PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití."

Transkript

1 PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY

2 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1 ÚVOD...3 Důležitá upozornění...3 Technické parametry kotlů...5 Dodávka kotle a příslušenství...6 OBECNÝ POPIS...6 Kotel...6 Hořák s podavačem paliva...6 Konstrukce šnekové převodovky s elektromotorem a šnekový podadavač...6 Řídící jednotka...7 Bezpečnostní prvky...7 MONTÁŽ A POUŽITÍ KOTLE...7 Aretace hořáku...8 Palivo...8 Kotelna a umístění kotle...9 Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům...9 Umístění kotle vzhledem k potřebnému prostoru pro obsluhu...9 Připojení kotle k teplovodní soustavě...10 Připojení kotle k elektrické instalaci...14 Připojení kotle ke komínu...14 OBSLUHA A POUŽITÍ...14 Plnění vodou...14 Zahájení provozu kotle...14 Zátop kotle...15 Nastavení výkonu kotle...18 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE OBECNĚ...19 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE A HOŘÁKU PERIODICKY...20 Odstavení kotle z provozu...21 Poruchové zastavení kotle...22 UPOZORNĚNÍ NA ZBYTKOVÁ RIZIKA, PREVENCE RIZIK...22 OSTATNÍ RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...24 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...25 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY...26 ZÁRUČNÍ LIST...28 REKLAMAČNÍ LIST...30 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH NOREM ČSN...31 LIKVIDACE ODPADU...32 Prohlášení o shodě...33

3 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš výrobek. Pro správné zacházení s tímto výrobkem, které je podmínkou dlouhodobé životnosti výrobku a tím i Vaší plné spokojenosti věnujte, prosím, pozornost tomuto NÁVODU NA POUŽITÍ. Přejeme Vám mnoho spokojenosti při používání kotle EkoScroll. Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu, protože dodržování pokynů v něm obsažených zaručí dlouhodobou, efektivní a ekonomickou práci kotle. Nedodržení instalačních a provozních podmínek má za následek ztrátu záruky. ÚVOD Kotle V7 PLUS PELLET se používají především k topení v obytných budovách jedno nebo dvougeneračních, v obecně prospěšných budovách, továrnách a velkometrážních prostorech. V našem moderním teplovodním kotli V7 PLUS PELLET jsme použili regulovaný proces spalování, díky čemu jsme značně snížili náklady na vytápění. Důležitá upozornění Tento výrobek může být uveden do provozu pouze výrobcem vyškolenou montážní organizací. Mohou jej obsluhovat jen dospělé osoby, řádně seznámené se způsobem jeho ovládání a tímto návodem. Při dodržení níže uvedených zásad Vám bude výrobek sloužit spolehlivě k Vaší plné spokojenosti. 1) Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce či el. instalace výrobků. Pro spolehlivé odpojení zařízení od el. sítě vypněte hlavní vypínač nebo vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky! 2) Je zakázáno k zátopu používat hořlavých kapalin.

4 3) Na kotli ani do vzdálenosti 1500 mm od kotle nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály (mimo provozní zásoby paliva v kovovém příručním zásobníku). 4) V zájmu dlouhodobé životnosti kotlového tělesa se nedoporučuje častý provoz pod teplotou 55 C, pokud kotel není chráněn primárním okruhem. Teplotu 55 C topné vody tedy nutno považovat za minimální. 5) Kontrola plnění topeniště palivem při zapalování kotle probíhá pouze vizuálně. Případné ověřování hmatem je zakázáno, neboť může způsobit zranění. 6) Pokud v kotelně probíhají práce, při kterých vznikají hořlavé páry (lepení podlahy a jiné), musí být kotel mimo provoz a vyhaslý. 7) Dvířka kotle i víko násypky musí být během provozu vždy pevně uzavřeny! Při případné kontrole otevírejte dvířka obezřetně, aby Vás neohrozily případné nashromážděné splodiny hoření nebo aby vyletující jiskry nebyly příčinou popálení či dokonce zahoření. Dvířka otvírejte pozvolna, aby bylo umožněno provzdušnění spalovací komory směrem do komína. Takto je nutno postupovat i při kontrole obsahu násypky. 8) Po ukončení topné sezóny kotel důkladně vyčistěte, neboť zbytky zplodin hoření na stěnách výměníku by mohly působit korosivně po celou dobu, po kterou bude kotel mimo provoz. Nevyčištění hořáku může mít vliv na nedokonalé spalování v následující topné sezoně. 9) Při údržbě pohyblivých částí (podavače paliva, ventilátoru apod), případně při činnosti v jejich blízkosti, zajistěte bezpečné odpojení kotle od elektrického sítě. Hrozí nebezpečí úrazu. 10) Kotel vždy provozujte pouze na parametrech a v souladu s doporučeními, které jsou dány tímto návodem. 11) Výrobce nepřejímá odpovědnost za chyby a následné škody, které byly způsobeny neodbornou obsluhou zařízení příp. porušením zásad, uvedených v tomto návodu, event. porušením obecně platných norem a nařízení nebo použitím neodpovídajícího paliva. 12) Při stěhování kotle a manipulaci s ním je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, platná pro manipulaci s těžkými břemeny. 13) Je zakázáno na opláštěný kotel pokládat těžká břemena, popř. na něj vstupovat. 14) Popel je třeba odkládat do nehořlavé nádoby s víkem.víko nádoby na odkládání popela musí být vždy těsně uzavřeno. Hrozí únik splodin hoření do prostoru kotelny.

