!!! !!! SPŠKS Hořice. Užitá malba. Technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!! !!! SPŠKS Hořice. Užitá malba. Technologie"

Transkript

1 SPŠKS Hořice Užitá malba Technologie 1

2 Úvod Malířská technologie má v komplexu znalostí a dovedností výtvarného umělce výhradní postavení. Znalost materiálů, pomůcek, nářadí a pracovních postupů je nezbytná k dosažení optimálního trvalého výsledku, jenž bude vykazovat světelné a barevné kvality přinejmenším po několik dalších desetiletí, jak je tomu například u dekoračních nástěnných maleb. Malířská umělecká praxe má vysoké nároky na kvalitu materiálů a použitých pomůcek a na dodržování speciiických postupů jak během přípravy podkladů, tak i při samotném tvůrčím procesu malby. Zdařilá práce je závislá na schopnosti tvůrce aplikovat technologické poznatky v praxi v kooperaci s vlastní kreativitou. Pro zdárné zvládnutí náročných požadavků je nezbytné mít široký přehled nejen o tradičních materiálech a postupech, ale i o současném sortimentu. Jestliže nové materiály mají potřebnou kvalitu, jejich použití usnadňuje a nahrazuje časově náročná řešení. Předpokladem pro aplikaci nových postupů je ovládnutí ověřených poznatků na takové úrovni, aby případná modiiikace tradičních receptur nebyla nežádoucí. Užitá malba se v současnosti dočkala širokého spektra uměleckého výraziva, avšak z technologického hlediska je vyžadováno dodržení všech praktických kritérií, jež zaručí udržení kvality hotové malby. Učivo technologie je v prvním ročníku soustředěno na zprostředkování základních poznatků o barvě, jejích složkách, aditivech, ředidlech a rozpouštědlech, jež činí barvu nanášení schopnou. Dále se věnuje materiálům a technikám z oblasti kresby a malby. Správný výběr kresebných prostředků a užití jejich kombinací je přímou cestou k úspěchu. Podobně i výběr pomůcek k malbě je podmínkou k efektivnímu využití konkrétního malířského postupu. Učivo druhého ročníku se vztahuje k závěsnému obrazu. Problematika je postupně rozvíjena: od podložek, podkladů a podkladových nátěrů až k technikám malby. Ve třetím ročníku je tematika závěsného obrazu rozšířena. Učivo zahrnuje důležité faktory, jež ovlivňují materiálovou kvalitu obrazů a maleb. Učivo se dotýká i metod restaurování závěsného obrazu. Dále je probírán tematický celek zaměřený na nástěnné malířství a jeho různorodé podoby. Nástěnná malba je obsahem učiva i ve čtvrtém ročníku. Pestře strukturovaný celek uzavírají dekorační nástěnné techniky, klasické techniky výzdoby interiérů i technologie zlacení. U každého druhu umělecké či dekorační techniky jsou uvedeny materiály, návody a recepty. Text byl sestaven pro potřeby výuky Technologie v ročníku oboru Užitá malba na SPŠKS v Hořicích a je koncipován na základě ŠVP Užitá malba. V textu jsou použity odborné informace a poznatky z uvedené literatury, které jsou ve vhodných případech velmi stručně doplněny souvislostmi s dějinami výtvarné kultury a historickými proměnami malířské technologie. 2

3 Obsah I. Úvod do technologie Vývoj malířské technologie Teorie barev II. Nauka o materiálech Barva, hmota barvy Pigmenty Pojidla Ředidla a rozpouštědla Mýdla a saponáty Nátěrové hmoty III. Pomůcky a nástroje a pracovní prostředí Pomůcky, potřeby a nástroje pro kresbu Pomůcky, potřeby a nástroje pro malbu Pomůcky pro malování a kreslení Požadavky na vybavení ateliéru IV. Závěsný obraz Technologický rozbor obrazu Podložky a podklady závěsných obrazů Podklady závěsných obrazů Laky Rizikové faktory urychlující destrukci závěsného obrazu Restaurování a konzervace závěsného obrazu V. Malířské techniky závěsných obrazů Optické základy při malbě obrazu Pastel Akvarel 3

4 Kvaš Tempera Olejomalba Akryl Enkaustika Podmalba na skle, lidová podmalba na skle Malba na skle Vitráž VI. Nástěnná malba Přehled nástěnných technik Materiály pro nástěnné techniky a malby Podklady pro nástěnné techniky a malby Klasické techniky nástěnné malby Nástěnná malba Keimovými barvami Nástěnná malba akrylovými barvami VII. Dekorační nástěnné malby Nástěnná malba dekoračními barvami Slohové malby Vzornice a šablony Imitace architektury Plastické nátěry VIII. Nástěnné techniky SgraWito Štukolustro Mozaika ŠtaWírství. Zlacení. Polychromie 4

5 I. Úvod do technologie 1. Vývoj malířské technologie Technika a technologie Z hlediska tvůrčího procesu je technika malby prostředkem uměleckého sdělení. Technika malby určuje formální výrazovou stránku uměleckého díla, zatímco obsah je otázkou uměleckého sdělení. Zvládnutí konkrétních malířských technik ovlivňuje kvalitu celkové úrovně uměleckého díla. Z historie se dovídáme, jakou pozornost věnovali staří mistři přípravě technické stránky malby (přípravě podkladů, výrobě barev a laků atd.), což vyplývalo především z poznání těsného sepětí techniky a vlastního tvůrčího procesu. Tvorba obrazu je podmíněna užitím vhodných materiálů ve správném pracovním postupu (technickém procesu). Vlastnosti materiálů (chemické a fyzikální) silně ovlivňují jejich použití. Můžeme tedy říci, že praktické dovednosti a teoretické znalosti v oblasti malířské technologie spolu neodmyslitelně souvisí, jak nám ukazuje historie. Bohuslav Slánský shrnuje dobový způsob výuky malířství jako učení nápodobou, kdy se adepti malířství školili přímo v dílnách mistrů. Potřebné technické znalosti a dovednosti získávali mnohaletou praxí. V dnešních podmínkách, kdy potřeba malířských dílen a cechovních organizací dávno zanikla, je možnost získat speciiické poznatky přímo v praxi citelně omezena. Avšak vzhledem ke značnému zjednodušení, jež přineslo použití syntetických materiálů, a vzhledem k estetickým požadavkům, které se značně odlišují od umění velkých epoch, není naše výchozí situace o nic méně zajímavá a stále nám zůstává prostor k objevům nových poznatků, jež posunou hranici malby. Poznatky vedoucí k dokonalosti uměleckého sdělení nám prostřednictvím procesu tvorby otevírají cestu k dalšímu experimentování. Historické prameny Literatura pojednávající o způsobech provádění malířského řemesla, postupech výroby barev a úpravě podkladů je poměrně bohatá. Již od starověku se poznatky přenášely a udržovaly jako autentické návody výroby. Velice brzy došlo k diverziiikaci výrobních procesů a tím i ke specializaci řemesel. Ty, jež produkovaly zboží, které bychom dnes označili jako luxusní, se staly tzv. uměleckým řemeslem. Rozvoj uměleckého řemesla měl významný vliv na vývoj oborových technologií, jako bylo např. slévačství, sklářství, érství, barvířství, opracování kamene, příprava pigmentů atd. Tyto technologie nebyly veřejně přístupné, jako cenný duševní majetek se předávaly z generace na generaci 5

