NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 16/září/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. Albrecht z Valdštejna v České Lípě aneb Dny evropského dědictví 2011 V rámci letošních Dnů evropského dědictví připravilo na sobotu 10. září město Česká Lípa ve spolupráci se svojí příspěvkovou organizací Lipý a českolipským vlastivědným muzeem pro veřejnost hezký odpolední výlet do historie města. Zatímco na vodním hradě Lipý si návštěvníci mohli připomenout a vyzkoušet některá tradiční řemesla související s barvením a tkaním látek a na výstavě dobových fotografií se podívat, jak průmyslová revoluce zasáhla do architektury České Lípy, tak v areálu augustiniánského kláštera, tj. v dnešním vlastivědném muzeu, se přenesli až do doby, kdy byl klášter založen vévodou Albrechtem z Valdštejna (1627). Ostatně příjezdem pana vévody a jeho družiny (v podání Uměleckého a šermířského sdružení Bohém) do kláštera vyvrcholilo celé zábavné a soutěžní odpoledne, které patřilo především dětem. Ty také za své soutěžení od zakladatele jedné z nejvýznamnějších historických památek v České Lípě obdržely v bazilice Všech svatých i pamětní medaili. Ale odměnu získaly až po té, co vévoda podepsal zakládací listinu a symbolickému aktu požehnal, i když s odstupem několika staletí, českolipský děkan z římsko katolické farnosti Viliam Matějka. Mezi hosty, kteří se přišli s panem vévodou do baziliky pozdravit, byli spolu s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem také českolipská starostka Hana Moudrá a místostarosta Jiří Kočandrle. (Více fotografií na str. 9) Děti dostaly od Albrechta z Valdštejna za své soutěžení malou odměnu v podobě medaile. Z bloku starostky V České Lípě máme sběrný dvůr, kam každý občan města může zdarma odložit nadměrný odpad ze své domácnosti. Dotovaný máme dokonce i odvoz tohoto odpadu pro případ, když majitel nedisponuje vozidlem, kterým by mohl nadměrné odpady přepravit na sběrný dvůr. Když k tomu přidám fakt, že obyvatelé jsou pro tento rok opět osvobozeni i od platby poplatku za likvidaci a svoz klasického komunálního odpadu, tak obrázek, který se mi naskytl v Brněnské ulici, opravdu nechápu. Myslím, že tohle je skutečně bez jakéhokoliv komentáře. Rozhodla jsem se proto, že na místě tradičního sloupku bude uveřejněna tato fotografie, dokládající naprostou bezohlednost některých lidí vůči svému okolí, svým spoluobčanům a v neposlední řadě i městské kase. Bohužel podobný nepořádek není v těchto místech ojedinělý ani výjimečný. Mění se jenom typ vybavení a míra jeho opotřebovanosti. Tentokrát se nejspíš modernizoval pokoj a dělal pořádek v kuchyni. Do nadcházejícího podzimu Vám přeji hodně slunečných dnů. Nás nyní v první řadě čeká příprava rozpočtu na rok 2012, která na jednotlivých odborech MěÚ už začala. Hana Moudrá