5 Technická data V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET PELET Označení kotlů EkoScroll Rozsah tepelného výkonu Provozní komínový tah Objem vody Teplota spalin max./min. kw 5,7-19 7,5-25 8,4-28 9, , , , mbar 0,15 0,18 0,2 0,2 0,22 0,28 0,3 0,35 0,35 l /58 ºC 155/65 Rozsah regulace teploty C Minimální teplota vratné vody C 55 Maximální příkon (ventilátor, elektromotor, řídící jednotka) max/min. Pracovní přetlak Tlaková zkouška Kapacita zásobníku paliva Maximální teplota Hydralulická ztráta kotle při ΔT 20/10K Hodnota akustického tlaku Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku min. Hmotnostní průtok spalin max./min. Účinnost nominální/minimální výkon Třída kotle dle ČSN EN Druh paliva Průměr kouřovodu Výška Šířka Hloubka Přípojky vody Hmotnost kotle Napájecí napětí 22,8-76 W 101/39 144/75 110/33 bar bar 305/ l 180 C mbar ,8-2,9 1,9-3,8 1,3-4,1 0,9-4,7 0,5-5,9 2,5-8,3 2,6-10,6 4,1-13,1 5,8-15,0 db <51,4 ± 3,2 db h ,5 16,2 14, ,2 21,6 18 kg.s-1 0,015/0,004 0,030/0,007 0,039/0,017 % 90,5/92,9 87,5/93,1 89,3/90,7 pelety mm mm mm mm kg V dřevní pelety ROZMĚRY, PŘIPOJENÍ / V/50Hz

6 Dodávka kotle a příslušenství Kotel se dodává ve smontovaném stavu, příslušenství je uloženo v kotli a v násypce. Součástí dodávky je: kotel násypka podavač paliva s hořákem keramický kroužek řídící jednotka ventilátor popelník čistící sada (škrabka, kartáč) žáruvzdorné rukavice návod k používání kotle a řídící jednotky napouštěcí/vypouštěcí ½ (případně ¾ ) ventil fitinky (koleno a téčko) pro osazení dochlazovacího dvoucestného termostatického ventilu DBV 1 OBECNÝ POPIS Kotel Automatický kotel V7 PLUS PELLET s retortovým hořákem se používá především k topení v obytných budovách jedno nebo dvougeneračních, v obecně prospěšných budovách, továrnách a velkometrážních prostorech. Výměník kotle V7 PLUS PELLET je zhotovený z ocelových plechů. Jde o svařovanou konstrukci ve tvaru kvádru z kotlových plechů o tloušťce 6 mm (pro konstrukční prvky mající kontakt se zplodinami) a 4 mm pro zbývající konstrukční prvky. Garančním palivem pro kotel V7 PLUS PELLET jsou dřevní peletky. Hořák s podavačem paliva Hořáky kotlů mají šnekový podavač. Pro pohon šneku jsou použity osvědčené elektromotory a převodovky od německé firmy Nord. Tento retortový hořák je určený pro spalování dřevěných pelet. Konstrukce šnekové převodovky s motorem a šnekový podavač Převodovka s elektrickým motorem je plně kompatibilní s používanými podavači. Vnější části převodovky (kryt) a kryt motoru jsou vyrobeny z hliníku. Převodovka je při výrobě naplněna syntetickým olejem, který není třeba měnit po celou dobu

7 životnosti. Převodovka je spojena se šnekovým podavačem pomocí spojky s bezpečnostním kolíčkem, který plní funkci zabezpečovacího mechanismu pro případ zablokování šneku. Šnek je určen pro podávání paliva ze zásobníku do dolní části retorty. Řídící jednotka Do kotlů V7 PLUS PELLET montujeme dva typy řídící jednotky: EcoMax 250R, která má za úkol řídit práci podavače, ventilátoru, čerpadla ÚT a čerpadla TUV (teplé užitkové vody). Řídící jednotka udržuje kotel ve fázi činnosti do momentu dosažení teploty nastavené uživatelem. Potom přepíná kotel do udržovací fáze - vypíná ventilátor a podavač; čerpadla pracují s nastavenými parametry. Pokud se teplota sníží, kotel opět přechází do fáze automatické práce. Tyto činnosti způsobují úplnou automatizaci práce kotle. EcoMax 800R, která navíc oproti EcoMaxu 250R umožňuje řízení servopohonu mix ventilu a umožňuje ekvitermní řízení. Bezpečnostní prvky Havarijní čidlo: slouží k zajištění kotle proti přetopení, jedná se o bimetalové čidlo, které při přehřátí kotle odpojuje ventilátor od přívodu elektrického proudu (pouze u řídící jednotky EcoMax 250R). Čidlo teploty podavače paliva: chrání kotel proti prohoření paliva do násypky Havarijní termostat IMIT (STB): slouží k zajištění kotle proti přetopení, který při přehřátí kotle odpojuje ventilátor a podavač paliva od přívodu elektrického proudu. Střižný šroubek: slouží k ochraně převodovky před přetížením Vodní hašení s tavnou voskovou pojistkou: slouží jako další pojistka proti prohoření paliva do násypky. Při rozpuštění vosku v tavné pojistce dochází k zalití trubky podavače vodou z kanystru umístěného na zadní stěně násypky. MONTÁŽ A POUŽITÍ KOTLE Pro snažší manipulaci s kotlem je možné demontovat násypku s podavačem od kotle. Při demontáži odšroubujte 4 šrouby na přírubě hořáku, poté vytáhněte podavač z kotle. (ilustrace 1) Ilustrace 1: demontáž násypky s podavačem

