují povědomí společné zábavy a vzájemného učení se; Místní akční skupiny spravující systém místních a regionálních fondů, které mají za cíl pomoci mikro a malým podnikatelům bez přístupu k bankovnímu systému zahájit nebo rozšířit své podnikání a budovat struktury spolupráce v oblasti i s partnery ze zahraničí; Partnerství podporující inovační využití IT pro zapojení občanů do dialogu a výměny názorů na klíčové otázky; zkoumání sociální inovace ve veřejných službách; rozvoj místních akčních plánů boje proti chudobě a na podporu určitých skupin, jako jsou přistěhovalci, mladí lidé a ženy [4] Nejlepší způsob, jak získat výsledky Není pochyb o tom, jak velký potenciál a výzvy KVMR představuje pro kreativitu místních zúčastněných stran. To také představuje velkou výzvu pro administrátory politiky na úrovni EU a úrovni členských států, aby byl zaveden funkční rámec, který umožní tento potenciál a kreativitu využít. Za prvé, měli by prokázat, že se poučili ze zkušeností s uplatňováním KVMR v minulosti, a to zejména, že: si cení skutečně decentralizovaného, sebeurčujícího, odpovědného rozhodování těch, kteří se zavázali ke společné věci; specifika KVMR jsou ověřena a KVMR by tak neměl být tlačen k implementaci prostřednictvím stejných pravidel a postupů jako další části hlavních programů; KVMR nemůže být zaveden způsobem shora dolů, což v praxi znamená zapojení regionálních a místních zúčastněných stran jak nejdříve je to možné ke společné práci, KVMR by měly být tvořen od základu, nikoliv být prezentován jako "hotová skutečnost". Za druhé, měli by poskytnout přesvědčivé odpovědi, vhodné pro různá prostředí v jednotlivých členských státech, k provádění klíčových otázek: "Funkční" místní oblast. Takové definice budou muset respektovat vlastnosti jednotlivých typů území a povahu problémů, kterými se zabývají místní strategie. Tato otázka je zvláště vhodná ve velkých městských oblastech, kde nemůže být "řešení" problémů v zanedbaných čtvrtích prováděno pouze na sousedské úrovni. Integrované strategie. Zatímco plně integrovaná územní strategie je ideální, bude důležité uznat a přizpůsobit konkrétní rozměry nebo priority, pokud jde o odvětví (např. rybolov) nebo cílové skupiny (např. Romové). Vládnutí. Proměnná geometrie horizontálních a vertikálních partnerství musí být vytvořena a postarat se to, aby byly splněny nejrůznější místní požadavky. Doručovací systémy umožňující podporovat včasně a účinně místně schválené projekty. "Ďábel se skrývá v detailu", a proto by mělo být co nejvíce z těchto detailů

