1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009"

Transkript

1 TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

2 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět podnikání 4 Činnosti skutečně vykonávané 4 Činnosti omezené nebo vyloučené 5 Základní kapitál 5 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A 6 Kontrolní komise 6 Představenstvo 6 Vrcholové vedení 7 Členové s kvalifikovanou účastí 7 Aktiva 8 Závazky a vlastní kapitál 9 Výnosy, náklady, zisky a ztráty 10 Pohledávky z finančních činností 11 Poměrové ukazatele 13 Plnění pravidel obezřetného podnikání 13 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A 1 4 Rozvaha 14 Výkaz zisku a ztráty 16 Přehled o změnách vlastního kapitálu 17 Příloha k účetní závěrce 18 N Á V R H N A R O Z D Ě L E N Í Z I S K U 2 9 Z P R Á V A A U D I T O R A 3 0 F I N A N Č N Í S I T U A C E 8

3 Úvod Část 1 O nás 1.TZ, družstevní záložna byla založena v roce Jako úvěrová instituce s družstevní právní formou poskytujeme peněžní služby převážně členům záložny z řad občanů, živnostníků, firem a neziskových organizací Naše nabídka peněžních služeb je v takové šíři, aby uspokojila potřeby rodinných a firemních financí. Členové si mohou založit běžné, vkladové termínované účty nebo vkladní knížky anebo jim mohou být poskytnuty úvěry. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, s ukončením dalšího hospodářského roku mám tu čest Vám jménem 1.TZ, družstevní záložny předložit Výroční zprávu za rok Výroční zpráva popisuje stav a rozvoj záložny a naplňuje tak roli základního informačního zdroje pro členy, obchodní partnery a veřejnost. Rok 2008 z hlediska souhrnného hodnocení představoval růstový trend oproti předchozímu období. Objem vkladů narostl o 34 % na tis. Kč, objem úvěrů o 57 % na tis. Kč. Počet členů se zvýšil o 4 % na osoby. Základní kapitál vykázal setrvalý stav. Na konci roku činil tis. Kč. Průměrné zhodnocení vkladů dosáhlo 4,86 % p.a.. Dosáhli jsme zisku ve výši tis. Kč. Rok 2008 byl podle mého názoru obdobím, ve kterém jsme splnili stanovené cíle a učinili jsme tak další kroky k zajištění předpokladů budoucího úspěšného rozvoje naší záložny. Pokračovali jsme v budování řídícího a kontrolního systému podle požadavků České národní banky. Na konci roku jsme začali zavádět nový transakční bankovní systém, který plánujeme uvést plně do provozu v průběhu první poloviny roku Tento systém nám umožní rozšířit nabídku peněžních služeb o moderní internetové bankovnictví a přímé napojení bezhotovostních operací na zúčtovací centrum, což členům přinese nejen výrazné úspory na poplatcích, ale také komfort při obhospodařování svých financí. Ing. František Novák předseda představenstva 3 Ú V O D

4 Základní údaje Obchodní firma: 1.TZ, družstevní záložna Právní forma: Družstvo Sídlo: Hasskova 22, Třebíč IČ: Datum zápisu: Poslední změna: , z důsledku změny stanov a voleb členů volených orgánů na členské schůzi konané Zapisovaný základní kapitál: ,- Kč Předmět podnikání přijímání vkladů od členů poskytování úvěrů členům finanční leasing pro členy platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy otevírání akreditivů pro členy obstarání inkasa pro členy nákup a prodej cizí měny pronájem bezpečnostních schránek členům ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank nabývání majetku a disponování s ním obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry Činnosti skutečně vykonávané Část 2 přijímání vkladů od členů poskytování úvěrů členům platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy obstarání inkasa pro členy ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank nabývání majetku a disponování s ním obchodování na vlastní účet s devizami za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností 4 Z Á K L A D N Í Ú D A J E

5 Činnosti omezené nebo vyloučené Činnosti omezené nebo vyloučené Českou národní bankou nejsou žádné. Základní kapitál Splacený základní kapitál: Snížení za rok 2008: Způsob snížení základního kapitálu: tis. Kč 909 tis. Kč snížení dalších členských vkladů, ukončení členství 5 Z Á K L A D N Í Ú D A J E

