ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany"

Transkript

1 město Morkovice - Slížany ČERVENEC 2005, ČÍSLO 2, RO ČNÍK IX Škola v přírodě Rusava V Hostýnských vrších se ukrývá vesnička jménem Rusava. Ta se stala na pět dní domovem žáků 4. a 5. tříd ZŠ Morkovice. Penzion, který nese stejný název jako tato vesnička, jsme poprve spatřili v pondělí ráno Ubytování v penzionu bylo skvělé i vesnice byla pěkná. Těšili jsme se na všechno, co nás tady čeká a celý týden jsme si opravdu užívali. Hned v pondělí jsme se vydali na náš první výlet. Navštívili jsme místní muzeum a keramickou dílnu, kde nám pár zkušených hrnčířů předvedlo, jak je hrnčířství těžké řemeslo. Druhý den a druhý výlet byl opět ve znamení historie a poznávání přírody. Vyrazili jsme na celodenní výlet na hrad Helfštýn, kde jsme se pobavili při krásně provedeném divadelním představení s ukázkami historických zbraní. Potom nás autobus zavezl k Hranické propasti, která je nejhlubší ve střední Evropě. Zpět jsme se vraceli unaveni, ale spokojeni a zbytek dne jsme hráli různé hry, malovali jsme na silnice nebo stavěli v lese domečky pro skřítky. Ve středu jsme měli naplánovanou pěší túru na Hostýn, ale protože celý den pršelo, tak nás dopoledne zabavil p. uč. Kovář výborným vědomostním kvízem a odpoledne jsme soutěžili a hráli různé společenské hry. Večer nás pan doktor P. Obr a naše zdravotnice M. Ševčíková poučili o tom, jak správně poskytovat první pomoc. Den ukončila výborná diskotéka. Ve čtvrtek na nás čekala zvířátka v ZOO Lešná a dokonce jsme zvládli i návštěvu sv. Hostýna, kde je opravdu nádherný kostel. Poslední večer jsme vlastníma rukama připravili táborák, u kterého jsme si opekli špekáčky. Když se setmělo, čekala nás stezka odvahy, ze které jsme se vrátili všichni v pořádku. Následovala poslední noc, a pak jen zhodnocení pobytu, balení a odjezd domů. Za všechny spokojené žáky děkujeme všem, kteří se na organizaci této školy v přírodě podíleli. L. Hanáková, A. Sílešová a D. Polišenský z 5. B ZŠ Morkovice O archeologických nálezech ve Slížanech Na Morkovicku patří katastr Slížan k archeologicky neobyčejně bohatému území. Osídlení se zde dokládá nálezy již z nejstaršího období neolotického, dále pak z mladší kultury neolitické, durinské kultury a z pravděpodobného keltského osídlení v hradištním období. K jedné z nejvýznamnějších lokalit patřila bývalá cihelna stavitele Jaromíra Navrátila nynější Hliník. V roce 1929 zde bylo prokopáno pět bohatých durinských hrobů, několik metrů od sebe vzdálených, vyplněných sazově černou hlínou bez koster a také beze stop po žárovém pohřbu. Z nich byly získány dvě sekerky, pazourkové škrabadlo, dvě amfory a další různá keramika. O rok později zde byly vykopány tři hradištní kostrové hroby, které obsahovaly bronzové a zlacené náušnice, tři filigránské stříbrné náušnice, železné ostruhy a další výbavu. Z téhož naleziště byly v pozdější době ještě získány čtyři železné nože, sekerka, náhrdelník z 53 pestrých perliček, dále masivní nádoba a čtyři železné peckovité fragmenty. K dalšímu nálezu hradištního žárového hrobu, který obsahoval zdobenou popelnici vyplněnou spálenými kostmi došlo pokračování na straně

2 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 15 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 12 členů městského zastupitelstva Omluveni: Marie Gremlicová, Romana Jablunková, Bronislav Churý 1. Návrhová komise: Mgr. Věra Kříčková, Marie Hlavinková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bleša, Petr Pátík Hlasování: 11 členů městského zastupitelstva hlasovalo pro návrh. Zdržel se ing. Jan Bleša. Program: 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Zpráva o činnosti rady 3. Žádost o změnu územního plánu velkého územního celku 4. Majetkoprávní úkony 5. Změna statutu účelového sociálního fondu Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o plnění usnesení z jednání městského zastupitelstva č. 14 Zprávu přednesl místostarosta Jan Jablunka. Není podepsaná kupní smlouva s manžely Procházkovými z ul. Olejna. Pozemek je blokován ručením u banky. Je podepsaná kupní smlouva na pozemky v k.ú. Slížany s ing. Štěpánkem Karlem, Popelákova 17, Brno. Se všemi zájemci o stavební pozemky na ul. Jabloňová jsou uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Je podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 12/3 s paní Zaoralovou, Náměstí 116, Morkovice. Z deseti zájemců o půjčku z fondu rozvoje bydlení jich sedm půjčku vyřizuje, dva prozatím neprojevili zájem, jeden od žádosti odstoupil. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. 