Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při poskytování služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při poskytování služeb"

Transkript

1 V Brně dne 12. července 2016 Sp. zn.: 4218/2014/VOP/VP Zpráva o šetření ve věci diskriminace z důvodu věku při poskytování služeb Na veřejného ochránce práv se v červenci 2014 obrátil pan X. Y. (dále jen stěžovatel ) se stížností na omezení vydávání zákaznické karty společností Česká pošta, s. p. (dále jen pošta ), pouze osobám starším 15 let. Stěžovatel takovou podmínku považoval za diskriminační, neboť zákaznická karta (dále jen karta ) přináší svým držitelům slevy na některé služby poskytované poštou a zjednodušuje podávání zásilek. Stěžovatel se obrátil také na Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ ) s podnětem ke změně poštovních podmínek pošty. Na jeho podnět reagoval ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele Ing. Miroslav Charbuský dopisem ze dne 4. září Ve své odpovědi uvedl, že ČTÚ nemůže v této věci nutit poštu ke změně poštovních podmínek, neboť karta není poštovní službou. Stěžovatel se rovněž obrátil na ombudsmanku pošty JUDr. Zuzanu Kvášovou, která na jeho stížnost reagovala dopisem ze dne 18. srpna K této stížnosti uvedla, že vydání karty je podmíněno věkem 15 let ze dvou důvodů. Prvým byla tehdejší nemožnost doručit doporučenou zásilku do vlastních rukou adresáta mladšího 15 let. Druhým důvodem je nezpůsobilost osob mladších 15 let udělit souhlas s užitím osobních údajů. A - Předmět a závěr šetření ČTÚ je pověřen dozorem nad dodržováním zákazu diskriminace v oblasti poskytování poštovních služeb. 1 Zároveň může v případě rozporu poštovních podmínek se zákazem diskriminace dle zákona o ochraně spotřebitele vyzvat poštu, aby je změnila. 2 Předmětem mého šetření bylo posoudit, zda může ČTÚ nařídit poště změnu podmínek vydávání karty. 3 ČTÚ je, podle mého názoru, oprávněn vyzvat poštu ke změně podmínek karty, neboť karta má vliv na cenu a způsob poskytování základních poštovních služeb, a proto musejí být podmínky jejího vydávání upraveny poštovními podmínkami. 4 Pošta jakožto poskytovatel služeb nesmí rozlišovat mezi spotřebiteli z důvodu věku. 5 Zabývala jsem se proto otázkou, zda pošta diskriminovala stěžovatele z důvodu věku. 6 Dospěla jsem k závěru, že jednáním pošty došlo k porušení zákazu 1 ustanovení 23 odst. 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 2 ustanovení 6 odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů 3 viz ustanovení 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 4 ustanovení 6 odst. 2 zákona o poštovních službách 5 ustanovení 1 odst. 1 písm. j) a 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů 6 ustanovení 1 odst. 5 a 21b zákona o veřejném ochránci práv

