PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití."

Transkript

1 PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY

2 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1 ÚVOD...3 Důležitá upozornění...3 Technické parametry kotlů...5 Dodávka kotle a příslušenství...6 OBECNÝ POPIS...6 Kotel...6 Hořák s podavačem paliva...6 Konstrukce šnekové převodovky s elektromotorem a šnekový podadavač...6 Řídící jednotka...7 Bezpečnostní prvky...7 MONTÁŽ A POUŽITÍ KOTLE...7 Aretace hořáku...8 Palivo...8 Kotelna a umístění kotle...9 Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům...9 Umístění kotle vzhledem k potřebnému prostoru pro obsluhu...9 Připojení kotle k teplovodní soustavě...10 Připojení kotle k elektrické instalaci...14 Připojení kotle ke komínu...14 OBSLUHA A POUŽITÍ...14 Plnění vodou...14 Zahájení provozu kotle...14 Zátop kotle...15 Nastavení výkonu kotle...18 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE OBECNĚ...19 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE A HOŘÁKU PERIODICKY...20 Odstavení kotle z provozu...21 Poruchové zastavení kotle...22 UPOZORNĚNÍ NA ZBYTKOVÁ RIZIKA, PREVENCE RIZIK...22 OSTATNÍ RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...24 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...25 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY...26 ZÁRUČNÍ LIST...28 REKLAMAČNÍ LIST...30 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH NOREM ČSN...31 LIKVIDACE ODPADU...32 Prohlášení o shodě...33

3 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš výrobek. Pro správné zacházení s tímto výrobkem, které je podmínkou dlouhodobé životnosti výrobku a tím i Vaší plné spokojenosti věnujte, prosím, pozornost tomuto NÁVODU NA POUŽITÍ. Přejeme Vám mnoho spokojenosti při používání kotle EkoScroll. Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu, protože dodržování pokynů v něm obsažených zaručí dlouhodobou, efektivní a ekonomickou práci kotle. Nedodržení instalačních a provozních podmínek má za následek ztrátu záruky. ÚVOD Kotle V7 PLUS PELLET se používají především k topení v obytných budovách jedno nebo dvougeneračních, v obecně prospěšných budovách, továrnách a velkometrážních prostorech. V našem moderním teplovodním kotli V7 PLUS PELLET jsme použili regulovaný proces spalování, díky čemu jsme značně snížili náklady na vytápění. Důležitá upozornění Tento výrobek může být uveden do provozu pouze výrobcem vyškolenou montážní organizací. Mohou jej obsluhovat jen dospělé osoby, řádně seznámené se způsobem jeho ovládání a tímto návodem. Při dodržení níže uvedených zásad Vám bude výrobek sloužit spolehlivě k Vaší plné spokojenosti. 1) Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce či el. instalace výrobků. Pro spolehlivé odpojení zařízení od el. sítě vypněte hlavní vypínač nebo vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky! 2) Je zakázáno k zátopu používat hořlavých kapalin.

4 3) Na kotli ani do vzdálenosti 1500 mm od kotle nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály (mimo provozní zásoby paliva v kovovém příručním zásobníku). 4) V zájmu dlouhodobé životnosti kotlového tělesa se nedoporučuje častý provoz pod teplotou 55 C, pokud kotel není chráněn primárním okruhem. Teplotu 55 C topné vody tedy nutno považovat za minimální. 5) Kontrola plnění topeniště palivem při zapalování kotle probíhá pouze vizuálně. Případné ověřování hmatem je zakázáno, neboť může způsobit zranění. 6) Pokud v kotelně probíhají práce, při kterých vznikají hořlavé páry (lepení podlahy a jiné), musí být kotel mimo provoz a vyhaslý. 7) Dvířka kotle i víko násypky musí být během provozu vždy pevně uzavřeny! Při případné kontrole otevírejte dvířka obezřetně, aby Vás neohrozily případné nashromážděné splodiny hoření nebo aby vyletující jiskry nebyly příčinou popálení či dokonce zahoření. Dvířka otvírejte pozvolna, aby bylo umožněno provzdušnění spalovací komory směrem do komína. Takto je nutno postupovat i při kontrole obsahu násypky. 8) Po ukončení topné sezóny kotel důkladně vyčistěte, neboť zbytky zplodin hoření na stěnách výměníku by mohly působit korosivně po celou dobu, po kterou bude kotel mimo provoz. Nevyčištění hořáku může mít vliv na nedokonalé spalování v následující topné sezoně. 9) Při údržbě pohyblivých částí (podavače paliva, ventilátoru apod), případně při činnosti v jejich blízkosti, zajistěte bezpečné odpojení kotle od elektrického sítě. Hrozí nebezpečí úrazu. 10) Kotel vždy provozujte pouze na parametrech a v souladu s doporučeními, které jsou dány tímto návodem. 11) Výrobce nepřejímá odpovědnost za chyby a následné škody, které byly způsobeny neodbornou obsluhou zařízení příp. porušením zásad, uvedených v tomto návodu, event. porušením obecně platných norem a nařízení nebo použitím neodpovídajícího paliva. 12) Při stěhování kotle a manipulaci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, platná pro manipulaci s těžkými břemeny. 13) Je zakázáno na opláštěný kotel pokládat těžká břemena, popř. na něj vstupovat. 14) Popel je třeba odkládat do nehořlavé nádoby s víkem.víko nádoby na odkládání popela musí být vždy těsně uzavřeno. Hrozí únik splodin hoření do prostoru kotelny.