2. Zpráva o činnosti rady města od do Rada schválila: - smlouvy s podnikateli o zapojení do městského systému nakládání s odpady s cenou 630 Kč/ nádoba 110 l - výběr dodavatele na akci Komunikace v letním kině - firmu SÚS Kroměřížska - prominutí dluhu 55,- Kč paní Motalíkové, Kolaříkova 557 za užívání pozemku (p. Motalíková zemřela) a 270,- Kč panu J. Horákovi za užívání pozemku (pozemek je veřejně přístupný a není užíván výhradně p. Horákem) - smlouvu o dílo na úpravu interiérů v penzionu Bernard (práce provedeny v červnu 2004, dosud nebyly fakturovány) - příspěvek ,- Kč pro VAK na vybudování připojení ČOV na centrální dispečink (cca 30% nákladů) - nabídku původně dvou vytyčených pozemků mezi domy manž. Bayerových a P. Malého na ul. Olejna jednomu zájemci - dotace organizacím: ZO českého svazu včelařů 5000 Kč, MS Morkovice 5000 Kč, záchranná stanice Buchlovice 500 Kč. - vyřazení předmětů dle žádosti MŠ Morkovice - technické řešení odkanalizování ul. Jabloňová - pronájem bytu č. 5/182 paní M. Hrozové na dobu 6 měsíců - seznam žadatelů, kterým bude přednostně nabídnut pronájem bytů v nově budovaném BD s 12 b. j. na ul. Školní - dodatek k nájemní smlouvě na pronájem penzionu se stanovením nájemného na rok 2005 ve výši Kč/měsíc - prominutí dluhu panu Lukáši Formánkovi ve výši 500,- Kč, vzniklého neuhrazením poplatku za likvidaci komunálního odpadu za rok vyhlášení veřejné soutěže formou užšího řízení na dodavatele akce Rekonstrukce kuchyně ZŠ - dotaci pro Klub dárců krve na rok 2005 ve výši 3 000,- Kč - účast starosty na IX. Sněmu Svazu měst a obcí ve Žďáru nad Sázavou - dotaci pro BIKE Klub Morkovice ve výši 6 000,- Kč - ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 902/3 v k.ú. Morkovice dohodou k nákup materiálu na stavební úpravu prostor vlevo od tribuny fotbalového hřiště ve výši ,- Kč s tím, že práce provede FC Morkovice - organizační schéma města a MěÚ - stanovisko k rušení dráhy Morkovice-Nezamyslice - projekt úprav kuchyně ZŠ - nájemní smlouvu s pí. Petrou Foltýnovou na pronájem nebytových prostor - obchodu o výměře 72 m 2 v 1. NP budovy č.p. 140 s ročním nájemným ,- Kč. - záměr pronájmu pozemku p.č. 4/5 (pod hrází Ovčáčku vedle Sýpky) - smlouvu se Zlínským krajem o zajištění dopravní obslužnosti - nájemní smlouvu s Agrodružstvem - smlouvy o zřízení věcných břemen - přístup ke kanalizaci k ČOV za účelem oprav - plán následných kontrol - výsledky hodnocení kvalifikace uchazečů o akci Rekonstrukce kuchyně ZŠ a zaslání pěti vybraným firmám výzvy ke zpracování nabídky Rada vzala na vědomí: - Hospodářské výsledky příspěvkových organizací: MŠ ,70 Kč ZŠ ,33 Kč - způsob úhrady hospodářského výsledku - ztráty MŠ za rok změnu trvalého pobytu pana Pavla Kočíře na Morkovice, Náměstí zprávu starosty o valné hromadě Sokola Morkovice - změnu trvalého pobytu pana Petra Protivy na Morkovice, Náměstí 115 Rada uložila: - ředitelce MŠ informovat radu o způsobu řešení záporného hospodářského výsledku - místostarostovi připravit záměr zřízení autobusové čekárny ve Slížanech

3 3 ZPRAVODAJ - ředitelkám škol vypracovat plány rozvoje škol - J. Musilové zpracovat návrh komunitního plánování sociálních služeb Rada doporučuje: - zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města částku nutnou na dofinancování akce Umělý trávník v případě přiznání dotace na tuto akci Mgr. Horák doplnil některé body předložené zprávy Prominutí dluhu za likvidaci komunálního odpadu Rada schválila prominutí tohoto dluhu, protože za domácnost již bylo zaplaceno víc, než by byla cena v případě využití možné slevy při placení společným zástupcem. Zřízení věcných břemen Kanalizace k čistírně odpadních vod vede většinou po pozemcích soukromých vlastníků. Chtěl bych jim poděkovat, protože v naprosté většině souhlasili s bezúplatným zřízením věcného břemene umožňujícího přístup ke kanalizaci k ČOV za účelem oprav. Valná hromada Sokola Morkovice Zúčastnil jsem se valné hromady Sokola Morkovice, abych dostal konkrétní odpověď na náš návrh na převod sokolovny do majetku města Morkovice Slížany Výbor Sokola žádost zastupitelstva o zařazení bodu převod sokolovny do majetku města na program valné hromady odmítl a tak tento bod nebyl projednáván. Naše žádost nebyla vnímána jako snaha o zlepšení stavu budovy, ale jako záměr připravit Sokol o majetek bez toho, že by členové měli jistotu, že budou moci bez omezení pokračovat ve své činnosti. Umělý trávník Pokud by stát přiznal dotaci na vybudování umělého travnatého povrchu, muselo by město tuto akci dofinancovat z vlastních zdrojů částkou cca 3 až 3,5 mil. Kč. Rada doporučila zastupitelstvu zařadit částku nutnou na dofinancování této akce do rozpočtu. Předpokládaná výše dotace je 9 mil. Kč a byla by škoda nevyužít peněz, které stát městu poskytne. D. Vabroušková Na jaké období by bylo dofinancování? Mgr. Horák Financování by muselo proběhnout v době dokončení výstavby - to je podle naší žádosti koncem roku 2005, případně v roce 2006, a to buď z rozpočtu nebo úvěrem. Železniční trať Správa železniční dopravní cesty úmyslně přivedla trať do stavu, ve kterém obnova provozu je nemyslitelná. Rada se proto zaměřila na zachování současného autobusového spojení do Nezamyslic a na tlak na dráhy, aby stavby na našem katastrálním území buď urychleně odstranily nebo převedli do majetku města. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města za období od do Žádost o změnu územního plánu velkého územního celku V územním plánu města je chráněn koridor pro silniční obchvat Morkovic. Začíná u vjezdu do Hanhartu a pokračuje za zahradami a kolem areálu Agrodružstva. Jeho realizace v dohledné době je prakticky vyloučena. Jeho odstranění z ÚP by znamenalo, že bude možné zrušit stavební uzávěru na domech na ul. Nádražní a dále by plocha R10 určená pro bydlení mohla sahat až po vlastnické hranice pozemků. Protože je ale obchvat i v územním plánu velkého územního celku, musí být i v ÚP města. Podle informací z KÚ Zlín by kraj neměl námitky proti vynětí trasy obchvatu z ÚP VÚC. Ing. Bleša Jan - jde o pozůstatek územního plánování ze 70. let, dnes je realizace vyloučená. