!!! !!! SPŠKS Hořice. Užitá malba. Technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!! !!! SPŠKS Hořice. Užitá malba. Technologie"

Transkript

1 SPŠKS Hořice Užitá malba Technologie 1

2 Úvod Malířská technologie má v komplexu znalostí a dovedností výtvarného umělce výhradní postavení. Znalost materiálů, pomůcek, nářadí a pracovních postupů je nezbytná k dosažení optimálního trvalého výsledku, jenž bude vykazovat světelné a barevné kvality přinejmenším po několik dalších desetiletí, jak je tomu například u dekoračních nástěnných maleb. Malířská umělecká praxe má vysoké nároky na kvalitu materiálů a použitých pomůcek a na dodržování speciiických postupů jak během přípravy podkladů, tak i při samotném tvůrčím procesu malby. Zdařilá práce je závislá na schopnosti tvůrce aplikovat technologické poznatky v praxi v kooperaci s vlastní kreativitou. Pro zdárné zvládnutí náročných požadavků je nezbytné mít široký přehled nejen o tradičních materiálech a postupech, ale i o současném sortimentu. Jestliže nové materiály mají potřebnou kvalitu, jejich použití usnadňuje a nahrazuje časově náročná řešení. Předpokladem pro aplikaci nových postupů je ovládnutí ověřených poznatků na takové úrovni, aby případná modiiikace tradičních receptur nebyla nežádoucí. Užitá malba se v současnosti dočkala širokého spektra uměleckého výraziva, avšak z technologického hlediska je vyžadováno dodržení všech praktických kritérií, jež zaručí udržení kvality hotové malby. Učivo technologie je v prvním ročníku soustředěno na zprostředkování základních poznatků o barvě, jejích složkách, aditivech, ředidlech a rozpouštědlech, jež činí barvu nanášení schopnou. Dále se věnuje materiálům a technikám z oblasti kresby a malby. Správný výběr kresebných prostředků a užití jejich kombinací je přímou cestou k úspěchu. Podobně i výběr pomůcek k malbě je podmínkou k efektivnímu využití konkrétního malířského postupu. Učivo druhého ročníku se vztahuje k závěsnému obrazu. Problematika je postupně rozvíjena: od podložek, podkladů a podkladových nátěrů až k technikám malby. Ve třetím ročníku je tematika závěsného obrazu rozšířena. Učivo zahrnuje důležité faktory, jež ovlivňují materiálovou kvalitu obrazů a maleb. Učivo se dotýká i metod restaurování závěsného obrazu. Dále je probírán tematický celek zaměřený na nástěnné malířství a jeho různorodé podoby. Nástěnná malba je obsahem učiva i ve čtvrtém ročníku. Pestře strukturovaný celek uzavírají dekorační nástěnné techniky, klasické techniky výzdoby interiérů i technologie zlacení. U každého druhu umělecké či dekorační techniky jsou uvedeny materiály, návody a recepty. Text byl sestaven pro potřeby výuky Technologie v ročníku oboru Užitá malba na SPŠKS v Hořicích a je koncipován na základě ŠVP Užitá malba. V textu jsou použity odborné informace a poznatky z uvedené literatury, které jsou ve vhodných případech velmi stručně doplněny souvislostmi s dějinami výtvarné kultury a historickými proměnami malířské technologie. 2

3 Obsah I. Úvod do technologie Vývoj malířské technologie Teorie barev II. Nauka o materiálech Barva, hmota barvy Pigmenty Pojidla Ředidla a rozpouštědla Mýdla a saponáty Nátěrové hmoty III. Pomůcky a nástroje a pracovní prostředí Pomůcky, potřeby a nástroje pro kresbu Pomůcky, potřeby a nástroje pro malbu Pomůcky pro malování a kreslení Požadavky na vybavení ateliéru IV. Závěsný obraz Technologický rozbor obrazu Podložky a podklady závěsných obrazů Podklady závěsných obrazů Laky Rizikové faktory urychlující destrukci závěsného obrazu Restaurování a konzervace závěsného obrazu V. Malířské techniky závěsných obrazů Optické základy při malbě obrazu Pastel Akvarel 3

4 Kvaš Tempera Olejomalba Akryl Enkaustika Podmalba na skle, lidová podmalba na skle Malba na skle Vitráž VI. Nástěnná malba Přehled nástěnných technik Materiály pro nástěnné techniky a malby Podklady pro nástěnné techniky a malby Klasické techniky nástěnné malby Nástěnná malba Keimovými barvami Nástěnná malba akrylovými barvami VII. Dekorační nástěnné malby Nástěnná malba dekoračními barvami Slohové malby Vzornice a šablony Imitace architektury Plastické nátěry VIII. Nástěnné techniky SgraWito Štukolustro Mozaika ŠtaWírství. Zlacení. Polychromie 4