5 Technická data V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET Označení kotlů EkoScroll Rozsah tepelného výkonu Provozní komínový tah Objem vody Teplota spalin max./min. kw 5,7-19 7,5-25 8,4-28 9, , , , mbar 0,15 0,18 0,2 0,2 0,22 0,28 0,3 0,35 0,35 l /58 ºC 155/65 Rozsah regulace teploty C Minimální teplota vratné vody C 55 Maximální příkon (ventilátor, elektromotor, řídící jednotka) max/min. Pracovní přetlak Tlaková zkouška Kapacita zásobníku paliva Maximální teplota Hydralulická ztráta kotle při ΔT 20/10K Hodnota akustického tlaku Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku min. Hmotnostní průtok spalin max./min. Účinnost nominální/minimální výkon Třída kotle dle ČSN EN Druh paliva Průměr kouřovodu Výška Šířka Hloubka Přípojky vody Hmotnost kotle Napájecí napětí 22,8-76 W 101/39 144/75 110/33 bar bar 305/ l 180 C mbar ,8-2,9 1,9-3,8 1,3-4,1 0,9-4,7 0,5-5,9 2,5-8,3 2,6-10,6 4,1-13,1 5,8-15,0 db <51,4 ± 3,2 db h ,5 16,2 14, ,2 21,6 18 kg.s-1 0,015/0,004 0,030/0,007 0,039/0,017 % 90,5/92,9 87,5/93,1 89,3/90,7 pelety mm mm mm mm kg V dřevní pelety ROZMĚRY, PŘIPOJENÍ / V/50Hz

6 Dodávka kotle a příslušenství Kotel se dodává ve smontovaném stavu, příslušenství je uloženo v kotli a v násypce. Součástí dodávky je: kotel násypka podavač paliva s hořákem keramický kroužek řídící jednotka ventilátor popelník čistící sada (škrabka, kartáč) žáruvzdorné rukavice návod k používání kotle a řídící jednotky napouštěcí/vypouštěcí ½ (případně ¾ ) ventil fitinky (koleno a téčko) pro osazení dochlazovacího dvoucestného termostatického ventilu DBV 1 OBECNÝ POPIS Kotel Automatický kotel V7 PLUS PELLET s retortovým hořákem se používá především k topení v obytných budovách jedno nebo dvougeneračních, v obecně prospěšných budovách, továrnách a velkometrážních prostorech. Výměník kotle V7 PLUS PELLET je zhotovený z ocelových plechů. Jde o svařovanou konstrukci ve tvaru kvádru z kotlových plechů o tloušťce 6 mm (pro konstrukční prvky mající kontakt se zplodinami) a 4 mm pro zbývající konstrukční prvky. Garančním palivem pro kotel V7 PLUS PELLET jsou dřevní peletky. Hořák s podavačem paliva Hořáky kotlů mají šnekový podavač. Pro pohon šneku jsou použity osvědčené elektromotory a převodovky od německé firmy Nord. Tento retortový hořák je určený pro spalování dřevěných pelet. Konstrukce šnekové převodovky s motorem a šnekový podavač Převodovka s elektrickým motorem je plně kompatibilní s používanými podavači. Vnější části převodovky (kryt) a kryt motoru jsou vyrobeny z hliníku. Převodovka je při výrobě naplněna syntetickým olejem, který není třeba měnit po celou dobu