6 Organizační struktura Organizačních složek: 7 Zaměstnanců (přepočtený počet): 10 Část 3 Kontrolní komise JUDr. Jana Tomková Předsedkyně kontrolní komise od Od roku 2002 členkou kontrolní komise; advokátka. Není členkou v orgánech jiných právnických osob. Předsedkyni nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr. Za předsedkyni nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Ing. Karolína Janečková Členka komise od zvolení členskou schůzí dne Vykonává funkci ekonoma, v minulosti pracovala jako vedoucí referátu úseku majetkových daní na Finančním úřadě. Účast v orgánech právnických osob: předsedkyně dozorčí rady v SOLLER Capital, a.s.. Člence nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr. Za členku nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Ing. Martina Seidlová Členka komise od zvolení členskou schůzí dne Vykonává funkci finančního managera, v minulosti pracovala v regionálním deníku. Účast v orgánech právnických osob: členka dozorčí rady ve SMART Corporation, a.s., SMART Capital, a.s. a FINE CREDIT, a.s., členka představenstva ve SMART Power, a.s. a FORTIS Capital, a.s.. Člence nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr. Za členku nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Představenstvo Ing. František Novák Předseda představenstva. Od založení záložny předseda představenstva; ředitel záložny od roku 2000 do roku 2008; daňový poradce; do roku 2004 předseda úvěrové komise záložny. Není členem v orgánech jiných právnických osob. Předsedovi nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr. Za předsedu nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. JUDr. Alena Sikorová Místopředsedkyně představenstva od Členka představenstva od , v minulosti předsedkyně škodní komise České spořitelny a.s. v Olomouci; právnička působící v oblasti úvěrových obchodů a vymáhání pohledávek. Není členkou v orgánech jiných právnických osob. Místopředsedkyni nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr. Za místopředsedkyni nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. 6 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A

7 Jaromír Hošek Člen představenstva od Do roku 2004 ředitel 1. úvěrního družstva Chotěboř, od roku 2004 vedoucí pobočky a zástupce ředitele; v letech 2004 až 2007 člen úvěrové komise záložny. Není členem v orgánech jiných právnických osob. Členovi nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr. Za člena nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka. Vrcholové vedení Ing. Igor Škarabella Ředitel záložny od Před vstupem do záložny pracoval jako ředitel hlavní pobočky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. v Olomouci. Není členem v orgánech jiných právnických osob. Řediteli nebyl záložnou poskytnut žádný úvěr. Za ředitele nebyla záložnou poskytnuta žádná záruka Členové s kvalifikovanou účastí Ing. Josef Lébr 14,12 % podílu na hlasovacích právech. Ing. František Novák Přímý podíl činí 1,70 % podílu na hlasovacích právech s možností dosažení kvalifikované účasti nepřímo z titulu zmocnění od jiných členů. Jaromír Hošek Přímý podíl činí méně než 1 % podílu na hlasovacích právech s možností dosažení kvalifikované účasti nepřímo z titulu zmocnění od jiných členů. 7 O R G AN I Z A Č N Í S T R U K T U R A

8 Finanční situace Část 4 Tato část byla zpracována podle metodiky České národní banky a nenahrazuje účetní závěrku, str. 14. Aktiva AKTIVA v tis. Kč Nekompenzované o opravné položky a oprávky Opravné položky a oprávky Kompenzované o opravné položky a oprávky Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám: pokladní hotovost pohledávky vůči centrálním bankám 2. Finanční aktiva k obchodování 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty 4. Realizovatelná finanční aktiva 5. Úvěry a jiné pohledávky Finanční investice držené do splatnosti 7. Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9. Hmotný majetek: pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí 11.Nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích 13.Daňové pohledávky 14.Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 8 F IN A N Č N Í S I T U A C E

9 Závazky a vlastní kapitál ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL tis. Kč Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem: a. vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám b. finanční závazky k obchodování c. finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty d. finanční závazky v naběhlé hodnotě e. finanční závazky spojené s převáděnými aktivy f. zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou g. záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů h. rezervy i. daňové závazky j. ostatní závazky k. základní kapitál družstev splatný na požádání l. závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 2. Vlastní kapitál celkem: a. základní kapitál: i. splacený základní kapitál ii. nesplacený základní kapitál b. další vlastní kapitál c. fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly d. rezervní fondy e. nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 350 f. zisk (ztráta) za běžné účetní období F IN A N Č N Í S I T U A C E