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje žádost Zlínskému kraji o vynětí trasy komunikace výhled - II/428 Pornice z ÚP VÚC. 4. Majetkoprávní úkony a) Žádost o prodej pozemku na ulici Havlíčkova pod stavbou kupujících, navržená cena 70,- Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 656/3 zast. plocha o výměře 112 m 2 v k.ú. Morkovice, a to id. 1/2 panu Jaroslavovi Belkovi, Morkovice a id. 1/2 panu Petru Belkovi, Brno za 7 840,- Kč. b) Žádost Autoklubu Morkovice o prodej pozemku pod stavbou kupujícího (pod prodejnou paní Bordovské), navržená cena 70,- Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 12/2 zast. plocha o výměře 81 m 2 v k.ú. Morkovice Autoklubu Morkovice za 5670,- Kč. c) Koupě pozemků kolem bytovek na ul. Školní, kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 63/2 ost. plocha o výměře 575 m 2, 63/3 ost. plocha o výměře 55 m 2, 70/3 ost. plocha o výměře 205 m 2, 74/1 ost. plocha o výměře 2448 m 2 a 75/4 ost. plocha o výměře 169 m 2, vše v k.ú. Morkovice od České republiky, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za ,- Kč. d) Koupě pozemků na ul. Havlíčkova (642/6 - hřiště) a nad ul. Havlíčkova (607/14 - v územním plánu výhledová plocha pro stavbu RD), kupní cena 20 Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 642/6 ost. plocha o výměře 1546 m 2 a p.č. 607/14 ost. plocha o výměře 125 m 2, vše v k.ú. Morkovice od pana Ladislava Pátíka, Vyškov za ,- Kč. e) Přijetí daru - pozemky na těch listech vlastnictví, kde je mnoho vlastníků - těm bylo po dohodě na zastupitelstvu nabídnuto, aby své podíly darovali městu. Na naši výzvu reagovalo kladně mnoho vlastníků těchto pozemků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků (podle přílohy č /4e) f) Směna pozemků se zemědělskou vodohospodářskou správou. Jedná se o pozemky vedle býv. Lidrukova. Tyto pozemky vlastní zem. vod. správa. Město je vymění za vodní tok (potok mezi Morkovicemi a Pančochou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků se zemědělskou vodohospodářskou správou (podle přílohy č /4f) 5. Změna statutu účelového sociálního fondu Město Morkovice Slížany poskytuje jako zaměstnavatel svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění ve výši 200,- Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že se nevyužívají jiné formy čerpání sociálního fondu a v tomto fondu zůstávají peníze, požádali zaměstnanci o možnost zvýšení příspěvku až do výše 500,- Kč v závislosti na zůstatku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje následující změnu statutu účelového sociálního fondu: v čl. 5 odst. 4 se slova ve výši 200,- mění na do výše 500,-.

4 III: Diskuse Mgr. Horák Ing. Žák požádal město o změnu územního plánu. Dvě budovy naproti zámku (č.p. 137 a 139), včetně sýpky a pozemku pod letním kinem, patří zčásti manželům Žákovým a zčásti Ing. Žákovi. V územním plánu města Morkovice-Slížany jsou sýpka a pozemek pod letním kinem vedeny jako veřejná zeleň. Ing. Žák požaduje, aby se sýpka změnila na prostory pro skladování a pozemek pod letním kinem na pozemek pro stavbu RD. Nabídli jsme směnu pozemku pod letním kinem za pozemek za domem č.p. 137, toto řešení Ing. Žák okamžitě zamítl. Předběžně vás o této žádosti informuji, abyste měli možnost si situaci na místě prohlédnout. V radě města převládl jednoznačně názor změnu územního plánu týkající se pozemku pod letním kinem nepovolit. pí. Dosoudilová Chtěla bych se vyjádřit ke zřízení věcného břemene na našem pozemku. Kanalizace měla vést v zadní části pozemku. Ve skutečnosti je kanalizace položena tak, že znehodnotila celý pozemek. Vlastníkem pozemku je moje dcera, která ho mohla v budoucnu využít jako stavební parcelu. Dalo se to řešit jinak. Kanalizace mohla vést přes pozemky města a naše pozemky nemusely být stavbou vůbec dotčené. Obdrželi jsme smlouvy, které v žádném případě nepodepíšeme. - Když si Sokol chce nechat svůj majetek a nechce jej převést na město, pak by se o něj měl řádně starat. Sousedíme se sokolskou zahradou ve Slížanech a máme velké problémy s tím, že se o zahradu nestarají (neudržují vzrostlé stromy, nesečou trávu). Měli by z tohoto pozemku platit daně. pí. Chmelová Mohlo by město vyhlásit, že majitelé psů mají povinnost si po svých psech uklízet výkaly? Několikrát se mi stalo, že si před domem poseču trávu a mám ji znečištěnou od psů. Mgr. Horák Vyhlásíme to v místním rozhlase a zveřejníme ve Zpravodaji. Mgr. Kříčková Existuje nějaká vyhláška? S tímto problémem se na mě lidé obrací často. Mgr. Horák Vyhlášku je možné vydat, ale pak musí existovat síla vynutit si její dodržování. Naprostá většina stěžovatelů odmítá uvést konkrétní osobu a jít proti ní svědčit před přestupkovou komisi. pí. Chmelová Na radnici by mohl být člověk, třeba některý nezaměstnaný, který by si mohl přivydělat tím, že by vypomáhal starším lidem s různými opravami. Firmy jsou moc drahé a někteří řemeslníci zase nechtějí dávat doklad. Ing. Bleša Město musí podporovat podnikatele, vytvářet