INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE"

Transkript

1 INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech, a Sdělením Komise COM(2000)853, vymezujícím pravidla pro Iniciativu Společenství EQUAL, jako iniciativa zaměřující se pomocí mezinárodní spolupráce na prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. Iniciativa EQUAL, která je součástí Evropské strategie zaměstnanosti, je financovaná z Evropského sociálního fondu. Usiluje o zvýšení a zkvalitnění zaměstnanosti. Jejím hlavním cílem je podpořit rovný přístup k zaměstnání a vyvíjet a ověřovat postupy potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu práce. V roce 2001 k této iniciativě přistoupila i Česká republika. Iniciativa EQUAL je v I. kole v České republice financovaná z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, které je odpovědné za její implementaci, a z programu Phare. Ve II. kole bude financována již z Evropského sociálního fondu a z prostředků českého státního rozpočtu. EQUAL poskytuje prostor pro vyzkoušení nových myšlenek, které by mohly změnit budoucí politiku a praxi v zaměstnávání a v odborném vzdělávání a které by znevýhodněným skupinám umožnily přístup na pracovní trh. Znevýhodněné skupiny zahrnují ženy, národní a etnické menšiny, zdravotně postižené, starší lidi nebo mladé lidi bez praxe, uprchlíky, bývalé vězně, závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách, dlouhodobě nezaměstnané, ne plně gramotné, bezdomovce, ale také skupiny osob ohrožených nezaměstnaností a další skupiny se ztíženým přístupem na trh práce. Evropská iniciativa EQUAL je založena na principu podpory konkrétních projektů, které trvají 2-3 roky a jejichž rozpočet se v zemích EU pohybuje kolem 1 milionu EUR. Projekt uskutečňuje vždy společně skupina organizací, tzv. rozvojové partnerství - RP, které spolupracuje s dalšími RP ze zahraničí. Rozvojová partnerství Základem fungování iniciativy EQUAL je spolupráce klíčových subjektů v daném regionu nebo sektoru. Už v předchozích iniciativách Společenství ADAPT a EMPLOYMENT byly v zemích EU získány zkušenosti z přínosu práce v tzv. partnerstvích. Jasným poznatkem je, že celek je obvykle větší než pouhý součet částí. Dají-li se dohromady zkušenosti a odborné schopnosti všech relevantních účastníků, může se dosáhnout mnohem lepšího výsledku, než kdyby jednotlivé organizace pracovaly samostatně. Základním pracovním prvkem iniciativy EQUAL jsou tzv. rozvojová partnerství. Jedno partnerství je tvořeno subjekty s odpovídající zkušeností, které projeví o projekt zájem, a bude pracovat na jednom tematickém okruhu. Rozvojové partnerství by mělo zahrnovat klíčové subjekty jako např. místní a regionální úřady, veřejné zaměstnavatelské instituce, nevládní organizace, vzdělávací instituce, podniky (zejména malé a střední) a sociální partnery. Většina partnerství se bude skládat z klíčových subjektů z dané geografické oblasti jako 1/5

2 např. město, definovaná venkovská oblast, oblast spadající pod místní úřady nebo oblast, ze které se cestuje za prací (geografická partnerství). Vzhledem k tomu, že EQUAL používá tematický přístup, mohou si partnerství vybrat zaměření např. na konkrétní hospodářský sektor nebo na příčiny diskriminace určitých skupin (oborové partnerství). Rozvojové partnerství však musí být více než jen sítí navrhovatelů projektu, kteří působí na stejném území a pracují na stejném tématu. Mělo by být společenstvím angažovaných subjektů, které mají společný cíl. Partneři budou muset společně vyvinout úsilí k tomu, aby dospěli k inovativním řešením předem definovaných specifických problémů. Jejich společná práce bude založena na vzájemném souhlasu a na společném projektovém plánu. Tato partnerství se dohodnou na strategii, s níž se budou snažit vyzkoušet nové způsoby řešení předem stanovených problémů diskriminace a nerovnosti. Základní charakteristikou práce každého partnerství bude jeho spolupráce s alespoň jedním partnerem ze zahraničí a zapojení do sítě dalších rozvojových partnerství po celé Evropě, která se zabývají podobným tématem. Nové náměty budou testovány s tím, že jejich výsledků by se mělo používat k ovlivňování přípravy budoucích politik a praxí. Tématické oblasti pro II. kolo Vyhlášenými tématickými oblastmi jsou: V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné; Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce; V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání: Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech; Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce; V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability: Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce; Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií; V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen: Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb; Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce; Samostatně vymezené téma: 2/5

