06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8"

Transkript

1 06/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

2 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet i vy. Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme. Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli přispět článkem, svědectvím či povzbuzením, kontaktujte nás. Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou kdekoli. Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení! Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila český národ. Jsme zde proto, aby byl český národ spasený! Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání! Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost, svobodu, pokoj, vítězství a zdraví. vydalo: Biblické Centrum Víry o.s. Členové redakce : Kukla Vítězslav Kuklová Iveta Jazyková korektura: Hana Petřinová Slovo víry

3 Boží Slovo je mocné Židům 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Boží Slovo má ohromnou moc. Rozděluje duši a ducha. A proto když zůstáváme v Božím Slově, rozpoznáme vždy, co je Boží vůle a co ne. Boží Slovo je natolik mocné, nakolik Mu důvěřujeme. Jestliže věříme, že Boží Slovo je lékem, a při čtení Božího Slova budeme očekávat Jeho uzdravující moc, potom bude v našem životě jednat přesně tak, jak tomu věříme. Přísloví 4:22 Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. Boží Slovo dá život a zdraví těm, kdo Jej přijme za pravdu. Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvoje Slovo je pravda. Boží Slovo je mocné, protože je pravda. Žalm 119:105 Svíce nohám mým jest Slovo Tvé, a světlo stezce mé. Jestliže nevíme, kudy dál, Boží Slovo nám dá do naší situace světlo. Jeremjáš 23:29 Zdaliž není Slovo Mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu?

4 Záleží na nás, jakou moc bude mít Boží Slovo v našem životě. Jestli bude pro nás nejvyšší autoritou či nikoliv. Boží Slovo je oheň, který vypálí všechno zlé a zničí každý ďáblův plán. Pokud má někdo psychické problémy, to nejlepší, co může udělat je vzít si Bibli a číst třeba Žalmy. A nejlépe číst je nahlas. Boží Slovo vytlačí z naší mysli všechny špatné myšlenky. Když král David procházel těžkým obdobím, vždy svou mysl zaměřil na velkého a mocného Boha, o kterém věděl, že ho ze všeho dostane (Žalm 34). Žalm 34:2-10 Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála Jeho v ústech mých. V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyší tiší, budou se veseliti. Zvelebujte se mnou Hospodina, a jméno Jeho společně vyvyšujme. Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne. Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou: Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej. Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se Ho bojí, a zastává jich. Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v Něho. Bojtež se Hospodina svatí Jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se Ho bojí. Boží Slovo také říká, že máme podle Něj jednat. Můžete si každý večer před spaním přečíst jeden verš z Bible, který vás osloví, a s ním usínat. Když se ráno probudíte, tak si jej opět přečtěte a celý den o něm přemýšlejte. Zároveň podle něj celý den jednejte. Večer si vezměte další verš a takto to dělejte každý večer po dobu 30 dní. Za měsíc se vám to stane zvykem a uvidíte, jak ohromnou moc má Boží Slovo ve vašem životě. Jakub 1:22-25 Buďte pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe. Nebo byl-li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest muži spatřujícímu obličej přirozený svůj v zrcadle. Vzhlédl se zajisté, i odešel, a hned zapomenul, jaký by byl. Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody a zůstával by v něm, ten není posluchač zapomětlivý, ale činitel skutku, ten, pravím, blahoslavený bude v skutku svém. Samozřejmě, že Boží Slovo nestačí. Je zapotřebí přizvat k tomu i Ducha Svatého, protože Litera zabíjí, ale Duch obživuje. (2.Korintským 3:6). A hlavně, Boží Slovo je mocné, protože je to sám Ježíš (Jan 1:14) a Jeho dokonané, dokonalé dílo. Dejte Božímu Slovu takovou váhu, která Mu náleží a uvidíte velké změny ve svých životech. pastor Iveta Kuklová