5 I. Úvod do technologie 1. Vývoj malířské technologie Technika a technologie Z hlediska tvůrčího procesu je technika malby prostředkem uměleckého sdělení. Technika malby určuje formální výrazovou stránku uměleckého díla, zatímco obsah je otázkou uměleckého sdělení. Zvládnutí konkrétních malířských technik ovlivňuje kvalitu celkové úrovně uměleckého díla. Z historie se dovídáme, jakou pozornost věnovali staří mistři přípravě technické stránky malby (přípravě podkladů, výrobě barev a laků atd.), což vyplývalo především z poznání těsného sepětí techniky a vlastního tvůrčího procesu. Tvorba obrazu je podmíněna užitím vhodných materiálů ve správném pracovním postupu (technickém procesu). Vlastnosti materiálů (chemické a fyzikální) silně ovlivňují jejich použití. Můžeme tedy říci, že praktické dovednosti a teoretické znalosti v oblasti malířské technologie spolu neodmyslitelně souvisí, jak nám ukazuje historie. Bohuslav Slánský shrnuje dobový způsob výuky malířství jako učení nápodobou, kdy se adepti malířství školili přímo v dílnách mistrů. Potřebné technické znalosti a dovednosti získávali mnohaletou praxí. V dnešních podmínkách, kdy potřeba malířských dílen a cechovních organizací dávno zanikla, je možnost získat speciiické poznatky přímo v praxi citelně omezena. Avšak vzhledem ke značnému zjednodušení, jež přineslo použití syntetických materiálů, a vzhledem k estetickým požadavkům, které se značně odlišují od umění velkých epoch, není naše výchozí situace o nic méně zajímavá a stále nám zůstává prostor k objevům nových poznatků, jež posunou hranici malby. Poznatky vedoucí k dokonalosti uměleckého sdělení nám prostřednictvím procesu tvorby otevírají cestu k dalšímu experimentování. Historické prameny Literatura pojednávající o způsobech provádění malířského řemesla, postupech výroby barev a úpravě podkladů je poměrně bohatá. Již od starověku se poznatky přenášely a udržovaly jako autentické návody výroby. Velice brzy došlo k diverziiikaci výrobních procesů a tím i ke specializaci řemesel. Ty, jež produkovaly zboží, které bychom dnes označili jako luxusní, se staly tzv. uměleckým řemeslem. Rozvoj uměleckého řemesla měl významný vliv na vývoj oborových technologií, jako bylo např. slévačství, sklářství, érství, barvířství, opracování kamene, příprava pigmentů atd. Tyto technologie nebyly veřejně přístupné, jako cenný duševní majetek se předávaly z generace na generaci 5

6 Receptáře První starověký spis věnovaný stavitelství je Vitruviovo dílo O architektuře. Nejstarší publikací o malbě je spis O umění a umělcích Plinia Staršího. Pliniova kniha je považována za velmi cenný pramen, neboť je prvním souborným spisem zpracovávajícím dostupné prameny z počátku našeho letopočtu. Období po Pliniovi reilektuje dílo Heraklia O barvách a umění starých Římanů. C. Cennini: Il Libro dell Arte První kniha pojednávající o způsobu malířské práce ve smyslu umělecko- řemeslné dovednosti je traktát o malířských technikách Il Libro dell Arte (1398), u nás známá jako Umění středověku od Cennina Cenniniho. Cennini byl italským renesančním malířem, který se vyučil umění freskové malby u pokračovatelů tradice založené Giottem do Bondonne. (Giotto adaptoval a modernizoval způsob malby vycházející ze starověkých postupů). Cennini popsal komplexně materiály, způsoby jejich zpracování a techniky malby. Jeho poznatky jsou dodnes velice cenné, neboť nám dávají představu o malířské technologii 14. a 15. století. Pro obor restaurování jde o zásadní poznatky. Cenniniho receptář popisuje výrobu malířských potřeb (štětců, papírů, kreslicích potřeb aj.), úpravu a přípravu materiálů a podkladů a způsob malby. Radí například, jak modelovat inkarnáty, jak vypracovat drapérii, jakým způsobem míchat jednotlivé valéry při budování obrazového prostoru, jak vytvořit pastiglie, jak zlatit apod. Tendence tajit malířské technologické poznatky tímto pominula a za použití starších pramenů se v 15. a 16. století objevuje řada rukovětí, například tzv. Štrasburský rukopis nebo tzv. Boloňský rukopis, který dokumentuje poznatky stejné doby. Renesanční rozkvět umělecké i uměleckořemeslné produkce si vyžádal další díla zabývající se specializovanými oblastmi výtvarného umění. Leon Battista Alberti vydává v roce 1435 své dílo De Picture O malbě a objevují se i další úzce specializované spisy, například pojednání o perspektivě od Albrechta Dürera. Stěžejní dílo odborné renesanční architektury je kniha italského malíře a architekta Giorgia Vasariho Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů (1550). Pokládáme ji za první uměleckohistorické dílo, neboť Vasari sepsal důležité informace o umělcích a jejich práci. Vytvořil také řadu dodnes užívaných pojmů, např. manýrismus. Také učenci sedmnáctého století obohatili dosavadní literaturu o několik významných prací. Mezi ně patří např. kniha o barvivech De Atramentia (1619) Caparia a rukopis anglického dvorského lékaře De Mayera, jenž jako přítel řady malířů sepsal text, který je dodnes zdrojem poznatků a předmětem studia techniky malby. 6

7 Odborná literatura Spisy postupně nabývají jiné podoby, zatímco Cenniniho traktát byl v pravém slova smyslu receptářem, kniha anglického chemika Roberta Boyla Experiments and Considerations touching colours (1664) usiluje o vědecké poznání vlastností barev. V 18. století přicházejí na řadu vedle stále žádaných příruček i slovníky, např. Dictionnaire Portraif de Peinture, Sculpture et Gravure (1757) autora A. J. Pernetyho. Vzrůstající zájem o polytechnické knižnice nastává koncem 18. a počátkem 19. století. Je spojen se systematickou výukou na malířských akademiích, které vedle praktické výuky podporují odborné a kritické zkoumání dosavadních technologických poznatků historické malby, jsou vydávány překlady starých rukopisů. Ve 20. století se souběžně s příručkami zabývajícími se historickou malbou objevují i interpretace soudobé techniky malby, v nichž nacházejí své místo i nové chemickotechnologické poznatky. Jsou to Eibnerovy práce, práce Moreau- Vathiera, D.J. Kiplika, Gettense, z našich autorů pojednání B. Slánského a F. Petra. PUBLIKACE F. PETRA B. SLÁNSKÝ PŘI RESTAURACI 7

