NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 16/září/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. Albrecht z Valdštejna v České Lípě aneb Dny evropského dědictví 2011 V rámci letošních Dnů evropského dědictví připravilo na sobotu 10. září město Česká Lípa ve spolupráci se svojí příspěvkovou organizací Lipý a českolipským vlastivědným muzeem pro veřejnost hezký odpolední výlet do historie města. Zatímco na vodním hradě Lipý si návštěvníci mohli připomenout a vyzkoušet některá tradiční řemesla související s barvením a tkaním látek a na výstavě dobových fotografií se podívat, jak průmyslová revoluce zasáhla do architektury České Lípy, tak v areálu augustiniánského kláštera, tj. v dnešním vlastivědném muzeu, se přenesli až do doby, kdy byl klášter založen vévodou Albrechtem z Valdštejna (1627). Ostatně příjezdem pana vévody a jeho družiny (v podání Uměleckého a šermířského sdružení Bohém) do kláštera vyvrcholilo celé zábavné a soutěžní odpoledne, které patřilo především dětem. Ty také za své soutěžení od zakladatele jedné z nejvýznamnějších historických památek v České Lípě obdržely v bazilice Všech svatých i pamětní medaili. Ale odměnu získaly až po té, co vévoda podepsal zakládací listinu a symbolickému aktu požehnal, i když s odstupem několika staletí, českolipský děkan z římsko katolické farnosti Viliam Matějka. Mezi hosty, kteří se přišli s panem vévodou do baziliky pozdravit, byli spolu s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem také českolipská starostka Hana Moudrá a místostarosta Jiří Kočandrle. (Více fotografií na str. 9) Děti dostaly od Albrechta z Valdštejna za své soutěžení malou odměnu v podobě medaile. Z bloku starostky V České Lípě máme sběrný dvůr, kam každý občan města může zdarma odložit nadměrný odpad ze své domácnosti. Dotovaný máme dokonce i odvoz tohoto odpadu pro případ, když majitel nedisponuje vozidlem, kterým by mohl nadměrné odpady přepravit na sběrný dvůr. Když k tomu přidám fakt, že obyvatelé jsou pro tento rok opět osvobozeni i od platby poplatku za likvidaci a svoz klasického komunálního odpadu, tak obrázek, který se mi naskytl v Brněnské ulici, opravdu nechápu. Myslím, že tohle je skutečně bez jakéhokoliv komentáře. Rozhodla jsem se proto, že na místě tradičního sloupku bude uveřejněna tato fotografie, dokládající naprostou bezohlednost některých lidí vůči svému okolí, svým spoluobčanům a v neposlední řadě i městské kase. Bohužel podobný nepořádek není v těchto místech ojedinělý ani výjimečný. Mění se jenom typ vybavení a míra jeho opotřebovanosti. Tentokrát se nejspíš modernizoval pokoj a dělal pořádek v kuchyni. Do nadcházejícího podzimu Vám přeji hodně slunečných dnů. Nás nyní v první řadě čeká příprava rozpočtu na rok 2012, která na jednotlivých odborech MěÚ už začala. Hana Moudrá

2 č. 16 z radnice Veřejně prospěšné práce Ke konci září vyprší dvaceti zaměstnancům, vykonávajícím pro město Česká Lípa veřejně prospěšné práce, pracovní poměr uzavřený na základě smlouvy mezi městem a úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. Všichni tito zaměstnanci pomáhali městu několik měsíců s ručním úklidem veřejných prostranství a údržbou zeleně a vydatně se tak podíleli na udržení pořádku jak v centru města, tak v sídlištních lokalitách nebo v areálu hřbitova. V současné době proto město vyjednává s úřadem práce o možnosti zaměstnat v rámci osvědčeného projektu veřejně prospěšných prací nové zaměstnance, které úřad práce v rámci podpory zaměstnanosti vytipuje ze své evidence a na jejichž mzdové náklady poskytne dotaci. Kromě zmíněných dvaceti zaměstnanců, jimž pracovní smlouvy v dohledné době skončí, zaměstnává město dále na veřejně prospěšné práce dalších čtrnáct. V osmi případech máme smlouvu uzavřenu do konce roku a v šesti do konce ledna roku příštího, upřesňuje vedoucí odboru kancelář tajemníka, Olga Janatová. Pokud se město s úřadem práce dohodne na uzavření dalšího smluvního vztahu, budou noví zaměstnanci představovat důležitou posilu i pro zimní úklid, na kterém se jejich předchůdci již podíleli na začátku letošního roku, kdy čistili chodníky od zmrazků, odklízeli sníh u zastávek atp. (ema) Betonové květináče opět rozkvetly Do obnovy mobilní zeleně se před několika dny pustilo město Česká Lípa. Veřejnou zakázku ze čtyř předložených nabídek vyhrála firma Jiřina Svobodová Zahrada hobby centrum Česká Lípa, která ji provede za 63 tisíc korun. Do konce září by tak ve všech 44 velkých květináčích, které jsou rozmístěny v ulicích města, (např. v ulici Jindřicha z Lipé, Masná, Škroupovo náměstí, U Synagogy, Děčínská) měla být vyměněna zemina a vysázeny nové rostliny. Vzhledem k napjatému rozpočtu města jsme řešili, která místa v zeleni ještě v letošním roce budeme moci zkrášlit. Na základě častých podnětů ze strany veřejnosti jsme se proto rozhodli pro obměnu nehezké zeleně v mobilních květináčích, které budou nově osázeny jehličnany v kombinaci s na podzim kvetoucími rostlinami, jako jsou například macešky, chryzantémy, astry či vřes, upřesňuje referentka technické správy města Ivana Bínová. (ema) Příští vydání MN je 7. října Uzávěrka tohoto čísla je 27. září Pronájem sportovišť spravovaných PO Sport Rada města Česká Lípa novelizovala Směrnici o krátkodobém pronajímání objektů a pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa, spravovaných příspěvkovou organizací Sport Česká Lípa. Vesměs se tak jedná o podmínky krátkodobých pronájmů na sportovištích. Na rozdíl od dlouhodobějších pronájmů, které mohou být sjednávány pouze se souhlasem města, uzavírání pronájmů na dobu určitou nepřesahující 30 dnů je plně v kompetenci statutárního zástupce příspěvkové organizace, tj. v daném případě ředitelky Ivety Žižkové. Po vzoru jiných organizací zřizovaných městem byla i v případě PO Sport zpracována pro uzavírání takových krátkodobých jednorázových smluv vnitřní směrnice vymezující jak ekonomický, tak právní rámec. Směrnice určuje výši nájemného ve třech kategoriích (1. nekomerční cena pro činnost a realizaci sportovních a kulturních akcí města Česká Lípa, 2. cena pro subjekty zřizované městem a sportovních a neziskových organizací z České Lípy, 3. komerční cena pro činnost a akce ostatních nájemců) a vychází ze zákonného předpisu, který stanoví, že pronájem nesmí být ztrátový, neboť se jedná o doplňkovou činnost PO. Rada města tak odsouhlasila aktualizované znění této směrnice zahrnující mimo jiné i nově vypočtené hodnoty provozních nákladů (vychází se z loňské skutečnosti) jednotlivých nebytových prostor a dalšího majetku. Stejně jako v předchozích verzích směrnice je výše nájemného stanovena a odstupňována podle toho, o jaký konkrétní prostor či majetek se jedná a jaký subjekt si jej pronajímá. Do směrnice byla také zařazena zcela nová položka a to v podobě ceníku pro krátkodobý pronájem nové víceúčelové haly, který bude používán dnem zahájení její činnosti. V tomto případě se jedná pouze o hrubý odhad předpokládaných nákladů spojených s budoucím provozem objektu, který bude v případě potřeby aktualizován po obdržení prvních vyúčtování energií a po propočítání dalších nákladů. (red) Podpora handicapovaných živočichů Už od roku 2004 město Česká Lípa pravidelně přispívá na provoz Záchranné stanice handicapovaných živočichů FALCO, kterou v Dolním Týnci provozuje litoměřická organizace Českého svazu ochránců přírody. Pro letošek Rada města Česká Lípa odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku z fondu Rady města Česká Lípa ve výši ,- Kč. Záchranná stanice zajišťuje péči o handicapované živočichy a osiřelá Rekonstrukce Jiráskova divadla Rada města Česká Lípa odsouhlasila v červnu zadávací podmínky otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace související s plánovanou rekonstrukcí Jiráskova divadla. (O přidělení zakázky rozhodnou zastupitelé na zářijovém zasedání, které se koná až po uzávěrce tohoto vydání MN.) Město už má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení a investice se mláďata volně žijících druhů. Provádí jak jejich svoz, ošetření a rehabilitaci, tak i následné zpětné vypouštění. Dále se věnuje rovněž monitoringu vypuštěných živočichů a mláďat a péči o trvale handicapované živočichy. Část její činnosti je rovněž zaměřena na ekologickou výchovu. V roce 2010 přijala stanice celkem 630 živočichů z celého spádového území stanice, kam přiřazuje i Českou Lípu, odkud bylo do stanice převzato celkem 76 živočichů. nachází ve fázi stavebního řízení. Jelikož se ale jedná o značně organizačně a technologicky náročnou stavbu, nebylo by možné zadat stavbu pouze na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení. Pro vlastní zadání takto složité stavby je nutná mnohem podrobnější dokumentace. Dalším stupněm projektové dokumentace, kterou město potřebuje k tomu, aby mohlo přistoupit k výběru dodavatele pokračování na str. 7 2

3 Žáci Základní školy dr. Tyrše budou mít nové šatny investice č. 16 Speciální třídy v novém objektu O prázdninách město Česká Lípa dokončilo rekonstrukci a dostavbu jednoho z bezbariérových pavilonů Pod Holým vrchem, kde základní škola se sídlem v Moskevské ulici provozuje speciální třídy, které navštěvují zdravotně handicapované děti. Slavnostní otevření přebudovaného pavilonu, které škola připravila na 1. září, se odehrálo za přítomnosti zdejších školáků a jejich rodičů a zástupců města, místostarosty Jiřího Kočandrle, místostarosty Tomáše Vlčka a radní Evy Stehlíkové. Mezi pozvanými hosty byla i náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová. Rozsáhlá rekonstrukce, jejíž součástí byla také přístavba pavilonu, kterou se původně zastavěná plocha zvětšila o 100%, probíhala od podzimu loňského roku a v letošním roce zde byla provedena také sanace stropu a zateplení stávající střešní konstrukce. Celkové náklady včetně dodávky základního vybavení interiéru se tak vyšplhaly na cca 8,6 mil. Kč, vypočítává konečné náklady města místostarosta Jiří Kočandrle. V přebudovaném prostoru tak vznikly tři speciálně vybavené učebny, herna, spací a rehabilitační prostor, šatna, sociální zařízení upravené pro imobilní žáky a kancelář pro pedagogy. Jak během prohlídky zdůraznila ředitelka školy Jindřiška Pomikálková, bezbariérové a speciálně upravené jsou v podstatě všechny prostory včetně venkovní terasy, neboť je budou využívat v převážné míře děti upoutané na invalidní vozík. Konkrétně se jedná o padesát žáků speciálních tříd základní školy a pět dětí přípravného ročníku, kterým slouží i sousední bezbariérový pavilon. Ten město pro potřeby zdravotně handicapovaných školáků zrekonstruovalo již před několika lety. (ema) Nové dopravní řešení svárovské křižovatky Zajistit větší bezpečnost chodcům bude cílem stavebních úprav na křižovatce ulic Partyzánská a Česká. Vyplývá to z jednání rady města, která se na svém zářijovém zasedání zabývala přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dopravní řešení křižovatky ulic Partyzánská - Česká. Rada rozhodla, že dodavatelem bude firma SaM silnice a mosty a. s., která městu předložila nejvýhodnější nabídku. Požadované úpravy provede během října za cenu ve výši ,40 Kč včetně DPH. Realizací této zakázky město vyslyšelo obyvatele Svárova, kteří požádali o vyřešení bezpečnosti chodců, především školáků, právě na této křižovatce nacházející se v blízkosti základní školy. Křižovatka je na východní straně opravdu nebezpečná, neboť v jednom místě se bez jakéhokoliv stavebního oddělení střetává provoz vozidel z České ulice, účelové komunikace Českých drah a parkoviště obchodu s přecházejícími chodci. Přičemž vzdálenost pro překonání vozovky chodcem je zde minimálně 15 m, popisuje současný stav investiční technik Martin Ezr. To, že se v bezprostřední blízkosti nachází základní škola a mezi přecházejícími jsou tudíž hlavně děti, byl další důvod, proč se město rozhodlo pro novou úpravu spočívající v prodloužení chodníků v ulici Partyzánské, kterým se zkrátí vzdálenost pro přechod vozovky chodci v České ul. a zároveň dojde k úpravě výjezdu z parkoviště u prodejny potravin. (ema) 3