2 č. 16 z radnice Veřejně prospěšné práce Ke konci září vyprší dvaceti zaměstnancům, vykonávajícím pro město Česká Lípa veřejně prospěšné práce, pracovní poměr uzavřený na základě smlouvy mezi městem a úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. Všichni tito zaměstnanci pomáhali městu několik měsíců s ručním úklidem veřejných prostranství a údržbou zeleně a vydatně se tak podíleli na udržení pořádku jak v centru města, tak v sídlištních lokalitách nebo v areálu hřbitova. V současné době proto město vyjednává s úřadem práce o možnosti zaměstnat v rámci osvědčeného projektu veřejně prospěšných prací nové zaměstnance, které úřad práce v rámci podpory zaměstnanosti vytipuje ze své evidence a na jejichž mzdové náklady poskytne dotaci. Kromě zmíněných dvaceti zaměstnanců, jimž pracovní smlouvy v dohledné době skončí, zaměstnává město dále na veřejně prospěšné práce dalších čtrnáct. V osmi případech máme smlouvu uzavřenu do konce roku a v šesti do konce ledna roku příštího, upřesňuje vedoucí odboru kancelář tajemníka, Olga Janatová. Pokud se město s úřadem práce dohodne na uzavření dalšího smluvního vztahu, budou noví zaměstnanci představovat důležitou posilu i pro zimní úklid, na kterém se jejich předchůdci již podíleli na začátku letošního roku, kdy čistili chodníky od zmrazků, odklízeli sníh u zastávek atp. (ema) Betonové květináče opět rozkvetly Do obnovy mobilní zeleně se před několika dny pustilo město Česká Lípa. Veřejnou zakázku ze čtyř předložených nabídek vyhrála firma Jiřina Svobodová Zahrada hobby centrum Česká Lípa, která ji provede za 63 tisíc korun. Do konce září by tak ve všech 44 velkých květináčích, které jsou rozmístěny v ulicích města, (např. v ulici Jindřicha z Lipé, Masná, Škroupovo náměstí, U Synagogy, Děčínská) měla být vyměněna zemina a vysázeny nové rostliny. Vzhledem k napjatému rozpočtu města jsme řešili, která místa v zeleni ještě v letošním roce budeme moci zkrášlit. Na základě častých podnětů ze strany veřejnosti jsme se proto rozhodli pro obměnu nehezké zeleně v mobilních květináčích, které budou nově osázeny jehličnany v kombinaci s na podzim kvetoucími rostlinami, jako jsou například macešky, chryzantémy, astry či vřes, upřesňuje referentka technické správy města Ivana Bínová. (ema) Příští vydání MN je 7. října Uzávěrka tohoto čísla je 27. září Pronájem sportovišť spravovaných PO Sport Rada města Česká Lípa novelizovala Směrnici o krátkodobém pronajímání objektů a pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa, spravovaných příspěvkovou organizací Sport Česká Lípa. Vesměs se tak jedná o podmínky krátkodobých pronájmů na sportovištích. Na rozdíl od dlouhodobějších pronájmů, které mohou být sjednávány pouze se souhlasem města, uzavírání pronájmů na dobu určitou nepřesahující 30 dnů je plně v kompetenci statutárního zástupce příspěvkové organizace, tj. v daném případě ředitelky Ivety Žižkové. Po vzoru jiných organizací zřizovaných městem byla i v případě PO Sport zpracována pro uzavírání takových krátkodobých jednorázových smluv vnitřní směrnice vymezující jak ekonomický, tak právní rámec. Směrnice určuje výši nájemného ve třech kategoriích (1. nekomerční cena pro činnost a realizaci sportovních a kulturních akcí města Česká Lípa, 2. cena pro subjekty zřizované městem a sportovních a neziskových organizací z České Lípy, 3. komerční cena pro činnost a akce ostatních nájemců) a vychází ze zákonného předpisu, který stanoví, že pronájem nesmí být ztrátový, neboť se jedná o doplňkovou činnost PO. Rada města tak odsouhlasila aktualizované znění této směrnice zahrnující mimo jiné i nově vypočtené hodnoty provozních nákladů (vychází se z loňské skutečnosti) jednotlivých nebytových prostor a dalšího majetku. Stejně jako v předchozích verzích směrnice je výše nájemného stanovena a odstupňována podle toho, o jaký konkrétní prostor či majetek se jedná a jaký subjekt si jej pronajímá. Do směrnice byla také zařazena zcela nová položka a to v podobě ceníku pro krátkodobý pronájem nové víceúčelové haly, který bude používán dnem zahájení její činnosti. V tomto případě se jedná pouze o hrubý odhad předpokládaných nákladů spojených s budoucím provozem objektu, který bude v případě potřeby aktualizován po obdržení prvních vyúčtování energií a po propočítání dalších nákladů. (red) Podpora handicapovaných živočichů Už od roku 2004 město Česká Lípa pravidelně přispívá na provoz Záchranné stanice handicapovaných živočichů FALCO, kterou v Dolním Týnci provozuje litoměřická organizace Českého svazu ochránců přírody. Pro letošek Rada města Česká Lípa odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku z fondu Rady města Česká Lípa ve výši ,- Kč. Záchranná stanice zajišťuje péči o handicapované živočichy a osiřelá Rekonstrukce Jiráskova divadla Rada města Česká Lípa odsouhlasila v červnu zadávací podmínky otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace související s plánovanou rekonstrukcí Jiráskova divadla. (O přidělení zakázky rozhodnou zastupitelé na zářijovém zasedání, které se koná až po uzávěrce tohoto vydání MN.) Město už má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení a investice se mláďata volně žijících druhů. Provádí jak jejich svoz, ošetření a rehabilitaci, tak i následné zpětné vypouštění. Dále se věnuje rovněž monitoringu vypuštěných živočichů a mláďat a péči o trvale handicapované živočichy. Část její činnosti je rovněž zaměřena na ekologickou výchovu. V roce 2010 přijala stanice celkem 630 živočichů z celého spádového území stanice, kam přiřazuje i Českou Lípu, odkud bylo do stanice převzato celkem 76 živočichů. nachází ve fázi stavebního řízení. Jelikož se ale jedná o značně organizačně a technologicky náročnou stavbu, nebylo by možné zadat stavbu pouze na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení. Pro vlastní zadání takto složité stavby je nutná mnohem podrobnější dokumentace. Dalším stupněm projektové dokumentace, kterou město potřebuje k tomu, aby mohlo přistoupit k výběru dodavatele pokračování na str. 7 2

