Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Předčasný odchod: Jednání rady města bylo přítomno při zahájení 7 členů rady města. Tímto bylo zasedání rady města schopno usnášet se ve všech bodech programu. Zasedání rady města zahájila a dále řídila starostka Mgr. Lenka Mrzílková 1. Zahájení, schválení programu Rada města schválila program jednání rady města dne 27. května Kontrola usnesení, úkolů Kontrola úkolů byla provedena, rada města bere na vědomí kontrolu úkolů. Rada města vzala na vědomí zápis č. 7 ze dne 29. dubna 2015 a zápis č. 8 ze dne 13. května RM/9/01/15 Mimořádná inventura v Městské knihovně Rada města bere na vědomí informaci o výsledku mimořádné inventury v Městské knihovně. 4. RM/9/02/15 Hospodaření města za první čtvrtletí 2015 Zápis o jednání rady města: Rada města bere na vědomí mezitímní účetní závěrku za první čtvrtletí roku 2015 města Neratovice a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva. 5. RM/9/03/15 Zúčtování neidentifikované platby ve prospěch města Rada města souhlasí se zúčtováním částky 100 Kč ve prospěch města do výnosů. 1

2 6. RM/9/04/15 DKE prominutí závazku za nedočerpanou spotřebu energie 2014 Zápis o jednání rady města: Rada města bere na vědomí žádost Domu kněžny Emmy o prominutí vratky za nedočerpané energie ve výši ,72 Kč a postupuje ji na jednání zastupitelstva města 7. RM/9/05/15 Odpisový plán - Dům kněžny Emmy - Domov pro seniory Rada města schvaluje odpisový plán platný od Domu kněžny Emmy - Domov pro seniory, pro ošetřovatelskou vanu GK Magic a kolejnicový systém Roomer. 8. RM/9/06/15 Platba platební kartou Rada města schvaluje nabídku ČSOB na akceptaci platebních karet na základě udělené výjimky ze dne 26. ledna 2015 a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy. 9. RM/9/07/15 Rozpočtový výhled pro roky Zápis o jednání rady města: Rada města bere na vědomí rozpočtový výhled pro roky a doporučuje předložit materiál na jednání zastupitelstva. 10. RM/9/08/15 Výroční zpráva příspěvkové organizace města Společenský dům Neratovice a Městského kina Neratovice za rok 2014 Rada města bere výroční zprávu Společenského domu Neratovice za rok 2014 na vědomí. 11. RM/9/09/15 Informace Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník o vyhlášení ředitelského volna Rada města bere na vědomí informaci Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a RM/9/10/15 Informace Základní umělecké školy Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník o vyhlášení ředitelského volna Rada města bere na vědomí informaci Základní umělecké školy Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a RM/9/11/15 Výroční zpráva organizační složky města Městská knihovna Neratovice za rok

3 Rada města bere výroční zprávu Městské knihovny Neratovice za rok 2014 na vědomí. 14. RM/9/12/15 Žádost TJ Sokol Byškovice o finanční příspěvek Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč z prostředků rady města TJ Sokol Byškovice na Sportovní dětský den a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy s TJ Sokol Byškovice. Neschváleno: (pro: 0, proti: 6, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 15. RM/9/13/15 Rozpočtová úprava OSVŠ Divadélko Lípa - přesun mezi položkami Rada města schvaluje úpravu rozpočtu odboru sociálních věcí a školství 3319 Divadélko Lípa (rozpis č. 16) přesun z položky 5171 (opravy a udržování), ORJ 93 na položku 5137 (drobný hmotný majetek) v celkové částce Kč. 16. RM/9/14/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny panu Mgr. Jaroslavu Zikmundovskému, řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník za 1. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny panu Mgr. Jaroslavu Zikmundovskému, řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 17. RM/9/15/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny panu Mgr. Jaroslavu Kuželovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník za 1. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny panu Mgr. Jaroslavu Kuželovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 18. RM/9/16/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Miloslavě Hainové, ředitelce příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník za 1. pololetí roku