5 Místo, kde vše začíná Přísloví 8:34-35 Blahoslavený člověk, kterýž mne slýchá, bdě u dveří mých na každý den, šetře veřejí dveří mých. Nebo kdož mne nalézá, nalézá život, a dosahuje lásky od Hospodina. Někteří lidé mají stále ještě představu, že Boha mohou blíže znát jen určití vyvolení lidé - duchovní, faráři, jeptišky či Boží služebníci. Díky Bohu, že tomu tak není. Jeho blízkost, Jeho otevřená náruč je pro každého člověka. Život strávený ve skrytu s Ním ovlivňuje ten viditelný život. Bohu nezáleží na množství času, ale na jeho kvalitě. On ví, zda jsi matka několika dětí, zaměstnaný člověk, či student ve zkouškovém období. Je tvůj Otec a nechce, aby čas strávený s Ním byl náboženskou povinností. Touží po tvé přítomnosti,

6 ještě více než ty po Jeho pomoci. Touží po tom, aby ti mohl projevovat svoji lásku, moudrost, posilovat tě a občerstvovat. Bůh si cení věrnosti a času, který Mu nyní dáváš. 1. Jan 4:17 Jaký je On, takoví jsme i my na tomto světě. I věřící hledají své vzory. Chtějí se podobat velkým Božím služebníkům nebo biblickým postavám. Někdo chce být jako David, Ester, Samuel či Lester Sumrell. Bomba je, že Božím plánem pro nás je podobat se Ježíši. My si však na Něj nemusíme pouze hrát a napodobovat Ho, protože ta stejná přirozenost, je skrze nové narození v nás. Je jen potřeba dovolit tomu Velkému v nás dát prostor a dovolit Mu, aby v nás rostl. Bůh chce dostat nebe na zem a k tomu potřebuje nás. Chce být zjeven skrze tvůj i můj život a k tomu je potřeba vyměnit svoje plány za Jeho. Možná si v poslední době již v některých věcech a v některých situacích rezignoval. Přestal jsi snít Boží sny, protože okolnosti se zdály příliš těžké a nepohnutelné. To však není důvod se zastavit. Jsme tu kvůli Němu, proto, aby byla v této generaci zjevena Boží sláva. Proto, aby každý den lidé kolem nás viděli, že On je jediná naděje a opravdový život! Poražený nepřítel ví, že když tě rozdělí s Bohem, zastaví Boží plány ve tvém životě. Nikdy se nenech od Boha oddělit! Jste jedno a váš vztah je nesmírně cenný a vzácný. Ráda pozoruji řeky, jak se nezastavitelně valí dopředu. Přemýšlel jsi někdy nad tím, co vlastně popohání řeky dopředu? Každou řeku popohání vpřed její prameny. Není to jen jeden malý pramen, ale prameny všech přítoků řeky. Malá studánka, která tryská ze země, vypadá směšně v porovnání s veletokem. Přesto je však jedním ze zdrojů obrovské síly, který určuje tok a směr veliké řeky. Možná že si připadáš v Božím díle nepatrný. Jsi však jeden z pramenů, který má ovlivňovat život na téhle zemi. Proto nedovol nikomu a ničemu, aby tvůj pramen vyschl. Ať je pořád plný Boží přítomnosti! Přísloví 5:16 Nechť se rozlévají studnice tvé ven a potůčkové vod na ulice. Veronika Kulířová

7 Včera, dnes a zítra My lidé, kteří žijeme na této zemi, vnímáme naše životy v časové linii. Rozlišujeme minulost, přítomnost a budoucnost. Bůh, který žije mimo čas, ve věčnosti, vidí, vnímá, chápe vše odlišně. Ježíš zemřel na kříži za všechny hříchy všech lidí. To znamená nejen za hříchy těch, kteří žili v době, kdy chodil po této zemi, ale i za naše, kteří žijeme o 2000 let později. On nás znal ještě před tím, než jsme se narodili, dokonce před stvořením světa, který známe. Bůh žije mimo náš čas, ale jedná s námi podle našeho vnímání času. Bůh ví, že chápeme věci odlišně a tak nás učí ve Svém Slově jak s časem zacházet.