3 Žáci Základní školy dr. Tyrše budou mít nové šatny investice č. 16 Speciální třídy v novém objektu O prázdninách město Česká Lípa dokončilo rekonstrukci a dostavbu jednoho z bezbariérových pavilonů Pod Holým vrchem, kde základní škola se sídlem v Moskevské ulici provozuje speciální třídy, které navštěvují zdravotně handicapované děti. Slavnostní otevření přebudovaného pavilonu, které škola připravila na 1. září, se odehrálo za přítomnosti zdejších školáků a jejich rodičů a zástupců města, místostarosty Jiřího Kočandrle, místostarosty Tomáše Vlčka a radní Evy Stehlíkové. Mezi pozvanými hosty byla i náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová. Rozsáhlá rekonstrukce, jejíž součástí byla také přístavba pavilonu, kterou se původně zastavěná plocha zvětšila o 100%, probíhala od podzimu loňského roku a v letošním roce zde byla provedena také sanace stropu a zateplení stávající střešní konstrukce. Celkové náklady včetně dodávky základního vybavení interiéru se tak vyšplhaly na cca 8,6 mil. Kč, vypočítává konečné náklady města místostarosta Jiří Kočandrle. V přebudovaném prostoru tak vznikly tři speciálně vybavené učebny, herna, spací a rehabilitační prostor, šatna, sociální zařízení upravené pro imobilní žáky a kancelář pro pedagogy. Jak během prohlídky zdůraznila ředitelka školy Jindřiška Pomikálková, bezbariérové a speciálně upravené jsou v podstatě všechny prostory včetně venkovní terasy, neboť je budou využívat v převážné míře děti upoutané na invalidní vozík. Konkrétně se jedná o padesát žáků speciálních tříd základní školy a pět dětí přípravného ročníku, kterým slouží i sousední bezbariérový pavilon. Ten město pro potřeby zdravotně handicapovaných školáků zrekonstruovalo již před několika lety. (ema) Nové dopravní řešení svárovské křižovatky Zajistit větší bezpečnost chodcům bude cílem stavebních úprav na křižovatce ulic Partyzánská a Česká. Vyplývá to z jednání rady města, která se na svém zářijovém zasedání zabývala přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dopravní řešení křižovatky ulic Partyzánská - Česká. Rada rozhodla, že dodavatelem bude firma SaM silnice a mosty a. s., která městu předložila nejvýhodnější nabídku. Požadované úpravy provede během října za cenu ve výši ,40 Kč včetně DPH. Realizací této zakázky město vyslyšelo obyvatele Svárova, kteří požádali o vyřešení bezpečnosti chodců, především školáků, právě na této křižovatce nacházející se v blízkosti základní školy. Křižovatka je na východní straně opravdu nebezpečná, neboť v jednom místě se bez jakéhokoliv stavebního oddělení střetává provoz vozidel z České ulice, účelové komunikace Českých drah a parkoviště obchodu s přecházejícími chodci. Přičemž vzdálenost pro překonání vozovky chodcem je zde minimálně 15 m, popisuje současný stav investiční technik Martin Ezr. To, že se v bezprostřední blízkosti nachází základní škola a mezi přecházejícími jsou tudíž hlavně děti, byl další důvod, proč se město rozhodlo pro novou úpravu spočívající v prodloužení chodníků v ulici Partyzánské, kterým se zkrátí vzdálenost pro přechod vozovky chodci v České ul. a zároveň dojde k úpravě výjezdu z parkoviště u prodejny potravin. (ema) 3

