FRANTIŠKA BISKUPŮM, KNĚŽÍM, DIAKONŮM, ZASVĚCENÝM OSOBÁM A VŠEM VĚŘÍCÍM LAIKŮM O VÍŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FRANTIŠKA BISKUPŮM, KNĚŽÍM, DIAKONŮM, ZASVĚCENÝM OSOBÁM A VŠEM VĚŘÍCÍM LAIKŮM O VÍŘE"

Transkript

1 ENCYKLIKA PAPEŽE FRANTIŠKA BISKUPŮM, KNĚŽÍM, DIAKONŮM, ZASVĚCENÝM OSOBÁM A VŠEM VĚŘÍCÍM LAIKŮM O VÍŘE 1. Světlo víry tímto výrazem označila tradice Církve velký dar, přinesený Ježíšem, jenž se v Janově evangeliu představuje takto: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě (Jan 12,46). Také svatý Pavel se vyjadřuje těmito slovy: Bůh, který řekl:»ať ze tmy zazáří světlo!«, zazářil v našem srdci (2Kor 4,6). V pohanském světě prahnoucím po světle se ujal kult boha Slunce, Sol invictus, vzývaného při jeho úsvitu. Přestože slunce vycházelo den co den, bylo zcela zřejmé, že není s to prozářit svým světlem celou lidskou existenci. Slunce totiž neosvěcuje celou realitu, jeho paprsek nedokáže proniknout až do stínu smrti, tam, kde se lidské oko jeho svitu zavírá.

2 Pro víru ve slunce říká svatý mučedník Justin nebyl dosud nikdo ochoten zemřít 1. Křesťané, vědomi si velkolepého obzoru, který jim otvírá víra, nazývali Krista pravým sluncem, jehož paprsky dávají život 2. Martě, která oplakávala smrt bratra Lazara, Ježíš praví: Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží (Jan 11,40). Kdo věří, vidí; vidí díky světlu, které osvěcuje celou trasu cesty, protože k nám přichází od vzkříšeného Krista, jitřenky, co nezapadá. Iluzorní světlo? 2. A přece, když se mluví o tomto světle víry, můžeme slyšet námitku tolika našich současníků. V novověku se myslelo, že toto světlo mohlo být dostačující pro dávné civilizace, ale není už pro nové časy, pro člověka, který dozrál, je hrdý na svůj rozum a touží zkoumat budoucnost novým způsobem. Z tohoto pohledu se víra jevila jako iluzorní světlo, které člověku bránilo pěstovat smělost vědění. Mladý Nietzsche vybízel sestru Alžbětu, aby riskovala a vydala se novými cestami..., v nejistotě autonomního postupu. A dodal: V tomto bodě se rozcházejí cesty lidstva: chceš-li dosáhnout pokoje duše a štěstí, klidně si věř, ale chceš-li být učednicí pravdy, pak hledej 3. Víra jakoby odporovala hledání. Odtud Nietzsche rozvine svou kritiku křesťanství, které údajně zlehčilo smysl lidské existence, když odňalo životu novost a dobrodružství. Víra by pak byla jakousi iluzí světla, která brání našemu putování svobodných lidí na cestě k zítřku. 3. Tak došlo k tomu, že víra byla přidružena k temnotě. Mělo se za to, že ji lze uchovat, najít pro ni nějaký prostor, kde by mohla koexistovat se světlem rozumu. Prostor pro víru se otevíral tam, kde rozum nedokázal osvěcovat, tam, kde už člověk nemohl dosáhnout jistot. Víra se tedy chápala jako skok do prázdna, který podstupujeme pro nedostatek světla, vedeni slepým citem; anebo jako subjektivní světlo, které je snad s to rozehřát srdce, přinést soukromou útěchu, ale které nelze předložit jiným jako objektivní a společné světlo, které by osvěcovalo cestu. Pozvolna však se ukázalo, že světlo autonomního rozumu nedokáže dostatečně osvítit budoucnost. Ta nakonec zůstává v temnotě a ponechává člověka ve strachu z neznáma. Člověk se tak vzdal hledání velkého světla, velké pravdy a spokojil se se světélky, která osvěcují krátké okamžiky, ale nejsou s to otevřít cestu. Schází-li světlo, pak vše se stává zmateným, nelze rozlišit dobro od zla, cestu, která vede cíli, od té, která nám dává kráčet kol dokola, bez jakéhokoli směru. Světlo, které třeba objevit 4. Je proto naléhavě nutné znovu objevit povahu světla, které je vlastní víře, neboť, zhasne-li jeho plamen, pak i všechna ostatní světla ztratí svou sílu. Světlo víry má totiž jedinečnou povahu, protože dokáže osvěcovat celou existenci člověka. Aby nějaké světlo bylo tak mocné, nemůže vycházet z nás samotných, ale musí přicházet z originálnějšího zdroje, musí vposledku vycházet od Boha. Víra se rodí v setkání s živým Bohem, který nás volá a zjevuje nám svou lásku, která nás předchází a na níž můžeme pevně spočinout a postavit život. Proměněni touto láskou, dostáváme nové oči, zakoušíme, že je v ní velký 1 Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 121, 2: PG 6, 758. Klement Alexandrijský, Protrepticus, IX: PG 8, Brief an Elisabeth Nietzsche (11. června 1865), in: Werke in drei Bänden, München 1954, 953s. 2 2