8 Aretace hořáku: Aretaci hořáku s podavačem je nutné provést bez násypky a to pomocí podpěrné nožky hořáku. Pokud je nožka krátká, podložte ji podložkou z tvrdého materiálu a dotáhněte pevně rukou. (ilustrace 2): Ilustrace 2: aretace hořáku Palivo Pro zaručení správného použití kotle je třeba používat palivo odpovídající kvality a odpovídajícím způsobem nastavit parametry spalování pomocí řídící jednotky. Garančním palivem pro kotel V7 PLUS PELLET jsou dřevní pelety s následujícími parametry : Dřevní pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem: směrnice č MŽP ČR DIN ÖNORM M 7135 dále musí pelety splňovat následující parametry: zrnitost Ø 6 8 obsah vody nižší než 12% obsah popele nižší než 1,5% POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně snížit výkon kotle a zvýšit emisní parametry.

9 Kotelna a umístění kotle Kotel musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky norem: ČSN ed.3:2010 kotel smí být instalován v základním prostředí AB 5. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla. Kotel je nutno umístit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující kotel o 300 mm ve směru kolmém na popelníkový prostor a 100 mm na zbývajících třech stranách. ČSN EN :2007 Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších ploch kotle a kouřovodu od hořlavých hmot při provozu kotle musí být nejméne 400 mm. Pro zajištění bezpečného provozu kotle je třeba do prostoru kotelny přivádět čistý vzduch. Z toho důvodu je nutné zajistit trvalý otvor do prostoru kotelny dle výkonu kotle: kw 0,02m kw 0,04m2 Kotel nepotřebuje speciální základy, je ho však třeba dobře vyvážit. Umístění kotle na betonovém podstavci se pouze doporučuje. Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších ploch kotle a kouřovodu od hořlavých hmot (viz bližší specifikace v ČSN EN :2007) při instalaci i při provozu kotle musí být nejméne 400 mm. Umístění kotle vzhledem k potřebnému prostoru pro obsluhu. Umístění kotle by mělo mít na zřeteli možnost bezproblémového čištění a údržby. Vzdálenost boční strany zásobníku paliva musí být min. 500 mm od stěny kvůli případné demontáži hořáku z kotle.rozměry na níže uvedeném obrázku jsou v mm. Minimální vzdálenost horní strany kotle a stropu je 450 mm.

10 Připojení kotle k teplovodní soustavě POZOR! PROVEDENÁ INSTALACE ÚSTŘEDNÍHO SPLŇOVAT POŽADAVKY STÁTNÍCH NOREM. VYTÁPĚNÍ MUSÍ POZOR! Součástí instalace musí být dochlazovací dvoucestný termostatický ventil např. Regulus DBV 1, který zajistí při výpadku proudu ochlazení kotle! Výrobce kotle není zodpovědný za škody způsobené nedodržením tohoto nařízení. Dle ČSN EN 303-5:2013 čl se k dochlazení kotle vyžaduje voda o teplotě 10±5 C a maximálním tlaku 2 bary. Doporučená zapojení Dále uvádíme doporučená schémata zapojení. Schémata jsou pouze ilustrační, nenahrazují projekt instalace. POZOR! Nejnižší teplota vratné vody u kotle V7 PLUS je 55 C. PŘI NEDODRŽENÍ SCHÉMAT NEBUDE UZNÁNA ZÁRUKA NA KOTEL

11 Schéma 1 Zapojení s čtyřcestným ventilem je možné pouze s řídící jednotkou Ecomax 800R. Teplotní čidla pro řízení čtyřcestného ventilu jsou určena pro instalaci do jímky. Příložně je možné čidla instalovat pouze na potrubí z Cu. V tomto případě je nutné čidla přichytit k potrubí Cu páskou a řádně zaizolovat, aby nedocházelo k ochlazování čidel okolní teplotou. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

12 schéma č. 2 Jako alternativu LTC 141 lze použít například Laddomat 21. Konkrétní typ LTC musí být zvolen dle výkonu kotle. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

13 schéma č. 3 Jako alternativu VTC lze použít například Laddomat 21. Konkrétní typ VTC musí být zvolen na základě výkonu kotle. Schéma je pouze ilustrační a nenahrazuje projekt instalace.

