PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití."

Transkript

1 PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY

2 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1 ÚVOD...3 Důležitá upozornění...3 Technické parametry kotlů...5 Dodávka kotle a příslušenství...6 OBECNÝ POPIS...6 Kotel...6 Hořák s podavačem paliva...6 Konstrukce šnekové převodovky s elektromotorem a šnekový podadavač...6 Řídící jednotka...7 Bezpečnostní prvky...7 MONTÁŽ A POUŽITÍ KOTLE...7 Aretace hořáku...8 Palivo...8 Kotelna a umístění kotle...9 Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům...9 Umístění kotle vzhledem k potřebnému prostoru pro obsluhu...9 Připojení kotle k teplovodní soustavě...10 Připojení kotle k elektrické instalaci...14 Připojení kotle ke komínu...14 OBSLUHA A POUŽITÍ...14 Plnění vodou...14 Zahájení provozu kotle...14 Zátop kotle...15 Nastavení výkonu kotle...18 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE OBECNĚ...19 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE A HOŘÁKU PERIODICKY...20 Odstavení kotle z provozu...21 Poruchové zastavení kotle...22 UPOZORNĚNÍ NA ZBYTKOVÁ RIZIKA, PREVENCE RIZIK...22 OSTATNÍ RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...24 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...25 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY...26 ZÁRUČNÍ LIST...28 REKLAMAČNÍ LIST...30 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH NOREM ČSN...31 LIKVIDACE ODPADU...32 Prohlášení o shodě...33

3 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš výrobek. Pro správné zacházení s tímto výrobkem, které je podmínkou dlouhodobé životnosti výrobku a tím i Vaší plné spokojenosti věnujte, prosím, pozornost tomuto NÁVODU NA POUŽITÍ. Přejeme Vám mnoho spokojenosti při používání kotle EkoScroll. Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu, protože dodržování pokynů v něm obsažených zaručí dlouhodobou, efektivní a ekonomickou práci kotle. Nedodržení instalačních a provozních podmínek má za následek ztrátu záruky. ÚVOD Kotle V7 PLUS PELLET se používají především k topení v obytných budovách jedno nebo dvougeneračních, v obecně prospěšných budovách, továrnách a velkometrážních prostorech. V našem moderním teplovodním kotli V7 PLUS PELLET jsme použili regulovaný proces spalování, díky čemu jsme značně snížili náklady na vytápění. Důležitá upozornění Tento výrobek může být uveden do provozu pouze výrobcem vyškolenou montážní organizací. Mohou jej obsluhovat jen dospělé osoby, řádně seznámené se způsobem jeho ovládání a tímto návodem. Při dodržení níže uvedených zásad Vám bude výrobek sloužit spolehlivě k Vaší plné spokojenosti. 1) Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce či el. instalace výrobků. Pro spolehlivé odpojení zařízení od el. sítě vypněte hlavní vypínač nebo vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky! 2) Je zakázáno k zátopu používat hořlavých kapalin.

4 3) Na kotli ani do vzdálenosti 1500 mm od kotle nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály (mimo provozní zásoby paliva v kovovém příručním zásobníku). 4) V zájmu dlouhodobé životnosti kotlového tělesa se nedoporučuje častý provoz pod teplotou 55 C, pokud kotel není chráněn primárním okruhem. Teplotu 55 C topné vody tedy nutno považovat za minimální. 5) Kontrola plnění topeniště palivem při zapalování kotle probíhá pouze vizuálně. Případné ověřování hmatem je zakázáno, neboť může způsobit zranění. 6) Pokud v kotelně probíhají práce, při kterých vznikají hořlavé páry (lepení podlahy a jiné), musí být kotel mimo provoz a vyhaslý. 7) Dvířka kotle i víko násypky musí být během provozu vždy pevně uzavřeny! Při případné kontrole otevírejte dvířka obezřetně, aby Vás neohrozily případné nashromážděné splodiny hoření nebo aby vyletující jiskry nebyly příčinou popálení či dokonce zahoření. Dvířka otvírejte pozvolna, aby bylo umožněno provzdušnění spalovací komory směrem do komína. Takto je nutno postupovat i při kontrole obsahu násypky. 8) Po ukončení topné sezóny kotel důkladně vyčistěte, neboť zbytky zplodin hoření na stěnách výměníku by mohly působit korosivně po celou dobu, po kterou bude kotel mimo provoz. Nevyčištění hořáku může mít vliv na nedokonalé spalování v následující topné sezoně. 9) Při údržbě pohyblivých částí (podavače paliva, ventilátoru apod), případně při činnosti v jejich blízkosti, zajistěte bezpečné odpojení kotle od elektrického sítě. Hrozí nebezpečí úrazu. 10) Kotel vždy provozujte pouze na parametrech a v souladu s doporučeními, které jsou dány tímto návodem. 11) Výrobce nepřejímá odpovědnost za chyby a následné škody, které byly způsobeny neodbornou obsluhou zařízení příp. porušením zásad, uvedených v tomto návodu, event. porušením obecně platných norem a nařízení nebo použitím neodpovídajícího paliva. 12) Při stěhování kotle a manipulaci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, platná pro manipulaci s těžkými břemeny. 13) Je zakázáno na opláštěný kotel pokládat těžká břemena, popř. na něj vstupovat. 14) Popel je třeba odkládat do nehořlavé nádoby s víkem.víko nádoby na odkládání popela musí být vždy těsně uzavřeno. Hrozí únik splodin hoření do prostoru kotelny.

