ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: Č. obj: Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, Příbram tel: fax:

2 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění, který byl spolufinancován Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/ ) Příjemce podpory Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Partneři projektu Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Praţská 1222 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám /360

3 Obsah OBSAH... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 PROFIL ABSOLVENTA... 6 Uplatnění absolventa... 6 Výsledky vzdělávání... 6 Kompetence absolventa... 6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 9 Podmínky nezbytné pro přijetí ke vzdělávání... 9 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu... 9 Organizace výuky Realizace praktického vyučování Realizace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a ţivotní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy Hodnocení ţáků a diagnostika Podmínky nezbytné pro přijetí ke vzdělávání Způsob ukončování studia Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK A DĚJEPIS OBČANSKÁ NAUKA PSYCHOLOGIE SPOLEČENSKÁ KULTURA MATEMATIKA FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE ZEMĚPIS TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBCHODNÍ KORESPONDENCE EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ PRÁVO FINANCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE B KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE A KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE /360

4 KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE KORESPONDENCE V RUSKÉM JAZYCE SEMINÁŘ Z MATEMATIKY SEMINÁŘ Z DĚJEPISU SEMINÁŘ Z INFORMATIKY MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTORSKÝ KOLEKTIV /360

5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Adresa Příbram I, Na Příkopech 104 Právní forma Zřizovatel příspěvková organizace Středočeský kraj Adresa Praha 5, Zborovská 11 Obor vzdělání Název ŠVP Zaměření vzdělávacího programu Stupeň poskytovaného vzdělání Délka vzdělávacího programu Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Podmínky zdravotní způsobilosti M/.. Lyceum M/02 Ekonomické lyceum nedělí se na zaměření Střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky Denní forma Český Podle NV 689/2004 Sb. v platném znění obor nevyţaduje stanovení zvláštních zdravotních poţadavků. Platnost od Podpis ředitele a razítko školy 5/360

6 PROFIL ABSOLVENTA Název školy Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Adresa školy Příbram I, Na Příkopech 104 Zřizovatel Středočeský kraj Název ŠVP Ekonomické lyceum Kód a název vzdělávacího programu M/02 Ekonomické lyceum Dosaţený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání 4 roky v denní formě vzdělávání Způsob ukončení maturitní zkouška Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost od počínaje prvním ročníkem Uplatnění absolventa Po úspěšném ukončení studia oboru Ekonomické lyceum je absolvent připraven pro vstup do některé z forem terciárního vzdělávání (studium na vysoké nebo vyšší odborné škole) především ekonomického nebo právnického zaměření, ale i jiných typů výkon povolání, v nichţ můţe uplatnit získané základy odborného ekonomického vzdělávání, jazykové znalosti a práci s počítačem (např. analytické, organizační, administrativní, poradenské, sekretářské a další činnosti ve firmách i ve veřejné správě; příklady typových pozic: ekonom, obchodní referent, referent ve státní správě a samosprávě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, správce, znalec v oboru ekonomika, manaţer prodeje, pracovník oblasti marketingu a cestovního ruchu, vedoucí menších rutinních celků) rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa V souladu s cíli středního odborného vzdělávání směřuje vzdělávání ve vzdělávacím programu Ekonomické lyceum k vytvoření a rozvíjení celé řady kompetencí. Ţák je zejména veden k tomu, aby byl schopen: Kompetence k učení hodnotit sebe i ostatní a přijímat hodnocení své práce a adekvátně na ně reagovat myslet kriticky, posuzovat věrohodnost získaných informací 6/360