8 Malířské materiály Zatímco teoretický popis techniky malby se v průběhu staletí popularizoval, výroba pomůcek k malbě nebyla masově rozšířena. Ve středověku se na výrobě barev podíleli lékárníci, alchymisté nebo kláštery, kteří jako jediní měli potřebné vybavení k destilaci, pícky k úpravě pigmentů atd. Teprve v 17. století se v Nizozemí začínají obchodníci specializovat na malířský sortiment. Malířům se však stále doporučuje vyrábět si vlastní potřeby a barvy. Ruční výroba barev se udržela až do 19. století, neboť měla nesporné výhody pro malíře, který si konzistenci barvy určoval podle osobního záměru. S nástupem tovární výroby se začínají objevovat i syntetická barviva. Tovární produkce postupně přispěla další inovací: plněním barev do tub, což mělo značný význam pro malbu v plenéru. Mistrovská technika olejomalby se mohla realizovat i mimo prostředí ateliéru (hnutí impresionistů). Na výrobu barev navázala produkce dalších přenosných potřeb: stojanů, palet, štětců, podložek apod. Cechy V období raného středověku se většina uměleckořemeslných prací odehrávala na panovnických dvorech nebo v klášterech, kde byla po této práci poptávka. Znalosti a dovednosti tehdejších malířů byly poměrně široké (knižní malba, zlacení, výzdoba a výmalba interiérů). Malíř vyučený v klášterní dílně musel všechny požadované práce ovládat. S rozvojem společnosti, zakládáním královských měst a nových urbanistických celků se malíři a další řemeslníci mohli vymanit z tradičních panovnických a klášterních hutí. Bratrstva Malíři i umělečtí řemeslníci šli za prací do měst. Ve městech se začali sdružovat, nejdříve do tzv. bratrstev integrovaných k farnosti. Vzájemná podpora členů spočívala v sociálních právech příslušníků a jejich rodin (podpora sirotkům a vdovám, zřizování pohřbů). V našem prostředí působilo bratrstvo sv. Lukáše, z něhož později vznikl pražský cech malířů a štítařů. Zakládající listinu sdružení potvrdil v roce 1348 císař Karel IV. Vznik cechů V rámci cechu došlo ke sloučení uměleckých řemeslníků do jednoho družstva, jež bylo centrálně řízeno přísnými cechovními pravidly. Cech organizoval několik profesí, vedle malířů a štítařů zde byli i sklenáři, řezbáři, pergameníci, zlatotepci aj. Členové, mistři a tovaryši, byli vázáni tzv. statutou, jež deiinovala vnitřní i vnější pravomoci organizace a zároveň vymezovala jeho vztah k městu. Cech byl zároveň i orgánem kontroly, dohlížel na kvalitu práce, ceny, na chování mistrů i tovaryšů. Určoval i pracovní dobu a v jeho kompetenci bylo i uplatňování morálních pravidel zabezpečujících vzájemné vztahy mezi cechovními bratry. Přestupky proti pravidlům se trestaly pokutami, v případě závažného provinění mohl být viník představenstvem cechu z organizace vyloučen. Za panování císaře Rudolfa II. bylo malířství považováno za svobodné umění. K získání mistrovského titulu musel tovaryš předložit mistrovský kus, kterým prokázal zvládnutí malířských technik a další související dovedností (polychromie, zlacení a leštění klihokřídových povrchů). 8

9 Konec působení cechů Závěrem 18. století byla práva cechů v důsledku joseiínských správních úprav značně omezena. Sílila vrstva měšťanstva, které si nemohlo dovolit významné objednávky a mimo to byla společnost na počátku 19. století vyčerpána Napoleonskými válkami. Řada malířů proto vystupovala z cechů a dávala se na cestu svobodné akademické tvorby. Cechy byly úředně pravomocně zrušeny v polovině devatenáctého století, kdy byla organizace nahrazena živnostenskými společenstvy. Umělecké řemeslo se dále udrželo v rodinných Iirmách, které se již oddělilo od disciplíny malířství, tak jak ji chápeme dnes. Akademie Vznik uměleckých akademií počátkem 19. století a tovární výroba barev měly i negativní důsledek. Došlo k přerušení kontinuálního výukového procesu, který zaručoval přenos praktických dovedností z učně na mistra. Mimo cechovní systém probíhala výchova mladých malířů na akademiích. Adepti malířství zde byli školeni bez přímého působení mistra. Cenino Cennimi zmiňuje dobu 12 let, po kterou učeň pracoval společně s mistrem. Za tento čas si osvojil všechny potřebné dovednosti a získal přímé praktické poznatky o materiálech a technice malby. Obrazy z této doby jsou přímým důkazem o kvalitě technologického přístupu, který byl tehdy přísně kontrolován cechy. Plynulý přenos dovedností byl vznikem akademického školení porušen, protože žáci pozbyli možnost sledovat mistra při dílenské práci a nemohli se účastnit výroby jeho malířských děl. Toto vedlo k celkovému snížení technické úrovně malby a dočasně k úplnému zapomenutí některých technik a přípravy jejich materiálů, např. fresky. Vědeckolaboratorní výzkum Snaha o obnovení malířské tradice v její původní podobě se na začátku dvacátého století projevila dvěma směry. O rehabilitaci historického způsobu více vrstevnaté malby se pokusily obory zaměřené na studium historického vývoje malířských technik. Paralelně s tím se prohluboval chemickofyzikální průzkum malířských materiálů a objasňování jevů provázejících vznikání a stárnutí barevných vrstev. Polovina 20. století přinesla rozvoji vědeckolaboratorního výzkumu. Speciální výzkumné ústavy posuzovaly pigmenty, pojidla, barvy a laky podle vlastností a možnosti použití nátěrových hmot uplatnitelných v lakýrnictví. Adaptace malířské technologie v oboru nátěrových a lakařských technik změnilo prováděcí postupy a změnilo i formy. Tradiční malířské postupy byly obohaceny o malbu disperzními barvami na disperzních podkladech i o možnosti použití syntetických pryskyřic pro lakování obrazů a izolaci podkladů. 9