5 Technická data V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET Označení kotlů EkoScroll Rozsah tepelného výkonu Provozní komínový tah Objem vody Teplota spalin max./min. kw 5,7-19 7,5-25 8,4-28 9, , , , mbar 0,15 0,18 0,2 0,2 0,22 0,28 0,3 0,35 0,35 l /58 ºC 155/65 Rozsah regulace teploty C Minimální teplota vratné vody C 55 Maximální příkon (ventilátor, elektromotor, řídící jednotka) max/min. Pracovní přetlak Tlaková zkouška Kapacita zásobníku paliva Maximální teplota Hydralulická ztráta kotle při ΔT 20/10K Hodnota akustického tlaku Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku min. Hmotnostní průtok spalin max./min. Účinnost nominální/minimální výkon Třída kotle dle ČSN EN Druh paliva Průměr kouřovodu Výška Šířka Hloubka Přípojky vody Hmotnost kotle Napájecí napětí 22,8-76 W 101/39 144/75 110/33 bar bar 305/ l 180 C mbar ,8-2,9 1,9-3,8 1,3-4,1 0,9-4,7 0,5-5,9 2,5-8,3 2,6-10,6 4,1-13,1 5,8-15,0 db <51,4 ± 3,2 db h ,5 16,2 14, ,2 21,6 18 kg.s-1 0,015/0,004 0,030/0,007 0,039/0,017 % 90,5/92,9 87,5/93,1 89,3/90,7 pelety mm mm mm mm kg V dřevní pelety ROZMĚRY, PŘIPOJENÍ / V/50Hz

6 Dodávka kotle a příslušenství Kotel se dodává ve smontovaném stavu, příslušenství je uloženo v kotli a v násypce. Součástí dodávky je: kotel násypka podavač paliva s hořákem keramický kroužek řídící jednotka ventilátor popelník čistící sada (škrabka, kartáč) žáruvzdorné rukavice návod k používání kotle a řídící jednotky napouštěcí/vypouštěcí ½ (případně ¾ ) ventil fitinky (koleno a téčko) pro osazení dochlazovacího dvoucestného termostatického ventilu DBV 1 OBECNÝ POPIS Kotel Automatický kotel V7 PLUS PELLET s retortovým hořákem se používá především k topení v obytných budovách jedno nebo dvougeneračních, v obecně prospěšných budovách, továrnách a velkometrážních prostorech. Výměník kotle V7 PLUS PELLET je zhotovený z ocelových plechů. Jde o svařovanou konstrukci ve tvaru kvádru z kotlových plechů o tloušťce 6 mm (pro konstrukční prvky mající kontakt se zplodinami) a 4 mm pro zbývající konstrukční prvky. Garančním palivem pro kotel V7 PLUS PELLET jsou dřevní peletky. Hořák s podavačem paliva Hořáky kotlů mají šnekový podavač. Pro pohon šneku jsou použity osvědčené elektromotory a převodovky od německé firmy Nord. Tento retortový hořák je určený pro spalování dřevěných pelet. Konstrukce šnekové převodovky s motorem a šnekový podavač Převodovka s elektrickým motorem je plně kompatibilní s používanými podavači. Vnější části převodovky (kryt) a kryt motoru jsou vyrobeny z hliníku. Převodovka je při výrobě naplněna syntetickým olejem, který není třeba měnit po celou dobu