7 Kompetence k řešení problémů řešit aktivně, samostatně, zodpovědně zadané úkoly při řešení úkolu porozumět zadání a určit jádro problému, získat potřebné informace, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit ho, pouţívat odpovídající funkční závislosti, algoritmy, postupy a metody řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky, na základě dílčích výsledků sestavit ucelené řešení úkolu Kometence komunikativní chovat se a vyjadřovat se v souladu s normami chování a kultury projevu vytvářet si vlastní úsudek, diskutovat o něm, obhajovat ho, případně přijmout jiné stanovisko vyuţívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřovat se přesně, srozumitelně a správně v mluveném i písemném projevu formulovat a obhajovat své myšlenky, postoje, názory a respektovat názory druhých zpracovávat texty na odborná i obecná témata, dodrţovat jazykové a stylistické normy vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě vyuţívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata), pouţívat ho pro prezentaci výsledků práce vhodným způsobem prezentovat firmu a spoluvytvářet její image Kompetence personální a sociální pracovat v týmu reálně posuzovat své fyzické a psychické moţnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích a nést za ně odpovědnost přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem chápat význam zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţárních předpisů a hygienických zásad a dodrţovat je Kompetence občanské aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záleţitosti regionálního charakteru ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupovat s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje Kompetence k pracovnímu uplatnění přistupovat aktivně ke svému profesnímu ţivotu, celoţivotně se vzdělávat, hledat uplatnění na trhu práce uvědomit si význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční popř. společenské ohodnocení vytvořit si reálnou představu o pracovních, platových a dalších podmínkách v oboru a moţnostech profesní kariéry, znát poţadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady, přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám orientovat se v pracovně právních vztazích, znát základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je ovlivňovat 7/360

8 Kompetence matematické provádět základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti) provádět základní výpočty spojené s materiálně technickým zásobováním provádět základní výpočty v oblasti dlouhodobého majetku a efektivnosti investic Kompetence k ICT vyuţívat moţností informačních technologií (elektronická pošta, internet) pracovat s běţným i aplikačním softwarem Kompetence odborné efektivně pracovat s cizojazyčným textem a vyuţít ho jako zdroj poznatků komunikovat v písemném i mluveném projevu ve 2 cizích jazycích pouţívat odbornou terminologii vyhledávat právní předpisy, pracovat s nimi, vyuţívat je pro svou práci aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky, účetnictví, práva a dalších odborných předmětů při řešení konkrétních ekonomických problémů orientovat se ve finančním řízení podniku (finanční plán, kalkulace, rozpočty, zdroje financování) orientovat se v základních činnostech spojených s oběţným majetkem (nákup, evidence, prodej a výroba zásob), krátkodobým finančním majetkem a pohledávkami a dlouhodobým majetkem účtovat běţné účetní operace (aktiva, pasiva, náklady, výnosy), určit daňovou povinnost k DPH a dani z příjmu sestavit účetní uzávěrku a závěrku orientovat se ve smlouvách a ostatních dokumentech souvisejících s obchodní činností zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru orientovat se v činnostech bank a pojišťoven zajišťovat platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem sestavovat kalkulace provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění provádět průzkum trhu, vyuţívat marketingové nástroje k prezentaci firmy a jejích produktů, uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti zvaţovat při plánování a posuzování své činnosti moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady hospodařit s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí 8/360

9 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Adresa školy Příbram I, Na Příkopech 104 Zřizovatel Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosaţený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Středočeský kraj Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky v denní formě vzdělávání maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem Podmínky nezbytné pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí platnou legislativou (zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění). Podmínkou je splněná povinná školní docházka a absolvování přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není omezena. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum je koncipován tak, aby byl ţák cíleně připravován pro další studium v terciální sféře. Jsou posilovány zejména ty všeobecné a odborné kompetence, znalosti a dovednosti, které vytvářejí předpoklady pro úspěšné studium na vysoké škole. Důraz je kladen na motivaci ţáka k dalšímu studiu. Působení na ţáka je komplexní. Vedle vzdělávání v daném oboru se snaţí rozvíjet osobnost ţáka, působit na jeho hodnotový systém, pěstovat jeho morálně volní vlastnosti, podporovat jeho zájmy. Do výchovně vzdělávacího procesu jsou zařazena různá témata (kulturní a estetická výchova, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, prevence patologických jevů, drog apod.), která prolínají jednotlivými vyučovacími předměty. Záměrem školy je výchova samostatného zodpovědného člověka připraveného pro smysluplný osobní, občanský i pracovní ţivot. Po celou dobu studia je kladen velký důraz na rozvíjení jazykových kompetencí jak u mateřského jazyka, tak u jazyků cizích. Ţáci studují dva cizí jazyky (v celkové hodinové dotaci 24 týdenních hodin), vybírají si při tom z nabídky anglický jazyk, německý jazyk, 9/360