2 diskriminace. Důvody omezení věkem, tj. obecnou nezpůsobilost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů před dosažením 15 let věku, považuji za legitimní. Zvolené prostředky však nejsou přiměřené, neboť souhlas může udělit i zákonný zástupce dítěte, popřípadě samotné dítě se souhlasem zákonného zástupce. 7 B - Skutková zjištění V rámci šetření jsem se obrátila na ČTÚ se žádostí o objasnění jeho postupu. Předseda Rady ČTÚ Ing. Mgr. Jaromír Novák (dále jen předseda ) v dopisu ze dne 21. května 2015 uvedl, že ČTÚ považuje kartu za marketingový nástroj pošty, který je navíc využíván k získání souhlasu s využitím osobních údajů držitele karty k zasílání obchodních sdělení pošty a jejích obchodních partnerů. Připustil přitom, že karta je také individuální dohodou o odchylkách od poštovních podmínek. Domnívá se proto, že ČTÚ nemá pravomoc nařídit poště změnu pravidel pro uzavření smlouvy o kartě, neboť se nejedná o poštovní službu. Dále uvedl, že ČTÚ je oprávněn vykonávat kontrolu veškerých činností a postupů, které provozovatelé při poskytování poštovních služeb uplatňují a které mají vliv na poskytované služby. ČTÚ je proto oprávněn postihovat diskriminační přístup k zákazníkům na úseku poštovních služeb podle zákona o ochraně spotřebitele. Vzhledem k tomu, že k takovému posouzení při vyřízení stěžovatelova podnětu ČTÚ nedošlo, předseda uvedl, že ČTÚ se bude zabývat i touto problematikou. Ve svém vyjádření ze dne 20. ledna 2016 předseda uvedl, že pošta má podle zákona o poštovních službách povinnost zajistit, aby nedocházelo k neodůvodněnému znevýhodňování zájemců o základní služby 8 a dále sjednat ceny základních služeb transparentně a nediskriminačně. 9 Pošta je zároveň povinna dodržovat zákaz diskriminace spotřebitele dle zákona o ochraně spotřebitele. 10 Vzhledem k tomu, že podmínkou vydání karty bylo udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu k zasílání obchodních sdělení, obrátil se ČTÚ na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ ). Ten ve svém vyjádření uvedl, že podmínkou platného udělení takového souhlasu je dosažení plné svéprávnosti. ÚOOÚ navíc poukázal na problematickou podmínku blokace karty v případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Touto otázkou se bude ÚOOÚ dále zabývat. ČTÚ proto považoval podmínku věku 15 let pro vydání karty za legální, neboť sledovala legitimní cíl, jímž byla ochrana osobních údajů a dodržování platného práva a zároveň za podmínku přiměřenou a nezbytnou pro dosažení tohoto cíle. ČTÚ z těchto důvodů neshledal porušení výše uvedených povinností ze strany pošty. O vyjádření jsem požádala také generálního ředitele pošty Ing. Martina Elkána (dále jen generální ředitel ). Ten ve svém dopisu ze dne 10. května 2016 uvedl, že pošta vyhodnocovala možnost zrušení věkové hranice pro kartu, avšak dospěla 7 ustanovení 7 odst. 1 antidiskriminačního zákona 8 ustanovení 33 odst. 4 písm. a) zákona o poštovních službách 9 ustanovení 33 odst. 7 zákona o poštovních službách 10 ustanovení 6 zákona o ochraně spotřebitele 2

3 k závěru, že její zrušení by vzhledem k minimálnímu počtu zájemců mladších 15 let znamenalo neúměrné organizační a finanční zatížení. C - Hodnocení věci ochránkyní Právo na rovné zacházení patří k ústředním hodnotám demokratického právního státu. 11 Součástí práva na rovné zacházení je právo nebýt diskriminován, tj. znevýhodněn pro některý ze zákonem chráněných důvodů. Obecným předpisem upravujícím zákaz diskriminace je antidiskriminační zákon. Kromě něj obsahuje právní řád také zvláštní úpravy práva na rovné zacházení pro specifické případy, jako jsou například spotřebitelské vztahy. Této problematice se věnuji v následujících částech. C.1 Pravomoc ČTÚ na poli rovného zacházení Dozorem nad dodržováním zákazu diskriminace spotřebitele na úseku poštovních služeb je podle ustanovení 23 odst. 15 zákona o ochraně spotřebitele pověřen ČTÚ. V rámci této působnosti může prověřovat, zda se poskytovatel poštovních služeb nedopustil zakázané diskriminace, a tím nenaplnil skutkovou podstatu správního deliktu dle ustanovení 24 odst. 7 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele. Za tento správní delikt může ČTÚ udělit peněžitou pokutu ve výši až ,- Kč. 12 Posouzení otázky, zda pošta svým jednáním naplnila skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu, tak náleží ČTÚ. V případě, že jsou poštovní podmínky v rozporu se zákazem diskriminace dle zákona o ochraně spotřebitele, ČTÚ vyzve poštu, aby poštovní podmínky změnila. 13 Vzhledem k tomu, že má karta přímý vliv na cenu a způsob poskytování některých základních služeb, považuji podmínky jejího poskytování za součást poštovních podmínek. Je proto na ČTÚ, aby nejprve vyhodnotil, zda podmínky poskytování karty jsou v souladu se zákazem diskriminace spotřebitele a v případě, že dojde k negativnímu závěru, doporučil poště změnu poštovních podmínek. C.2 Rovné zacházení dle zákona o poštovních službách Podle ustanovení 33 odst. 4 písm. a) zákona o poštovních službách je držitel poštovní licence povinen zajistit, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodňování nebo znevýhodňování zájemců o základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci. Vedle toho je povinen také sjednat ceny základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, transparentně a nediskriminačně. Pokud za určitých podmínek sjedná cenu některé z těchto základních služeb specificky, je povinen za srovnatelných podmínek nabídnout každému takto sjednanou cenu. 14 Obě tyto povinnosti směřující k rovnému zacházení se však vztahují pouze na základní služby. Základními službami se dle ustanovení 2 písm. j) zákona o poštovních službách rozumí poštovní služby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem 11 srov. ustanovením čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen Listina ) 12 ustanovení 24 odst. 14 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele 13 ustanovení 6 odst. 4 zákona o poštovních službách 14 ustanovení 33 odst. 7 zákona o poštovních službách 3

