cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti."

Transkript

1 Zastupitelstvo obce přeje touto cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Vážení občané, SLOUPEK STAROSTY ač se to zdá naprosto neuvěřitelné, rok se sešel s rokem a my všichni opětovně připravujeme nejkrásnější svátky roku Vánoce. V domácnostech se horečně gruntuje, vše musí být pečlivě naleštěno a připraveno na ten asi nejslavnostnější večer v roce, kdy děti i my dospělí nemůžeme dospat a dočkat se. Tomu všemu předchází shon, nákupy a běhání po supermarketech, neboť právě na ten inkriminovaný večer musí být vše nachystáno a pečlivě klapnout. Po této hektice si budeme všichni užívat plnými doušky rodinného krbu a kochat se pohledy na děti hrající si s novými hračkami. Dovolím si využít právě této pravé doby vánoční, kdy si budeme užívat rodiny, ale třeba také bilancovat, co nám období od minulých Vánoc přineslo a při této příležitosti bych chtěl poděkovat Vám všem obyvatelům naší obce za práci, kterou jste pro obec a vůbec pro celou společnost vykonali. Děkuji všem zastupitelům obce za obětavost a ve většině případů za zdraví patriotismus, se kterým přistupují k řešeným problémům, za mnoho hodin, které ve svém volném čase věnují obci, jejím problémům a rozvoji. Je neuvěřitelné, že vždy, když je třeba a zájmy obce to vyžadují, dokáží se najít spoluobčané, kteří si i přes 1

2 vlastní zájmy, starosti a problémy najdou čas a aktivně se zapojí do činností v obci; byť anebo právě proto, že většinu z nich připravujeme zejména pro naše děti budoucnost nás všech. Věřím, že to děláme i proto, že chceme být pyšní na to, že jsme Čakovičáčci a osud naší obce nám není lhostejný. Prožijte všichni Vánoce v klidu, pohodě a radosti se svými nejbližšími. Krásné Vánoce všem. Mgr. Vladimír Cikhart OBEC INFORMUJE Zasedání zastupitelstva obce dne mimo jiné projednalo: o uvolnění z funkce místostarosty pana Jiřího Mohylu na vlastní žádost o volbu pana Ing. Jiřího Kloutvora do funkce místostarosty obce Čakovičky o návrh zadání první změny územního plánu obce Čakovičky o druhou změnu územního plánu obce Čakovičky - žádostí o zařazení o návrh Místního plánu rozvoje vesnice o Informaci o stavu projektů a žádostí o dotaci z fondů EU na projekty revitalizace obce a postupu obce při projednávání věci s občany V souvislosti s volbou nového místostarosty byla řešena i otázka kronikáře obce, kterou pan Kloutvor dosud vykonával. Vzhledem k náročnosti výkonu funkce místostarosty a dalších úkolů, kterými je pan Kloutvor pověřován, bylo navrženo uvolnit jej z funkce kronikáře obce. Otázka pak zní: KOHO JINÉHO POVÉŘIT VEDENÍM KRONIKY OBCE??. Obracím se tedy tímto na Vás všechny a s upřímnou radostí by jsem přivítal zájemce, který by se vedení obecní kroniky ujal a věnoval. Každého zájemce rád přivítám na obecním úřadě a nabízím mu všestrannou spolupráci. Problematiku územního plánu obce Čakovičky naleznete na webových stránkách obce včetně usnesení, které bylo k věci přijato. Významným a zásadním dokumentem, který byl na zasedání projednáván je Místní plán obnovy vesnice, jeho zpracovatelem je Ing. Kloutvor. Tento místní plán je strategickým dokumentem, kterým 2