4 č. 16 rozhovor Horníky a vrtaře škola vyměnila za kuchaře, číšníky, pekaře, cukráře a strojaře Bývalé uranové učiliště vybudované v České Lípě v 80. letech minulého století má celou řadu specifik. První je, že součástí rozlehlého areálu, kde škola sídlí, je také hotelový komplex. Jaké to je být ředitelem jedné z největších škol v českolipském regionu a možná i v celém Libereckém kraji, a zároveň hoteliérem, který se musí starat o to, aby podnik prosperoval? Jaké jsou provozní náklady školy, která provozuje i hotel? Rád bych věřil, že nejen podle počtu žáků patříme mezi největší střední školy v Libereckém kraji. Naším specifikem je široká nabídka dvaceti učebních a studijních oborů a poměrně dobrá prostupnost mezi dvouletými, tříletými a čtyřletými obory. V poslední době jsme zaznamenali i velký zájem o nástavbové studium dálkovou formou. Abychom ufinancovali náklady na provoz školy (ročně kolem 25 milionů korun), musíme mimo příspěvku od zřizovatele využít i zdroje z vlastní hospodářské činnosti. Proto provozujeme ubytovací a cateringové služby. Největším dílem do rozpočtu však přispívá produktivní činnost našich žáků. Ptáte se, jaké to je, řídit školu s 1500 žáky a s 200 zaměstnanci. Mám nutkání neformálně odpovědět: Není to žádná sranda. Nedovedu si představit vedení školy našeho typu bez spolupráce s vynikajícím týmem spolupracovníků, při jasně formulovaných a respektovaných pravidlech hry. Vaše škola prošla v posledních letech velkými proměnami. Byla vybudována jako velkokapacitní učňovské středisko, za jehož vznikem stála v první řadě těžba uranu. Tato kapitola se však záhy uzavřela a v 90. letech se začala měnit i struktura učňovského školství a posléze i demografický vývoj, takže vaše škola byla cirka před 10 lety jednou z prvních a možná jedinou, která už prošla optimalizací. Mohl byste připomenout, co všechno se již tehdy změnilo? Pokusím se stručně rekapitulovat historii optimalizačních (centralizačních) změn naší školy. V roce 1985 byla škola otevřena jako střední odborné učiliště čs. uranového průmyslu s kapacitou 800 žáků převážně hornických (pouze chlapeckých) oborů. Spolu s útlumem těžby uranu se měnila i skladba oborů, horníky a vrtaře jsme vyměnili za trhem práce žádané gastroobory - kuchaře, číšníky, cukráře, pekaře a obory Od roku 2003 stojí v čele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště se sídlem v ulici 28. října PaedDr. Milan Kubát, kterého jsme požádali o rozhovor právě na téma této školy. strojírenské. První vlnou optimalizace jsme prošli v roce 1998 sloučením s integrovanou střední školou v Tovární ulici (ŽOSKA) a SOU strojírenským ve Svojsíkově stezce (Vagónka). Druhá vlna optimalizace sloučení naší školy s oděvním SOU ve Cvikově se uskutečnila v roce Bohužel textilní obory pro naprostý nezájem žáků vypadly z naší nabídky. V roce 2007 jsme se sloučili se SOU na Palackého náměstí. V této, v pořadí už třetí vlně optimalizace, jsme rozšířili nabídku oborů o automechaniky, prodavače a obchodníky. Rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. června 2011 se k slučujeme se SOŠ v Lužické ulici a s odloučeným pracovištěm v Doksech. Nechci popisovat jednotlivé kroky slučování, ale věřte, že je to pro všechny zaměstnance velmi náročné a že se opravdu nenudíme. Říká se, že změna je život, ale také se říká, že čeho je moc, toho je příliš. Jaká je současná struktura oborů, které nabízíte a kolik studentů a učňů vaši školu navštěvuje v tomto školním roce? V současné době nabízíme střední vzdělání s výučním listem v oborech: cukrář, pekař, kuchař, číšník, prodavač, elektrikář, automechanik, zámečník, obráběč kovů, truhlář, čalouník, instalatér, zpracování dřeva, čalounická výroba a práce ve stravování. Maturitní vysvědčení je možno získat úspěšným absolvováním oborů mechanik elektronik, obchodník, hotelnictví a turismus a v nástavbových oborech podnikání, provozní technika a společné stravování. V tomto školním roce se bude u nás učit téměř 1600 žáků. Z toho 500 žáků nastoupí do prvních ročníků. Jaké uplatnění mají vaši absolventi na trhu práce? Narážím na to, že nikoliv učňovským oborům, ale především středoškolským, které rovněž nabízíte, se dost často vyčítá, že jejich absolventi mají s uplatněním problémy. Za základní kritérium efektivity naší výchovně vzdělávací práce považuji, mimo jiné, právě uplatnění absolventů na trhu práce. Díky nadstandardní spolupráci s českolipským pracovištěm úřadu práce máme dobrou zpětnou vazbu o úspěšnosti (neúspěšnosti) našich absolventů na regionálním trhu práce. Těší mne, že o naše absolventy mají zaměstnavatelé zájem a že počet absolventů zapsaných na úřadu práce je menší, než je celostátní průměr. Domnívám se, že je to i výsledek naší spolupráce při zřizování pracovišť praxe u místních firem. Žáci poznají reálná pracoviště a potencionální zaměstnavatelé si mohou vytipovat nové zaměstnance, aniž by kupovali zajíce v pytli. Zmínila jsem první vlnu optimalizace, kterou máte za sebou. Ale Liberecký kraj, který je zřizovatelem většiny učilišť a středních škol v našem kraji, připravuje kvůli úbytku studentů další vlnu optimalizace. Hodně se o ní diskutovalo a tato diskuse bude určitě pokračovat. Zajímalo by mne proto, jak oborové změny, slučování škol či rušení tříd vnímáte z pohledu ředitele a zda se i tato druhá optimalizační vlna, která je již odsouhlasena, dotkne vaší školy? Chápu ekonomické důvody centralizace (optimalizace) středních škol do větších celků a snahu o zefektivnění vložených prostředků. Úbytek téměř 30% dětí je neoddiskutovatelný. Ten malý statistický hrbolek baby boomu v roce 2006 na pádu demografické křivky nic nemění. Ale existuje i druhý pohled. Minulý týden jsem se potkal s bývalým kolegou, který vysvětloval, jak by mu snížený počet dětí ve třídách pomohl konečně učit individuálně s důrazem na respektování konkrétních vzdělávacích potřeb dětí. Což je při narvané třídě s 34 žáky bohapustá teorie. To jsou dva pohledy na vzdělávání ekonomický a pedagogický. Myslím, že pravda je někde uprostřed. Domnívám se však, že by ekonomika neměla převálcovat pedagogiku. Jak se díváte na budoucnost českého školství, jehož žáci podle odborníků v poslední době ztrácí konkurenceschopnost, neboť v mezinárodních srovnávacích testech už nedosahují tak vynikajících výsledků. Pozorujete tento vědomostní posun i u svých žáků? Co je třeba udělat, aby se tahle nelichotivá statistika obrátila k lepšímu? To, že se snižuje vzdělanostní úroveň v celém školském systému, zaregistrovali učitelé všech stupňů škol již dávno před tím, než to potvrdily mezinárodní průzkumy PISA a TIMS. Pokud bychom chtěli vyjádřit tento rozdíl pomocí klasifikační stupnice - odhad pedagogů je, že od roku 2000 se snížila úroveň hodnocení vědomostí, znalostí a dovedností až o dva stupně. Důležitější než jen konstatovat stav věcí je analýza příčin a důvodů tohoto propadu úrovně vzdělání. Domnívám se, že hlavní příčinou je stav naší společnosti - preference příslušných hodnotových měřítek a v důsledku toho i selhávání základní funkce rodiny. S tím přímo souvisí i absence základních mravních i žádoucích volních vlastností či návyků dětí. Myslím si, že většina učitelů umí učit. Nejsou však připraveni na situaci, kdy na střední škole (po splnění povinné školní docházky) mají vzdělávat a vychovávat některé děti, které se prostě programově učit nechtějí. Musí je vlastně učit proti jejich vůli a často za nezájmu rodičů. Možná by rodiče měli více zodpovídat za výsledky (důsledky) své výchovy a nést za ni i větší právní odpovědnost. Jakého úspěchu ze strany vašich studentů si nejvíce ceníte? Kdo vám v uplynulém školním roce udělal největší radost? (soutěže, olympiády atp.) Děkuji za tuto otázku. Radost, nejenom mně, udělali dálkaři svými velmi dobrými výsledky při maturitní zkoušce. Vynikajícím způsobem reprezentovala školu parta atletů a fotbalistů kolem zapálené tělocvikářky Evy Adamové. Nesmím zapomenout na výborné výsledky instalatérů, zámečníků, automechaniků, kuchařů a cukrářů v krajských i celostátních soutěžích odborných učňovských dovedností. Pokud mohu využít této příležitosti, tak bych rád poděkoval všem kolegům a spolupracovníkům za jejich velmi náročnou a stále nedoceňovanou práci a popřál jim hodně zdraví a pevných nervů do nového školního. Děkuji za rozhovor. (ema) 4

