NESMRTELNOST V KRISTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NESMRTELNOST V KRISTU"

Transkript

1 NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17; Zj 22,12) Dnes, více než kdykoli předtím, se lidé zajímají o všechno, co má nádech tajemna, nadpřirozena. Otázky smrti, záhrobí a pokračování života po smrti však přitahovaly lidstvo už odedávna. Na druhé straně smrt je něco, o čem jen velmi neradi mluvíme. O to víc nás pak zaskočí, když přijde do našich životů a my jí musíme čelit, postavit se tváří v tvář její kruté realitě. Miliony lidí okolo nás touží po konkrétních odpovědích na otázku, co se děje s člověkem po smrti. U některých to může vycházet z velkého zármutku a bolesti, dané ztrátou milované a blízké osoby, u jiných to může být prostá zvědavost nebo touha poznat nepoznané. Existuje mnoho protichůdných názorů na to, co se děje s člověkem po smrti. Je jasné, že všechny nemohou být pravdivé. Jako křesťané bychom měli brát vážně to, co nám o této věci zjevuje Bůh ve svém slově - Bibli.

2 1. Podstata člověka Naše chápání smrti a toho, co se děje při ní a po ní, závisí především na našem pochopení podstaty člověka. Kdo je člověk? Z čeho se skládá? Biblická zpráva o stvoření nám říká, že člověk pochází z Božích rukou. Člověk se tedy nevyvinul v průběhu mnoha milionů let z nižších forem života, ale byl stvořen k Božímu obrazu (Gn 1,26.27). Bible doslova uvádí, že "vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem." (Gn 2,7) Když Bůh zformoval člověka, měl tento všechny orgány, všechno, co ke svému pozdějšímu životu potřeboval, ale chyběl mu život. Život mu dal až "dech života", který do něj vdech jeho Stvořitel (Jb 33,4). Neživé tělo se dechem života mění v "živého tvora". Tento text je významný tím, že ukazuje na jedinečnou rovnici, důležitou pro pochopení přirozenosti člověka: tělo + dech života = duše. Z toho vyplývají dva závěry: a) Člověk jako tělo. Z hlediska biblického chápání člověk neexistuje jinak než v tělesné formě. Proto je mnohem přesnější říct, že člověk je tělo, než to, že člověk má tělo. To je zdůrazněno i v biblickém učení o vzkříšení - pokračování života se neděje v nějaké fluidní formě, ale v těle (1 K 15,42.44; L 24,39-42). b) Člověk jako celistvá bytost. Člověk je vícerozměrná bytost, nemá jen tělesný aspekt. Ale přesto, že je možné jeho jednotlivé složky rozlišovat (1 Te 5,23), není možné člověka rozdělit, protože žádná jeho část nemůže existovat sama o sobě. Genesis 2,7 příznačně říká, že člověk se stal živou duší. Text nic neříká o tom, že člověk má nesmrtelnou duši, dokonce ani to, že člověk má duši, ale že člověk je duší. V některých překladech je tato myšlenka zdůrazněna tím, že konec verše je přeložen: člověk se 2

3 stal "životu bytostí" nebo "živým tvorem" /ČEP/. Duše není nic, co existuje samostatně, nezávisle na těle. Z rovnice, kterou jsme si uvedli, vyplývá, že duše je funkcí těla a ducha. Podle Bible člověk existuje jako celistvá jednotka, jednotlivé části člověka jsou vzájemně propojeny, navzájem se ovlivňují a zároveň jsou nerozdělitelným celkem. Žádná část nemůže existovat sama o sobě. Na rozdíl od tohoto holistického (celistvého) názoru, rozšířená dualistická představa o člověku tvrdí, že člověk se skládá ze dvou protikladných částí - duše a těla. Nesmrtelná duše je nositelkou osobní identity a pro svou existenci smrtelné tělo vůbec nepotřebuje. Naopak, tělo je pro duši spíš vězením, přítěží. Tento názor, i když v průběhu staletí všeobecně přijímaný, je určitým filozofickým vysvětlením podstaty člověka, navazujícím na řeckou filozofii, ale není biblickým pohledem. Bibličtí pisatelé se s ním nikdy neztotožnili. 2. Podstata smrti Základní otázka, kterou si položíme v této části, je: "Co se děje s člověkem po smrti? Co znamená smrt?" Bible ukazuje, že když člověk umírá, umírá celá bytost. "Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány." (Ž 146,4) "Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic." (Kaz 9,5) "A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal." (Kaz 12,7; viz též Ž 6,6; 115,17; Iz 38,18.19) Smrt je tedy opačný proces než stvoření (Gn 2,7). Podle Bible duše není něco, co by mohlo existovat samo o sobě, bez závislosti na těle nebo duchu, dokonce i nezávisle na Bohu, na pramenu života. Bůh nám říká, že svou podstatou jsme smrtelní. Protože jsme stvořené bytosti, nemáme v sobě zdroj života. 3