3 příslib plnosti, a otvírá se nám pohled do budoucnosti. Víra, kterou dostáváme od Boha jako nadpřirozený dar, se jeví jako světlo na cestu, světlo, jež orientuje naši putování v čase. Na jedné straně vychází z minulosti, je světlem zakládající paměti, totiž Ježíšova života, v němž se zjevila jeho naprosto důvěryhodná láska, schopná přemoci smrt. Vzhledem k tomu, že Kristus vstal z mrtvých a vede nás za hranici smrti, je víra současně světlem, které přichází z budoucnosti a otevírá před námi velké horizonty, vede nás za naše izolované já vstříc šíři společenství. Tehdy chápeme, že víra nedlí v temnotě; že je světlem v našich temnotách. Dante v Božské komedii, poté co před svatým Petrem vyznal svou víru, popisuje ji jako jiskru, co se v plamen vznítí, a jak nebeská hvězda v duši mé se třpytí 4. Právě o tomto světle víry bych chtěl mluvit, aby rostlo, osvěcovalo přítomnost a stalo se nakonec hvězdou ukazující obzory naší cesty v době, kdy člověk obzvlášť toto světlo potřebuje. 5. Pán před svým utrpením ujišťoval Petra: Já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nepřestala (Lk 22,32). Potom jej žádal, aby v téže víře utvrzoval své bratry. Vědom si úkolu, svěřeného Petrovu nástupci, vyhlásil Benedikt XVI. Rok víry, čas milosti, který nám pomáhá pocítit velkou radost z víry, oživit vnímání šíře obzorů, které víra otvírá, abychom ji vyznávali v její jednotě a celistvosti, věrni Pánově památce, podporováni Jeho přítomnosti a působením Ducha svatého. Přesvědčení víry, jež činí život velkým a plným, zaměřeným na Krista a na sílu Jeho milosti, oživovalo misijní poslání prvních křesťanů. Ve Skutcích mučedníků čteme tento dialog mezi římským prefektem Rustikem a křesťanem Gerakem: Kde jsou tvoji rodiče?, tázal se soudce mučedníka, a ten mu odpověděl: Naším pravým otcem je Kristus a naší matkou víra v Něho 5. Víra, jakožto setkání s živým Bohem, který se zjevil v Kristu, byla pro tyto křesťany matkou, protože je přivedla na svět, zrodila v nich božský život, novou zkušenost, zářivou vizi existence, pro niž byli připraveni vydat veřejné svědectví až k smrti. 6. Rok víry začal v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu. Tato souvislost nám umožňuje vidět, že Druhý vatikánský koncil byl koncilem o víře,6 neboť nás vyzval, abychom do středu našeho církevního i osobního života znovu postavili primát Boha v Kristu. Církev totiž nikdy nepokládá víru za samozřejmou skutečnost, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován, aby stále vedl její putování. Druhý vatikánský koncil dal zazářit víře v nitru lidské zkušenosti, kráčeje tak cestami současného člověka. UkTakto se ukázalo, jak víra obohacuje lidskou existenci ve všech jejích dimenzích. 7. Tyto úvahy o víře - v kontinuitě se vším, co o této božské ctnosti církevní magisterium prohlásilo7, - se míní přiřadit k tomu, co Benedikt XVI. napsal v encyklikách o lásce a naději. On už skoro dokončil prvotní znění encykliky o víře. Jsem mu za to hluboce 4 Ráj XXIV, Acta Sanctorum, Iunii, I, I když koncil nepojednává výslovně o víře, mluví o ní na každé stránce, přiznává ji životný a nadpřirozený charakter, předpokládá její celistvost a sílu, a staví na ni svá učení. Stačilo by připomenout koncilní výpovědi..., abychom si uvědomili, zásadní význam, jenž koncil v souladu s věroučnou tradicí církve přikládá víře, pravé víře, jejímž zdrojem je Kristus a tokem magisterium církve (Pavel VI., gen. audience z 8. března 1967). 7 Srv. např.. I. vatikánský koncil, dogmatická konstituce o katolické víře, Dei Filius, cap. III: DS ; II. vatikánský koncil, dogmatická konstituce o Božím zjevení, Dei Verbum, 5; Katechizmus katolické Církve,