10 Výnosy, náklady, zisky a ztráty VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY tis. Kč 1. Zisk z finanční a provozní činnosti: a. úrokové výnosy b. úrokové náklady c. náklady na základní kapitál splatný na požádání d. výnosy z dividend e. výnosy z poplatků a provizí f. náklady na poplatky a provize -419 g. realizované zisky (ztráty) z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě -11 h. zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování i. zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku (ztráty) 10 j. zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví k. kurzové rozdíly l. zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji m. ostatní provozní výnosy 477 n. ostatní provozní náklady Správní náklady: a. náklady na zaměstnance: i. mzdy a platy ii. sociální a zdravotní pojištění iii.penzijní a podobné výdaje iv. náklady na dočasné zaměstnance v. odměny - vlastní kapitálové nástroje vi. ostatní náklady na zaměstnance -338 b. ostatní správní náklady: i. náklady na reklamu -472 ii. náklady na poradenství iii.náklady na informační technologie -275 iv. náklady na outsourcing v. nájemné -216 vi. jiné správní náklady Odpisy: -387 a. odpisy pozemků, budov a zařízení -213 b. odpisy investic do nemovitostí c. odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv 5. Ztráty ze znehodnocení: a. ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku (ztráty) b. ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku (ztráty) 7. Podíl na zisku (ztrátě) přidružených a ovládaných osob a společných podniků 8. Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 9. Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 11.Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění F IN A N Č N Í S I T U A C E

11 Pohledávky z finančních činností Definice pojmů Pro účely této výroční zprávy se rozumí: klasifikovanou pohledávkou pohledávka po splatnosti nebo pohledávka se selháním nebo restrukturalizovaná pohledávka, pohledávkou po splatnosti pohledávka, jejíž splátka jistiny anebo příslušenství je neuhrazená déle než 30 kalendářních dnů po datu daném smlouvou o úvěru, pohledávkou se selháním pohledávka, u níž lze předpokládat, že dlužník pravděpodobně nesplatí svůj závazek řádně a včas nebo pohledávka, u níž je alespoň jedna splátka jistiny nebo příslušenství po splatnosti déle než 90 kalendářních dnů, pohledávkou se znehodnocením pohledávka, u níž došlo ke snížení účetní hodnoty vzhledem k úvěrovému riziku tvorbou opravné položky a restrukturalizovanou pohledávkou pohledávka, u níž záložna vzhledem k finanční situaci dlužníka přistoupila ke změně smluvních podmínek ve prospěch dlužníka. Struktura finančních aktiv podle znehodnocení FINANČNÍ AKTIVA PODLE ZNEHODNOCENÍ 1. Kapitálové nástroje 2. Dluhové cenné papíry v tis. Kč Hodnota před znehodnocením Opravné položky Účetní hodnota (netto) 3. Pohledávky bez znehodnocení: za centrálními bankami za úvěrovými institucemi za vládními institucemi za ostatními klienty/zákazníky sektorově nečleněné Pohledávky se znehodnocením: za centrálními bankami za úvěrovými institucemi za vládními institucemi za ostatními klienty/zákazníky sektorově nečleněné 11 F IN A N Č N Í S I T U A C E

12 POHLEDÁVKY A JEJICH ZNEHODNOCENÍ v tis. Kč Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) 1. Pohledávky za úvěrovými institucemi: a. bez selhání: i. standardní ii. sledované b. se selháním: i. nestandardní ii. pochybné iii.ztrátové 2. Pohledávky za jinými osobami: a. bez selhání: i. standardní ii. sledované b. se selháním: i. nestandardní ii. pochybné iii.ztrátové Pohledávky celkem Opravné položky REKONCILIACE OPRAVNÝCH POLOŽEK v tis. Kč Začátek období Použití opravných položek Tvorba opravných položek Konec období Kapitálové nástroje Dluhové cenné papíry Pohledávky Ostatní vybraná aktiva Vybraná aktiva celkem POHLEDÁVKY BEZ ZNEHODNOCENÍ A SE ZNEHODNOCENÍM Hodnota před znehodnocením Opravné položky Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Účetní hodnota (netto) v tis. Kč Oceňované naběhlou hodnotou Bez znehodnocení Se znehodnocením RESTRUKTURALIZOVANÉ POHLEDÁVKY v tis. Kč Od do Před znehodnocením Oceňované naběhlou hodnotou Oceňované reálnou hodnotou 12 F IN A N Č N Í S I T U A C E