4 k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona. Základní služby jsou poté vypočteny v 3 odst. 1 zákona o poštovních službách a jejich hlavním společným rysem je určitá přemisťovací aktivita na straně poskytovatele. 15 Naproti tomu karta zejména opravňuje svého držitele ke slevám na služby Balík Do ruky, Balík Na poštu, Platba SIPO na přepážce a Obyčejné/Doporučené/Cenné psaní do 50g. 16 Karta není sama o sobě základní službou; jedná se v zásadě o druh věrnostního programu poskytujícího klientovi drobnou slevu a poště přístup k osobním údajům klienta. 17 Kromě toho nemusí držitel karty v některých případech vypisovat podací lístek, neboť mu postačí pouze předložit kartu. 18 Karta tak má přímý vliv na způsob poskytování základních služeb a jejich cenu. Přestože je karta samostatným marketingovým nástrojem a je vydána na základě samostatné smlouvy a řídí se vlastními obchodními podmínkami, jejím prostřednictvím dochází k modifikaci poštovních podmínek vybraných základních služeb. Z těchto důvodů považuji obchodní podmínky zákaznické karty za součást poštovních podmínek pošty, neboť upravují zvláštním způsobem cenu za základní služby a způsob podání zásilky, což jsou náležitosti, které musejí být upraveny poštovními podmínkami. 19 Skutečnost, že tato výjimečná ustanovení jsou zařazena v samostatném dokumentu, nemá vliv na jejich povahu. Opačný výklad, tj. že se nejedná o součást poštovních podmínek, by vedl k neudržitelnému závěru, neboť by umožňoval držitelům poštovní licence vytvořit pouze pro forma poštovní podmínky, které by byly v důsledku rozličných modifikací obsažených v jiných dokumentech fakticky neúčinné, neboť by se z důvodu speciálních podmínek neuplatňovaly. Takto by bylo možné, aby se skutečné podmínky poskytování základních služeb dostaly mimo dosah dozorových kompetencí ČTÚ. Pro zachování efektivní ochrany uživatelů poštovních služeb považuji za nezbytné, aby podléhaly dozoru ČTÚ také speciální ustanovení, která modifikují poštovní podmínky ustanovení 3 odst. 1 zákona o poštovních službách: (1) Základní služby zahrnují a) službu dodání poštovních zásilek do 2 kg, b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg, c) službu dodání peněžní částky poštovním poukazem, d) službu dodání doporučených zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady škody v paušální výši pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky a dávající odesílateli důkaz o poštovním podání poštovní zásilky a případně na jeho žádost důkaz o jejím dodání adresátovi, e) službu dodání cenných zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady škody pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, a to až do výše odesílatelem udané hodnoty poštovní zásilky, f) službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii. 16 Bližší informace o kartě jsou dostupné na stránkách pošty: 17 srov. ustanovení bodu 11. a 30. Obchodních podmínek Zákaznické karty České pošty, s.p. Dostupné z: 10d50d4c4bed 18 viz ustanovení bodu 43. Obchodních podmínek Zákaznické karty České pošty, s. p. 19 srov. ustanovení 6 odst. 2 písm. b) a g) zákona o poštovních službách 20 Problematice působnosti a pravomoci ČTÚ se blíže věnuji v kapitole C.4 Pravomoc ČTÚ na poli rovného zacházení. 4