3 se bude řídit rozvoj obce Čakovičky minimálně do roku Místní plán je konkrétním opatřením pro realizaci volebních programů zvolených zastupitelů, kteří kandidovali v roce 2006 na kandidátkách politických stran nebo sdružení. Obec Čakovičky v minulosti obdobný program nikdy neměla, i když rozhodnutím zastupitelů obce v předcházejících volebních obdobích byla realizována řada akcí, které přispěly k rozvoji obce i k částečnému zlepšení občanské vybavenosti. S postupným rozrůstáním výstavby nových rodinných domů a nárůstem počtu obyvatel však vznikají náročnější požadavky na dobudování infrastruktury obce. Jejich investiční náročnost ovšem vysoce převyšuje obvyklý rozpočet obce a neumožňuje pořizovat je z vlastních finančních prostředků. Místní plán tedy bude sloužit jako věcné, časové i finanční vodítko pro koordinaci všech akcí, které povedou k intenzifikaci společenského života v obci, rozvoji její infrastruktury včetně ochrany přírody a kulturního dědictví. Nastoluje priority jednotlivých akcí i jejich posloupnost tak, aby se zamezilo plýtvání finančními prostředky i lidskou prací. Z tohoto důvodů zastupitelé považují místní program sice za závazný strategický dokument, ale jeho obsah není uzavřen. Je přístupný všem zájemcům na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě v obvyklých úředních hodinách. Zastupitelé předpokládají, že budou k místnímu plánu vznášeny návrhy na upřesnění či doplnění a nebudou se bránit jeho doplňování a aktualizaci. Vždy je však třeba mít na zřeteli, že i ta sebelépe zamýšlená akce potřebuje odpovídající projektovou dokumentaci a finanční zajištění. Proto budou vítány všechny iniciativní návrhy obyvatel obce, které umožní, usnadní a urychlit kroky k jejich realizaci. Dovolil bych si pozastavit se nad jedním z bodů Místního plánu týkající se revitalizace středu obce, ano bude se jednat o zásadní změnu středu obce, kterou si zastupitelstvo obce rovněž nemůže dovolit zahájit bez širší účasti Vás občanů. Proč revitalizace??? Je to proto, že finanční prostředky na tento projekt předpokládáme mimo jiné shánět zejména z fondů Evropské Unie a zde je tato terminologie jednou z podmínek úspěšné žádosti. Co by tato revitalizace obsahovala? Bude to zejména zcela nové situování autobusových zastávek, které by měly být v samostatném prostoru mimo veřejnou komunikaci. Z těchto zastávek, osazených novými jednoduchými přístřešky budou vedeny chodníky v zámkové dlažbě až do ulice K Fořtu. Na druhou stranu potom až k Mateřské škole s odbočením do 3

4 ulice U Zvoničky. V ostatní části tohoto prostoru bude zřízena zelená plocha a krátkodobé parkovací stání, přilehlé k restauračnímu zařízení. Součástí revitalizace bude úprava požární nádrže (změna obložení břehů s malou změnou tvaru) a k ní přilehlých zelených ploch, přičemž bude zachován jejich rekreační charakter, umožňující využití při veřejných akcích. Další podstatnou úpravou bude řešení úzkého hrdla na průtahu silnice druhé třídy přes střed obce. Toho by mělo být dosaženo jejím rozšíření na hrázi požární nádrže a vedením chodníku po jiné umělé stavbě. Zúžení v místě obytné zástavby bude řešeno dopravním omezením a zpomalovacími pásy. Nově by měl být řešen prostor křižovatky ulic Střední a U Zvoničky, včetně veřejných zelených prostranství a památníku obětem války. Je zvažována možnost obousměrného provozu v ulici Střední, aby se maximálně odklonila veřejná doprava z prostoru autobusových zastávek. Zpevněné povrchy v revitalizovaném prostoru budou řešeny v kombinaci zámkové dlažby a litého asfaltu. Jak jsem již výše naznačil není možné se do takto náročné akce pustit bez řádné přípravy a samozřejmě široké podpory veřejnosti, kterou představujete vy občané. K tomu pak zastupitelstvo obce schválilo již v uvolnění finančních prostředků na zpracování příslušných studií a projektů. V současné době probíhá zpracovávání studie, která je výše popsána. Předpokládáme, že po jejím grafickém zpracování Vám bude do každého domu dodána včetně řádného popisu a k věci pak svoláme veřejnou schůzi. A ani pak nebudeme mít vyhráno, neboť chtít je v takovémto případě příliš malý pán. Pak nastane ten zásadní problém každé investice a to kde na to seženeme peníze?? Předpokládáme, že s odbornou firmou se nám podaří získat prostředky z EU. Ostatně již letos jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací dvou částí ulic v obci. Předpokládám, že nejpozději v květnu 2008 Vás budu moci informovat, že se konečně dočkáme lepšího povrchu kousku ulice K Fořtu (známé esíčko) a ulice Květinová. Další akcí kterou rovněž naleznete v materiálu Místního plánu obnovy vesnice je rekonstrukce a dostavba budovy obecního úřadu spojená s úpravou prostor Mateřské školy Základní myšlenkou je zbudovat nástavbu patra nad částí budovy obecního úřadu, ve které by byl multifunkční sál pro společenskou, spolkovou i sportovní činnost, protože takové zařízení obec nemá. To omezuje konání společenských a veřejných akcí v obci. Nakonec i jednání zastupitelů se koná buď ve stísněných podmínkách 4