4 poskytnutí odměny paní Miloslavě Hainové, ředitelce příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 19. RM/9/17/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Mgr. Miloslavě Lamačové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník za 1. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny paní Mgr. Miloslavě Lamačové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Neratovice, ul. 28. října, okres Mělník za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 20. RM/9/18/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Věře Jirků, vedoucí organizační složky Sociální služby města Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny paní Věře Jirků, vedoucí organizační složky Sociální služby města Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 21. RM/9/19/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Mgr. Jaroslavě Vítové, ředitelce příspěvkové organizace Dům kněžny Emmy domov pro seniory, za 1. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny paní Mgr. Jaroslavě Vítové, ředitelce příspěvkové organizace Dům kněžny Emmy domov pro seniory, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3, nehlasoval: 0) 22. RM/9/20/15 Organizační složka města Dětský stacionář pro zdravotně oslabené děti s respiračními chorobami výroční zpráva za rok 2014 Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2014 organizační složky města: Dětský stacionář pro zdravotně oslabené děti s respiračními chorobami. 26. RM/9/21/15 Žádost Základní školy Neratovice, Byškovická 85, okres Mělník o souhlas s umístěním sídla spolku Byškovické maminky 4

5 Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Byškovické maminky na adrese sídla Základní školy Neratovice, Byškovická 85, okres Mělník. 24. RM/9/22/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny panu Mgr. Ivanu Friedovi, řediteli příspěvkové organizace Společenský dům Neratovice, nám. Republiky 1399, okres Mělník za 1. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny panu Mgr. Ivanu Friedovi, řediteli příspěvkové organizace Společenský dům Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0) 25. RM/9/23/15 Projektová studie investičního záměru výstavby kompostárny města Neratovice výzva č. 3/2015/OŽP Rada města bere na vědomí uzavření smlouvy na vypracování projektové studie pro MěÚ Neratovice s vybraným uchazečem BIOPROFIT s. r. o., IČ , sídlem Na Dolinách 876/6, Lišov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a splňující všechny kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku. 26. RM/9/24/15 Rozpočtová úprava OŽP aktualizace územního systému ekologické stability ORP Neratovice Zápis o jednání RM Rada města bere na vědomí předloženou rozpočtovou úpravu odboru životního prostředí - přesun částky Kč z 3726 položky 6121 Řešení skládkování a svozu bioodpadu - KOMPOSTÁRNA č. org. II na 3742 položku 5166 Chráněné části přírody ve věci pořízení aktualizace generelu územního systému ekologické stability ORP Neratovice a postupuje ji zastupitelstvu města ke schválení. 27. RM/9/25/15 Uvolněný byt č. 6, v č. p. 692, o vel. 2+1, II. kat., v ul. Vančurova Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 6, v č. p. 692, o velikosti 2+1, II. kat., v ul. Vančurova paní B. A. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok. 28. RM/9/26/15 Uvolněný byt č. 65, v č. p. 400, o vel. 1+kk, I. kat., v ul. Nám. Republiky Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 65, v č. p. 400, o velikosti 1+kk, I. kat., v ul. Nám. Republiky paní Š. A. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok. 5

6 29. RM/9/27/15 Uvolněný byt č. 603, v č. p. 1021, o vel. 2+kk, I. kat., v ul. Kojetická Rada města ruší usnesení č. 23. RM/7/21/15. Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 603, v č. p. 1021, o velikosti 2+kk, I. kat., v ul. Kojetická panu G. M. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok. Schváleno: (pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 30. RM/9/28/15 Uvolněný byt v DPS č. 501, v č. p. 1028, o vel. 1+0, I. kat., v ul. Kojetická Rada města schvaluje přidělení městského bytu v domě s pečovatelskou službou č. 501, v č. p. 1028, o velikosti 1+0, I. kat., v ul. Kojetická paní R. T. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou. 31. RM/9/29/15 Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 400 nám. Republiky Na MěÚ byla doručena obálka: spol. PROFI CREDIT CZECH, a. s. s nabídkou Kč /m 2 /rok 1) Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 400 nám. Republiky o výměře cca 57m 2 spol. PROFI CREDIT CZECH, a.s. za účelem zřízení kanceláří pro poskytování finančních služeb za nabídnuté nájemné ve výši Kč /m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s podmínkou uzavření nájemní smlouvy nejpozději do 14 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o schváleném pronájmu. Po této lhůtě usnesení pozbývá platnosti. 32. RM/9/30/15 Žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí čp Kojetická Na MěÚ byly doručeny obálky s nabídkami: Společnost VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s. r. o. s nabídkou 750 Kč/m 2 /rok Pí Vernerová s nabídkou 690 Kč/m 2 /rok Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí čp ul. Kojetická o výměře cca 34 m2 spol. VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o. ke zdravotním účelům za nabídnuté nájemné ve výši 750 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s podmínkou uzavření nájemní smlouvy nejpozději do 14 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o schváleném pronájmu. Po této lhůtě usnesení pozbývá platnosti. 6