6 Receptáře První starověký spis věnovaný stavitelství je Vitruviovo dílo O architektuře. Nejstarší publikací o malbě je spis O umění a umělcích Plinia Staršího. Pliniova kniha je považována za velmi cenný pramen, neboť je prvním souborným spisem zpracovávajícím dostupné prameny z počátku našeho letopočtu. Období po Pliniovi reilektuje dílo Heraklia O barvách a umění starých Římanů. C. Cennini: Il Libro dell Arte První kniha pojednávající o způsobu malířské práce ve smyslu umělecko- řemeslné dovednosti je traktát o malířských technikách Il Libro dell Arte (1398), u nás známá jako Umění středověku od Cennina Cenniniho. Cennini byl italským renesančním malířem, který se vyučil umění freskové malby u pokračovatelů tradice založené Giottem do Bondonne. (Giotto adaptoval a modernizoval způsob malby vycházející ze starověkých postupů). Cennini popsal komplexně materiály, způsoby jejich zpracování a techniky malby. Jeho poznatky jsou dodnes velice cenné, neboť nám dávají představu o malířské technologii 14. a 15. století. Pro obor restaurování jde o zásadní poznatky. Cenniniho receptář popisuje výrobu malířských potřeb (štětců, papírů, kreslicích potřeb aj.), úpravu a přípravu materiálů a podkladů a způsob malby. Radí například, jak modelovat inkarnáty, jak vypracovat drapérii, jakým způsobem míchat jednotlivé valéry při budování obrazového prostoru, jak vytvořit pastiglie, jak zlatit apod. Tendence tajit malířské technologické poznatky tímto pominula a za použití starších pramenů se v 15. a 16. století objevuje řada rukovětí, například tzv. Štrasburský rukopis nebo tzv. Boloňský rukopis, který dokumentuje poznatky stejné doby. Renesanční rozkvět umělecké i uměleckořemeslné produkce si vyžádal další díla zabývající se specializovanými oblastmi výtvarného umění. Leon Battista Alberti vydává v roce 1435 své dílo De Picture O malbě a objevují se i další úzce specializované spisy, například pojednání o perspektivě od Albrechta Dürera. Stěžejní dílo odborné renesanční architektury je kniha italského malíře a architekta Giorgia Vasariho Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů (1550). Pokládáme ji za první uměleckohistorické dílo, neboť Vasari sepsal důležité informace o umělcích a jejich práci. Vytvořil také řadu dodnes užívaných pojmů, např. manýrismus. Také učenci sedmnáctého století obohatili dosavadní literaturu o několik významných prací. Mezi ně patří např. kniha o barvivech De Atramentia (1619) Caparia a rukopis anglického dvorského lékaře De Mayera, jenž jako přítel řady malířů sepsal text, který je dodnes zdrojem poznatků a předmětem studia techniky malby. 6

7 Odborná literatura Spisy postupně nabývají jiné podoby, zatímco Cenniniho traktát byl v pravém slova smyslu receptářem, kniha anglického chemika Roberta Boyla Experiments and Considerations touching colours (1664) usiluje o vědecké poznání vlastností barev. V 18. století přicházejí na řadu vedle stále žádaných příruček i slovníky, např. Dictionnaire Portraif de Peinture, Sculpture et Gravure (1757) autora A. J. Pernetyho. Vzrůstající zájem o polytechnické knižnice nastává koncem 18. a počátkem 19. století. Je spojen se systematickou výukou na malířských akademiích, které vedle praktické výuky podporují odborné a kritické zkoumání dosavadních technologických poznatků historické malby, jsou vydávány překlady starých rukopisů. Ve 20. století se souběžně s příručkami zabývajícími se historickou malbou objevují i interpretace soudobé techniky malby, v nichž nacházejí své místo i nové chemickotechnologické poznatky. Jsou to Eibnerovy práce, práce Moreau- Vathiera, D.J. Kiplika, Gettense, z našich autorů pojednání B. Slánského a F. Petra. PUBLIKACE F. PETRA B. SLÁNSKÝ PŘI RESTAURACI 7