5 C.3 Rovné zacházení dle zákona o ochraně spotřebitele Pošta je jako poskytovatel služeb spotřebitelům povinna dodržovat také zákaz diskriminace podle ustanovení 6 zákona o ochraně spotřebitele. 21 Diskriminací spotřebitele se dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 3 As 49/ , rozumí obchodní praktiky, které při srovnatelných transakcích nedůvodně zvýhodňují některé spotřebitele před jinými. Kritérii pro naplnění skutkové podstaty diskriminace podle ustanovení 6 zákona o ochraně spotřebitele tak jsou srovnatelnost situace a nedůvodnost rozlišování. Než přistoupím k posouzení těchto otázek, považuji za vhodné vymezit rozsah povinnosti nediskriminovat dle 6 zákona o ochraně spotřebitele pro poskytovatele poštovních služeb. Zákaz diskriminace podle 6 zákona o ochraně spotřebitele je obecným veřejnoprávním zákazem nerovného zacházení se spotřebiteli. Účel tohoto ustanovení je vymezit znaky skutkové podstaty diskriminace pro její veřejnoprávní sankcionování skrze správní delikt dle 24 odst. 7 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele. Vedle tohoto zákazu diskriminace existuje v tomto případě také speciální úprava, která se vztahuje pouze na část služeb poskytovaných poštou, a to základní poštovní služby. 22 Při poskytování všech ostatních služeb, tj. jiných než základních poštovních služeb ve smyslu 3 odst. 1 zákona o poštovních službách, je pošta povinna dodržovat zákaz diskriminace dle ustanovení 6 zákona o ochraně spotřebitele. Toto ustanovení však nepodává výčet konkrétních důvodů, na jejichž základě je zakázáno rozlišovat mezi spotřebiteli. Antidiskriminačním zákonem je však zakázáno znevýhodňovat spotřebitele pro jeho věk. 23 C.4 Rovné zacházení dle antidiskriminačního zákona Antidiskriminační zákon upravuje právo na rovné zacházení ve vybraných oblastech života. Jednou z nich je i poskytování služeb. 24 Diskriminací se rozumí méně příznivé zacházení z některého z chráněných důvodů, jímž je, mimo jiné, věk. 25 Antidiskriminační zákon také umožňuje výjimky z tohoto pravidla. Diskriminací spotřebitele z důvodu věku proto není, sleduje-li nerovné zacházení legitimní cíl a jsouli použité prostředky tomuto cíli přiměřené a nezbytné srov. ustanovení 2 odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 22 viz ustanovení 33 odst. 7 a 4 písm. a) zákona o poštovních službách Této problematice se blíže věnuji v předešlé části C.22 Rovné zacházení dle zákona 23 Otázce diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona se věnuji v části C.4 Rovné zacházení dle antidiskriminačního zákona. 24 ustanovení 1 odst. 1 písm. j) antidiskriminačního zákona 25 ustanovení 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona 26 ustanovení 7 odst. 1 antidiskriminačního zákona 5

6 Zabývala jsem se proto otázkou, zda podmínka věku 15 let pro vydání karty sleduje legitimní cíl a zda jsou použité prostředky tomuto cíli přiměřené. C.4.1 Legitimní důvody rozlišování na základě věku Pošta uvedla, že důvodem omezení poskytování karty osobám starším 15 let je jejich nezpůsobilost k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Sledovaným cílem rozlišování tak je dodržet zákonné podmínky pro poskytování této služby. Z těchto důvodů je nezbytné věnovat se otázce způsobilosti osob mladších 15 let udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Způsobilost k právnímu jednání se nabývá postupně a v plném rozsahu bývá nabyta zpravidla dosažením 18 let věku. 27 U osob, které nenabyly plné svéprávnosti, tj. způsobilosti právně jednat, je třeba v konkrétní situaci individuálně posoudit, zda je zamýšlené právní jednání přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jejich věku. 28 Přestože taková podmínka může navozovat zdání objektivního kritéria rozumové a volní vyspělosti, jedná se pouze o vyvratitelnou domněnku. Současná právní úprava tak vychází z individuálního kritéria. 29 Toto rozlišení má vliv na platnost právního jednání. 30 Jinými slovy, má se za to, že nezletilý je k právnímu jednání způsobilý, jestliže jednání odpovídá rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku, ledaže se prokáže opak. Jednání nezletilého se proto považuje za platné do té doby, než je prokázáno, že jeho rozumová a volní vyspělost je podprůměrná. Pošta proto, podle mého názoru, postupovala v souladu se zákonem, když určila konkrétní věkovou hranici, od níž se má za to, že je člověk dostatečně vyspělý, aby mohl udělit platný souhlas se zpracováním osobních údajů. Občanský zákoník ale nevylučuje, že by této způsobilosti mohl člověk nabýt i před dosažením určitého věku, neboť svéprávnost se nabývá postupně a individuálně, tj. bez ohledu na míru svéprávnosti ostatních osob. Svéprávnost nezletilých je tedy omezena jejich rozumovou a volní vyspělostí. To však neznamená, že by nezletilí byli omezeni v možnostech právního jednání. V těch případech, kdy nejsou způsobilí jednat samostatně, mohou platně jednat se souhlasem zákonného zástupce. 31 Konečně zákonný zástupce může jednat sám za nezletilého. V takovém případě je zavázán nezletilý a jemu pak svědčí práva a povinnosti z tohoto jednání. 32 Zákonný zástupce musí však přihlížet k zájmům nezletilého 33 a v některých případech je oprávněn jednat za nezletilého pouze 27 viz ustanovení 15 odst. 2 a 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Jiné důvody vedoucí k nabytí plné svéprávnosti vypočítává ustanovení 30 odst. 2 občanského zákoníku. 28 ustanovení 31 občanského zákoníku 29 Blíže MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník velký komentář. Svazek I Praha: Leges, 2013, s srov. ustanovení 581 občanského zákoníku 31 viz ustanovení 32 odst. 1 občanského zákoníku Blíže MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník velký komentář. Svazek I Praha: Leges, 2013, s ustanovení 436 odst. 1 občanského zákoníku 33 ustanovení 457 občanského zákoníku 6