4 č. 16 rozhovor Horníky a vrtaře škola vyměnila za kuchaře, číšníky, pekaře, cukráře a strojaře Bývalé uranové učiliště vybudované v České Lípě v 80. letech minulého století má celou řadu specifik. První je, že součástí rozlehlého areálu, kde škola sídlí, je také hotelový komplex. Jaké to je být ředitelem jedné z největších škol v českolipském regionu a možná i v celém Libereckém kraji, a zároveň hoteliérem, který se musí starat o to, aby podnik prosperoval? Jaké jsou provozní náklady školy, která provozuje i hotel? Rád bych věřil, že nejen podle počtu žáků patříme mezi největší střední školy v Libereckém kraji. Naším specifikem je široká nabídka dvaceti učebních a studijních oborů a poměrně dobrá prostupnost mezi dvouletými, tříletými a čtyřletými obory. V poslední době jsme zaznamenali i velký zájem o nástavbové studium dálkovou formou. Abychom ufinancovali náklady na provoz školy (ročně kolem 25 milionů korun), musíme mimo příspěvku od zřizovatele využít i zdroje z vlastní hospodářské činnosti. Proto provozujeme ubytovací a cateringové služby. Největším dílem do rozpočtu však přispívá produktivní činnost našich žáků. Ptáte se, jaké to je, řídit školu s 1500 žáky a s 200 zaměstnanci. Mám nutkání neformálně odpovědět: Není to žádná sranda. Nedovedu si představit vedení školy našeho typu bez spolupráce s vynikajícím týmem spolupracovníků, při jasně formulovaných a respektovaných pravidlech hry. Vaše škola prošla v posledních letech velkými proměnami. Byla vybudována jako velkokapacitní učňovské středisko, za jehož vznikem stála v první řadě těžba uranu. Tato kapitola se však záhy uzavřela a v 90. letech se začala měnit i struktura učňovského školství a posléze i demografický vývoj, takže vaše škola byla cirka před 10 lety jednou z prvních a možná jedinou, která už prošla optimalizací. Mohl byste připomenout, co všechno se již tehdy změnilo? Pokusím se stručně rekapitulovat historii optimalizačních (centralizačních) změn naší školy. V roce 1985 byla škola otevřena jako střední odborné učiliště čs. uranového průmyslu s kapacitou 800 žáků převážně hornických (pouze chlapeckých) oborů. Spolu s útlumem těžby uranu se měnila i skladba oborů, horníky a vrtaře jsme vyměnili za trhem práce žádané gastroobory - kuchaře, číšníky, cukráře, pekaře a obory Od roku 2003 stojí v čele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště se sídlem v ulici 28. října PaedDr. Milan Kubát, kterého jsme požádali o rozhovor právě na téma této školy. strojírenské. První vlnou optimalizace jsme prošli v roce 1998 sloučením s integrovanou střední školou v Tovární ulici (ŽOSKA) a SOU strojírenským ve Svojsíkově stezce (Vagónka). Druhá vlna optimalizace sloučení naší školy s oděvním SOU ve Cvikově se uskutečnila v roce Bohužel textilní obory pro naprostý nezájem žáků vypadly z naší nabídky. V roce 2007 jsme se sloučili se SOU na Palackého náměstí. V této, v pořadí už třetí vlně optimalizace, jsme rozšířili nabídku oborů o automechaniky, prodavače a obchodníky. Rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. června 2011 se k slučujeme se SOŠ v Lužické ulici a s odloučeným pracovištěm v Doksech. Nechci popisovat jednotlivé kroky slučování, ale věřte, že je to pro všechny zaměstnance velmi náročné a že se opravdu nenudíme. Říká se, že změna je život, ale také se říká, že čeho je moc, toho je příliš. Jaká je současná struktura oborů, které nabízíte a kolik studentů a učňů vaši školu navštěvuje v tomto školním roce? V současné době nabízíme střední vzdělání s výučním listem v oborech: cukrář, pekař, kuchař, číšník, prodavač, elektrikář, automechanik, zámečník, obráběč kovů, truhlář, čalouník, instalatér, zpracování dřeva, čalounická výroba a práce ve stravování. Maturitní vysvědčení je možno získat úspěšným absolvováním oborů mechanik elektronik, obchodník, hotelnictví a turismus a v nástavbových oborech podnikání, provozní technika a společné stravování. V tomto školním roce se bude u nás učit téměř 1600 žáků. Z toho 500 žáků nastoupí do prvních ročníků. Jaké uplatnění mají vaši absolventi na trhu práce? Narážím na to, že nikoliv učňovským oborům, ale především středoškolským, které