cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti."

Transkript

1 Zastupitelstvo obce přeje touto cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Vážení občané, SLOUPEK STAROSTY ač se to zdá naprosto neuvěřitelné, rok se sešel s rokem a my všichni opětovně připravujeme nejkrásnější svátky roku Vánoce. V domácnostech se horečně gruntuje, vše musí být pečlivě naleštěno a připraveno na ten asi nejslavnostnější večer v roce, kdy děti i my dospělí nemůžeme dospat a dočkat se. Tomu všemu předchází shon, nákupy a běhání po supermarketech, neboť právě na ten inkriminovaný večer musí být vše nachystáno a pečlivě klapnout. Po této hektice si budeme všichni užívat plnými doušky rodinného krbu a kochat se pohledy na děti hrající si s novými hračkami. Dovolím si využít právě této pravé doby vánoční, kdy si budeme užívat rodiny, ale třeba také bilancovat, co nám období od minulých Vánoc přineslo a při této příležitosti bych chtěl poděkovat Vám všem obyvatelům naší obce za práci, kterou jste pro obec a vůbec pro celou společnost vykonali. Děkuji všem zastupitelům obce za obětavost a ve většině případů za zdraví patriotismus, se kterým přistupují k řešeným problémům, za mnoho hodin, které ve svém volném čase věnují obci, jejím problémům a rozvoji. Je neuvěřitelné, že vždy, když je třeba a zájmy obce to vyžadují, dokáží se najít spoluobčané, kteří si i přes 1

2 vlastní zájmy, starosti a problémy najdou čas a aktivně se zapojí do činností v obci; byť anebo právě proto, že většinu z nich připravujeme zejména pro naše děti budoucnost nás všech. Věřím, že to děláme i proto, že chceme být pyšní na to, že jsme Čakovičáčci a osud naší obce nám není lhostejný. Prožijte všichni Vánoce v klidu, pohodě a radosti se svými nejbližšími. Krásné Vánoce všem. Mgr. Vladimír Cikhart OBEC INFORMUJE Zasedání zastupitelstva obce dne mimo jiné projednalo: o uvolnění z funkce místostarosty pana Jiřího Mohylu na vlastní žádost o volbu pana Ing. Jiřího Kloutvora do funkce místostarosty obce Čakovičky o návrh zadání první změny územního plánu obce Čakovičky o druhou změnu územního plánu obce Čakovičky - žádostí o zařazení o návrh Místního plánu rozvoje vesnice o Informaci o stavu projektů a žádostí o dotaci z fondů EU na projekty revitalizace obce a postupu obce při projednávání věci s občany V souvislosti s volbou nového místostarosty byla řešena i otázka kronikáře obce, kterou pan Kloutvor dosud vykonával. Vzhledem k náročnosti výkonu funkce místostarosty a dalších úkolů, kterými je pan Kloutvor pověřován, bylo navrženo uvolnit jej z funkce kronikáře obce. Otázka pak zní: KOHO JINÉHO POVÉŘIT VEDENÍM KRONIKY OBCE??. Obracím se tedy tímto na Vás všechny a s upřímnou radostí by jsem přivítal zájemce, který by se vedení obecní kroniky ujal a věnoval. Každého zájemce rád přivítám na obecním úřadě a nabízím mu všestrannou spolupráci. Problematiku územního plánu obce Čakovičky naleznete na webových stránkách obce včetně usnesení, které bylo k věci přijato. Významným a zásadním dokumentem, který byl na zasedání projednáván je Místní plán obnovy vesnice, jeho zpracovatelem je Ing. Kloutvor. Tento místní plán je strategickým dokumentem, kterým 2

