ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany"

Transkript

1 město Morkovice - Slížany ČERVENEC 2005, ČÍSLO 2, RO ČNÍK IX Škola v přírodě Rusava V Hostýnských vrších se ukrývá vesnička jménem Rusava. Ta se stala na pět dní domovem žáků 4. a 5. tříd ZŠ Morkovice. Penzion, který nese stejný název jako tato vesnička, jsme poprve spatřili v pondělí ráno Ubytování v penzionu bylo skvělé i vesnice byla pěkná. Těšili jsme se na všechno, co nás tady čeká a celý týden jsme si opravdu užívali. Hned v pondělí jsme se vydali na náš první výlet. Navštívili jsme místní muzeum a keramickou dílnu, kde nám pár zkušených hrnčířů předvedlo, jak je hrnčířství těžké řemeslo. Druhý den a druhý výlet byl opět ve znamení historie a poznávání přírody. Vyrazili jsme na celodenní výlet na hrad Helfštýn, kde jsme se pobavili při krásně provedeném divadelním představení s ukázkami historických zbraní. Potom nás autobus zavezl k Hranické propasti, která je nejhlubší ve střední Evropě. Zpět jsme se vraceli unaveni, ale spokojeni a zbytek dne jsme hráli různé hry, malovali jsme na silnice nebo stavěli v lese domečky pro skřítky. Ve středu jsme měli naplánovanou pěší túru na Hostýn, ale protože celý den pršelo, tak nás dopoledne zabavil p. uč. Kovář výborným vědomostním kvízem a odpoledne jsme soutěžili a hráli různé společenské hry. Večer nás pan doktor P. Obr a naše zdravotnice M. Ševčíková poučili o tom, jak správně poskytovat první pomoc. Den ukončila výborná diskotéka. Ve čtvrtek na nás čekala zvířátka v ZOO Lešná a dokonce jsme zvládli i návštěvu sv. Hostýna, kde je opravdu nádherný kostel. Poslední večer jsme vlastníma rukama připravili táborák, u kterého jsme si opekli špekáčky. Když se setmělo, čekala nás stezka odvahy, ze které jsme se vrátili všichni v pořádku. Následovala poslední noc, a pak jen zhodnocení pobytu, balení a odjezd domů. Za všechny spokojené žáky děkujeme všem, kteří se na organizaci této školy v přírodě podíleli. L. Hanáková, A. Sílešová a D. Polišenský z 5. B ZŠ Morkovice O archeologických nálezech ve Slížanech Na Morkovicku patří katastr Slížan k archeologicky neobyčejně bohatému území. Osídlení se zde dokládá nálezy již z nejstaršího období neolotického, dále pak z mladší kultury neolitické, durinské kultury a z pravděpodobného keltského osídlení v hradištním období. K jedné z nejvýznamnějších lokalit patřila bývalá cihelna stavitele Jaromíra Navrátila nynější Hliník. V roce 1929 zde bylo prokopáno pět bohatých durinských hrobů, několik metrů od sebe vzdálených, vyplněných sazově černou hlínou bez koster a také beze stop po žárovém pohřbu. Z nich byly získány dvě sekerky, pazourkové škrabadlo, dvě amfory a další různá keramika. O rok později zde byly vykopány tři hradištní kostrové hroby, které obsahovaly bronzové a zlacené náušnice, tři filigránské stříbrné náušnice, železné ostruhy a další výbavu. Z téhož naleziště byly v pozdější době ještě získány čtyři železné nože, sekerka, náhrdelník z 53 pestrých perliček, dále masivní nádoba a čtyři železné peckovité fragmenty. K dalšímu nálezu hradištního žárového hrobu, který obsahoval zdobenou popelnici vyplněnou spálenými kostmi došlo pokračování na straně