7 životnosti. Převodovka je spojena se šnekovým podavačem pomocí spojky s bezpečnostním kolíčkem, který plní funkci zabezpečovacího mechanismu pro případ zablokování šneku. Šnek je určen pro podávání paliva ze zásobníku do dolní části retorty. Řídící jednotka Do kotlů V7 PLUS PELLET montujeme dva typy řídící jednotky: EcoMax 250R, která má za úkol řídit práci podavače, ventilátoru, čerpadla ÚT a čerpadla TUV (teplé užitkové vody). Řídící jednotka udržuje kotel ve fázi činnosti do momentu dosažení teploty nastavené uživatelem. Potom přepíná kotel do udržovací fáze - vypíná ventilátor a podavač; čerpadla pracují s nastavenými parametry. Pokud se teplota sníží, kotel opět přechází do fáze automatické práce. Tyto činnosti způsobují úplnou automatizaci práce kotle. EcoMax 800R, která navíc oproti EcoMaxu 250R umožňuje řízení servopohonu mix ventilu a umožňuje ekvitermní řízení. Bezpečnostní prvky Havarijní čidlo: slouží k zajištění kotle proti přetopení, jedná se o bimetalové čidlo, které při přehřátí kotle odpojuje ventilátor od přívodu elektrického proudu (pouze u řídící jednotky EcoMax 250R). Čidlo teploty podavače paliva: chrání kotel proti prohoření paliva do násypky Havarijní termostat IMIT (STB): slouží k zajištění kotle proti přetopení, který při přehřátí kotle odpojuje ventilátor a podavač paliva od přívodu elektrického proudu. Střižný šroubek: slouží k ochraně převodovky před přetížením Vodní hašení s tavnou voskovou pojistkou: slouží jako další pojistka proti prohoření paliva do násypky. Při rozpuštění vosku v tavné pojistce dochází k zalití trubky podavače vodou z kanystru umístěného na zadní stěně násypky. MONTÁŽ A POUŽITÍ KOTLE Pro snažší manipulaci s kotlem je možné demontovat násypku s podavačem od kotle. Při demontáži odšroubujte 4 šrouby na přírubě hořáku, poté vytáhněte podavač z kotle. (ilustrace 1) Ilustrace 1: demontáž násypky s podavačem

8 Aretace hořáku: Aretaci hořáku s podavačem je nutné provést bez násypky a to pomocí podpěrné nožky hořáku. Pokud je nožka krátká, podložte ji podložkou z tvrdého materiálu a dotáhněte pevně rukou. (ilustrace 2): Ilustrace 2: aretace hořáku Palivo Pro zaručení správného použití kotle je třeba používat palivo odpovídající kvality a odpovídajícím způsobem nastavit parametry spalování pomocí řídící jednotky. Garančním palivem pro kotel V7 PLUS PELLET jsou dřevní pelety s následujícími parametry : Dřevní pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem: směrnice č MŽP ČR DIN ÖNORM M 7135 dále musí pelety splňovat následující parametry: zrnitost Ø 6 8 obsah vody nižší než 12% obsah popele nižší než 1,5% POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně snížit výkon kotle a zvýšit emisní parametry.

9 Kotelna a umístění kotle Kotel musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky norem: ČSN ed.3:2010 kotel smí být instalován v základním prostředí AB 5. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla. Kotel je nutno umístit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující kotel o 300 mm ve směru kolmém na popelníkový prostor a 100 mm na zbývajících třech stranách. ČSN EN :2007 Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších ploch kotle a kouřovodu od hořlavých hmot při provozu kotle musí být nejméne 400 mm. Pro zajištění bezpečného provozu kotle je třeba do prostoru kotelny přivádět čistý vzduch. Z toho důvodu je nutné zajistit trvalý otvor do prostoru kotelny dle výkonu kotle: kw 0,02m kw 0,04m2 Kotel nepotřebuje speciální základy, je ho však třeba dobře vyvážit. Umístění kotle na betonovém podstavci se pouze doporučuje. Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších ploch kotle a kouřovodu od hořlavých hmot (viz bližší specifikace v ČSN EN :2007) při instalaci i při provozu kotle musí být nejméne 400 mm. Umístění kotle vzhledem k potřebnému prostoru pro obsluhu. Umístění kotle by mělo mít na zřeteli možnost bezproblémového čištění a údržby. Vzdálenost boční strany zásobníku paliva musí být min. 500 mm od stěny kvůli případné demontáži hořáku z kotle.rozměry na níže uvedeném obrázku jsou v mm. Minimální vzdálenost horní strany kotle a stropu je 450 mm.