3 Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce. Iniciativa EQUAL je založená na několika základních principech: tématický přístup (v rámci programu EQUAL musí být vybrány v jednotlivých členských státech priority v souladu s vyhlášenými tématickými oblastmi EK), princip partnerství (jednotlivé projekty jsou realizovány prostřednictvím tzv. rozvojových partnerství), mezinárodní spolupráce (umožňuje společně využívat zkušenosti a poznatky různých států EU, resp. ostatních států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL), princip inovativnosti (vylepšování stávajících nebo vyvíjení zcela nových přístupů a řešení k dané problematice), účast cílových skupin na rozhodování (v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít možnost spolurozhodovat také zástupci cílových skupin), mainstreaming (má za cíl umožnit rozšíření výsledků Iniciativy EQUAL mezi tvůrce národních politik tak, aby v ideálním případě mohly být nejlepší z nově vyvinutých nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce využity např. při přípravě Národních akčních plánů). rovné příležitosti Otázka rovných příležitostí prostupuje celým programem EQUAL. EQUAL podporuje takovou společnost a hospodářství, které umožňují ženám i mužům plné využití jejich potenciálu, které hodnotí jejich přínos v pracovním i rodinném životě stejným způsobem a respektují ho bez ohledu na pohlaví. Iniciativa EQUAL by chtěla přispět ke garantování rovných příležitostí mužů a žen. Staví se jasně proti diskriminaci, bojuje za rovné příložitosti a působí jako katalyzátor změny. Průběh Iniciativy EQUAL: Iniciativa EQUAL se skládá ze 4 na sebe navázaných aktivit, tzv. Akcí. Akce 1: Cílem akce 1 je umožnit vytvoření nebo upevnění trvalého a efektivního rozvojového partnerství a zajistit, že mezinárodní spolupráce bude pro projekt skutečným přínosem. Akce 1 by měla trvat 3-4 měsíce. Akce 2: Implementace pracovních programů rozvojových partnerství. Tyto pracovní programy by měly pokrývat období 2-3 let. Akce 3: Vytváření sítí, šíření výsledků, osvědčených praktik a odborných znalostí a prosazování výstupů a zkušeností z EQUAL v širším kontextu. Tato část projektu by měla umožnit, aby byly jeho výsledky maximálním přínosem pro pracovní trh a pro politiku zaměstnanosti, a měli by se jí účastnit i sociální partneři. Akce 4: Poskytování technické asistence ze strany Národní kanceláře EQUAL Řídícímu orgánu a rozvojovým partnerstvím v průběhu akcí 1-3. Zatímco akce 1 a 2 na sebe přímo navazují, akce 3 začíná probíhat už během akce 2. 3/5

4 Příklady možných výstupů projektů Výstupy projektů musí mít vždy inovativní charakter a mohou mít např. následující formu: metody a postupy pro odstraňování bariér v přístupu specifických cílových skupin k zaměstnání nebo pro vytváření předpokladů pro udržení zaměstnání nebo pro vlastní zaměstnávání vzdělávací materiály (učební texty, metodologie výuky, pracovní sešity, software, testy) pro vzdělávání, které je součástí pomoci v přístupu k zaměstnání formy zaměstnávání umožňující flexibilní rozsah pracovního úvazku, pracovní dobu a dalších aspektů práce metody a postupy zjišťování, zpracování, využívání a šíření informací usnadňujících přístup k zaměstnání metody a postupy vyhledávání, kontaktování, registrace příslušníků specifických cílových skupin se znesnadněným přístupem k zaměstnání a metody a postupy jednání s nimi sítě organizací, orgánů a osob vytvořené pro lepší začleňování specifických skupin do zaměstnání metody a postupy podpory podnikání včetně materiálů potřebných pro používání těchto metod a postupů Financování projektu Výše příspěvku Evropské unie do iniciativy EQUAL, který je členským zemím poskytován prostřednictvím Evropského sociálního fondu, je pro období stanovena na 2,847 miliardy EUR. Tyto příspěvky musí být doplněny financemi z jednotlivých státních rozpočtů. V I. kole neměla Česká republika možnost čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu, spolufinancování iniciativy EQUAL tak probíhalo prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, které je odpovědné za implementaci EQUAL v České republice, a programu Phare. Pro první kolo bylo v ČR k dispozici celkem 8 milionů EUR. Na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bude celkem vynaloženo EUR, přičemž příspěvek ESF činí EUR (tj. 73 % z celkového objemu prostředků vynaložených na tento program). Granty budou poskytnuty jednotlivým rozvojovým partnerstvím podle jejich pracovních plánů, podle množství práce předpokládané pro jednotlivé partnerské organizace, podle plánů na mezinárodní spolupráci a podle kvality navrhovaných projektů. 4/5

5 Harmonogram pro II. kolo iniciativy EQUAL Základní dokument, tzv. Programový dokument Iniciativy Společenství EQUAL, který vymezuje základní pravidla, vyhlášené tématické oblasti a také časový harmonogram, je v současné době v připomínkovém řízení. Pracovní verze programového dokumentu spolu s dalšími informacemi je k dispozici ke stažení na: harmonogram pro II. kolo Iniciativy EQUAL na Další informace včetně informací o projektech implementovaných v rámci I. kola výzvy naleznete dále na našich webových stránkách. V případě Vašeho zájmu o účast ve II. kole výzvy Iniciativy EQUAL nám prosím zašlete kontaktní údaje na adresu Zařadíme Vás na Mailing list a budeme Vás včas informovat. 5/5