7 životnosti. Převodovka je spojena se šnekovým podavačem pomocí spojky s bezpečnostním kolíčkem, který plní funkci zabezpečovacího mechanismu pro případ zablokování šneku. Šnek je určen pro podávání paliva ze zásobníku do dolní části retorty. Řídící jednotka Do kotlů V7 PLUS PELLET montujeme dva typy řídící jednotky: EcoMax 250R, která má za úkol řídit práci podavače, ventilátoru, čerpadla ÚT a čerpadla TUV (teplé užitkové vody). Řídící jednotka udržuje kotel ve fázi činnosti do momentu dosažení teploty nastavené uživatelem. Potom přepíná kotel do udržovací fáze - vypíná ventilátor a podavač; čerpadla pracují s nastavenými parametry. Pokud se teplota sníží, kotel opět přechází do fáze automatické práce. Tyto činnosti způsobují úplnou automatizaci práce kotle. EcoMax 800R, která navíc oproti EcoMaxu 250R umožňuje řízení servopohonu mix ventilu a umožňuje ekvitermní řízení. Bezpečnostní prvky Havarijní čidlo: slouží k zajištění kotle proti přetopení, jedná se o bimetalové čidlo, které při přehřátí kotle odpojuje ventilátor od přívodu elektrického proudu (pouze u řídící jednotky EcoMax 250R). Čidlo teploty podavače paliva: chrání kotel proti prohoření paliva do násypky Havarijní termostat IMIT (STB): slouží k zajištění kotle proti přetopení, který při přehřátí kotle odpojuje ventilátor a podavač paliva od přívodu elektrického proudu. Střižný šroubek: slouží k ochraně převodovky před přetížením Vodní hašení s tavnou voskovou pojistkou: slouží jako další pojistka proti prohoření paliva do násypky. Při rozpuštění vosku v tavné pojistce dochází k zalití trubky podavače vodou z kanystru umístěného na zadní stěně násypky. MONTÁŽ A POUŽITÍ KOTLE Pro snažší manipulaci s kotlem je možné demontovat násypku s podavačem od kotle. Při demontáži odšroubujte 4 šrouby na přírubě hořáku, poté vytáhněte podavač z kotle. (ilustrace 1) Ilustrace 1: demontáž násypky s podavačem

8 Aretace hořáku: Aretaci hořáku s podavačem je nutné provést bez násypky a to pomocí podpěrné nožky hořáku. Pokud je nožka krátká, podložte ji podložkou z tvrdého materiálu a dotáhněte pevně rukou. (ilustrace 2): Ilustrace 2: aretace hořáku Palivo Pro zaručení správného použití kotle je třeba používat palivo odpovídající kvality a odpovídajícím způsobem nastavit parametry spalování pomocí řídící jednotky. Garančním palivem pro kotel V7 PLUS PELLET jsou dřevní pelety s následujícími parametry : Dřevní pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem: směrnice č MŽP ČR DIN ÖNORM M 7135 dále musí pelety splňovat následující parametry: zrnitost Ø 6 8 obsah vody nižší než 12% obsah popele nižší než 1,5% POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně snížit výkon kotle a zvýšit emisní parametry.

9 Kotelna a umístění kotle Kotel musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky norem: ČSN ed.3:2010 kotel smí být instalován v základním prostředí AB 5. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla. Kotel je nutno umístit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující kotel o 300 mm ve směru kolmém na popelníkový prostor a 100 mm na zbývajících třech stranách. ČSN EN :2007 Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších ploch kotle a kouřovodu od hořlavých hmot při provozu kotle musí být nejméne 400 mm. Pro zajištění bezpečného provozu kotle je třeba do prostoru kotelny přivádět čistý vzduch. Z toho důvodu je nutné zajistit trvalý otvor do prostoru kotelny dle výkonu kotle: kw 0,02m kw 0,04m2 Kotel nepotřebuje speciální základy, je ho však třeba dobře vyvážit. Umístění kotle na betonovém podstavci se pouze doporučuje. Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších ploch kotle a kouřovodu od hořlavých hmot (viz bližší specifikace v ČSN EN :2007) při instalaci i při provozu kotle musí být nejméne 400 mm. Umístění kotle vzhledem k potřebnému prostoru pro obsluhu. Umístění kotle by mělo mít na zřeteli možnost bezproblémového čištění a údržby. Vzdálenost boční strany zásobníku paliva musí být min. 500 mm od stěny kvůli případné demontáži hořáku z kotle.rozměry na níže uvedeném obrázku jsou v mm. Minimální vzdálenost horní strany kotle a stropu je 450 mm.