10 Připojení kotle k teplovodní soustavě POZOR! PROVEDENÁ INSTALACE ÚSTŘEDNÍHO SPLŇOVAT POŽADAVKY STÁTNÍCH NOREM. VYTÁPĚNÍ MUSÍ POZOR! Součástí instalace musí být dochlazovací dvoucestný termostatický ventil např. Regulus DBV 1, který zajistí při výpadku proudu ochlazení kotle! Výrobce kotle není zodpovědný za škody způsobené nedodržením tohoto nařízení. Dle ČSN EN 303-5:2013 čl se k dochlazení kotle vyžaduje voda o teplotě 10±5 C a maximálním tlaku 2 bary. Doporučená zapojení Dále uvádíme doporučená schémata zapojení. Schémata jsou pouze ilustrační, nenahrazují projekt instalace. POZOR! Nejnižší teplota vratné vody u kotle V7 PLUS je 55 C. PŘI NEDODRŽENÍ SCHÉMAT NEBUDE UZNÁNA ZÁRUKA NA KOTEL

11 Schéma 1 Zapojení s čtyřcestným ventilem je možné pouze s řídící jednotkou Ecomax 800R. Teplotní čidla pro řízení čtyřcestného ventilu jsou určena pro instalaci do jímky. Příložně je možné čidla instalovat pouze na potrubí z Cu. V tomto případě je nutné čidla přichytit k potrubí Cu páskou a řádně zaizolovat, aby nedocházelo k ochlazování čidel okolní teplotou. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

12 schéma č. 2 Jako alternativu LTC 141 lze použít například Laddomat 21. Konkrétní typ LTC musí být zvolen dle výkonu kotle. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

13 schéma č. 3 Jako alternativu VTC lze použít například Laddomat 21. Konkrétní typ VTC musí být zvolen na základě výkonu kotle. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

14 Připojení kotle k elektrické instalaci Provedená elektroinstalace musí splňovat požadavky státních norem viz. seznam na str. 28. Elektrická a řídící instalace kotle je přizpůsobena pro síťové napětí 230 V/50 Hz. Místnost kotelny, kde je nainstalován kotel, by musí být vybavena elektrickou instalací 230 V/50 Hz (s ochranným vodičem nebo neutrálně ochranným) podle platných předpisů z této oblasti. Elektrická instalace (bez ohledu na druh vykonané instalace) musí být zakončena zásuvkou vybavenou ochranným kontaktem. Zásuvka musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od zdrojů emise tepla a musí být vždy přístupná. Doporučuje se, aby byl k napájení kotle použit samostatný obvod elektrické instalace. Připojení kotle ke komínu Propojení kotle s komínem se provádí pomoci kovové roury o průměru shodném s kouřovodem kotle. Připojení ke komínu musí odpovídat státní normě ČSN :2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Požadovaný komínový tah je uveden v technických parametrech kotle (viz. str. 4). OBSLUHA A POUŽITÍ Plnění vodou Před samotným zapálením kotle je třeba naplnit instalaci vodou. Plnění kotle a celé instalace se vykonává přes napouštěcí a vypouštěcí ventil kotle. Voda určena pro naplnění kotlů nesmí obsahovat mechanické nečistoty a musí být chemicky neaktivní. Její tvrdost musí odpovídat ČSN : 1992, v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být voda upravena. DOPLŇOVÁNÍ VODY V INSTALACI JE VÝLUČNĚ NÁSLEDKEM ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH ODPAŘOVÁNÍM. JINÉ ZTRÁTY, NAPŘ. NETĚSNOST INSTALACE, JSOU NEPŘÍPUSTNÉ, HROZÍ VYTVÁŘENÍM KOTELNÍHO KAMENE, COŽ VEDE K TRVALÉMU POŠKOZENÍ KOTLE!!! Zahájení provozu kotle Před spuštěním kotle je třeba zkontrolovat: -zda je systém ÚT naplněn vodou -těsnost topné soustavy -otevření armatur mezi kotlem a topným systémem -funkčnost oběhového čerpadla -správnost připojení ke komínu -správnost připojení k elektrické síti -zajištění požadovaného komínového tahu

15 Zátop kotle Při zatápění budete pracovat s řídící jednotkou, návod k obsluze není součástí tohoto návodu, je dodávaný samostatně. Naplňte zásobník předepsaným palivem. Při plnění násypky kontrolujte, zda se v palivu nenachází cizí předměty, které by mohly zablokovat šnek podavače. Po doplnění paliva pečlivě uzavřete víko násypky. Nastavte řídící jednotku na požadované hodnoty (viz. samostatný návod k obsluze řídící jednotky). Otevřete komínovou klapku a vložte keramický kroužek. Doplňte palivo do 2/3 hořáku, pak podavač vypněte, k doplnění použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250. nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800. Na palivo umístěte podpalovač ( např. PEPO ) a suché dřevo.

16 Zapalte oheň a zapněte ventilátor. Pro zapínání ventilátoru použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250 nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800. Výkon ventilátoru nastavte na cca 45%. Při dohořívání dřeva klesá ohniště do hořáku, v této fázi už hoří palivo podané podavačem. 6. Doplňte palivo po horní okraj hořáku (k doplnění opět použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250. nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800), pak podavač vypněte. V této fázi má dojít ke zvýšení intenzity plamene. Nechte opět klesnou ohniště do hořáku jako v bodu 5 a palivo opět doplňte po horní okraj hořáku.tyto činosti opakujte dokud teplota kotlové vody nedosáhne 60 C.