13 Poměrové ukazatele Poměrový ukazatel Od do Kapitálová přiměřenost 17,52 21,21 25,78 22,56 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,369 % 0,185 % 0,068 % 0,069 % Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) 1,899 % 0,929 % 0,343 % 0,342 % Aktiva na jednoho zaměstnance Správní náklady na jednoho zaměstnance tis. Kč Zisk/ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance Plnění pravidel obezřetného podnikání KAPITÁL tis. Kč Kapitál celkem Původní kapitál celkem Splacené členské vklady členů DZ Rezervní fondy a nerozdělený zisk celkem Povinné rezervní a rizikové fondy Nerozdělený zisk z předchozích období 350 Další odčitatelné položky z původního kapitálu celkem 290 Nehmotný majetek jiný než goodwill 290 KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY tis. Kč Kapitálové požadavky celkem K úvěrovému riziku podle standardizovaného přístupu k expozicím celkem K expozici vůči institucím K podnikovým expozicím K expozicím po splatnosti 701 K ostatním expozicím 252 K vypořádacímu riziku K pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku K operačnímu riziku K riziku angažovanosti obchodního portfolia Ostatní a přechodné požadavky 13 F IN A N Č N Í S I T U A C E

14 Účetní závěrka Část 5 Rozvaha Aktiva AKTIVA v tis. Kč brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování, v tom: a. vydané vládními institucemi b. ostatní 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry, v tom: a. vydané vládními institucemi b. vydané ostatními osobami 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem, z toho: a. v bankách 8. Účasti s rozhodujícím vlivem, z toho: a. v bankách 9. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a. zřizovací výdaje b. goodwill 10.Dlouhodobý hmotný majetek, z toho: a. pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál 13.Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

15 Pasiva PASIVA v tis. Kč Závazky vůči bankám a družstevním záložnám, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní závazky 2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen, v tom: a. splatné na požádání b. ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů, v tom: a. emitované dluhové cenné papíry b. ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4. Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy, v tom: a. na důchody a podobné závazky b. na daně c. ostatní Podřízené závazky 8. Základní kapitál, z toho: a. splacený základní kapitál b. vlastní akcie 9. Emisní ážio 10.Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku, v tom: a. povinné rezervní fondy a rizikové fondy b. ostatní rezervní fondy c. ostatní fondy ze zisku 11.Rezervní fond na nové ocenění 12.Kapitálové fondy 13.Oceňovací rozdíly, z toho: a. z majetku a závazků b. ze zajišťovacích derivátů c. z přepočtu účastí 14.Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období, v tom: a. nerozdělený zisk předchozích let nebo neuhrazená ztráta minulých let b. zisk za předchozí účetní období ve schvalovacím řízení 15.Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

16 Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy, z toho: a. úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady, z toho: a. náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3. Výnosy z akcií a podílů, v tom: a. výnosy z účastí s podstatným vlivem b. výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c. ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů 4. Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady, v tom: a. náklady na zaměstnance, z toho: i. na mzdy a platy ii. sociální a zdravotní pojištění iii.ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobě hmotnému a nehmotnému majetku 11.Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 12.Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13.Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 14.Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15.Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách z účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 19.Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy 21.Mimořádné náklady 22.Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 23.Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

17 Přehled o změnách vlastního kapitálu PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zůstatek (začátek období) Změny účetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek (konec období) Zisk (ztráta) Celkem 17 Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

18 Příloha k účetní závěrce Definice pojmů Pro účely této přílohy k účetní závěrce se rozumí: členskou schůzí členská schůze konaná 26. května 2008, dohledem Česká národní banka, kvalifikovanou účastí účast člena na základním kapitálu záložny nebo na jejích hlasovacích právech přesahující 10 %, obdobím kalendářní rok 2008; koncem období datum ; začátkem období datum , účastí s podstatným vlivem účast člena na základním kapitálu záložny nebo na jejích hlasovacích právech nebo účast záložny na základním kapitálu jiné právnické osoby přesahující 20 %, účastí s rozhodujícím vlivem účast člena na základním kapitálu záložny nebo na jejích hlasovacích právech nebo účast záložny na základním kapitálu jiné právnické osoby přesahující 50 %, základním kapitálem součet splacených základních a dalších členských vkladů členů záložny a záložnou 1.TZ, družstevní záložna. Základní údaje Obor činnosti Oborem činnosti záložny je poskytování peněžních služeb svým členům, případně subjektům z veřejného sektoru bez povinnosti vzniku členství. Peněžními službami se rozumí přijímání vkladů pojištěných podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, včetně služeb spojených s vedením účtů klientů, a poskytování úvěrů, a to v rozsahu povolení vydaného dohledem. Zeměpisná působnost Česká republika Pobočky Hasskova 22, Třebíč (sídlo) Krále Jana 1713, Chotěboř Kontaktní místa Pekařská 72, Brno Sokolská 22, Olomouc 18 Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

