cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti."

Transkript

1 Zastupitelstvo obce přeje touto cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Vážení občané, SLOUPEK STAROSTY ač se to zdá naprosto neuvěřitelné, rok se sešel s rokem a my všichni opětovně připravujeme nejkrásnější svátky roku Vánoce. V domácnostech se horečně gruntuje, vše musí být pečlivě naleštěno a připraveno na ten asi nejslavnostnější večer v roce, kdy děti i my dospělí nemůžeme dospat a dočkat se. Tomu všemu předchází shon, nákupy a běhání po supermarketech, neboť právě na ten inkriminovaný večer musí být vše nachystáno a pečlivě klapnout. Po této hektice si budeme všichni užívat plnými doušky rodinného krbu a kochat se pohledy na děti hrající si s novými hračkami. Dovolím si využít právě této pravé doby vánoční, kdy si budeme užívat rodiny, ale třeba také bilancovat, co nám období od minulých Vánoc přineslo a při této příležitosti bych chtěl poděkovat Vám všem obyvatelům naší obce za práci, kterou jste pro obec a vůbec pro celou společnost vykonali. Děkuji všem zastupitelům obce za obětavost a ve většině případů za zdraví patriotismus, se kterým přistupují k řešeným problémům, za mnoho hodin, které ve svém volném čase věnují obci, jejím problémům a rozvoji. Je neuvěřitelné, že vždy, když je třeba a zájmy obce to vyžadují, dokáží se najít spoluobčané, kteří si i přes 1

2 vlastní zájmy, starosti a problémy najdou čas a aktivně se zapojí do činností v obci; byť anebo právě proto, že většinu z nich připravujeme zejména pro naše děti budoucnost nás všech. Věřím, že to děláme i proto, že chceme být pyšní na to, že jsme Čakovičáčci a osud naší obce nám není lhostejný. Prožijte všichni Vánoce v klidu, pohodě a radosti se svými nejbližšími. Krásné Vánoce všem. Mgr. Vladimír Cikhart OBEC INFORMUJE Zasedání zastupitelstva obce dne mimo jiné projednalo: o uvolnění z funkce místostarosty pana Jiřího Mohylu na vlastní žádost o volbu pana Ing. Jiřího Kloutvora do funkce místostarosty obce Čakovičky o návrh zadání první změny územního plánu obce Čakovičky o druhou změnu územního plánu obce Čakovičky - žádostí o zařazení o návrh Místního plánu rozvoje vesnice o Informaci o stavu projektů a žádostí o dotaci z fondů EU na projekty revitalizace obce a postupu obce při projednávání věci s občany V souvislosti s volbou nového místostarosty byla řešena i otázka kronikáře obce, kterou pan Kloutvor dosud vykonával. Vzhledem k náročnosti výkonu funkce místostarosty a dalších úkolů, kterými je pan Kloutvor pověřován, bylo navrženo uvolnit jej z funkce kronikáře obce. Otázka pak zní: KOHO JINÉHO POVÉŘIT VEDENÍM KRONIKY OBCE??. Obracím se tedy tímto na Vás všechny a s upřímnou radostí by jsem přivítal zájemce, který by se vedení obecní kroniky ujal a věnoval. Každého zájemce rád přivítám na obecním úřadě a nabízím mu všestrannou spolupráci. Problematiku územního plánu obce Čakovičky naleznete na webových stránkách obce včetně usnesení, které bylo k věci přijato. Významným a zásadním dokumentem, který byl na zasedání projednáván je Místní plán obnovy vesnice, jeho zpracovatelem je Ing. Kloutvor. Tento místní plán je strategickým dokumentem, kterým 2