10 2. Teorie barev Optické vnímání barev Poznatky vztahující se k barvě se neomezují pouze na zkoumání její hmotné podstaty (materiálové složení barvy). Z fyzikálního hlediska je barva charakterizována jako zrakový vjem vyvolaný viditelnou částí elektromagnetického záření. Je to vlastnost hmoty, která určuje barevný tón při jejím pozorování, tj. ve světle odraženém nebo procházejícím. Vnímání barev vyplývá z působení světla na pozorovaných předmětech. Zkoumáním slunečního světla se zabývala celá řada fyziků a vědců. Isaacu Newtonovi se v druhé polovině 17. století podařilo rozložit paprsek bílého světla pomocí skleněného hranolu. Mohl pozorovat, že bílé světlo je složeno z barevných pruhů červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigo (modroiialové) a Iialové barvy. Rozklad bílého světla na barevné spektrum bylo možné díky jevu, při němž se světelné paprsky o různé vlnové délce při průchodu z řidšího prostředí (vzduch) do hustšího (sklo) lámou různě. Každý z paprsků prochází hustším prostředím jinou rychlostí, například oranžovočervené světlo je rychlejší než modré nebo Iialové. V případě, že světelné barvy složíme, vytvoří nám opět bílé světlo. Tento jev se nazývá aditivní, tj. sčítací, skládání barev, neboť s každou další připojenou barvou nepřidává více světla. Spektrum Spektrum je soubor barevných tónů obsažených v bílém slunečním světle. Obsahuje: červenou, oranžovou, žlutou, žlutozelenou, modrozelenou, modrou a Iialovou. Bílé sluneční světlo lze v uvedených barevných tónech vidět při rozložení paprsku optickým hranolem v přístroji nazývaném spektroskop. Barevné tóny spektra jsou syté, pestré a chromatické (barevné). Barevný tón odpovídá určité vlnové délce slunečního světla. Neutrální barvy (anachromatické) jsou bílá, černá a šedá. Primární, sekundární, terciární barvy Bílé světlo lze složit i ze tří světelných barev (zjednodušené spektrum) modré (modroiialové), zelené a červené (oranžovočervené). Sekundární barvy vzniknou při dalším aditivním smíšení, nazýváme je purpurová- magenta, azurová- cien a žlutá- yelow. V počítačové graiice se tyto barvy označují jako tzv. CMYK a jsou to základní tiskové barvy. Totéž platí i pro malíře, kteří pro červenou, modrou a žlutou používají termín primární (základní) barvy. Barvy, které s nimi tvoří tzv. doplňkovou dvojici, se jmenují sekundární (podvojné). Jsou to oranžová, zelená a Iialová. Od těchto barev se odvozují další terciární barvy (potrojné), jež vznikají vzájemným míšením sekundárních barev, např. Iialovou mícháme s oranžovou, zelenou s oranžovou atd. 10

11 Ostwaldův chromatický kruh Vedle Newtona nebo Goetha se ve 20. století věnovali problematice barev jiní badatelé, z nichž jsou nejčastěji citováni Michel- Evugene Chevreul nebo Wilhelm Ostwald. Chevreulerova teorie je rozšířena v anglosaském prostředí, v našem prostředí se vžila teorie Ostwaldova chromatického kruhu. Ostwald rozložil barvy spektra do 24 políček, jež umístil po obvodu kruhu, čímž docílil nejvyššího možného kontrastu vzájemně protilehlých barev. Protilehlé barvy spolu vytvořily tzv. doplňkové- komplementární barvy. ŽLUTÁ FIALOVÁ (ČERVENÁ A MODRÁ) ČERVENÁ ZELENÁ (ŽLUTÁ A MODRÁ) MODRÁ ORANŽOVÁ (ČERVENÁ A ŽLUTÁ) Vzájemným mícháním doplňkových barev získáme šedé tóny, které jsou podle poměru převažujícího tónu teplejší nebo studenější. Komplementární barvy Každá doplňková dvojice má svoje charakteristiky. Například mezi žlutou a Iialovou není pouze kontrast komplementárnosti, ale i silný kontrast mezi tmavým a jasným. Dvojice modré a oranžové zase vykazuje největší sílu chladného a teplého kontrastu. Aktivní barvy (červená a žlutá) poutají větší pozornost než pasivní barvy (modrá a zelená). Dále můžeme pozorovat, že každá barva lépe vynikne vedle své protikladné doplňkové barvy. V takovém případě se může i tlumený nenápadný tón zvýraznit položením vedlejší kontrastní barvy. Podle vzhledu hovoříme o jasných, tmavých, zářivých, tlumených. Charakter barvy se mění, přizpůsobuje se v harmonickém celku s ostatními barvami mícháním s vedlejším tónem, ztmavením přídavkem černé nebo zesvětlením mícháním s bílou. Tabulka komplementárních barev MODRÁ MODROZELENÁ ZELENÁ ŽLUTOZELENÁ ŽLUTÁ ŽLUTĚORANŽOVÁ ORANŽOVÁ ČERVENĚORANŽOVÁ ČERVENÁ ČERVENĚFIALOVÁ FIALOVÁ MODŘEFIALOVÁ 11