2 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 15 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 12 členů městského zastupitelstva Omluveni: Marie Gremlicová, Romana Jablunková, Bronislav Churý 1. Návrhová komise: Mgr. Věra Kříčková, Marie Hlavinková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bleša, Petr Pátík Hlasování: 11 členů městského zastupitelstva hlasovalo pro návrh. Zdržel se ing. Jan Bleša. Program: 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Zpráva o činnosti rady 3. Žádost o změnu územního plánu velkého územního celku 4. Majetkoprávní úkony 5. Změna statutu účelového sociálního fondu Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o plnění usnesení z jednání městského zastupitelstva č. 14 Zprávu přednesl místostarosta Jan Jablunka. Není podepsaná kupní smlouva s manžely Procházkovými z ul. Olejna. Pozemek je blokován ručením u banky. Je podepsaná kupní smlouva na pozemky v k.ú. Slížany s ing. Štěpánkem Karlem, Popelákova 17, Brno. Se všemi zájemci o stavební pozemky na ul. Jabloňová jsou uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Je podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 12/3 s paní Zaoralovou, Náměstí 116, Morkovice. Z deseti zájemců o půjčku z fondu rozvoje bydlení jich sedm půjčku vyřizuje, dva prozatím neprojevili zájem, jeden od žádosti odstoupil. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. 2. Zpráva o činnosti rady města od do Rada schválila: - smlouvy s podnikateli o zapojení do městského systému nakládání s odpady s cenou 630 Kč/ nádoba 110 l - výběr dodavatele na akci Komunikace v letním kině - firmu SÚS Kroměřížska - prominutí dluhu 55,- Kč paní Motalíkové, Kolaříkova 557 za užívání pozemku (p. Motalíková zemřela) a 270,- Kč panu J. Horákovi za užívání pozemku (pozemek je veřejně přístupný a není užíván výhradně p. Horákem) - smlouvu o dílo na úpravu interiérů v penzionu Bernard (práce provedeny v červnu 2004, dosud nebyly fakturovány) - příspěvek ,- Kč pro VAK na vybudování připojení ČOV na centrální dispečink (cca 30% nákladů) - nabídku původně dvou vytyčených pozemků mezi domy manž. Bayerových a P. Malého na ul. Olejna jednomu zájemci - dotace organizacím: ZO českého svazu včelařů 5000 Kč, MS Morkovice 5000 Kč, záchranná stanice Buchlovice 500 Kč. - vyřazení předmětů dle žádosti MŠ Morkovice - technické řešení odkanalizování ul. Jabloňová - pronájem bytu č. 5/182 paní M. Hrozové na dobu 6 měsíců - seznam žadatelů, kterým bude přednostně nabídnut pronájem bytů v nově budovaném BD s 12 b. j. na ul. Školní - dodatek k nájemní smlouvě na pronájem penzionu se stanovením nájemného na rok 2005 ve výši Kč/měsíc - prominutí dluhu panu Lukáši Formánkovi ve výši 500,- Kč, vzniklého neuhrazením poplatku za likvidaci komunálního odpadu za rok vyhlášení veřejné soutěže formou užšího řízení na dodavatele akce Rekonstrukce kuchyně ZŠ - dotaci pro Klub dárců krve na rok 2005 ve výši 3 000,- Kč - účast starosty na IX. Sněmu Svazu měst a obcí ve Žďáru nad Sázavou - dotaci pro BIKE Klub Morkovice ve výši 6 000,- Kč - ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 902/3 v k.ú. Morkovice dohodou k nákup materiálu na stavební úpravu prostor vlevo od tribuny fotbalového hřiště ve výši ,- Kč s tím, že práce provede FC Morkovice - organizační schéma města a MěÚ - stanovisko k rušení dráhy Morkovice-Nezamyslice - projekt úprav kuchyně ZŠ - nájemní smlouvu s pí. Petrou Foltýnovou na pronájem nebytových prostor - obchodu o výměře 72 m 2 v 1. NP budovy č.p. 140 s ročním nájemným ,- Kč. - záměr pronájmu pozemku p.č. 4/5 (pod hrází Ovčáčku vedle Sýpky) - smlouvu se Zlínským krajem o zajištění dopravní obslužnosti - nájemní smlouvu s Agrodružstvem - smlouvy o zřízení věcných břemen - přístup ke kanalizaci k ČOV za účelem oprav - plán následných kontrol - výsledky hodnocení kvalifikace uchazečů o akci Rekonstrukce kuchyně ZŠ a zaslání pěti vybraným firmám výzvy ke zpracování nabídky Rada vzala na vědomí: - Hospodářské výsledky příspěvkových organizací: MŠ ,70 Kč ZŠ ,33 Kč - způsob úhrady hospodářského výsledku - ztráty MŠ za rok změnu trvalého pobytu pana Pavla Kočíře na Morkovice, Náměstí zprávu starosty o valné hromadě Sokola Morkovice - změnu trvalého pobytu pana Petra Protivy na Morkovice, Náměstí 115 Rada uložila: - ředitelce MŠ informovat radu o způsobu řešení záporného hospodářského výsledku - místostarostovi připravit záměr zřízení autobusové čekárny ve Slížanech