10 francouzský jazyk nebo ruský jazyk. Výuka je dále doplněna volitelnými předměty konverzace ve vybraném cizím jazyce ve třetím a čtvrtém ročníku a odborná korespondence ve vybraném cizím jazyce ve čtvrtém ročníku. Výuka cizích jazyků je podporována řadou aktivit účast v projektech spolupráce s partnerskými školami různých evropských zemí, moţnost stáţe v zahraničí, poznávací zájezdy, účast v různých soutěţích. Velká pozornost je věnována práci s informačními a komunikačními technologiemi, která se realizuje jednak přímo ve vyučovacích předmětech informační technologie a obchodní korespondence, jednak vyuţíváním aplikačního softwaru v dalších předmětech (především účetnictví). V řadě předmětů (jazyky, zeměpis, dějepis aj.) je výuka podporována vyuţíváním různých multimediálních programů, internetu, prezentací a podobně. Ţáci mohou také pracovat se studijními materiály, texty a testy přístupnými na vnitřní síti LAN. Vzdělávací program Ekonomické lyceum má také odbornou sloţku zaměřenou na vzdělávání v ekonomických disciplínách. Ta je realizována povinnými odbornými vyučovacími předměty. Současně má ţák moţnost do určité míry ovlivnit ve čtvrtém ročníku svůj studijní plán prostřednictvím volitelných předmětů. Jejich nabídka vychází především z poţadavků maturitní zkoušky a měla by studentům pomoci se na ni zodpovědně připravit. Velmi důleţitá je také odborná praxe, která je zařazena ve třetím ročníku (dvoutýdenní praxe ve firmě nebo instituci). Odborná sloţka výuky je systematicky doplňována řadou dalších aktivit přednášky odborníků, exkurze, projekty, soutěţe. Škola připravuje odborníky pro výkon široké škály činností především v ekonomické oblasti i pro další vzdělávání. Od prvního ročníku jsou ţáci také připravováni pro státní zkoušky v psaní na klávesnici PC, z cizího jazyka a ECDL. Do výuky jsou organicky začleněna témata související s úvodem do světa práce. Realizují se ve dvou stupních: 1. zařazení jednotlivých tematických celků do výuky (v především odborných předmětech) viz tabulka 2. soubor přednášek, besed a exkurzí doplňujících jednotlivá témata Číslo Téma Předmět 1. Základní aspekty světa práce EKO 2. Charakterové znaky práce EKO 3. Charakteristické rysy osobnosti a jejich vztah k výkonu povolání OBN 4. Vzdělání OBN 5. Hlavní oblasti světa práce EKO 6. Hospodářská struktura příslušného regionu EKO, přednáška a exkurze do OHK 7. Organizační aspekty světa práce EKO 8. Práva a povinnosti zaměstnanců EKO, PRA, OBK 9. Soukromé podnikání EKO, PRA, UCE 10. Trh práce EKO 11. Profesní dráha OBN 12. Umění prezentovat se na trhu práce OBK, CJL 13. Podpora státu sféře zaměstnanosti EKO 10/360

