Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Jana Lencová, vedoucí odboru KTÚ Omluven: Mgr. Kořanová Při zahájení jednání rady města bylo přítomno 5 členů rady města (Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Lenc, Ing. Dominik). Tímto bylo zasedání rady města schopno usnášet se ve všech bodech programu. Zasedání rady města zahájila a dále řídila starostka Mgr. Lenka Mrzílková 1. Zahájení, schválení programu Rada města schválila program jednání rady města dne 15. srpna Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 2. Kontrola usnesení, úkolů Kontrola úkolů byla provedena, rada města bere na vědomí kontrolu úkolů. Rada města vzala na vědomí zápis RM č. 13 ze dne a zápis RM č. 14 ze dne bez námitek. 3. RM/15/01/17 Hospodaření příspěvkových organizací k Rada města bere na vědomí mezitímní účetní závěrku za první pololetí roku 2017 u těchto příspěvkových organizací: a) Mateřská škola Harmonie b) Základní škola Ing. M. Plesingera Božinova c) Základní škola 28. října d) Základní umělecká škola e) Společenský dům f) Dům dětí a mládeže g) DKE domov pro seniory 1

2 4. RM/15/02/17 Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2016 Rada města bere na vědomí závěrečný účet Svazku měst a obcí VK M za rok 2016 a doporučuje materiál na jednání zastupitelstva. 5. RM/15/03/17 Návrh na zřízení Fondu obnovy majetku Rada města bere na vědomí návrh na zřízení Fondu obnovy majetku města Neratovice a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva. 6. RM/15/04/17 Žádost Domu dětí a mládeže o změnu rozpočtu pro rok 2017 Rada města schvaluje první změnu rozpočtu Domu dětí a mládeže v roce 2017 na základě žádosti organizace. 7. RM/15/05/17 Žádost Základní školy 28. října o změnu rozpočtu pro rok 2017 Rada města schvaluje první změnu rozpočtu Základní školy 28 října v roce 2017 na základě žádosti organizace. 8. RM/15/06/17 Žádost Základní školy Ing. M. Plesingera Božinova o změnu rozpočtu pro rok 2017 Rada města schvaluje první změnu rozpočtu Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova v roce 2017 na základě žádosti organizace. 9. RM/15/07/17 Žádost Společenského domu o změnu rozpočtu pro rok 2017 Rada města schvaluje první změnu rozpočtu Společenského domu v roce 2017 na základě žádosti organizace. 10. RM/15/08/17 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2017 Rada města bere na vědomí přijetí transferu pro Základní školu 28. října a doporučuje předložit materiál na jednání zastupitelstva. 11. RM/15/09/17 Změna rozpočtu pro hospodářskou činnost bez bytového hospodářství 2

3 Rada města bere na vědomí navrhovanou změnu rozpočtu pro hospodářskou činnost bez bytového hospodářství a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva. 12. RM/15/10/17 Vyúčtování hospodaření města za první pololetí 2017 Rada města bere materiál o vyúčtování města za 1. pololetí 2017 na vědomí a doporučuje materiál předložit na jednání ZM. 13. RM/15/11/17 Žádost Mateřské školy Harmonie o změnu rozpočtu pro rok 2017 Rada města schvaluje druhou změnu rozpočtu Mateřské školy Harmonie v roce 2017 na základě žádosti organizace. 14. RM/15/12/17 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2017 transfer DKE Rada města bere na vědomí přijetí transferu pro Dům kněžny Emmy a doporučuje předložit materiál na jednání zastupitelstva. 15. RM/15/13/17 Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků Rada města bere na vědomí předloženou nabídku na zhodnocení volných finančních prostředků a doporučuje předložit materiál na jednání zastupitelstva. 16. RM/15/14/17 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku HZS hlavního města Prahy, vyřazené hasičské techniky automobilové cisterny TATRA T-815, s registrační značkou AV pro JSDH Neratovice Rada města Neratovice schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku HZS hlavního města Prahy na vyřazenou hasičskou techniku automobilovou cisternu TATRA T-815, s registrační značkou AV pro JSDH Neratovice. 17. RM/15/15/17 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy Dohoda o spolupráci při nasazení a užívání prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji č. 2016/0813 Rada města schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 1 smlouvy Dohoda o spolupráci při nasazení a užívání prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji č. 2016/0813 s verzí podpory ve variantě č RM/15/16/17 Uzavření veřejnoprávní smlouvy Smlouva o zajištění vysokorychlostního kontrolního vážení č. 2017/0414 3