jim vhodné podmínky a ne je nahrazovat. pí. Vabroušková Bylo by možné zveřejnit seznam podnikatelů (řemeslníků) v naší obci? Mgr. Horák Před několika lety jsme takový seznam vydali. Je možné ho aktualizovat. A. Zdražil Na ulici Sv. Čecha jste za třicet let nic neudělali. V cestě jsou velké výmoly. - Zaujaly mě vyvěšené informace o kompostárně na letišti v Morkovicích. Byl jsem se tam podívat a viděl jsem tam i odpady, které tam nepatří. O zápachu ani nemluvím. Chtěl bych slyšet váš názor na to, jestli kompostárnu v Morkovicích chcete. J. Jablunka, Mgr. Horák Souhlasíme s tím, aby tam kompostárna byla, do dnešního dne jsme nezaznamenali žádnou stížnost s kompostárnou související. J. Jablunka Je pravda, že se občas v tom množství objeví i odpad, který tam nepatří. Když je člověk blízko, tak zápach opravdu cítí. Ale jen v bezprostřední blízkosti. A. Zdražil Když lidem z pornické řeknu, ať si jdou stěžovat na schůzi, tak jejich reakce se rovná pořádnému zakousnutí bernardýna do zadní části těla. Nevím, mají vůči vám asi takovou averzi. Prostě to smrdí a nechceme to tady. Vy byste měli udělat všechno pro to, aby to tady nebylo. - Upozorňoval jsem na vyvážení kalů z ČOV v Kroměříži. Co se jim v Kroměříži nehodí, vyvezou do Morkovic. V první řadě se zastávejte občanů Morkovic, protože ti vám umožnili, abyste tady seděli. Proč platíme vodu do Kroměříže a nemáme to ve vlastní režii, když to v některých obcích jde. V Morkovicích se moc málo dělá pro lidi. Mgr. Horák Jste první člověk, který si stěžuje na zápach z kompostárny. Něco jiného je vyvážení kalů a něco jiného je kompostárna. Evidenci týkající se čistírenských kalů má na starosti ing. Barnetová a šlo o akci Agrodružstva. Kompostárnu provozuje Biopas, který má k tomuto účelu od Agrodružstva pronajatou plochu letiště. pí. Vabroušková Vyvážení kalů byla jednorázová akce, ve které již Agrodružstvo nebude pokračovat, přestože to bylo výhodné a dobře kontrolované. A. Zdražil Papírově bude vždycky všechno v pořádku. Lže kdo může. Ti lidé, kteří by se za nás měli postavit z toho zřejmě profitují. pí. Vabroušková Jestliže nemáte žádné důkazy, tak to tady nerozšiřujte. Já vím, že předpisy pro životní prostředí jsou přísné. Jsou časté kontroly a za porušení hrozí vysoké pokuty. Nevěřím, že je pravda co pan Zdražil říká. Za to co říká by ho mohl dát někdo k soudu. Toto může tvrdit až bude mít důkazy. - Plochu na kompostárnu pronajalo Agrodružstvo firmě Biopas na dobu určitou. Jsou k tomu všechna potřebná povolení. Po roce provozu jsme zjišťovali jestli jsou nějaké stížnosti. Opravdu si dodnes nikdo nestěžoval. Případné stížnosti je třeba směrovat na Biopas a orgány, které k této činnosti vydaly povolení. A. Zdražil Zastupitele by to mělo zajímat, protože jsou povinni dodržovat zákony a starat se o blaho občanů. Pokud se nebudete zastávat občanů, tak skončíte v propadlišti dějin. Z. Jiříček Pane Zdražil, překvapuje mě, když říkáte, že se lidé bojí si stěžovat. Myslím si, že kdyby měli nějaký problém, tak se bát nebudou. Spíš se bojí říct Vám, že mají jiný názor. Já bydlím kousek od kompostárny a nepoznávám, že by tady nějaká kompostárna byla. pí. Procházková Opravdu, když je třicet stupňů a jedete na Pornice, je to cítit. Jsou tam i odpady, které tam nepatří (zvířecí vnitřnosti). Z. Jiříček Nevěřím, že lidé, kteří bydlí nejblíž, by si nestěžovali, kdyby k tomu měli důvod. A. Zdražil Jsem ochotný se z Morkovic na čtrnáct dnů odstěhovat, pokud se o to někdo začne zajímat. Jinak z toho někdo profituje. Je jasné, že nemám důkazy, protože nikdo se nepřizná, že dostal obálku. Mgr. Horák Pokud si budou občané stěžovat, budeme to řešit. Pokud máte podezření, že došlo k podplácení dejte podnět policii a do doby, než to uděláte, za mnou nechoďte. Sádrokartonářské práce Provádíme: Sádrokartonové konstrukce RIGIPS, KNAUF příčky podhledy půdní vestavby světelné rampy rekonstrukce bytových jader Minerální stropní podhledy AMF, ARMSTRONG Tepelné a zvukové izolace ISOVER, ORSIL, ROCKWOOL Sádrokartonové desky FERMACELL Protipožární příčky a podhledy Malířské a natěračské práce Drobné zednické práce Pokládka textilních podlahových krytin Pokládka prodyšných, neklouzavých podlahových krytin d-c-fix a d-c-fix floor comfort Úklid po stavebních pracích a malování Bouchal Jaromír Morkovice - Slížany č.p okr. Kroměříž, tel

5 5 ZPRAVODAJ Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 16 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 12 členů městského zastupitelstva Omluveni: Ing. Jan Bleša, František Valenčík, MUDr. Blešová se dostavila v průběhu jednání Program: 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Zpráva o činnosti rady 3. Žádost o změnu územního plánu v části týkající se pozemků p.č. 80/2 a 81/2 v k.ú. Morkovice 4. Zpráva o možném zřízení kamerového systému v oblasti baru Sýpka 5. Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení 6. Závěrečný účet města Morkovice-Slížany za rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č Majetkoprávní úkony Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o plnění usnesení z jednání městského zastupitelstva č. 15 Není podepsaná kupní smlouva s manžely Procházkovými z ul. Olejna. Pozemek je blokován ručením u banky. Byla zaslaná žádost Krajskému úřadu Zlínského kraje na vynětí trasy komunikace výhled II/428 Pornice silniční obchvat Morkovic z Územního plánu vyššího územního celku. Byla podepsaná kupní smlouva s panem Jaroslavem Belkem z Morkovic a panem Petrem Belkem z Brna na pozemek p.