14 Připojení kotle k elektrické instalaci Provedená elektroinstalace musí splňovat požadavky státních norem viz. seznam na str. 28. Elektrická a řídící instalace kotle je přizpůsobena pro síťové napětí 230 V/50 Hz. Místnost kotelny, kde je nainstalován kotel, by musí být vybavena elektrickou instalací 230 V/50 Hz (s ochranným vodičem nebo neutrálně ochranným) podle platných předpisů z této oblasti. Elektrická instalace (bez ohledu na druh vykonané instalace) musí být zakončena zásuvkou vybavenou ochranným kontaktem. Zásuvka musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od zdrojů emise tepla a musí být vždy přístupná. Doporučuje se, aby byl k napájení kotle použit samostatný obvod elektrické instalace. Připojení kotle ke komínu Propojení kotle s komínem se provádí pomoci kovové roury o průměru shodném s kouřovodem kotle. Připojení ke komínu musí odpovídat státní normě ČSN :2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Požadovaný komínový tah je uveden v technických parametrech kotle (viz. str. 4). OBSLUHA A POUŽITÍ Plnění vodou Před samotným zapálením kotle je třeba naplnit instalaci vodou. Plnění kotle a celé instalace se vykonává přes napouštěcí a vypouštěcí ventil kotle. Voda určena pro naplnění kotlů nesmí obsahovat mechanické nečistoty a musí být chemicky neaktivní. Její tvrdost musí odpovídat ČSN : 1992, v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být voda upravena. DOPLŇOVÁNÍ VODY V INSTALACI JE VÝLUČNĚ NÁSLEDKEM ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH ODPAŘOVÁNÍM. JINÉ ZTRÁTY, NAPŘ. NETĚSNOST INSTALACE, JSOU NEPŘÍPUSTNÉ, HROZÍ VYTVÁŘENÍM KOTELNÍHO KAMENE, COŽ VEDE K TRVALÉMU POŠKOZENÍ KOTLE!!! Zahájení provozu kotle Před spuštěním kotle je třeba zkontrolovat: -zda je systém ÚT naplněn vodou -těsnost topné soustavy -otevření armatur mezi kotlem a topným systémem -funkčnost oběhového čerpadla -správnost připojení ke komínu -správnost připojení k elektrické síti -zajištění požadovaného komínového tahu

15 Zátop kotle Při zatápění budete pracovat s řídící jednotkou, návod k obsluze není součástí tohoto návodu, je dodávaný samostatně. Naplňte zásobník předepsaným palivem. Při plnění násypky kontrolujte, zda se v palivu nenachází cizí předměty, které by mohly zablokovat šnek podavače. Po doplnění paliva pečlivě uzavřete víko násypky. Nastavte řídící jednotku na požadované hodnoty (viz. samostatný návod k obsluze řídící jednotky). Otevřete komínovou klapku a vložte keramický kroužek. Doplňte palivo do 2/3 hořáku, pak podavač vypněte, k doplnění použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250. nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800. Na palivo umístěte podpalovač ( např. PEPO ) a suché dřevo.

16 Zapalte oheň a zapněte ventilátor. Pro zapínání ventilátoru použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250 nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800. Výkon ventilátoru nastavte na cca 45%. Při dohořívání dřeva klesá ohniště do hořáku, v této fázi už hoří palivo podané podavačem. 6. Doplňte palivo po horní okraj hořáku (k doplnění opět použijte položku Ruční režim u řídící jednotky EcoMax 250. nebo Zápal u řídící jednotky EcoMax 800), pak podavač vypněte. V této fázi má dojít ke zvýšení intenzity plamene. Nechte opět klesnou ohniště do hořáku jako v bodu 5 a palivo opět doplňte po horní okraj hořáku.tyto činosti opakujte dokud teplota kotlové vody nedosáhne 60 C.

17 7. Přepněte řídící jednotku do automatického režimu. Zkontrolujte v řídící jednotce nastavení podávání paliva a výkon ventilátoru dle přiložené tabulky (nastavení výkonu kotle). Pokud dojde k vyhasnutí kotle při zapalování, je třeba vyčistit topeniště a zahájit opětovné zapalování. Po jednorázovém zapálení kotel pracuje v zásadě bez obsluhy a proces spalování je kontinuální. Červený, dýmící oheň je známkou toho, že příliv vzduchu je příliš malý; je třeba zvýšit otáčky ventilátoru. Naopak, jasný, bílý oheň s množstvím jisker poukazuje na to, že příliv vzduchu do hořáku je příliš velký; je třeba snížit otáčky ventilátoru. Správný oheň je tehdy, když pozorujeme čistý, intenzívně žlutý plamen. Nastavení je třeba korigovat ne víc než o 5-10 % jednorázově. Přitom je třeba zhruba minut vyčkat, než se změna nastavení pracovních parametrů podavače (anebo regulace intenzity proudění vzduchu) projeví na stavu hořícího paliva. Dalším ukazatelem kvality hoření je, že při nadměrném vzduchu přiváděném do hořáku/retorty po delší čas, oheň klesá do dolní části hořáku/retorty, což po určité době může poškodit hořák. Podobně je třeba se také vyhýbat práci hořáku/retorty s příliš vysokou vrstvou paliva (přepadávání paliva přes okraj hořáku/retorty do popelníkového prostoru). Ve fázi automatické práce řídící jednotka sleduje stav teploty vody v kotli a dle toho vhodně řídí práci podavače paliva a ventilátoru. Současně řídící jednotka řídí práci oběhového čerpadla ÚT. POZOR! Při zapalování se může v místnosti kotelny objevit dým nebo orosení (pocení) kotle. Po rozehřátí kotle a komínového rozvodu by tyto nepříznivé jevy měly vymizet. K zastavení práce kotle může dojít v důsledku chybějícího paliva v násypce, nebo zablokování podavače tvrdými předměty, kameny, atd. Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační, pro lepší pohled do ohniště jsou keramické kroužky znázorněny pouze na prvním obrázku v kapitole Zátop kotle.