11 Doplňující aktivity ve 2. ročníku zařazena exkurze do hospodářské komory spojená s přednáškou o její funkci, organizačním členění, o hospodářské struktuře příbramského regionu ve 3. ročníku zařazena exkurze na úřad práce, seznámení s jeho funkcí, s činností v oblasti zaměstnanosti, s aktuálním stavem zaměstnanosti v příbramském regionu ve 4. ročníku zařazen cyklus přednášek v souvislosti s výběrem povolání: a) Osobní prezentace při hledání zaměstnání b) Právní aspekty c) Funkce ÚP při volbě zaměstnání, aktuální stav zaměstnanosti v regionu d) Seznámení s moţnostmi dalšího vzdělávání v terciéru Všichni ţáci absolvují v rozsahu 6 vyučovacích hodin ročně praktický trénink v rámci tématu Ochrana člověka v ohroţení. Ročník Obsah Forma zásady první pomoci zabezpečení ochrany obyvatel při mimořádné události: IZS, jeho struktura a funkce havárie, ţivelné pohromy evakuace, ukrytí zabezpečení ochrany v případě havárií s únikem projektový den nebezpečných látek: červen havárie - typy, projevy regionální nebezpečí účinky nebezpečných látek havárie jaderných zařízení ekologické aspekty cvičná evakuace budovy 4. cvičná evakuace budovy shrnutí, procvičení a opakování únor Budování klíčových kompetencí je obsaţeno v jednotlivých předmětech tak, aby bylo v souladu s obsahem vzdělávání. Je koncipováno tak, aby na ţáky působilo odstupňovaně podle jejich věku a navazovalo na předchozí stupeň rozvoje. Obdobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata. Při výuce jsou pouţívány tradiční i moderní metody a formy práce tak, aby byly splněny výukové cíle a aby bylo dosaţeno motivace ţáků. Různé metody a postupy výuky jsou pouţívány také v závislosti na úrovni ţáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy. Velká pozornost je věnována vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Při tom škola vychází především z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Garantem je výchovný 11/360

12 poradce, který zajišťuje a koordinuje spolupráci s ţákem, rodiči, jednotlivými pedagogy a s pedagogicko-psychologickou poradnou. Převáţně se jedná o ţáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou v individuálním vzdělávacím plánu upraveny vyučovací metody, časové dispozice, metody prověřování, případně vhodné pomůcky. Ţáci s tělesným postiţením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní ţáci, jen v oblasti tělesné výchovy (případně obchodní korespondence) se přihlíţí ke stanovisku odborného lékaře. Škola také věnuje pozornost ţákům mimořádně nadaným. Snaţí se jim vytvářet podmínky pro další rozvoj. V kaţdém případě je k ţákům uplatňován individuální přístup, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a podporuje jejich rozvoj. Organizace výuky Výuka je v převaţující míře realizována v rámci vyučovacích hodin a je doplněna různými projektovými dny, kurzy nebo odbornou praxí. Pro některé vyučovací předměty (zejména ty, které vyţadují práci s počítačem) se třídy dále dělí na skupiny. Řada předmětů je vyučována v odborných učebnách. Výuka je podporována vyuţíváním informačních technologií moţnosti prezentace, vyuţití internetu jako zdroje informací, vyuţívání různých textů, testů a studijních materiálů vytvořených pro ţáky a přístupných na vnitřní síti apod. Ţáci také mohou pouţívat knihovnu a studovnu. Systematicky jsou budovány mezipředmětové vazby, které umoţňují ţákům vnímat nové poznatky v souvislostech a dívat se na problém z různých hledisek. Výuka je v průběhu studia doplněna dalšími aktivitami. Patří sem například exkurze zaměřené na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek, výrobních podniků a různých institucí přednášky vztahující se především k odborným tématům vzdělávací pořady výstavy, divadelní a filmová představení poznávací zájezdy zejména do anglicky nebo německy mluvících zemí různé projekty v rámci školy i partnerské spolupráce mezi školami (Comenius, European Spring Day, Evropský den jazyků aj.) soutěţe v jazycích, odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech nebo sportu pořádané v rámci školy i v rámci regionu kurzy pro přicházející ţáky se hned na začátku prvního ročníku koná zahajovací kurz, zaměřený především na usnadnění adaptace v novém prostředí, dále lyţařský výcvikový kurz a ve třetím ročníku sportovní kurz odborná praxe ve firmách Ty ţákům zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké záţitky, umoţňují konfrontovat teorii a praxi, uplatnit získané poznatky a dovednosti při řešení konkrétních úkolů, motivují je k dalšímu vzdělávání a zájmu o obor. 12/360