7 33. RM/9/31/15 Žádost o snížení nájemného za pozemek p. č. 568/130 k. ú. Mlékojedy Rada města se seznámila s žádostí Asociace českého freeskiingu o. s. o snížení nájemného za pronájem pozemku p. č. 568/130 k. ú. Mlékojedy na za rok a schvaluje zveřejnění záměru úpravy smluvního vztahu - výše nájemného na úředních deskách. Neschváleno: (pro: 1, proti: 4, zdržel se: 2, nehlasoval: 0) 34. RM/9/32/15 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 378/4 o výměře 90 m 2 k. ú. Neratovice Rada města schvaluje pacht části pozemku p. č. 378/4 o výměře 90 m 2 k. ú. Neratovice p. Ivanu Maletovi k zahradním účelům za nájemné 10 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s podmínkou dodržení nabízených podmínek v žádosti. 35. RM/9/33/15 Žádost o pronájem podzemní garáže č. 23 v ul. U Tržnice Rada města schvaluje pronájem podzemní garáže č. 23 panu Tomáši Malíkovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a za nabídnuté nájemné ve výši 900 Kč/měsíc včetně DPH. 36. RM/9/34/15 Úprava nájemní smlouvy na pozemky mezi městem Neratovice a Správou železniční dopravní cesty Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 911/2 k. ú. Neratovice o výměře 460 m 2 od SŽDC pro potřeby města na úředních deskách. 37. RM/9/35/15 Žádost o odpuštění nájemného za období 5 6/2015 Kč za pronajatý nebytový prostor v průchodu u tržnice Rada města schvaluje panu Stanislavu Hlaváčkovi odpuštění nájemného za období 5 6/2015 ve výši Kč za pronajatý nebytový prostor v průchodu u tržnice. Neschváleno: (pro: 0, proti: 5, zdržel se: 2, nehlasoval: 0) 38. RM/9/36/15 Žádost o pronájem pozemků za účelem výstavby mycího boxu Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku p. č. 92/15, 92/16 a 49/1 vše k. ú. Neratovice za účelem výstavby mycího boxu na úředních deskách. Neschváleno: (pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 7

8 39. RM/9/37/15 Rozpočtová úprava 2015 Rada města schvaluje rozpočtovou úpravu v r na 2321 u odboru správy majetku. 40. RM/9/38/15 Záměr města - prodej pozemku p. č. 585/8 o výměře 182 m 2 k. ú. Neratovice Zápis o jednání RM Rada města se seznámila s žádostí Ing. Josefa Mirvalda, Marie Hájkové, Josefa Slintáka a Jozefa Dobrovodského o prodej pozemku p. č. 585/8 o výměře 182 m 2 k. ú. Neratovice a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města s jednomyslným doporučením pozemek neprodávat. 41. RM/9/39/15 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Vodovodní přípojka Krajánek pro p. č. 373/37, Korycany na pozemcích p. č. 591/3 a p. č. 567/1, vše k. ú. Korycany Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Vodovodní přípojka Krajánek pro p. č. 373/37, Korycany na pozemku p. č. 591/3 a p. č. 567/1, vše k. ú. Korycany za cenu Kč včetně DPH pro Tomáše Krajánka. 42. RM/9/40/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Mlékojedy, knn K Přívozu, p. č. 20/2, Tesaříková č. stavby: IV /1 vybudování kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 759/7 k. ú. Mlékojedy Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Mlékojedy, knn K Přívozu, p. č. 20/2, Tesaříková, č. stavby: IV /1 vybudování kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 759/7 k. ú. Mlékojedy za cenu Kč včetně DPH pro ČEZ Distribuce a. s. 43. RM/9/41/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Mlékojedy knn pro p. č. 111/4, ul. Slepá, Zejda č. stavby: IV /1 vybudování kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 750/2 k. ú. Mlékojedy Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Mlékojedy knn pro p. č. 111/4, ul. Slepá, Zejda, č. stavby: IV /1 vybudování 8