10 Připojení kotle k teplovodní soustavě POZOR! PROVEDENÁ INSTALACE ÚSTŘEDNÍHO SPLŇOVAT POŽADAVKY STÁTNÍCH NOREM. VYTÁPĚNÍ MUSÍ POZOR! Součástí instalace musí být dochlazovací dvoucestný termostatický ventil např. Regulus DBV 1, který zajistí při výpadku proudu ochlazení kotle! Výrobce kotle není zodpovědný za škody způsobené nedodržením tohoto nařízení. Dle ČSN EN 303-5:2013 čl se k dochlazení kotle vyžaduje voda o teplotě 10±5 C a maximálním tlaku 2 bary. Doporučená zapojení Dále uvádíme doporučená schémata zapojení. Schémata jsou pouze ilustrační, nenahrazují projekt instalace. POZOR! Nejnižší teplota vratné vody u kotle V7 PLUS je 55 C. PŘI NEDODRŽENÍ SCHÉMAT NEBUDE UZNÁNA ZÁRUKA NA KOTEL

11 Schéma 1 Zapojení s čtyřcestným ventilem je možné pouze s řídící jednotkou Ecomax 800R. Teplotní čidla pro řízení čtyřcestného ventilu jsou určena pro instalaci do jímky. Příložně je možné čidla instalovat pouze na potrubí z Cu. V tomto případě je nutné čidla přichytit k potrubí Cu páskou a řádně zaizolovat, aby nedocházelo k ochlazování čidel okolní teplotou. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

12 schéma č. 2 Jako alternativu LTC 141 lze použít například Laddomat 21. Konkrétní typ LTC musí být zvolen dle výkonu kotle. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

13 schéma č. 3 Jako alternativu VTC lze použít například Laddomat 21. Konkrétní typ VTC musí být zvolen na základě výkonu kotle. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

14 Připojení kotle k elektrické instalaci Provedená elektroinstalace musí splňovat požadavky státních norem viz. seznam na str. 28. Elektrická a řídící instalace kotle je přizpůsobena pro síťové napětí 230 V/50 Hz. Místnost kotelny, kde je nainstalován kotel, by musí být vybavena elektrickou instalací 230 V/50 Hz (s ochranným vodičem nebo neutrálně ochranným) podle platných předpisů z této oblasti. Elektrická instalace (bez ohledu na druh vykonané instalace) musí být zakončena zásuvkou vybavenou ochranným kontaktem. Zásuvka musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od zdrojů emise tepla a musí být vždy přístupná. Doporučuje se, aby byl k napájení kotle použit samostatný obvod elektrické instalace. Připojení kotle ke komínu Propojení kotle s komínem se provádí pomoci kovové roury o průměru shodném s kouřovodem kotle. Připojení ke komínu musí odpovídat státní normě ČSN :2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Požadovaný komínový tah je uveden v technických parametrech kotle (viz. str. 4). OBSLUHA A POUŽITÍ Plnění vodou Před samotným zapálením kotle je třeba naplnit instalaci vodou. Plnění kotle a celé instalace se vykonává přes napouštěcí a vypouštěcí ventil kotle. Voda určena pro naplnění kotlů nesmí obsahovat mechanické nečistoty a musí být chemicky neaktivní. Její tvrdost musí odpovídat ČSN : 1992, v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být voda upravena. DOPLŇOVÁNÍ VODY V INSTALACI JE VÝLUČNĚ NÁSLEDKEM ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH ODPAŘOVÁNÍM. JINÉ ZTRÁTY, NAPŘ. NETĚSNOST INSTALACE, JSOU NEPŘÍPUSTNÉ, HROZÍ VYTVÁŘENÍM KOTELNÍHO KAMENE, COŽ VEDE K TRVALÉMU POŠKOZENÍ KOTLE!!! Zahájení provozu kotle Před spuštěním kotle je třeba zkontrolovat: -zda je systém ÚT naplněn vodou -těsnost topné soustavy -otevření armatur mezi kotlem a topným systémem -funkčnost oběhového čerpadla -správnost připojení ke komínu -správnost připojení k elektrické síti -zajištění požadovaného komínového tahu

15 Zátop kotle Při zatápění budete pracovat s řídící jednotkou, návod k obsluze není součástí tohoto návodu, je dodávaný samostatně. Naplňte zásobník předepsaným palivem. Při plnění násypky kontrolujte, zda se v palivu nenachází cizí předměty, které by mohly zablokovat šnek podavače. Po doplnění paliva pečlivě uzavřete víko násypky. Nastavte řídící jednotku na požadované hodnoty (viz. samostatný návod k obsluze řídící jednotky). Otevřete komínovou klapku a vložte keramický kroužek. Doplňte palivo do 2/3 hořáku, pak podavač vypněte, k doplnění použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250. nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800. Na palivo umístěte podpalovač ( např. PEPO ) a suché dřevo.