8 Malířské materiály Zatímco teoretický popis techniky malby se v průběhu staletí popularizoval, výroba pomůcek k malbě nebyla masově rozšířena. Ve středověku se na výrobě barev podíleli lékárníci, alchymisté nebo kláštery, kteří jako jediní měli potřebné vybavení k destilaci, pícky k úpravě pigmentů atd. Teprve v 17. století se v Nizozemí začínají obchodníci specializovat na malířský sortiment. Malířům se však stále doporučuje vyrábět si vlastní potřeby a barvy. Ruční výroba barev se udržela až do 19. století, neboť měla nesporné výhody pro malíře, který si konzistenci barvy určoval podle osobního záměru. S nástupem tovární výroby se začínají objevovat i syntetická barviva. Tovární produkce postupně přispěla další inovací: plněním barev do tub, což mělo značný význam pro malbu v plenéru. Mistrovská technika olejomalby se mohla realizovat i mimo prostředí ateliéru (hnutí impresionistů). Na výrobu barev navázala produkce dalších přenosných potřeb: stojanů, palet, štětců, podložek apod. Cechy V období raného středověku se většina uměleckořemeslných prací odehrávala na panovnických dvorech nebo v klášterech, kde byla po této práci poptávka. Znalosti a dovednosti tehdejších malířů byly poměrně široké (knižní malba, zlacení, výzdoba a výmalba interiérů). Malíř vyučený v klášterní dílně musel všechny požadované práce ovládat. S rozvojem společnosti, zakládáním královských měst a nových urbanistických celků se malíři a další řemeslníci mohli vymanit z tradičních panovnických a klášterních hutí. Bratrstva Malíři i umělečtí řemeslníci šli za prací do měst. Ve městech se začali sdružovat, nejdříve do tzv. bratrstev integrovaných k farnosti. Vzájemná podpora členů spočívala v sociálních právech příslušníků a jejich rodin (podpora sirotkům a vdovám, zřizování pohřbů). V našem prostředí působilo bratrstvo sv. Lukáše, z něhož později vznikl pražský cech malířů a štítařů. Zakládající listinu sdružení potvrdil v roce 1348 císař Karel IV. Vznik cechů V rámci cechu došlo ke sloučení uměleckých řemeslníků do jednoho družstva, jež bylo centrálně řízeno přísnými cechovními pravidly. Cech organizoval několik profesí, vedle malířů a štítařů zde byli i sklenáři, řezbáři, pergameníci, zlatotepci aj. Členové, mistři a tovaryši, byli vázáni tzv. statutou, jež deiinovala vnitřní i vnější pravomoci organizace a zároveň vymezovala jeho vztah k městu. Cech byl zároveň i orgánem kontroly, dohlížel na kvalitu práce, ceny, na chování mistrů i tovaryšů. Určoval i pracovní dobu a v jeho kompetenci bylo i uplatňování morálních pravidel zabezpečujících vzájemné vztahy mezi cechovními bratry. Přestupky proti pravidlům se trestaly pokutami, v případě závažného provinění mohl být viník představenstvem cechu z organizace vyloučen. Za panování císaře Rudolfa II. bylo malířství považováno za svobodné umění. K získání mistrovského titulu musel tovaryš předložit mistrovský kus, kterým prokázal zvládnutí malířských technik a další související dovedností (polychromie, zlacení a leštění klihokřídových povrchů). 8

9 Konec působení cechů Závěrem 18. století byla práva cechů v důsledku joseiínských správních úprav značně omezena. Sílila vrstva měšťanstva, které si nemohlo dovolit významné objednávky a mimo to byla společnost na počátku 19. století vyčerpána Napoleonskými válkami. Řada malířů proto vystupovala z cechů a dávala se na cestu svobodné akademické tvorby. Cechy byly úředně pravomocně zrušeny v polovině devatenáctého století, kdy byla organizace nahrazena živnostenskými společenstvy. Umělecké řemeslo se dále udrželo v rodinných Iirmách, které se již oddělilo od disciplíny malířství, tak jak ji chápeme dnes. Akademie Vznik uměleckých akademií počátkem 19. století a tovární výroba barev měly i negativní důsledek. Došlo k přerušení kontinuálního výukového procesu, který zaručoval přenos praktických dovedností z učně na mistra. Mimo cechovní systém probíhala výchova mladých malířů na akademiích. Adepti malířství zde byli školeni bez přímého působení mistra. Cenino Cennimi zmiňuje dobu 12 let, po kterou učeň pracoval společně s mistrem. Za tento čas si osvojil všechny potřebné dovednosti a získal přímé praktické poznatky o materiálech a technice malby. Obrazy z této doby jsou přímým důkazem o kvalitě technologického přístupu, který byl tehdy přísně kontrolován cechy. Plynulý přenos dovedností byl vznikem akademického školení porušen, protože žáci pozbyli možnost sledovat mistra při dílenské práci a nemohli se účastnit výroby jeho malířských děl. Toto vedlo k celkovému snížení technické úrovně malby a dočasně k úplnému zapomenutí některých technik a přípravy jejich materiálů, např. fresky. Vědeckolaboratorní výzkum Snaha o obnovení malířské tradice v její původní podobě se na začátku dvacátého století projevila dvěma směry. O rehabilitaci historického způsobu více vrstevnaté malby se pokusily obory zaměřené na studium historického vývoje malířských technik. Paralelně s tím se prohluboval chemickofyzikální průzkum malířských materiálů a objasňování jevů provázejících vznikání a stárnutí barevných vrstev. Polovina 20. století přinesla rozvoji vědeckolaboratorního výzkumu. Speciální výzkumné ústavy posuzovaly pigmenty, pojidla, barvy a laky podle vlastností a možnosti použití nátěrových hmot uplatnitelných v lakýrnictví. Adaptace malířské technologie v oboru nátěrových a lakařských technik změnilo prováděcí postupy a změnilo i formy. Tradiční malířské postupy byly obohaceny o malbu disperzními barvami na disperzních podkladech i o možnosti použití syntetických pryskyřic pro lakování obrazů a izolaci podkladů. 9