17 7. Přepněte řídící jednotku do automatického režimu. Zkontrolujte v řídící jednotce nastavení podávání paliva a výkon ventilátoru dle přiložené tabulky (nastavení výkonu kotle). Pokud dojde k vyhasnutí kotle při zapalování, je třeba vyčistit topeniště a zahájit opětovné zapalování. Po jednorázovém zapálení kotel pracuje v zásadě bez obsluhy a proces spalování je kontinuální. Červený, dýmící oheň je známkou toho, že příliv vzduchu je příliš malý; je třeba zvýšit otáčky ventilátoru. Naopak, jasný, bílý oheň s množstvím jisker poukazuje na to, že příliv vzduchu do hořáku je příliš velký; je třeba snížit otáčky ventilátoru. Správný oheň je tehdy, když pozorujeme čistý, intenzívně žlutý plamen. Nastavení je třeba korigovat ne víc než o 5-10 % jednorázově. Přitom je třeba zhruba minut vyčkat, než se změna nastavení pracovních parametrů podavače (anebo regulace intenzity proudění vzduchu) projeví na stavu hořícího paliva. Dalším ukazatelem kvality hoření je, že při nadměrném vzduchu přiváděném do hořáku/retorty po delší čas, oheň klesá do dolní části hořáku/retorty, což po určité době může poškodit hořák. Podobně je třeba se také vyhýbat práci hořáku/retorty s příliš vysokou vrstvou paliva (přepadávání paliva přes okraj hořáku/retorty do popelníkového prostoru). Ve fázi automatické práce řídící jednotka sleduje stav teploty vody v kotli a dle toho vhodně řídí práci podavače paliva a ventilátoru. Současně řídící jednotka řídí práci oběhového čerpadla ÚT. POZOR! Při zapalování se může v místnosti kotelny objevit dým nebo orosení (pocení) kotle. Po rozehřátí kotle a komínového rozvodu by tyto nepříznivé jevy měly vymizet. K zastavení práce kotle může dojít v důsledku chybějícího paliva v násypce, nebo zablokování podavače tvrdými předměty, kameny, atd. Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační, pro lepší pohled do ohniště jsou keramické kroužky znázorněny pouze na prvním obrázku v kapitole Zátop kotle.

18 Nastavení řídící jednotky na pelety dřevní při jmenovitém výkonu Označení kotle čas podávání (s) čas mezi podáváním (s) otáčky ventilátoru % EkoScroll EkoScroll 19 kw 25kW EkoScroll 28 kw EkoScroll EkoScroll 32 kw 38kW EkoScroll 42 kw EkoScroll 49 kw EkoScroll 60 kw EkoScroll 76 kw EkoScroll 49 kw EkoScroll 60 kw EkoScroll 76 kw Nastavení řídící jednotky na pelety dřevní při sníženém výkonu Označení kotle čas podávání (s) čas mezi podáváním (s) otáčky ventilátoru % EkoScroll 19 kw EkoScroll EkoScroll 25kW 28 kw EkoScroll 32 kw EkoScroll EkoScroll 38kW 42 kw Režim ÚTLUM Označení kotle Palivo EkoScroll 19 kw - 76 kw pelety dřevní čas podávání (min) čas mezi podáváním (min) Prodloužený chod ventilátoru (s) POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně snížit výkon kotle a zvýšit emisní parametry. PŘI ZAPALOVÁNÍ STUDENÉHO KOTLE MŮŽE DOJÍT KE KONDENZACI VODNÍ PÁRY NA STĚNÁCH KOTLE, K TZV. POCENÍ, COŽ VYTVÁŘÍ ILUZI, ŽE KOTEL PROTÉKÁ. JE TO PŘIROZENÝ JEV, KTERÝ MIZÍ PO ROZEHŘÁTÍ KOTLE NAD 60 C. U NOVÉHO KOTLE, V ZÁVISLOSTI NA ATMOSFÉRICKÝCH PODMÍNKÁCH A TEPLOTĚ VODY V KOTLI, MŮŽE TENTO JEV TRVAT AŽ NĚKOLIK DNŮ!!!