č. 656/3 zast. plocha. Byla podepsaná kupní smlouva s Autoklubem Morkovice na pozemek p.č. 12/2 zastavěná plocha. Byla podepsaná kupní smlouva na pozemky kolem bytovek na ul. Školní od České republiky, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byla podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 642/6 hřiště na ul. Havlíčkova a p.č. 607/14 výhledová plocha pro stavbu RD na ul. Havlíčkova od pana Pátíka z Vyškova. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. 2. Zpráva o činnosti rady města od do Rada schválila: - provedení oprav místních komunikací s využitím nabídky SÚS Kroměřížska na odložení plateb na prosinec - vyhlášení veřejné soutěže na akci Rekonstrukce kuchyně ZŠ a rekonstrukce fasády budovy ZŠ - prominutí pohledávek ve výši 500 Kč/osoba vzniklých neuhrazením poplatku za komunální odpad u Přibyl Roman, Koplík Jan, Janík Petr, Hrnčíř Petr, Horák Lukáš, Donneberger Jaroslav, Záděra Aleš, všichni trvalý pobyt na Náměstí 115 (radnice) - dotaci 3000 na zajištění akce Na kolo jen s přilbou - ponechání vstupného na koupaliště v sezóně 2005 ve výši cen roku stanovisko k žádosti o vyjádření k záměru zřízení hypostezky v koridoru rušené trati: zřízení hypostezky je jednou z možných variant budoucího využití uvedených pozemků - výsledek hodnocení - pořadí nabídek u zakázky Rekonstrukce kuchyně ZŠ tak, jak byly posouzeny hodnotící komisí: na prvním místě Manďák a.s. - prominutí pohledávky Kč, vzniklé neuhrazením faktury za umístění reklam na sloupech veřejného osvětlení firmou Elektro LEKO - firma ukončila činnost - podání žádostí o dotaci z všeobecné pokladní správy: a) Rekonstrukce kuchyně ZŠ a rekonstrukce fasády budovy základní školy, b) Rekonstrukce ZŠ, c) Umělý trávník III. generace - podmínky užívání volejbalového hřiště na koupališti - stanovisko k žádosti Společenství vlastníků bytových jednotek - BD č.p. 557 a 558 k žádosti o dodatečné úpravy kanalizační přípojky - poskytnutí cen na šachový turnaj v ZŠ - dvě dětské sezónní vstupenky na koupaliště - úhradu materiálu na opravu části komunikace k nádraží do výše Kč - kupní smlouvu na vybavení posilovny v ceně Kč Rada vzala na vědomí: - Spisový a skartační řád - uzavření MŠ v době od do a od 8.8. do zrušení dráhy regionální Nezamyslice - Morkovice ke dni zprávu o havarijním stavebním stavu střechy BD č.p. 703 Rada uložila: - projednat s výborem ZO ČSZ rozsah oprav budovy bývalé pálenice s ohledem na budoucí využívání, zajistí starosta a místostarosta do zajistit aktualizaci Směrnice pro vedení účetnictví dle zprávy o přezkoumání hospodaření města č. 381/2004/KŘ za rok 2004, zajistí tajemnice do Rada doporučila: - zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 Rada města neschválila: - žádost zahrádkářů o zajištění sečení volných pozemků v kolonii - žádost Fondu ohrožených dětí o dotaci V průběhu projednávání se dostavila MUDr. Helena Blešová. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 13. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města za období od do Žádost o změnu územního plánu v části týkající se pozemků p.č. 80/2 a 81/2 v k.ú. Morkovice Na zasedání č. 15 informoval starosta o žádosti Ing. Žáka (zápis č. 15, část III) o změnu územního plánu. Ve schváleném územním plánu je část a) pozemku p.č. 81/2 určena pro podnikání a pozemek p.č. 80/2 a část b) pozemku p.č. 81/2 jsou vedeny jako vyhrazená veřejná zeleň (příloha č /3). Ing. Žák požaduje změnu u p.č. 81/2 na plochu pro bydlení a u p.č. 80/2 na plochu pro podnikání. V žádosti Ing. Žáka jsou nepřesné údaje. Část pozemku není vedena jako veřejná zeleň, ale jako plocha pro podnikání. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá starostovi projednat s Ing. Žákem podrobnosti případné změny územního plánu u pozemků p.č. 81/2 a 80/2 v k.ú. Morkovice v termínu do příštího zasedání zastupitelstva. 4. Zpráva o možném zřízení kamerového systému v oblasti baru Sýpka Po stížnosti více než 20 občanů především na hluk v okolí baru Sýpka zadala rada místostarostovi zjistit podmínky provozu a cenu kamerového systému sledujícího okolí Sýp-

6 ky. Cena podle předložených nabídek je od ,- Kč do ,- Kč podle použité techniky. Praktické zkušenosti z provozu ukazují na nízkou účinnost v případě, že výstup z kamer je pouze zaznamenáván a sledování není napojeno na stálou službu. V případě automatického záznamu je i složité jeho použití jako důkazního prostředku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o možném zřízení kamerového systému v oblasti baru Sýpka. 5. Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení (zůstatek účtu k je Kč). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem zveřejnění ke dni a termínem podávání žádostí od do Závěrečný účet města Morkovice Slížany za rok 2004 V roce 2004 byly příjmy o ,- Kč vyšší než výdaje, proto rozpočet města byl v loňském roce přebytkový. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu města Morkovice-Slížany za rok 2004 souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 7. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 3 Je předpoklad, že se zvýší příjmy z daní ze samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu kláštera, z prodeje pozemků. Na straně výdajů dojde ke zvýšení nákladů na rekonstrukci jídelny ZŠ, na zaplacení nevyfakturovaných prací na Penzionu Bernard z roku 2004, na odkoupení zařízení lékárny, bytu a obchodu na klášteře. Zvýší se také výdaje na koupi pozemků. Mgr. Horák chtěl bych informovat o plánované rekonstrukci kuchyně ZŠ. Především kvůli tlaku hygieniků se plánuje rekonstrukce kuchyně ZŠ. Rozpočet je cca ,- Kč. Stavební část se nám podařilo zredukovat na částku 3,6 mil. Kč. Chybí peníze na dofinancování technologie. Podali jsme novou žádost na min. financí, kde jsme dostali předběžný příslib na poskytnutí další dotace. Jedná se o dofinancování technologie kuchyně ZŠ a opravu fasády ZŠ. Na rok 2006 je podána žádost o dotaci na výměnu oken, podlah a elektroinstalací v ZŠ. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se celkové příjmy zvyšují o Kč, výdaje o ,- Kč a financování o ,-Kč. 8. Majetkoprávní úkony a) Příloha /8a, prodej pozemků jako náhrada za zrušenou část zahrádkářské kolonie, cena 20 Kč/m ,- Kč jako doplatek za geometrický plán (5000,- Kč za GP již bylo uhrazeno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle přílohy č /8a s cenou 20 Kč/m 2 zvýšenou o 355,-Kč/ pozemek. b) Příloha /8b, koupě pozemků v trase zamýšlené kanalizace napojující ul. Jabloňová na ČOV a kolem AB Agrodružstva s cenou 20 Kč/2 za ost. plochu a 70 Kč/m 2 za zast. plochu (u spoluvlastnického podílu 1/5, t.j 4 Kč/m 2 ). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 23/3 ostat. pl. o výměře 43 m 2, p.č. 105/4 zast. pl. o výměře 371 m 2, p.č. 106/1 ostat. pl. o výměře 1160 m 2, p.č. 106/14 ostat.pl. o výměře 405 m 2 a spoluvlastnického podílu 1/5 na pozemcích p.č. 23/4 ostat. pl. o výměře 13 m 2, p.č. 106/2 zast. pl. o výměře 27 m 2, p.č. 106/18 ostat. pl. o výměře 70 m 2, p.č. 106/21 ostat. pl. o výměře 283 m 2 a p.č. 107 ostat. pl. o výměře 279 m 2 vše v k.ú. Morkovice od pana Antonína Malinky, Litenčice 54 za ,- Kč. c) Příloha č /8c, směna pozemků z dolní části zahrádkářské kolonie v trase budoucí kanalizace. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků s panem Martinem Zapletalem dle přílohy č /8c. d) Koupě pozemku v zahrádkářské kolonii v trase budoucí kanalizace, vlastník velmi vstřícně souhlasí s prodejem za cenu, za kterou mu město v roce 1995 tento pozemek prodalo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 1915/5 orná půda o výměře 500 m 2 v k.ú. Morkovice od manž. Zaoral Milan a MVDr. Dobromila Zaoralová za 5 000,-Kč. e) Na žádost manž. Pospíšilových je předložen návrh usnesení, umožňující převod bytu v BD 181 na nového kupujícího se stejnými podmínkami, jako měli manž. Pospíšilovi. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší část usnesení č /I/3 v části prodej bytu č. 181/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku pro manžele Pospíšilovy. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 181/1 a spoluvlastnického podílu 745/6657 na společných částech domu č.p. 181 a spoluvlastnického podílu 745/6657 k pozemku p.č. 1159/3 zast. plocha o výměře 283 m 2 paní Květoslavě Janíčkové, Morkovice 181 za podmínek uvedených v usnesení č /I/3. f) Směna pozemků se Zemědělskou vodohospodářskou správou Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší usnesení č /I/8 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p.č. 1200/1 vodní plocha o výměře 279 m 2 v k.ú. Morkovice ve vlastnictví města Morkovice-Slížany za pozemky p.č. 5/5 ostatní komunikace o výměře 16 m 2, p.č 21/4 silnice o výměře 26 m 2, p.č. 21/194 silnice o výměře 2 m 2, p.č. 1236/2 vodní tok v korytě o výměře 223 m 2 a p.č. 1237/4 ostatní komunikace o výměře 17 m 2 vše v k.ú. Morkovice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem stát Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 131/60, Brno-střed- Staré Brno s tím, že město Morkovice-Slížany uhradí rozdíl cen dle znaleckých posudků ing. Jana Röhricha ve výši 7 880,- Kč. g) Prodej pozemku p.č. 641/7 zahrada o výměře 188 m 2 v k.ú. Morkovice panu Miloši Fránkovi Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší část usnesení / I/6 v části prodej části pozemku p.č. 641 manželům Klímkovým. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 641/7 zahrada o výměře 188 m 2 v k.ú. Morkovice panu Miloši Fránkovi, Sv. Čecha 158, Morkovice za 3 760,- Kč. III. Diskuse Mgr. Horák - Na minulém zasedání městského zastupitelstva proběhla živá diskuse na téma zápach z kompostárny. Městský úřad Kroměříž, vodoprávní orgán, svolal řízení, při kterém bylo dne zjištěno, že provoz kompostárny neovlivňuje zápachem životní prostředí. Problémy se zápachem na jaře 2005 byly způsobeny čistírenskými kaly a především cukrovarnickými řízky umístěnými na ploše, kterou využívá Agrodružstvo Morkovice. Vzhledem k deštivému jarnímu počasí nestačilo družstvo navezené množství zaorat. Do konce srpna bude plocha čistá a kaly i řízky budou zaorány. Agrodružstvo už neplánuje další skládkování kalů na této ploše.