10 2. Teorie barev Optické vnímání barev Poznatky vztahující se k barvě se neomezují pouze na zkoumání její hmotné podstaty (materiálové složení barvy). Z fyzikálního hlediska je barva charakterizována jako zrakový vjem vyvolaný viditelnou částí elektromagnetického záření. Je to vlastnost hmoty, která určuje barevný tón při jejím pozorování, tj. ve světle odraženém nebo procházejícím. Vnímání barev vyplývá z působení světla na pozorovaných předmětech. Zkoumáním slunečního světla se zabývala celá řada fyziků a vědců. Isaacu Newtonovi se v druhé polovině 17. století podařilo rozložit paprsek bílého světla pomocí skleněného hranolu. Mohl pozorovat, že bílé světlo je složeno z barevných pruhů červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigo (modroiialové) a Iialové barvy. Rozklad bílého světla na barevné spektrum bylo možné díky jevu, při němž se světelné paprsky o různé vlnové délce při průchodu z řidšího prostředí (vzduch) do hustšího (sklo) lámou různě. Každý z paprsků prochází hustším prostředím jinou rychlostí, například oranžovočervené světlo je rychlejší než modré nebo Iialové. V případě, že světelné barvy složíme, vytvoří nám opět bílé světlo. Tento jev se nazývá aditivní, tj. sčítací, skládání barev, neboť s každou další připojenou barvou nepřidává více světla. Spektrum Spektrum je soubor barevných tónů obsažených v bílém slunečním světle. Obsahuje: červenou, oranžovou, žlutou, žlutozelenou, modrozelenou, modrou a Iialovou. Bílé sluneční světlo lze v uvedených barevných tónech vidět při rozložení paprsku optickým hranolem v přístroji nazývaném spektroskop. Barevné tóny spektra jsou syté, pestré a chromatické (barevné). Barevný tón odpovídá určité vlnové délce slunečního světla. Neutrální barvy (anachromatické) jsou bílá, černá a šedá. Primární, sekundární, terciární barvy Bílé světlo lze složit i ze tří světelných barev (zjednodušené spektrum) modré (modroiialové), zelené a červené (oranžovočervené). Sekundární barvy vzniknou při dalším aditivním smíšení, nazýváme je purpurová- magenta, azurová- cien a žlutá- yelow. V počítačové graiice se tyto barvy označují jako tzv. CMYK a jsou to základní tiskové barvy. Totéž platí i pro malíře, kteří pro červenou, modrou a žlutou používají termín primární (základní) barvy. Barvy, které s nimi tvoří tzv. doplňkovou dvojici, se jmenují sekundární (podvojné). Jsou to oranžová, zelená a Iialová. Od těchto barev se odvozují další terciární barvy (potrojné), jež vznikají vzájemným míšením sekundárních barev, např. Iialovou mícháme s oranžovou, zelenou s oranžovou atd. 10

11 Ostwaldův chromatický kruh Vedle Newtona nebo Goetha se ve 20. století věnovali problematice barev jiní badatelé, z nichž jsou nejčastěji citováni Michel- Evugene Chevreul nebo Wilhelm Ostwald. Chevreulerova teorie je rozšířena v anglosaském prostředí, v našem prostředí se vžila teorie Ostwaldova chromatického kruhu. Ostwald rozložil barvy spektra do 24 políček, jež umístil po obvodu kruhu, čímž docílil nejvyššího možného kontrastu vzájemně protilehlých barev. Protilehlé barvy spolu vytvořily tzv. doplňkové- komplementární barvy. ŽLUTÁ FIALOVÁ (ČERVENÁ A MODRÁ) ČERVENÁ ZELENÁ (ŽLUTÁ A MODRÁ) MODRÁ ORANŽOVÁ (ČERVENÁ A ŽLUTÁ) Vzájemným mícháním doplňkových barev získáme šedé tóny, které jsou podle poměru převažujícího tónu teplejší nebo studenější. Komplementární barvy Každá doplňková dvojice má svoje charakteristiky. Například mezi žlutou a Iialovou není pouze kontrast komplementárnosti, ale i silný kontrast mezi tmavým a jasným. Dvojice modré a oranžové zase vykazuje největší sílu chladného a teplého kontrastu. Aktivní barvy (červená a žlutá) poutají větší pozornost než pasivní barvy (modrá a zelená). Dále můžeme pozorovat, že každá barva lépe vynikne vedle své protikladné doplňkové barvy. V takovém případě se může i tlumený nenápadný tón zvýraznit položením vedlejší kontrastní barvy. Podle vzhledu hovoříme o jasných, tmavých, zářivých, tlumených. Charakter barvy se mění, přizpůsobuje se v harmonickém celku s ostatními barvami mícháním s vedlejším tónem, ztmavením přídavkem černé nebo zesvětlením mícháním s bílou. Tabulka komplementárních barev MODRÁ MODROZELENÁ ZELENÁ ŽLUTOZELENÁ ŽLUTÁ ŽLUTĚORANŽOVÁ ORANŽOVÁ ČERVENĚORANŽOVÁ ČERVENÁ ČERVENĚFIALOVÁ FIALOVÁ MODŘEFIALOVÁ 11

12 Barevná harmonie Označuje soulad použitých barevných tónů. Lze ji přirovnat k dokonalosti uzavřeného kruhu, který je ve srovnání s neuceleným disharmonickým kruhem harmonický, neboť všechny jeho části jsou podřízeny ve prospěch celku, jenž utváří absolutní jednotu. Hledání barevné harmonie se stalo programem mnoha umělců. V devatenáctém století se zabýval Paul Cezánne striktním používáním doplňkových barev. V jeho obrazech nalézáme tzv. empirickou barevnou perspektivu, což znamená vyjádření prostoru pomocí různé kvality (sytosti a jasu, teplých a studených valérů, komplementárními dvojicemi) barevných tónu. Podobně Vincent van Gogh pracoval se symbolikou barev. Využíval komplementární dvojice, které používal účelově k simulaci atmosféry (červená a zelená barva naznačovala jaro, modrá a oranžová léto, Iialová a žlutá podzim a neutrální černá a bílá se hodila k zimnímu období). Kontrasty barev Barevný kontrast je rozdíl mezi dvěma porovnávanými hodnotami. Barevný kontrast má nejvyšší intenzitu mezi barevnými tóny, trojicí základních barev (žlutá, červená a modrá). Světelný kontrast je nejsilnější kontrast mezi tmavým a světlým tónem dvojice černé a bílé (světlo x tma). Teplé a studené barevné kontrasty - jiný druh barevného kontrastu se projevuje mezi protikladnými hodnotami teplých a studených barev. Barvy žlutá, oranžová a červená spojujeme s hřejivým pocitem, modrá a zelenomodrá jsou chladné. Červený karmín vypadá vedle žluté a oranžové barvy studeně, naproti tomu ve dvojici s modrou působí teple. Obecně platí, že barvy odvozené od žluté a červené vnímáme jako teplé, zatímco barvy příbuzné zelené a modré jsou studené. Kvalitativní kontrast je kontrastem čistoty a sytosti barev. Simutální kontrast je termín pro optický jev, podle kterého si naše oko automaticky k viděné barvě přiřazuje komplementární barevný tón, ačkoli se tato barva na pozorovaném celku nevyskytuje. 12