3 se bude řídit rozvoj obce Čakovičky minimálně do roku Místní plán je konkrétním opatřením pro realizaci volebních programů zvolených zastupitelů, kteří kandidovali v roce 2006 na kandidátkách politických stran nebo sdružení. Obec Čakovičky v minulosti obdobný program nikdy neměla, i když rozhodnutím zastupitelů obce v předcházejících volebních obdobích byla realizována řada akcí, které přispěly k rozvoji obce i k částečnému zlepšení občanské vybavenosti. S postupným rozrůstáním výstavby nových rodinných domů a nárůstem počtu obyvatel však vznikají náročnější požadavky na dobudování infrastruktury obce. Jejich investiční náročnost ovšem vysoce převyšuje obvyklý rozpočet obce a neumožňuje pořizovat je z vlastních finančních prostředků. Místní plán tedy bude sloužit jako věcné, časové i finanční vodítko pro koordinaci všech akcí, které povedou k intenzifikaci společenského života v obci, rozvoji její infrastruktury včetně ochrany přírody a kulturního dědictví. Nastoluje priority jednotlivých akcí i jejich posloupnost tak, aby se zamezilo plýtvání finančními prostředky i lidskou prací. Z tohoto důvodů zastupitelé považují místní program sice za závazný strategický dokument, ale jeho obsah není uzavřen. Je přístupný všem zájemcům na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě v obvyklých úředních hodinách. Zastupitelé předpokládají, že budou k místnímu plánu vznášeny návrhy na upřesnění či doplnění a nebudou se bránit jeho doplňování a aktualizaci. Vždy je však třeba mít na zřeteli, že i ta sebelépe zamýšlená akce potřebuje odpovídající projektovou dokumentaci a finanční zajištění. Proto budou vítány všechny iniciativní návrhy obyvatel obce, které umožní, usnadní a urychlit kroky k jejich realizaci. Dovolil bych si pozastavit se nad jedním z bodů Místního plánu týkající se revitalizace středu obce, ano bude se jednat o zásadní změnu středu obce, kterou si zastupitelstvo obce rovněž nemůže dovolit zahájit bez širší účasti Vás občanů. Proč revitalizace??? Je to proto, že finanční prostředky na tento projekt předpokládáme mimo jiné shánět zejména z fondů Evropské Unie a zde je tato terminologie jednou z podmínek úspěšné žádosti. Co by tato revitalizace obsahovala? Bude to zejména zcela nové situování autobusových zastávek, které by měly být v samostatném prostoru mimo veřejnou komunikaci. Z těchto zastávek, osazených novými jednoduchými přístřešky budou vedeny chodníky v zámkové dlažbě až do ulice K Fořtu. Na druhou stranu potom až k Mateřské škole s odbočením do 3

4 ulice U Zvoničky. V ostatní části tohoto prostoru bude zřízena zelená plocha a krátkodobé parkovací stání, přilehlé k restauračnímu zařízení. Součástí revitalizace bude úprava požární nádrže (změna obložení břehů s malou změnou tvaru) a k ní přilehlých zelených ploch, přičemž bude zachován jejich rekreační charakter, umožňující využití při veřejných akcích. Další podstatnou úpravou bude řešení úzkého hrdla na průtahu silnice druhé třídy přes střed obce. Toho by mělo být dosaženo jejím rozšíření na hrázi požární nádrže a vedením chodníku po jiné umělé stavbě. Zúžení v místě obytné zástavby bude řešeno dopravním omezením a zpomalovacími pásy. Nově by měl být řešen prostor křižovatky ulic Střední a U Zvoničky, včetně veřejných zelených prostranství a památníku obětem války. Je zvažována možnost obousměrného provozu v ulici Střední, aby se maximálně odklonila veřejná doprava z prostoru autobusových zastávek. Zpevněné povrchy v revitalizovaném prostoru budou řešeny v kombinaci zámkové dlažby a litého asfaltu. Jak jsem již výše naznačil není možné se do takto náročné akce pustit bez řádné přípravy a samozřejmě široké podpory veřejnosti, kterou představujete vy občané. K tomu pak zastupitelstvo obce schválilo již v uvolnění finančních prostředků na zpracování příslušných studií a projektů. V současné době probíhá zpracovávání studie, která je výše popsána. Předpokládáme, že po jejím grafickém zpracování Vám bude do každého domu dodána včetně řádného popisu a k věci pak svoláme veřejnou schůzi. A ani pak nebudeme mít vyhráno, neboť chtít je v takovémto případě příliš malý pán. Pak nastane ten zásadní problém každé investice a to kde na to seženeme peníze?? Předpokládáme, že s odbornou firmou se nám podaří získat prostředky z EU. Ostatně již letos jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací dvou částí ulic v obci. Předpokládám, že nejpozději v květnu 2008 Vás budu moci informovat, že se konečně dočkáme lepšího povrchu kousku ulice K Fořtu (známé esíčko) a ulice Květinová. Další akcí kterou rovněž naleznete v materiálu Místního plánu obnovy vesnice je rekonstrukce a dostavba budovy obecního úřadu spojená s úpravou prostor Mateřské školy Základní myšlenkou je zbudovat nástavbu patra nad částí budovy obecního úřadu, ve které by byl multifunkční sál pro společenskou, spolkovou i sportovní činnost, protože takové zařízení obec nemá. To omezuje konání společenských a veřejných akcí v obci. Nakonec i jednání zastupitelů se koná buď ve stísněných podmínkách 4