5 pravidelné rubriky č. 16 Nemocnice informuje Nový člen dozorčí rady NsP Krajský radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa rezignoval na funkci člena a předsedy Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., v souvislosti s jeho novým působením v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Na uvolněné místo byl zvolen MUDr. Pavel Novák, krajský radní pro zdravotnictví. Novým předsedou Dozorčí rady se stal dosavadní místopředseda rady a krajský radní pro sociální věci Pavel Petráček. V obměněné dozorčí radě českolipské nemocnice MUDr. Novák zastává funkci místopředsedy. Anonymní vyšetření na HIV Projevy nákazy virem HIV a onemocnění AIDS lze snadno zaměnit za řadu jiných běžných chorob. Základem diagnostiky proto je vyšetření přítomnosti krevních protilátek proti viru HIV. Obvykle k němu slouží odběr žilní krve v nepatrném množství. Pro klienta je vyšetření protilátek na HIV zcela běžným a nekomplikovaným zákrokem. Jedná se o odběr krve, který se provádí zcela identicky jako každý jiný odběr krve k laboratornímu vyšetření, sdělil primář oddělení klinické mikrobiologie v NsP Česká Lípa MUDr.Vladimír Fibiger. Jak dodal, vyšetření na HIV provádí již více než patnáct let a výsledek tohoto vyšetření je velmi důležitý pro další léčebný a diagnostický postup. Na jeho základě může lékař vyloučit u pacienta jednu z možných příčin jeho zdravotních obtíží, infekci virem HIV, nebo v případě pozitivního nálezu, nemocného doporučit do péče příslušných specialistů. Pozitivní výsledek HIV testu ještě neprokazuje onemocnění AIDS, ale pouze přítomnost viru v organismu. Diagnózu AIDS může stanovit jen lékař na základě klinického vyšetření HIV pozitivního člověka. Českolipská nemocnice při provádění tohoto vyšetření přísně dbá na zachování mlčenlivosti zdravotníků. Údaje týkající se vyšetřované osoby jsou považovány Pětadvacetiletou ženu, která odpovídala popisu hledané osoby, nad ránem kontrolovala hlídka městské policie v České Lípě. Když žena zjistila, že je na ni vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, dala se na útěk přímo po silnici první třídy, kde kličkovala mezi projíždějícími vozidly. Po zadržení a přiložení služebních pout byla předána Policii ČR. Muže (52 let) v podnapilém stavu ležícího na chodníku si v ulici Dubická v České Lípě povšimla projíždějící hlídka městské policie. Po zjištění stavu věci, kde bylo podezření na možnost Městská policie za důvěrné, tedy nemohou být poskytnuty žádné nepovolané osobě, ujistil primář Fibiger. Testy na HIV dříve zajišťovaly pracoviště hygienické služby respektive zdravotní ústavy. V současnosti testování na HIV nehradí zdravotní pojišťovny. Mezi nejčastější důvody, které člověka vedou k provedení testu na HIV protilátky patří trvale, nebo nahodile rizikové chování. Provedení testu je nejvhodnější za dva až tři měsíce po rizikovém chování. Po tuto dobu je potřeba se chovat maximálně bezpečně tzn. sexuální styk pouze s kondomem nebo abstinence. Podle odborníků je návštěva specializovaného nemocničního pracoviště, oddělení klinické mikrobiologie, postup mnohem efektivnější a spolehlivější než například nákup rychlotestu v lékárně. Projevy viru lze totiž v těle zaznamenat nejdříve až po šesti týdnech od rizikového okamžiku. Takový test pak může lidem způsobit více zla než užitku, například falešný pocit, že je člověk zdravý,nebo naopak. Na špatný výsledek při rychlotestování v soukromí zůstává člověk sám, bez možnosti pomoci odborníka. Z našich zjištění je zřejmé, že samovyšetřovací rychlotest na HIV zákazníky prakticky neoslovil, řekl farmaceut Mgr. Tomáš Lenikus. sebevraždy z důvodu vážného psychického stavu uvedeného muže kvůli osobním problémům, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba. Vzhledem k tomu, že ošetřující lékař vyhodnotil stav jako neohrožující život, byl muž propuštěn a jeho případ předán do správního řízení. Kontrolu rybářského práva na rybníku v Dubici provedli v noční době strážníci MP Česká Lípa. Z porušení příslušných předpisů na úseku rybolovu se zde zodpovídali dva dvacetiletí muži z Chotyně a Hrádku nad Nisou. Případ bude řešen ve správním řízení. Do bývalého obchodního centra na sídlišti Špičák, kde se nachází pošta a další obchody, chodím zhruba dvakrát do měsíce. Jsem ráda, že tam nemusím zajít častěji, protože tamní prostředí na mě nepůsobí zrovna vábně. Procházet přes skupinky náctiletých, co postávají, či posedávají před večerkou, nebo v různých zákoutích na patře komplexu, mi není zrovna příjemné. Ostatní lidi, zdá se, přítomnost poflakující se mládeže v tomto areálu neobtěžuje, protože jsem nezaznamenala, že by někdo tuto situaci v místních médiích zmínil, či dokonce řešil. Lidem zřejmě nevadí, že na zemi je napliváno, v zákoutích vykonána nejedna ze základních lidských potřeb, místy se line nepříjemný zápach moči a kouře z cigaret, případně z marihuany. O narážkách a pokřikování na kolemjdoucí, ani nemluvě. Divím se, že tak dlouhou dobu nedal nikdo z nájemců obchodů podnět majiteli komplexu, aby s tímto shlukováním mládeže něco udělal. Na tržby má přece vliv i (ne)upravené okolí obchodu, nebo ne? Ale pozor! Nedávno jsem zaregistrovala změnu - na parapetu před Jednání zastupitelstva konané 22. června obsahovalo dle pozvánky 26 bodů, které naplnily 54 řádků. Byl to tedy program,jako řemen a některé body byly tématy do pranice. Chci se zastavit u dvou záležitostí, protože systém umožňující koalici protlačit svými hlasy kdeco, je dlouhodobě cestou do pekel. Záležitost první, takto bod 06 - odpis nedobytných pohledávek. Jednalo se o pohledávky na nájemném a službách v obecních bytech za zemřelými nájemníky. Celkem 22 položek, nejnižší za 180 Kč a nejvyšší za Kč, součet 765 tis. Kč. Hlasování o odpisu všech 22 pohledávek najednou (en bloc) je pro mne zcela nepřijatelný postup. Položky v řádu desítek tisíc Kč, jedna dokonce v řádu stovek tisíc, představují riziko zanedbání ze strany realitních kanceláří, která nelze do nekonečna tolerovat. Mně osobně vadí, že v Napsali jste nám Mříže problém nevyřeší vietnamskou večerkou jsou namísto sedících náctiletých přidělané větrníky, místy i ostnatý drát, mříže za bankomatem jsou v 19 hodin již zamčené, stejně jako mříže vedoucí z přízemí. Jiný boční vchod je též zavřený (nahoře je dokonce vytvořena barikáda z toho co dům dal - od zbytků nábytkových stěn přes dřevotřísková prkna po nepotřebné dveře apod. - zkrátka pěst na oko ). Areál na mě působí jako vězení z nějakého hororu. A co vlastně těmito řádky sleduji? Chci, aby si lidé uvědomili, co nejspíš vyroste z mladistvých (kteří tráví svůj volný čas venku posedáváním na lavičkách, pitím alkoholu, kouřením cigaret a hulením trávy), pokud nenajdou nějakou smysluplnější činnost? Mříže možná zabrání shlukování mládeže na tomto místě, ale takto se problém nevyřeší. Opodál je dětské hřiště, u něho lavičky a na nich se dá přece sedět lépe než na parapetu před obchodem. Najde se někdo, kdo na sídlišti Špičák zřídí například nízkoprahové zařízení pro tuto mládež, aby měla co na práci ve volném čase, nebo nakonec budeme vše kolem sebe chránit mřížemi? T. S. Dvě připomínky k 9. jednání zastupitelstva města materiálu nebyla patrná důslednost a zejména včasnost opatření tak, aby dluhy nenarůstaly do nesku-tečných rozměrů. Bohužel většina zastu-pitelů přijala princip jednorázového odpisu. Záležitost druhá, takto bod 14. D, prodej části pozemku p. č. 341/1 v k. ú. Žizníkov. Byla prodána část pozemku, která mohla sloužit k dobudování komunikace - ulice v části domovní a chatové zástavby. V této záležitosti došlo k pochybení již v minulosti a jsme tomu dali korunu. Problém tkví v tom, že obecný zájem (dobudování komunikace) byl podřízen zájmu jednotlivce, který znamená budování úplně nové a tím i podstatně nákladnější komunikace. Pouze lze konstatovat, že zvítězily ostré lokty. A zastupitelé? Uniká jim, že za každou podobnou chybu zaplatíme z peněz obce. Někdy dřív, někdy později. J. ŠTRUMFA, zastupitel za ČSSD Více informací o městě Česká Lípa na: 5

6 č. 16 historie Válečná Česká Lípa stopami odboje Vracíme se do roku 1943, kdy z moskevského rozhlasu byly vysílány dokonce domovské adresy německých vojáků, kteří padli u Stalingradu do zajetí. Roland Münzberger a patrně i Čech, strojvůdce Oldřich Hofman, zaznamenávali adresy těch, kteří pocházeli ze zdejšího kraje a spolu se sdělením je dávali do obálek a zasílali rodinám a příbuzným. Byli vedeni bezpochyby ušlechtilým úmyslem, avšak netušili jednu podstatnou věc. Sověti naprosto nepředvídali, že u Stalingradu jim padne do rukou přes devadesát tisíc vojáků, převážně vyčerpaných, mnohdy na konci sil. Sovětské prostředky nedostačovaly k tomu, aby tyto lidi vůbec udrželi naživu. Nehledě na to, že je poměrně rychle zařazovali na otrocké práce. V prvním okamžiku bylo ale obrovským propagačním tahem zaznamenat výroky utrpením zlomených vojáků a poskytovat o nich zprávy. Zachycovat je doma nebylo jednoduché, vysílání bylo rušeno a zákaz poslechu cizích stanic byl všeobecný a každého na to upozorňovala cedulka pověšená na knoflíku přijímače. Vilém Dutý (*1915), autolakýrník z České Lípy, pracoval za války v autodílně Kühnel u nádraží, která místo předválečného servisu osobních automobilů Praga, přešla na opravy náklaďáků pro německou Autodílna firmy Kühnel armádu. Poškozená vozidla byla přivážena na plošinových nákladních vagonech a přetahována z nádraží do dílny. K této práci bylo patrně již v roce 1943 přikázáno 12 Francouzů, kteří dostávali od dříve zmíněných odbojářů informace o stavu na frontě, avšak sami odboj překvapovali tím, že měli vědomosti čerstvější a ještě přesnější. K vozům skládaných z vagonů nepřicházely přesné průvodní dokumenty o stavu a množství jednotlivých součástek a tak se běžně stávalo, že Francouzi některé součástky včas odmontovali či poškozovali, nebo přímo zničili. Oprava vozidel se tak stávala svízelnější a mnohdy i nemožná. Francouzští zajatci byli zcela zřejmě hlavními spojenci německého odboje. Jejich postavení bylo relativně výhodné, protože nebyli tak ostře střeženi a pracovně byli zařazováni mezi německé civilní dělníky. V případě zajatců ruských byla situace mnohem horší. Byli nasazováni v celých komandech na těžké práce. Například v železničních dílnách rozebírali trosky vozů a lokomotiv a to bez dostatečného bezpečnostního zajištění a při dlouhé vyčerpávající pracovní době. Při poválečném soudním procesu proti přednostovi dílen ing. Matauschkovi mu bylo právě vytýkáno pracovní přetěžování ruských zajatců a navíc ještě opakující se fyzické trestání a zavírání nebohých lidí do sklepa. Odbojová skupina kolem Münzbergera a Oldřicha Hofmana se snažila dodávat těmto lidem příležitostně alespoň něco jídla a cigarety, což nejspíše bylo možné, když pracovali na okraji dílenského areálu, nebo při přetahování vraků z dráhy po dílenské železniční vlečce. Byla to nenápadná a neviditelná pomoc, ale jednalo se o jednu z nejnebezpečnějších stránek práce odboje, protože pomoc ruským zajatcům se stíhala velmi tvrdě. Ladislav SMEJKAL Z historického kalendáře Americká vojenská badatelská skupina v České Lípě V pátek 9. září přijela do České Lípy skupina badatelů pověřená americkým ministerstvem obrany pátrat po osudech posledních nezjištěných amerických vojáků, kteří za druhé světové války zahynuli na území České republiky. V této době není dosud ještě ověřen osud celkem 13 vojáků. V České Lípě byl v lednu 1945 zřízen zajatecký tábor na jižním zhlaví hlavního nádraží, do něhož bylo zařazeno asi 150 amerických vojáků, kteří padli do zajetí při bitvě v Ardenách. Pracovně byli nasazeni na průběžné opravy železničního svršku na tratích v okolí města. Jejich situaci popsal jeden z nich James Davies v knize Hitlerova dieta. Při uvedení jejího českého vydání v roce 2005 přijel autor do České Lípy a navštívil i místa, kde se nacházel tábor. Zájem současných badatelů se zaměřil na vojáka, který zemřel patrně 10. května v České Lípě a byl zde pohřben. Podle mých poznatků požádala americká strana již v roce 1945 o jeho exhumaci, která byla provedena, avšak ostatky se vrátily zpět s tím, že údajně nejde o amerického 6 Zatrhli jsme pro Vás Pohled na Svárov v době před první světovou válkou vojáka. Kde tedy skutečně skončil a zda je možné odhalit nějaké stopy po něm, to byl hlavní námět zajímavé debaty a putování po České Lípě se zvědavými a angažovanými badateli v čele s plukovníkem Jamesem E. McDonough a historičkou Christine Cohn. 150 let mateřských škol v České Lípě V srpnu 1861 založil Franz Baugartels opatrovnu pro děti předškolního věku, jimž se jejich rodiče nemohli plně věnovat pro svou zaneprázdněnost prací nebo ještě častěji pro svůj zdravotní stav. Tak vlastně vypadal předchůdce první mateřské školy v České Lípě. Nešlo tedy ani o ryze školské či ryze zdravotní zařízení, třebaže se oběma typům trochu podobalo. V roce 1850 se do České Lípy dostala epidemie cholery. Zemřela řada rodičů a zůstaly siroty. Město muselo řešit otázku sirotčince jako jednu z naléhavých záležitostí. Druhé zdravotní riziko se táhlo po celé 19. století a řadu desetiletí ve století následujícím. Tuberkulóza rodičů, jíž byly děti ohroženy, byla příčinou rostoucí chudoby. Děti v tomto případě přebíral zaopatřovací ústav, který působil později již pod hlavičkou zemského zdravotního spolku. Zařízení bylo umístěno na Svárově. Ladislav SMEJKAL Klub českých turistů Poznáváme Český ráj 6 Sraz pro společnou jízdenku Libnet je v 6,30. Odjezd z ČD Česká Lípa v 6,50 Bakov 7,42 / 8,49 Malá Skála 9,28 (zakoupit zpáteční). Trasa: ČD Malá Skála až do ČD Dolánky. Návrat kolem 17 hod. 10 km výpravu vede B. Sedláčková Obhlídka vojenské pevnosti Königstein. Sraz na hl. n. v 7:15 hodin. Jídlo a eura s sebou (vstupné do pevnosti je 6 euro na osobu, k tomu povolení k fotografování 1 euro, k filmování 2 eura). Dále se rozhodneme podle situace a počasí. Výpravu řídí A. Machová ( ) a Z. Svobodová. Zpět vlakem přes Děčín, předpokládaný návrat do Č. Lípy 18:22.