5 Obecního úřadu, nebo jsou využity prostory Mateřské školy, což z hygienického hlediska není nejvhodnější řešení a v případě rozšíření její kapacity přinese i další potíže, neboť pak zde nebude možné zasedat. Součástí stavby bude i nová jednotná fasáda obou budov tak, aby vytvořily jednolitý celek. Současně s tím bude nově upraven prostor mezi touto budovou a silnicí druhé třídy v průtahu obcí. Předpokládá se odstranění navážky a výstavba samostatných vchodů do Obecního úřadu i do multifunkčního sálu ve druhém nadzemním podlaží. Tento prostor bude od silnice oddělen chodníkem, parkovištěm a částečně zábradlím. Mohu Vás informovat, že projektová studie je již zpracována a zastupiteli hodnocena velmi kladně. Její realizace je na tom obdobně jako výše uvedená pro střed obce. V závěru mého příspěvku mi dovolte poděkovat panu Hepnarovi, který pro obec navrhl a na společenském večeru Mateřské školy dne 10. listopadu 2008 prezentoval Logo obce, které budeme od nového roku používat na úředních dopisech obce a obecního úřadu Čakovičky. Mgr. Vladimír Cikhart VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Po několika letech příprav a opakované žádosti o dotaci ze státního rozpočtu byla ve druhé polovině září letošního roku zahájena výstavba tolik potřebné ČOV. Její kapacita je 800 EO (ekvivalentních obyvatel), což odpovídá asi fyzických obyvatel v obci. Po slibném zahájení zemních prací, v rámci nichž byl odbahněn jeden z kalových rybníků, došlo k téměř měsíčnímu zastavení prací. Důvodem byly nesrovnalosti v projektové stavební dokumentaci, které si vyžádaly kontrolu statických výpočtů stavby. Na konci 46. týdne byla dokončena spodní část stavby, což představuje téměř 400 tun ocelové armatury a betonu. 5