13 Ladění barev Cílem vzájemného míchání barev je dosažení harmonického barevného celku. Ladění barev může být různě intenzivní. Rozeznáváme decentní ladění barev a kontrastní ladění barev. Decentní ladění Při decentním ladění barev komponujeme tlumené barvy navzájem se odlišující v mírném kontrastu. Decentní ladění může být ve světlých valérech nebo v tmavých tónech. Tóny se od sebe jen málo odlišují. Tento typ barevnosti se nejvíce uplatňoval v historické nástěnné malbě. Kontrastní ladění Kontrastní ladění barev aplikuje zářivé, syté a čisté barvy (nelomené bílou). Tento typ ladění je vlastní marketingu: reklamě, výstavnictví a propagační graiice. V těchto oborech se využívá největšího světelného barevného kontrastu. Bílá a černá barva mají nejvyšší světelný kontrast, proto se pro tisk používají právě tyto barvy. V reklamě se vedle světelného kontrastu používá kontrast dvou, případně tří barevných tónů, které svojí zářivostí upoutají diváka. Do problematiky barevného ladění vstupuje i psychologie barev tj. působení barev na člověka i způsob užití barev jednotlivcem s vrozeným temperamentem. Nezanedbatelné je i vnímání životních tradic národů a zemí. Jiný kolorit používají severské země, jiná paleta je charakteristická pro oblasti mírného pásu. II. Nauka o materiálech 3. Barva - hmota barvy Barva Jestliže chceme charakterizovat barvu z hlediska malířské technologie, použijeme obecnou deiinici Bohuslava Slánského: Barva je kombinace tekutého pojidla s práškovým pigmentem. Pojidlo pojí pigmentové částečky a dodává jim takové konzistence, jaká je třeba k tomu, aby mohly být štětcem naneseny na podklad a vytvořit na něm po uschnutí přilnavou, pružnou, pevnou a trvanlivou vrstvu. 13

14 Složky barvy Barva, tj. barevná hmota, se skládá z několika složek, kdy každá z nich má jiné vlastnosti nutné k vytvoření barevné suspense. Základní složky barvy jsou: pigment nebo barvivo, substrát nebo plnidlo a pojidlo. Dále barva podle typu použitých komponent může obsahovat aditiva. To jsou např. konzervační přísady, zabraňujícím hnilobnému působení rozkladných baktérií, přísady ke zlepšení vlastností základních složek barvy, např. změkčovadla, jež mohou být obsažena již v pojidle a v neposlední řadě je součástí barvy i rozpouštědlo, jež činí barvu nanášení schopnou. Do barvy přidáváme ředidlo, jímž upravujeme barvu na požadovanou konzistenci. Ředidlo se při zasychání z barvy odpařuje. Složky barvy Pigmenty jsou barevné částice nerozpustné v pojidlech. Dávají barevné vrstvě odstín a barvicí a krycí mohutnost. Barviva jsou barevné organické látky, které jsou na rozdíl od pigmentů v daném prostředí rozpustné a dávají barevné vrstvě pouze transparentní zabarvení různé intenzity. Tradičně se nazývají laky. Substráty jsou podkladem, na kterém se upevňují (srážejí) některé pigmenty nebo organická barviva, aby měly vlastnosti pigmentů. V případě, že se používají pouze k úpravě mechanických vlastností pigmentů, se nazývají plnidla. Pojidla jsou látky, které svými adhezivními vlastnostmi vážou částice pigmentu navzájem, a umožňují tak vytvořit barevnou vrstvu lpící na podkladu. Aditiva jsou ochranné prostředky, plastiiikátory, povrchově aktivní látky, sikativy aj. Ředidla jsou látky, které upravují vlastnosti pojidla, automaticky však nemusí představovat jejich rozpouštědla, jak je tomu například u roztoků pryskyřic. Rozpouštědla jsou kapaliny, v nichž se pevná látka rozptýlí na roztok. Pozor Malba je nanášení barevného Iilmu na podložku takovým způsobem, že částečky barvy jsou jedinou a nejdůležitější složkou malířského procesu. Vzhled barvy je ovlivněn charakterem pojidla, v němž jsou částice barvy rozptýleny a které způsobuje adhezi barevné hmoty k podložce; dále podkladem, na který je barva nanášena; a různým působením světla. 14

15 4.Pigmenty Pigment je pevný materiál ve formě malých oddělených částic, existujících krystalických strukturách. Jsou to tuhé látky výrazné barevnosti a neproměnných charakteristických optických vlastností. Společnou vlastností všech pigmentů (přirozených i syntetických) je jejich nerozpustnost ve vysychavých olejích, v organických rozpouštědlech a ve vodě. Vlastnosti pigmentů Velikost a tvar pigmentových částic má vliv na vzhled a vlastnosti barvy, poněvadž barva pigmentu závisí na jeho absorpci světla, tj. na tom, pod jakým úhlem se láme a odráží paprsek dopadající na povrch pokrytý konkrétním pigmentem (tzv. index lomu). Velikost a tvar pigmentových částic dále ovlivňuje stálost na světle, krycí mohutnost, soudržnost, roztíratelnost. Hrubozrnná barva má sytější a hlubší barevný tón, jemnozrnná a jemně utřená barva je barevně méně sytá, tupější, neprůhlednější. Částice různých pigmentů mají různé vlastnosti v závislosti na jejich chemické skupině. Aby byl pigment použitelný v barevné hmotě, musí být rozptýlen v pojidle, tj. barva by měla sestávat ze suspenze pigmentu (tj. smáčený pigment) v pojidle. Dokonale rozptýlený pigment je ten, jehož částice jsou od sebe odděleny, avšak souvisle zvlhčeny tak, že se obalí vrstvou pojivého média. Částice pigmentu, jak jsme uvedli, nejsou v tomto médiu rozpustné. Abychom dosáhli potřebné konzistence, musí být pigment a médium semlety dohromady. V minulosti, když si umělci připravovali vlastní barvy, používali k tomuto účelu kolový třecí mlýnek. Takto utřené barvy nebyly stabilní a časem se jednotlivé složky od sebe oddělily a bylo nutné je opět rozmíchat. Stálost pigmentu na vzduchu a ve směsi s pojidly závisí na celé řadě činitelů, protože pigmenty představují velký počet různorodých sloučenin. Naprosto stálý pigment musí být chemicky neaktivní, tj. ustálená látka, na kterou nepůsobí silné kyseliny ani zásady (toto splňují pouze: kysličník chromitý, uhlíková čerň, stálá běloba a kobalt). Za normálních okolností postačí, aby pigmenty prokázaly stabilitu v tom prostředí, jehož vlivům je obraz za běžných podmínek vystaven. Stálost na světle vyjadřuje odolnost pigmentu vůči změnám, kterým je působením světla, zejména ultraiialového, vystaven. Závisí na chemické povaze pigmentu, jeho koncentraci v daném pojidle a prostředí, v němž je použit. V praxi to znamená, že například akvarelové barvy, u nichž je koncentrace pigmentu nízká, neboť charakter barvy je lazurní, je vrstva barvy slabší. Jsou tudíž méně stálé a je nutno je před působením přímého světla chránit. Podobně i před dalšími vlivy působení vnějšího prostředí, např. vody apod. 15