4 vděčný, a v Kristově bratrství přijímám jeho cennou práci a připojuji k textu několik dalších příspěvků. Petrův nástupce, včera, dnes i zítra, je totiž stále volán utvrzovat bratry v onom nezměrném pokladu víry, který Bůh dává jako světlo na cestu každému člověku. Ve víře, Božím daru, nadpřirozené ctnosti Jím vlité, poznáváme, že nám byla nabídnuta obrovská Láska, byli jsme osloveni dobrým Slovem a přijetím tohoto Slova, kterým je Ježíš Kristus, vtělené Slovo, nás Duch svatý přetváří, osvěcuje budoucí cestu a dává v nás růst křídlům naděje, abychom se po ní mohli vydat s radostí. Víra, naděje a láska vytvářejí obdivuhodné sepětí, dynamismus křesťanské existence směřující k plnému společenství s Bohem. Jaká je tato cesta, kterou před námi otevírá víra? Odkud přichází její mocné světlo, jež osvěcuje putování zdařilého a úrodného života, naplněného plody? PRVNÍ KAPITOLA UVĚŘILI JSME V LÁSKU (srv. 1 Jan 4,16) Abrahám, náš otec ve víře 8. Víra nám otevírá cestu a provází naše kroky v dějinách. A proto, chceme-li pochopit, co je víra, musíme vyprávět o jejím putování, o cestě věřících lidí, jak ji na prvním místě dokládá Starý zákon. Jedinečné místo patří Abrahámovi, našemu otci ve víře. V jeho životě dochází k šokující skutečnosti: Bůh se na něj obrací Slovem, zjevuje se jako Bůh, který mluví a nazývá ho jménem. Víra se váže ke slyšení. Abrahám nevidí Boha, ale slyší Jeho hlas. Takto víra dostává osobní charakter. Z toho vyplývá, že Bůh není Bohem nějakého místa, ani Bohem vázaným na zvláštní posvátnou dobu, nýbrž je Bůh jisté osoby, totiž Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, schopný vstoupit do kontaktu s člověkem a uzavřít s ním smlouvu. Víra je odpovědí Slovu, které osobně interpeluje, konkrétnímu Ty, které nás volá jménem. 9. Abrahámovi toto Slovo adresuje povolání a příslib. Především je to povolání vyjít ze své země, pozvání, otevřít se novému životu, začátek exodu, který jej vypraví k nečekané budoucnosti. Vize, kterou dá Abrahámovi víra, bude vždy spojena s tímto krokem vpřed, který je třeba vykonat: víra vidí v té míře, nakolik se kráčí, v jaké se vstupuje do prostoru otevřeného Božím Slovem. Toto Slovo obsahuje navíc příslib: četné bude tvé potomstvo, staneš se otcem velkého národa (srv. Gen 13,16; 15,5; 22,17). Je pravdou, že coby odpověď na Slovo, které předchází, bude Abrahámova víra vždy úkonem paměti. Tato paměť se však neupíná v minulosti, ale jakožto paměť příslibu, je s to otvírat se budoucnosti, osvěcovat kroky putování. Tak je zřejmé, že víra, jakožto paměť budoucího, memoria futuri, zůstává úzce spjata s nadějí. 4

5 10. Po Abrahámovi se žádá, aby se tomuto Slovu svěřil. Víra chápe, že slovo, skutečnost zdánlivě prchavá a pomíjivá, je-li proneseno věrným Bohem, stává se tím nejjistějším a nejneotřesitelnějším, co vůbec může existovat, tím, co umožňuje kontinuitu našeho putování v čase. Víra přijímá toto Slovo jako jistou skálu, na níž lze budovat s pevnými základy. Proto je v Bibli víra označena hebrejským slovem emûnah, odvozeným ze slovesa amàn, jehož kořen znamená podpírat. Výraz emûnah může znamenat jak věrnost Boha, tak víru člověka. Věřící člověk bere svou sílu ze svěření se do rukou věrného Boha. Pohrávaje si s oběma významy slova která se nacházejí v odpovídajících termínech řečtiny (pistós) a latiny (fidelis) - svatý Cyril Jeruzalémský velebí důstojnost křesťana, jenž dostává jméno samého Boha: oba jsou zváni věrní 8. Svatý Augustin to vysvětluje takto: Věrný člověk je ten, který věří Bohu, jenž dává přísliby; věrný Bůh je tím, kdo dává to, co člověku slíbil Pro pochopení Abrahámovy víry je důležitý poslední aspekt jeho příběhu. Boží Slovo, třebaže sebou přináší novost a překvapení, není ničím, co by patriarchově zkušenosti bylo cizí. V hlase, který se obrací na Abraháma, tento poznává hlubokou výzvu vepsanou odjakživa do nitra svého bytí. Bůh pojí svůj příslib s oním místem, v němž se existence muže jeví vždy slibná: totiž s otcovstvím a zrozením nového života: Tvá žena Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák (Gen 17,19). Tento Bůh, který žádá po Abrahámovi, aby se mu zcela svěřil, se dává poznat jako pramen, z něhož vyvěrá všechen život. Víra je tak spjata s Božím Otcovstvím, z něhož vzchází stvoření: Bůh, který volá Abraháma, je Bůh Stvořitel, Ten, který volá k bytí to, co není (Řím 4,17), Ten, který si nás vyvolil ještě před stvořením světa... abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista (Ef 1,45). Víra v Boha osvěcuje nejhlubší kořeny Abrahámova bytí, umožňuje mu poznat zdroj dobroty, která je počátkem všech věcí, a potvrzuje, že jeho život nemá původ v nicotě nebo náhodě, nýbrž v osobním povolání a lásce. Tajemný Bůh, který ho povolal, není Bůh cizí, ale Ten, který je původem všeho a všechno v existenci udržuje. Velká zkouška Abrahámovy víry obětování syna Izáka - ukáže, až nakolik je tato prvotní láska s to zaručit život i po smrti. Slovo, které je schopno dát vzejít synu v jeho mrtvém těle a v mrtvém lůně neplodné Sáry (srv. Řím 4,19), bude také schopno zaručit příslib budoucnosti přemáhající každou hrozbu či nebezpečí (srv. Žid 11,19; Řím 4,21). Víra Izraele 12. Dějiny Izraelského národa, v knize Exodus, pokračují ve stopách Abrahámovy víry. Víra se znovu rodí z původního daru: Izrael se otevírá jednání Boha, který jej chce vysvobodit z jeho bídy. Víra je povoláním k dlouhé cestě, aby se mohl klanět Hospodinu na Sinaji a zdědit zaslíbenou zemi. Božská láska má rysy otce, který provází na cestě svého syna (srv. Dt 1,31). Vyznání víry Izraele se odvíjí jako vyprávění o dobrodiních Boha, o jeho jednání, kterým vysvobozuje a vede lid (srv. Dt 26,5-6), vyprávění, které tento lid předává z pokolení na pokolení. Boží světlo svítí Izraeli skrze paměť skutků, které vykonal Hospodin, připomínaných a vyznávaných bohoslužbou, předávaných z rodičů na děti. Učíme se tak, že světlo, které víra přináší, je spjato s konkrétním životním 8 9 Cfr Catechesis V, 1: PG 33, 505A. In Psal. 32, II, s. I, 9: PL 36,