3 se bude řídit rozvoj obce Čakovičky minimálně do roku Místní plán je konkrétním opatřením pro realizaci volebních programů zvolených zastupitelů, kteří kandidovali v roce 2006 na kandidátkách politických stran nebo sdružení. Obec Čakovičky v minulosti obdobný program nikdy neměla, i když rozhodnutím zastupitelů obce v předcházejících volebních obdobích byla realizována řada akcí, které přispěly k rozvoji obce i k částečnému zlepšení občanské vybavenosti. S postupným rozrůstáním výstavby nových rodinných domů a nárůstem počtu obyvatel však vznikají náročnější požadavky na dobudování infrastruktury obce. Jejich investiční náročnost ovšem vysoce převyšuje obvyklý rozpočet obce a neumožňuje pořizovat je z vlastních finančních prostředků. Místní plán tedy bude sloužit jako věcné, časové i finanční vodítko pro koordinaci všech akcí, které povedou k intenzifikaci společenského života v obci, rozvoji její infrastruktury včetně ochrany přírody a kulturního dědictví. Nastoluje priority jednotlivých akcí i jejich posloupnost tak, aby se zamezilo plýtvání finančními prostředky i lidskou prací. Z tohoto důvodů zastupitelé považují místní program sice za závazný strategický dokument, ale jeho obsah není uzavřen. Je přístupný všem zájemcům na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě v obvyklých úředních hodinách. Zastupitelé předpokládají, že budou k místnímu plánu vznášeny návrhy na upřesnění či doplnění a nebudou se bránit jeho doplňování a aktualizaci. Vždy je však třeba mít na zřeteli, že i ta sebelépe zamýšlená akce potřebuje odpovídající projektovou dokumentaci a finanční zajištění. Proto budou vítány všechny iniciativní návrhy obyvatel obce, které umožní, usnadní a urychlit kroky k jejich realizaci. Dovolil bych si pozastavit se nad jedním z bodů Místního plánu týkající se revitalizace středu obce, ano bude se jednat o zásadní změnu středu obce, kterou si zastupitelstvo obce rovněž nemůže dovolit zahájit bez širší účasti Vás občanů. Proč revitalizace??? Je to proto, že finanční prostředky na tento projekt předpokládáme mimo jiné shánět zejména z fondů Evropské Unie a zde je tato terminologie jednou z podmínek úspěšné žádosti. Co by tato revitalizace obsahovala? Bude to zejména zcela nové situování autobusových zastávek, které by měly být v samostatném prostoru mimo veřejnou komunikaci. Z těchto zastávek, osazených novými jednoduchými přístřešky budou vedeny chodníky v zámkové dlažbě až do ulice K Fořtu. Na druhou stranu potom až k Mateřské škole s odbočením do 3

4 ulice U Zvoničky. V ostatní části tohoto prostoru bude zřízena zelená plocha a krátkodobé parkovací stání, přilehlé k restauračnímu zařízení. Součástí revitalizace bude úprava požární nádrže (změna obložení břehů s malou změnou tvaru) a k ní přilehlých zelených ploch, přičemž bude zachován jejich rekreační charakter, umožňující využití při veřejných akcích. Další podstatnou úpravou bude řešení úzkého hrdla na průtahu silnice druhé třídy přes střed obce. Toho by mělo být dosaženo jejím rozšíření na hrázi požární nádrže a vedením chodníku po jiné umělé stavbě. Zúžení v místě obytné zástavby bude řešeno dopravním omezením a zpomalovacími pásy. Nově by měl být řešen prostor křižovatky ulic Střední a U Zvoničky, včetně veřejných zelených prostranství a památníku obětem války. Je zvažována možnost obousměrného provozu v ulici Střední, aby se maximálně odklonila veřejná doprava z prostoru autobusových zastávek. Zpevněné povrchy v revitalizovaném prostoru budou řešeny v kombinaci zámkové dlažby a litého asfaltu. Jak jsem již výše naznačil není možné se do takto náročné akce pustit bez řádné přípravy a samozřejmě široké podpory veřejnosti, kterou představujete vy občané. K tomu pak zastupitelstvo obce schválilo již v uvolnění finančních prostředků na zpracování příslušných studií a projektů. V současné době probíhá zpracovávání studie, která je výše popsána. Předpokládáme, že po jejím grafickém zpracování Vám bude do každého domu dodána včetně řádného popisu a k věci pak svoláme veřejnou schůzi. A ani pak nebudeme mít vyhráno, neboť chtít je v takovémto případě příliš malý pán. Pak nastane ten zásadní problém každé investice a to kde na to seženeme peníze?? Předpokládáme, že s odbornou firmou se nám podaří získat prostředky z EU. Ostatně již letos jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací dvou částí ulic v obci. Předpokládám, že nejpozději v květnu 2008 Vás budu moci informovat, že se konečně dočkáme lepšího povrchu kousku ulice K Fořtu (známé esíčko) a ulice Květinová. Další akcí kterou rovněž naleznete v materiálu Místního plánu obnovy vesnice je rekonstrukce a dostavba budovy obecního úřadu spojená s úpravou prostor Mateřské školy Základní myšlenkou je zbudovat nástavbu patra nad částí budovy obecního úřadu, ve které by byl multifunkční sál pro společenskou, spolkovou i sportovní činnost, protože takové zařízení obec nemá. To omezuje konání společenských a veřejných akcí v obci. Nakonec i jednání zastupitelů se koná buď ve stísněných podmínkách 4