5 (např. zjednodušené vykazování nákladů) upřesněno předem, např. zjednodušené vykazování nákladů, mechanismy financování, které mohou zaručit dostatečnou samostatnost a flexibilitu místním zúčastněným stranám, včetně záloh. Celkově lze říci, že praktické otázky týkající se KVMR v období jsou dosud určeny ve větší míře a detailech v případech EZFRV a ENRF než v ERDF a ESF. Proto se domníváme, že je zvláště naléhavé, aby ustanovení týkající se ERDF a ESF rovnocenně rozvíjely metodu KVMR, aby se stala plně ekvivalentní a kompatibilní podobně jako v jiných fondech. [5] EU a politické subjekty členských států musí jednat Vyzýváme evropské instituce a členské státy, aby vytvořily vhodné struktury a postupy, které poskytnou živnou půdu, na které může být KVMR zaset, rozvíjet se a vzkvétat, stát se nejen nástrojem pro městskou a venkovskou renesanci, ale i cenným pramenem pro agendu růstu přispívá k tolik potřebnému chytrému, zelenému a udržitelnému růstu, který zasahuje přímo potřebné komunity a přispívá k prosperující a otevřené Evropě. Proto se obracíme na členy Evropské komise, Evropské Rady a Evropského parlamentu, aby: preferovali KVMR ve svých interinstitucionálních jednáních; zahrnuly KVMR jako institucionální inovaci spíše než přechodnou poznámku pod čarou v hlavních strukturálních fondech, politikách a programech; zajistili, aby stejné nebo rovnocenné základní požadavky týkající se KVMR byly zahrnuty ve všech čtyřech fondech SSR; stanovili časné termíny pro výběr a schvalování místních strategií a místních akčních skupin (dříve než 31/12/2015 pro 1. výběrové kolo, aby se zabránilo mezeře ve financování existujících MAS, a nejpozději 31/12/2016 na 2. kolo tak, aby nedošlo ke znevýhodnění nováčků a umožnilo jim dostatek času na implementaci). Výslovně se obracíme na Evropskou komisi, aby: vytvořila implementační schéma KVMR, které bude plně respektovat a usnadňovat používání všech hlavních složek KVMR a efektivně využívat kombinovaných finančních prostředků; zajistila, že konkrétní ustanovení pro KVMR, v souladu s výše uvedeným, jsou zahrnuty do všech dohod o partnerství a doprovodných konkrétních dohod mezi národními a regionálními / místními partnery; zajistila také, že více prostředků se nepoužívá s cílem snížit objem finanční podpory, která dříve podle KVMR spadala pod operace konkrétního fondu, jako je například financování EZFRV pro LEADER; zahájila neprodleně rozsáhlé informační kampaně zaměřené na národní, regionální a místní politiky, správy, občanskou společnost a další zainteresované strany o rozsahu a potenciálu KVMR. Výslovně vyzýváme vlády členských států a administrativy, aby: úzce spolupracovaly s Evropskou komisí při přípravě dohody o partnerství v liniích navržených výše, a konkrétně definovaly jasnou strategii a rozpočet pro KVMR; aktivovaly bez prodlení, společně s místními subjekty, přípravnou podporu k uplatňování KVMR v různých prostředích - městských, venkovských, mezi městy a venkovem, oblastech závislých na rybolovu a přeshraničních - s využitím technické pomoci finančních prostředků z běžného období; a podporovat místní zúčastněné strany, aby využily KVMR tvůrčím způsobem k řešení celé řady otázek; aktivně se věnovaly zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže pro příjemce a místní partnerství (MAS) v kombinaci se zvýšenou autonomií MAS, přičemž se mimo jiné

6 předpokládá předložení samostatných ustanovení pro KVMR v rámci příslušných operačních programů a tím, že Komise přijala implementační schéma KVMR (výše).

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 Územní rozvoj SAWP Meeting, 3 July 2012 Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 1 KVMR LEADER-legislativa EU Navazuje na bohaté zkušenosti z: LEADER (EAFRD), Osa 4 (EFF), iniciativu společenství Urban

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 CLLD nebo také CLLD-U? aneb nezávislý pohled na oblast místního udržitelného rozvoje Brno, 24. února 2014 Komunitně vedený místní

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Mgr. Petr Kulíšek

Mgr. Petr Kulíšek Pardubice 29.5.2014 Mgr. Petr Kulíšek MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ SMS ČR JČK Novosedly nad Nežárkou, 11. 7. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 27. 5. 2013 Sociální inkluze zkušenosti a výhled na období 2014+ Sociáln

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Leader metoda pro rozvoj venkovských oblastí. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. MAS Sdružení Růže

Leader metoda pro rozvoj venkovských oblastí. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. MAS Sdružení Růže Leader metoda pro rozvoj venkovských oblastí RNDr. Zuzana Guthová, CSc. MAS Sdružení Růže Co je LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Régionale Links between Actions for the Development

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova Souhrn strategických záměrů EU 2014-2020: SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období s cílem maximalizovat dopad těchto politik při dosahování evropských priorit Komise

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Kohezní politika po roce 2014

Kohezní politika po roce 2014 10. 10. 2013 1 Kohezní politika po roce 2014 Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU (stručné opakování) - Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU - Zakotvena v Lisabonské

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV Program rozvoje venkova České republiky CLLD v PRV 1 Harmonogram přípravy PRV PRV předložen EK nejpozději do 17. 7. 2014 (Dohoda o partnerství byla předložena 17. 4. 2014) Nejpozději do 30. 6. 2014 musí

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více