7 sociální služby č. 16 Letní pobyt Holany 2011 V rámci programu sociální prevence na rok 2011 uspořádalo město Česká Lípa prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví v termínu od 6. do 12. srpna 2011 letní pobyt pro 16 dětí. Po příjezdu jsme navštívili Letní pouť v Holanech, kde nás zaujalo především vystoupení šermířů. V neděli na děti čekalo překvapení v podobě cvičených psů ze sdružení Psi pro život (Canisterapie). Děti se naučily, jak se mají chovat a čím vším mohou pejsci pomáhat postiženým. Další den jsme se vydali na zámeček Vřísek nedaleko Holan, kde už na nás čekal pan Zelený z Lesní správy, provedl nás oborou až k zámečku a seznámil nás s historií tohoto zámečku. Farní charita Česká Lípa připravila během letních měsíců pro své klienty z Centra pro děti a mládež spoustu volnočasových aktivit, jejichž hlavním cílem bylo naučit děti z místních vyloučených lokalit samostatnému a vhodnému trávení volného času. Cílem Centra je preventivně působit na děti a mladistvé ve věku od 6 do 26 let, které jsou místem bydliště ohroženy patologickými jevy, více než děti stejného věku v lokalitě jiné. Účastníci letních akcí měli možnost se během prázdnin naučit nové hry, rozvíjet při nich své dovednosti, získat nové kontakty a prožít nevšední zážitky spojené s výlety do přírody. Zaměstnanci Centra trávili s dětmi čas mimo jiné i procházkami podél Ploučnice, koupáním v dubickém a provodínském rybníku, výlety do CHKO Peklo či na zříceninu Ralsko a kopec Klíč, výrobou šperků, výtvarnou Zblízka jsme si pak prohlédli kozu bezoarovou, kterou zde chovají. Úžasný byl pohled na okolí z Máchovy vyhlídky uvnitř obory. Tak jako každoročně i letos nám hasiči z Hasičského záchranného sboru v České Lípě ukázali techniku a zároveň nás seznámili s programem HASÍK preventivně výchovnou činností. Děti tak dostaly informace, jak se mají chovat v případě zjištění požáru, popisu místa události apod. Na středu byl naplánován celodenní výlet do Pekla s opékáním buřtů. Večer přišla na řadu tradiční stezka odvahy, kterou jen ti nejodvážnější zvládli sami.ve čtvrtek se děti mohly svézt na koni bez sedla, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek. OSVaZ Centrum pro děti a mládež Farní charity soutěží o logo Centra, sportovními turnaji, hrami v lese, ba i nocováním ve spřátelených Centrech v Ústí nad Labem a Lovosicích. Veškerá činnost vedla k celkovému zlepšení schopností dětí, jak nakládat se svým volným časem s možností využít poznatků z přírody, kterou jim nabízí nejbližší okolí. Dle slov koordinárky projektu Mgr. Jany Künstnerové je toto nejmarkantnějším úspěchem. Velmi podstatné je, že se nám podařilo otevřít jim obzor k zjištění, že strávit volný čas lze nejen díky drahým hračkám, televizi, PC a vymýšlením nežádoucích aktivit, řekla Künstnerová. Na závěr pak dodala: Podařilo se dlouhodobějším působením naučit účastníky užívat třeba jen tzv. kouzelná slovíčka (prosím a děkuji). U těch mladších účastníků jsme zaregistrovali také změnu náhledu na školu, získání kladného vztahu ke vzdělávání a objevování nových informací. (jk) Nový ceník Sociálních služeb Nový ceník za úhrady pečovatelské služby poskytované Sociálními službami města České Lípy odsouhlasila na svém zářijovém jednání českolipská rada města. Největší novinkou aktualizovaného ceníku, jehož návrh připravila sama příspěvková organizace na základě zkušeností, je zlevnění některých úkonů. Například jde o dovoz obědů, kde si klienti mohou od září vybrat i ze dvou jídel na základě předloženého jídelníčku. Nový ceník, který začne platit od 1. listopadu, je pro uživatele také přehlednější, přičemž výpočet konkrétní úhrady v hodinových sazbách probíhá podle skutečně stráveného času. CENÍK ÚHRAD ZA ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY účinný od 1. listopadu 2011, schválený Radou města Česká Lípa dne Výpočet úhrady probíhá podle skutečně stráveného času. Pečovatelská služba zajistí podporu a pomoc v úkonech základních a fakultativních činností. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1. osobní hygiena 60,- Kč / hod (oblékání, svlékání, koupání, péče o vlasy, nehty, vousy) 2. příprava a podání jídla a pití 60,- Kč / hod 3. zajištění stravy 5,- Kč / úkon (zapůjčení a přemývání jídlonosiče v myčce) 4. dovoz, donáška oběda 10,- Kč / úkon 5. běžný nákup, pochůzka, dohled dle potřeby uživatele 30,- Kč / hod 6. velký nákup 50,- Kč / úkon (přesahující 5 kg, ošacení, vybavení domácnosti, nákup baleného zboží) 7. zajištění chodu domácnosti, vč. sundání a věšení záclon (běžné denní činnosti) 60,- Kč / hod 8. drobné opravy v bytě 60,- Kč / hod (prováděné domovníkem, pouze na adrese Ústecká 2855 a Na Blatech 3211) 9. praní a žehlení prádla 50,- Kč / kg (v prádelnách na adrese Ústecká 2855 a Na Blatech 3211) 10. zajištění úklidové firmy 60,- Kč / hod (velký úklid, sezónní, po malování, mytí oken, praní koberců a sedaček) 11. kontakt se společenským prostředím 60,- Kč / hod (doprovod, konverzace, vyřízení korespondence) FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 1. přeprava (vozidlem organizace na území města: uživatelů pouze s doprovodem pracovníka, uživatelů do Střediska osobní hygieny, velkého nákupu, svoz prádla) 30,- Kč / úkon 2. pedikúra ve Středisku osobní hygieny 120,- Kč / úkon 3. pedikúra v domácnosti uživatele 150,- Kč / úkon 4. zapůjčení kompenzačních pomůcek 20,- Kč / týden (chodítko, mechanický vozík) 5. kopírování materiálů uživatelů černobíle 3,- Kč / A4 (1 list, i oboustranná kopie) 6. telefonické vyřizování záležitostí uživatelů ze služebního telefonu 20,- Kč / úkon 7. telefonické vyřizování záležitostí uživatelů z telefonu uživatele 10,- Kč / úkon 8. služby fyzioterapeuta (rehabilitace, masáže) 60,- Kč / hod. Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností dokončení ze str. 2 stavebních prací, je proto nezbytná také projektová dokumentace pro provádění stavby, která řeší rozpracování stavebních konstrukcí a technologických celků, tak aby bylo možné tyto práce zrealizovat a Rekonstrukce Jiráskova divadla také ocenit. Součástí zakázky na provedení stavby by mělo být i vybavení interiéru, které je v mnohých případech pevně spojeno se stavbou. Pro zadání vybavení interiéru je tak nutné zpracovat i projekt interiéru, který kromě vlastního vybavení řeší i úpravy povrchů konstrukcí a umístění koncových prvků. Všechny tyto technické důvody vedly město k zadání předmětné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace interiéru a dokumentace pro výběr zhotovitele. Předpokládaná hodnota zakázky stanovená na základě Výkonového a honorářového řádu České komory autorizovaných techniků a inženýrů a České komory architektů činí ,- bez DPH. 7