6 vyprávěním, s vděčnou vzpomínkou na Boží dobrodiní a na postupné naplňování Jeho příslibů. Velmi dobře to vyjádřila gotická architektura: ve velkolepých katedrálách přichází světlo shůry skrze vitráže, na nichž jsou vyobrazeny posvátné dějiny. Boží světlo nám přichází skrze vyprávění jeho zjevení, a tak je schopno osvěcovat naše putování v čase, připomínat božská dobrodiní a ukazovat, jak se naplňují jeho přísliby. 13. Dějiny Izraele nám ještě ukazují pokušení nevěry, do něhož lid vícekrát upadl. Opak víry tu vystupuje jako modloslužba. Zatímco Mojžíš mluví na Sinaji s Hospodinem, lid nesnese tajemství skryté Boží tváře, nevydrží čas očekávání. Víra ze své povahy vyžaduje zřeknutí se bezprostředního vlastnění, které zdánlivě vidění nabízí, je pozváním otevřít se zdroji světla v úctě k tajemství, které je vlastní Tváři, jež se chce zjevit osobně a v příhodný čas. Martin Buber uváděl tuto definici modloslužby pocházející od rabína Kocka: je modloslužbou, když se tvář v úctě obrací k tváři, jež není tváří.10 Namísto víry v Boha se dává přednost uctívání modly, jejíž tvář lze stanovit a jejíž původ je známý, protože jsme si ji zhotovili. Před modlou nehrozí možnost nějakého povolání, které by dalo vyjít z vlastních jistot, protože modly nemají ústa a nemluví (Žl 115,5). Chápeme tedy, že modla je záminkou k tomu, abychom sebe sama postavili do středu reality, v klanění se dílu vlastních rukou. Člověk, který ztratil základní orientaci, jež dává jednotu jeho existenci, se ztrácí v mnohosti svých tužeb; pohrdá čekáním na čas příslibu, rozpadá se v tisíceru okamžiků svých dějin. Modloslužba je proto vždy polyteizmem, bezcílným přebíháním od jednoho pána ke druhému. Modloslužba nenabízí cestu, nýbrž množství stezek, které nevedou k jistému cíli a spíše vytvářejí labyrint. Kdo se nechce svěřit Bohu, musí naslouchat hlasům četných model, které na něj křičí: Svěř se mi!. Víra, nakolik je spojena s obrácením, je opakem modloslužby; je odpoutáním se od model a návratem k živému Bohu skrze osobní setkání. Věřit znamená svěřit se milosrdné lásce, která vždy přijímá a odpouští, podpírá a usměrňuje život, která ukazuje mocnou svou schopností narovnávat pokřivenost našich dějin. Víra spočívá v ochotě nechat se vždy znovu přetvářet Božím povoláním. Je to paradox: v ustavičném obracení se k Pánu nachází člověk jistou cestu, která jej osvobozuje od scestí, kterému jej podrobují modly. 14. Ve víře Izraele vystupuje také postava Mojžíše, prostředníka. Lid nemůže vidět Boží tvář; je to Mojžíš, kdo mluví s YHWH na hoře a všem sděluje Hospodinovu vůli. Díky této přítomnosti prostředníka se Izrael naučil putovat v jednotně. Úkon víry jedince se začleňuje do společenství, do společného my národa, který je ve víře jako jediný člověk, můj prvorozený syn, jak Bůh nazve celý Izrael (srv. Ex 4,22). Prostřednictví se tu nestává překážkou, nýbrž otevřeností: v setkání s druhými se pohled otvírá pravdě, která nás přesahuje. J.J. Rousseau naříkal, že nemůže vidět Boha osobně: Kolik jen lidí je mezi mnou a Bohem! 11; Je to tak prosté a přirozené, že Bůh šel za Mojžíšem, aby mluvil s Jean-Jacques Rousseauem? 12. Vycházeje z individualistického a omezeného pojetí poznání, nelze pochopit smysl prostřednictví, tuto schopnost podílet se na vidění někoho jiného, sdíleném poznání, které je vlastní lásce. Víra je nezasloužený Boží dar, který 10 M. Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949, 793. Émile, Paris 1966, Lettre à Christophe de Beaumont, Lausanne 1993,