rovněž nabízíte, se dost často vyčítá, že jejich absolventi mají s uplatněním problémy. Za základní kritérium efektivity naší výchovně vzdělávací práce považuji, mimo jiné, právě uplatnění absolventů na trhu práce. Díky nadstandardní spolupráci s českolipským pracovištěm úřadu práce máme dobrou zpětnou vazbu o úspěšnosti (neúspěšnosti) našich absolventů na regionálním trhu práce. Těší mne, že o naše absolventy mají zaměstnavatelé zájem a že počet absolventů zapsaných na úřadu práce je menší, než je celostátní průměr. Domnívám se, že je to i výsledek naší spolupráce při zřizování pracovišť praxe u místních firem. Žáci poznají reálná pracoviště a potencionální zaměstnavatelé si mohou vytipovat nové zaměstnance, aniž by kupovali zajíce v pytli. Zmínila jsem první vlnu optimalizace, kterou máte za sebou. Ale Liberecký kraj, který je zřizovatelem většiny učilišť a středních škol v našem kraji, připravuje kvůli úbytku studentů další vlnu optimalizace. Hodně se o ní diskutovalo a tato diskuse bude určitě pokračovat. Zajímalo by mne proto, jak oborové změny, slučování škol či rušení tříd vnímáte z pohledu ředitele a zda se i tato druhá optimalizační vlna, která je již odsouhlasena, dotkne vaší školy? Chápu ekonomické důvody centralizace (optimalizace) středních škol do větších celků a snahu o zefektivnění vložených prostředků. Úbytek téměř 30% dětí je neoddiskutovatelný. Ten malý statistický hrbolek baby boomu v roce 2006 na pádu demografické křivky nic nemění. Ale existuje i druhý pohled. Minulý týden jsem se potkal s bývalým kolegou, který vysvětloval, jak by mu snížený počet dětí ve třídách pomohl konečně učit individuálně s důrazem na respektování konkrétních vzdělávacích potřeb dětí. Což je při narvané třídě s 34 žáky bohapustá teorie. To jsou dva pohledy na vzdělávání ekonomický a pedagogický. Myslím, že pravda je někde uprostřed. Domnívám se však, že by ekonomika neměla převálcovat pedagogiku. Jak se díváte na budoucnost českého školství, jehož žáci podle odborníků v poslední době ztrácí konkurenceschopnost, neboť v mezinárodních srovnávacích testech už nedosahují tak vynikajících výsledků. Pozorujete tento vědomostní posun i u svých žáků? Co je třeba udělat, aby se tahle nelichotivá statistika obrátila k lepšímu? To, že se snižuje vzdělanostní úroveň v celém školském systému, zaregistrovali učitelé všech stupňů škol již dávno před tím, než to potvrdily mezinárodní průzkumy PISA a TIMS. Pokud bychom chtěli vyjádřit tento rozdíl pomocí klasifikační stupnice - odhad pedagogů je, že od roku 2000 se snížila úroveň hodnocení vědomostí, znalostí a dovedností až o dva stupně. Důležitější než jen konstatovat stav věcí je analýza příčin a důvodů tohoto propadu úrovně vzdělání. Domnívám se, že hlavní příčinou je stav naší společnosti - preference příslušných hodnotových měřítek a v důsledku toho i selhávání základní funkce rodiny. S tím přímo souvisí i absence základních mravních i žádoucích volních vlastností či návyků dětí. Myslím si, že většina učitelů umí učit. Nejsou však připraveni na situaci, kdy na střední škole (po splnění povinné školní docházky) mají vzdělávat a vychovávat některé děti, které se prostě programově učit nechtějí. Musí je vlastně učit proti jejich vůli a často za nezájmu rodičů. Možná by rodiče měli více zodpovídat za výsledky (důsledky) své výchovy a nést za ni i větší právní odpovědnost. Jakého úspěchu ze strany vašich studentů si nejvíce ceníte? Kdo vám v uplynulém školním roce udělal největší radost? (soutěže, olympiády atp.) Děkuji za tuto otázku. Radost, nejenom mně, udělali dálkaři svými velmi dobrými výsledky při maturitní zkoušce. Vynikajícím způsobem reprezentovala školu parta atletů a fotbalistů kolem zapálené tělocvikářky Evy Adamové. Nesmím zapomenout na výborné výsledky instalatérů, zámečníků, automechaniků, kuchařů a cukrářů v krajských i celostátních soutěžích odborných učňovských dovedností. Pokud mohu využít této příležitosti, tak bych rád poděkoval všem kolegům a spolupracovníkům za jejich velmi náročnou a stále nedoceňovanou práci a popřál jim hodně zdraví a pevných nervů do nového školního. Děkuji za rozhovor. (ema) 4