12 Barevná harmonie Označuje soulad použitých barevných tónů. Lze ji přirovnat k dokonalosti uzavřeného kruhu, který je ve srovnání s neuceleným disharmonickým kruhem harmonický, neboť všechny jeho části jsou podřízeny ve prospěch celku, jenž utváří absolutní jednotu. Hledání barevné harmonie se stalo programem mnoha umělců. V devatenáctém století se zabýval Paul Cezánne striktním používáním doplňkových barev. V jeho obrazech nalézáme tzv. empirickou barevnou perspektivu, což znamená vyjádření prostoru pomocí různé kvality (sytosti a jasu, teplých a studených valérů, komplementárními dvojicemi) barevných tónu. Podobně Vincent van Gogh pracoval se symbolikou barev. Využíval komplementární dvojice, které používal účelově k simulaci atmosféry (červená a zelená barva naznačovala jaro, modrá a oranžová léto, Iialová a žlutá podzim a neutrální černá a bílá se hodila k zimnímu období). Kontrasty barev Barevný kontrast je rozdíl mezi dvěma porovnávanými hodnotami. Barevný kontrast má nejvyšší intenzitu mezi barevnými tóny, trojicí základních barev (žlutá, červená a modrá). Světelný kontrast je nejsilnější kontrast mezi tmavým a světlým tónem dvojice černé a bílé (světlo x tma). Teplé a studené barevné kontrasty - jiný druh barevného kontrastu se projevuje mezi protikladnými hodnotami teplých a studených barev. Barvy žlutá, oranžová a červená spojujeme s hřejivým pocitem, modrá a zelenomodrá jsou chladné. Červený karmín vypadá vedle žluté a oranžové barvy studeně, naproti tomu ve dvojici s modrou působí teple. Obecně platí, že barvy odvozené od žluté a červené vnímáme jako teplé, zatímco barvy příbuzné zelené a modré jsou studené. Kvalitativní kontrast je kontrastem čistoty a sytosti barev. Simutální kontrast je termín pro optický jev, podle kterého si naše oko automaticky k viděné barvě přiřazuje komplementární barevný tón, ačkoli se tato barva na pozorovaném celku nevyskytuje. 12

13 Ladění barev Cílem vzájemného míchání barev je dosažení harmonického barevného celku. Ladění barev může být různě intenzivní. Rozeznáváme decentní ladění barev a kontrastní ladění barev. Decentní ladění Při decentním ladění barev komponujeme tlumené barvy navzájem se odlišující v mírném kontrastu. Decentní ladění může být ve světlých valérech nebo v tmavých tónech. Tóny se od sebe jen málo odlišují. Tento typ barevnosti se nejvíce uplatňoval v historické nástěnné malbě. Kontrastní ladění Kontrastní ladění barev aplikuje zářivé, syté a čisté barvy (nelomené bílou). Tento typ ladění je vlastní marketingu: reklamě, výstavnictví a propagační graiice. V těchto oborech se využívá největšího světelného barevného kontrastu. Bílá a černá barva mají nejvyšší světelný kontrast, proto se pro tisk používají právě tyto barvy. V reklamě se vedle světelného kontrastu používá kontrast dvou, případně tří barevných tónů, které svojí zářivostí upoutají diváka. Do problematiky barevného ladění vstupuje i psychologie barev tj. působení barev na člověka i způsob užití barev jednotlivcem s vrozeným temperamentem. Nezanedbatelné je i vnímání životních tradic národů a zemí. Jiný kolorit používají severské země, jiná paleta je charakteristická pro oblasti mírného pásu. II. Nauka o materiálech 3. Barva - hmota barvy Barva Jestliže chceme charakterizovat barvu z hlediska malířské technologie, použijeme obecnou deiinici Bohuslava Slánského: Barva je kombinace tekutého pojidla s práškovým pigmentem. Pojidlo pojí pigmentové částečky a dodává jim takové konzistence, jaká je třeba k tomu, aby mohly být štětcem naneseny na podklad a vytvořit na něm po uschnutí přilnavou, pružnou, pevnou a trvanlivou vrstvu. 13