5 Obecního úřadu, nebo jsou využity prostory Mateřské školy, což z hygienického hlediska není nejvhodnější řešení a v případě rozšíření její kapacity přinese i další potíže, neboť pak zde nebude možné zasedat. Součástí stavby bude i nová jednotná fasáda obou budov tak, aby vytvořily jednolitý celek. Současně s tím bude nově upraven prostor mezi touto budovou a silnicí druhé třídy v průtahu obcí. Předpokládá se odstranění navážky a výstavba samostatných vchodů do Obecního úřadu i do multifunkčního sálu ve druhém nadzemním podlaží. Tento prostor bude od silnice oddělen chodníkem, parkovištěm a částečně zábradlím. Mohu Vás informovat, že projektová studie je již zpracována a zastupiteli hodnocena velmi kladně. Její realizace je na tom obdobně jako výše uvedená pro střed obce. V závěru mého příspěvku mi dovolte poděkovat panu Hepnarovi, který pro obec navrhl a na společenském večeru Mateřské školy dne 10. listopadu 2008 prezentoval Logo obce, které budeme od nového roku používat na úředních dopisech obce a obecního úřadu Čakovičky. Mgr. Vladimír Cikhart VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Po několika letech příprav a opakované žádosti o dotaci ze státního rozpočtu byla ve druhé polovině září letošního roku zahájena výstavba tolik potřebné ČOV. Její kapacita je 800 EO (ekvivalentních obyvatel), což odpovídá asi fyzických obyvatel v obci. Po slibném zahájení zemních prací, v rámci nichž byl odbahněn jeden z kalových rybníků, došlo k téměř měsíčnímu zastavení prací. Důvodem byly nesrovnalosti v projektové stavební dokumentaci, které si vyžádaly kontrolu statických výpočtů stavby. Na konci 46. týdne byla dokončena spodní část stavby, což představuje téměř 400 tun ocelové armatury a betonu. 5

6 Ve dnech, kdy budete číst tyto řádky, je pravděpodobné, že do této části ČOV budou vkládány součásti technologie a začnou se betonovat stropy. Nad nimi potom bude pokračovat výstavba nadzemní části, v níž budou umístěny zbývající části technologie. Pro výstavbu ČOV získala obec nenávratnou dotaci ve výši přes 10 mil. Kč, což pokryje 80% investičních nákladů. Zbývajících 2,5 mil. Kč bude uhrazeno z rozpočtu obce, resp. z rezervního fondu, který byl vytvořen v minulých letech. Nezbytnou vyvolanou investicí je výstavba samostatného kanalizačního přivaděče, který propojí všechny čtyři kanalizační stoky a přivede odpadní vodu přímo do čerpací jímky ČOV. Stavební náklady budou asi 4 mil. Kč a zatím s nimi obec uvažuje ze svého rozpočtu. Bude se však snažit získat i na tuto stavbu dotaci. Vlastní stavba kanalizačního přivaděče započne (v případě příznivých povětrnostních podmínek) na počátku příštího roku. Na rozdíl od výstavby ČOV, která je obsluhována po nově vybudované komunikaci, výstavba kanalizačního přivaděče život obce po určitou dobu nepříznivě ovlivní a to v ulici Střední kolem zvoničky a celé ulici U potoka. Bude maximální snaha toto období zkrátit na minimum. Na stavbě ČOV se konají pravidelně kontrolní dny tak, aby byl dodržen termín zahájení zkušebního provozu na přelomu květen/červen příštího roku. Ing. Jiří Kloutvor MÍSTNÍ PLÁN OBNOVY VESNICE Po přečtení nadpisu se mnozí z Vás asi podiví nad smyslem přečteného titulku. Nicméně takto oficiálně zní název materiálu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 13. listopadu letošního roku. A takovýto oficiální název je vyžadován směrnicemi, kterými se řídí regionální rozvoj. Začněme však od počátku. V naší obci je několik prioritních akcí, jejichž souhrnné finanční náklady dosáhnou zhruba 40 mil. Kč. Což je pro obec, jejíž rozpočet se pohybuje dlouhodobě kolem 4,2 mil. Kč záležitost, neřešitelná bez získání nenávratných dotací. Na druhé straně však je před námi poměrně příznivé období pro podávání žádostí o přidělení dotací a snad i jejich získání. Zde je jejich stručný přehled: 6