18 Nastavení řídící jednotky na pelety dřevní při jmenovitém výkonu Označení kotle čas podávání (s) čas mezi podáváním (s) otáčky ventilátoru % EkoScroll EkoScroll 19 kw 25kW EkoScroll 28 kw EkoScroll EkoScroll 32 kw 38kW EkoScroll 42 kw EkoScroll 49 kw EkoScroll 60 kw EkoScroll 76 kw EkoScroll 49 kw EkoScroll 60 kw EkoScroll 76 kw Nastavení řídící jednotky na pelety dřevní při sníženém výkonu Označení kotle čas podávání (s) čas mezi podáváním (s) otáčky ventilátoru % EkoScroll 19 kw EkoScroll EkoScroll 25kW 28 kw EkoScroll 32 kw EkoScroll EkoScroll 38kW 42 kw Režim ÚTLUM Označení kotle Palivo EkoScroll 19 kw - 76 kw pelety dřevní čas podávání (min) čas mezi podáváním (min) Prodloužený chod ventilátoru (s) POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně snížit výkon kotle a zvýšit emisní parametry. PŘI ZAPALOVÁNÍ STUDENÉHO KOTLE MŮŽE DOJÍT KE KONDENZACI VODNÍ PÁRY NA STĚNÁCH KOTLE, K TZV. POCENÍ, COŽ VYTVÁŘÍ ILUZI, ŽE KOTEL PROTÉKÁ. JE TO PŘIROZENÝ JEV, KTERÝ MIZÍ PO ROZEHŘÁTÍ KOTLE NAD 60 C. U NOVÉHO KOTLE, V ZÁVISLOSTI NA ATMOSFÉRICKÝCH PODMÍNKÁCH A TEPLOTĚ VODY V KOTLI, MŮŽE TENTO JEV TRVAT AŽ NĚKOLIK DNŮ!!!

19 Vypnutí hořáku : - Přepněte regulaci do ručního režimu. - Zapněte šnekový podavač na cca10 minut, aby veškeré vznícené palivo bylo vytlačeno do popelníku. Při spalování pelet tento postup zopakujte po cca 20ti minutách znovu, aby nedošlo k zapečení pelet v kolenu hořáku. - Vyneste popelník, do žáru odolné nádoby s víkem. - Řídící jednotku Ekomax přepněte do režimu STOP. - Po cca 20ti minutách zkontrolujte zda nedošlo k opětovnému vznícení zbylého paliva v hořáku. V případě vznícení paliva postup opakujte. ABYCHOM DOSÁHLI SPRÁVNÉ EFEKTIVITY SPALOVÁNÍ, JE TŘEBA PRAVIDELNĚ ČISTIT VÝMĚNÍK KOTLE. SAZE A POPEL VZNIKLÉ SPALOVÁNÍM ZPŮSOBUJÍ SNÍŽENÍ EFEKTIVITY A ÚČINNOSTI PROCESU SPALOVÁNÍ!!! ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE OBECNĚ: Ve spalovací komoře kotle je třeba zvláště dbát na důkladné odstranění popela a strusky z retorty. Čištění je také třeba vykonávat před každým zapálením kotle. Čištění výměníku kotle je třeba vykonávat přes dvířka a čistící otvory každých cca 7 dnů. Před čištěním kotle je bezpodmínečně nutné vypnout podavač paliva a ventilátor. Dále je třeba otevřít komínovou klapku na maximum a vyčkat do doby, než se kotel vyčistí od spalin. Pro správný provoz kotle je rovněž důležité čištění komínového rozvodu. V případě dlouhodobého udržování nízkých teplot na kotli je nezbytné periodické (alespoň jednou týdně) vyhřívání kotle - natopení kotle na 7080 C. Tento úkon zvyšuje životnost kotle. V případě použítí paliva o vlastnostech způsobujících jeho spojování (spékání) při spalování, může dojít k vytvoření spečené hroudy mezi okrajem retorty a stěnou spalovací komory. V takovéto situaci je třeba vytvořenou hroudu odstranit do popelníkové zásuvky. Jednou za měsíc demontujte spodní víko hořáku; tím vyčistíte vnitřní prostor hořáku od prachu z paliva. Udržujte v čistotě elektromotor s převodovkou a ventilátor. Čištění provádějte při odpojení kotle od el. proudu suchým koštětem či smetáčkem. Je nutné dbát na včasné doplňování paliva do zásobníku. Pokud v násypce palivo dojde, nebo zbývá jen malé množství paliva, musí být okamžite doplněno. Při malém množství paliva v násypce hrozí nasávání falešného vzduchu, nebo zakouření násypky. Po doplnění paliva pečlivě uzavřete víko násypky!!! V případě zablokování šnekového podavače cizím tělesem nebo větším kusem paliva dojde k přestřižení střižného šroubu na převodovce. Závadu odstraňte následujícím způsobem: - odpojte kotel od přívodu el. proudu - čistícím otvorem podavače vyjměte předmět který závadu způsobil z prostoru podavače - odstraňte přestřižený šroub - pomocí klíče č. 18 nasazeného na konec hřídele šneku proveďte alespoň 2 otočky - proveďte výměnu střižného šroubu