16 Odolnost vůči světlu a povětrnosti poznáme díky následující zkoušce: na neměnný podklad natřeme vzorek a polovinu vzorku zakryjeme černým papírem. Pak vystavíme dennímu světlu. Podobně zkoušíme i stálost směsí barev. Rychlé zkoušky se dějí i na přímém slunečním nebo ultraiialovém světle. Z výsledné komparace vzorků zjistíme, že nejméně vzdorují tenké, průhledné nátěry akvarelových nebo klihových barev a nejvíce pastosní olejové. Odolnost vůči chemikáliím je vlastnost, jež determinuje použití pigmentů při realizaci maleb, jejichž pojidlo obsahuje nějakou látku (vápno, kasein), jejichž reakce by barevný tón nevratně proměnila. Kyseliny a žíraviny působí na většinu pigmentů nepříznivě. Krycí mohutností pigmentu je schopnost barevné vrstvy krýt podklad (síla barevné vrstvy). Krycí mohutnost přímo závisí na lomu světla pigmentem (index lomu). Ten podmiňuje tvar a velikost zrna pigmentu a jeho chování v pojidle (textura pigmentu). Vydatnost barvy ovlivňuje jemnost mletí směsi, množství barviva- pigmentu a jeho hmotnost. Zemité minerální pigmenty jsou většinou velmi hrubé, a proto se upravují mletím, proséváním, plavením. Nedosahují však jemnosti syntetických nebo organických barviv. Obecně platí, že čím jemnější je pigment, tím více potřebujeme pojidla k jeho utření. Index lomu je poměr mezi rychlostí prostupu světla vzduchem a posuzovanou látkou nebo vrstvou. Závisí na struktuře a velikosti částic pigmentu (menší částice menší index a naopak). Jedovatost pigmentů závisí na chemickém složení a na rozpustnosti. Sloučeniny kovů olova, mědi a baria jsou jedovaté, pokud se rozpouštějí v zažívacím ústrojí. Např. rumělka je slabě jedovatá, ačkoli rozpustné rtuťové soli jsou jedy smrtelné. Nejedovaté jsou sloučeniny vápníku, železa a titanu. Vlastnosti pigmentů stálost na vzduchu stálost na světle stálost vůči chemikáliím stálost ve směsi s jinými pigmenty a v disperzi s pojidly (vnitřní změny barev) krycí mohutnost index lomu toxicita 16

17 KÁMEN LAPIS LAZULI- ZDROJ PŘÍRODNÍHO ANORGANICKÉHO PIGMENTU ANORGANICKÉ PIGMENTY- ŽELEZITÁ ČERŇ A SVĚTLÝ OKR 17

18 Historický vývoj pigmentů používaných v malířství Jako první pigmenty posloužily běžně dostupné přírodní organické a anorganické látky. Nejstarší barevná škála nebyla příliš bohatá, obsahovala pouze křídy (tj. běloby), sazové černě a přírodní červené nebo žluté hlinky. V době starověkého Egypta jsou objevena další minerální barviva- rumělka- cinobr a malachit. Egypťané jako první sráželi barvy na inertní substance a získávali barvivo z laky (inertní pigment je přísada, která má omezený účinek na barvu. Může ovlivnit vlastnosti barev, ale její hlavní předností je zvyšování množství barvy.) Jejich přínosem je i tzv. egyptská modř- frita. Řekové obohatili škálu barev o olovnatou bělobu a rumělku. Římané přidali organická barviva a laky lampovou čerň, šafrán, indigo, mořenový lak. V další fázi přibyly nové pigmenty v období od středověku přes renesanci. Minerál lazurit byl extrahován na ultramarínovou modř a byla objevena olovocínová žluť. Pražením přírodních hlinek se získávaly další pigmenty- siena přírodní, siena pálená, umbra přírodní, umbra pálená aj., 16. a 17. století rozšiřuje škálu organických barviv získávaných z přírodních zdrojů. S rozvojem chemie v 18. a 19. století souvisí další pigmenty. Od té doby chemický průmysl soustavně rozšiřuje řadu synteticky vyrobených barviv a pigmentů. Bohuslav Slánský se zabýval studiem malířského materiálu. Jeden z jeho závěrů, publikovaný v knize Technika malby, rozebírá výsledek komparace dobových historických pigmentů a dnes dostupné škály syntetických pigmentů: Z historického přehledu vyplývá, že na paletě moderního umělce byla značná část barev starých mistrů nahrazena pigmenty novodobými. Naše pigmenty jsou nesrovnatelně dokonalejší než starých mistrů, a to nejen co do stálosti, nýbrž i co do pestrosti a bohatosti odstínů příčina trvanlivosti gotických a renesančních obrazů netkví jenom ve volbě pigmentů, ale v dodržování správného technického postupu při výstavbě obrazu ve všech jeho vrstvách. Základní rozdělení pigmentů anorganické organické kovové přírodní (minerální nebo zemité) umělé na substrátu - barviva bronze (jemně rozmělněné kovy v práškovém stavu) bez substrátu (čisté) 18