8 č. 16 projekty Projekt zaměřený na spolupráci českých a polských školáků Zastupitelstvo města Česká Lípa podpořilo mezinárodní projekt nazvaný Svět dětí (parlament + media + záliby) Boleslawiec a Česká Lípa, do kterého by se mělo v následujících dvou letech pustit město ve spolupráci se svým polským partnerem za předpokladu, že se na jeho realizaci podaří získat dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika V případě poskytnutí dotace pak zastupitelstvo souhlasilo s vyčleněním částky ve výši ,- Kč, tj ,- EUR při kurzu 24 Kč/EUR, z rozpočtu města Česká Lípa v letech 2012 a 2013 za účelem předfinancování projektu. V rámci dlouhodobé partnerské spolupráce našeho města s polským Boleslawiecem se obě strany shodly, že by bylo zajímavé připravit další projekt podporující přeshraniční spolupráci českých a polských škol v oblasti kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit a na tyto společné aktivity požádat o finanční podporu z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , odkud jsme získali podporu i na naše předchozí společné projekty zaměřené například na spolupráci mezi základními uměleckými školami, připomíná projektový manažer Jiří Samšiňák. Vznikl tak nový projekt, který se opět skládá z aktivit na české i polské straně, které by se měly uskutečnit v následujících dvou letech, kdy by na předchozí úspěšnou spolupráci měli za českou stranu navázat žáci a učitelé Základní školy na Špičáku a za polskou stranu Miejski Zespól Szkól nr 1 a Gimnazjum Samorzadowe nr 2 v Boleslawieci. Jednotlivé aktivity se budou nejprve realizovat samostatně na české i polské straně a následně budou představeny partnerům při návštěvě jejich města. V dalším roce pak dojde na společná vystoupení a výstavy, kterým budou předcházet vícedenní soustředění skupin dětí zapojených do projektu. Tato setkání se budou konat střídavě v České Lípě a v Boleslawieci a celkem by jich mělo proběhnout 16. Věcný, obsahový i finanční rámec projektu s názvem Svět dětí (parlament + média + záliby) - Boleslawiec a Česká Lípa připravilo město Česká Lípa ve spolupráci s Euroregionem Nisa a za aktivní účasti zástupců města Boleslawiec a zapojených škol. Do projektu byly zahrnuty čtyři hlavní aktivity: 1) FILM V průběhu roku budou žáci škol natáčet film na téma Naše škola, naše město našima očima a během pobytu u partnera natočí také film na téma Vaše škola, vaše město našima očima. Kromě toho budou fotografovat a filmovat ostatní aktivity tohoto projektu a o jeho průběhu budou informovat na webových stránkách školy. Výstupem bude DVD na dané téma a také DVD o dalších aktivitách projektu. 2) KERAMIKA Žáci budou na školách vyrábět keramiku na vybraná témata (čtyři roční období; rasová tolerance; nástrahy dnešní doby drogová prevence a ekologie, město budoucnosti). Z těchto výtvorů pak bude uspořádána výstava v obou partnerských městech. 3) PARLAMENT Čeští i polští žáci se seznámí s fungováním samosprávy školní, městské a krajské. Informace o fungování samospráv v partnerských zemích budou získávat a vyměňovat si také prostřednictvím internetu. Získané znalosti výtvarně vyjádří v koláži a v multimediální prezentaci o historii parlamentarismu ve své zemi. Výsledkem bude i společně vytvořený stolní kalendář ve vícejazyčné verzi s obrázky dokumentující život obou partnerských měst s důrazem na samosprávu. 4) TANEC, MUZIKA, PÍSEŇ V rámci této aktivity na české straně připraví svá vystoupení mažoretky, skupina country tanců i hudebníci s flétnami. Vystoupení se uskuteční na městských slavnostech v Boleslawieci a v České Lípě, první rok budou vystupovat mladí umělci samostatně, druhý rok společně a vytvoří česko-polské taneční skupiny. Vedoucím partnerem projektu je město Česká Lípa, které zodpovídá za celkovou koordinaci projektu, jehož celkový rozpočet je vyčíslen na cca 200 tisíc EUR (z toho aktivity realizované v České Lípě činí EUR). Uvedené výdaje jsou výdaji uznatelnými a tvoří základ pro výpočet dotace, která se pohybuje až do výše 90 %. (ema) Sdružení Českolipsko, jehož členem je i město Česká Lípa, se v minulých měsících stalo hlavním partnerem pilotního projektu v Euroregionu Nisa s názvem Přeshraniční aktivní region Euroregion Neissa Nisa Nysa. Cílem projektu je společně rozvíjet preshraniční region, navázat spolupráci subjektů působících v cestovním ruchu, zlepšit kvalitu nabídek a služeb na Českolipsku a cílenou propagací region zviditelnit. V Libereckém kraji nejmladší turistický region Českolipsko má pro rozvoj cestovního ruchu značný potenciál a v projektu bude čerpat ze zkušeností silného partnera, německé společnosti ENO mbh. Výsledkem projektu má být fungující přeshraniční 8 Podpora přeshraniční spolupráce sobota MUDr. Přemysl Prstek, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel neděle MUDr. Ladislav Záruba, Jižní 1903, Česká Lípa, tel středa region od Máchova jezera až po oblast Bad Muskau na německé straně. Bude zmapován potenciál cestovního ruchu za účelem vytvoření ucelené nabídky pro turisty a návštěvníky regionu (např. cykloturistika, turistika, nabídka pro rodiny s dětmi). Výstupem projektu bude společná prezentace formou tiskových materiálů a internetových portálů. V rámci projektu se uskuteční několik vzdělávacích cest, konferencí a prezentací na regionálních výstavách. Projekt uspěl v Operačním programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stomatologická pohotovost MUDr. Dita Lacinová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MDDr. Eva Jiřinská, Havlíčkova 443, Česká Lípa I v České Lípě mohla veřejnost uctít památku tří českých hokejových mistrů, Josefa Vašíčka, Karla Rachůnka a Jana Marka, kteří tragicky zahynuli při leteckém neštěstí ruského hokejového týmu Lokomotiv Jaroslavl. S prosbou věnovat tichou vzpomínku našim hokejistům i všem ostatním obětem z paluby letadla Jak 42, se na mne obrátili českolipští hokejoví fanoušci, kteří se mezi sebou zkontaktovali prostřednictvím sociální sítě. Přání plně respektuji, a proto jsme se dohodli, že tímto pietním místem se v České Lípě stane morový sloup na náměstí T.G.M., vysvětlila starostka, Hana Moudrá. Foto: Eva Markgrafová tel sobota MUDr. Zdeňka Melmuková, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Jiří Voříšek, Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí tel

9 fotoreportáž č. 16 Dny Evropského kulturního dědictví Česká Lípa

10 č. 16 z města Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji je název grantového projektu spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR, do jehož realizace se letos na jaře pustila českolipská společnost Everesta. Jeho hlavním cílem je vytvořit nové vzdělávací programy, které pomohou cílové skupině zvýšit kvalifikaci, případně lépe a efektivněji vykonávat svou práci a tyto programy jsou pak pro zájemce poskytovány zdarma. V prvním kroku realizace projektu společnost Everesta pro účastníky připravovaných programů, vytvořila e- learningový portál, což pomohlo zvýšit atraktivitu pro účastníky kurzů a nabídnout jim tak službu na vysoké technické úrovni. Účastníci kurzů mají možnost procházet probranou látku a vyplňovat cvičení dle svých časových možností a přístupu k internetu prakticky odkudkoliv. Pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů (např. kvůli nemoci) zúčastnit prezenčně některého modulu, umožňuje e-learning plnohodnotné nastudování dané látky a její ověření. V současné době dochází k pilotnímu ověřování vzdělávacích programů. Úspěšně proběhlo pilotní ověřování druhé klíčové aktivity, která obsahovala 10 Grantový projekt zaměřený na IT kurzy Writer, Calc, Impress, Firefox a Thunderbird. Všechny jednodenní kurzy proběhly ve dvou úrovních, základy a pokročilí. Realizace se uskutečnila ve třech městech Libereckého kraje: Česká Lípa, Liberec a Semily. Nyní společnost Everesta s.r.o., připravuje pilotní ověřování třetí klíčové aktivity, s názvem Linux (Ubuntu). Tato aktivita je zaměřena na tzv. opensource operační systém Linux, který je nejčastější alternativou nejznámějšího operačního systému Windows od firmy Microsoft. Kurz je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro práci s tímto operačním systémem: - Nastavení pracovního prostředí Linuxu - Práce se složkami a soubory - Práce se základními programy - Práce s podporou v případě potíží Program o celkové délce jednoho dne, pro Vás bude připraven ve dvou variantách- základy a pokročilí. Pilotní ověřování bude probíhat v České Lípě, Liberci a Semilech. Od listopadu také připravuje pilotní ověřování kurzu s názvem: GIMP základy práce. Gimp je grafický program, který je nejčastější alternativou k nejznámějšímu Photoshopu od firmy Adobe. Bližší informace o projektu naleznete na: (lm) Hodiny pro veřejnost Termíny Hodin pro veřejnost, kdy mohou občané České Lípy navštívit představitele města bez předchozího objednání, jsou: , , , , , , , , vždy od 16 do 18 hodin. K dispozici bude paní starostka Hana Moudrá i místostarostové Jiří Kočandrle a Tomáš Vlček. Zeptali jsme se za vás: Oprava mostu v Žizníkově Už více než rok trvává kvůli špatnému technickému stavu dopravní omezení na mostě do Žizníkova ve směru od Zákup. Silnice spolu s mostem patří Libereckému kraji, který by měl do konce letošního roku zahájit opravu dalších 18 mostů, a proto jsme se prostřednictvím tiskového mluvčí zeptali, zda mezi těmito mosty bude i ten žizníkovský. V této chvíli jsou připravovány inženýrsko-projekční podklady pro zadávací řízení soutěže na dodavatele plánované rekonstrukce mostu v Žíznikově ev. č Z toho vyplývá, že Krajská správa silnic s opravou mostu počítá, ale jelikož nebyla soutěž dosud vypsána, nelze sdělit přesný termín realizace. Do této chvíle má pak Krajská správa silnic vysoutěženo celkem 42 mostů v celkovém objemu 312 mil. Kč včetně DPH z celého Libereckého kraje. Ještě letos bude zahájena rekonstrukce 18 z nich v hodnotě cca 101 mil. korun, tj. 121,6 mil. Kč včetně DPH. Mezi těmito 18 stavbami je i oprava mostu přes Ploučnici nacházející se ve Vlčím Dole. Slavnostní zahájení provozu nového mamografu Za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera, krajského radního pro zdravotnictví Pavla Nováka, ředitele NSP Petra Chmátala a pozvaných hostů byl v úterý 13. září zahájen provoz nového, plně digitálního mamografického přístroje v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na jehož pořízení přispělo i město Česká Lípa. Přestřižení symbolické pásky se spolu s hejtmanem, ředitelem NsP a zástupcem dodavatele ujala také českolipská starostka Hana Moudrá (viz foto). První mamograf, u jehož pořízení stálo město Česká Lípa (dar 3 mil. Kč), dosloužil. Lékařky NsP na něm provedly tisíce vyšetření a odborná lékařská společnost limitovala jeho životnost jen do konce roku Situaci proto bylo Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Hrubínově ulici v České Lípě jednu ze svých letošních investičních akcí rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Zdejší kanalizace ze začátku minulého století odvádí odpadní vody z rodinných a bytových domů a je ve špatném technickém stavu. Beton je zkorodovaný, revizní šachty neodpovídají současným standardům a problém je i s dimenzí potrubí, protože vlivem destrukce dochází k jeho ucpávání. V souběhu s betonovou kanalizační stokou je veden vodovodní řad z roku 1970, který je zhotoven z tehdy používané problémové litiny polské výroby, jež má tendenci k prasklinám a korozi. Tento vodovod proto bude rovněž rekonstruován. Další souběžný litinový vodovodní řad z roku 1926 v této ulici, který je zarostlý a poruchový, bude vyřazen z provozu. V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizační stoky o nutné rychle řešit. Původně předpokládaná cena nového mamografu byla 7 mil. Kč, ale v zcela transparentně vedené soutěži (- NsP přizvala i zástupce města Česká Lípa!), skončila výsledná cena pod hranicí pěti miliónů korun, na částce Kč (bez DPH). Ze tří nabídek byla vybrána nabídka od společnosti Siemens, která přišla s nejnižší cenou, aniž by utrpěla kvalita a rozsah vyšetřovacích možností. Mamografická vyšetření - diagnostická i screeningová, provádí českolipská nemocnice již od dubna Nový přístroj je určen především všem ženám na Českolipsku. Lékařky na mamografickém pracovišti jen vloni provedly 7500 vyšetření, zhoubný nádor objevily u šesti desítek žen, které tak mohly začít okamžitou léčbu. Rekonstrukce v Hrubínově ulici průměru 250 mm za kameninu o průměru 300 mm v délce 84 metrů. Bude vybudována nová revizní šachta a rekonstruovány budou veřejné části pěti stávajících kanalizačních přípojek. Litinový vodovod o průměru 150 mm bude v délce 85 metrů nahrazen odolným vysokohustotním polyetylénem (HD- PE) o průměru 160 mm. Součástí stavby je i propojení vodovodu na stávající síť a na propoj z ulice 5. května. Zároveň bude provedena i rekonstrukce pěti stávajících vodovodních přípojek. V důsledku vyřazení starého vodovodu z provozu, kdy distribuce vody bude zajištěna jen rekonstruovaným řadem z HD-PE, dojde také k prodloužení tří původních vodovodních přípojek v souhrnné délce cca 14 metrů. Zhotovitelem stavby za cca 2,5 mil. korun je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Termín dokončení byl stanoven do Ing. Dagmar HALTMAROVÁ, SVS