3 3 ZPRAVODAJ - ředitelkám škol vypracovat plány rozvoje škol - J. Musilové zpracovat návrh komunitního plánování sociálních služeb Rada doporučuje: - zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města částku nutnou na dofinancování akce Umělý trávník v případě přiznání dotace na tuto akci Mgr. Horák doplnil některé body předložené zprávy Prominutí dluhu za likvidaci komunálního odpadu Rada schválila prominutí tohoto dluhu, protože za domácnost již bylo zaplaceno víc, než by byla cena v případě využití možné slevy při placení společným zástupcem. Zřízení věcných břemen Kanalizace k čistírně odpadních vod vede většinou po pozemcích soukromých vlastníků. Chtěl bych jim poděkovat, protože v naprosté většině souhlasili s bezúplatným zřízením věcného břemene umožňujícího přístup ke kanalizaci k ČOV za účelem oprav. Valná hromada Sokola Morkovice Zúčastnil jsem se valné hromady Sokola Morkovice, abych dostal konkrétní odpověď na náš návrh na převod sokolovny do majetku města Morkovice Slížany Výbor Sokola žádost zastupitelstva o zařazení bodu převod sokolovny do majetku města na program valné hromady odmítl a tak tento bod nebyl projednáván. Naše žádost nebyla vnímána jako snaha o zlepšení stavu budovy, ale jako záměr připravit Sokol o majetek bez toho, že by členové měli jistotu, že budou moci bez omezení pokračovat ve své činnosti. Umělý trávník Pokud by stát přiznal dotaci na vybudování umělého travnatého povrchu, muselo by město tuto akci dofinancovat z vlastních zdrojů částkou cca 3 až 3,5 mil. Kč. Rada doporučila zastupitelstvu zařadit částku nutnou na dofinancování této akce do rozpočtu. Předpokládaná výše dotace je 9 mil. Kč a byla by škoda nevyužít peněz, které stát městu poskytne. D. Vabroušková Na jaké období by bylo dofinancování? Mgr. Horák Financování by muselo proběhnout v době dokončení výstavby - to je podle naší žádosti koncem roku 2005, případně v roce 2006, a to buď z rozpočtu nebo úvěrem. Železniční trať Správa železniční dopravní cesty úmyslně přivedla trať do stavu, ve kterém obnova provozu je nemyslitelná. Rada se proto zaměřila na zachování současného autobusového spojení do Nezamyslic a na tlak na dráhy, aby stavby na našem katastrálním území buď urychleně odstranily nebo převedli do majetku města. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města za období od do Žádost o změnu územního plánu velkého územního celku V územním plánu města je chráněn koridor pro silniční obchvat Morkovic. Začíná u vjezdu do Hanhartu a pokračuje za zahradami a kolem areálu Agrodružstva. Jeho realizace v dohledné době je prakticky vyloučena. Jeho odstranění z ÚP by znamenalo, že bude možné zrušit stavební uzávěru na domech na ul. Nádražní a dále by plocha R10 určená pro bydlení mohla sahat až po vlastnické hranice pozemků. Protože je ale obchvat i v územním plánu velkého územního celku, musí být i v ÚP města. Podle informací z KÚ Zlín by kraj neměl námitky proti vynětí trasy obchvatu z ÚP VÚC. Ing. Bleša Jan - jde o pozůstatek územního plánování ze 70. let, dnes je realizace vyloučená. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje žádost Zlínskému kraji o vynětí trasy komunikace výhled - II/428 Pornice z ÚP VÚC. 4. Majetkoprávní úkony a) Žádost o prodej pozemku na ulici Havlíčkova pod stavbou kupujících, navržená cena 70,- Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 656/3 zast. plocha o výměře 112 m 2 v k.ú. Morkovice, a to id. 1/2 panu Jaroslavovi Belkovi, Morkovice a id. 1/2 panu Petru Belkovi, Brno za 7 840,- Kč. b) Žádost Autoklubu Morkovice o prodej pozemku pod stavbou kupujícího (pod prodejnou paní Bordovské), navržená cena 70,- Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 12/2 zast. plocha o výměře 81 m 2 v k.ú. Morkovice Autoklubu Morkovice za 5670,- Kč. c) Koupě pozemků kolem bytovek na ul. Školní, kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 63/2 ost. plocha o výměře 575 m 2, 63/3 ost. plocha o výměře 55 m 2, 70/3 ost. plocha o výměře 205 m 2, 74/1 ost. plocha o výměře 2448 m 2 a 75/4 ost. plocha o výměře 169 m 2, vše v k.ú. Morkovice od České republiky, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za ,- Kč. d) Koupě pozemků na ul. Havlíčkova (642/6 - hřiště) a nad ul. Havlíčkova (607/14 - v územním plánu výhledová plocha pro stavbu RD), kupní cena 20 Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 642/6 ost. plocha o výměře 1546 m 2 a p.č. 607/14 ost. plocha o výměře 125 m 2, vše v k.ú. Morkovice od pana Ladislava Pátíka, Vyškov za ,- Kč. e) Přijetí daru - pozemky na těch listech vlastnictví, kde je mnoho vlastníků - těm bylo po dohodě na zastupitelstvu nabídnuto, aby své podíly darovali městu. Na naši výzvu reagovalo kladně mnoho vlastníků těchto pozemků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků (podle přílohy č /4e) f) Směna pozemků se zemědělskou vodohospodářskou správou. Jedná se o pozemky vedle býv. Lidrukova. Tyto pozemky vlastní zem. vod. správa. Město je vymění za vodní tok (potok mezi Morkovicemi a Pančochou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků se zemědělskou vodohospodářskou správou (podle přílohy č /4f) 5. Změna statutu účelového sociálního fondu Město Morkovice Slížany poskytuje jako zaměstnavatel svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění ve výši 200,- Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že se nevyužívají jiné formy čerpání sociálního fondu a v tomto fondu zůstávají peníze, požádali zaměstnanci o možnost zvýšení příspěvku až do výše 500,- Kč v závislosti na zůstatku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje následující změnu statutu účelového sociálního fondu: v čl. 5 odst. 4 se slova ve výši 200,- mění na do výše 500,-.