7 vyžaduje pokoru a odvahu důvěřovat a svěřit se, aby se ukázala zářivá cesta setkání Boha s lidmi, dějiny spásy. Plnost křesťanské víry 15. Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se (Jan 8,56). Podle těchto Ježíšových slov směřovala Abrahámova víra k Němu a v určitém smyslu byla anticipovanou vizí jeho tajemství. Tak to chápe svatý Augustin, když říká, že patriarchové se zachránili vírou, nikoli vírou v Krista, který už přišel, ale vírou v Krista, který měl přijít, vírou směřující k budoucí Ježíšově události.13 Křesťanská víra se soustřeďuje na Krista, je vyznáním, že Ježíš je Pán a že ho Bůh vzkřísil z mrtvých (srv. Řím 10,9). Všechny linie Starého zákona se sbíhají v Kristu. On se stává definitivním ano všem příslibům, základem našeho konečného Amen Bohu (srv. 2Kor 1,20). Ježíšovy dějiny jsou plným zjevením Boží důvěryhodnosti. Jestliže si Izrael připomínal velké skutky Boží lásky, které byly středem jeho vyznání a otvíraly pohled jeho víry, nyní se život Ježíšův jeví jako místo definitivního Božího zásahu, svrchovaný projev Jeho lásky k nám. To, čím se na nás Bůh v Ježíši obrací, není nějaké slovo navíc mezi mnoha jinými, nýbrž jeho věčné Slovo (srv. Žid 1,1-2). Neexistuje větší záruka, kterou by Bůh mohl dát, aby nás ujistil o své lásce, jak nám připomíná svatý Pavel (srv. Řím 8,31-39). Křesťanská víra je tedy vírou v plnou Lásku, v její účinnou sílu, v její schopnost přetvořit svět a osvěcovat čas. My jsme poznali lásku jakou má Bůh k nám a uvěřili jsme v ni (1Jan 4,16). Víra shledává v Boží lásce zjevené v Ježíši základ, na němž spočívá skutečnost i její poslední určení. 16. Nejzažší důkaz věrohodnosti Kristovy lásky se nachází v jeho smrti pro člověka. Jestliže položit život za přátele je krajní důkaz lásky (srv. Jan 15,13), Ježíš položil ten svůj za všechny, i za ty, kdo byli nepřáteli, aby proměnil srdce. Právě proto evangelisté ukázali na hodinu kříže jako na vrcholný okamžik pohledu víry, neboť v této hodině se zračí výše i šíře božské lásky. Na toto místo vloží svatý Jan své slavnostní svědectví, když spolu s Ježíšovou Matkou hledí na Toho, kterého probodli (srv. Jan 19,37): Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili (Jan 19,35). F.M. Dostojevskij ve svém díle Idiot dává pronést hlavnímu hrdinovi, knížeti Myškinovi, při pohledu na obraz mrtvého Krista v hrobě od Hanse Holbeina mladšího: Ten obraz by mohl někoho i připravit o víru 14. Obraz totiž velice syrově znázorňuje destruktivní účinky smrti na Kristově těle. Avšak právě rozjímáním Ježíšovy smrti se víra posiluje a nabývá pronikavého světla, když se zjevuje jako víra v jeho nezlomnou lásku k nám, která je s to podstoupit smrt, aby nás spasila. Této lásce, která se nezdráhala smrti, aby dokázala jak mne miluje, je možné věřit; její bezmeznost překonává každé podezření a dovoluje nám svěřit se plně Kristu. 17. Kristova smrt tady odhaluje naprostou důvěryhodnost Boží lásky ve světle Jeho Zmrtvýchvstání. Jakožto zmrtvýchvstalý je Kristus spolehlivým svědkem, hodným víry (srv. Zj 1,5; Žid 2,17), pevnou oporou naší víry. Jestliže však Kristus nevstal, marná je Srv. In Ioh. Evang., 45, 9: PL 35, Parte II, IV. 7