14 Složky barvy Barva, tj. barevná hmota, se skládá z několika složek, kdy každá z nich má jiné vlastnosti nutné k vytvoření barevné suspense. Základní složky barvy jsou: pigment nebo barvivo, substrát nebo plnidlo a pojidlo. Dále barva podle typu použitých komponent může obsahovat aditiva. To jsou např. konzervační přísady, zabraňujícím hnilobnému působení rozkladných baktérií, přísady ke zlepšení vlastností základních složek barvy, např. změkčovadla, jež mohou být obsažena již v pojidle a v neposlední řadě je součástí barvy i rozpouštědlo, jež činí barvu nanášení schopnou. Do barvy přidáváme ředidlo, jímž upravujeme barvu na požadovanou konzistenci. Ředidlo se při zasychání z barvy odpařuje. Složky barvy Pigmenty jsou barevné částice nerozpustné v pojidlech. Dávají barevné vrstvě odstín a barvicí a krycí mohutnost. Barviva jsou barevné organické látky, které jsou na rozdíl od pigmentů v daném prostředí rozpustné a dávají barevné vrstvě pouze transparentní zabarvení různé intenzity. Tradičně se nazývají laky. Substráty jsou podkladem, na kterém se upevňují (srážejí) některé pigmenty nebo organická barviva, aby měly vlastnosti pigmentů. V případě, že se používají pouze k úpravě mechanických vlastností pigmentů, se nazývají plnidla. Pojidla jsou látky, které svými adhezivními vlastnostmi vážou částice pigmentu navzájem, a umožňují tak vytvořit barevnou vrstvu lpící na podkladu. Aditiva jsou ochranné prostředky, plastiiikátory, povrchově aktivní látky, sikativy aj. Ředidla jsou látky, které upravují vlastnosti pojidla, automaticky však nemusí představovat jejich rozpouštědla, jak je tomu například u roztoků pryskyřic. Rozpouštědla jsou kapaliny, v nichž se pevná látka rozptýlí na roztok. Pozor Malba je nanášení barevného Iilmu na podložku takovým způsobem, že částečky barvy jsou jedinou a nejdůležitější složkou malířského procesu. Vzhled barvy je ovlivněn charakterem pojidla, v němž jsou částice barvy rozptýleny a které způsobuje adhezi barevné hmoty k podložce; dále podkladem, na který je barva nanášena; a různým působením světla. 14

15 4.Pigmenty Pigment je pevný materiál ve formě malých oddělených částic, existujících krystalických strukturách. Jsou to tuhé látky výrazné barevnosti a neproměnných charakteristických optických vlastností. Společnou vlastností všech pigmentů (přirozených i syntetických) je jejich nerozpustnost ve vysychavých olejích, v organických rozpouštědlech a ve vodě. Vlastnosti pigmentů Velikost a tvar pigmentových částic má vliv na vzhled a vlastnosti barvy, poněvadž barva pigmentu závisí na jeho absorpci světla, tj. na tom, pod jakým úhlem se láme a odráží paprsek dopadající na povrch pokrytý konkrétním pigmentem (tzv. index lomu). Velikost a tvar pigmentových částic dále ovlivňuje stálost na světle, krycí mohutnost, soudržnost, roztíratelnost. Hrubozrnná barva má sytější a hlubší barevný tón, jemnozrnná a jemně utřená barva je barevně méně sytá, tupější, neprůhlednější. Částice různých pigmentů mají různé vlastnosti v závislosti na jejich chemické skupině. Aby byl pigment použitelný v barevné hmotě, musí být rozptýlen v pojidle, tj. barva by měla sestávat ze suspenze pigmentu (tj. smáčený pigment) v pojidle. Dokonale rozptýlený pigment je ten, jehož částice jsou od sebe odděleny, avšak souvisle zvlhčeny tak, že se obalí vrstvou pojivého média. Částice pigmentu, jak jsme uvedli, nejsou v tomto médiu rozpustné. Abychom dosáhli potřebné konzistence, musí být pigment a médium semlety dohromady. V minulosti, když si umělci připravovali vlastní barvy, používali k tomuto účelu kolový třecí mlýnek. Takto utřené barvy nebyly stabilní a časem se jednotlivé složky od sebe oddělily a bylo nutné je opět rozmíchat. Stálost pigmentu na vzduchu a ve směsi s pojidly závisí na celé řadě činitelů, protože pigmenty představují velký počet různorodých sloučenin. Naprosto stálý pigment musí být chemicky neaktivní, tj. ustálená látka, na kterou nepůsobí silné kyseliny ani zásady (toto splňují pouze: kysličník chromitý, uhlíková čerň, stálá běloba a kobalt). Za normálních okolností postačí, aby pigmenty prokázaly stabilitu v tom prostředí, jehož vlivům je obraz za běžných podmínek vystaven. Stálost na světle vyjadřuje odolnost pigmentu vůči změnám, kterým je působením světla, zejména ultraiialového, vystaven. Závisí na chemické povaze pigmentu, jeho koncentraci v daném pojidle a prostředí, v němž je použit. V praxi to znamená, že například akvarelové barvy, u nichž je koncentrace pigmentu nízká, neboť charakter barvy je lazurní, je vrstva barvy slabší. Jsou tudíž méně stálé a je nutno je před působením přímého světla chránit. Podobně i před dalšími vlivy působení vnějšího prostředí, např. vody apod. 15