4 Rada města schvaluje uzavření smlouvy Smlouva o zajištění vysokorychlostního kontrolního vážení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 160 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na úpravu dle 38a a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek uvedených v 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších č. 2016/0813 č. 2017/ RM/15/17/17 Informace Plnění úkolu rady města č. 09/17/2017 parkovací karty lékař Rada města vzala informaci na vědomí. Příchod pana Wiesnera. 20. RM/15/18/17 Žádost ZŠ 28. října 1157, okres Mělník o souhlas s přijetím darů Rada města schvaluje Základní škole 28. října 1157, okres Mělník přijetí darů od Oxford University Press, Opletalova 919/5, Praha 1 v celkové výši Kč a od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši Kč. 21. RM/15/19/17 Přijetí finančního daru od firmy FCC Neratovice, s. r. o. Rada města schvaluje přijetí finančního daru od firmy FCC Neratovice, s.r.o. ve výši Kč na kulturní účely v roce 2017 Hudební festival Neratovický salon, pořádaný ve dnech a uzavření příslušné darovací smlouvy se společností FCC Neratovice, s. r. o. 22. RM/15/20/17 Koncepční řešení fungování org. složky Městská knihovna Rada města bere na vědomí navržené varianty organizačního uspořádání org. složky Městská knihovna uvedené v informaci tohoto materiálu. 23. RM/15/21/17 Žádost o individuální dotaci TJ Neratovice 1. Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši Kč z prostředků rady města TJ Neratovice na nákup lodě dětského skifu. 2. Rada města schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o dotaci s TJ Neratovice. 4

5 24. RM/15/22/17 Domov U Spasitele žádost o individuální dotaci pro rok doplnění informace 1)Rada města schvaluje dotaci na rok 2017 ve výši Kč pro Domov U Spasitele na poskytování sociálních služeb pro seniory, a to konkrétně na nákup zdravotnického materiálu a čisticích prostředků. 2)Rada města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2017 s Domovem U Spasitele. Schváleno: (pro: 5 proti: 1, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 25. RM/15/23/17 Žádost o individuální dotaci - FK Neratovice Byškovice Rada města bere na vědomí žádost FK Neratovice - Byškovice o individuální dotaci a doporučuje ji předložit na jednání ZM. 26. RM/15/24/17 Uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/0449 Dodávka a implementace systému PROXIO-SA na dodávku SW firmy Marbes Consulting s. r. o., v celkové výši Kč s DPH/4 roky 1) Rada města schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 6/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město Neratovice a organizace zřízené městem Neratovice pro uzavření smlouvy o dílo č. 2017/0449 s firmou Marbes Consulting s.r.o. (IČO ) 2) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/0449 Dodávka a implementace systému PROXIO-SA v celkové výši Kč s DPH/4 roky. 27. RM/15/25/17 Uzavření Dodatku č. 1 (smlouva č. 2017/457) ke Smlouvě o poskytnutí licence ASPI S-8490/13/KUXI, v celkové výši Kč s DPH/4 roky Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (smlouva č. 2017/457) ke Smlouvě o poskytnutí licence (smlouva č ASPI S-8490/13/KUXI) v celkové výši Kč s DPH/4 roky. 28. RM/15/26/17 Odpis pohledávek za neobsazené byty v roce 2016 Rada města bere na vědomí návrh odpisu pohledávek za neobsazené byty v roce 2016 ve výši Kč a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva města. 29. RM/15/27/17 Byt č. 29, v č. p. 678, o vel. 1+1, I. kat., v ul. Školní Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 29, v č. p. 678, o velikosti 1+1, I. kat., v ul. Školní paní JM z profesních důvodů. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok. 5