16 Zapalte oheň a zapněte ventilátor. Pro zapínání ventilátoru použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250 nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800. Výkon ventilátoru nastavte na cca 45%. Při dohořívání dřeva klesá ohniště do hořáku, v této fázi už hoří palivo podané podavačem. 6. Doplňte palivo po horní okraj hořáku (k doplnění opět použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250. nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800), pak podavač vypněte. V této fázi má dojít ke zvýšení intenzity plamene. Nechte opět klesnou ohniště do hořáku jako v bodu 5 a palivo opět doplňte po horní okraj hořáku.tyto činosti opakujte dokud teplota kotlové vody nedosáhne 60 C.

17 7. Přepněte řídící jednotku do automatického režimu. Zkontrolujte v řídící jednotce nastavení podávání paliva a výkon ventilátoru dle přiložené tabulky (nastavení výkonu kotle). Pokud dojde k vyhasnutí kotle při zapalování, je třeba vyčistit topeniště a zahájit opětovné zapalování. Po jednorázovém zapálení kotel pracuje v zásadě bez obsluhy a proces spalování je kontinuální. Červený, dýmící oheň je známkou toho, že příliv vzduchu je příliš malý; je třeba zvýšit otáčky ventilátoru. Naopak, jasný, bílý oheň s množstvím jisker poukazuje na to, že příliv vzduchu do hořáku je příliš velký; je třeba snížit otáčky ventilátoru. Správný oheň je tehdy, když pozorujeme čistý, intenzívně žlutý plamen. Nastavení je třeba korigovat ne víc než o 5-10 % jednorázově. Přitom je třeba zhruba minut vyčkat, než se změna nastavení pracovních parametrů podavače (anebo regulace intenzity proudění vzduchu) projeví na stavu hořícího paliva. Dalším ukazatelem kvality hoření je, že při nadměrném vzduchu přiváděném do hořáku/retorty po delší čas, oheň klesá do dolní části hořáku/retorty, což po určité době může poškodit hořák. Podobně je třeba se také vyhýbat práci hořáku/retorty s příliš vysokou vrstvou paliva (přepadávání paliva přes okraj hořáku/retorty do popelníkového prostoru). Ve fázi automatické práce řídící jednotka sleduje stav teploty vody v kotli a dle toho vhodně řídí práci podavače paliva a ventilátoru. Současně řídící jednotka řídí práci oběhového čerpadla ÚT. POZOR! Při zapalování se může v místnosti kotelny objevit dým nebo orosení (pocení) kotle. Po rozehřátí kotle a komínového rozvodu by tyto nepříznivé jevy měly vymizet. K zastavení práce kotle může dojít v důsledku chybějícího paliva v násypce, nebo zablokování podavače tvrdými předměty, kameny, atd. Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační, pro lepší pohled do ohniště jsou keramické kroužky znázorněny pouze na prvním obrázku v kapitole Zátop kotle.

18 Nastavení řídící jednotky na pelety dřevní při jmenovitém výkonu Označení kotle čas podávání (s) čas mezi podáváním (s) otáčky ventilátoru % EkoScroll EkoScroll 19 kw 25kW EkoScroll 28 kw EkoScroll EkoScroll 32 kw 38kW EkoScroll 42 kw EkoScroll 49 kw EkoScroll 60 kw EkoScroll 76 kw EkoScroll 49 kw EkoScroll 60 kw EkoScroll 76 kw Nastavení řídící jednotky na pelety dřevní při sníženém výkonu Označení kotle čas podávání (s) čas mezi podáváním (s) otáčky ventilátoru % EkoScroll 19 kw EkoScroll EkoScroll 25kW 28 kw EkoScroll 32 kw EkoScroll EkoScroll 38kW 42 kw Režim ÚTLUM Označení kotle Palivo EkoScroll 19 kw - 76 kw pelety dřevní čas podávání (min) čas mezi podáváním (min) Prodloužený chod ventilátoru (s) POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně snížit výkon kotle a zvýšit emisní parametry. PŘI ZAPALOVÁNÍ STUDENÉHO KOTLE MŮŽE DOJÍT KE KONDENZACI VODNÍ PÁRY NA STĚNÁCH KOTLE, K TZV. POCENÍ, COŽ VYTVÁŘÍ ILUZI, ŽE KOTEL PROTÉKÁ. JE TO PŘIROZENÝ JEV, KTERÝ MIZÍ PO ROZEHŘÁTÍ KOTLE NAD 60 C. U NOVÉHO KOTLE, V ZÁVISLOSTI NA ATMOSFÉRICKÝCH PODMÍNKÁCH A TEPLOTĚ VODY V KOTLI, MŮŽE TENTO JEV TRVAT AŽ NĚKOLIK DNŮ!!!