9 kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 750/2 k. ú. Mlékojedy za cenu Kč včetně DPH pro ČEZ Distribuce a. s. 44. RM/9/42/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Lobkovice, Za Dráhou, 331/10 lokalita RD č. stavby: IV /VB/01 vybudování kabelového vedení nízkého napětí, nová přípojková skříň na pozemcích p. č. 329/17, 329/3, 329/21, 902/3, 331/58, 331/59, 331/60 a 331/57, vše k. ú. Lobkovice Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Lobkovice, Za Dráhou, 331/10 lokalita RD, č. stavby: IV /VB/01 vybudování kabelového vedení nízkého napětí, nové přípojkové skříně na pozemcích p. č. 329/17, 329/3, 329/21, 902/3, 331/58, 331/59, 331/60 a 331/57, vše k. ú. Lobkovice za cenu Kč včetně DPH pro ČEZ Distribuce a. s. 45. RM/9/43/15 Záměr města - prodej části pozemku p. č. 734/38 o vým. 40 m 2 k. ú. Neratovice Rada města se seznámila s žádostí společnosti ČEZ Distribuce a. s. o prodej části pozemku p. č. 734/38 o vým. 40 m 2 k. ú. Neratovice a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města. 46. RM/9/44/15 Veřejná zakázka malého rozsahu č. 1/2015/2ZŠ Malířské a lakýrnické práce v Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Rada města ve smyslu směrnice RM č. 5/2013 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných u příspěvkových organizací města Neratovice a organizací zřízených městem a jejího dodatku č. 2, vnitřní směrnice č. 8/2015, bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle části druhé, čl. 3, odst. 3), písm. a) dodatku č. 2 cit. Směrnice, na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie č. 1/2015/2ZŠ Malířské a lakýrnické práce v Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice a uzavření smlouvy s dodavatelem Josef Nachtman, Dr. E. Beneše 1035, Neratovice. Současně pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 47. RM/9/45/15 Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2/2015/2ZŠ Výměna osvětlení ve 2. patře v hlavní budově Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 9

10 Rada města ve smyslu směrnice RM č. 5/2013 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných u příspěvkových organizací města Neratovice a organizací zřízených městem a jejího dodatku č. 2, vnitřní směrnice č. 8/2015, bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle části druhé, čl. 3, odst. 3), písm. a) dodatku č. 2 cit. Směrnice, na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie č. 2/2015/2ZŠ Výměna osvětlení ve 2. patře v hlavní budově Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice a uzavření smlouvy s dodavatelem Revel plus s. r. o., Boženy Němcové 289, Neratovice. Současně pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 48. RM/9/46/15 Žádost občanského sdružení ROTUNDA o udělení výjimky z nočního klidu z důvodu pořádání akcí přístupných veřejnosti Rada města, ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Neratovice č. 3/2012, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 a č. 1/2014, schvaluje výjimku z nočního klidu na den z hodiny do hodiny, na den z hodiny do hodiny a na den z hodiny do hodiny pro konání akcí přístupných veřejnosti v ul. K Přívozu, Neratovice - Mlékojedy. 49. RM/9/47/15 Nachtigalová Jana - žádost o finanční příspěvek pořízení přídavného zařízení k invalidnímu vozíku Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč z prostředků rady města pro paní Janu Nachtigalovou na pořízení přídavného zařízení k invalidnímu vozíku a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. 50. RM/9/48/15 Úprava rozpočtu OSVŠ 2015 zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče Rada města bere na vědomí přijetí státního příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče a s tím spojené rozpočtové úpravy a doporučuje předložit na jednání zastupitelstva města. 51. RM/9/49/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Mgr. Heleně Pinkerové, vedoucí organizační složky Městská knihovna Neratovice, okres Mělník za 1. pololetí roku