5 pravidelné rubriky č. 16 Nemocnice informuje Nový člen dozorčí rady NsP Krajský radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa rezignoval na funkci člena a předsedy Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., v souvislosti s jeho novým působením v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Na uvolněné místo byl zvolen MUDr. Pavel Novák, krajský radní pro zdravotnictví. Novým předsedou Dozorčí rady se stal dosavadní místopředseda rady a krajský radní pro sociální věci Pavel Petráček. V obměněné dozorčí radě českolipské nemocnice MUDr. Novák zastává funkci místopředsedy. Anonymní vyšetření na HIV Projevy nákazy virem HIV a onemocnění AIDS lze snadno zaměnit za řadu jiných běžných chorob. Základem diagnostiky proto je vyšetření přítomnosti krevních protilátek proti viru HIV. Obvykle k němu slouží odběr žilní krve v nepatrném množství. Pro klienta je vyšetření protilátek na HIV zcela běžným a nekomplikovaným zákrokem. Jedná se o odběr krve, který se provádí zcela identicky jako každý jiný odběr krve k laboratornímu vyšetření, sdělil primář oddělení klinické mikrobiologie v NsP Česká Lípa MUDr.Vladimír Fibiger. Jak dodal, vyšetření na HIV provádí již více než patnáct let a výsledek tohoto vyšetření je velmi důležitý pro další léčebný a diagnostický postup. Na jeho základě může lékař vyloučit u pacienta jednu z možných příčin jeho zdravotních obtíží, infekci virem HIV, nebo v případě pozitivního nálezu, nemocného doporučit do péče příslušných specialistů. Pozitivní výsledek HIV testu ještě neprokazuje onemocnění AIDS, ale pouze přítomnost viru v organismu. Diagnózu AIDS může stanovit jen lékař na základě klinického vyšetření HIV pozitivního člověka. Českolipská nemocnice při provádění tohoto vyšetření přísně dbá na zachování mlčenlivosti zdravotníků. Údaje týkající se vyšetřované osoby jsou považovány Pětadvacetiletou ženu, která odpovídala popisu hledané osoby, nad ránem kontrolovala hlídka městské policie v České Lípě. Když žena zjistila, že je na ni vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, dala se na útěk přímo po silnici první třídy, kde kličkovala mezi projíždějícími vozidly. Po zadržení a přiložení služebních pout byla předána Policii ČR. Muže (52 let) v podnapilém stavu ležícího na chodníku si v ulici Dubická v České Lípě povšimla projíždějící hlídka městské policie. Po zjištění stavu věci, kde bylo podezření na možnost Městská policie za důvěrné, tedy nemohou být poskytnuty žádné nepovolané osobě, ujistil primář Fibiger. Testy na HIV dříve zajišťovaly pracoviště hygienické služby respektive zdravotní ústavy. V současnosti testování na HIV nehradí zdravotní pojišťovny. Mezi nejčastější důvody, které člověka vedou k provedení testu na HIV protilátky patří trvale, nebo nahodile rizikové chování. Provedení testu je nejvhodnější za dva až tři měsíce po rizikovém chování. Po tuto dobu je potřeba se chovat maximálně bezpečně tzn. sexuální styk pouze s kondomem nebo abstinence. Podle odborníků je návštěva specializovaného nemocničního pracoviště, oddělení klinické mikrobiologie, postup mnohem efektivnější a spolehlivější než například nákup rychlotestu v lékárně. Projevy viru lze totiž v těle zaznamenat nejdříve až po šesti týdnech od rizikového okamžiku. Takový test pak může lidem způsobit více zla než užitku, například falešný pocit, že je člověk zdravý,nebo naopak. Na špatný výsledek při rychlotestování v soukromí zůstává člověk sám, bez možnosti pomoci odborníka. Z našich zjištění je zřejmé, že samovyšetřovací rychlotest na HIV zákazníky prakticky neoslovil, řekl farmaceut Mgr. Tomáš Lenikus. sebevraždy z důvodu vážného psychického stavu uvedeného muže kvůli osobním problémům, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba. Vzhledem k tomu, že ošetřující lékař vyhodnotil stav jako neohrožující život, byl muž propuštěn a jeho případ předán do správního řízení. Kontrolu rybářského práva na rybníku v Dubici provedli v noční době strážníci MP Česká Lípa. Z porušení příslušných předpisů na úseku rybolovu se zde zodpovídali dva dvacetiletí muži z Chotyně a Hrádku nad Nisou. Případ bude řešen ve správním řízení. Do bývalého obchodního centra na sídlišti Špičák, kde se nachází pošta a další obchody, chodím zhruba dvakrát do měsíce. Jsem ráda, že tam nemusím zajít častěji, protože tamní prostředí na mě nepůsobí zrovna vábně. Procházet přes skupinky náctiletých, co postávají, či posedávají před večerkou, nebo v různých zákoutích na patře komplexu, mi není zrovna příjemné. Ostatní lidi, zdá se, přítomnost poflakující se mládeže v tomto areálu neobtěžuje, protože jsem nezaznamenala, že by někdo tuto situaci v místních médiích zmínil, či dokonce řešil. Lidem zřejmě nevadí, že na zemi je napliváno, v zákoutích vykonána nejedna ze základních lidských potřeb, místy se line nepříjemný zápach moči a kouře z cigaret, případně z marihuany. O narážkách a pokřikování na kolemjdoucí, ani nemluvě. Divím se, že tak dlouhou dobu nedal nikdo z nájemců obchodů podnět majiteli komplexu, aby s tímto shlukováním mládeže něco udělal. Na tržby má přece vliv i (ne)upravené okolí obchodu, nebo ne? Ale pozor! Nedávno jsem zaregistrovala změnu - na parapetu před Jednání zastupitelstva konané 22. června obsahovalo dle pozvánky 26 bodů, které naplnily 54 řádků. Byl to tedy program,jako řemen a některé body byly tématy do pranice. Chci se zastavit u dvou záležitostí, protože systém umožňující koalici protlačit svými hlasy kdeco, je dlouhodobě cestou do pekel. Záležitost první, takto bod 06 - odpis nedobytných pohledávek. Jednalo se o pohledávky na nájemném a službách v obecních bytech za zemřelými nájemníky. Celkem 22 položek, nejnižší za 180 Kč a nejvyšší za Kč, součet 765 tis. Kč. Hlasování o odpisu všech 22 pohledávek najednou (en bloc) je pro mne zcela nepřijatelný postup. Položky v řádu desítek tisíc Kč, jedna dokonce v řádu stovek tisíc, představují riziko zanedbání ze strany realitních kanceláří, která nelze do nekonečna tolerovat. Mně osobně vadí, že v Napsali jste nám Mříže problém nevyřeší vietnamskou večerkou jsou namísto sedících náctiletých přidělané větrníky, místy i ostnatý drát, mříže za bankomatem jsou v 19 hodin již zamčené, stejně jako mříže vedoucí z přízemí. Jiný boční vchod je též zavřený (nahoře je dokonce vytvořena barikáda z toho co dům dal - od zbytků nábytkových stěn přes dřevotřísková prkna po nepotřebné dveře apod. - zkrátka pěst na oko ). Areál na mě působí jako vězení z nějakého hororu. A co vlastně těmito řádky sleduji? Chci, aby si lidé uvědomili, co nejspíš vyroste z mladistvých (kteří tráví svůj volný čas venku posedáváním na lavičkách, pitím alkoholu, kouřením cigaret a hulením trávy), pokud nenajdou nějakou smysluplnější činnost? Mříže možná zabrání shlukování mládeže na tomto místě, ale takto se problém nevyřeší. Opodál je dětské hřiště, u něho lavičky a na nich se dá přece sedět lépe než na parapetu před obchodem. Najde se někdo, kdo na sídlišti Špičák zřídí například nízkoprahové zařízení pro tuto mládež, aby měla co na práci ve volném čase, nebo nakonec budeme vše kolem sebe chránit mřížemi? T. S. Dvě připomínky k 9. jednání zastupitelstva města materiálu nebyla patrná důslednost a zejména včasnost opatření tak, aby dluhy nenarůstaly do nesku-tečných rozměrů. Bohužel většina zastu-pitelů přijala princip jednorázového odpisu. Záležitost druhá, takto bod 14. D, prodej části pozemku p. č. 341/1 v k. ú. Žizníkov. Byla prodána část pozemku, která mohla sloužit k dobudování komunikace - ulice v části domovní a chatové zástavby. V této záležitosti došlo k pochybení již v minulosti a jsme tomu dali korunu. Problém tkví v tom, že obecný zájem (dobudování komunikace) byl podřízen zájmu jednotlivce, který znamená budování úplně nové a tím i podstatně nákladnější komunikace. Pouze lze konstatovat, že zvítězily ostré lokty. A zastupitelé? Uniká jim, že za každou podobnou chybu zaplatíme z peněz obce. Někdy dřív, někdy později. J. ŠTRUMFA, zastupitel za ČSSD Více informací o městě Česká Lípa na: 5