19 Právní forma a autorita Právní forma záložny je družstvo, které se při své činnosti řídí zejména podle regulí daných zákonem č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen vyhláška ) a vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Lidské zdroje Záložna zaměstnává 12 osob, přičemž průměrný počet zaměstnanců činí 10 osob s průměrným pracovním úvazkem 7 hodin denně. Některé činnosti záložny jsou prováděny na smluvním základě. Členové volených orgánů byly zvoleni členskou schůzí a následně odsouhlaseni dohledem. Představenstvo má 3 osoby, kontrolní komise 3 osoby a úvěrová komise 3 osoby. Volené orgány pracovaly beze změn od svého zvolení členskou schůzí. Statutární a dozorčí orgán Funkce Jméno Představenstvo Předseda Ing. František Novák Místopředseda Člen JUDr. Alena Sikorová Jaromír Hošek Kontrolní komise Předseda JUDr. Jana Tomková Člen Ing. Karolína Janečková Ing. Martina Seidlová Členství Členy záložny mohou být fyzické i právnické osoby. Každý člen nabývá základní členský vklad ve výši 100,- Kč. POČET ČLENŮ Členů celkem Meziroční nárůst % 7 % 17 % Přírůstek Úbytek Členská schůze schválila vložení dalších členských vkladů, přičemž ve všech případech se jednalo o nevýznamné změny ve vztahu k hlasovacím právům. Žádný člen nemá účast s podstatným nebo rozhodujícím vlivem. Nesplacené členské vklady nejsou žádné. Osob POČET ČLENŮ Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

20 Úvěry poskytnuté v účetním období členům volených orgánů, zaměstnancům a osobám jim blízkým Jméno Funkce / vztah tis. Kč ke konci období Pavel Šabatka Zaměstnanec 200 Marie Hamrlová Zaměstnanec 200 Vladislava Mašková Zaměstnanec 240 Jindra Trojanová Předseda úvěrové komise, zaměstnanec 200 František Posádka Manžel místopředsedkyně představenstva 120 Poskytnuté záruky Záruky poskytnuté záložnou nejsou žádné. Závazky po splatnosti Závazky záložny po splatnosti nejsou žádné. Účetní metody Záložna používá účetní metody v souladu s platnými účetními předpisy pro banky a jiné finanční instituce beze změn oproti předchozímu období. Záložna účtovala v souladu s vyhl. č. 501/2002 Sb. v platném znění a dle českých účetních standardů pro finanční instituce. Oceňování majetku a závazků Záložna oceňuje hmotný a nehmotný majetek pořizovací cenou, ostatní složky majetku a závazků jsou oceňovány nabíhající hodnotou. O zásobách nebylo účtováno. Devizové účty vedené klientům a devizové bankovní účty záložny přeceňuje kurzovými rozdíly kurzem dohledu k poslednímu dni období, které účtuje na vrub nákladů, případně výnosů. Tyto kurzové rozdíly záložna účtuje rovněž měsíčně v měsíčních účetních závěrkách. Uskutečnění účetního případu Záložna vztahuje okamžik uskutečnění účetního případu ke dni vypořádání obchodu nebo operace s následujícími výjimkami u případů, u kterých by došlo k ovlivnění věcné a časové souvislosti. Např. se jedná o faktury, které jsou účtovány ke dni přijetí anebo vystavení, nebo osobní náklady, které jsou účtovány k poslednímu dni běžného kalendářního měsíce. Přitom osobní náklady na roční odměny za rok 2008 a na odměny za implementaci nového bankovního systému jsou účtováno v nákladech přes časové rozlišení. Další nezaúčtované náklady a výnosy časově a věcně související s obdobím účtuje záložna ve prospěch dohadných položek nebo výnosů příštích období, případně na vrub nákladů nebo příjmů příštích období. 20 Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