13 Realizace praktického vyučování Odborná praxe je zařazena ve 3. ročníku. Realizuje se souvislou praxí ve firmách nebo institucích v rozsahu 2 týdny. Obsahové zaměření praxe vychází ze studovaných odborných předmětů. Umoţňuje ţákům procvičit získané poznatky a dovednosti v reálných situacích. Zaměřuje se především na administrativní činnosti, komunikační dovednosti, řešení účetních případů, vyuţívání informačních technologií. Ţáci se seznamují s organizační strukturou firmy/instituce a s činností jednotlivých úseků. V neposlední řadě je cílem odborné praxe i sebereflexe ţáka, který si ověřuje, jak dokáţe teoreticky nabyté vědomosti a dovednosti aplikovat v praktickém ţivotě a chodu firmy/instituce. Ţáci zpracovávají zprávu z praxe, kterou odevzdávají vyučujícímu předmětu ekonomika. Její hodnocení je součástí klasifikace z tohoto předmětu. Obsah, rozsah a poţadavky na formální zpracování této zprávy jsou ţákům zadány před nástupem na praxi. Praxe je zajištěna smlouvou mezi školou a firmou/institucí, jejíţ součástí jsou i poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a personální zajištění praxe. Škola ustanovuje vedoucího praxe, firma/instituce odborného garanta, který ţáka během praxe vede. Za zajištění odborné praxe odpovídá vyučující předmětu ekonomika ve 3. ročníku. Vhodnou firmu/instituci pro vykonání praxe si ţák vyhledá sám podle vlastního zájmu, nebo poţádá školu a ta mu doporučí firmu z portfolia firem se školou dlouhodobě spolupracujících. Mimo to mohou ţáci absolvovat i odbornou praxi ve firmách v zahraničí. Ta probíhá v rámci mezinárodních projektů v programech Comenius a Leonardo da Vinci. Ţáci ji vykonávají v párech kombinovaných se ţáky partnerských škol (Idar-Oberstein, Německo a Les Mureaux, Francie). 13/360

14 Realizace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Oblast výchovy k demokratickému občanství se zaměřuje především na vytváření a upevňování těch postojů a hodnotové orientace ţáků, které jsou důleţité pro fungování a zdokonalování demokracie. Zaměřuje se na budování tzv. občanské gramotnosti ţáků (tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana). Výchova k demokratickému občanství, prostupuje celým vzdělávacím procesem. Nezbytnou podmínkou její realizace je i demokratické klima školy. Těţiště realizace průřezového tématu je v důsledně a promyšleně prováděné etické výchově, vedoucí k osobnostním a občanským ctnostem, ke skutečnému lidství a dobré morálce. Ta prolíná všemi vyučovacími předměty, a to především vyuţíváním proţitkové výukové strategie (přijetí ţáka učitelem i skupinou ţáků, pozitivní motivace, proţitek ţákova úspěchu) a aktivizujících metod a forem práce ve výuce (problémové a projektové učení, kooperativní učení, diskusní a simulační metody, metody směřující k rozvoji prosociálního chování, k rozvoji funkční gramotnosti ţáků). Cílem je kladný přístup ţáka k sobě samému a z toho pramenící kladný přístup k ţivotu, k ostatním lidem, k ţivé i neţivé přírodě, ke kulturním a jiným hodnotám, které lidé vytvářejí. Tématické okruhy Zařazení ve vyučovacích předmětech Poznámky Osobnost a její rozvoj OBN adaptační kurz, MPP=VP+metodik prevence Komunikace komunikační dovednosti řešení konfliktů Společnost a jednotlivec kultura, náboţenství historický vývoj v 19. a 20. stol. Soudobý svět stát politický systém politika Masmédia Etická výchova morálka svoboda, tolerance, solidarita odpovědnost Právní minimum občana CJL SPK ANJ/NEJ/RUJ SPK DEJ SED OBN PRA CJL INT OBN Odborné ekonomické předměty PRA Ve všech přemětech-komunikace, práce ve skupinách, spolupráce prostřenictvím vhodných metod výuky (skupinová, kooperativní), diskuze, modelové situace exkurze beseda se starostou Novinářem s MF Dnes, projekt Noviny, spolupráce s regionálním tiskem Ve všech předmětech - s důlrazem na dodrţování etických zásad. Účast na charitativních akcích (sbírky, adopce) 14/360