7 s předchozím souhlasem soudu, 34 zatímco v jiných případech není oprávněn jednat za nezletilého vůbec. 35 Důvodem stanovení věkové hranice bylo dle vyjádření pošty pro ČTÚ nemožnost osob mladších 15 let udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Takové odůvodnění považuji s ohledem na výše uvedené za legitimní. Plošné uplatnění zákazu bez možnosti výjimek však považuji za nepřiměřené, neboť v případě nezletilého mladšího 15 let by mohl souhlas se zpracováním osobních údajů udělit zákonný zástupce, případně samotný nezletilý se souhlasem zákonného zástupce. V případě nezletilých mladších 15 let by proto bylo na zákonném zástupci, aby posoudil dopad a vhodnost udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nezletilého. 36 Aby takové rozhodnutí mohli zodpovědně učinit, bylo by vhodné, stejně jako v případě osob starších 15 let, aby znali bližší rozsah poskytovaného souhlasu, tj. alespoň rámcové označení služeb a produktů, které by mohly být obchodními partnery pošty nabízeny. Navíc zákon přiznává míru svéprávnosti individuálně. Některé osoby proto mohou udělit platný souhlas i před dosažením 15 let věku. Vzhledem k tomu, že poštou stanovené věkové omezení není přiměřené sledovanému cíli, považuji tuto praktiku za diskriminační ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona. Možnost nápravy současné situace, tj. zavedení nediskriminačních podmínek však generální ředitel považuje za neúměrně zatěžující vzhledem k počtu zákazníků, kteří by rozšířenou službu využili. Jinými slovy, náprava protiprávního stavu by pro poštu byla dle jejího tvrzení příliš nákladná. To však nijak nezhojuje současný protiprávní stav ani nijak neomezuje dotčené osoby, aby se domáhaly svých práv v soudním řízení, nebo podávaly podněty ČTÚ k sankcionování porušení povinnosti nediskriminovat spotřebitele. Na argumentaci generálního ředitele lze nahlížet také jako na tvrzení, že cílem znevýhodnění osob mladších 15 let je efektivně hospodařit se svěřenými prostředky. Efektivní využití zdrojů lze v obecné rovině považovat za legitimní cíl ve smyslu 7 odst. 1 antidiskriminačního zákona. Legitimnost účelu je však podmínkou nutnou, nikoliv dostatečnou. V případném řízení (ať už soudním, či správním) by proto bylo na poště, aby prokázala, nejen tvrdila, také nezbytnost a přiměřenost zvolených opatření. V tomto případě by pošta měla prokázat, v čem by spočívaly generálním ředitelem zmíněné neúměrné organizační a finanční dopady. V praktické rovině by totiž jedinou odlišností bylo, že žádost o kartu osoby mladší 15 let by podepisoval zákonný zástupce dítěte. D - Závěry V předkládaném případě jsem se zabývala otázkou, zda omezení poskytování zákaznické karty pouze osobám starším 15 let není diskriminací. Tato věková hranice byla zavedena s ohledem na rozumovou a volní vyspělost mladistvých, protože od tohoto věku má pošta za to, že jsou nezletilí natolik vyspělí, že jsou schopni udělit 34 ustanovení 461 občanského zákoníku 35 ustanovení 458 a 459 občanského zákoníku 36 ustanovení 457 občanského zákoníku 7