6 č. 16 historie Válečná Česká Lípa stopami odboje Vracíme se do roku 1943, kdy z moskevského rozhlasu byly vysílány dokonce domovské adresy německých vojáků, kteří padli u Stalingradu do zajetí. Roland Münzberger a patrně i Čech, strojvůdce Oldřich Hofman, zaznamenávali adresy těch, kteří pocházeli ze zdejšího kraje a spolu se sdělením je dávali do obálek a zasílali rodinám a příbuzným. Byli vedeni bezpochyby ušlechtilým úmyslem, avšak netušili jednu podstatnou věc. Sověti naprosto nepředvídali, že u Stalingradu jim padne do rukou přes devadesát tisíc vojáků, převážně vyčerpaných, mnohdy na konci sil. Sovětské prostředky nedostačovaly k tomu, aby tyto lidi vůbec udrželi naživu. Nehledě na to, že je poměrně rychle zařazovali na otrocké práce. V prvním okamžiku bylo ale obrovským propagačním tahem zaznamenat výroky utrpením zlomených vojáků a poskytovat o nich zprávy. Zachycovat je doma nebylo jednoduché, vysílání bylo rušeno a zákaz poslechu cizích stanic byl všeobecný a každého na to upozorňovala cedulka pověšená na knoflíku přijímače. Vilém Dutý (*1915), autolakýrník z České Lípy, pracoval za války v autodílně Kühnel u nádraží, která místo předválečného servisu osobních automobilů Praga, přešla na opravy náklaďáků pro německou Autodílna firmy Kühnel armádu. Poškozená vozidla byla přivážena na plošinových nákladních vagonech a přetahována z nádraží do dílny. K této práci bylo patrně již v roce 1943 přikázáno 12 Francouzů, kteří dostávali od dříve zmíněných odbojářů informace o stavu na frontě, avšak sami odboj překvapovali tím, že měli vědomosti čerstvější a ještě přesnější. K vozům skládaných z vagonů nepřicházely přesné průvodní dokumenty o stavu a množství jednotlivých součástek a tak se běžně stávalo, že Francouzi některé součástky včas odmontovali či poškozovali, nebo přímo zničili. Oprava vozidel se tak stávala svízelnější a mnohdy i nemožná. Francouzští zajatci byli zcela zřejmě hlavními spojenci německého odboje. Jejich postavení bylo relativně výhodné, protože nebyli tak ostře střeženi a pracovně byli zařazováni mezi německé civilní dělníky. V případě zajatců ruských byla situace mnohem horší. Byli nasazováni v celých komandech na těžké práce. Například v železničních dílnách rozebírali trosky vozů a lokomotiv a to bez dostatečného bezpečnostního zajištění a při dlouhé vyčerpávající pracovní době. Při poválečném soudním procesu proti přednostovi dílen ing. Matauschkovi mu bylo právě vytýkáno pracovní přetěžování ruských zajatců a navíc ještě opakující se fyzické trestání a zavírání nebohých lidí do sklepa. Odbojová skupina kolem Münzbergera a Oldřicha Hofmana se snažila dodávat těmto lidem příležitostně alespoň něco jídla a cigarety, což nejspíše bylo možné, když pracovali na okraji dílenského areálu, nebo při přetahování vraků z dráhy po dílenské železniční vlečce. Byla to nenápadná a neviditelná pomoc, ale jednalo se o jednu z nejnebezpečnějších stránek práce odboje, protože pomoc ruským zajatcům se stíhala velmi tvrdě. Ladislav SMEJKAL Z historického kalendáře Americká vojenská badatelská skupina v České Lípě V pátek 9. září přijela do České Lípy skupina badatelů pověřená americkým ministerstvem obrany pátrat po osudech posledních nezjištěných amerických vojáků, kteří za druhé světové války zahynuli na území České republiky. V této době není dosud ještě ověřen osud celkem 13 vojáků. V České Lípě byl v lednu 1945 zřízen zajatecký tábor na jižním zhlaví hlavního nádraží, do něhož bylo zařazeno asi 150 amerických vojáků, kteří padli do zajetí při bitvě v Ardenách. Pracovně byli nasazeni na průběžné opravy železničního svršku na tratích v okolí města. Jejich situaci popsal jeden z nich James Davies v knize Hitlerova dieta. Při uvedení jejího českého vydání v roce 2005 přijel autor do České Lípy a navštívil i místa, kde se nacházel tábor. Zájem současných badatelů se zaměřil na vojáka, který zemřel patrně 10. května v České Lípě a byl zde pohřben. Podle mých poznatků požádala americká strana již v roce 1945 o jeho exhumaci, která byla provedena, avšak ostatky se vrátily zpět s tím, že údajně nejde o amerického 6 Zatrhli jsme pro Vás Pohled na Svárov v době před první světovou válkou vojáka. Kde tedy skutečně skončil a zda je možné odhalit nějaké stopy po něm, to byl hlavní námět zajímavé debaty a putování po České Lípě se zvědavými a angažovanými badateli v čele s plukovníkem Jamesem E. McDonough a historičkou Christine Cohn. 150 let mateřských škol v České Lípě V srpnu 1861 založil Franz Baugartels opatrovnu pro děti předškolního věku, jimž se jejich rodiče nemohli plně věnovat pro svou zaneprázdněnost prací nebo ještě častěji pro svůj zdravotní stav. Tak vlastně vypadal předchůdce první mateřské školy v České Lípě. Nešlo tedy ani o ryze školské či ryze zdravotní zařízení, třebaže se oběma typům trochu podobalo. V roce 1850 se do České Lípy dostala epidemie cholery. Zemřela řada rodičů a zůstaly siroty. Město muselo řešit otázku sirotčince jako jednu z naléhavých záležitostí. Druhé zdravotní riziko se táhlo po celé 19. století a řadu desetiletí ve století následujícím. Tuberkulóza rodičů, jíž byly děti ohroženy, byla příčinou rostoucí chudoby. Děti v tomto případě přebíral zaopatřovací ústav, který působil později již pod hlavičkou zemského zdravotního spolku. Zařízení bylo umístěno na Svárově. Ladislav SMEJKAL Klub českých turistů Poznáváme Český ráj 6 Sraz pro společnou jízdenku Libnet je v 6,30. Odjezd z ČD Česká Lípa v 6,50 Bakov 7,42 / 8,49 Malá Skála 9,28 (zakoupit zpáteční). Trasa: ČD Malá Skála až do ČD Dolánky. Návrat kolem 17 hod. 10 km výpravu vede B. Sedláčková Obhlídka vojenské pevnosti Königstein. Sraz na hl. n. v 7:15 hodin. Jídlo a eura s sebou (vstupné do pevnosti je 6 euro na osobu, k tomu povolení k fotografování 1 euro, k filmování 2 eura). Dále se rozhodneme podle situace a počasí. Výpravu řídí A. Machová ( ) a Z. Svobodová. Zpět vlakem přes Děčín, předpokládaný návrat do Č. Lípy 18:22.