8 vaše víra, prohlašuje svatý Pavel (1 Kor 15,17). Kdyby Otcova láska nedala Ježíšovi vstát z mrtvých, kdyby nedokázala znovu dát jeho tělu život, pak by nebyla plně důvěryhodnou láskou, schopnou osvěcovat i temnoty smrti. Když svatý Pavel mluví o svém novém životě v Kristu, odkazuje na víru Božího Syna, který mě miloval a za mě se obětoval (Gal 2,20). Tato víra Božího Syna je zajisté vírou apoštola národů v Ježíše a předpokládá také Ježíšovu důvěryhodnost, která se skutečně zakládá na jeho lásce až k smrti, ale také na jeho bytí Božího Syna. Právě proto, že Ježíš je Syn absolutně zakořeněný v Otci, mohl přemoci smrt a dát v plnosti zazářit životu. Naše kultura ztratila vnímavost této konkrétní Boží přítomnosti, jeho působení ve světě. Myslíme si, že Bůh se nachází jedině na onom světě, v jiném stupni reality, oddělen od našich konkrétních vztahů. Avšak kdyby tomu tak bylo, kdyby Bůh nebyl schopen ve světě jednat, jeho láska by nebyla opravdu mocná, opravdu reálná a nebyla by proto ani pravou láskou, schopnou uskutečnit ono štěstí, které slibuje. Mezi vírou v Něho a nevěrou by pak nebyl žádný rozdíl. Křesťané však vyznávají konkrétní a mocnou Boží lásku, která skutečně působí v dějinách a určuje jejich konečný úděl, lásku, s níž se lze setkat, která se plně zjevila v Kristově utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. 18. Plnost, k níž Ježíš víru přivádí, má další rozhodující aspekt. Ve víře Kristus není pouze Tím, v něhož věříme, nejvznešenější zjevení Boží lásky, ale také Tím, s nímž se spojujeme, abychom mohli věřit. Víra nejen na Ježíše hledí, ale z Ježíšovy perspektivy, jeho očima se také dívá; je účastí na jeho způsobu vidění. V mnoha oblastech života se svěřujeme jiným lidem, kteří znají věci lépe než my. Máme důvěru v architekta, který nám staví dům, v lékárníka, který nám podává uzdravující lék, v advokáta, který nás obhajuje u soudu. Potřebujeme také někoho, kdo je důvěryhodný a zkušený v Božích věcech. Ježíš, Jeho Syn, se představuje jako Ten, kdo nám vysvětluje Boha (srv. Jan 1,18). Život Kristův jeho způsob poznání Otce a plné žití ve vztahu s Ním otevírá lidské zkušenosti nový prostor, a my do něj můžeme vstoupit. Svatý Jan vyjádřil důležitost osobního vztahu s Ježíšem pro naši víru různými způsoby užití slovesa věřit. Spolu s věřit, že je pravdou to, co nám Ježíš říká (srv. Jan 14,10; 20,31), Jan užívá také výraz věřit Ježíši a věřit v Ježíše. Věříme Ježíši, když přijímáme jeho Slovo, jeho svědectví, protože je pravdivý (srv. Jan 6,30). Věříme v Ježíše, když jej osobně přijímáme do našeho života a svěřujeme se Mu, lneme k Němu v lásce a jdeme za ním (srv. Jan 2,11; 6,47; 12,44). Boží Syn přijal naše tělo, aby nám umožnil Jej poznat, přijmout a následovat, a tak se Jeho vidění Otce uskutečnilo skrze putování a plynutí časem také lidsky. Křesťanská víra je vírou ve Vtělení Slova a v Jeho vzkříšení v těle; je vírou v Boha, který se stal natolik blízkým, že vešel do našich dějin. Víra v Božího Syna, který se stal člověkem v Ježíši z Nazareta, nás neodděluje od reality, ale umožňuje nám pochopit její nejhlubší význam, objevit jak Bůh miluje tento svět a nepřetržitě jej směruje k Sobě; a to vede křesťana k úsilí, aby žil svou pozemskou pouť ještě intenzivněji. Spása skrze víru 19. Vycházeje z této účasti na způsobu Ježíšova nazírání, zanechal nám svatý Pavel ve svých spisech popis věřící existence. Ten, kdo věří, je přijetím daru víry přetvořen v nové stvoření, dostává nové bytí, synovské bytí, stává se synem v Synu. Nejcharakterističtějším výrazem Ježíšovy zkušenosti, která se stává středem zkušenosti křesťanské je Abba, 8