21 Úroky z vkladů klientů jsou připisovány ve prospěch nebo na vrub účtů klientů podle bankovního systému vždy ke dni vyplacení účtu klienta, nejpozději však vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Výjimkou jsou neuhrazené úroky z poskytnutých úvěrů, které však byly proúčtovány na vrub zvýšení pohledávek z úvěrů a ve prospěch výnosů v jejich věcné a časové souvislosti, a to k rozvahovému dni. Další výjimkou jsou úrokové odměny vyplácené členům až v následujícím období po splnění daných podmínek, které však jsou zaúčtovány do nákladů a ve prospěch časového rozlišení. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku U hmotného majetku pořízeného před rokem 2006 je účetní odpis uplatněn v úrovni (a v souladu) s daňovými odpisy rovnoměrně. U počítačů pořízených koncem roku 2006 daňový odpis byl uplatněn, ale účetní odpisy jsou dány časovým odpisem po dobu 3 let počínaje lednem Hmotný majetek pořízený v r (nábytek) byl odepisován v úrovni daňových odpisů. Žádný hmotný majetek nebyl v průběhu roku 2008 pořízen. Nehmotný majetek, kterým je software pořízený v roce 2000, byl již v minulosti plně odepsán, nové investice do technického zhodnocení stávajícího software byly dány do používání k Tento nehmotný majetek, resp. toto technické zhodnocení je odepisováno časovým rovnoměrným měsíčním odpisem od s dobou použitelnosti 2 roky. Realizované zástavy nemovitostí získané do majetku záložny za účelem dalšího prodeje (např. z titulu vydražení zástav od dlužníků) nejsou odpisovány a k datu uzávěrky nejsou žádné. Účtování obchodů s cennými papíry O cenných papírech nebylo účtováno z důvodu, že záložna nenabyla žádný cenný papír. Záložna nerealizovala žádný finanční pronájem. Účtování úrokových výnosů a nákladů Úrokové výnosy a náklady jsou účtovány měsíčně v jejich nominální hodnotě při jejich připsání klientům nebo při jejich sražení, a to vždy k datu vyplacení pohledávky nebo závazku, nejpozději však k poslednímu dni kalendářního měsíce. Do výnosů jsou dále zaúčtovány úroky z poskytnutých úvěrů nezaplacené (po splatnosti). Naproti tomu jsou ze zásady opatrnosti tvořeny opravné položky k pohledávkám.výnosy sankčního charakteru jsou účtovány až při jejich zaplacení Klasifikace a odpisování pohledávek Pohledávky z poskytnutých úvěrů jsou klasifikovány v souladu s vyhláškou č. 123/2007 Sb. v platném znění. 21 Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

22 Odpis pohledávek je v případě jejich prodeje prováděn do prodejní ceny na vrub jejich hodnoty, zbývající část na vrub nákladů, případně ve prospěch výnosů. O této zbývající části pohledávky účtované na vrub nákladů je v plné výši takto vykázané ztráty z prodeje pohledávky účtováno ve prospěch výnosů použití opravných položek k pohledávkám. Pokud však opravná položka vytvořená u konkrétní pohledávky nepokrývá celou výši vykázané ztráty, použijí se opravné položky pouze do jejich vytvořené výše u takové konkrétní pohledávky. Odpis pohledávek v jiných případech je účtován na vrub nákladů. Tvorba a použití opravných položek a rezerv Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s požadavky vyhlášky u každé jednotlivé pohledávky s ohledem na dobu části pohledávky po splatnosti, přitom je využíváno zohlednění kvality zástav. Opravné položky jsou stanovovány dle vnitřních pravidel stanovených dle ustanovení 203 této vyhlášky a použitím akruálního principu, přitom zohlednění kvality zajištění není použito u příslušenství pohledávky. V roce 2008 byla vyčerpána rezerva na opravy hmotného majetku, která byla tvořena v předchozích obdobích. Byla provedena oprava zadního traktu provozní budovy, včetně výměny dveří. Jiné rezervy nebyly tvořeny Vliv zajištění na ocenění pohledávek Použité zajištění nemá přímý vliv na oceňování pohledávek, má však nepřímý vliv prostřednictvím používání zohlednění kvality zajištění na tvorbu opravných položek k pohledávkám. Finanční nástroje Záložna splňuje základní finanční limity vyhlášky, které zajišťují kvalitu a bezpečnost vkladů členů. Ukazatel Skutečnost Limit Úvěrová angažovanost vůči dlužníkům s pohledávkou vyšší, než 10 % kapitálu 301 % 800 % Kapitálová přiměřenost k rizikově váženým aktivům 17,52 % 8 % Kapitál bez uhrazovací povinnosti 62,978 mil. Kč 35 mil. Kč Hodnocení úvěrového rizika Úvěrové hodnocení dlužníka je prováděno průběžně měsíčně, kdy je sledováno plnění smluvních povinností ve vztahu ke splácení. Při prodlení je dlužník kontaktován telefonicky, poté písemně upomínkou. V případě nezjednání nápravy je dlužník kontaktován posledním pokusem o smír a následně výzvou v vyplacení celého závazku. 22 Ú Č E TN Í Z Á V Ě R K A

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více