11 inzerce č. 16 Správná odpověď: Jméno, telef. kontakt Soutěžte s námi o vstupenky do KD Crystal Jaké národnosti je zpěvák Richard Müller, který na podzim vystoupí v českolipském KD Crystal? A bude to podle pořadatelů koncert roku, který se pečlivě připravoval téměř dva roky. Česká Lípa tak patří k několika málo městům v Česku, kde se zpěvákova Potichu tour zastaví. Své odpovědi nám můžete zasílat do konce září na adresu redakce (MěÚ Česká Lípa, nám. T.G.M., Česká Lípa), nebo osobně zanést na Městské informační centrum, nám. T.G.M. 2 (přízemí vedle radnice). Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří obdrží vstupenku na koncert Richarda Müllera v českolipském Kulturním domě Crystal 21. října od 19 hodin). 11

12 č. 16 inzerce Využijte inzerce v Městských novinách Od 1.dubna 2009 se město Česká Lípa stalo plátcem DPH dle zákona č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu je nezbytné k cenám uvedeným v platném ceníku pro inzerci zveřejněnou v Městských novinách přičíst DPH, které od 1. ledna 2010 činí 20%. MN vycházejí v nákladu ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti Celá strana ,- Kč +DPH 2200,- Kč (cca 205 x 260 mm) Polovina strany 5.500,- Kč +DPH 1100,- Kč (cca 205 x 130 mm) Jedna čtvrtina strany 2.750,- Kč +DPH 550,- Kč (cca 100x 128 mm) Jedna osmina strany 1.350,- Kč +DPH 270,- Kč (cca 100 x 60 mm) Jedna třetina strany 3.660,- Kč +DPH 732,- Kč (cca 195 x 85 mm) Jedna šestnáctina 700,- Kč +DPH 140,- Kč (cca 45 x 65mm) Jedna dvaatřicetina 400,- Kč +DPH 80,- Kč (cca 45 x 32 mm) Poskytovaná sleva: Ve výši 20 % ze základu daně v případě, že si klient objedná a uhradí předem 4 inzeráty. Prodám menší RD ve Vlčím dole Cena Kč Tel !!TISKNĚTE LEVNĚ!! injup.cz Plnění a renovace náplní do tiskáren na počkání!! KOPÍRKA VEŘEJNÝ INTERNET Prodej originálních a kompatibilních tonerů, cartridge a spotřebního zboží HYPERMARKET ALBERT /dříve Hypernova/ Česká Lípa Po-Ne tel Nabízíme nová parkovací místa k pronájmu v krytém objektu Hyperalbert Česká Lípa Lada Více info. na tel.: , Byt 3+1+L v České Lípě Prodám pěkný byt v osobním vlastnictví, ulice Červeného kříže. Dům je po kompletní rekonstrukci plastová okna, zateplení, výtah, atd. V současné době probíhá výstavba zděné koupelny. Při rychlém jednání je možné ovlivnit konečnou podobu koupelny (obklady). Cena ,- Kč. Zájemci volejte, prosím, na tel: P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropena- tý,černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnu: cena Kč / ks, starší 20 týdnů: 155 Kč/ks Prodeje se uskuteční: v neděli 2. října 2011 Česká Lípa - parkoviště Benziny vedle OBI - v 11, 45 hod. Případné bližší informace: tel ; ; PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD odjezd z České Lípy MUZIKÁL QUASIMODO podle slavného románu Victora Huga Kč M.Vojtko, J.Korn, akrobatické duo Dae Men... CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, , 12

13 pozvánky č. 16 (ul. Čs. Armády 1578) od 18 hod. první ze série přednášek Vesmírný konflikt, Miroslav Bísek od 15 hod. přednáška Sociální dopady bezlepkové diety, Ing. Sasová, host - MUDr. Přibylová Americký fotbal bude historicky poprvé 24. září k vidění na stadionu v České Lípě. Utkání se odehraje v přátelském duchu na Městském stadionu u Ploučnice, sportoviště dvojka od 13:00 hodin. Týmy Titans Liberec a Znojmo Knights sehrají třetí vzájemný Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá výstavu Česká Lípa doprava ve městě. Jedná se o další z výstavních projektů, které se v historické perspektivě zabývají zkoumáním funkce města jeho bezprostředního okolí v souvislosti se základními otázkami jeho existence a prosperity. Záměrem je zachytit dopravní situaci ve městě od časů Žitavské obchodní cesty ve středověku až do poloviny dvacátého století, kdy byly v základních rysech Přednášky ADRY Americký fotbal v ČL gastroentrologická poradna od 14 hod. přednáška Dluhy státu, krajů, obcí a obyvatel, Ing. Petr Máška Předlužení, exekuce, oddlužení fyzických osob, Mgr. Magda Besedová, Finanční poradna Praha Na všechny přednášky vstup zdarma zápas za poslední rok. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován přísp. org. Naděje Česká Lípa Denní pobytové a sociální služby. Hlavní cíl zápasu je ukázka tohoto divácky atraktivního sportu široké veřejnosti na Českolipsku. Výstava Česká Lípa doprava ve městě Happy days Plavete 3 hodny a platíte za 1,5 hodny. Den vzniku samostatného československého státu Sleva na bazénové vstupné pro děti a dospělé ve výší 10%. (neplatí na již zvýhodněné vstupné) Ceník: Dospělí 90,- / 1,5 hod.110,- / 3 hod. Děti do 110 cm 25,- / 1,5 hod.35,- / 3 hod. Rodinné vstupné2 děti řešeny otázky průtahů městem a jeho obchvatu. Výstava se věnuje otázkám provozu v ulicích v minulých stoletích od povozů až po auta a autobusy. Zaměřuje se i na speciální problémy, totiž na význam železnice, ale i cyklistiky pro Českou Lípu. Otevřena je od 22. září do 13. listopadu 2011 v obvyklých otevíracích hodinách v Maštálkově síni muzea. Ladislav SMEJKAL Sportareál informuje do 150 cm, 2 dospělí 250,- / 1,5 hod.270,- / 3 hod. Zvýhodněné vstupnéděti od 1-15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod 70,- / 1,5 hod.90,- / 3 hod. Důchodci (senioři)bez atrakcí40,- / 1,5 hod.60,- / 3 hod. Permanentky: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. bude v České Lípě dne pořádat přednášku na téma Problematika ohrožených dětí. Přednáška je realizována v rámci projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Přednáška se bude konat v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., ul. Konopeova 812, Česká Lípa od 15:30 do 17:30 hodin. Účastníci se na přednášce Na tradiční podzimní výstavu zahrádkářských výpěstků vás zvou Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa a zahrádkáři a pěstitelé Českolipska. Výstava se koná 3. až 5. října od 9 do 17 hodin v Domě zahrádkářů, č.p. 262 v Sokolské ulici. Její součástí Okénko pro seniory Klub důchodců Česká Lípa, Sociální služby města České Lípy, Školní Přednáška Mgr. Smejkala Česká Lípa v letech šedesátých od 13:30 Přednáška o problematice ohrožených dětí seznámí např. s problematikou sociálněprávní ochrany dětí na Českolipsku, nebo právní úpravou výchovy a výživy dětí po rozchodu či rozvodu rodičů. Přednáška je určena pro pracovníky odborů sociálních věcí měst a obcí, poskytovatele sociálních služeb, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další zájemce z řad veřejnosti. Na přednášku se můžete přihlásit písemně nebo telefonicky (kontaktní osoba Mgr. Křivská Markéta tel , mob , nejpozději do Kapacita přednášky je omezena. Mgr. KŘIVSKÁ Markéta Výstava zahrádkářských výpěstků bude i nabídka a prodej zahradní techniky a agrochemických přípravků a nabídka poradenských služeb. Kromě toho zde budou vystavovat, nabízet a prodávat své ruční práce (paličkované krajky, háčkované výrobky, výšivky apod.) také ženy z České Lípy a okolí. (kb) Zveme vás do terezínského podzemí Pěší pluk č. 42 z České Lípy, který je součástí Klubu vojenské historie, podepsal smlouvu o spolupráci se zástupci města Terezín. Předmětem nového smluvního ujednání je prezentace historie Českolipska jako součásti historie Terezína. Tímto vás zveme na prohlídku terezínského podzemí, kterým vás v sobotu od 10 do 16 hodin provede na základě smlouvy Pěší pluk č. 42. Termíny domácích zápasů FBC Česká Lípa turnaj starších žáků 9:00-15:00 SOŠ a SOU Česká Lípa extraliga juniorů - 14:00 Bulldogs Brno, SH TJ Nový Bor liga juniorů - 10:00 FBC Ústí nad Labem, 18:30 SK Bivoj Litvínov, SH TJ Nový Bor liga juniorek - 13:30 TJ JM Chodov, 19:30 FBC Liberec, SH TJ Nový Bor extraliga juniorů - 10:00 TJ SAM73 Znojmo, SH TJ Nový Bor liga mužů - 14:00 FBC Ústí nad Labem SH TJ Jiskra Nový Bor přípravka - 9:00 FBC Teplice, 10:00 USK Ústí nad Labem SOŠ a SOU Česká Lípa liga dorostenců, 11:30 FBC Ústí nad Labem, 14:30 FBC 98 Chomutov SH TJ Jiskra Nový Bor liga mužů - 18:00 USK Slavie Ústí nad Labem SH TJ Jiskra Nový Bor turnaj mladších žáků - 9:00-16:00 SOŠ a SOU Česká Lípa extraliga juniorů - 18:30 Billy Boy Mladá Boleslav, SH Česká Lípa turnaj starších žáků 9:00-15:00 SOŠ a SOU Česká Lípa 13