6 Ve dnech, kdy budete číst tyto řádky, je pravděpodobné, že do této části ČOV budou vkládány součásti technologie a začnou se betonovat stropy. Nad nimi potom bude pokračovat výstavba nadzemní části, v níž budou umístěny zbývající části technologie. Pro výstavbu ČOV získala obec nenávratnou dotaci ve výši přes 10 mil. Kč, což pokryje 80% investičních nákladů. Zbývajících 2,5 mil. Kč bude uhrazeno z rozpočtu obce, resp. z rezervního fondu, který byl vytvořen v minulých letech. Nezbytnou vyvolanou investicí je výstavba samostatného kanalizačního přivaděče, který propojí všechny čtyři kanalizační stoky a přivede odpadní vodu přímo do čerpací jímky ČOV. Stavební náklady budou asi 4 mil. Kč a zatím s nimi obec uvažuje ze svého rozpočtu. Bude se však snažit získat i na tuto stavbu dotaci. Vlastní stavba kanalizačního přivaděče započne (v případě příznivých povětrnostních podmínek) na počátku příštího roku. Na rozdíl od výstavby ČOV, která je obsluhována po nově vybudované komunikaci, výstavba kanalizačního přivaděče život obce po určitou dobu nepříznivě ovlivní a to v ulici Střední kolem zvoničky a celé ulici U potoka. Bude maximální snaha toto období zkrátit na minimum. Na stavbě ČOV se konají pravidelně kontrolní dny tak, aby byl dodržen termín zahájení zkušebního provozu na přelomu květen/červen příštího roku. Ing. Jiří Kloutvor MÍSTNÍ PLÁN OBNOVY VESNICE Po přečtení nadpisu se mnozí z Vás asi podiví nad smyslem přečteného titulku. Nicméně takto oficiálně zní název materiálu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 13. listopadu letošního roku. A takovýto oficiální název je vyžadován směrnicemi, kterými se řídí regionální rozvoj. Začněme však od počátku. V naší obci je několik prioritních akcí, jejichž souhrnné finanční náklady dosáhnou zhruba 40 mil. Kč. Což je pro obec, jejíž rozpočet se pohybuje dlouhodobě kolem 4,2 mil. Kč záležitost, neřešitelná bez získání nenávratných dotací. Na druhé straně však je před námi poměrně příznivé období pro podávání žádostí o přidělení dotací a snad i jejich získání. Zde je jejich stručný přehled: 6

7 Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje Tato dotace je určena pro údržbu a zlepšení obecního majetku a mohou ji využít obce i sdružení obcí Středočeského kraje. O dotaci je možné žádat 1x ročně a to o částku v rozmezí tisíc korun Regionální operační program Tento dotační fond je přímo navázán na strukturální fondy EU a pro Českou republiku přichází jeho využití v úvahu nejpozději do roku Překážkou je, že na úrovni Komise nemá ČR dosud schválen žádný ROP, i když jejich schválení je předpokládáno do konce letošního roku. ROP má širokou škálu využití, která je bohužel pro naši obec zcela nedostupná! ROP je určen pro obce nad 500 obyvatel. Neustálé upozorňování na ztráty, které obec má jako důsledek toho, že řada zde žijících obyvatelů nemá v obci trvalé bydliště, tu má svůj hmatatelný a nepříjemný důsledek. Operační program životní prostředí Opět se jedná o finanční fond, který má významnou část finančních prostředků poskytovanou z prostředků EU. Jak naznačuje již název, program je určen k obnově krajinných prvků, k sanaci území, úpravě vodních toků apod. Nejnižší uznatelné náklady se obvykle v rozmezí 0,5 1 mil. Kč, a je využitelný pro obce do 2 tisíc obyvatel. Správcem finančních prostředků pro ČR je Státní fond životního prostředí, který vyhlašuje soutěže na přiznání dotací. Program obnovy venkova Jedná se o fond, který je dotován ze státního rozpočtu ČR a je určen pro všechny obce České republiky. Lze z něho financovat především stavby vodohospodářského charakteru. Výše dotace je maximálně 65% skutečných investičních nákladů a soutěže na získání dotací se obvykle vyhlašují 1x ročně. Program rozvoje venkova Jedná se o nový finanční fond, zřízený EU. Jeho náplní je sice především vyrovnávání ztrát zemědělcům, ale zhruba 1/3 finančního objemu je určena pro rozvoj nezemědělských činností a vyrovnávání rozdílu mezi městem a vesnicí. V tomto programu se tedy jedná především o vybudování či rozvoj infrastruktury. Fond pro ČR spravuje Státní zemědělský intervenční fond, který vyhlašuje soutěže na získání dotací nepravidelně v průběhu kalendářního roku. Místní plán obnovy vesnice je koncepčním plánem jak systematicky postupovat v řešení potřeb obce, jak tyto akce koordinovat a jak přistupovat k žádostem o získání dotací. Pokusím se Vám v dalších 7