9 Otče (srv. Řím 8,15). Život ve víře, jakožto synovská existence, je uznáním původního a zásadního daru, který je základem existence člověka, a lze jej shrnout větou sv. Pavla Korinťanům: Co máš, abys to nebyl dostal? (1 Kor 4,7). Právě tady je jádro polemiky sv. Pavla s farizeji, diskuse o spáse skrze víru či skrze skutky zákona. To, co svatý Pavel odmítá je postoj toho, kdo se chce ospravedlnit před Bohem vlastními skutky. Takový, i když zachovává přikázání a koná dobré skutky, staví do centra sebe sama a neuznává, že původcem dobra je Bůh. Kdo takto jedná, kdo chce být zdrojem vlastní spravedlnosti, shledává, že je brzy v koncích a zjišťuje, že ani není s to vytrvat ve věrnosti zákonu. Uzavírá se, izoluje se od Pána i od druhých, a proto se jeho život stává prázdným, jeho skutky neplodnými, je jako strom, vzdálený od vodních proudů. Svatý Augustin to svým hutným a působivým jazykem vyjadřuje takto: Ab eo qui fecit te noli deficere nec ad te Od toho, který tě učinil, se nevzdaluj, ani kdybys šel k sobě 15. Pokud se člověk domnívá, že vzdálením se od Boha najde sám sebe, jeho existence ztroskotá (srv. Lk 15,11-24). Počátek spásy je otevření se něčemu, co předchází, původnímu daru, který potvrzuje život a udržuje v existenci. Jedině v otevřenosti tomuto původu a jeho uznáním můžeme být přetvořeni a dovolit, aby v nás spása působila a činila život plodným, plným dobrých plodů. Spása skrze víru spočívá v uznání primátu Božího daru, jak to shrnuje svatý Pavel: Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, nýbrž je to dar Boží (Ef 2,8). 20. Nová logika víry se soustřeďuje na Krista. Víra v Krista nás zachraňuje, protože v Něm se život radikálně otevírá Lásce, která nás předchází a přetváří zevnitř, která jedná v nás a s námi. Jasně je to zřejmé v exegezi, kterou apoštol národů podává k textu Deuteronomia, exegezi, která zapadá do nejhlubší dynamiky Starého zákona. Mojžíš říká lidu, že Boží příkaz není pro člověka příliš vysoko ani příliš daleko. Nelze říci: Kdopak nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl? nebo Kdopak nám překročí moře, aby nám ho přinesl? (srv. Dt 30,11-14). Tato blízkost Božího Slova je svatým Pavlem vykládána ve vztahu ke Kristově přítomnosti v křesťanovi: Neříkej si u sebe: Kdo vystoupí do nebe? aby totiž Krista přivedl dolů ani Kdo sestoupí do propasti? aby totiž Krista vyvedl z mrtvých (Řím 10,6-7). Kristus sestoupil na tuto zem a vstal z mrtvých; svým Vtělením a Vzkříšením Boží Syn obsáhl celé putování člověka a přebývá v našich srdcích skrze Ducha svatého. Víra ví, že Bůh se nám stal velmi blízkým, že Kristus nám byl dán jako velký dar, který nás vnitřně přetváří, že přebývá v nás a tak nám dává světlo, jež osvěcuje počátek i konec života, celý průběh lidské pouti. 21. Tak můžeme pochopit novost, k níž nás víra přivádí. Věřící je přetvořen Láskou, které se otevřel ve víře, a ve svém otevření se této Lásce, která mu byla nabídnuta, se jeho existence rozšiřuje, překračuje sebe sama. Svatý Pavel může prohlásit: Nežiji už já, ale ve mně Kristus (Gal 2,20), a povzbuzovat: ať Kristus vírou přebývá ve vašem srdci (Ef 3,17). Ve víře se já věřícího rozšiřuje, aby v něm přebýval Jiný, aby žilo v Jiném, a tak se jeho život rozšiřuje v Lásce. Sem patří působení vlastní Duchu svatému. A protože má křesťan účast na jeho Lásce, kterou je Duch, může mít Ježíšův zrak, jeho cítění, jeho synovskou dispozici. V této Lásce jistým způsobem přijímá vidění, které je vlastní Ježíši. Bez tohoto připodobnění v Lásce, bez této přítomnosti Ducha, který ji vlévá do našich srdcí (srv. Řím 5,5), je nemožné vyznávat Ježíše jako Pána (srv. 1Kor 12,3). 15 De continentia, 4, 11: PL 40,