4 III: Diskuse Mgr. Horák Ing. Žák požádal město o změnu územního plánu. Dvě budovy naproti zámku (č.p. 137 a 139), včetně sýpky a pozemku pod letním kinem, patří zčásti manželům Žákovým a zčásti Ing. Žákovi. V územním plánu města Morkovice-Slížany jsou sýpka a pozemek pod letním kinem vedeny jako veřejná zeleň. Ing. Žák požaduje, aby se sýpka změnila na prostory pro skladování a pozemek pod letním kinem na pozemek pro stavbu RD. Nabídli jsme směnu pozemku pod letním kinem za pozemek za domem č.p. 137, toto řešení Ing. Žák okamžitě zamítl. Předběžně vás o této žádosti informuji, abyste měli možnost si situaci na místě prohlédnout. V radě města převládl jednoznačně názor změnu územního plánu týkající se pozemku pod letním kinem nepovolit. pí. Dosoudilová Chtěla bych se vyjádřit ke zřízení věcného břemene na našem pozemku. Kanalizace měla vést v zadní části pozemku. Ve skutečnosti je kanalizace položena tak, že znehodnotila celý pozemek. Vlastníkem pozemku je moje dcera, která ho mohla v budoucnu využít jako stavební parcelu. Dalo se to řešit jinak. Kanalizace mohla vést přes pozemky města a naše pozemky nemusely být stavbou vůbec dotčené. Obdrželi jsme smlouvy, které v žádném případě nepodepíšeme. - Když si Sokol chce nechat svůj majetek a nechce jej převést na město, pak by se o něj měl řádně starat. Sousedíme se sokolskou zahradou ve Slížanech a máme velké problémy s tím, že se o zahradu nestarají (neudržují vzrostlé stromy, nesečou trávu). Měli by z tohoto pozemku platit daně. pí. Chmelová Mohlo by město vyhlásit, že majitelé psů mají povinnost si po svých psech uklízet výkaly? Několikrát se mi stalo, že si před domem poseču trávu a mám ji znečištěnou od psů. Mgr. Horák Vyhlásíme to v místním rozhlase a zveřejníme ve Zpravodaji. Mgr. Kříčková Existuje nějaká vyhláška? S tímto problémem se na mě lidé obrací často. Mgr. Horák Vyhlášku je možné vydat, ale pak musí existovat síla vynutit si její dodržování. Naprostá většina stěžovatelů odmítá uvést konkrétní osobu a jít proti ní svědčit před přestupkovou komisi. pí. Chmelová Na radnici by mohl být člověk, třeba některý nezaměstnaný, který by si mohl přivydělat tím, že by vypomáhal starším lidem s různými opravami. Firmy jsou moc drahé a někteří řemeslníci zase nechtějí dávat doklad. Ing. Bleša Město musí podporovat podnikatele, vytvářet jim vhodné podmínky a ne je nahrazovat. pí. Vabroušková Bylo by možné zveřejnit seznam podnikatelů (řemeslníků) v naší obci? Mgr. Horák Před několika lety jsme takový seznam vydali. Je možné ho aktualizovat. A. Zdražil Na ulici Sv. Čecha jste za třicet let nic neudělali. V cestě jsou velké výmoly. - Zaujaly mě vyvěšené informace o kompostárně na letišti v Morkovicích. Byl jsem se tam podívat a viděl jsem tam i odpady, které tam nepatří. O zápachu ani nemluvím. Chtěl bych slyšet váš názor na to, jestli kompostárnu v Morkovicích chcete. J. Jablunka, Mgr. Horák Souhlasíme s tím, aby tam kompostárna byla, do dnešního dne jsme nezaznamenali žádnou stížnost s kompostárnou související. J. Jablunka Je pravda, že se občas v tom množství objeví i odpad, který tam nepatří. Když je člověk blízko, tak zápach opravdu cítí. Ale jen v bezprostřední blízkosti. A. Zdražil Když lidem z pornické řeknu, ať si jdou stěžovat na schůzi, tak jejich reakce se rovná pořádnému zakousnutí bernardýna do zadní