8 Minulost Filipským 3:14 zapomínám, Ale to jedno činím, na ty věci, které jsou za mnou, Máme zapomínat na to, co je za námi. Žalm 103:2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádná Jeho dobrodiní! Nemáme zapomínat na Boží dobrotu a Jeho jednání v našem životě. Co nám tedy z toho vyplývá? Máme zapomenout na všechny naše viny, omyly, prohřešky, hříchy. Bůh chce, abychom žili dobrý život bez tíhy vin a odsouzení. Právě proto nám ukazuje, jak zacházet s minulostí. Být vděčný za to dobré a úplně opustit to zlé. Jak to, ale máme udělat? Vírou v Ježíšův kříž. Ježíš na sebe vzal VŠECHNY naše hříchy, viny, přestoupení i trest. Proto můžeme žít bez všech těchto zlých věcí a mít vyřešenou minulost. Budoucnost Matouš 6:31 Nemějte tedy starosti. Neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme? Nedělejte si starosti o to, co budete jíst a pít. Matouš 6:34 Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Každý den má svých starostí dost. Nedělat si starosti, to je Boží definice, jak se postavit k budoucnosti. Když se naučíme důvěřovat Bohu, který skrze kříž přinesl požehnání, milost a zaopatření do našich životů, vypořádáme se se starostmi. Co nám tedy zbyde? Očekávání dobrých věcí, dobrého života. Budeme vyhlížet dobré dny prosycené Boží dobrotou a láskou a to bez starostí.

9 Přítomnost Židům 11:1 Víra JE podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. 1. Jan 4:16 Bůh JE láska. Nikoli víra byla, nebo bude. Nikoli Bůh byl nebo bude, ale JE. Židům 3:15 Je řečeno: Jestliže dnes uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Dnešek, to je přítomnost. Jde o to reagovat na Boží Slovo dnes, neodkládat to na zítřek nebo čerpat stále jen z minulosti. Dnešek je plný Božích překvapení a požehnání. Jan 10:10 já (Ježíš) jsem přišel, abyste měli život - život v plnosti. Jsou věci, které byly, věci, které budou a věci, které jsou. Ty, které jsou nyní, je nutné vidět, ocenit a vážit si jich. Lidé se příliš často nechají o přítomnost okrást minulostí nebo strachem z budoucnosti. Neužívají si přítomnost, a tak nakonec vůbec nežijí, pouze přežívají. Minulost je tahá dolů a budoucnost je omezuje v rozletu. Minulost je vyřešena díky kříži a budoucnost je světlá opět díky kříži, a tak si můžeme užívat přítomnosti. Jak vidíme, Ježíšův kříž je řešením pro minulost, přítomnost i budoucnost. Toto znamení Boží lásky k lidem odděluje zlé od dobrého napříč časem. Náš Bůh žije mimo čas a touží, abychom zakoušeli Jeho věčnost již na této zemi. Vírou v Ježíšův kříž je to možné.

10 fñéäâñüövx á UÉ{xÅ Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze Něj učiněny jsou, a bez Něho nic není učiněno, což učiněno jest. (Jan 1:1-3) A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu Jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy. (Jan 1:14) Na počátku bylo Slovo a to Slovo je Ježíš. On byl na začátku a všechno bylo stvořeno skrze Něj. Ať Bohu důvěřujeme v čemkoli, potřebujeme k tomu Jeho Slovo. Někdo může namítnout, ale já mám Ducha Svatého a to mi stačí. Jenže pokud ve svém životě nemáme Boží Slovo, Duch Svatý nemá, co by uchopil, aby mohl jednat.