5 Obecního úřadu, nebo jsou využity prostory Mateřské školy, což z hygienického hlediska není nejvhodnější řešení a v případě rozšíření její kapacity přinese i další potíže, neboť pak zde nebude možné zasedat. Součástí stavby bude i nová jednotná fasáda obou budov tak, aby vytvořily jednolitý celek. Současně s tím bude nově upraven prostor mezi touto budovou a silnicí druhé třídy v průtahu obcí. Předpokládá se odstranění navážky a výstavba samostatných vchodů do Obecního úřadu i do multifunkčního sálu ve druhém nadzemním podlaží. Tento prostor bude od silnice oddělen chodníkem, parkovištěm a částečně zábradlím. Mohu Vás informovat, že projektová studie je již zpracována a zastupiteli hodnocena velmi kladně. Její realizace je na tom obdobně jako výše uvedená pro střed obce. V závěru mého příspěvku mi dovolte poděkovat panu Hepnarovi, který pro obec navrhl a na společenském večeru Mateřské školy dne 10. listopadu 2008 prezentoval Logo obce, které budeme od nového roku používat na úředních dopisech obce a obecního úřadu Čakovičky. Mgr. Vladimír Cikhart VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Po několika letech příprav a opakované žádosti o dotaci ze státního rozpočtu byla ve druhé polovině září letošního roku zahájena výstavba tolik potřebné ČOV. Její kapacita je 800 EO (ekvivalentních obyvatel), což odpovídá asi fyzických obyvatel v obci. Po slibném zahájení zemních prací, v rámci nichž byl odbahněn jeden z kalových rybníků, došlo k téměř měsíčnímu zastavení prací. Důvodem byly nesrovnalosti v projektové stavební dokumentaci, které si vyžádaly kontrolu statických výpočtů stavby. Na konci 46. týdne byla dokončena spodní část stavby, což představuje téměř 400 tun ocelové armatury a betonu. 5

6 Ve dnech, kdy budete číst tyto řádky, je pravděpodobné, že do této části ČOV budou vkládány součásti technologie a začnou se betonovat stropy. Nad nimi potom bude pokračovat výstavba nadzemní části, v níž budou umístěny zbývající části technologie. Pro výstavbu ČOV získala obec nenávratnou dotaci ve výši přes 10 mil. Kč, což pokryje 80% investičních nákladů. Zbývajících 2,5 mil. Kč bude uhrazeno z rozpočtu obce, resp. z rezervního fondu, který byl vytvořen v minulých letech. Nezbytnou vyvolanou investicí je výstavba samostatného kanalizačního přivaděče, který propojí všechny čtyři kanalizační stoky a přivede odpadní vodu přímo do čerpací jímky ČOV. Stavební náklady budou asi 4 mil. Kč a zatím s nimi obec uvažuje ze svého rozpočtu. Bude se však snažit získat i na tuto stavbu dotaci. Vlastní stavba kanalizačního přivaděče započne (v případě příznivých povětrnostních podmínek) na počátku příštího roku. Na rozdíl od výstavby ČOV, která je obsluhována po nově vybudované komunikaci, výstavba kanalizačního přivaděče život obce po určitou dobu nepříznivě ovlivní a to v ulici Střední kolem zvoničky a celé ulici U potoka. Bude maximální snaha toto období zkrátit na minimum. Na stavbě ČOV se konají pravidelně kontrolní dny tak, aby byl dodržen termín zahájení zkušebního provozu na přelomu květen/červen příštího roku. Ing. Jiří Kloutvor MÍSTNÍ PLÁN OBNOVY VESNICE Po přečtení nadpisu se mnozí z Vás asi podiví nad smyslem přečteného titulku. Nicméně takto oficiálně zní název materiálu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 13. listopadu letošního roku. A takovýto oficiální název je vyžadován směrnicemi, kterými se řídí regionální rozvoj. Začněme však od počátku. V naší obci je několik prioritních akcí, jejichž souhrnné finanční náklady dosáhnou zhruba 40 mil. Kč. Což je pro obec, jejíž rozpočet se pohybuje dlouhodobě kolem 4,2 mil. Kč záležitost, neřešitelná bez získání nenávratných dotací. Na druhé straně však je před námi poměrně příznivé období pro podávání žádostí o přidělení dotací a snad i jejich získání. Zde je jejich stručný přehled: 6