11 poskytnutí odměny paní Mgr. Heleně Pinkerové, vedoucí organizační složky Městská knihovna Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0) 52. RM/9/50/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Aleně Slámové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník za 1. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny Aleně Slámové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Harmonie Neratovice, za 1. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 53. RM/9/51/15 Rozpočtová úprava OŽP Protipovodňová ochrana studie, přesun mezi paragrafy Rada města bere na vědomí úpravu rozpočtu odboru životního prostředí přesunem částky Kč z 3727, položky 5166 Analýza odpadového hospodářství na 3744, položku 6119 Protipovodňová ochrana studie. Rada města doporučuje tento materiál předložit zastupitelstvu města k projednání. 54. RM/9/52/15 Žádost o povolení užívání veřejného prostranství pro pořádání akce Vítání prázdnin s hasiči a večerní videodiskotéka od 10 : 00 hod do 10 : 00 hod Rada města, ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Neratovice č. 3/2012, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 a č. 1/2014, souhlasí s povolením užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce Vítání prázdnin s hasiči a večerní videodiskotéka v termínu od 10 : 00 hod do 10 : 00 hod (videodiskotéka do 2 : 00 hod) v ulici Kostomlatského sadech v Neratovicích. 55. RM/9/53/15 Pacht pozemků v k. ú. Neratovice, Lobkovice, Mlékojedy polnosti o celkové výměře cca 11 ha Rada města schvaluje pacht pozemků o celkové výměře cca 11 ha k zemědělským účelům za pachtovné Kč/1 ha/rok: - Ing. Liboru Veselému - části pozemků p. č. 17/1, 30/1, 30/28, 30/40, 30/42 k. ú. Neratovice o celkové výměře 1,03 ha - p. č. 244/37, 318/1, 244/17, 244/31, 339/7, 318/166, k. ú. Lobkovice 11

12 o celkové výměře 2,59 ha - Pavlu Novému - p. č. 115/1, 115/25 k. ú. Lobkovice o celkové výměře 1,91 ha - Zemědělskému družstvu Dřísy - p. č. 146/7, 146/8, 306/67, 503/6, 713/43, 713/89, 713/98, 713/127, 713/149 k. ú. Mlékojedy o celkové výměře 5,61 ha 56. RM/9/54/15 Vydání oficiálního dokumentu Výroční zpráva za rok 2014 Městským úřadem Neratovice Zápis z jednání RM: Rada města bere na vědomí záměr vydání oficiálního dokumentu Výroční zpráva za rok 2014 Městským úřadem Neratovice. 57. RM/9/55/15 Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu v ul. Ed. Urxe na st. p. č k. ú. Neratovice Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu v ul. Ed. Urxe na st. p. č k. ú. Neratovice o výměře cca 900 m 2 včetně přilehlého pozemku p. č. 627/3 o výměře 3224m 2 na úředních deskách. Neschváleno: (pro: 0, proti: 6, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 58. RM/9/56/15 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Neratovice Ing. Malá Rada města bere informaci o návrhu na změnu územního plánu sídelního útvaru Neratovice Dagmar Malé na části pozemku parcela č. 92/23 v k. ú. Byškovice na vědomí, a předkládá ho k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města. 59. RM/9/57/15 Schválení výběrového řízení na akci Rekonstrukce střešního pláště bytového domu Školní 669 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce střešního pláště bytového domu Školní 669 a pověřuje starostku podpisem rozhodnutí o výběru uchazeče a smlouvy o dílo s firmou Lumes Mělník s. r. o., Mladoboleslavská 324, Byšice. 60. RM/9/58/15 Schválení výběrového řízení na akci Rekonstrukce střešního pláště bytového domu Školní