6 30. RM/15/28/17 Byt č. 712, v č. p. 1028, o vel. 1+kk I. kat., v ul. Kojetická Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 712, v č. p. 1028, o velikosti 1+kk, I. kat., v ul. Kojetická paní ML. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou. 31. RM/15/29/17 Žádost o uznání dluhu se splátkovým kalendářem K. I. Rada města bere na vědomí žádost paní K. I. o uznání dluhu se splátkovým kalendářem a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva města. 32. RM/15/30/17 Žádost o uznání dluhu se splátkovým kalendářem G. P. a M. A. Rada města bere na vědomí žádost pana G. P. a paní M. A. o uznání dluhu se splátkovým kalendářem a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva města. 33. RM/15/31/17 Žádost o splátkový kalendář S. O. a S. J. Rada města schvaluje žádost paní S. O. a pana S. J. o splátkový kalendář. 34. RM/15/32/17 Žádost o uznání dluhu se splátkovým kalendářem H. V. a H. A. Rada města bere na vědomí žádost pana HV a paní HA o uznání dluhu se splátkovým kalendářem a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva města. 35. RM/15/33/17 Žádost o připsání druhého nájemce, pana J. J., do městského bytu č. 13 v ul. Školní 678 Rada města schvaluje připsání druhého nájemce, pana J. J., do městského bytu přiděleného paní HB. Jedná se o byt č. 13, č. p. 678, v ul. Školní, Neratovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. 36. RM/15/34/17 Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická Dodatek č. 1 k SoD č. 2017/0268 Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k SoD č. 2017/0268 na akci Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická ve výši ,27 Kč se společností Stavební firma Neumann, Jugoslávská 2090, Mělník, IČ: RM/15/35/17 Informace o cenách zimní údržby komunikací v Neratovicích pro období 2017/2018 6

7 Rada města Neratovice se seznámila s informací o cenách zimní údržby pro 2017/ RM/15/36/17 Nařízení města Neratovice č. 2/2017 o zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků místních komunikací na území města Neratovice a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Neratovice, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen Nařízení ), kterým se nahrazuje nařízení města Neratovice č. 2/2004 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků Rada města Neratovice souhlasí s předloženým nařízením města Neratovice č. 2/2017, kterým se nahrazuje nařízení města Neratovice č. 2/2004 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků. 39. RM/15/37/17 Žádost Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice o souhlas s přijetím daru Rada města schvaluje Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník přijetí daru od nadačního fondu Drab foundation v celkové výši Kč a souhlasí s uzavřením příslušné darovací smlouvy. 40. RM/15/38/17 Změna Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Neratovice Rada města schvaluje návrh změny platných Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Neratovice v bodu vystavení splátkového kalendáře na dlužné nájemné. 41. RM/15/39/17 Prodej služebních vozů obálkovou metodou Škoda Fabia a Škoda Fabia Ambiente RM města schvaluje prodej obálkovou metodou služebních vozů ŠKODA Fabia (2002) za minimální výši prodejní ceny Kč a Škodu Fabia Ambiente (2007) za minimální výši prodejní ceny Kč. Schváleno: (pro: 5 proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 42. RM/15/40/17 Dodatek ke smlouvě na zpracování digitálního povodňového plánu pro město Neratovice a území ORP Neratovice s Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a. s. 7

8 Rada města Neratovice souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě na zpracování digitálního povodňového plánu pro město Neratovice a území ORP Neratovice s Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a. s., Nábřežní 4, Praha 5 (IČ: ). Schváleno: (pro: 5 proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1) Různé Různé č. 1 Podání Dotazy Mgr. Anny Spěváčkové ze dne Rada města bere podání ze dne paní A. S. včetně stanoviska právníka města na vědomí. Závěr, informace Jednání rady města ukončila starostka Mgr. Lenka Mrzílková Podpisy: Marek Lenc Bc. Markéta Rajchertová Předsedající: starostka Mgr. Lenka Mrzílková Zápis pořízen dne: 17. srpna