16 Odolnost vůči světlu a povětrnosti poznáme díky následující zkoušce: na neměnný podklad natřeme vzorek a polovinu vzorku zakryjeme černým papírem. Pak vystavíme dennímu světlu. Podobně zkoušíme i stálost směsí barev. Rychlé zkoušky se dějí i na přímém slunečním nebo ultraiialovém světle. Z výsledné komparace vzorků zjistíme, že nejméně vzdorují tenké, průhledné nátěry akvarelových nebo klihových barev a nejvíce pastosní olejové. Odolnost vůči chemikáliím je vlastnost, jež determinuje použití pigmentů při realizaci maleb, jejichž pojidlo obsahuje nějakou látku (vápno, kasein), jejichž reakce by barevný tón nevratně proměnila. Kyseliny a žíraviny působí na většinu pigmentů nepříznivě. Krycí mohutností pigmentu je schopnost barevné vrstvy krýt podklad (síla barevné vrstvy). Krycí mohutnost přímo závisí na lomu světla pigmentem (index lomu). Ten podmiňuje tvar a velikost zrna pigmentu a jeho chování v pojidle (textura pigmentu). Vydatnost barvy ovlivňuje jemnost mletí směsi, množství barviva- pigmentu a jeho hmotnost. Zemité minerální pigmenty jsou většinou velmi hrubé, a proto se upravují mletím, proséváním, plavením. Nedosahují však jemnosti syntetických nebo organických barviv. Obecně platí, že čím jemnější je pigment, tím více potřebujeme pojidla k jeho utření. Index lomu je poměr mezi rychlostí prostupu světla vzduchem a posuzovanou látkou nebo vrstvou. Závisí na struktuře a velikosti částic pigmentu (menší částice menší index a naopak). Jedovatost pigmentů závisí na chemickém složení a na rozpustnosti. Sloučeniny kovů olova, mědi a baria jsou jedovaté, pokud se rozpouštějí v zažívacím ústrojí. Např. rumělka je slabě jedovatá, ačkoli rozpustné rtuťové soli jsou jedy smrtelné. Nejedovaté jsou sloučeniny vápníku, železa a titanu. Vlastnosti pigmentů stálost na vzduchu stálost na světle stálost vůči chemikáliím stálost ve směsi s jinými pigmenty a v disperzi s pojidly (vnitřní změny barev) krycí mohutnost index lomu toxicita 16

17 KÁMEN LAPIS LAZULI- ZDROJ PŘÍRODNÍHO ANORGANICKÉHO PIGMENTU ANORGANICKÉ PIGMENTY- ŽELEZITÁ ČERŇ A SVĚTLÝ OKR 17

18 Historický vývoj pigmentů používaných v malířství Jako první pigmenty posloužily běžně dostupné přírodní organické a anorganické látky. Nejstarší barevná škála nebyla příliš bohatá, obsahovala pouze křídy (tj. běloby), sazové černě a přírodní červené nebo žluté hlinky. V době starověkého Egypta jsou objevena další minerální barviva- rumělka- cinobr a malachit. Egypťané jako první sráželi barvy na inertní substance a získávali barvivo z laky (inertní pigment je přísada, která má omezený účinek na barvu. Může ovlivnit vlastnosti barev, ale její hlavní předností je zvyšování množství barvy.) Jejich přínosem je i tzv. egyptská modř- frita. Řekové obohatili škálu barev o olovnatou bělobu a rumělku. Římané přidali organická barviva a laky lampovou čerň, šafrán, indigo, mořenový lak. V další fázi přibyly nové pigmenty v období od středověku přes renesanci. Minerál lazurit byl extrahován na ultramarínovou modř a byla objevena olovocínová žluť. Pražením přírodních hlinek se získávaly další pigmenty- siena přírodní, siena pálená, umbra přírodní, umbra pálená aj., 16. a 17. století rozšiřuje škálu organických barviv získávaných z přírodních zdrojů. S rozvojem chemie v 18. a 19. století souvisí další pigmenty. Od té doby chemický průmysl soustavně rozšiřuje řadu synteticky vyrobených barviv a pigmentů. Bohuslav Slánský se zabýval studiem malířského materiálu. Jeden z jeho závěrů, publikovaný v knize Technika malby, rozebírá výsledek komparace dobových historických pigmentů a dnes dostupné škály syntetických pigmentů: Z historického přehledu vyplývá, že na paletě moderního umělce byla značná část barev starých mistrů nahrazena pigmenty novodobými. Naše pigmenty jsou nesrovnatelně dokonalejší než starých mistrů, a to nejen co do stálosti, nýbrž i co do pestrosti a bohatosti odstínů příčina trvanlivosti gotických a renesančních obrazů netkví jenom ve volbě pigmentů, ale v dodržování správného technického postupu při výstavbě obrazu ve všech jeho vrstvách. Základní rozdělení pigmentů anorganické organické kovové přírodní (minerální nebo zemité) umělé na substrátu - barviva bronze (jemně rozmělněné kovy v práškovém stavu) bez substrátu (čisté) 18