10 Církevní forma víry 22. Takto se existence věřícího stává existencí církevní. Když svatý Pavel mluví k římským křesťanům o onom jediném těle, kterým jsou všichni věřící v Kristu, vybízí je, aby se nechlubili; každý se má naopak hodnotit ve shodě s tím, v jaké míře udělil Bůh každému víru (Řím 12,3). Věřící se učí vidět sám sebe vycházeje z víry, kterou vyznává: postava Krista je zrcadlo, ve kterém odhaluje svůj uskutečněný obraz. A jako Kristus v sobě zahrnuje všechny věřící, kteří tvoří jeho tělo, chápe křesťan sebe sama v tomto těle, v původním vztahu ke Kristu a k bratřím ve víře. Obraz těla nechce redukovat věřícího na pouhou část anonymního celku, na pouhý prvek velkého soukolí, ale zdůrazňuje spíše živé spojení Krista s věřícími a všech věřících navzájem (srv. Řím 12,4-5). Křesťané jsou jedno (srv. Gal 3,28), aniž by pozbývali svoji individualitu a ve službě druhým se každému dostává vlastního bytí až do krajnosti. Chápeme tedy, proč mimo toto tělo, mimo tuto jednotu církve v Kristu, tuto církev, která je podle slov Romana Guardiniho historickou nositelkou všeobsahujícího Kristova pohledu na svět 16, víra ztrácí svou míru, nenachází už svoji rovnováhu, nezbytný opěrný prostor. Víra má nutně církevní formu, vyznává se uvnitř Kristova těla, coby konkrétního společenství věřících. Z tohoto církevního místa pak otvírá jednotlivého křesťana všem lidem. Kristovo slyšené slovo se vlastním dynamismem přetváří v křesťanovi v odpověď, a samo se stává pronášeným slovem, vyznáním víry. Svatý Pavel říká: Víra v srdci... a vyznání ústy... (Řím 10,10). Víra není privátním úkonem, individualistickým chápáním, subjektivním míněním, ale rodí se z naslouchání a je určena k tomu, aby byla hlásána a stala se zvěstí. Vždyť, jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm mohou uslyšet bez hlasatele? (Řím 10,14). Víra tedy v křesťanovi působí, počínaje obdržením daru, Lásky, která jej přitahuje ke Kristu (srv. Gal 5,6), dává účast na putování církve, putující v dějinách vstříc dovršení. Tomu, kdo je takto přetvořen, se otevírá nový způsob vidění, víra se jeho očím stává světlem. DRUHÁ KAPITOLA JESTLIŽE NEUVĚŘÍTE, NEPOROZUMÍTE (Iz 7,9) Víra a pravda 23. Jestliže neuvěříte, neporozumíte (srv. Iz 7,9). Takto překládá slova proroka Izaiáše králi Achazovi řecká verze hebrejské Bible, překlad sedmdesáti (Septuaginta), vytvořený v egyptské Alexandrii. Otázka poznání pravdy se tak stala středem víry. V hebrejském textu nicméně čteme něco jiného. Prorok tam říká králi: Jestliže neuvěříte, neobstojíte. Je to slovní hříčka se dvěma formami slovesa amàn: uvěříte (ta aminu) a obstojíte 16 Vom Wesen katholischer Weltanschauung (1923), in: Unterscheidung des Christlichen. Gesammelte Studien , Mainz 1963,

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 1 / 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE, PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

Posynodální apoštolská exhortace

Posynodální apoštolská exhortace Posynodální apoštolská exhortace SACRAMENTUM CARITATIS Papeže Benedikta XVI. O EUCHARISTII, ZDROJI A VRCHOLU ŽIVOTA A POSLÁNÍ CÍRKVE ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské

Více

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK CENA DOBROVOLNÁ... DĚKUJEME ZA VÁŠ PŘÍSPĚVEK ROČNÍK 6 ZÁŘÍ 2013 ČÍSLO 09 Tradice Být křesťanem znamená vyznávat víru v Boha. Být křesťanem znamená učit se Bohu důvěřovat,

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

Májové pobožnosti 2014

Májové pobožnosti 2014 Májové pobožnosti 2014 (Generální audience papeže Františka) 1. Společná modlitba upevňuje rodinný život (1. 5. 2013) Mt 13, 53-55 dnes, prvního května, si připomínáme sv. Josefa dělníka a začínáme měsíc,

Více

Nad evangeliem podle Jana

Nad evangeliem podle Jana Silvano Fausti Nad evangeliem podle Jana Porozumìt Božímu slovu ÚVOD Ostatní tři evangelia jsou dějinně-teologickým vyprávěním o Ježíšově životě. Evangelium, které je připisováno Janovi, je víc jako divadlo,

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve

FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve O VZTAZÍCH MEZI VÍROU A ROZUMEM z 14. září 1998 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1999 Církevní schválení České biskupské

Více

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987:

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: 1. Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. Když se však naplnil čas, poslal

Více

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 24. KVĚTNA 2009 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Svatý Otec se dnes ubírá na historickou návštěvu Montecassina, aby se tu společně

Více

SALVIFICI DOLORIS Apoštolský list Jana Pavla II. O KŘESŤA SKÉM SMYSLU LIDSKÉHO UTRPE Í z 11. února 1984 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1995 Církevní schválení České biskupské konference č. j.

Více

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH Pastýřský list mons. Javier Echevarría prelát Opus Dei Řím, 2.10.2011 OBSAH FORMACE PRO NOVOU EVANGELIZACI Jako první křesťané Nezbytnost a důležitost formace Svoboda, poslušnost, smysl pro zodpovědnost

Více

PIRÁTSKÁ EDICE. S Piráty na vaší straně. pirati.cz. František. Radost evangelia

PIRÁTSKÁ EDICE. S Piráty na vaší straně. pirati.cz. František. Radost evangelia PIRÁTSKÁ EDICE S Piráty na vaší straně pirati.cz František Radost evangelia František Radost evangelia Přeložila Česká sekce Vatikánského rozhlasu www.radiovaticana.cz Grafická úprava a sazba Václav Urban,

Více

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE VERITATIS SPLENDOR Encyklika Jana Pavla II. O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE z 6. srpna 1993 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 2001/94 ze

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více