8 platný souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů. Toto zpracování může zahrnovat také poskytnutí získaných údajů obchodním partnerům pošty, kteří mohou následně nabízet držitelům karet benefity nesouvisející s poštovními službami. Zvolená metoda regulace neodporuje občanskému zákoníku. Sledovaný cíl považuji z pohledu antidiskriminačního zákona za legitimní. Platný souhlas se zpracováním osobních údajů může udělit nezletilá osoba se souhlasem zákonného zástupce i před dosažením 15 let věku, anebo jej může udělit samotný zákonný zástupce. Považuji proto absolutní vyloučení osob mladších 15 let z poskytování zákaznické karty za nepřiměřené a diskriminační. Zákaznická karta sice není základní poštovní službou, ale má vliv na podmínky poskytování a cenu základních služeb, a proto jsou obchodní podmínky zákaznické karty součástí poštovních podmínek podléhajících kontrole ČTÚ. Samotná zákaznická karta je poštovní službou ve smyslu 23 odst. 15 zákona o ochraně spotřebitele, neboť její poskytování je úzce navázáno na poskytování základních poštovních služeb. V případě, že jsou poštovní podmínky v rozporu se zákazem diskriminace spotřebitele, vyzve ČTÚ poštu, aby své poštovní podmínky změnila. Vzhledem k výše uvedeným závěrům mám za to, že ČTÚ měl v tomto případě svého oprávnění využít. Dospěla jsem proto ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv k přesvědčení, že ČTÚ nesprávně posoudil své pravomoci vůči poště a že nesprávně zhodnotil podmínky poskytování karty. Zprávu o šetření zasílám předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu Ing. Mgr. Jaromíru Novákovi a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřil ke zjištěným pochybením a informoval mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko. Dále jsem dospěla k závěru, že podmínka 15 let věku pro vydání karty je poštou uplatňována nepřiměřeně, a proto spolu se zasláním zprávy o šetření žádám generálního ředitele České pošty Ing. Martina Elkána o změnu podmínek. Navíc se domnívám, že jejich úprava nemusí s sebou nutně nést mimořádné náklady ze strany pošty. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. Mgr. Anna Š a b a t o v á, Ph.D., v. r. veřejná ochránkyně práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 8

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 7 Ročník 2008 Praha 17. července 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 39 Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence 40 Vyslovení

Více

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD vydaný společností Fair Credit International, SE, sídlo a adresa pro doručování: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 04424115,

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 doručeno datovou schránkou V Praze dne 13. února 2013 Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník adresa

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád )

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) Cíl vnitřního předpisu Cílem tohoto vnitřního předpisu je zajistit řádný postup pro vyřizování stížností a reklamací ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Ve smyslu odst. ust. 16a odst. 9 ZSPI Vás poučuji, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Ve smyslu odst. ust. 16a odst. 9 ZSPI Vás poučuji, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. ÚSTAVNÍ SOUD JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO Vážený pan P. Č. POSTE RESTANTE V Brně dne 16. února 2011 Váš přípis ze dne 28. 1. 2011, vztahující se ke sdělení Ústavního soudu sp. zn. SPR. ÚS 30/11 ze dne 19. 1.

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. O čem se budeme bavit? Vybrané povinnosti mobilních operátorů jako součást výběrového

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Čj. ČTÚ-87 392/2013-606 Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) tímto stanoví podle 130 odst. 8 zákona č. 127/2005

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

INFORMATIVNÍ úplné znění

INFORMATIVNÍ úplné znění INFORMATIVNÍ úplné znění Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon upravuje a)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 3/2011-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Mgr. D. Š.