7 ZPRAVODAJ pokračování ze strany v roce Za dva roky, v roce 1933 byl nalezen další kostrový hrob z doby stěhování národů z 5. století s různou výbavou. Poslední nález v této cihelně byl z roku 1940, a to sekera a železná ostruha. Mezi další naleziště se řadí kopec u kapličky sv. Anny nad Slížany. Zde byly vykopány lužické hroby, ze kterých se zachovala řada různých bronzových předmětů. Jižně od obce u Boží muky bylo zjištěno sídliště s pozdně laténskou keramikou. Další laténská nádoba pochází snad z hrobu blíže přesně neurčeného keltského pohřebiště, které ve svém soupisu z katastru obce uvádí arch. M. Šolle. K dalším nálezům patří volutová keramika z trati Světlovy při polní cestě ze Slížan do Hoštic. Dále střepy lengyelské keramiky nalezené mezi dnes již zaniklým dvorem Oborou a lesem Přehékem. Z trati Paníháj pochází fragment vrtaného mlatu nalezený v roce 1924 a v roce 1927 nalezená pazourková čepel. Co však Slížany nejvíce proslavilo, tak to byl tzv. Slížanský poklad nalezený roku 1840 při kopání sklepa v domě č.p. 35. Pocházel z doby působení Českých bratří ve Slížanech v století. Mimo různých druhů stříbrných a zlatých mincí z let zde byl nalezen pozlacený stříbrný kalich, stříbrný pohár, dvě staromódní stříbrné lžíce, velmi jemně opracovaný postříbřený pásek ve formě řetízku zčásti pozlacený, malý zlatý prstýnek a staré mosazné, rzí poškozené kapesní hodinky jedny z vůbec prvních. Všechny tyto předměty jsou uloženy v Moravském muzeu v Brně a nejpodrobněji tento Slížanský podklad popsal v roce 1897 Carl Schirek ve svém spise DER SLIZANER FUND. Jak je vidět, tak nálezy ze slížanského katastru jsou opravdu velmi hojné a bylo by velmi dobré, kdyby se alespoň v budoucnu část z nich ocitla v nově zřizovaném košíkářském muzeu na zámku v Morkovicích jako menší stálá expozice přibližující historii osídlení Morkovicka, neboť muzeum zde již v minulosti jednou bylo a dosti nálezů zde bylo před jeho zrušením vystavováno. Zpracoval: Karel Polášek Včelaři přejí hodně zdraví Spotřeba medu na 1 obyvatele je v ČR třikrát menší než v EU. Přitom je med u nás třikrát lacinější. Jak je to možné, když všeobecná vzdělanost našich obyvatel je vyšší než v EU? Snad menší péče o zdraví, když léky byly zdarma. A také včelaři nepropagovali svoje produkty. Pohodlnější bylo dát je do výkupu, když ceny tam byly přijatelné. Jenže nyní je EU zaplavována medy z Číny, Argentiny, Maroka apod. Často strašné kvality. Ze 28 vzorků kontrolovaných v ČR roku 2004 bylo 16 závadných. Proto se lidé v EU snaží nakupovat přímo u včelařů a tyto ceny jsou tam dvojnásobně vyšší než v obchodech. U nás je to opačně. V obchodech stojí 1 kg 100,- až 150,- Kč, u včelařů do 100,- Kč. Já jsem prodával 1 kg včetně nové sklenice za 80,- Kč u všech druhů medu. Pod tuto cenu nejdou ani nejhorší medy v supermarketech. V obchodech mají tmavé druhy a pastované medy vyšší cenu. Světlé medy obsahují více hodnotných pylových zrn, tmavé medy mají o poznání větší léčivé vlastnosti. To neznamená, že světlé medy je nemají, zvláště když jsou z léčivých rostlin, např. z lípy, akátu, lesních pasek. U spotřebitele jde při koupi spíše o oblibu. Nejčastěji včely uskladní med světlý společně s tmavým a navíc z různých rostlin. V tlusté vrstvě je pak nahnědlý. A právě pro tuto směs jsou české medy žádané v cizině. Chuť nezevšední. Zájem lidí o zdraví se zvyšuje, takže v lednu měli včelaři vyprodáno. Velmi stoupá obliba medu pastovaného /neboli krémového, šlehaného/. V Evropě se pastuje 50 % všech medů. Je to med, který včelař při tuhnutí strojově míchal. Vznikne med příjemné máslovité konzistence, ve kterém nejsou cítit krystaly. Uložením více už netuhne. Výhodou je, že jde dobře mazat na pečivo, nestéká, příjemně se jí a jemně voní. Jemnost je trvalá med netvrdne. Zákazníci mi volají: Máte ještě ten šlehaný? Děti se nám o něj popraly. Kromě krémového samozřejmě trvá obliba tekutého medu, i když ztuhnutím se neztrácí zdravotní hodnoty. Proto med plním do sklenic postupně podle odbytu. Rozpouštím jej v konvách na vodní lázni pomocí termostatu ve vodě při 50 C. Protože se zvýšil zájem o pyl, rozšiřuji jeho získávání. Je to koncentrát biologicky aktivních látek, který působí kladně na nervy, prostatu, zlepšuje myšlení i tělesné schopnosti ve stáří, odstraňuje depresi, normalizuje chuť k jídlu aj. U vstupu do úlu je mřížka, kterou včelky těsně prolézají a přitom ztrácejí kuličky pylu, které nesly z vnější strany zadních nožiček. Prohlédněte si je na květech. Nebudou si vás všímat. Pyl se pak opatrně usuší. Známá je také včelí mateří kašička a propolis v lihu. V příštích letech rychle ubude včelařů i včelstev, protože ceny cukru jsou vysoké a na výkup medu získal monopol jediný podnikatel, takže si může diktovat ceny. Jsme nezisková organizace. Proto děkujeme Městskému úřadu i Zemědělskému družstvu za finanční příspěvek. Použijeme jej na běžný provoz a na udržení dobrého zdravotního stavu včelstev. Choroby, o kterých slyšíte v televizi, se nám vyhýbají. Ale pokud stát nezvýší podporu včelařů, polovina přestane chovat včely. Mgr. Rostislav Klimt ZO ČSV Morkovice