4 Nesmrtelnost má jedině Bůh (1 Tm 6,16). Nikde v Bibli se nemluví o tom, že nějaká část člověka může po smrti kdesi samostatně žít, a přitom prožívat pocity, radovat se, nebo být smutná. Smrt je prázdnota, nepřítomnost jakýchkoli zkušeností. Bible vidí smrt jako konec života, případně jako jeho přerušení; život může být obnoven jedině vzkříšením, což je Boží stvořitelský akt (Ř 4,17). Dualistický pohled na člověka naopak chápe smrt ne jako konec nebo přerušení života, ale jako přechod do jiné (vyšší) úrovně. Bůh na počátku varoval člověka, že odejde-li od něj, výsledkem takového jednání bude smrt (Gn 2,17; Ř 6,23). Boží nepřítel, satan, však tuto pravdu zpochybnil a tvrdil: "Nikoli, nepropadnete smrti." (Gn 3,4) Tragédií světa je, že dnes miliony lidí věří tomu, že když člověk umírá, tak vlastně nezemře, jen pokračuje v životě na jiné úrovni. Tím jsou blíže tomu, co tvrdil satan, a zpochybňují to, co řekl Bůh. Někdy se říká, že lidé spíš uvěří velké lži než malé. V případě lidské přirozenosti je to určitě pravda - mnoho lidí věří satanově velké lži. Ježíš Kristus nazývá smrt spánkem (J 11,11-14). Tím naznačuje, že smrt neznamená definitivní konec všeho. Smrt nebude mít poslední slovo nad naším hrobem. Není to ani únik od zodpovědnosti, každého člověka Bůh jednou vzkřísí (J 5,28.29), a ten se bude zodpovídat ze svých skutků (Kaz 12,14; 2 K 5,10). Dále v tomto Ježíšově obrazu můžeme vidět náznak, že smrt je odpočinkem od naší práce (Zj 14,13). V určitém smyslu je smrt "požehnáním". Žít věčně na tomto světě, v tomto těle, by bylo prokletím. Bůh na nás nenakládá víc, než jsme schopni snést. 3. Kdy člověk dostává nesmrtelnost? Přirozeným důsledkem toho, jak člověk věří v otázce smrti, je, jak si představuje další osud těch, kdo zemřeli. Jestliže je smrt 4

5 spánkem, pak všichni mrtví "spí" v hrobech až do momentu vzkříšení (J 5,28.29). V dualistickém chápání člověk dostává odměnu (nebo trest) v okamžiku své smrti. Podle této představy se spravedliví už teď radují v nebi, bezbožní se mučí v pekelném ohni. Písmo však jasně ukazuje, že člověk nedostává odplatu za své činy při smrti, ale až při vzkříšení (Mt 16,27; L 14,13.14; J 5,28; 6, ; Sk 2,29.34; 2 Tm 4,7.8; Zj 22,12). Takových textů je možné v Bibli najít mnohem víc. Nadějí věřících křesťanů je vzkříšení spravedlivých k životu. Bible nechápe vzkříšení jako pokračování, ale jako obnovení existence. Toto může způsobit jedině čin Boží stvořitelské moci. Písmo ukazuje, že vzkříšení těla je eschatologická záležitost - uskuteční se na konci věků, kdy se Kristus vrátí zpět na naši zem. Vzkříšení budou prožívat všichni společně, všichni vykoupení dostanou nesmrtelnost současně. Apoštol Pavel ujišťuje věřící, že živí nepředejdou ty, kdo zemřeli, odměnu dostanou všichni najednou, společně (1 Te 4,16.17; Žd 11,39.40). Ježíš připomíná svým učedníkům, že přijde a vezme si je k sobě, aby s ním byli věčně. K Ježíši půjdou tedy společně v okamžiku jeho příchodu, a ne individuálně, v okamžiku své smrti (J 14,1-3). Věřit v odplatu bezprostředně po smrti znamená vlastně znevážit poslední soud. Jaký smysl má shromáždit všechny lidi z nebe i pekla, oznámit jim rozsudek a poslat je zpět tam, kde byli? (Mt 25,31-46) Smyslem posledního soudu je, aby lidé dostali odplatu "každý podle svých skutků", protože ji dosud nedostali. Nemůžeme věřit zároveň v nesmrtelnou duši i ve vzkříšení těla. Jedno vylučuje druhé. Bible zdůrazňuje vzkříšení, protože o nesmrtelné duši nic neví. 5