19 Vypnutí hořáku : - Přepněte regulaci do ručního režimu. - Zapněte šnekový podavač na cca10 minut, aby veškeré vznícené palivo bylo vytlačeno do popelníku. Při spalování pelet tento postup zopakujte po cca 20ti minutách znovu, aby nedošlo k zapečení pelet v kolenu hořáku. - Vyneste popelník, do žáru odolné nádoby s víkem. - Řídící jednotku Ekomax přepněte do režimu STOP. - Po cca 20ti minutách zkontrolujte zda nedošlo k opětovnému vznícení zbylého paliva v hořáku. V případě vznícení paliva postup opakujte. ABYCHOM DOSÁHLI SPRÁVNÉ EFEKTIVITY SPALOVÁNÍ, JE TŘEBA PRAVIDELNĚ ČISTIT VÝMĚNÍK KOTLE. SAZE A POPEL VZNIKLÉ SPALOVÁNÍM ZPŮSOBUJÍ SNÍŽENÍ EFEKTIVITY A ÚČINNOSTI PROCESU SPALOVÁNÍ!!! ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE OBECNĚ: Ve spalovací komoře kotle je třeba zvláště dbát na důkladné odstranění popela a strusky z retorty. Čištění je také třeba vykonávat před každým zapálením kotle. Čištění výměníku kotle je třeba vykonávat přes dvířka a čistící otvory každých cca 7 dnů. Před čištěním kotle je bezpodmínečně nutné vypnout podavač paliva a ventilátor. Dále je třeba otevřít komínovou klapku na maximum a vyčkat do doby, než se kotel vyčistí od spalin. Pro správný provoz kotle je rovněž důležité čištění komínového rozvodu. V případě dlouhodobého udržování nízkých teplot na kotli je nezbytné periodické (alespoň jednou týdně) vyhřívání kotle - natopení kotle na 7080 C. Tento úkon zvyšuje životnost kotle. V případě použítí paliva o vlastnostech způsobujících jeho spojování (spékání) při spalování, může dojít k vytvoření spečené hroudy mezi okrajem retorty a stěnou spalovací komory. V takovéto situaci je třeba vytvořenou hroudu odstranit do popelníkové zásuvky. Jednou za měsíc demontujte spodní víko hořáku; tím vyčistíte vnitřní prostor hořáku od prachu z paliva. Udržujte v čistotě elektromotor s převodovkou a ventilátor. Čištění provádějte při odpojení kotle od el. proudu suchým koštětem či smetáčkem. Je nutné dbát na včasné doplňování paliva do zásobníku. Pokud v násypce palivo dojde, nebo zbývá jen malé množství paliva, musí být okamžite doplněno. Při malém množství paliva v násypce hrozí nasávání falešného vzduchu, nebo zakouření násypky. Po doplnění paliva pečlivě uzavřete víko násypky!!! V případě zablokování šnekového podavače cizím tělesem nebo větším kusem paliva dojde k přestřižení střižného šroubu na převodovce. Závadu odstraňte následujícím způsobem: - odpojte kotel od přívodu el. proudu - čistícím otvorem podavače vyjměte předmět který závadu způsobil z prostoru podavače - odstraňte přestřižený šroub - pomocí klíče č. 18 nasazeného na konec hřídele šneku proveďte alespoň 2 otočky - proveďte výměnu střižného šroubu

20 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE A HOŘÁKU PERIODICKY: JEDNOU TÝDNĚ - čištění kotle - kontrola spalování - kontrola nastavení hořáku / plnění hořáku palivem / v případě špatného nastavení hořáku může dojít k poškození šneku, litinového kolena nebo pohonu retorty JEDNOU MĚSÍČNĚ zkontrolovat a vyčistit nahromaděný prach ve vnitřní části hořáku demontáží spodního víka retorty (viz. foto) demontáž spodního víka retorty zkontrolovat průchodnost trysek pro přívod vzduchu do hořáku, v případě potřeby je vyčistit

21 PO TŘECH MĚSÍCÍCH - v případě spalování pelet může dojít ke spékání paliva na kolenu hořáku. Je tedy nutné kontrolovat stav kolena, v případě potřeby vyčistit (viz. foto) spečené palivo na kolenu hořáku leštění kolena pomocí brusného kotouče PO TOPNÉ SEZÓNĚ V PŘÍPADĚ CELOROČNÍHO PROVOZU PO ŠESTI MĚSÍCÍCH: demontovat celý hořák a vyčistit rouru podavače od zbytků paliva, očistit litinové části retorty, očistit koleno hořáku od napečeného paliva, namazat uložení šneku v převodovce, namazat uložení pohonu retorty (viz. video na Odstavení kotle z provozu Po ukončení topné sezóny nebo v jiných případech plánovaného vyřazení kotle z provozu, je třeba nechat vyhořet nasypanou dávku paliva, a následně odstranit popel a strusku ze spalovací komory a popelníku. Kotel je třeba důkladně vyčistit. POZOR! Po dobu prostoje kotle může být voda z instalace ústředního topení vypuštěna pouze v případě opravných nebo montážních prací. V případě nainstalování kotle v chladných a vlhkých kotelnách je třeba v letním období kotel zabezpečit před vlhkostí vložením dovnitř nádoby o objemu cca 10l do poloviny zaplněnou materiálem absorbujícím vlhkost, např. nehašené vápno, Silica Gel apod.