8 řádcích tento MPOV stručně představit a to podle jednotlivých zájmových oblastí. Jako nutné akce s nejvyšší prioritou označuje MPOV stavbu kanalizačního přivaděče a výstavbu vodovodu. Bez kanalizačního přivaděče nebude možné spustit ČOV a bez ní nebude možné zrušit stavební uzávěru, vyhlášenou již na konci roku Bez výstavby vodovodu hrozí reálné nebezpečí, že dalším nárůstem počtu vrtaných studní v obci se nakonec všichni ocitneme bez vody. Jen tyto dvě akci mají investiční náklady přibližně 25 mil. Kč. Diskutovanou oblastí je celkový rozvoj obce a s ním spojená změna územního plánu. MPOV předpokládá, že plochy pro výstavbu rodinných domů se v nejbližších letech nebudou dále rozšiřovat. Podle platného územního plánu je v zastavitelném území obce k dispozici asi stovka stavebních parcel. Do tohoto počtu neuvažujeme s nezastavěnými prolukami ve středu obce. Pro další rozvoj není přizpůsobena dopravní infrastruktura ani plánovaný výkon ostatních sítí. Domníváme se, že konečný počet obyvatel v rozmezí až občanů umožní zachovat současný charakter obce, aby se z ní nestala noclehárna Prahy! MPOV však počítá s tím, že v okrajových částech katastru obce by mohly vyrůst místní průmyslové zóny. Jedná se o prostor za areálem STYROTRADE, vpravo od silnice do Zlonína. Druhá potencionální oblast je vpravo od silnice do Nové Vsi a bezprostředně navazuje na tamější zemědělský areál. Obě oblasti jsou dostatečně vzdáleny od obytných zón a činnost podnikatelských subjektů v nich může obci přinést tolik potřebné navýšení příjmů. Při projednávání konkrétních investičních záměrů bude Obecní úřad zcela samozřejmě vyžadovat posouzení vlivu budoucích uživatelů na životní prostředí (EIA) a řešení dopravní obslužnosti obou prostorů. Pravým opakem jsou kapitoly MPOV věnované životnímu prostředí. První z nich zahrnuje problematiku sanace území, konkrétně sanaci nepovolené skládky Na Fořtu a kalových rybníků po dokončení nové ČOV. Záměrem je obě místa přetvořit tak, aby se staly nerušící součástí krajiny a sloužily jako rekreační zóny. K tomu se nabízí především prostor za budovanou ČOV. Je záměrem provést regulaci této části potoka a na pozemcích obce vystavět jednak víceúčelové hřiště a jednak oddychovou zelenou zónu. V katastru obce jsou dva významné krajinné prvky a to remízek a navazující louky Na Fořtu a Třešňovka při staré cestě na železniční zastávku Jiřice. Obě zóny jsou natolik zanedbané a zaplevelené náletovými křovinami, až svému označení dělají ostudu! MPOV uvažuje s jejich přeměnou na rekreační 8