6 II. Praktický dopad Bible jasně ukazuje, že člověk je celistvá jednotka, jeden celek, ve kterém jedna jeho část ovlivňuje druhou. Nemáme v sobě jednu část, která by byla lepší, a druhou, která je horší. Člověk byl stvořen jako celek. "Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré" - to se vztahuje na celého člověka, i na jeho tělo. Člověk padl do hříchu celý, tzn. není v něm žádná část, která nepotřebuje vykoupení, žije sama o sobě, nezávisle na Bohu. Člověk musí být vykoupen jako celek, každá část naší bytosti je hříchem ovlivněná a potřebuje vykoupení. Člověk umírá jako celek, tedy žádná část z něho nepřežívá po smrti. A nakonec, člověk bude vzkříšen jako celek, protože každá jeho část je důležitá, vzkříšení mu vrátí jeho identitu. Škatulkování člověka je důsledkem našeho řeckého analytického myšlení, ale je cizí biblickému holistickému pohledu. Správné pochopení přirozenosti člověka nám pomáhá zaujmou vyvážený postoj ke smrti. Bible vidí smrt jako vetřelce, jako nepřítele (1 K 15,26). Smrt není přirozenou součástí systému věcí, není to něco, co tu vždy bylo a vždy bude. Je to důsledek hříchu - narušení vztahu k Bohu a následné lidské neposlušnosti (Ř 5,12). Nepřirozený charakter smrti vysvětluje náš strach z ní. Smrt je skutečně strašná a nepřirozená. Smrt znamená ztrátu, je opakem života. Proto cítíme oprávněný zármutek při ztrátě svých blízkých; prožíval ho dokonce i sám Ježíš (J 11,35; Mt 26,37-44). Na druhé straně Bible nám představuje smrt jako poraženého nepřítele. Moc smrti byla zlomena Kristovým vítězstvím na kříži - jeho smrtí a vzkříšením. Panství smrti jednou skončí (1 K 15, ; Zj 20,14). Proto můžeme mít naději i tváří v tvář smrti, navzdory jejímu hroznému charakteru. Kristus je silnější než smrt, zvítězil nad ní a každý, kdo věří v Syna, má život věčný a Kristus ho vzkřísí v poslední den (J 6,40; Zj 1,18). 6

7 Dále v důsledku nebiblického pohledu na člověka došlo v dějinách křesťanství k rozdělení lidí na laiky a duchovní, což je proti učení Nového zákona. Jedni jsou považováni za "světské", protože se zabývají věcmi "těla"; a ti druzí za "duchovní", protože se zabývají duchovními věcmi, které se týkají "duše" člověka. Od tohoto chápání je už jen krůček k tomu, že ti druzí jsou blíže Bohu, a tedy mohou "laikům" zprostředkovat cestu k Bohu - a tím jsou vlastně nezbytným článkem v procesu spasení. Nový zákon však vztahuje označení "laos" na všechny Boží děti a jasně ukazuje na myšlenku kněžství všech věřících (2 Pt 2,9). K Bohu můžeme přistupovat přímo, bez lidského prostředníka (J 6,37; 14,6). Rozdělení člověka na dobrou nesmrtelnou duši a hříšné smrtelné tělo dále vedlo v průběhu dějin k nesprávnému opovrhováním tělem. Tisíce lidí si myslely (a myslí dodnes), že když budou tělo, jeho potřeby a touhy, trvale potlačovat, dosáhnou tím vyšší duchovní úrovně. Jistě, Bible zná půst, kdy se člověk zříká něčeho jinak příjemného, aby se dočasně soustředil na hodnoty duchovní. Není pochyb o tom, že je to prospěšné a užitečné. Ale nikde nás Písmo nepovzbuzuje k tomu, abychom se trvale podřídili zbytečnému tělesnému odříkání ve snaze získat tak vyšší duchovní úroveň. Na druhé straně v moderní době jsme svědky nezdravého kultu těla. Správné pochopení biblického učení o přirozenosti člověka nás před zbožštěním těla chrání. Tento nesprávný vztah k tělu se pak promítl i do nesprávného vztahu ke zdraví. Mnozí křesťané mají dojem, že křesťanství je "duchovní" záležitost, ale Bible nám ukazuje, že zdraví je Boží hřivna, o rozvoj které se máme starat, zvelebovat ji a zdraví si zbytečně neničit, nepodlamovat (1 K 6,19.20; 10,31; 3 J 2). I když první smrt je smutná, těžká a nepříjemná, její realita nás v konečném důsledku upozorňuje na druhou smrt, která je věčná, a tím nás před ní varuje. Největší tragédií na tomto světě není 7