7 Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje Tato dotace je určena pro údržbu a zlepšení obecního majetku a mohou ji využít obce i sdružení obcí Středočeského kraje. O dotaci je možné žádat 1x ročně a to o částku v rozmezí tisíc korun Regionální operační program Tento dotační fond je přímo navázán na strukturální fondy EU a pro Českou republiku přichází jeho využití v úvahu nejpozději do roku Překážkou je, že na úrovni Komise nemá ČR dosud schválen žádný ROP, i když jejich schválení je předpokládáno do konce letošního roku. ROP má širokou škálu využití, která je bohužel pro naši obec zcela nedostupná! ROP je určen pro obce nad 500 obyvatel. Neustálé upozorňování na ztráty, které obec má jako důsledek toho, že řada zde žijících obyvatelů nemá v obci trvalé bydliště, tu má svůj hmatatelný a nepříjemný důsledek. Operační program životní prostředí Opět se jedná o finanční fond, který má významnou část finančních prostředků poskytovanou z prostředků EU. Jak naznačuje již název, program je určen k obnově krajinných prvků, k sanaci území, úpravě vodních toků apod. Nejnižší uznatelné náklady se obvykle v rozmezí 0,5 1 mil. Kč, a je využitelný pro obce do 2 tisíc obyvatel. Správcem finančních prostředků pro ČR je Státní fond životního prostředí, který vyhlašuje soutěže na přiznání dotací. Program obnovy venkova Jedná se o fond, který je dotován ze státního rozpočtu ČR a je určen pro všechny obce České republiky. Lze z něho financovat především stavby vodohospodářského charakteru. Výše dotace je maximálně 65% skutečných investičních nákladů a soutěže na získání dotací se obvykle vyhlašují 1x ročně. Program rozvoje venkova Jedná se o nový finanční fond, zřízený EU. Jeho náplní je sice především vyrovnávání ztrát zemědělcům, ale zhruba 1/3 finančního objemu je určena pro rozvoj nezemědělských činností a vyrovnávání rozdílu mezi městem a vesnicí. V tomto programu se tedy jedná především o vybudování či rozvoj infrastruktury. Fond pro ČR spravuje Státní zemědělský intervenční fond, který vyhlašuje soutěže na získání dotací nepravidelně v průběhu kalendářního roku. Místní plán obnovy vesnice je koncepčním plánem jak systematicky postupovat v řešení potřeb obce, jak tyto akce koordinovat a jak přistupovat k žádostem o získání dotací. Pokusím se Vám v dalších 7

8 řádcích tento MPOV stručně představit a to podle jednotlivých zájmových oblastí. Jako nutné akce s nejvyšší prioritou označuje MPOV stavbu kanalizačního přivaděče a výstavbu vodovodu. Bez kanalizačního přivaděče nebude možné spustit ČOV a bez ní nebude možné zrušit stavební uzávěru, vyhlášenou již na konci roku Bez výstavby vodovodu hrozí reálné nebezpečí, že dalším nárůstem počtu vrtaných studní v obci se nakonec všichni ocitneme bez vody. Jen tyto dvě akci mají investiční náklady přibližně 25 mil. Kč. Diskutovanou oblastí je celkový rozvoj obce a s ním spojená změna územního plánu. MPOV předpokládá, že plochy pro výstavbu rodinných domů se v nejbližších letech nebudou dále rozšiřovat. Podle platného územního plánu je v zastavitelném území obce k dispozici asi stovka stavebních parcel. Do tohoto počtu neuvažujeme s nezastavěnými prolukami ve středu obce. Pro další rozvoj není přizpůsobena dopravní infrastruktura ani plánovaný výkon ostatních sítí. Domníváme se, že konečný počet obyvatel v rozmezí až občanů umožní zachovat současný charakter obce, aby se z ní nestala noclehárna Prahy! MPOV však počítá s tím, že v okrajových částech katastru obce by mohly vyrůst místní průmyslové zóny. Jedná se o prostor za areálem STYROTRADE, vpravo od silnice do Zlonína. Druhá potencionální oblast je vpravo od silnice do Nové Vsi a bezprostředně navazuje na tamější zemědělský areál. Obě oblasti jsou dostatečně vzdáleny od obytných zón a činnost podnikatelských subjektů v nich může obci přinést tolik potřebné navýšení příjmů. Při projednávání konkrétních investičních záměrů bude Obecní úřad zcela samozřejmě vyžadovat posouzení vlivu budoucích uživatelů na životní prostředí (EIA) a řešení dopravní obslužnosti obou prostorů. Pravým opakem jsou kapitoly MPOV věnované životnímu prostředí. První z nich zahrnuje problematiku sanace území, konkrétně sanaci nepovolené skládky Na Fořtu a kalových rybníků po dokončení nové ČOV. Záměrem je obě místa přetvořit tak, aby se staly nerušící součástí krajiny a sloužily jako rekreační zóny. K tomu se nabízí především prostor za budovanou ČOV. Je záměrem provést regulaci této části potoka a na pozemcích obce vystavět jednak víceúčelové hřiště a jednak oddychovou zelenou zónu. V katastru obce jsou dva významné krajinné prvky a to remízek a navazující louky Na Fořtu a Třešňovka při staré cestě na železniční zastávku Jiřice. Obě zóny jsou natolik zanedbané a zaplevelené náletovými křovinami, až svému označení dělají ostudu! MPOV uvažuje s jejich přeměnou na rekreační 8