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Mgr. D. Š. V Brně dne 17. srpna 2015 Sp. zn.: 7952/2014/VOP/EHŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana Mgr. D. Š. Dne 11. 12. 2014 jsem obdržela podnět Mgr. D. Š., bytem XXXXX, zaměstnance školy A (dále také stěžovatel

Více

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Ústavněprávní limity práva na informace a jejich zákonné provedení Čl. 17 odst. 4 Listiny Formální omezení zákonem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ. Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ. Ústavního soudu ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 21. března 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudců Jaromíra Jirsy a

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha. ČTÚ-8 216/2016-620 Mgr. Paráková/224 004 508

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha. ČTÚ-8 216/2016-620 Mgr. Paráková/224 004 508 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha /20. ledna 2016 ČTÚ-8 216/2016-620 Mgr. Paráková/224 004 508 2. února 2016 Vážený pane, v reakci na Vaši žádost, kterou Český telekomunikační

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 8 Ročník 2007 Praha 19. července 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 34 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 35 Změna poštovních

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.10.2005 Sportovními kluby Zlín, se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín, zast. ředitelem Mgr. Pavlem Chwaszczem, proti

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Souhrnný přehled změn Poštovních podmínek České pošty, s.p., s účinností od

Souhrnný přehled změn Poštovních podmínek České pošty, s.p., s účinností od I. ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P. - CENÍK Od 1. 8. 2013 dochází k následujícím změnám: 1. Změna cen základních poštovních vnitrostátních služeb Obyčejné psaní, Doporučené psaní a Cenné psaní

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Praha 13. prosince 2016 Čj. ČTÚ /

Praha 13. prosince 2016 Čj. ČTÚ / Praha 13. prosince 2016 Čj. ČTÚ-111 987/2016-610 Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen Rada ) jako správní orgán příslušný podle 36a odst. 1 písm. a) a 36a odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Příloha 2. Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Příloha 2. Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem Příloha 2 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při poskytování služeb

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při poskytování služeb V Brně dne 21. října 2013 Sp. zn.: 16/2013/DIS/LOB Zpráva o šetření ve věci diskriminace z důvodu věku při poskytování služeb Na veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského se dne 8. února 2013 obrátil

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Český se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 :~~~~f;~~~~~_~.~v::e _:~~I ~"" ~.+.tf-'(iy VYKONATELNÉ dne............. Ceský telekomunikalni.~(~d. Odbor regulace komunlk

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Označení stanoviska: Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně) veřejný pořádek Právní předpis: zákon

Více

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění zákonů č. 444/2005 Sb., č.

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě,

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 13 Kss 9/2012-51 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 22. 5. 2013 v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

I. Veřejné zakázky malého rozsahu. Jednací řízení bez uveřejnění

I. Veřejné zakázky malého rozsahu. Jednací řízení bez uveřejnění Vý klad postupu podle za kona č. 137/2006 Sb., o veř ejný čh zaka zka čh, ve zne ní pozde js í čh př edpisu, přo zadavatele v oblastečh postiz ený čh za plavami Toto stanovisko je Úřadem pro ochranu hospodářské

Více

Podmínky provozování některých poštovních služeb

Podmínky provozování některých poštovních služeb Předkládá Pavel Hojda Pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv Mgr. et Mgr. Romana Jakešová 30. 9.2015 Působnost veřejného ochráncepráv 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Veřejný

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Novela zákona o významné tržní síle

Novela zákona o významné tržní síle Novela zákona o významné tržní síle Jana Zmeškalová Oddělení kontroly tržní síly Svatomartinská konference 10. 11. 2016 Struktura prezentace Novinky ve významné tržní síle rozsudek ve věci Kaufland rozsudek

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 124/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu a zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudců JUDr. Petra

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

Zkrácené řízení ( 23) Zánik platnosti licence ( 24) Hlava druhá. Licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného

Zkrácené řízení ( 23) Zánik platnosti licence ( 24) Hlava druhá. Licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného A. Text zákona B. Komentář Část první. Obecná ustanovení ( 1-3) Předmět úpravy ( 1) Základní pojmy ( 2) Působnost zákona ( 3) Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání a v

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole V Brně dne 2. června 2016 Sp. zn.: 7417/2015/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole Dne 20. prosince 2015 se na veřejnou ochránkyni

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2011 Praha 14. dubna 2011 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 22 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 23 Vyslovení souhlasu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0078TD3* UOHSX0078TD3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R461/2014/VZ-16741/2015/322/IJu Brno 7. července 2015 V řízení o rozkladu ze dne 29. 12. 2014, doručeném

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2008 VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04 Hradec králové 30. dubna 2009 Vzhledem k

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: Strana 1/17

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: Strana 1/17 VYHLÁŠKA 464/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012 o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování Český telekomunikační úřad stanoví podle

Více