19 Anorganické pigmenty Za anorganické pigmenty jsou považovány všechny sloučeniny prvků vyjma uhlíku. Avšak jednoduché sloučeniny uhlíku - uhličitany - se považují za anorganické pigmenty. Rozlišujeme pigmenty přírodní, které dělíme na hlinky a minerály, a umělé, což jsou syntetika. Anorganické pigmenty přírodní hlinky minerály umělé, syntetické pigmenty běloby, žlutě, červeně, modře, zeleně Hlinky Jsou to přírodní produkty vznikající při zvětrávání železných a manganových rud a živce, jež obsahují hliník a křemík. Hlinky jsou: okry, umbry a další hlinky. Okry jsou směsi hydratovaného oxidu železitého s hlinitými křemičitany zbarvené železnými hydroxidy. Zahříváním se železité hydroxidy mění na železité oxidy, čímž vznikají červené až červenavě hnědé pigmenty. Některé červené pigmenty, jako například caput mortum, se tvoří i přírodní hydratací. běloby, okry, umbry, další hlinky bílé minerály, minerály Umbry jsou hlinité křemičitany s až padesátiprocentním obsahem oxidu železitého a méně než dvaceti procenty oxidu manganičitého. Pálením získáváme červenavě hnědé odstíny. Další hlinky jsou Terre verte, jež zahrnují hlinitokřemičité přimíseniny obsahující oxid železitý. Van Dyckova hněď je hlinka kolísavého složení, částečně organického původu. Minerální pigmenty Vyskytují se v přírodě jako minerály. Měly velký význam pro staré mistry. Jsou to rumělka čili cinobr, jasně oranžová červeň, Lapis lazuli čili ultramarine, břidlicová čerň a bílé minerály, jako jsou křída, kaolin, baryty, sádra a mastek. Bílé minerály mají široké použití jako plnidla do strukturálních hmot, substráty, záhustky a bělicí složky do papíru aj. Křída je základním materiálem pro podklady pro malbu, polychromii a zlacení. Je to uhličitan vápenatý. Vedle šampaňské, horské a plavené křídy je také křída boloňská, což není původem křída, ale tzv. mrtvě pálený sádrovec, jemně mletý. Označuje se také jako sádrové gesso. 19

20 Umělé anorganické pigmenty V přírodě se nevyskytují, jsou připraveny uměle. Jde o běloby (olovnatá, zinková a titanová, litopon), žlutě a červeně (neapolská žluť, chromové žluti, kadmia), modře (pařížská, pruská, ftalocyaninová modř, kobalt), zeleně (kobaltová zeleň, chromoxidy, svinibrodská zeleň). Přírodní organické pigmenty Jsou tvořeny sloučeninami uhlíku, jež vycházejí z přírodních zdrojů a jsou rostlinného nebo živočišného původu. Nazýváme je také barviva. Barviva živočišná jsou karmínový lak, indická žluť, sépie. Barviva rostlinná jsou kraplak, dračí krev, gumiguta, šafránová žluť a indigo. Barviva Jsou organické barevné substance rozpustné ve vodě, lihu nebo olejích. Pigmenty se z nich vyrábějí tak, že se jimi obarví tzv. báze čili substrát, tj. některý neutrální, nejčastěji bílý nerostný pigment (stálá běloba, hydroxid hlinitý, křída, kaolin nebo sádrovec), s nímž se pevně váží na látky ve vodě nebo v oleji nerozpustné, aby se staly nerozpustnými, musejí se ošetřit jinými nerozpustnými látkami tj. vysrážet nebo jinak řečeno mořit. Mořením- anglicky laking- se barva organického pigmentu naváží na inertní pigment či jiný substrát. KONŠELINA - NACHOVÉ MŠICE- KARMÍN 20

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Vápno stavební hmota píše dějiny

Vápno stavební hmota píše dějiny Vápenná surovina v původní podobě. Základem produktů systému KEIM Athenit je kvalitní hašené vápno skladované ve speciálních prostorách. Vápno stavební hmota píše dějiny Oválný obrázek: Jeskynní malby

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience olovnatá běloba Obrázek 1 XRF spektrum olovnaté běloby (jako majoritní prvek identifikováno Pb)

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.11.2013

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Kterou lazuru z vaší nabídky použít?

Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Současná nabídka lazur z COLORLAKu představuje ucelenou a profesionální formu ochrany dřeva ve všech jeho oblastech povrchové úpravy pro použití v exteriéru i interiéru.

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska NUTELLA: 1 lžička nutelly (15 g ) obsahuje 1 lžičku cukru 1 lžička nutelly obsahuje 5g tuku ¼ nutelly obsahuje karcinogení

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Glassline. Glassline. Glasslinie. NOVINKA - Glassline papír. Nápady a příklady k použití

Glassline. Glassline. Glasslinie. NOVINKA - Glassline papír. Nápady a příklady k použití Glassline NOVINKA - Glassline papír Nápady a příklady k použití Pokud chcete s úspěchem pracovat s GLASSLINE barevnými tužkami na sklo, je výhodné používat tenké nástavce na malování - aplikaci na povrch

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Obsah Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Fondán Fondán je cukrářský polotovar, který zaznamenal značný

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování Tónování fotografií Úvod do tónování a kolorování fotografií Ing. Petra Vávrová, Ph.D. Národní knihovna ČR obecně chemickém převádění světlocitlivých látek (obrazového stříbra a dalších látek tvořících

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Wood Professional Cosmetics

Wood Professional Cosmetics Wood Professional Cosmetics Impregnace Lazury Barvy orma Wood Professional Cosmetics Impregnační ochranné povrchové úpravy pro exteriér Ochranné nátěry na lodě Nátěry na vodní bázi impregnační povrchové

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Strana: 1/6 Speciální efekty Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Mnohé výrobky zušlechtěné tiskem získávají exkluzívní vzhled barvami s optickými efekty, čímž budí spontánní

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

kapitola 32 - tabulková část

kapitola 32 - tabulková část 3200 00 00 00/80 TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A A JINÉ BARVÍCÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY;TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY; 3201 00 00 00/80 Tříselné

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM HAIR n BODY HAIR n BODY je exkluzivní vlasový a tělový šampón. Chrání a zesiluje vlasy, obsahuje výtažky z aloe vera a pšeničné zárodečné bílkoviny. HAIR n BODY se používá na mytí a ošetřování vlasů a

Více