15 Člověk a životní prostředí Průřezové téma Člověk a ţivotní prostředí se zaměřuje na přípravu budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udrţitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k ţivotu ve všech jeho formách. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje ţákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udrţitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. Poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a vyuţívání moderní techniky a technologie v zájmu udrţitelnosti rozvoje. Tématické okruhy Zařazení ve vyučovacích předmětech Poznámky Biosféra a ekosystémy CHE BIO FYZ ZEM TEV Současné globální a lokální problémy vztahu člověka a prostředí a moţnosti jejich řešení klima a klimatické změny vliv prostředí na lidské zdraví ZEM EKO OBN Zásady první pomoci Zdravý ţivotní styl Péče o prostředí školy a školní zahradu Ochrana člověka v ohroţení Dodrţování bezpečnosti a ochrana zdraví při práci Třídění odpadu Zdroje surovin, energetika Ekologická hlediska jsou uplatňována i v běţném provozu školy, který respektuje zásady úspornosti a hodpodárnosti s veškerými zdroji (ekologické vytápění, třídění odpadů, šetření energiemi). 15/360

16 Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů tohoto vzdělávacího programu je příprava takového absolventa, který se dokáţe také úspěšně prosadit na trhu práce i v ţivotě. Průřezové téma Člověk a svět práce zahrnuje znalosti a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, tedy ty, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Absolvent by měl být vybaven znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně vyuţít osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Měl by také chápat význam vzdělání a celoţivotního učení pro ţivot, a být motivován k aktivnímu pracovnímu ţivotu. Tématické okruhy Zařazení ve vyučovacích předmětech Poznámky EKO PRA UCE Svět práce hlavní oblasti světa práce charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba) trh práce (moţnosti kariéry, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce podnikání Vzdělávací soustava ČR význam a moţnosti dalšího profesního vzdělávání nutnost celoţivotního učení, moţnosti studia v zahraničí rekvalifikace Právní aspekty vstupu na trh práce zákoník práce pracovní poměr pracovní smlouva práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele mzda, její sloţky a výpočet OBN CIZÍ JAZYKY PRA EKO OBK UCE systém volitelných předmětů veletrh fiktivních firem odborná praxe exkurze VP: beseda s psychologem VP: moţnosti a podmínky dalšího studia (prezentace škol, Gaudeamus, nástěnka VP - nabídka brigád a zaměstnání) 16/360

17 Písemná i verbální sebeprezentace ţádost o zaměstnání a odpovědí na inzeráty profesní ţivotopis motivační dopis jednání s potenciálním zaměstnavatelem přijímací pohovory Podpora státu sféře zaměstnanosti úřad práce informační, poradenské a zprostředkovatelské sluţby v oblasti volby povolání a hledání zaměstnání práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příleţitostí OBK KOA/KON/KOR CJL SPK OBN CIZÍ JAZYKY INT EKO Europass spolupráce s ÚP, OHK exkurze do výrobních podniků MPP Pro usnadnění vstupu na trh práce po maturitě je pro ţáky 4. ročníku zařazen blok přednášek exkurzí a seminářů, které probíhají v průběhu celého školního roku. Jedná se o následující aktivity: Veletrh pomaturitního vzdělávání v Brně seminář Jak zacházet s přihláškou na vysokou školu besedy s představiteli města o perspektivách rozvoje města a konkrétně o tom, jaké moţnosti město nabízí mladým lidem vstupujícím do ţivota (moţnosti bydlení, zaměstnání, tvorba nových pracovních míst - podnikání, vzdělávací moţnosti včetně rekvalifikací) návštěva Úřadu práce Příbram a beseda s představiteli Úřadu práce Příbram - ţáci získávají konkrétní informace o problematice vstupu do zaměstnání, o situaci na trhu práce v příbramském regionu, o moţnostech zaměstnání a rekvalifikace Formy aktivního vyhledávání zaměstnání - beseda s psychologem Základní informace z pracovního práva - diskuse s právníkem z praxe. na internetových stránkách školy má ţák k dispozici informační systém ISA (www.infoabsolvent.cz) 17/360