části těla. Nevím, mají vůči vám asi takovou averzi. Prostě to smrdí a nechceme to tady. Vy byste měli udělat všechno pro to, aby to tady nebylo. - Upozorňoval jsem na vyvážení kalů z ČOV v Kroměříži. Co se jim v Kroměříži nehodí, vyvezou do Morkovic. V první řadě se zastávejte občanů Morkovic, protože ti vám umožnili, abyste tady seděli. Proč platíme vodu do Kroměříže a nemáme to ve vlastní režii, když to v některých obcích jde. V Morkovicích se moc málo dělá pro lidi. Mgr. Horák Jste první člověk, který si stěžuje na zápach z kompostárny. Něco jiného je vyvážení kalů a něco jiného je kompostárna. Evidenci týkající se čistírenských kalů má na starosti ing. Barnetová a šlo o akci Agrodružstva. Kompostárnu provozuje Biopas, který má k tomuto účelu od Agrodružstva pronajatou plochu letiště. pí. Vabroušková Vyvážení kalů byla jednorázová akce, ve které již Agrodružstvo nebude pokračovat, přestože to bylo výhodné a dobře kontrolované. A. Zdražil Papírově bude vždycky všechno v pořádku. Lže kdo může. Ti lidé, kteří by se za nás měli postavit z toho zřejmě profitují. pí. Vabroušková Jestliže nemáte žádné důkazy, tak to tady nerozšiřujte. Já vím, že předpisy pro životní prostředí jsou přísné. Jsou časté kontroly a za porušení hrozí vysoké pokuty. Nevěřím, že je pravda co pan Zdražil říká. Za to co říká by ho mohl dát někdo k soudu. Toto může tvrdit až bude mít důkazy. - Plochu na kompostárnu pronajalo Agrodružstvo firmě Biopas na dobu určitou. Jsou k tomu všechna potřebná povolení. Po roce provozu jsme zjišťovali jestli jsou nějaké stížnosti. Opravdu si dodnes nikdo nestěžoval. Případné stížnosti je třeba směrovat na Biopas a orgány, které k této činnosti vydaly povolení. A. Zdražil Zastupitele by to mělo zajímat, protože jsou povinni dodržovat zákony a starat se o blaho občanů. Pokud se nebudete zastávat občanů, tak skončíte v propadlišti dějin. Z. Jiříček Pane Zdražil, překvapuje mě, když říkáte, že se lidé bojí si stěžovat. Myslím si, že kdyby měli nějaký problém, tak se bát nebudou. Spíš se bojí říct Vám, že mají jiný názor. Já bydlím kousek od kompostárny a nepoznávám, že by tady nějaká kompostárna byla. pí. Procházková Opravdu, když je třicet stupňů a jedete na Pornice, je to cítit. Jsou tam i odpady, které tam nepatří (zvířecí vnitřnosti). Z. Jiříček Nevěřím, že lidé, kteří bydlí nejblíž, by si nestěžovali, kdyby k tomu měli důvod. A. Zdražil Jsem ochotný se z Morkovic na čtrnáct dnů odstěhovat, pokud se o to někdo začne zajímat. Jinak z toho někdo profituje. Je jasné, že nemám důkazy, protože nikdo se nepřizná, že dostal obálku. Mgr. Horák Pokud si budou občané stěžovat, budeme to řešit. Pokud máte podezření, že došlo k podplácení dejte podnět policii a do doby, než to uděláte, za mnou nechoďte. Sádrokartonářské práce Provádíme: Sádrokartonové konstrukce RIGIPS, KNAUF příčky podhledy půdní vestavby světelné rampy rekonstrukce bytových jader Minerální stropní podhledy AMF, ARMSTRONG Tepelné a zvukové izolace ISOVER, ORSIL, ROCKWOOL Sádrokartonové desky FERMACELL Protipožární příčky a podhledy Malířské a natěračské práce Drobné zednické práce Pokládka textilních podlahových krytin Pokládka prodyšných, neklouzavých podlahových krytin d-c-fix a d-c-fix floor comfort Úklid po stavebních pracích a malování Bouchal Jaromír Morkovice - Slížany č.p okr. Kroměříž, tel