7 Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje Tato dotace je určena pro údržbu a zlepšení obecního majetku a mohou ji využít obce i sdružení obcí Středočeského kraje. O dotaci je možné žádat 1x ročně a to o částku v rozmezí tisíc korun Regionální operační program Tento dotační fond je přímo navázán na strukturální fondy EU a pro Českou republiku přichází jeho využití v úvahu nejpozději do roku Překážkou je, že na úrovni Komise nemá ČR dosud schválen žádný ROP, i když jejich schválení je předpokládáno do konce letošního roku. ROP má širokou škálu využití, která je bohužel pro naši obec zcela nedostupná! ROP je určen pro obce nad 500 obyvatel. Neustálé upozorňování na ztráty, které obec má jako důsledek toho, že řada zde žijících obyvatelů nemá v obci trvalé bydliště, tu má svůj hmatatelný a nepříjemný důsledek. Operační program životní prostředí Opět se jedná o finanční fond, který má významnou část finančních prostředků poskytovanou z prostředků EU. Jak naznačuje již název, program je určen k obnově krajinných prvků, k sanaci území, úpravě vodních toků apod. Nejnižší uznatelné náklady se obvykle v rozmezí 0,5 1 mil. Kč, a je využitelný pro obce do 2 tisíc obyvatel. Správcem finančních prostředků pro ČR je Státní fond životního prostředí, který vyhlašuje soutěže na přiznání dotací. Program obnovy venkova Jedná se o fond, který je dotován ze státního rozpočtu ČR a je určen pro všechny obce České republiky. Lze z něho financovat především stavby vodohospodářského charakteru. Výše dotace je maximálně 65% skutečných investičních nákladů a soutěže na získání dotací se obvykle vyhlašují 1x ročně. Program rozvoje venkova Jedná se o nový finanční fond, zřízený EU. Jeho náplní je sice především vyrovnávání ztrát zemědělcům, ale zhruba 1/3 finančního objemu je určena pro rozvoj nezemědělských činností a vyrovnávání rozdílu mezi městem a vesnicí. V tomto programu se tedy jedná především o vybudování či rozvoj infrastruktury. Fond pro ČR spravuje Státní zemědělský intervenční fond, který vyhlašuje soutěže na získání dotací nepravidelně v průběhu kalendářního roku. Místní plán obnovy vesnice je koncepčním plánem jak systematicky postupovat v řešení potřeb obce, jak tyto akce koordinovat a jak přistupovat k žádostem o získání dotací. Pokusím se Vám v dalších 7