22 Poruchové zastavení kotle Pokud dojde k těmto poruchám kotle: - teplota kotle nad 100 C - nárůst tlaku - náhlý větší únik vody z kotle nebo instalace - prasknutí trubek, topných těles, doplňující armatury (ventily, příruby, čerpadla), okamžitě vypněte kotel a postupujte dle následujících doporučení: odstraňte palivo ze spalovací komory a hořáku do plechové nádoby na popel, přitom dbejte na to, abyste se nepopálili nebo nedošlo k otravě oxidem uhelnatým (pobyt v kotelně je třeba omezit na minimum, podle možností otevřete dveře nebo ventilační otvory). Odstraňování paliva ze spalovací komory je třeba provádět výlučně za asistence další osoby. V případě nadměrného výskytu dýmu v místnosti kotelny, což znemožňuje odstranění nevyhořelého paliva, zavolejte hasiče. Zasypávání spalovací komory suchým pískem je přípustné. Je bezpodmínečně zakázáno zalévání topeniště vodou. zjistěte příčinu poruchy, a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a instalace jsou v dobrém technickém stavu, přistupte k čištění a zprovoznění kotle výlučně za asistence další osoby. V případě nadměrného výskytu dýmu v místnosti kotelny, což znemožňuje odstranění nevyhořelého paliva, zavolejte hasiče. Zasypávání spalovací komory suchým pískem je přípustné. Je bezpodmínečně zakázáno zalévání topeniště vodou. zjistěte příčinu poruchy, a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a instalace jsou v dobrém technickém stavu, přistupte k čištění a zprovoznění kotelny UPOZORNĚNÍ NA ZBYTKOVÁ RIZIKA, PREVENCE RIZIK Zbytková rizika a jejich prevence. Dostupnými technickými prostředky a konstrukčními řešeními byla minimalizována rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání. Jsou to rizika vzniklá nesprávnou obsluhou kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu kotle. Pro zvýšení bezpečnosti upozorňujeme na zbytková rizika, která nelze odstranit žádným technickým ani technologickým řešením. Rizika spojená s elektrickou instalací: Připojování, údržbu a opravy elektrických částí kotle smí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými technickými předpisy a normami. Přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům a normám. Přívodní kabel a elektroinstalaci kotle je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu. Při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit zařízení od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu. Je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoliv neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. Napájecí a přívodní kabel čerpadel a teplé užitkové vody je třeba vést v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, dvířek a sopouchu kotle.

23 Rizika spojená s provozem kotle, tepelná rizika: Kotel nesmí být vystaven vyššímu pracovnímu přetlaku, než je předepsáno. Je zakázáno kotel přetápět. V kotli lze spalovat jen předepsané palivo. Je zakázáno skladování hořlavin v blízkosti kotle. Minimalizovat riziko zahoření vhodným nastavením příslušných parametrů podávání paliva. Při obsluze kotle je zapotřebí věnovat maximální pozornost na nebezpečí popálení od zdrojů tepla. Při otevírání dvířek nestůjte přímo před nimi. Před čištěním kotle je bezpodmínečně nutné vypnout podavač paliva a ventilátor. Dále je třeba otevřít komínovou klapku na maximum a vyčkat do doby, než se kotel vyčistí od spalin, aby nedocházelo k úniku spalin do prostoru kotelny. Při vybírání popela z kotle se nesmí nacházet ve vzdálenosti menší než 1500 mm od kotle lehce hořlavé materiály. Popel je třeba ukládat do žáruvzdorných nádob s krytem. Rizika spojená s palivem: Při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic. Proto by obsluha měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky. Jelikož se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasící přístroj. Způsoby skladování tuhých paliv a opatření sledující hospodárné a bezpečné skladování tuhých paliv v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepech spotřebitelů jsou uvedeny v ČSN Skladování tuhých paliv. Při skladování pelet postačuje dodržet zásadu, že nesmí být vystaveny vysoké vlhkosti nebo přímo působení vody. Vysoká vlhkost vede k tomu, že dřevní pelety nabobtnají. Pelety se obvykle skladují na paletách v 15 kg PE pytlích. Ergonomická rizika: Kotel musí v kotelně stát ve vodorovné poloze na tvrdém podloží. Je zakázáno během provozu vkládat ruce do šnekového podavače.v žádném případě nesahejte dovnitř spalovacího prostoru hořáku nebo do vnitřního prostoru podavače paliva hrozí zde nebezpečí poranění otáčejícím se šnekem podavače. Manipulace v těchto prostorech je možná pouze při odpojeném kotli od elektrického napětí. Za provozu kotle musí být veškerá dvířka, víka a kryty řádně uzavřeny. Upozornění výstražnými štítky nalepenými na zásobník paliva Obr. 4 obr. 1 obr. 2 obr. 3 viz. obr 1: Pozor horký povrch viz. obr. 2: Nebezpečí useknutí prstů nebo ruky viz. obr. 3: Před údržbou a opravou stroje odpojte ze sítě viz. obr. 4: Před manipulací si přečti návod viz. obr. 5: Použij rukavice Obr. 5