11 Jan 16:13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. Pokud budeme plni Božího Slova, Duch Svatý uchopí to Slovo a připomene nám Jej ve správnou chvíli. Matouš 19:26 Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Bůh potřebuje naši spolupráci. Pro nás je to nemožné, ale pro Boha je možné všechno. Co je naším úkolem? Dělat to, co nám Bůh řekl. Důvěřovat Mu, že co zaslíbil, také udělá. Jak budovat svoji víru, neboli důvěru v Boha? Tím, že s Ním buduji svůj vztah. 1. Každý den se modlím, tedy chodím do Boží přítomnosti. 2. Každý den si čtu Boží Slovo, tedy čtu Jeho Slovo a počítám s tím, že Bůh ke mně bude skrze Své Slovo mluvit. 3. Chodím pravidelně do církve, opět do Jeho přítomnosti a počítám s tím, že se tam nově setkám s Bohem a že ke mně bude mluvit. 4. Mluvím s lidmi o Ježíši. Nedávno jsem měla možnost mluvit s jednou paní u nás ve vsi o Ježíši a potom jsem si uvědomila, že jsem byla úplně občerstvená, plná radosti a nadšená z Boha. Věděla jsem, že to byl On, kdo ten rozhovor připravil. Římanům 1:16-17 Neboť se nestydím za evangelium Kristovo; moc zajisté Boží jest ke spasení každému věřícímu, Židu předně, potom i Řeku. Nebo spravedlnost Boží zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno jest: Spravedlivý pak z víry živ bude. Během kázání Evangelia se totiž zjevuje Boží spravedlnost a uvolňuje se z nás radost, která je ovocem našeho znovuzrozeného ducha. Pokud budeme spolupracovat s Bohem, nemůže se stát, že bychom neuviděli Boží zaslíbení. ÑtáàÉÜ \äxàt ^â~äéäö

12 Milí čtenáři, už vás někdy napadlo, proč Bůh to všechno dělá? Proč Bůh stvořil člověka? Proč Bůh lidem odpouští hříchy? Proč poslal Ježíše? Můžeme mít různé názory a nápady, ale proč se nepodívat přímo do Písma do Božího Slova, do Božího dopisu lidem. Do místa, kde se nám Bůh zjevuje a mluví k nám. Do místa, které On nazval Smlouvou, ve které popisuje všechny aspekty Božího jednání a lidských činů. Dnes bych rád začal veršem, který dobře a jasně říká, proč bychom měli studovat Boží Slovo. Žalm 147:5 Velký je náš Pán, je velmi mocný, Jeho myšlení obsáhnout nelze. Na různé otázky, obzvlášť na ty hluboké a zásadní, můžeme hledat odpovědi sami a dojít k různým názorům. Avšak tyto názory budou stále názory lidí, tedy těch, kteří neví všechno. Těch, kteří jsou omezeni ve svém chápání. Vždy to budou názory ovlivněné prostředím, ve kterém jsme vyrůstali, vzděláním a zkušenostmi. Pokud chceme opravdu poznat pravdu, pak musíme vždy hledat odpovědi u Toho, kdo není ovlivněn žádným člověkem, událostí nebo časem, tedy u Boha samotného, v Jeho Slově.

13 Izajáš 43:25 Já, já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Jan 3:16-17 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze Něj spasen. 1. Jan 4:10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy Z výše uvedených míst to zní, jakoby Bůh byl zahleděn do sebe, že Mu jde jen o Něj, že je sebestředný. Na první pohled se zdá, že Boží jednání je motivováno jen Božími úmysly, Jeho vůlí. Právě tento pohled je naprosto pravdivý. Bůh jedná vždy podle Svých úmyslů, záměrů a plánů. To by znělo hrozivě v případě, kdybychom věřili, že Bůh je nevyzpytatelný, nepředvídatelný, že může kdykoli udělat cokoli, ale v tom špatném slova smyslu. Tedy tak, jak jsme možná byli mnoho let vyučováni od lidí, kteří popisují Boha na základě svých zkušeností. Proto je tak důležité vědět, co o tom, jaký Bůh je, říká Písmo. Když víme, jak se On sám definoval, pak i když víme, že jedná vždy podle Svých plánů a záměrů, můžeme si být jisti, že to nejsou zlé myšlenky a plány. Jak se tedy On sám definoval? 1. Jan 4:8 Bůh je láska. Bůh sám sebe nazval láskou. V 1.Korinstkým 13. kapitole tuto lásku popisuje. Jedním z aspektů Boha lásky je, že neobmýšlí nic zlého. Bůh jedná podle Svého plánu, ano, a zároveň podle Svého charakteru podle lásky. Když jsem hledal odpovědi, proč Bůh některé věci dělá, zjistil jsem, že kvůli sobě, kvůli naplnění Svého plánu a Svých záměrů. Když k tomu přidáme Jeho charakter zjistíme, že se nemusíme ničeho obávat. Jeho jednání je motivováno tou nejčistší pohnutkou láskou, láskou k nám lidem. Díky Bohu za Jeho Slovo, které nám dává odpovědi a ukazuje jaký Bůh je. pastor Vítězslav Kukla