9 zelené zóny se zpevněnými prašnými cestami (samozřejmě s vyloučením motorového provozu), které by umožnily snadný pohyb v nich. Součástí obnovy Třešňovky by bylo ve spolupráci se Sdružením za oživení Čakoviček i dosazení repliky původního kříže. To vše na základě projektů a po dohodě s orgány životního prostředí a ochrany přírody. Kapitola stavby občanského vybavení obsahuje především rozšíření kapacity Mateřské školy ze současných 24 na 45 dětí již k zahájení školního roku 2008/2009. Záměry MPOV jsou však smělejší a počítají s celkovou přestavbou budovy Obecního úřadu. Výsledkem by měla být nejenom lepší architektonická symbióza původní školní budovy z roku 1890 a novější přístavby z roku 1976, ale především vznik menšího společenského sálu v novém 2.NP Obecního úřadu. Součástí tohoto záměru je úprava okolí této budovy, která by měla umožnit její lepší přístupnost. Pro tuto akci je zpracována studie a Obecní úřad po vyjasnění některých projekčních detailů bude hledat vhodnou cestu jak tyto návrhy zveřejnit pro veřejnou diskuzi. Úprava okolí Obecního úřadu bude navazovat na úpravu středu obce tak, aby s ním vytvořila jednolitý urbanistický celek. Na závěr jsem si ponechal snad nejdiskutovanější problematiku: místní komunikace. Je potřebné zdůraznit, že nutnou podmínkou je dokončení vodovodního řádu, neboť potom již nebudou potřebné stavební zásahy do dokončených komunikací. Jako první krok je snaha realizovat revitalizaci středu obce. Jejím jádrem bude výstavba definitivních autobusových zastávek PID a vytvoření zelené parkové úpravy v jejich okolí. Celý prostor bude zpřístupněn chodníky a doplněn plochou pro krátkodobé parkování. Součástí středu obce je i úprava ulic Střední a Ke Zvoničce, včetně dopravního řešení kritické části silnice třetí třídy Nová Ves Kojetice v jejím průtahu obcí v části kolem požární nádrže až po křížení s ulicí Střední. I v tomto případě bude po vyjasnění návrhu koncepčního řešení hledána cesta, jak projektovou studii zpřístupnit veřejné diskuzi. Pokud se týká ostatních komunikací, budou mít při jejich úpravě přednost komunikace páteřní. Pro obnovy komunikací má obec zpracovaný rámcový projekt, který bude ještě doplněn celkovým dopravním řešením. Zde se neobejdeme bez úzké spolupráce s Krajským úřadem, neboť silnice vedoucí do obce jsou v majetku Středočeského kraje. Místní plán obnovy vesnice, který byl představen a schválen dne 13. listopadu 2007 nese ve svém podtitulu oznámení, že to je strategický dokument pro období To je délka volebního období 9

10 současného zastupitelstva, ale záměry zde zachycené budou zřejmě vyžadovat období delší. Třebaže se domníváme, že jsou v něm adekvátně zaznamenány všechny oblasti rozvoje obce, není vyloučeno, že priority jednotlivých oblastí se mohou časem měnit. I proto bylo zastupiteli rozhodnuto, že celý dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce. Slibujeme si od toho, nejenom Vaši větší informovanost, ale také to považujeme za pobídku pro všechny, kterým záleží na vzhledu a rozvoji obce a kteří se odhodlají přispět námětem, radou a nejlépe přímou pomocí. Obecní úřad a zastupitelé budou Vaše reakce s napětím očekávat! Ing. Jiří Kloutvor CO SE UDÁLO VE ŠKOLCE Jsou to již čtyři měsíce, kdy naše mateřská škola zahájila svůj provoz po letní rekonstrukci a od té doby se událo mnoho věcí. Hned na úplném začátku školního roku jsme na školní zahradě čarovali s kouzelníkem a přivítali kamarády z kojetické mateřské školy. Další akcí bylo opékání buřtíků na školní zahradě, na kterou jsme pozvali i rodiče dětí. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak jsme buřtíky opekli v troubě. I tak můžeme tvrdit, že děti a snad i rodiče byli spokojeni se šly děti podívat do nedalekého statku Veselých. Byla jim ukázána zvířata, které tam mají a děti je s nadšením krmily. I proto jsem se rozhodli, že budeme pro tento statek sbírat starý chléb, abychom alespoň trošku pomohli zvířátkům a lidem ze statku, kteří o ně pečují. Hned následující sobotu jsme šli s dětmi pouštět draky. Bohužel ani u této akce nám nepřálo počasí, ale i tak se děti i rodiče drželi statečně a draci létali i v bezvětří. Začátek listopadu jsme zahájili hrátkami s dýněmi, na které byly pozváni rodiče, a zařádili jsme si jako strašidla dva dny poté. Největší akce, které se konaly na podzim, a které pořádala naše mateřská škola, byla Dětská diskotéka a Společenský večer. Na diskotéce si děti zasoutěžily, zatančily a každé z nich dostalo malý dárek na rozloučenou. Na úvod nám děti z SK Čakovičky, pod vedením paní Zdeny Drahokoupilové, předvedly své dovednosti. Celou akcí nás provázela paní Blanka Pavelková. Na Společenském večeru předvedly 10