13 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce střešního pláště bytového domu Školní 670 a pověřuje starostku podpisem rozhodnutí o výběru uchazeče a smlouvy o dílo s firmou Lumes Mělník s. r. o., Mladoboleslavská 324, Byšice. Různé 1. Různé - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Neratovice na obnovu zeleně a náhradní výsadbu stromů v Mlékojedech Rada města bere žádost Osadního výboru Mlékojedy na vědomí a navrhuje provést náhradní výsadbu stromů v Mlékojedech městem Neratovice. Souhlas k výsadbě je v kompetenci pracovníka odboru životního prostředí MěÚ. 2. Zápis z jednání komise pro správu majetku Rada města se seznámila se zápisy komise pro správu majetku č. 1/2015/02/16 a č. 2/2015/04/27, dále se seznámila se stanovisky, se kterými se bude dále zabývat, využije je např. jako podklad pro řešení bytové koncepce. Závěr, informace Ústní informace Mgr. Mrzílková ústně informovala o průběhu zahraniční služební studijní cesty do Francie Evropský parlament Štrasburk, která se uskutečnila ve dnech května Jednání rady města ukončila starostka Mgr. Lenka Mrzílková. Podpisy: Bc. Markéta Rajchertová Ing. V. Dominik Předsedající: starostka Mgr. Lenka Mrzílková Zápis pořízen dne: 29. května

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2018 konané dne 24. října 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2018 konané dne 24. října 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2018 konané dne 24. října 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, p. Lenc, Ing. Hrodek Omluveni: Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2018 konané dne 25. dubna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2018 konané dne 25. dubna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2018 konané dne 25. dubna 2018 Přítomni: p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2017 konané dne 26. dubna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2017 konané dne 26. dubna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2017 konané dne 26. dubna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2017 konané dne 11. října 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2017 konané dne 11. října 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2017 konané dne 11. října 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing. Hrodek,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: p.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Wiesner, Ing. Hrodek, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: :

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 16/2017 konané dne 30. srpna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 16/2017 konané dne 30. srpna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 16/2017 konané dne 30. srpna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2018 konané dne 26. září 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2018 konané dne 26. září 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2018 konané dne 26. září 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Omluveni: Ing. Hrodek Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015 Přítomni: Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Ing. Hrodek, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluveny: Mgr. Mrzílková,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2018 konané dne 8. srpna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2018 konané dne 8. srpna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2018 konané dne 8. srpna 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Mgr. Kořanová Omluveni: Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, Ing. Dominik Za MěÚ: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2018 konané dne 10. října 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2018 konané dne 10. října 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2018 konané dne 10. října 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Omluveni: p. Lenc, Ing. Hrodek Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Jana Lencová, vedoucí odboru

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2014, konané dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2014, konané dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2014, konané dne 16. července 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Ing. Kocourek Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2018 konané dne 23. května 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2018 konané dne 23. května 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2018 konané dne 23. května 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Omluven: Ing. Kocourek Za MěÚ: pí

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Mgr. Mrzílková

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2019 konané dne 10. dubna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2019 konané dne 10. dubna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2019 konané dne 10. dubna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Ing. Landová, Bc. Rajchertová, Mgr. Štěrba, p. Kaňka Omluveni: Dřívější odchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2017 konané dne 8. listopadu 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2017 konané dne 8. listopadu 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2017 konané dne 8. listopadu 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 26/2018 konané dne 5. prosince 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 26/2018 konané dne 5. prosince 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 26/2018 konané dne 5. prosince 2018 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Štěrba, Ing. Landová, Bc. Rajchertová, p. Kaňka Omluveni: Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2018 konané dne 29. srpna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2018 konané dne 29. srpna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2018 konané dne 29. srpna 2018 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Wiesner, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Omluveni: Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: pí Lencová,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016 Přítomni: Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: p. Lenc,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 01/2018 konané dne 10. ledna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 01/2018 konané dne 10. ledna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 01/2018 konané dne 10. ledna 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2019 konané dne 16. ledna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2019 konané dne 16. ledna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2019 konané dne 16. ledna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, p. Lenc, Mgr. Štěrba, Ing. Landová, p. Kaňka Omluveni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2017 konané dne 22. listopadu 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2017 konané dne 22. listopadu 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2017 konané dne 22. listopadu 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2014 konané dne 19. února 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2014 konané dne 19. února 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2014 konané dne 19. února 2014 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Kocourek Omluven: Za MěÚ: JUDr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2017 konané dne 24. května 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2017 konané dne 24. května 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2017 konané dne 24. května 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 11/2017 konané dne 7. června 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 11/2017 konané dne 7. června 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 11/2017 konané dne 7. června 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Bc. Rajchertová Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2017 konané dne 19. července 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2017 konané dne 19. července 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2017 konané dne 19. července 2017 Přítomni: Ing. Dominik, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová Omluven: Mgr. Mrzílková, Ing. Svoboda