19 Anorganické pigmenty Za anorganické pigmenty jsou považovány všechny sloučeniny prvků vyjma uhlíku. Avšak jednoduché sloučeniny uhlíku - uhličitany - se považují za anorganické pigmenty. Rozlišujeme pigmenty přírodní, které dělíme na hlinky a minerály, a umělé, což jsou syntetika. Anorganické pigmenty přírodní hlinky minerály umělé, syntetické pigmenty běloby, žlutě, červeně, modře, zeleně Hlinky Jsou to přírodní produkty vznikající při zvětrávání železných a manganových rud a živce, jež obsahují hliník a křemík. Hlinky jsou: okry, umbry a další hlinky. Okry jsou směsi hydratovaného oxidu železitého s hlinitými křemičitany zbarvené železnými hydroxidy. Zahříváním se železité hydroxidy mění na železité oxidy, čímž vznikají červené až červenavě hnědé pigmenty. Některé červené pigmenty, jako například caput mortum, se tvoří i přírodní hydratací. běloby, okry, umbry, další hlinky bílé minerály, minerály Umbry jsou hlinité křemičitany s až padesátiprocentním obsahem oxidu železitého a méně než dvaceti procenty oxidu manganičitého. Pálením získáváme červenavě hnědé odstíny. Další hlinky jsou Terre verte, jež zahrnují hlinitokřemičité přimíseniny obsahující oxid železitý. Van Dyckova hněď je hlinka kolísavého složení, částečně organického původu. Minerální pigmenty Vyskytují se v přírodě jako minerály. Měly velký význam pro staré mistry. Jsou to rumělka čili cinobr, jasně oranžová červeň, Lapis lazuli čili ultramarine, břidlicová čerň a bílé minerály, jako jsou křída, kaolin, baryty, sádra a mastek. Bílé minerály mají široké použití jako plnidla do strukturálních hmot, substráty, záhustky a bělicí složky do papíru aj. Křída je základním materiálem pro podklady pro malbu, polychromii a zlacení. Je to uhličitan vápenatý. Vedle šampaňské, horské a plavené křídy je také křída boloňská, což není původem křída, ale tzv. mrtvě pálený sádrovec, jemně mletý. Označuje se také jako sádrové gesso. 19

20 Umělé anorganické pigmenty V přírodě se nevyskytují, jsou připraveny uměle. Jde o běloby (olovnatá, zinková a titanová, litopon), žlutě a červeně (neapolská žluť, chromové žluti, kadmia), modře (pařížská, pruská, ftalocyaninová modř, kobalt), zeleně (kobaltová zeleň, chromoxidy, svinibrodská zeleň). Přírodní organické pigmenty Jsou tvořeny sloučeninami uhlíku, jež vycházejí z přírodních zdrojů a jsou rostlinného nebo živočišného původu. Nazýváme je také barviva. Barviva živočišná jsou karmínový lak, indická žluť, sépie. Barviva rostlinná jsou kraplak, dračí krev, gumiguta, šafránová žluť a indigo. Barviva Jsou organické barevné substance rozpustné ve vodě, lihu nebo olejích. Pigmenty se z nich vyrábějí tak, že se jimi obarví tzv. báze čili substrát, tj. některý neutrální, nejčastěji bílý nerostný pigment (stálá běloba, hydroxid hlinitý, křída, kaolin nebo sádrovec), s nímž se pevně váží na látky ve vodě nebo v oleji nerozpustné, aby se staly nerozpustnými, musejí se ošetřit jinými nerozpustnými látkami tj. vysrážet nebo jinak řečeno mořit. Mořením- anglicky laking- se barva organického pigmentu naváží na inertní pigment či jiný substrát. KONŠELINA - NACHOVÉ MŠICE- KARMÍN 20

VY_32_INOVACE_A 02 15

VY_32_INOVACE_A 02 15 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg)

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg) Pigmenty Základní řadu tvoří pigmenty Deffner&Johann a Raphael. Na ni pak navazuje kompletní nabídka pigmentů a barviv firmy Kremer Pigmente obsahující cca 800 položek. Obj.číslo Název 100g 1000g 25/10kg

Více

VY_32_INOVACE_A 02 19

VY_32_INOVACE_A 02 19 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VY_32_INOVACE_A 03 20

VY_32_INOVACE_A 03 20 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VY_32_INOVACE_A 02 16

VY_32_INOVACE_A 02 16 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přírodní gumy PŘÍRODNÍ POLYMERY. RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz www.gascontrolplast.cz UČO:29716 15. 10.

Přírodní gumy PŘÍRODNÍ POLYMERY. RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz www.gascontrolplast.cz UČO:29716 15. 10. PŘÍRODNÍ POLYMERY Přírodní gumy RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz www.gascontrolplast.cz UČO:29716 15. 10. 2015 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 1 LEKCE Časový plán téma 1 Úvod do předmětu

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 9. 11. 2011 Slovníček XII. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

VY_32_INOVACE_A 02 18

VY_32_INOVACE_A 02 18 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat

Více

Technika malby. Jakub Smetana, Vojta Svatoň, Vojta Martinec

Technika malby. Jakub Smetana, Vojta Svatoň, Vojta Martinec Technika malby Jakub Smetana, Vojta Svatoň, Vojta Martinec Základní informace technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad, zpravidla pomocí štětce v přeneseném slova smyslu znamená také produkt

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

STS. Technika v maliřské tvorbě POLYTECHNICKÁ KNIŽNICE SNTL (MALÍŘSKÝ A REŠTAURÁTORSKÝ MATERIÁL)

STS. Technika v maliřské tvorbě POLYTECHNICKÁ KNIŽNICE SNTL (MALÍŘSKÝ A REŠTAURÁTORSKÝ MATERIÁL) Pozor!Oskenované a OCR- nekontrolované ASOMTAM POLYTECHNICKÁ KNIŽNICE BOHUSLAV SLÁNSKÝ Technika v maliřské tvorbě (MALÍŘSKÝ A REŠTAURÁTORSKÝ MATERIÁL) STS SNTL Technika v malířské tvorbě (MALÍŘSKY A REŠTAURÁTORSKÝ

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY

VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY Psací a kreslicí potřeby (pastelky, fixy, voskovky, tužky), lepidla, modelovací a jiné výtvarné a školní potřeby mohou i nemusí obsahovat škodlivé látky ohrožující zdraví dětí.