20 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE A HOŘÁKU PERIODICKY: JEDNOU TÝDNĚ - čištění kotle - kontrola spalování - kontrola nastavení hořáku / plnění hořáku palivem / v případě špatného nastavení hořáku může dojít k poškození šneku, litinového kolena nebo pohonu retorty JEDNOU MĚSÍČNĚ zkontrolovat a vyčistit nahromaděný prach ve vnitřní části hořáku demontáží spodního víka retorty (viz. foto) demontáž spodního víka retorty zkontrolovat průchodnost trysek pro přívod vzduchu do hořáku, v případě potřeby je vyčistit

21 PO TŘECH MĚSÍCÍCH - v případě spalování pelet může dojít ke spékání paliva na kolenu hořáku. Je tedy nutné kontrolovat stav kolena, v případě potřeby vyčistit (viz. foto) spečené palivo na kolenu hořáku leštění kolena pomocí brusného kotouče PO TOPNÉ SEZÓNĚ V PŘÍPADĚ CELOROČNÍHO PROVOZU PO ŠESTI MĚSÍCÍCH: demontovat celý hořák a vyčistit rouru podavače od zbytků paliva, očistit litinové části retorty, očistit koleno hořáku od napečeného paliva, namazat uložení šneku v převodovce, namazat uložení pohonu retorty (viz. video na Odstavení kotle z provozu Po ukončení topné sezóny nebo v jiných případech plánovaného vyřazení kotle z provozu, je třeba nechat vyhořet nasypanou dávku paliva, a následně odstranit popel a strusku ze spalovací komory a popelníku. Kotel je třeba důkladně vyčistit. POZOR! Po dobu prostoje kotle může být voda z instalace ústředního topení vypuštěna pouze v případě opravných nebo montážních prací. V případě nainstalování kotle v chladných a vlhkých kotelnách je třeba v letním období kotel zabezpečit před vlhkostí vložením dovnitř nádoby o objemu cca 10l do poloviny zaplněnou materiálem absorbujícím vlhkost, např. nehašené vápno, Silica Gel apod.

22 Poruchové zastavení kotle Pokud dojde k těmto poruchám kotle: - teplota kotle nad 100 C - nárůst tlaku - náhlý větší únik vody z kotle nebo instalace - prasknutí trubek, topných těles, doplňující armatury (ventily, příruby, čerpadla), okamžitě vypněte kotel a postupujte dle následujících doporučení: odstraňte palivo ze spalovací komory a hořáku do plechové nádoby na popel, přitom dbejte na to, abyste se nepopálili nebo nedošlo k otravě oxidem uhelnatým (pobyt v kotelně je třeba omezit na minimum, podle možností otevřete dveře nebo ventilační otvory). Odstraňování paliva ze spalovací komory je třeba provádět výlučně za asistence další osoby. V případě nadměrného výskytu dýmu v místnosti kotelny, což znemožňuje odstranění nevyhořelého paliva, zavolejte hasiče. Zasypávání spalovací komory suchým pískem je přípustné. Je bezpodmínečně zakázáno zalévání topeniště vodou. zjistěte příčinu poruchy, a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a instalace jsou v dobrém technickém stavu, přistupte k čištění a zprovoznění kotle výlučně za asistence další osoby. V případě nadměrného výskytu dýmu v místnosti kotelny, což znemožňuje odstranění nevyhořelého paliva, zavolejte hasiče. Zasypávání spalovací komory suchým pískem je přípustné. Je bezpodmínečně zakázáno zalévání topeniště vodou. zjistěte příčinu poruchy, a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a instalace jsou v dobrém technickém stavu, přistupte k čištění a zprovoznění kotelny UPOZORNĚNÍ NA ZBYTKOVÁ RIZIKA, PREVENCE RIZIK Zbytková rizika a jejich prevence. Dostupnými technickými prostředky a konstrukčními řešeními byla minimalizována rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání. Jsou to rizika vzniklá nesprávnou obsluhou kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu kotle. Pro zvýšení bezpečnosti upozorňujeme na zbytková rizika, která nelze odstranit žádným technickým ani technologickým řešením. Rizika spojená s elektrickou instalací: Připojování, údržbu a opravy elektrických částí kotle smí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými technickými předpisy a normami. Přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům a normám. Přívodní kabel a elektroinstalaci kotle je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu. Při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit zařízení od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu. Je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoliv neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. Napájecí a přívodní kabel čerpadel a teplé užitkové vody je třeba vést v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, dvířek a sopouchu kotle.