5 5 ZPRAVODAJ Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 16 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 12 členů městského zastupitelstva Omluveni: Ing. Jan Bleša, František Valenčík, MUDr. Blešová se dostavila v průběhu jednání Program: 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Zpráva o činnosti rady 3. Žádost o změnu územního plánu v části týkající se pozemků p.č. 80/2 a 81/2 v k.ú. Morkovice 4. Zpráva o možném zřízení kamerového systému v oblasti baru Sýpka 5. Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení 6. Závěrečný účet města Morkovice-Slížany za rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č Majetkoprávní úkony Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o plnění usnesení z jednání městského zastupitelstva č. 15 Není podepsaná kupní smlouva s manžely Procházkovými z ul. Olejna. Pozemek je blokován ručením u banky. Byla zaslaná žádost Krajskému úřadu Zlínského kraje na vynětí trasy komunikace výhled II/428 Pornice silniční obchvat Morkovic z Územního plánu vyššího územního celku. Byla podepsaná kupní smlouva s panem Jaroslavem Belkem z Morkovic a panem Petrem Belkem z Brna na pozemek p.č. 656/3 zast. plocha. Byla podepsaná kupní smlouva s Autoklubem Morkovice na pozemek p.č. 12/2 zastavěná plocha. Byla podepsaná kupní smlouva na pozemky kolem bytovek na ul. Školní od České republiky, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byla podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 642/6 hřiště na ul. Havlíčkova a p.č. 607/14 výhledová plocha pro stavbu RD na ul. Havlíčkova od pana Pátíka z Vyškova. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. 2. Zpráva o činnosti rady města od do Rada schválila: - provedení oprav místních komunikací s využitím nabídky SÚS Kroměřížska na odložení plateb na prosinec - vyhlášení veřejné soutěže na akci Rekonstrukce kuchyně ZŠ a rekonstrukce fasády budovy ZŠ - prominutí pohledávek ve výši 500 Kč/osoba vzniklých neuhrazením poplatku za komunální odpad u Přibyl Roman, Koplík Jan, Janík Petr, Hrnčíř Petr, Horák Lukáš, Donneberger Jaroslav, Záděra Aleš, všichni trvalý pobyt na Náměstí 115 (radnice) - dotaci 3000 na zajištění akce Na kolo jen s přilbou - ponechání vstupného na koupaliště v sezóně 2005 ve výši cen roku stanovisko k žádosti o vyjádření k záměru zřízení hypostezky v koridoru rušené trati: zřízení hypostezky je jednou z možných variant budoucího využití uvedených pozemků - výsledek hodnocení - pořadí nabídek u zakázky Rekonstrukce kuchyně ZŠ tak, jak byly posouzeny hodnotící komisí: na prvním místě Manďák a.s. - prominutí pohledávky Kč, vzniklé neuhrazením faktury za umístění reklam na sloupech veřejného osvětlení firmou Elektro LEKO - firma ukončila činnost - podání žádostí o dotaci z všeobecné pokladní správy: a) Rekonstrukce kuchyně ZŠ a rekonstrukce fasády budovy základní školy, b) Rekonstrukce ZŠ, c) Umělý trávník III. generace - podmínky užívání volejbalového hřiště na koupališti - stanovisko k žádosti Společenství vlastníků bytových jednotek - BD č.p. 557 a 558 k žádosti o dodatečné úpravy kanalizační přípojky - poskytnutí cen na šachový turnaj v ZŠ - dvě dětské sezónní vstupenky na koupaliště - úhradu materiálu na opravu části komunikace k nádraží do výše Kč - kupní smlouvu na vybavení posilovny v ceně Kč Rada vzala na vědomí: - Spisový a skartační řád - uzavření MŠ v době od do a od 8.8. do zrušení dráhy regionální Nezamyslice - Morkovice ke dni zprávu o havarijním stavebním stavu střechy BD č.p. 703 Rada uložila: - projednat s výborem ZO ČSZ rozsah oprav budovy bývalé pálenice s ohledem na budoucí využívání, zajistí starosta a místostarosta do zajistit aktualizaci Směrnice pro vedení účetnictví dle zprávy o přezkoumání hospodaření města č. 381/2004/KŘ za rok 2004, zajistí tajemnice do Rada doporučila: - zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 Rada města neschválila: - žádost zahrádkářů o zajištění sečení volných pozemků v kolonii - žádost Fondu ohrožených dětí o dotaci V průběhu projednávání se dostavila MUDr. Helena Blešová. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 13. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města za období od do Žádost o změnu územního plánu v části týkající se pozemků p.č. 80/2 a 81/2 v k.ú. Morkovice Na zasedání č. 15 informoval starosta o žádosti Ing. Žáka (zápis č. 15, část III) o změnu územního plánu. Ve schváleném územním plánu je část a) pozemku p.č. 81/2 určena pro podnikání a pozemek p.č. 80/2 a část b) pozemku p.č. 81/2 jsou vedeny jako vyhrazená veřejná zeleň (příloha č /3). Ing. Žák požaduje změnu u p.č. 81/2 na plochu pro bydlení a u p.č. 80/2 na plochu pro podnikání. V žádosti Ing. Žáka jsou nepřesné údaje. Část pozemku není vedena jako veřejná zeleň, ale jako plocha pro podnikání. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá starostovi projednat s Ing. Žákem podrobnosti případné změny územního plánu u pozemků p.č. 81/2 a 80/2 v k.ú. Morkovice v termínu do příštího zasedání zastupitelstva. 4. Zpráva o možném zřízení kamerového systému v oblasti baru Sýpka Po stížnosti více než 20 občanů především na hluk v okolí baru Sýpka zadala rada místostarostovi zjistit podmínky provozu a cenu kamerového systému sledujícího okolí Sýp-