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova www.zlinskedumy.cz Střední odborná

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní list

Více

Leonardo da Vinci, Mona Lisa

Leonardo da Vinci, Mona Lisa Leonardo da Vinci, Mona Lisa Malba je technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad, zpravidla pomocí štětce. V přeneseném slova smyslu znamená také produkt této činnosti. Od kresby se liší použitým

Více

Obj. Plocha nátěru Cena v Kč Cena v Kč číslo (ochrana dřeva proti plísním) 0,375 l 6 44,00 286 Kč 0,75 l 12 40,90 532 Kč. 0,375 l 6 47,67 286 Kč

Obj. Plocha nátěru Cena v Kč Cena v Kč číslo (ochrana dřeva proti plísním) 0,375 l 6 44,00 286 Kč 0,75 l 12 40,90 532 Kč. 0,375 l 6 47,67 286 Kč CENÍK platnost od 1.5.2009 výhradní zastoupení pro ČR Borek 11, 380 01 Dačice tel./fax: +420 384 422 3, mobil: +420 28 500 88 e-mail: info@kreidezeit.cz, www.kreidezeit.cz Program na ochranu dřeva - oleje

Více

Vápno stavební hmota píše dějiny

Vápno stavební hmota píše dějiny Vápenná surovina v původní podobě. Základem produktů systému KEIM Athenit je kvalitní hašené vápno skladované ve speciálních prostorách. Vápno stavební hmota píše dějiny Oválný obrázek: Jeskynní malby

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení. Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy. Akce:

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení. Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy. Akce: Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy Akce: Zámek Veltrusy, velký čínský salón Zadavatel průzkumu: Josef Čoban, Akad.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

artprotect pro restauro pro arte

artprotect pro restauro pro arte PIGMENTY Základní sortiment nabízených pigmentů tvoří řady Deffner&Johann, RaphaelArtPigments a imitace zlata, stříbra a barevných kovů Iriodin. Vedle těchto pigmentů jsme prodejcem kompletní nabídky společnosti

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

www.matejakart.com Žlutá růže

www.matejakart.com Žlutá růže 1 www.matejakart.com Žlutá růže Úvod, kresba, Imprimatura, Květ - První barevná vrstva, Pozadí obloha Květ a listy Druhá barevná vrstva, Detaily Technika : Podklad : Média : Štětce : Barvy : Olej - Vrstvená

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_04_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 27. 11. 2012 Datum ověření ve výuce:

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY - AKVAREL

VÝTVARNÉ TECHNIKY - AKVAREL VÝTVARNÉ TECHNIKY - AKVAREL Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu:VY_32_INOVACE_28_15 Tématický celek: UMĚNÍ A KULTURA Autor: Ingrid

Více

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Zpráva o materiálovém průzkumu Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl - společné pracoviště

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Zadavatel průzkumu: BcA. Pavla Perůtková Zadání průzkumu: Stratigrafie barevných vrstev Identifikace

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

DĚJINY UMĚNÍ. 01/ Antické umění (architektura, sochařství, malířství)

DĚJINY UMĚNÍ. 01/ Antické umění (architektura, sochařství, malířství) DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění (architektura, sochařství, malířství) 02/ Raně křesťanské umění (architektura, sochařství, malířství, ikonografie) významné památky (Ravenna) stylový charakter 03/ Románské

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ Y_32_INOVACE_TVÚČH1A_0660 _BAR Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Číslo a název výrobku

Číslo a název výrobku Číslo a název výrobku 102 Olej na zahradní nábytek - Classic 0,750 537 18 30 106 Pečující olej 1,000 537 83 6 107 Pečující vosk 1,000 537 83 6 108 Olej na pracovní plochy - Pur Solid 0,375 510 8 64 0,500

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience olovnatá běloba Obrázek 1 XRF spektrum olovnaté běloby (jako majoritní prvek identifikováno Pb)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Obsah: Úvod Glycerinová mýdla Nástroje a pomůcky Materiál Výroba přírodních barviv a aromat Co nesmíme u glycerinových mýdel zapomenout Lití mýdla do forem Dvoubarevná ryba Mýdlo se skleněnými duhovými

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy PŘÍLOHA 1 Cim F 9 (XVII J 8) Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy obr. 1 - Celkový pohled na rukopis Popis Použitý pergamen je kvalitní oboustranně broušený středoevropský typ. Písmo bylo psáno

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A

R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A Název díla : G. Bonito Alexandr Veliký v Ammonově oáze Datace : 1740 Technika : olejomalba na plátně rozměr 114 x 156 cm Inv. číslo : KE 1004, O 424 Vlastník : Aribiskupství

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY FOTOGRAFICKÉ EFEKTY Pomocí různých fotografických efektů můžete v obrazu napodobit některé tradiční fotografické techniky a postupy. Použitím vhodného efektu můžeme výrazně

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Tuky (laboratorní práce)

Tuky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tuky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-06 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

ELEKTA: LITÉ PRYSKYŘICE DESIGNOVÉ PRYSKYŘICE NEJEN NA PODLAHY

ELEKTA: LITÉ PRYSKYŘICE DESIGNOVÉ PRYSKYŘICE NEJEN NA PODLAHY ELEKTA: LITÉ PRYSKYŘICE DESIGNOVÉ PRYSKYŘICE NEJEN NA PODLAHY LITÉ PRYSKYŘICE Úvod Řada pryskyřic ELEKTA, zahrnuje 3 skupiny pryskyřic definovaných jako «litých»: PRŮHLEDNÉ PRYSKYŘICE PRO PODLAHY BAREVNÉ

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

VY_32_INOVACE_A 03 17

VY_32_INOVACE_A 03 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu Cíle práce: Cílem této práce je stanovení optických změn povrchu vzorků během dlouhodobých

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Renata Jaborníková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_16_T_3.01 Datum vytvoření

Více