14 č Kino Crystal Po St vždy v ŠMOULOVÉ USA. Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, které zlý čaroděj Gargamel vyžene z jejich vesničky. Během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů dříve, než je Gargamel znovu vystopuje Po pouze ve Filmový klub uvádí: ODNIKUD NĚKAM USA Režie: Sofia Coppola. Miláček Hollywoodu Johnny bydlí v proslulém hotelu Chateau Marmont. Brázdí okolí v nadupaném Ferrari, a když je zrovna doma, bývá tam s ním dostatek krásných dívek nebo uklidňujících prášků, které mu pomáhají tenhle sladký život zvládnout. Z ničeho nic se jednoho dne přede dveřmi jeho apartmá objeví jedenáctiletá dcera Cleo, jediný úspěch jeho jinak velmi nevydařeného manželství. Jejich setkání donutí Johnnyho, aby se ohlédl za svým dosavadním životem a upřímně si odpověděl na otázku: Nešel jsem náhodou po špatné životní cestě? Út St vždy ve COLOMBIANA USA, Francie. Akční drama z produkce Luca Bessona. Jako dítě byla přítomna vraždě svých rodičů DDM Libertin Otevřená keramická dílna pro veřejnost: každé pondělí a středa hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal, celé září a říjen v ICM: BURZA UČEBNIC PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Máte doma nějaké nepotřebné učebnice? Přineste je v průběhu září do ICM spolu se jmenným seznamem daných titulů a s požadovanými cenami čt Přednáška: OSOBNOST A KOSMICKÁ HRA 19 hod., učebna DDM Libertin, téma sebepoznání, jedinečný duchovní rozměr každého z nás, přednáší: PhDr. Patricie Anzari, CSc., vstupné: 70,- Kč, Přednášky v AJAK Mariánská od 19,00 hod. Téma: Z počátků středních škol na Českolipsku - od 17. století do roku Přednáší: L. Smejkal od 19,00 hod. JAK JSME OBJEVOVALI SVĚT Radim Šarapatka od 19,00 hod. MYŠLENKY A POLITICKÉ NÁZORY KARLA HAVLÍČKA (K VÝROČÍ NAROZENÍ) Zdeněk Pokorný od 19,00 hod. OVLIVŇUJE LITERATURA JEŠTĚ SVĚT? Jiří Dědeček kulturní nabídka v Bogotě. Nyní se z ní stává chladnokrevný vrah. Hlavní hrdinku Cataleyu Restrepo ztvárnila krásná Zoe Saldana, kterou si celý svět pamatuje jako předlohu půvabné bojovnice Neytiri z blockbusteru Avatar. Film byl natočen podle scénáře Luca Bessona, autora filmových lahůdek jako Brutální Nikita nebo Pátý element Čt Ne vždy v AUTA 2 3D USA. Pokračování úspěšného animovaného filmu Čt Ne vždy v KAMARÁD TAKY RÁD USA. Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu Čt Ne vždy ve NOC ŽRALOKA 3D USA. Děsivá Noc žraloka má ambice stát se Čelistmi 3-D generace. Zkušený režisér hororů David Ellis natočil nekompromisní film, po kterém budete mít nějaký čas odpor ke koupání mimo vanu a kryté bazény. Partička vysokoškoláků vyrazila na malebný ostrůvek uprostřed obrovského jezera se slanou vodou, aby si plnými doušky užila slunečný víkend. Znáte to trocha vodních sportů a nezávadného flirtování, po nocích spousta alkoholu a sexu so OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU Počítačový klub 9 12 hod., cena 10 Kč Otevřená keramická dílna 9 12 hod. MAGIC THE GATHERING ARENA 9 12 hod. (dříve karetní klub) pod vedením J. Tesaře pá Potáborové setkání LT Pec pod Sněžkou od 18 hod. v DDM Liberti, přespání v DDM LIBERTIN so výlet: Putování na sever Výlet na Jedlovou a hrad Tolštejn Sraz na hl. n. v ČL v 8:10 hod., návrat tamtéž 14:20 hod., s sebou: 90,- Kč ( + 30 Kč vstupy na rozhledny na Jedlové a Tolštejně). svačinu a pití, pláštěnku, nepromokavé boty. Max. počet účastníků: 15 osob, přihlaste své dítě včas! Věk: 7-15 let, přihlášky do Klub přátel muzea 28. září, středa, státní svátek, zájezd Umělecké a historické Mělnicko. Odjezd autobusem od muzea v České Lípě v 7:00 hodin. Návrat do České Lípy asi v 17 hodin. Cena zájezdu 180 Kč. 8. října, sobota, výlet KPM do Zhořelce Výstava Via Regia k 800. výročí první zmínky o slavné obchodní cestě Evropou. Návštěva výstavy o migraci zvířat evropským světadílem v Přírodovědném muzeu. Odjezd z České Lípy vlakem přes Liberec v 6:10 hod. Příjezd do Zhořelce v 9:40 hod. Návrat s odjezdem ze Zhořelce v 15:20 hod. přes Liberec s příjezdem do České Lípy v 19:33 hod. Doporučujeme jízdenku Libnet+ platnou pro celou trasu tam a zpět pro 5 osob za 320 Kč. KD Crystal a divadlo Městská knihovna Lípa Musica středa 28. září v 19 hodin Jiráskovo divadlo Visegrádská noc - Večer klavírních skladeb z hudební historie zemí visegrádské čtyřky, přednesených čtyřmi klavírními virtuosy. čtvrtek 29. září v 19 hod., kostel sv. Vavřince, Jezvé Koncert k poctě sv. Václava. Ensemble Inegal pátek 30. září v 19 hodin Městské divadlo, Železný Brod: Bratři Ebenové sobota 1. října v 19 hodin Kulturní dům Crystal, Bratři Ebenové neděle 2. října v 17 hodin bazilka, Jablonné v Podj. Clarinet Factory Orchestra Dobrá meditace čtvrtek 6. října v 18 hodin kostel Narození Panny Marie Česká Lípa ZUŠ Česká Lípa, Českolipský dětský sbor neděle 9. října v 17 hodin kostel Narození Panny Marie, Kravaře v Čechách Barokní hudba na Českolipsku Severočeský filharmonický sbor, Josef Zadina dirigent 25. září ve 14 hodin, Kulturní dům Crystal SEJDEME SE NA DECHOVCE K tanci a poslechu hraje My dva čas. Vstupné 50,-Kč 29. září v hodin, Jiráskovo divadlo Noel Coward: ZAMILOVAT SE I sen, který nesníš, se ti může splnit. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček. Divadlo Kalich Praha Vstupné 350,-Kč Úterý 27. září od 17,00 hod POZVÁNKA DO KRAJINY SOUSEDŮ - LUŽICE : TIPY NA VÝLETY, TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI A PŘÍBĚHY. Mgr. Milan Turek, vedoucí Turistického informačního centra v Liberci přiblíží možnost krátkých poznávacích výletů do blízké krajiny, naplněné významnými památkami a přírodními krásami, ale i příběhy a pověstmi ROZKVETLÁ KNIHOVNA v rámci TÝDNE KNIHOVEN Úterý 4. října od 17,00 hod CHRÁNĚNÉ ROSTLINY NA LIBERECKU Ing. Marta Knauerová, autorka výpravné publikace Čarovné bylinky, přiblíží vzácnou květenu, se kterou se můžeme setkat v našem regionu, čítárna městské knihovny Čtvrtek 6. října od 16,00 hod KVĚTINOVÉ ČTENÍ PRO DĚTI květiny a bylinky v pohádkách, budeme číst nahlas a po řádkách Oddělení dětské literatury Čtvrtek 6. října od 17,00 hod KNIHY, KTERÉ NÁM ZAVONĚLY Posezení nad knihami, které nás potěšily, vyléčily, ozdravují. Přijďte se podělit se svými voňavými čtenářskými tipy, čítárna městské knihovny HÁDANKY Z VOŇAVÉ ZAHRÁDKY Soutěž s květinovou tématikou.

15 č. 16 nadace, organizace Severskou pětku plavalo sto školáků Netradičně letos zahájili nový školní rok žáci základní školy s plaveckým zaměřením na sídlišti Sever v České Lípě. Za účasti českolipské plavkyně Petry Chocové, držitelky 12 rekordů ČR a jisté účastnice OH v Londýně 2012, se v pátek 2. září zúčastnili prvního ročníku školního plaveckého maratonu Severská pětka. Z žáků ročníků škola vybrala 100 zdatných plavců, kteří se pak v plaveckém bazénu na Severu snažili dohromady uplavat volným způsobem 5 kilometrů. Časy všech se poté sečetly a stanovil se tak základní čas pro další ročníky, které by měly následovat v dalších letech. Pětikilometrový úsek zvládlo 100 žáků zaplavat v čase 101 minut a 11,4 vteřin. Nejrychlejší plavkyní se stala Lenka Procházková z 9.A s časem 0:37,2 a nejrychlejším plavcem pak Richard Mígl z 6.A s časem 0:31,4. Ale i ostatní žáci sportovali ve škole na různých stanovištích v olympijských disciplínách a podpořili tak projekt Žijeme Londýnem. Celou sportovní akci provázel sportovní redaktor ČT Jakub Bažant, na organizaci se podíleli trenér našich Stalo se již dobrou tradicí, že učitelé špičákovské základky vyjíždějí hned na začátku letních prázdnin za krásami naší vlasti. Cílem letošního putování se stalo Posázaví. Po celou dobu zájezdu jsme byli ubytováni ve Vlašimi a postupně jsme navštívili zámek Jemniště, Konopiště, Vojenské muzeum v Lešanech i hrad Český Šternberku. Na jednu část učitelské výpravy čekala plavba na raftech po Sázavě z Kácova do Českého Šternberku. Druhá část se věnovala turistice v okolí Konopiště a uskutečnila výstup na rozhledu na Neštěmické hoře. Také jsme se svezli posázavským plavců Tomáš Choc i někteří další odchovanci Plaveckého klubu v České Lípě, kteří reprezentují naši zemi. Pozvání přijali i zástupci města Česká Lípa konkrétně oba místostarostové Jiří Kočandrle a Mgr. Tomáš Vlček. Žáci přivítali i tu skutečnost, že tu s nimi v tento den dopoledne mohli být i jejich rodiče, kteří měli možnost je při jejich sportovních výkonech podpořit. Přestože šlo teprve o 1. ročník, akci řadíme mezi úspěšné a už se těšíme na další. Věříme, že se plavecký maraton Severská pětka stane pro školu na sídlišti Sever v České Lípě v dalších letech tradicí. A příští rok se budeme snažit pětikilometrovou štafetu odplavat pod 100 minut. Plavecký maraton Severská pětka (štafeta 100 x 50 m volný způsob = m = 5 km) 1. ročník Výsledný čas: 1:41:11,4 (101 minuta a 11,4 vteřiny). Nejlepší výkon: chlapci: 0:31,4 Richard Mígl 99, děvčata: 0:37,2 Lenka Procházková 97, nejmladší plavci: chlapci Jakub Ježek 04 (7 let) 1:24,4, děvčata Patricie Kolářová 04 (7 let) 1:25,9 Špičákovští kantoři na cestách pacifikem z Čerčan do Českého Šternberku. Čtvrtý den nás čekala prohlídka farního muzea v Kondraci, která byla moc překvapivá a zajímavá. Také jsme putovali do Kácova na exkurzi do zdejšího pivovaru, prošli jsme trasu podél Sázavy ze Smrčné až do Stvořidel. Někteří si trasu protáhli ještě do Sluneční zátoky, až k pomníku Jaroslava Foglara Jestřába. Poslední den jsme jeli do Sázavy na prohlídku Sázavského kláštera. Pak už následoval návrat domů, do České Lípy. Zdařilý školní zájezd plný zajímavých cílů jsme si po celoroční práci ve škole všichni zasloužili. Š. BÁRTOVÁ V Euroregionu Nisa se soupeří o inovace 2011 Malé a střední podniky, které sídlí, nebo mají provozovnu v Euroregionu Nisa (kam patří i oblast Českolipska, pozn. red.) a studenti z vysokých škol v dané oblasti, se mohou zúčastnit mezinárodní soutěže Inovace Devátý ročník, kde budou - stejně jako v předchozích letech soupeřit společnosti a vysokoškoláci z České republiky, Německa a Polska, se koná díky spolupráci hospodářských komor daných zemí. Partnerem akce je také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Soutěž Inovace 2011 má tři kategorie: Nejlepší inovace hodnotit se v ní budou nově vyvinuté výrobky, technologie a služby, které se úspěšně uplatnily na trhu a jsou důkazem technického a technologického pokroku. V Nejlepší přeshraniční spolupráci jde o významná kooperační sdružení napříč českoněmecko-polskými hranicemi, která úspěšně vyvíjí a uplatňují nové výrobky, technologie nebo procesy. Třetí kategorie Nejlepší studentská inovace je určena pro mladé lidi a jejich inovační Mezinárodními certifikáty z anglického jazyka s výbornými výsledky se pyšní žáci ZŠ a MŠ Klíč. Zkoušky skládali žáci 3., 4. a 5. třídy a testy vyvinula universita v Cambridge ve Velké Británii. Young Learners English Tests (YLE) probíhají ve více než 150 zemích světa, proto jsou spolehlivým a dlouhodobě vyzkoušeným měřítkem základních jazykových disciplín u dětí (čtení, psaní, poslech a mluvení). Pro děti existují 3 stupně úrovní. Žáci 3. a 4. třídy skládaly zkoušku STARTERS a žáci 5. třídy MOVERS. Tyto zkoušky jsme absolvovali již druhý školní rok, a tak jsme věděli, co nás čeká. V průběhu testování děti vůbec nejsou stresovány a vše probíhá v poklidné atmosféře. Všechny děti dosáhly nadprůměrného výsledku. Každý, kdo test absolvuje, obdrží hodnocení s uvedením počtu bodů od 1-5 v podobě emblému projekty. I v tomto případě už musí být uplatněny v praxi, nebo musely vyústit ve spolupráci vysoké školy s průmyslovým podnikem. Přihlášené projekty vždy nejdříve posoudí národní komise expertů. V každé kategorii vybere jeden subjekt. Všech devět adeptů, tj. z každé země celkem tři zástupci, se 21. října 2011 představí mezinárodní komisi složené z odborníků z ČR, SRN a Polska na Hospodářské konferenci v Boleslawci. A právě tady se vyberou vítězové v každé ze tří kategorií. S tím, že nejlepší firmy a lidé dostanou kromě ocenění finanční odměnu až do výše EUR. Do soutěže Inovace 2011 se mohou malé a střední podniky i studenti hlásit do 12. října Buď prostřednictvím webových stránek mailem: nebo klasickým dopisem odeslaným na adresu: Okresní hospodářská komora Liberec, Rumunská 655/ Liberec. Na webových stránkách jsou k dispozici také detailní podmínky a pravidla soutěže. (red) Žáci z Klíče úspěšní u mezinárodních zkoušek z AJ Cambridge pro každou část testu (poslech, čtení, konverzace). Certifikát tak poukazuje na slabé a silné stránky v jazykové přípravě každého žáka. Naší nejsilnější stránkou byl ústní rozhovor. V kategorii STARTERS získali žáci v průměru 4 body a v kategorii MOVERS (vyšší úroveň) dokonce 4,9 bodů. Je tedy zřejmé, že se žáci naší školy ve světě rozhodně neztratí. Velká gratulace všem, Ve zkouškách budeme pokračovat i další roky. Každý žák naší školy by měl odejít z 1. stupně základní školy alespoň s jedním certifikátem za složenou zkoušku. Další typy zkoušek postupně čekají na žáky 2. stupně. ZŠ a MŠ Klíč si je dobře vědoma této ojedinělé příležitosti, proto svým žákům na tyto zkoušky přispívá nemalou částkou. Za podporu děkujeme i všem rodičům. Mgr. Petra PLÍHALOVÁ 15