8 zemřít, dokonce ani zemřít mladý. Pro Boha smrt není problémem. Protože je Stvořitel, poradí si s ní. Největší tragédií je zemřít ve vztahu vzpoury a odboje proti Bohu, protože ve svobodném vesmíru Bůh respektuje toto rozhodnutí. Smrt nám připomíná, že nemáme život sami v sobě, ale že jsme závislí na Bohu. A on řekl: "Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít." (J 11,26) Záruka našeho nového života není v nás, v nějaké naší přirozené nesmrtelnosti, ale v tom, že Bůh nás vzkřísí v poslední den. Naše nesmrtelnost je jedině v Kristu (Ko 3,3.4). 8

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer 15 15. Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Milé dámy a milí pánové, přeji vám všem dobrý večer. Věřím,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV

PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV Tyto příručky pro učitele by měly sloužit pouze vedoucímu studia. Příručky pro učitele obsahují: Průvodce lekcí Je míněn jako pomoc učiteli při vedení lekce, avšak nemá

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Člověk dílo Božích rukou

Člověk dílo Božích rukou Týden od 14. do 20. října 3 Texty na tento týden: Gn 1,26.27; 2,7.19 22; Ř 5,12.18.19; 2K 5,17 Základní verš Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. (Ž

Více

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou Dříve, než se podíváme na téma zaslíbené země, podívejme se na slovo věčný či trvalý, navěky či provždy. Je naprosto zřejmé, že kenaanská země je Abrahamovi a jeho potomstvu slíbena do věčného vlastnictví.

Více

Jak mohl Ježíš Kristus žít dříve u Otce a jak se stal člověkem?

Jak mohl Ježíš Kristus žít dříve u Otce a jak se stal člověkem? Jak mohl Ježíš Kristus žít dříve u Otce a jak se stal člověkem? Ježíš jednou vyřkl větu, která jeho posluchače notně pobouřila: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem." (Jan 8:58).

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti?

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? j.m. ráj č í s l o 6 2008 ISSN 1801-0059 do ráje Hledání nesmrtelné duše Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? 1 worldsucks - photocase.com Bildeigentum: Henry Stober

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

Proč je na světě utrpení a zlo?

Proč je na světě utrpení a zlo? Proč je na světě utrpení a zlo? Úvod Otázka bolesti, utrpení a zla ve světě jistě není jednoduchá a k jejímu pochopení je třeba hlubšího zamyšlení se i sebekritiky. V tomto článku bychom chtěli poukázat

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera?

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 Let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 31. října 2017 to bude 500 let ode dne, kdy Martin Luther přibil

Více

Nad evangeliem podle Jana

Nad evangeliem podle Jana Silvano Fausti Nad evangeliem podle Jana Porozumìt Božímu slovu ÚVOD Ostatní tři evangelia jsou dějinně-teologickým vyprávěním o Ježíšově životě. Evangelium, které je připisováno Janovi, je víc jako divadlo,

Více

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II.

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. FRANTIŠKÁNSKÉ POSLÁNÍ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF Praha 2015 Mgr. Jana Pospíšilová

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST

LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST BOŽÍ LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST KORNELIUS NOVAK Kornelius Novak Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost První české vydání VINICE CHEB, o. s., 2013 Přeloženo z německého

Více

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova 7 PASTORAČNÍ PÉČE CÍRKVE O UMÍRAJÍCÍ V DNEŠNÍ DOBĚ A HOSPICOVÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ANNA NEUBERGOVÁ V. ročník - dálkové studium obor: křesťanská výchova U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@bibleleague.org www.bibleleague.org Copyright 1999

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s.

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s. 45 / prosinec 2011 časopis Křesťanského společenství o.s. Obsah Je libo 2v1 anebo 3v1?...2 Zamyšlení o roli svědectví v životě víry...3 Prožili jsme malý zázrak...4 Význam svědectví o víře jak by mělo

Více