19 Vypnutí hořáku : - Přepněte regulaci do ručního režimu. - Zapněte šnekový podavač na cca10 minut, aby veškeré vznícené palivo bylo vytlačeno do popelníku. Při spalování pelet tento postup zopakujte po cca 20ti minutách znovu, aby nedošlo k zapečení pelet v kolenu hořáku. - Vyneste popelník, do žáru odolné nádoby s víkem. - Řídící jednotku Ekomax přepněte do režimu STOP. - Po cca 20ti minutách zkontrolujte zda nedošlo k opětovnému vznícení zbylého paliva v hořáku. V případě vznícení paliva postup opakujte. ABYCHOM DOSÁHLI SPRÁVNÉ EFEKTIVITY SPALOVÁNÍ, JE TŘEBA PRAVIDELNĚ ČISTIT VÝMĚNÍK KOTLE. SAZE A POPEL VZNIKLÉ SPALOVÁNÍM ZPŮSOBUJÍ SNÍŽENÍ EFEKTIVITY A ÚČINNOSTI PROCESU SPALOVÁNÍ!!! ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE OBECNĚ: Ve spalovací komoře kotle je třeba zvláště dbát na důkladné odstranění popela a strusky z retorty. Čištění je také třeba vykonávat před každým zapálením kotle. Čištění výměníku kotle je třeba vykonávat přes dvířka a čistící otvory každých cca 7 dnů. Před čištěním kotle je bezpodmínečně nutné vypnout podavač paliva a ventilátor. Dále je třeba otevřít komínovou klapku na maximum a vyčkat do doby, než se kotel vyčistí od spalin. Pro správný provoz kotle je rovněž důležité čištění komínového rozvodu. V případě dlouhodobého udržování nízkých teplot na kotli je nezbytné periodické (alespoň jednou týdně) vyhřívání kotle - natopení kotle na 7080 C. Tento úkon zvyšuje životnost kotle. V případě použítí paliva o vlastnostech způsobujících jeho spojování (spékání) při spalování, může dojít k vytvoření spečené hroudy mezi okrajem retorty a stěnou spalovací komory. V takovéto situaci je třeba vytvořenou hroudu odstranit do popelníkové zásuvky. Jednou za měsíc demontujte spodní víko hořáku; tím vyčistíte vnitřní prostor hořáku od prachu z paliva. Udržujte v čistotě elektromotor s převodovkou a ventilátor. Čištění provádějte při odpojení kotle od el. proudu suchým koštětem či smetáčkem. Je nutné dbát na včasné doplňování paliva do zásobníku. Pokud v násypce palivo dojde, nebo zbývá jen malé množství paliva, musí být okamžite doplněno. Při malém množství paliva v násypce hrozí nasávání falešného vzduchu, nebo zakouření násypky. Po doplnění paliva pečlivě uzavřete víko násypky!!! V případě zablokování šnekového podavače cizím tělesem nebo větším kusem paliva dojde k přestřižení střižného šroubu na převodovce. Závadu odstraňte následujícím způsobem: - odpojte kotel od přívodu el. proudu - čistícím otvorem podavače vyjměte předmět který závadu způsobil z prostoru podavače - odstraňte přestřižený šroub - pomocí klíče č. 18 nasazeného na konec hřídele šneku proveďte alespoň 2 otočky - proveďte výměnu střižného šroubu

20 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE A HOŘÁKU PERIODICKY: JEDNOU TÝDNĚ - čištění kotle - kontrola spalování - kontrola nastavení hořáku / plnění hořáku palivem / v případě špatného nastavení hořáku může dojít k poškození šneku, litinového kolena nebo pohonu retorty JEDNOU MĚSÍČNĚ zkontrolovat a vyčistit nahromaděný prach ve vnitřní části hořáku demontáží spodního víka retorty (viz. foto) demontáž spodního víka retorty zkontrolovat průchodnost trysek pro přívod vzduchu do hořáku, v případě potřeby je vyčistit

21 PO TŘECH MĚSÍCÍCH - v případě spalování pelet může dojít ke spékání paliva na kolenu hořáku. Je tedy nutné kontrolovat stav kolena, v případě potřeby vyčistit (viz. foto) spečené palivo na kolenu hořáku leštění kolena pomocí brusného kotouče PO TOPNÉ SEZÓNĚ V PŘÍPADĚ CELOROČNÍHO PROVOZU PO ŠESTI MĚSÍCÍCH: demontovat celý hořák a vyčistit rouru podavače od zbytků paliva, očistit litinové části retorty, očistit koleno hořáku od napečeného paliva, namazat uložení šneku v převodovce, namazat uložení pohonu retorty (viz. video na Odstavení kotle z provozu Po ukončení topné sezóny nebo v jiných případech plánovaného vyřazení kotle z provozu, je třeba nechat vyhořet nasypanou dávku paliva, a následně odstranit popel a strusku ze spalovací komory a popelníku. Kotel je třeba důkladně vyčistit. POZOR! Po dobu prostoje kotle může být voda z instalace ústředního topení vypuštěna pouze v případě opravných nebo montážních prací. V případě nainstalování kotle v chladných a vlhkých kotelnách je třeba v letním období kotel zabezpečit před vlhkostí vložením dovnitř nádoby o objemu cca 10l do poloviny zaplněnou materiálem absorbujícím vlhkost, např. nehašené vápno, Silica Gel apod.