16 č. 16 sport Českolipští judisté přivezli z mistrovství Polska 6 cenných kovů Na mistrovství Polska, které se konalo ve velmi vzdáleném městě s půlmilionem obyvatel BYDGOSZCZ, byli již po čtvrté pozváni i českolipští judisté z TJ Lokomotiva vedení trenérem Michalem Vydrou. Ti se postarali o neuvěřitelný úspěch. Z velmi kvalitně obsazeného turnaje si odvezli šest cenných kovů, z nichž dvě medaile byly zlaté! S devíti bojovníky se stali již podruhé nejúspěšnějším klubem celého mistrovství. Výpravy z Lotyšska, Litvy, Německa, Běloruska a Estonska spolu s mnoha polskými kluby se ani v procentech nepřiblížily k takovému úspěchu českolipských závodníků. Michala Vydrová (váha do 57 kg) vybojovala zlato. Všechny soupeřky smetla ipponem, jen lotyšskou reprezentantku porazila na yuko (5. bodů). Proto byla také vyhlášena jako nejlepší závodnice celého turnaje. Na její kreace a technické kousky s dostatečně velkou tvrdostí se dívalo mnoho trenérů s nadšením. Andrea Moravcová (váha do 63 kg) byla taktéž zlatá. Ta zase excelovala v boji na zemi. Jak soupeřku dostala na zem, nekompromisně ji chytla do držení a sokyně buď vzdala, nebo prohrála v limitu. Neskutečná síla ji zdobila po celý turnaj a po právu si zlato zasloužila. Barbora Rožnová (váha do 63 kg) a David Moravec (váha do 60 kg) vyválčili stříbrné medaile. Oba prohráli jen ve finále, Bára s naší Andreou a David s polským reprezentantem. Do té doby byly oba výborní a svým soupeřům ukazovali dostatečnou tvrdost a technickou vyspělost. Kristián Reiniš (váha do 50 kg) spolu s Kateřinou Kolínovou (váha do 57 kg) získali bronz. Kateřina prohrála jen jednou a to také s naší judistkou Míšou Vydrovou v boji o finále. Jinak byla také bezchybná a v pohodě dosáhla na velmi cenný bronz. Kristián prohrál hned v druhém kole, ale 4 další zápasy v opravách už válel a bronz byl jeho. Marek Švestka (66 kg), Veronika Vydrová (48 kg) a Ludvík Kašpar (46 kg) se museli smířit s prohrami a skončili bez umístění. Ludvík s Veronikou byli na turnaji nejmladšími účastníky a jeli si spíše pro zkušenosti do dalších let. Marek měl smůlu na los a i přes jeden vyhraný zápas musel být naštvaný, že se neumístil lépe. Turnaj proběhl ve velkém stylu, všechny týmy byly na vysoké sportovní úrovni. Florbalisté mají opět velké cíle, plánují nábory a těší se na novu halu Florbalisty České Lípy čeká další přelomová sezóna, po 13 letech se dočkají premiérové sezóny v domácím prostředí nové sportovní haly v České Lípě. Hala, která bude slavnostně otevřena na konci října velmi stylově v předehrávaném derby se potkají juniorské celky FBC Česká Lípa a Billy Boy Mladá Boleslav, tedy týmy, které si v loňské sezóně vybojovaly postup od juniorské extraligy. Extraliga juniorů, nominace do juniorské reprezentace, další rozšíření klubu a nová hala, to jsou ve zkratce novinky z klubu FBC Česká Lípa. Právě juniorský tým bude velkým lákadlem pro domácí fanoušky v České Lípě. Do týmu přišlo několik nových tváří z Ústí nad Labem hráči USK Martin Pražan, Viktor Kopecký a Jan Filipec budou patřit k velkým tahounům juniorského celku. Junioři se v nejvyšší soutěži mohou těšit na zvučná jména v podobě Tatranu Střešovice či SSK Vítkovice. V loňském roce jsme splnili jasný cíl postup do nejvyšší soutěže, věřím, že v extralize nebudeme hrát druhé housle, tým máme velmi dobrý, jediný problém vidím v šířce kádru, bohužel jsme malé město a je těžké zde vytvořit konkurenci 20 kvalitních hráčů, říká hlavní trenér FBC Štěpán Slaný. To, že práce s mládeží se dlouhodobě vyplácí, je nejen vizitka nejvyšší soutěže, ale i čerstvých pozvánek od juniorského reprezentačního trenéra, který nominoval do širšího kádru hned pětici českolipských hráčů Ondřej Mach, Dominik Jansa, Martin Pražan, Viktor Kopecký a Jan Filipec. Pozvánka do reprezentace je jedním ze sportovních vrcholů každého hráče, jako trenér z toho mám velkou radost a věřím, že to bude velká motivace nejen pro nominované kluky, ale celkově pro všechny hráče v FBC. Jsem rád, že jsme ukázali, že ve městě jako je Česká Lípa se dá dělat kvalitní sport a dokážeme konkurovat velkým městům neskrývá radost Štěpán Slaný. Dalším želízkem v ohni bude jistě A tým, který se zatím marně snaží dostat přes nástrahy barážového systému ve druhé lize. Čtyři roky skončil vždy těsně pod vrcholem a jiné cíle než postup v tak elitním týmu nemohou být. Do týmu se vrací po dlouhé době Filip Hanžl, který léta hrál v extraligovém Liberci, dva roky však bojoval se zraněním kolene. Jako hráč také jistě pomůže českolipská legenda Štěpán Motejzík, který skončil v Mladé Boleslavi na postu hráče a převzal trenérské desky, píšťalku a vytvořil nové trenérské duo s dalším Českolipanem Jiřím Stožickým. Věřím, že jak Filip, tak Štěpán budou jazýčkem na vahách, mají mnoho zkušeností a ty jsou v bojích o postup klíčové. Štěpán to bude mít hodně nabité, ale na klíčové zápasy si jistě čas najde, hodnotí českolipský trenér. V letošní sezóně tak dojde k zajímavému úkazu, kdy Motejzík a Stožický bude trénovat A tým Mladé Boleslavi a tedy i Štěpána Slaného, který jim to oplatí v České Lípě. Další novou tváří bude posila v brankovišti Daniel Mayer, který se stěhuje za florbalem z Plzně. FBC v letošním roce navýšil mládežnickou strukturu, klub přihlásil 19 týmů do struktury ČFBU a stal se třetím největším klubem v České republice. V současné době je to asi náš strop, nyní se budeme velmi tvrdě zaměřovat na kvalitu týmů a jejich konkurence schopnost s ostatními týmy, plánujeme také další zlepšení administrativní složky a díky nové hale chceme také trochu více zabrat v medializaci celého florbalu, ozývá se z FBC, který jako každý rok vyhlašuje nábory na začátku sezóny. Nábory do FBC Česká Lípa pro chlapce i dívky od 5 let! chlapci: ročníky 2003 a mladší středa 16:00 hala SOŠ a SOU (Uran) pro ročníky středa 16:00 hala SOŠ a SOU (Uran) pro ročníky pondělí 16:00 a středa 15:30 hala SOŠ a SOU (Uran) pro ročníky úterý 17:00 Gymnázium a středa 16:30 hala SOŠ a SOU (Uran) dívky: ročníky 97 a mladší pondělí a čtvrtek 17:00 ZŠ Partyzánská ročníky pátek 17:15 hala SOŠ a SOU (Uran) veškeré další informace na nebo na , Štěpán Slaný MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Komise pro komunikaci s veřejností: předseda Tomáš Hudec, pracovní skupina pro MN Jitka Čížková, Jiří Šubrt, Petr Novák. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení pečovatelské služby) Žádost podána dne: Žádost o poskytnutí sociální služby

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu. Základní školy, Dačice, Neulingerova 108

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu. Základní školy, Dačice, Neulingerova 108 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD)

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) Zpracoval Ing. Jan Weiser OBSAH Soutěžní prezentace žáků Studuj na ISŠ Rozvažování nad obsahem prezentace Volba vhodné formy prezentace Co se povedlo a co méně?

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více