14 Letní sportovní evangelizační camp! Devět sportů, šest dní s českými i zahraničními instruktory, kopou zážitků a mnoha dalšího. Na to všechno můžete pozvat své přátele, děti, kamarády vašich dětí, kteří ještě neznají Krista, na Multisport camp. Camp je pořádaný mezinárodní křesťanskou organizací Athletes in Action, jejíž služba je především mezi sportovci, které přivádí skrze sport k víře. Její česká pobočka letos již po třinácté organizuje letní camp pro účastníky ve věku 15 až 21 let včetně. Letošní ročník se bude konat od v Benátkách nad Jizerou. Veškeré informace i s přihláškou najdete na webu

Slovo víry 03/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 03/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 03/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 05/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Boží slovo jako moc ve tvém životě

Boží slovo jako moc ve tvém životě Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 03/2012 úvodník svědectví napsali vyučování narozeniny oznámení Boží slovo jako moc ve tvém životě úvodník Před více

Více

Pravá Boží Církev Identifikována

Pravá Boží Církev Identifikována Pravá Boží Církev Identifikována Po tisíciletí se tu stále vynořuje otázka - kdo a co tvoří Boží církev? Ti kteří tuto otázku sami studovali pochopili důležitost této pravdy. Zatímco jiní pravdu o tomto

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Nový začátek Copyright 2002 Alan Cairns Překlad: M. Hýsek, D. Kohout, M. Šolc III., 2012 Všechna práva vyhrazena Let The Bible Speak Lifeline Publications

Více

Co bychom určitě měli vědět

Co bychom určitě měli vědět Co bychom určitě měli vědět 1 Existuje Bůh? Haló, je tam někdo? Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že nevěříme? Už jste někdy slyšeli větu:

Více

nový život Bible 1. studie Blok B Proč Bibli věřit? PřečTi si: 1.Petrovu 1,22-25 klíčový verš (jan 17,17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.

nový život Bible 1. studie Blok B Proč Bibli věřit? PřečTi si: 1.Petrovu 1,22-25 klíčový verš (jan 17,17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. BiBlický studijní kurz Bible Blok B Tato studie patří: 1. studie Proč Bibli věřit? PřečTi si: 1.Petrovu 1,- klíčový verš (jan 17,17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. dříve nebo později křesťan

Více

Boží uzdravení (článek III)

Boží uzdravení (článek III) Boží uzdravení (článek III) Skrze vykoupení, za které bylo zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži, Bůh zajistil pro každého věřícího svoje uzdravení. Nikdy nebylo Boží vůlí pro Jeho lidi, aby byli svázáni

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4.

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4. ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ Living As Jesus Lived Copyright - Zac Poonen (1977) OBSAH 1. Boží plán pro člověka 2. Žít v pokoře 3. Žít ve svatosti 4. Žít v lásce 5. Žít v Duchu 6. Žít podle Boží vůle 7. Žít z moci

Více

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 království 7 Cesty duchovního formování 15 Židovství Ježíše z Nazareta 28 Omluva redakce 35 Biblický model duchovního vedení 35 Martin Luther Napsali

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Petr Vlček. Model místní církve

Petr Vlček. Model místní církve Petr Vlček Model místní církve Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více