22 Poruchové zastavení kotle Pokud dojde k těmto poruchám kotle: - teplota kotle nad 100 C - nárůst tlaku - náhlý větší únik vody z kotle nebo instalace - prasknutí trubek, topných těles, doplňující armatury (ventily, příruby, čerpadla), okamžitě vypněte kotel a postupujte dle následujících doporučení: odstraňte palivo ze spalovací komory a hořáku do plechové nádoby na popel, přitom dbejte na to, abyste se nepopálili nebo nedošlo k otravě oxidem uhelnatým (pobyt v kotelně je třeba omezit na minimum, podle možností otevřete dveře nebo ventilační otvory). Odstraňování paliva ze spalovací komory je třeba provádět výlučně za asistence další osoby. V případě nadměrného výskytu dýmu v místnosti kotelny, což znemožňuje odstranění nevyhořelého paliva, zavolejte hasiče. Zasypávání spalovací komory suchým pískem je přípustné. Je bezpodmínečně zakázáno zalévání topeniště vodou. zjistěte příčinu poruchy, a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a instalace jsou v dobrém technickém stavu, přistupte k čištění a zprovoznění kotle výlučně za asistence další osoby. V případě nadměrného výskytu dýmu v místnosti kotelny, což znemožňuje odstranění nevyhořelého paliva, zavolejte hasiče. Zasypávání spalovací komory suchým pískem je přípustné. Je bezpodmínečně zakázáno zalévání topeniště vodou. zjistěte příčinu poruchy, a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a instalace jsou v dobrém technickém stavu, přistupte k čištění a zprovoznění kotelny UPOZORNĚNÍ NA ZBYTKOVÁ RIZIKA, PREVENCE RIZIK Zbytková rizika a jejich prevence. Dostupnými technickými prostředky a konstrukčními řešeními byla minimalizována rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání. Jsou to rizika vzniklá nesprávnou obsluhou kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu kotle. Pro zvýšení bezpečnosti upozorňujeme na zbytková rizika, která nelze odstranit žádným technickým ani technologickým řešením. Rizika spojená s elektrickou instalací: Připojování, údržbu a opravy elektrických částí kotle smí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými technickými předpisy a normami. Přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům a normám. Přívodní kabel a elektroinstalaci kotle je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu. Při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit zařízení od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu. Je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoliv neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. Napájecí a přívodní kabel čerpadel a teplé užitkové vody je třeba vést v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, dvířek a sopouchu kotle.

23 Rizika spojená s provozem kotle, tepelná rizika: Kotel nesmí být vystaven vyššímu pracovnímu přetlaku, než je předepsáno. Je zakázáno kotel přetápět. V kotli lze spalovat jen předepsané palivo. Je zakázáno skladování hořlavin v blízkosti kotle. Minimalizovat riziko zahoření vhodným nastavením příslušných parametrů podávání paliva. Při obsluze kotle je zapotřebí věnovat maximální pozornost na nebezpečí popálení od zdrojů tepla. Při otevírání dvířek nestůjte přímo před nimi. Před čištěním kotle je bezpodmínečně nutné vypnout podavač paliva a ventilátor. Dále je třeba otevřít komínovou klapku na maximum a vyčkat do doby, než se kotel vyčistí od spalin, aby nedocházelo k úniku spalin do prostoru kotelny. Při vybírání popela z kotle se nesmí nacházet ve vzdálenosti menší než 1500 mm od kotle lehce hořlavé materiály. Popel je třeba ukládat do žáruvzdorných nádob s krytem. Rizika spojená s palivem: Při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic. Proto by obsluha měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky. Jelikož se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasící přístroj. Způsoby skladování tuhých paliv a opatření sledující hospodárné a bezpečné skladování tuhých paliv v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepech spotřebitelů jsou uvedeny v ČSN Skladování tuhých paliv. Při skladování pelet postačuje dodržet zásadu, že nesmí být vystaveny vysoké vlhkosti nebo přímo působení vody. Vysoká vlhkost vede k tomu, že dřevní pelety nabobtnají. Pelety se obvykle skladují na paletách v 15 kg PE pytlích. Ergonomická rizika: Kotel musí v kotelně stát ve vodorovné poloze na tvrdém podloží. Je zakázáno během provozu vkládat ruce do šnekového podavače.v žádném případě nesahejte dovnitř spalovacího prostoru hořáku nebo do vnitřního prostoru podavače paliva hrozí zde nebezpečí poranění otáčejícím se šnekem podavače. Manipulace v těchto prostorech je možná pouze při odpojeném kotli od elektrického napětí. Za provozu kotle musí být veškerá dvířka, víka a kryty řádně uzavřeny. Upozornění výstražnými štítky nalepenými na zásobník paliva Obr. 4 obr. 1 obr. 2 obr. 3 viz. obr 1: Pozor horký povrch viz. obr. 2: Nebezpečí useknutí prstů nebo ruky viz. obr. 3: Před údržbou a opravou stroje odpojte ze sítě viz. obr. 4: Před manipulací si přečti návod viz. obr. 5: Použij rukavice Obr. 5