8 TJ SOKOL Morkovice zpráva oddílu stolního tenisu za rok 2004 Sezóna byla pro oddíl stolního tenisu sezónou desátou. A tak můžeme i trochu bilancovat. Jedno je jisté. Stolní tenis se v našem městě popularizuje a zapisuje do podvědomí našich spoluobčanů. A tím také každým rokem stoupá zájem vyzkoušet si tuto hru. O tom svědčí i neustále se rozšiřující řada registrovaných a rekreačních hráčů z našeho města i okolí. Těší nás i stoupající počet mladých hráčů, kteří své herní umění zlepšují 2xkrát týdně na trénincích pod vedením pana Komínka. Patří mu za to naše poděkování. V současné chvíli máme 24 registrovaných hráčů a z tohoto důvodu se také rozšířil počet našich mužstev v okresních soutěžích. A nyní blížeji k našim jednotlivým družstvům: TJ SOKOL Morkovice A Hráči tohoto družstva se rok co rok umísťují na předních příčkách okresní soutěže I. třídy. A to platilo i o letošním ročníku, ve kterém sahali po svém historicky nejlepším umístění. Bojovali o celkové 2. místo, které by zaručovalo možnost zahrát si kvalifikaci o postup do krajské soutěže. Nakonec skončili na celkovém 4. místě s minimální ztrátou dvou bodů na 2. místo. TJ SOKOL Morkovice B Hráči tohoto družstva hrají okresní soutěž II. třídy teprve třetím rokem. Prvním rokem tito hráči sbírali zkušenosti a herní návyky. V druhém již začali prohánět mnohem zkušenější hráče a letos všem ostatním mužstvům ukázali svou herní kvalitu. S obdivuhodnou bilancí pouhé 1 porážky z 20 zápasů obsadili celkové první místo a tím si vybojovali postup do okresní soutěže I. třídy. Již nyní se tedy těšíme na derby zápasy s naším Áčkem, které nás čekají v příštím soutěžním ročníku. Jako vedoucí našeho Béčka děkuji všem hráčům za předvedenou hru a vybojovaný postup. TJ SOKOL Morkovice C Zde se jedná o nově založené družstvo. Členy jsou z 90 % hráči dorosteneckého věku, kteří prvním rokem sbírali zkušenosti a vstřebávali atmosféru zápasů. Toto družstvo obsadilo celkové 11. místo v tabulce. Zde ale o celkový výsledek v jejich první sezóně ani tak nešlo. V prvé řadě šlo o celková herní zlepšení jednotlivých hráčů. Zde bych vyzvedl především jejich vedoucího, Ondřeje Strelce, který se od porážek v úvodu sezóny propracoval v pravidelně bodujícího hráče. Věřím, že nejen on, ale i další hráči tohoto oddílu, budou v brzké budoucnosti příslibem pro oddíly A a B. O výsledcích všech našich družstev pravidelně informujeme na internetové stránce města Morkovice, na informační tabuli Sokola na Náměstí u nákupního střediska a na nástěnce v restauraci Na Náměstí. Aktualizaci výsledků provádíme každé pondělí po odehraném kole. Tomáš Kocourek úspěšnost v OKRESNÍM PŘEBORU VE STOLNÍM TENISET Úspěšnost našich hráčů v OP I. třídy v sezóně 2004/05 Pořadí Hráč Oddíl utkání vítězství porážky úspěšnost % 10. Mich Pavel Morkovice A : 20 75, Labant Jan Morkovice A : 20 71, Hlaváč Jaroslav Morkovice A : 26 67, Tlach Petr Morkovice A : 30 62, % zápasů Kocourek Tomáš Morkovice A : 19 40,63 méně než 25% zápasů Hanáček Luboš Morkovice A 2 1 : 1 50,00 Úspěšnost našich hráčů v OP II. třídy v sezóně 2004/05 Pořadí Hráč Oddíl utkání vítězství porážky úspěšnost % 1. Kocourek Tomáš Morkovice B : 5 93,06 2. Komínek Rostislav Morkovice B : 9 86,36 7. Ježdík Radek Morkovice B : 16 77, Hanáček Lubomír Morkovice B : 21 54, Strelec Ondřej Morkovice C : 45 37, Jiříček Tomáš Morkovice C : 50 16, Hofírek Michal Morkovice C 58 1 : 57 1, % zápasů Pořadí Hráč Oddíl utkání vítězství porážky úspěšnost % Uchytil Josef Morkovice B : 11 59,26 Vrána Lukáš Morkovice C 22 7 : 15 31,82 Vrána Radek Morkovice C 28 4 : 24 14,29 Strelec Josef Morkovice C 38 1 : 37 2,63 méně než 25% zápasů Pořadí Hráč Oddíl utkání vítězství porážky úspěšnost % Skřítek Jiří Morkovice B 15 8 : 7 53,33 Skácel Dalibor st. Morkovice C 5 2 : 3 40,00 Majda Stanislav Morkovice B 18 6 : 12 33,33 Červenka Jaroslav Morkovice B 6 1 : 5 16,67 Remeš Martin Morkovice C 12 0 : 12 0,00 Hýsek Pavel Morkovice C 10 0 : 10 0,00 Gavenda Adam Morkovice C 8 0 : 8 0,00 Skácel Dalibor ml. Morkovice C 7 0 : 7 0,00 Zpravodaj města Morkovice - Slížany. Vydává Městský úřad Morkovice - Slížany. Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E Počet výtisků Grafické zpracování a tisk: Print Kroměříž.

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 1 Č.j. 4/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh:zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Soukal Justin,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více