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č.7 konané dne 20. dubna 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č.7 konané dne 20. dubna 2011 Usnesení z jednání Rady města č.7 konané dne 20. dubna 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/7/01/11 - Zápis z likvidační komise 4. RM/7/02/11 - Přehled daňových

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 06/2018 konané dne 14. března 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 06/2018 konané dne 14. března 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 06/2018 konané dne 14. března 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2018 konané dne 24. ledna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2018 konané dne 24. ledna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2018 konané dne 24. ledna 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2017 konané dne 27. září 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2017 konané dne 27. září 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2017 konané dne 27. září 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Kroužecký, Ing. Hrodek, Ing. Kocourek Za MěÚ: JUDr. Konečný Omluveni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2018 konané dne 6. června 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2018 konané dne 6. června 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2018 konané dne 6. června 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2018 konané dne 18. července 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2018 konané dne 18. července 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2018 konané dne 18. července 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2019 konané dne 24. dubna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2019 konané dne 24. dubna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2019 konané dne 24. dubna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Ing. Landová, Mgr. Štěrba, p. Kaňka Omluveni: Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Mgr. Mrzílková Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing. Hrodek, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2017 konané dne 25. ledna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2017 konané dne 25. ledna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2017 konané dne 25. ledna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 05/2019 konané dne 27. února 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 05/2019 konané dne 27. února 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 05/2019 konané dne 27. února 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, p. Lenc, Ing. Landová, Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová Omluveni: Mgr. Štěrba, p. Kaňka Dřívější odchod:

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/15/01/11 - Žádost Domu dětí a mládeže Neratovice o finanční

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kocourek, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký Omluven: p. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 04/2018 konané dne 21. února 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 04/2018 konané dne 21. února 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 04/2018 konané dne 21. února 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 25. září 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 25. září 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 25. září 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Mrzílková, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava Omluven: p. Šenkýř, Ing. Kocourek Pozdní příchod: Předčasný

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 07/2017 konané dne 12. dubna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 07/2017 konané dne 12. dubna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 07/2017 konané dne 12. dubna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik Za MěÚ: pí Lencová Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 03/2019 konané dne 28. ledna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 03/2019 konané dne 28. ledna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 03/2019 konané dne 28. ledna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, p. Lenc, Mgr. Štěrba, Ing. Landová, p. Kaňka, Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová Omluveni: Pozdní příchod:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 17. 6. 2019 Výběrové řízení na podnájem nebytového prostoru velká výkladní skříň č. 1, čp. 663 (mat. č. 205/2019) Usnesení č. 208/2019 vyhlášení

Více

USNESENÍ č. 1/2018 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 5. listopadu 2018

USNESENÍ č. 1/2018 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 5. listopadu 2018 USNESENÍ č. 1/2018 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 5. listopadu 2018 Rada města Slatiňany: 1/1/2018/RMS schválila rozšíření programu jednání o bod č. 16 Zahraniční pracovní cesta 2/1/2018/RMS

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce ze dne

Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce ze dne Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18.12.2018 Bod č. 1 Technický bod Usnesení č. 1/18/Z1: schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Bc. Věru Zemanovou

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.4.2019 238/16/RM/2019 OÚP 01 - Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích" výběr

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.7.2016 Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Nákup věcných darů v rámci realizace projektu Oranžový rok 2016

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 38. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 1.2.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM U S N E S E N Í ze 42. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 11. 2013 v 7:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis č. 20/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. října 2017 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 20/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. října 2017 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 20/2017 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. října 2017 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp Hosté: Mgr.

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 26.03.2018 od 14.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 4 (p. Urx - omluven) UPRAVENO! Rada města po projednání schválila:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více