6 ky. Cena podle předložených nabídek je od ,- Kč do ,- Kč podle použité techniky. Praktické zkušenosti z provozu ukazují na nízkou účinnost v případě, že výstup z kamer je pouze zaznamenáván a sledování není napojeno na stálou službu. V případě automatického záznamu je i složité jeho použití jako důkazního prostředku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o možném zřízení kamerového systému v oblasti baru Sýpka. 5. Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení (zůstatek účtu k je Kč). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem zveřejnění ke dni a termínem podávání žádostí od do Závěrečný účet města Morkovice Slížany za rok 2004 V roce 2004 byly příjmy o ,- Kč vyšší než výdaje, proto rozpočet města byl v loňském roce přebytkový. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu města Morkovice-Slížany za rok 2004 souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 7. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 3 Je předpoklad, že se zvýší příjmy z daní ze samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu kláštera, z prodeje pozemků. Na straně výdajů dojde ke zvýšení nákladů na rekonstrukci jídelny ZŠ, na zaplacení nevyfakturovaných prací na Penzionu Bernard z roku 2004, na odkoupení zařízení lékárny, bytu a obchodu na klášteře. Zvýší se také výdaje na koupi pozemků. Mgr. Horák chtěl bych informovat o plánované rekonstrukci kuchyně ZŠ. Především kvůli tlaku hygieniků se plánuje rekonstrukce kuchyně ZŠ. Rozpočet je cca ,- Kč. Stavební část se nám podařilo zredukovat na částku 3,6 mil. Kč. Chybí peníze na dofinancování technologie. Podali jsme novou žádost na min. financí, kde jsme dostali předběžný příslib na poskytnutí další dotace. Jedná se o dofinancování technologie kuchyně ZŠ a opravu fasády ZŠ. Na rok 2006 je podána žádost o dotaci na výměnu oken, podlah a elektroinstalací v ZŠ. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se celkové příjmy zvyšují o Kč, výdaje o ,- Kč a financování o ,-Kč. 8. Majetkoprávní úkony a) Příloha /8a, prodej pozemků jako náhrada za zrušenou část zahrádkářské kolonie, cena 20 Kč/m ,- Kč jako doplatek za geometrický plán (5000,- Kč za GP již bylo uhrazeno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle přílohy č /8a s cenou 20 Kč/m 2 zvýšenou o 355,-Kč/ pozemek. b) Příloha /8b, koupě pozemků v trase zamýšlené kanalizace napojující ul. Jabloňová na ČOV a kolem AB Agrodružstva s cenou 20 Kč/2 za ost. plochu a 70 Kč/m 2 za zast. plochu (u spoluvlastnického podílu 1/5, t.j 4 Kč/m 2 ). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 23/3 ostat. pl. o výměře 43 m 2, p.č. 105/4 zast. pl. o výměře 371 m 2, p.č. 106/1 ostat. pl. o výměře 1160 m 2, p.č. 106/14 ostat.pl. o výměře 405 m 2 a spoluvlastnického podílu 1/5 na pozemcích p.č. 23/4 ostat. pl. o výměře 13 m 2, p.č. 106/2 zast. pl. o výměře 27 m 2, p.č. 106/18 ostat. pl. o výměře 70 m 2, p.č. 106/21 ostat. pl. o výměře 283 m 2 a p.č. 107 ostat. pl. o výměře 279 m 2 vše v k.ú. Morkovice od pana Antonína Malinky, Litenčice 54 za ,- Kč. c) Příloha č /8c, směna pozemků z dolní části zahrádkářské kolonie v trase budoucí kanalizace. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků s panem Martinem Zapletalem dle přílohy č /8c. d) Koupě pozemku v zahrádkářské kolonii v trase budoucí kanalizace, vlastník velmi vstřícně souhlasí s prodejem za cenu, za kterou mu město v roce 1995 tento pozemek prodalo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 1915/5 orná půda o výměře 500 m 2 v k.ú. Morkovice od manž. Zaoral Milan a MVDr. Dobromila Zaoralová za 5 000,-Kč. e) Na žádost manž. Pospíšilových je předložen návrh usnesení, umožňující převod bytu v BD 181 na nového kupujícího se stejnými podmínkami, jako měli manž. Pospíšilovi. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší část usnesení č /I/3 v části prodej bytu č. 181/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku pro manžele Pospíšilovy. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 181/1 a spoluvlastnického podílu 745/6657 na společných částech domu č.p. 181 a spoluvlastnického podílu 745/6657 k pozemku p.č. 1159/3 zast. plocha o výměře 283 m 2 paní Květoslavě Janíčkové, Morkovice 181 za podmínek uvedených v usnesení č /I/3. f) Směna pozemků se Zemědělskou vodohospodářskou správou Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší usnesení č /I/8 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p.č. 1200/1 vodní plocha o výměře 279 m 2 v k.ú. Morkovice ve vlastnictví města Morkovice-Slížany za pozemky p.č. 5/5 ostatní komunikace o výměře 16 m 2, p.č 21/4 silnice o výměře 26 m 2, p.č. 21/194 silnice o výměře 2 m 2, p.č. 1236/2 vodní tok v korytě o výměře 223 m 2 a p.č. 1237/4 ostatní komunikace o výměře 17 m 2 vše v k.ú. Morkovice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem stát Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 131/60, Brno-střed- Staré Brno s tím, že město Morkovice-Slížany uhradí rozdíl cen dle znaleckých posudků ing. Jana Röhricha ve výši 7 880,- Kč. g) Prodej pozemku p.č. 641/7 zahrada o výměře 188 m 2 v k.ú. Morkovice panu Miloši Fránkovi Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší část usnesení / I/6 v části prodej části pozemku p.č. 641 manželům Klímkovým. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 641/7 zahrada o výměře 188 m 2 v k.ú. Morkovice panu Miloši Fránkovi, Sv. Čecha 158, Morkovice za 3 760,- Kč. III. Diskuse Mgr. Horák - Na minulém zasedání městského zastupitelstva proběhla živá diskuse na téma zápach z kompostárny. Městský úřad Kroměříž, vodoprávní orgán, svolal řízení, při kterém bylo dne zjištěno, že provoz kompostárny neovlivňuje zápachem životní prostředí. Problémy se zápachem na jaře 2005 byly způsobeny čistírenskými kaly a především cukrovarnickými řízky umístěnými na ploše, kterou využívá Agrodružstvo Morkovice. Vzhledem k deštivému jarnímu počasí nestačilo družstvo navezené množství zaorat. Do konce srpna bude plocha čistá a kaly i řízky budou zaorány. Agrodružstvo už neplánuje další skládkování kalů na této ploše.