9 zelené zóny se zpevněnými prašnými cestami (samozřejmě s vyloučením motorového provozu), které by umožnily snadný pohyb v nich. Součástí obnovy Třešňovky by bylo ve spolupráci se Sdružením za oživení Čakoviček i dosazení repliky původního kříže. To vše na základě projektů a po dohodě s orgány životního prostředí a ochrany přírody. Kapitola stavby občanského vybavení obsahuje především rozšíření kapacity Mateřské školy ze současných 24 na 45 dětí již k zahájení školního roku 2008/2009. Záměry MPOV jsou však smělejší a počítají s celkovou přestavbou budovy Obecního úřadu. Výsledkem by měla být nejenom lepší architektonická symbióza původní školní budovy z roku 1890 a novější přístavby z roku 1976, ale především vznik menšího společenského sálu v novém 2.NP Obecního úřadu. Součástí tohoto záměru je úprava okolí této budovy, která by měla umožnit její lepší přístupnost. Pro tuto akci je zpracována studie a Obecní úřad po vyjasnění některých projekčních detailů bude hledat vhodnou cestu jak tyto návrhy zveřejnit pro veřejnou diskuzi. Úprava okolí Obecního úřadu bude navazovat na úpravu středu obce tak, aby s ním vytvořila jednolitý urbanistický celek. Na závěr jsem si ponechal snad nejdiskutovanější problematiku: místní komunikace. Je potřebné zdůraznit, že nutnou podmínkou je dokončení vodovodního řádu, neboť potom již nebudou potřebné stavební zásahy do dokončených komunikací. Jako první krok je snaha realizovat revitalizaci středu obce. Jejím jádrem bude výstavba definitivních autobusových zastávek PID a vytvoření zelené parkové úpravy v jejich okolí. Celý prostor bude zpřístupněn chodníky a doplněn plochou pro krátkodobé parkování. Součástí středu obce je i úprava ulic Střední a Ke Zvoničce, včetně dopravního řešení kritické části silnice třetí třídy Nová Ves Kojetice v jejím průtahu obcí v části kolem požární nádrže až po křížení s ulicí Střední. I v tomto případě bude po vyjasnění návrhu koncepčního řešení hledána cesta, jak projektovou studii zpřístupnit veřejné diskuzi. Pokud se týká ostatních komunikací, budou mít při jejich úpravě přednost komunikace páteřní. Pro obnovy komunikací má obec zpracovaný rámcový projekt, který bude ještě doplněn celkovým dopravním řešením. Zde se neobejdeme bez úzké spolupráce s Krajským úřadem, neboť silnice vedoucí do obce jsou v majetku Středočeského kraje. Místní plán obnovy vesnice, který byl představen a schválen dne 13. listopadu 2007 nese ve svém podtitulu oznámení, že to je strategický dokument pro období To je délka volebního období 9