23 Rizika spojená s provozem kotle, tepelná rizika: Kotel nesmí být vystaven vyššímu pracovnímu přetlaku, než je předepsáno. Je zakázáno kotel přetápět. V kotli lze spalovat jen předepsané palivo. Je zakázáno skladování hořlavin v blízkosti kotle. Minimalizovat riziko zahoření vhodným nastavením příslušných parametrů podávání paliva. Při obsluze kotle je zapotřebí věnovat maximální pozornost na nebezpečí popálení od zdrojů tepla. Při otevírání dvířek nestůjte přímo před nimi. Před čištěním kotle je bezpodmínečně nutné vypnout podavač paliva a ventilátor. Dále je třeba otevřít komínovou klapku na maximum a vyčkat do doby, než se kotel vyčistí od spalin, aby nedocházelo k úniku spalin do prostoru kotelny. Při vybírání popela z kotle se nesmí nacházet ve vzdálenosti menší než 1500 mm od kotle lehce hořlavé materiály. Popel je třeba ukládat do žáruvzdorných nádob s krytem. Rizika spojená s palivem: Při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic. Proto by obsluha měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky. Jelikož se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasící přístroj. Způsoby skladování tuhých paliv a opatření sledující hospodárné a bezpečné skladování tuhých paliv v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepech spotřebitelů jsou uvedeny v ČSN Skladování tuhých paliv. Při skladování pelet postačuje dodržet zásadu, že nesmí být vystaveny vysoké vlhkosti nebo přímo působení vody. Vysoká vlhkost vede k tomu, že dřevní pelety nabobtnají. Pelety se obvykle skladují na paletách v 15 kg PE pytlích. Ergonomická rizika: Kotel musí v kotelně stát ve vodorovné poloze na tvrdém podloží. Je zakázáno během provozu vkládat ruce do šnekového podavače.v žádném případě nesahejte dovnitř spalovacího prostoru hořáku nebo do vnitřního prostoru podavače paliva hrozí zde nebezpečí poranění otáčejícím se šnekem podavače. Manipulace v těchto prostorech je možná pouze při odpojeném kotli od elektrického napětí. Za provozu kotle musí být veškerá dvířka, víka a kryty řádně uzavřeny. Upozornění výstražnými štítky nalepenými na zásobník paliva Obr. 4 obr. 1 obr. 2 obr. 3 viz. obr 1: Pozor horký povrch viz. obr. 2: Nebezpečí useknutí prstů nebo ruky viz. obr. 3: Před údržbou a opravou stroje odpojte ze sítě viz. obr. 4: Před manipulací si přečti návod viz. obr. 5: Použij rukavice Obr. 5

24 Ostatní rizika, bezpečnostní upozornění: Základní podmínkou bezpečnosti použití kotlů je vykonání instalace podle všech platných norem. K obsluze kotlů používejte rukavice, ochranné brýle a pokrývku hlavy. Při spuštěném ventilátoru neotvírejte dvířka násypky. Udržujte pořádek v kotelně, kde by se neměly nacházet žádné předměty, které nejsou spojeny s obsluhou kotle. Udržujte dobrý technický stav kotle a s ním spojené instalace ÚT, zejména těsnost dvířek a čistících otvorů. Všechny závady kotle ihned odstraňte. V zimě by nemělo docházet k přestávkám v topení, které by mohly způsobit zamrznutí vody v instalaci nebo její části. Plnění instalace a její spouštění v zimě provádějte velmi opatrně. Plnění instalace v tomto období provádějte horkou vodou, tak aby nedošlo k zamrznutí vody v instalaci během plnění. Nepřípustné je zapalování kotle za použítí takových prostředků, jako je benzín, nafta a jiných lehce hořlavých a výbušných látek. Nepřibližujte se s otevřeným ohněm k pootevřeným topenišťovým dvířkám při práci ventilátoru, těsně po spuštění ventilátoru může nespálený plyn způsobit výbuch. Je zakázáno zalévat topeniště vodou. Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, které se seznámily s tímto návodem a byly řádně proškoleny v obsluze. Platí zákaz pobytu dětí v blízkosti kotle bez přítomnosti dospělých. Pokud dojde k úniku lehce hořlavých plynů do kotelny, nebo při práci, kdy je zvýšené riziko vzniku požáru nebo výbuchu (lepení, lakování atd.), je třeba kotel nejdříve vypnout. Na kotel a v jeho blízkém okolí je zakázáno pokládat lehce hořlavé materiály. Po skončení topné sezóny je třeba kotel a kouřovod důkladně vyčistit, vyndat palivo z kotle, trubky podavače a zásobníku paliva a ponechat kotel a zásobník paliva s pootevřenými dvířky a kryty.kotelna musí být udržována v čistotě a v suchu. Při provozu kotle na menší teplotu než 55 C dochází k nízkoteplotní korozi, která zkracuje životnost kotle, proto kotel provozujte na teplotu 55 C a vyšší.

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V8 PLUS PELLET, V8 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V8 PLUS PELLET, V8 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V8 PLUS PELLET, V8 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY 1 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1

Více

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124 www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 7 7 89, 71 6 12 Automatický kotel nové generace na tuhá paliva V 7 PUS s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech 2 a pelet. V kotli je možné spalovat

Více

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7, V7 ekonomic! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7, V7 ekonomic! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7, V7 ekonomic! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY 1 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1 ÚVOD...3 Technické

Více

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel ENBRA TYP: TP EKO PELLET

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel ENBRA TYP: TP EKO PELLET PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel ENBRA TYP: TP EKO PELLET! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY 1 2 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1 ÚVOD... 3 Technické

Více

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7, V7 PLUS, V7 EKONOMIC A V8 PLUS! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7, V7 PLUS, V7 EKONOMIC A V8 PLUS! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7, V7 PLUS, V7 EKONOMIC A V8 PLUS! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY 1 OBSAH UPOZORNĚNÍ...1

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 Kotle COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Duo, Combi 2012.06.25 Kotle KLIMOSZ COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Montáž přestavbové sady na kotel s automatickým podáváním

Montáž přestavbové sady na kotel s automatickým podáváním Montáž přestavbové sady na kotel s automatickým podáváním -1- Obsah 1. Použití a přednosti přestavbové sady... - 3-2. Doporučené palivo... - 3-3. Konstrukce kotle po přestavbě... - 4-4. Umístění a instalace...