24 Ostatní rizika, bezpečnostní upozornění: Základní podmínkou bezpečnosti použití kotlů je vykonání instalace podle všech platných norem. K obsluze kotlů používejte rukavice, ochranné brýle a pokrývku hlavy. Při spuštěném ventilátoru neotvírejte dvířka násypky. Udržujte pořádek v kotelně, kde by se neměly nacházet žádné předměty, které nejsou spojeny s obsluhou kotle. Udržujte dobrý technický stav kotle a s ním spojené instalace ÚT, zejména těsnost dvířek a čistících otvorů. Všechny závady kotle ihned odstraňte. V zimě by nemělo docházet k přestávkám v topení, které by mohly způsobit zamrznutí vody v instalaci nebo její části. Plnění instalace a její spouštění v zimě provádějte velmi opatrně. Plnění instalace v tomto období provádějte horkou vodou, tak aby nedošlo k zamrznutí vody v instalaci během plnění. Nepřípustné je zapalování kotle za použítí takových prostředků, jako je benzín, nafta a jiných lehce hořlavých a výbušných látek. Nepřibližujte se s otevřeným ohněm k pootevřeným topenišťovým dvířkám při práci ventilátoru, těsně po spuštění ventilátoru může nespálený plyn způsobit výbuch. Je zakázáno zalévat topeniště vodou. Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, které se seznámily s tímto návodem a byly řádně proškoleny v obsluze. Platí zákaz pobytu dětí v blízkosti kotle bez přítomnosti dospělých. Pokud dojde k úniku lehce hořlavých plynů do kotelny, nebo při práci, kdy je zvýšené riziko vzniku požáru nebo výbuchu (lepení, lakování atd.), je třeba kotel nejdříve vypnout. Na kotel a v jeho blízkém okolí je zakázáno pokládat lehce hořlavé materiály. Po skončení topné sezóny je třeba kotel a kouřovod důkladně vyčistit, vyndat palivo z kotle, trubky podavače a zásobníku paliva a ponechat kotel a zásobník paliva s pootevřenými dvířky a kryty.kotelna musí být udržována v čistotě a v suchu. Při provozu kotle na menší teplotu než 55 C dochází k nízkoteplotní korozi, která zkracuje životnost kotle, proto kotel provozujte na teplotu 55 C a vyšší.

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY --------------------------------------------------------

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -------------------------------------------------------- KOTEL NA UHLÍ S AUTOMATICKÝM PODÁVANÍM PALIVA --------------------------------------------------------------------- EKO 12 kw (pravý) EKO 12 kw (levý) EKO 15 kw (pravý) EKO 15 kw (levý) EKO 25 kw (pravý)

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -------------------------------------------------------- NÁVOD PRE MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÉ PODMIENKY

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -------------------------------------------------------- NÁVOD PRE MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÉ PODMIENKY UNIVERZÁLNÍ KOTEL NA UHLÍ S automatickým podáváním a havarijním vodním roštem. --------------------------------------------------------------------- UNIVERZÁLNY KOTOL NA UHLIE S automatickým podávaním

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii 1 2 Vážení klienti, děkujeme vám, že jste si vybrali kotel řady. Velmi vás prosíme, abyste věnovali několik okamžiků k seznámení s tímto návodem k obsluze.

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 - Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ

NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ SOVRANA Zkoušeno podle normy EN 12815. Blahopřejeme vám k nákupu krbových kamen LA NORDICA! Se sporáky LA NORDICA je nyní možné cítit se dobře a současně šetřit energii!

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více