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 3/únor/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. února 2011 Spor města s VETTem V záležitosti sporu města Česká Lípa a společnosti VETT,

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol ÚNOR 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 24. ÚNORA 2012 Pořiďte si Opuscard, ušetříte Kartu opuscard si v České Lípě můžete zakoupit v Městském centru opuscard,

Více

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz BŘEZEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA t MĚSÍČNÍK t DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK t VYCHÁZÍ 23. BŘEZNA 2012 Úklid obecních komunikací Psi musejí mít čip nebo tetování Už za několik málo dnů vyprší čas, který

Více

Dvě mateřinky na Špičáku dostaly teplejší kabát

Dvě mateřinky na Špičáku dostaly teplejší kabát VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 17. LEDNA 2014 Dvě mateřinky na Špičáku dostaly teplejší kabát Teplejší kabát mají od letošní zimy první dvě sídlištní mateřinky na

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 17/říjen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 9. října 2009 Územní plán neřeší vlastní provedení staveb, ale vymezuje využití ploch.

Více

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun 2/leden/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 1. února 2008 Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun Na prosincovém

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče 3/únor/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma 5 - neprodejné - vychází 15. února 2008 Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče Od konce minulého roku

Více

str. 17 Červenec srpen 2015

str. 17 Červenec srpen 2015 Červenec srpen 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 13. července 2015 Discgolfové hřiště na Severu Na sídlišti Se ver vzniká nové hřiště na discgolf, s jehož vý stavbou

Více

Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku

Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku ČERVENEC / SRPEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 27. ČERVENCE 2012 Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku Největší základní škola v Libereckém kraji

Více

čtěte na str. 8 ČSSD může slíbit občanům především

čtěte na str. 8 ČSSD může slíbit občanům především projekt METROPOL pomáhá Liberecký kraj www.tydeniky.cz číslo 17 ročník III 17. září 2010 Díky našim programům a produktům, které jsou ve spolupráci s našimi partnery upraveny podle potřeb klientů, můžeme

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

Radní určili, jak bude vypadat nový systém parkování

Radní určili, jak bude vypadat nový systém parkování listopad 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 8. listopadu 2013 Radní určili, jak bude vypadat nový systém parkování Konec handrkování s výběrčími, neměnných sazeb,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 6/březen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 25. března 2011 Každoroční setkání u busty T. G. Masaryka pořádané městem Česká Lípa a

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008 MĚSTSKÉ 18/říjen/2008 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008 Plavecké kurzy pro batolata ve Sportareálu K oblíbeným a hojně navštěvovaným

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015)

USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více