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ Ke kotlům: R16, R26, R51 C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26 Obsah 1. Popis odpopelňovače... 3 2. Montáž odpopelňovače ke kotli

Více

Návod na montáž a obsluhu automatického kotle EKO 7, EKO 8

Návod na montáž a obsluhu automatického kotle EKO 7, EKO 8 Vytápěcí technika Návod na montáž a obsluhu automatického kotle EKO 7, EKO 8 ENVIROTHERM s.r.o., Vojtaššákova 616, 02744 Tvrdošín Servis: 0948 041 846 1 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE. CosmoTHERM U25-1 -

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE. CosmoTHERM U25-1 - NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE CosmoTHERM U25-1 - Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady CosmoTHERM U25 a tím projevenou důvěru k firmě GIENGER.

Více

LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo

LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo LADAN Zplyňovací kotle na dřevo Výrobce se zabývá výrobou ekologických zplyňovacích kotlů na kusové dřevo. Kotle vyrábí dle modelu v rozsahu výkonu 8 42 kw a na základě dlouholetých zkušeností z kvalitních

Více

Návod k použití a záruční list

Návod k použití a záruční list Návod k použití a záruční list Termosporák 198T PRO VAŠE BEZPEČÍ: Kamna musí být instalována odborníkem-topenářem. Místo, kde budou kamna umístěna musí být vzdáleno od hořlavých materiálů. Podlaha musí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV L25 BENEKOV L35

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV L25 BENEKOV L35 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV L25 BENEKOV L35 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí a dřevěné pelety z modelové řady BENEKOV L a tím projevenou důvěru

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Peletová kamna model/ Cleopatra Technické informace

Peletová kamna model/ Cleopatra Technické informace Cle opa tra Peletová kamna model/ Cleopatra Technické informace FUNKCE U.M Hmotnost kg 160 Výška mm 1165 Šířka mm 750 Hloubka mm 599 Výstup kouře trubka o průměru mm 150 Sání externího vzduchu potrubí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

------------------------------------------------- Návod k použití podavače Quatro - PSQ --------------------------------------------------------

------------------------------------------------- Návod k použití podavače Quatro - PSQ -------------------------------------------------------- NÁVOD K POUŽITÍ Šnekového podavače Quatro PSQ 27 200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 29 tel. 41 274 53 53 1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 1.1. Použití...3 1.2. Palivo...3 2. NÁVOD K MONTÁŽÍ...4 2.1. Montáž

Více

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA 2 Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA,

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Solární expanzní nádoby

Solární expanzní nádoby Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV B14 BENEKOV B14 P

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV B14 BENEKOV B14 P NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV B14 BENEKOV B14 P Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí a dřevní pelety z modelové řady BENEKOV B a tím projevenou důvěru

Více

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4 Návod na montáž a provoz Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 CZ verze 1. Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 Výhody použití LK 81 LK 81 je automatická čerpadlová termostatická

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Kotle na tuhá paliva. www.viadrus.cz

Kotle na tuhá paliva. www.viadrus.cz Kotle na tuhá paliva www.viadrus.cz Kotle na tuhá paliva Hercules U26 model 2010 litinový kotel na pevná paliva Hercules U24 litinový odhořívací kotel na pevná paliva možnost spalování dřeva vyšší vlhkosti

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz

Více

IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września

IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września Mikroprocesorový regulátor teploty pro kotel ústředního topení se šnekovým podavačem na tuhá paliva nebo uhelný prach. URČENÍ Zařízení je určeno k automatickému řízení činnosti

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Teplovodní kotle. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1221_teplovodní_kotle_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S

KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S Dovozce: PechaSan spol. s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice Tel: 383411511 Fax: 383411512 www.pechasan.cz OBRÁZEK 1 a OBRÁZEK 2 TEMY S 15,

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

BENEKOV C15 BENEKOV C25 BENEKOV C50

BENEKOV C15 BENEKOV C25 BENEKOV C50 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C15 BENEKOV C25 BENEKOV C50 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí a dřevěné pelety z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné kalové čerpadlo HS11 M Účel a použití čerpadla Kalové čerpadlo HS11 M je určeno pro čerpání čisté a znečištěné užitkové vody (max. průchodnost oběžným

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Ekologické zplynovací kotle na dřevo

Ekologické zplynovací kotle na dřevo Ekologické zplynovací kotle na dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( ), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator 18S, 22S, 25S, 32S, 50S, 75SE, 40SX, ATMOS Dřevoplyn ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO 20GS, 25GS, 32GS, 40GS, ATMOS Generator Ekologické zplynovací kotle na dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

VENTILÁTOR ANECO NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

VENTILÁTOR ANECO NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VENTILÁTOR ANECO NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Obsah 1 Technické údaje... 4 2 Informace k instalaci... 7 3 Bezpečnostní pokyny... 8 4 Uvedení do provozu:... 8 5 Údržba... 10 Záruční list / Záručný list...

Více

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ K O M B I N O V A N É K O T L E TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ TEPLOVODNÍ KOTLE - ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 P a D 45 P jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domků peletami a dřevem jako náhradním

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE, UNIPELET NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE DUO PELLETS, UNI PELLETS 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 DOPRAVA a zprovoznění kotle: Kotle jsou dodávány dle objednávky jako hotové zařízení

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: NÁVOD K MONÁŽI technický popis usazení výměníku do stavby připojení do systému ústředního

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Informační list Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o. Značka Prodejní označení SIEMENS KG

Více

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí,

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou JACK 100 100 215 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více