8 řádcích tento MPOV stručně představit a to podle jednotlivých zájmových oblastí. Jako nutné akce s nejvyšší prioritou označuje MPOV stavbu kanalizačního přivaděče a výstavbu vodovodu. Bez kanalizačního přivaděče nebude možné spustit ČOV a bez ní nebude možné zrušit stavební uzávěru, vyhlášenou již na konci roku Bez výstavby vodovodu hrozí reálné nebezpečí, že dalším nárůstem počtu vrtaných studní v obci se nakonec všichni ocitneme bez vody. Jen tyto dvě akci mají investiční náklady přibližně 25 mil. Kč. Diskutovanou oblastí je celkový rozvoj obce a s ním spojená změna územního plánu. MPOV předpokládá, že plochy pro výstavbu rodinných domů se v nejbližších letech nebudou dále rozšiřovat. Podle platného územního plánu je v zastavitelném území obce k dispozici asi stovka stavebních parcel. Do tohoto počtu neuvažujeme s nezastavěnými prolukami ve středu obce. Pro další rozvoj není přizpůsobena dopravní infrastruktura ani plánovaný výkon ostatních sítí. Domníváme se, že konečný počet obyvatel v rozmezí až občanů umožní zachovat současný charakter obce, aby se z ní nestala noclehárna Prahy! MPOV však počítá s tím, že v okrajových částech katastru obce by mohly vyrůst místní průmyslové zóny. Jedná se o prostor za areálem STYROTRADE, vpravo od silnice do Zlonína. Druhá potencionální oblast je vpravo od silnice do Nové Vsi a bezprostředně navazuje na tamější zemědělský areál. Obě oblasti jsou dostatečně vzdáleny od obytných zón a činnost podnikatelských subjektů v nich může obci přinést tolik potřebné navýšení příjmů. Při projednávání konkrétních investičních záměrů bude Obecní úřad zcela samozřejmě vyžadovat posouzení vlivu budoucích uživatelů na životní prostředí (EIA) a řešení dopravní obslužnosti obou prostorů. Pravým opakem jsou kapitoly MPOV věnované životnímu prostředí. První z nich zahrnuje problematiku sanace území, konkrétně sanaci nepovolené skládky Na Fořtu a kalových rybníků po dokončení nové ČOV. Záměrem je obě místa přetvořit tak, aby se staly nerušící součástí krajiny a sloužily jako rekreační zóny. K tomu se nabízí především prostor za budovanou ČOV. Je záměrem provést regulaci této části potoka a na pozemcích obce vystavět jednak víceúčelové hřiště a jednak oddychovou zelenou zónu. V katastru obce jsou dva významné krajinné prvky a to remízek a navazující louky Na Fořtu a Třešňovka při staré cestě na železniční zastávku Jiřice. Obě zóny jsou natolik zanedbané a zaplevelené náletovými křovinami, až svému označení dělají ostudu! MPOV uvažuje s jejich přeměnou na rekreační 8

9 zelené zóny se zpevněnými prašnými cestami (samozřejmě s vyloučením motorového provozu), které by umožnily snadný pohyb v nich. Součástí obnovy Třešňovky by bylo ve spolupráci se Sdružením za oživení Čakoviček i dosazení repliky původního kříže. To vše na základě projektů a po dohodě s orgány životního prostředí a ochrany přírody. Kapitola stavby občanského vybavení obsahuje především rozšíření kapacity Mateřské školy ze současných 24 na 45 dětí již k zahájení školního roku 2008/2009. Záměry MPOV jsou však smělejší a počítají s celkovou přestavbou budovy Obecního úřadu. Výsledkem by měla být nejenom lepší architektonická symbióza původní školní budovy z roku 1890 a novější přístavby z roku 1976, ale především vznik menšího společenského sálu v novém 2.NP Obecního úřadu. Součástí tohoto záměru je úprava okolí této budovy, která by měla umožnit její lepší přístupnost. Pro tuto akci je zpracována studie a Obecní úřad po vyjasnění některých projekčních detailů bude hledat vhodnou cestu jak tyto návrhy zveřejnit pro veřejnou diskuzi. Úprava okolí Obecního úřadu bude navazovat na úpravu středu obce tak, aby s ním vytvořila jednolitý urbanistický celek. Na závěr jsem si ponechal snad nejdiskutovanější problematiku: místní komunikace. Je potřebné zdůraznit, že nutnou podmínkou je dokončení vodovodního řádu, neboť potom již nebudou potřebné stavební zásahy do dokončených komunikací. Jako první krok je snaha realizovat revitalizaci středu obce. Jejím jádrem bude výstavba definitivních autobusových zastávek PID a vytvoření zelené parkové úpravy v jejich okolí. Celý prostor bude zpřístupněn chodníky a doplněn plochou pro krátkodobé parkování. Součástí středu obce je i úprava ulic Střední a Ke Zvoničce, včetně dopravního řešení kritické části silnice třetí třídy Nová Ves Kojetice v jejím průtahu obcí v části kolem požární nádrže až po křížení s ulicí Střední. I v tomto případě bude po vyjasnění návrhu koncepčního řešení hledána cesta, jak projektovou studii zpřístupnit veřejné diskuzi. Pokud se týká ostatních komunikací, budou mít při jejich úpravě přednost komunikace páteřní. Pro obnovy komunikací má obec zpracovaný rámcový projekt, který bude ještě doplněn celkovým dopravním řešením. Zde se neobejdeme bez úzké spolupráce s Krajským úřadem, neboť silnice vedoucí do obce jsou v majetku Středočeského kraje. Místní plán obnovy vesnice, který byl představen a schválen dne 13. listopadu 2007 nese ve svém podtitulu oznámení, že to je strategický dokument pro období To je délka volebního období 9