18 Informační a komunikační technologie Průřezové téma Informační a komunikační technologie se zaměřuje na vyuţití základního nástroje pro vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací v současné, tzv. informační společnosti společnosti. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má jednak průpravnou funkci pro odbornou sloţku vzdělání, patří ale také ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běţnou součástí jejich osobního a občanského ţivota. Dovednosti v oblasti ICT mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem sloţkám vzdělávacího programu. Cílem je naučit ţáky pouţívat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem, a rozsahem, splňuje poţadavky systému ECDL. Je však dále rozšířena zejména o zvládnutí desetiprstové metody psaní na klávesnici, práci s aplikovaným softwarem vyuţívaným v účetnictví a schopností vyuţívat ICT pro prezentaci výsledků své práce. Softwarové vybavení školy odpovídá tzv. balíku kancelářského software (textový, tabulkový a databázový procesor, software pro tvorbu prezentací, software pro práci s grafikou, prohlíţeč webových stránek, organizační a plánovací software, ový klient). Dále je doplněn o programy podporující výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vlastní výukové materiály, které jsou volně přístupné všem ţákům školy. Tématické okruhy Zařazení ve vyučovacích předmětech Poznámky Kancelářský software INT OBK SEI KOA/KON/KOR Prezentace Všechny předměty Účetní software UCE 18/360

19 Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy Název soutěţe Zařazení Rozsah Vyučovací předměty Průřezová témata Soutěţ Ekonomický tým 4. ročník 2 dny UCE, EKO, CJL, INT, PRA Člověk a svět práce: Ţáci by měli: vyuţívat znalostí z výuky a kombinovat je uvaţovat nad řešením problému mít pocit odpovědnosti a přesnosti při vykonávání práce téţ vzhledem k očekávanému výsledku celého týmu vyuţívat znalostí ostatních členů týmu respektovat názory ostatních členů týmu umět správně vyhodnotit získávané informace umět stanovit vazby mezi jednotlivými částmi problému postihnout problematiku komplexně vyuţít odpovídajících prostředků, postupů a metod Vyuţití ICT Ţáci by měli: umět pouţívat počítač a dataprojektor při vyhledávání informací pro zpracování zadaného ekonomického problému a při prezentaci výsledků práce (Internet, Word, Excel Power Point) Kompetence Aktivity Výstupy Komunikace Ţáci by měli: umět vyjadřovat přesně a srozumitelně své myšlenky a závěry umět argumentovat a obhájit svůj názor Ţáci by měli: umět vyuţívat právní předpisy, literaturu a další zdroje informací umět se orientovat v zadané problematice si uvědomit, ţe vystupováním, jednáním a úrovní práce reprezentují třídu, případně školu ročník: Ţáci v soutěţi vyuţívají znalosti a dovednosti především z oblasti studia ekonomiky, práva a účetnictví. Soutěţ obsahuje 2 části: o test znalostí z EKO, UCE a PRA o řešení a prezentaci zadaného ekonomického problému Ţáci mají moţnost projevit soutěţivost Mají moţnost porovnat své výsledky s ostatními týmy Mají moţnost komunikace se ţáky jiných škol a moţnost poznat cizí prostředí a vystupovat v něm Podpora zdravé ctiţádostivosti a sebevědomí Učitelé mají moţnost srovnání úrovně vzdělání na jednotlivých školách Prezentace úrovně školy v regionu 19/360

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP OBSAH Úvodní identifikační údaje o ŠVP.. 2 Profil absolventa.. 3 Charakteristika ŠVP.. 10 Učební plán.. 18 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura. 21 Anglický jazyk.. 33 Konverzace

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor 63-41-M/02 obchodní

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 3 Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500, 985 01 Bučovice Odloučené pracoviště: Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice www.oabucovice.cz; info@oabucovice.cz tel. 517 383 515; 517 383 169 ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program MANAGEMENT

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program Sociální činnost Večerní forma vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz www:

Více

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/0 Obchodní akademie zaměření všeobecná ekonomika veřejná správa s rozšířenou výukou informačních technologií s rozšířenou výukou cizích jazyků držitelka

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Pelhřimov platný od 1. 9. 2006 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA Pelhřimov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více