10 současného zastupitelstva, ale záměry zde zachycené budou zřejmě vyžadovat období delší. Třebaže se domníváme, že jsou v něm adekvátně zaznamenány všechny oblasti rozvoje obce, není vyloučeno, že priority jednotlivých oblastí se mohou časem měnit. I proto bylo zastupiteli rozhodnuto, že celý dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce. Slibujeme si od toho, nejenom Vaši větší informovanost, ale také to považujeme za pobídku pro všechny, kterým záleží na vzhledu a rozvoji obce a kteří se odhodlají přispět námětem, radou a nejlépe přímou pomocí. Obecní úřad a zastupitelé budou Vaše reakce s napětím očekávat! Ing. Jiří Kloutvor CO SE UDÁLO VE ŠKOLCE Jsou to již čtyři měsíce, kdy naše mateřská škola zahájila svůj provoz po letní rekonstrukci a od té doby se událo mnoho věcí. Hned na úplném začátku školního roku jsme na školní zahradě čarovali s kouzelníkem a přivítali kamarády z kojetické mateřské školy. Další akcí bylo opékání buřtíků na školní zahradě, na kterou jsme pozvali i rodiče dětí. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak jsme buřtíky opekli v troubě. I tak můžeme tvrdit, že děti a snad i rodiče byli spokojeni se šly děti podívat do nedalekého statku Veselých. Byla jim ukázána zvířata, které tam mají a děti je s nadšením krmily. I proto jsem se rozhodli, že budeme pro tento statek sbírat starý chléb, abychom alespoň trošku pomohli zvířátkům a lidem ze statku, kteří o ně pečují. Hned následující sobotu jsme šli s dětmi pouštět draky. Bohužel ani u této akce nám nepřálo počasí, ale i tak se děti i rodiče drželi statečně a draci létali i v bezvětří. Začátek listopadu jsme zahájili hrátkami s dýněmi, na které byly pozváni rodiče, a zařádili jsme si jako strašidla dva dny poté. Největší akce, které se konaly na podzim, a které pořádala naše mateřská škola, byla Dětská diskotéka a Společenský večer. Na diskotéce si děti zasoutěžily, zatančily a každé z nich dostalo malý dárek na rozloučenou. Na úvod nám děti z SK Čakovičky, pod vedením paní Zdeny Drahokoupilové, předvedly své dovednosti. Celou akcí nás provázela paní Blanka Pavelková. Na Společenském večeru předvedly 10

11 děti ze školky dvě předtančení, která nacvičily při svém pobytu v MŠ. Obě tyto předtančení měly veliký úspěch, dětem se moc povedla a také za to sklidily obrovský potlesk. Snad si mohu dovolit tvrdit, že se všichni dobře bavili a doufat, že se zúčastní i dalších akcí, které bude MŠ pořádat. Tyto akce se pořádaly v Restauraci U Jezera ve Zloníně. V prosinci nás navštívil Mikuláš a čert, společně s rodiči jsme upekli cukroví, na kterém jsme si pochutnali na vánočním posezení s rodiči, kde děti zazpívaly koledy a ani Ježíšek na nás nezapomněl. Nechci zde jmenovat všechna divadelní představení, na kterých děti doposud byly, snad ještě stojí za zmínku návštěva logopeda, který vyšetřil a případně doporučil logopedickou péči pro děti, které ji potřebují, spolupráci s dětským psychologem, účast v soutěži Namaluj sluníčko a přihlášení na 4. ročník vánoční přehlídky mateřských škol Hvězdičky soutěž Zvířátka z bajek a pohádek. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na pomoci mateřské škole a popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového roku. Hubáčková Lenka ředitelka MŠ INFORMACE: Na obecním úřadě je k zakoupení publikace Neratovice a okolí na starých pohlednicích". Cena 378,- Kč 11

12 KOSMETICKÉ STUDIO ALL-IN-1 IVETA NÝVLTOVÁ Krátká č. 167, Čakovičky Od otvíráme pro Vás nové, profesionálně vybavené kosmetické studio, které nabízí kvalitní kosmetické služby, které se budou dále rozšiřovat, osobní přístup ke každé klientce, pohodlí a relaxaci a také velmi flexibilní pracovní dobu. Navštivte nás a využijte našich předvánočních slev a dárkových poukázek. Dobré podmínky pro maminky na RD. Nabízíme: - kompletní ošetření všech druhů pletí, vč. mladistvé, aknózní, ochablé, léčby rozšířených žilek a rozacei - úprava obočí, barvení obočí a řas - profidepilace teplým voskem - parafínové kosmetické zábaly - léčebný parafín na bolestivé partie těla - přístrojová enzymatická regenerace Pracovní doba: PO - PÁ hod. - na objednání Tel.: Mob:

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.7.2014 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více