11 děti ze školky dvě předtančení, která nacvičily při svém pobytu v MŠ. Obě tyto předtančení měly veliký úspěch, dětem se moc povedla a také za to sklidily obrovský potlesk. Snad si mohu dovolit tvrdit, že se všichni dobře bavili a doufat, že se zúčastní i dalších akcí, které bude MŠ pořádat. Tyto akce se pořádaly v Restauraci U Jezera ve Zloníně. V prosinci nás navštívil Mikuláš a čert, společně s rodiči jsme upekli cukroví, na kterém jsme si pochutnali na vánočním posezení s rodiči, kde děti zazpívaly koledy a ani Ježíšek na nás nezapomněl. Nechci zde jmenovat všechna divadelní představení, na kterých děti doposud byly, snad ještě stojí za zmínku návštěva logopeda, který vyšetřil a případně doporučil logopedickou péči pro děti, které ji potřebují, spolupráci s dětským psychologem, účast v soutěži Namaluj sluníčko a přihlášení na 4. ročník vánoční přehlídky mateřských škol Hvězdičky soutěž Zvířátka z bajek a pohádek. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na pomoci mateřské škole a popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového roku. Hubáčková Lenka ředitelka MŠ INFORMACE: Na obecním úřadě je k zakoupení publikace Neratovice a okolí na starých pohlednicích". Cena 378,- Kč 11

12 KOSMETICKÉ STUDIO ALL-IN-1 IVETA NÝVLTOVÁ Krátká č. 167, Čakovičky Od otvíráme pro Vás nové, profesionálně vybavené kosmetické studio, které nabízí kvalitní kosmetické služby, které se budou dále rozšiřovat, osobní přístup ke každé klientce, pohodlí a relaxaci a také velmi flexibilní pracovní dobu. Navštivte nás a využijte našich předvánočních slev a dárkových poukázek. Dobré podmínky pro maminky na RD. Nabízíme: - kompletní ošetření všech druhů pletí, vč. mladistvé, aknózní, ochablé, léčby rozšířených žilek a rozacei - úprava obočí, barvení obočí a řas - profidepilace teplým voskem - parafínové kosmetické zábaly - léčebný parafín na bolestivé partie těla - přístrojová enzymatická regenerace Pracovní doba: PO - PÁ hod. - na objednání Tel.: Mob:

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova V budoucnu nás nebudou posuzovat podle toho, jak jsme uměli řečnit, budou nás posuzovat podle práce. Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí. J. A. Baťa 9/2011 Město má podíl v řadě společností 4

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY květen / 2015 Hlavní téma: Řídím Říčany Projekt umožní občanům rozhodovat Slovo úvodem Alexandra Páral zastupitelka Vážené čtenářky a čtenáři, říčanští občané, je

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

LISTY. město Lysá nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena: 9 Kč 1 /2012

LISTY. město Lysá nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena: 9 Kč 1 /2012 LISTY město Lysá nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena: 9 Kč 1 /2012 V dnešním čísle: Informace z jednání rady a zastupitelstva města... 3-4 Krimi střípky... 5 Památkáři k územnímu plánu... 7-9 Zápisy

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 6 Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú Více na straně 24 Územní

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více