24 Ostatní rizika, bezpečnostní upozornění: Základní podmínkou bezpečnosti použití kotlů je vykonání instalace podle všech platných norem. K obsluze kotlů používejte rukavice, ochranné brýle a pokrývku hlavy. Při spuštěném ventilátoru neotvírejte dvířka násypky. Udržujte pořádek v kotelně, kde by se neměly nacházet žádné předměty, které nejsou spojeny s obsluhou kotle. Udržujte dobrý technický stav kotle a s ním spojené instalace ÚT, zejména těsnost dvířek a čistících otvorů. Všechny závady kotle ihned odstraňte. V zimě by nemělo docházet k přestávkám v topení, které by mohly způsobit zamrznutí vody v instalaci nebo její části. Plnění instalace a její spouštění v zimě provádějte velmi opatrně. Plnění instalace v tomto období provádějte horkou vodou, tak aby nedošlo k zamrznutí vody v instalaci během plnění. Nepřípustné je zapalování kotle za použítí takových prostředků, jako je benzín, nafta a jiných lehce hořlavých a výbušných látek. Nepřibližujte se s otevřeným ohněm k pootevřeným topenišťovým dvířkám při práci ventilátoru, těsně po spuštění ventilátoru může nespálený plyn způsobit výbuch. Je zakázáno zalévat topeniště vodou. Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, které se seznámily s tímto návodem a byly řádně proškoleny v obsluze. Platí zákaz pobytu dětí v blízkosti kotle bez přítomnosti dospělých. Pokud dojde k úniku lehce hořlavých plynů do kotelny, nebo při práci, kdy je zvýšené riziko vzniku požáru nebo výbuchu (lepení, lakování atd.), je třeba kotel nejdříve vypnout. Na kotel a v jeho blízkém okolí je zakázáno pokládat lehce hořlavé materiály. Po skončení topné sezóny je třeba kotel a kouřovod důkladně vyčistit, vyndat palivo z kotle, trubky podavače a zásobníku paliva a ponechat kotel a zásobník paliva s pootevřenými dvířky a kryty.kotelna musí být udržována v čistotě a v suchu. Při provozu kotle na menší teplotu než 55 C dochází k nízkoteplotní korozi, která zkracuje životnost kotle, proto kotel provozujte na teplotu 55 C a vyšší.

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V8 PLUS PELLET, V8 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V8 PLUS PELLET, V8 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V8 PLUS PELLET, V8 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY 1 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1

Více

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel ENBRA TYP: TP EKO PELLET

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel ENBRA TYP: TP EKO PELLET PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel ENBRA TYP: TP EKO PELLET! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY 1 2 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1 ÚVOD... 3 Technické

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 596 515 080 Email : info@gaskomplet.cz www.gaskomplet.cz

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829 796 Email : info@gaskomplet.cz www.gaskomplet.cz

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě GN4 N Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva Návod k montáži, obsluze a údržbě Vážení zákazníci, Děkujeme Vám,že jste se rozhodli zakoupit kotel FERROLI GN 4. Váš

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě Stacionární litinový kotel Návod k montáži obsluze a údržbě Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový kotel FERROLI! Váš nový

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE. CosmoTHERM U25-1 -

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE. CosmoTHERM U25-1 - NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE CosmoTHERM U25-1 - Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí a dřevěné pelety z modelové řady CosmoTHERM U25 a tím projevenou důvěru

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE. CosmoTHERM U26

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE. CosmoTHERM U26 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE CosmoTHERM U26 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle CosmoTHERM U26 na hnědé uhlí a dřevní pelety a tím projevenou důvěru k firmě GIENGER. Abyste

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE CosmoTHERM G15 CosmoTHERM G25 (verze AZ) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na dřevěné pelety z modelové řady CosmoTHERM G a tím projevenou

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k firmě

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV D25

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV D25 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV D25 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zplyňovacího kotle na kusové dřevo z modelové řady BENEKOV D a tím projevenou důvěru k firmě BENEKOVterm s.r.o.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více