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 3 - září 2014 Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu Ve dnech 5. - 6. července 2014 se konalo Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v Brně na

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ČERVEN 2006, ČÍSLO 2, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz Rybářské závody O občerstvení se postarala MO MRS Němčice nad Hanou a sponzoři darovali i hodnotné ceny. Tímto bych chtěl

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastupitelstva.

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 3, konaného dne 4. března 2015 v zasedací místnosti v budově Agrodružstva Morkovice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 3, konaného dne 4. března 2015 v zasedací místnosti v budově Agrodružstva Morkovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 3, konaného dne 4. března 2015 v zasedací místnosti v budově Agrodružstva Morkovice I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského zastupitelstva.

Více

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi.

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi. SLOVO REDAKC E začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním, chystajícím se na burčák, plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky, které se na svou jižní dovolenou

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Rozpočet na rok 2015 je schválen Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém zasedání 16. března schválilo rozpočet na rok 2015 podle předloženého

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

DUBEN 4/2007. Z obsahu novin. Muzeum Napajedla. Koncert napjatých strun. 50. Divadelní festival ochotnických souborù NAPAJEDLA 2007

DUBEN 4/2007. Z obsahu novin. Muzeum Napajedla. Koncert napjatých strun. 50. Divadelní festival ochotnických souborù NAPAJEDLA 2007 NAPAJEDELSKÉ VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA ROÈNÍK XII. DUBEN 4/2007 neprodejné Zámecký bál zahájili Ing. Irena Brabcová, starostka Napajedel a Ing. Petr Síleš, ředitel Fatra a.s. Fotoreportáž na str. 8 a 9 50.

Více

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 303 červenec 2015 Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce Sekání trávy Když se po půl osmé ráno scházeli na louce pod cvičným hřištěm první soutěžící

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

ROČNÍK XVIII KVĚTEN 2009. Ale představa, že bychom mohli rok a taky možná déle řešit problémy spolužití s nepřizpůsobivými

ROČNÍK XVIII KVĚTEN 2009. Ale představa, že bychom mohli rok a taky možná déle řešit problémy spolužití s nepřizpůsobivými www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII KVĚTEN 2009 Krásné jarní počasí vylákalo na Ploučnici první vodáky - na snímku zkušená posádka M+M SLOVO STAROSTKY Měsíc duben utekl jako voda. Finišují práce na školním hřišti,

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více