10 současného zastupitelstva, ale záměry zde zachycené budou zřejmě vyžadovat období delší. Třebaže se domníváme, že jsou v něm adekvátně zaznamenány všechny oblasti rozvoje obce, není vyloučeno, že priority jednotlivých oblastí se mohou časem měnit. I proto bylo zastupiteli rozhodnuto, že celý dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce. Slibujeme si od toho, nejenom Vaši větší informovanost, ale také to považujeme za pobídku pro všechny, kterým záleží na vzhledu a rozvoji obce a kteří se odhodlají přispět námětem, radou a nejlépe přímou pomocí. Obecní úřad a zastupitelé budou Vaše reakce s napětím očekávat! Ing. Jiří Kloutvor CO SE UDÁLO VE ŠKOLCE Jsou to již čtyři měsíce, kdy naše mateřská škola zahájila svůj provoz po letní rekonstrukci a od té doby se událo mnoho věcí. Hned na úplném začátku školního roku jsme na školní zahradě čarovali s kouzelníkem a přivítali kamarády z kojetické mateřské školy. Další akcí bylo opékání buřtíků na školní zahradě, na kterou jsme pozvali i rodiče dětí. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak jsme buřtíky opekli v troubě. I tak můžeme tvrdit, že děti a snad i rodiče byli spokojeni se šly děti podívat do nedalekého statku Veselých. Byla jim ukázána zvířata, které tam mají a děti je s nadšením krmily. I proto jsem se rozhodli, že budeme pro tento statek sbírat starý chléb, abychom alespoň trošku pomohli zvířátkům a lidem ze statku, kteří o ně pečují. Hned následující sobotu jsme šli s dětmi pouštět draky. Bohužel ani u této akce nám nepřálo počasí, ale i tak se děti i rodiče drželi statečně a draci létali i v bezvětří. Začátek listopadu jsme zahájili hrátkami s dýněmi, na které byly pozváni rodiče, a zařádili jsme si jako strašidla dva dny poté. Největší akce, které se konaly na podzim, a které pořádala naše mateřská škola, byla Dětská diskotéka a Společenský večer. Na diskotéce si děti zasoutěžily, zatančily a každé z nich dostalo malý dárek na rozloučenou. Na úvod nám děti z SK Čakovičky, pod vedením paní Zdeny Drahokoupilové, předvedly své dovednosti. Celou akcí nás provázela paní Blanka Pavelková. Na Společenském večeru předvedly 10

11 děti ze školky dvě předtančení, která nacvičily při svém pobytu v MŠ. Obě tyto předtančení měly veliký úspěch, dětem se moc povedla a také za to sklidily obrovský potlesk. Snad si mohu dovolit tvrdit, že se všichni dobře bavili a doufat, že se zúčastní i dalších akcí, které bude MŠ pořádat. Tyto akce se pořádaly v Restauraci U Jezera ve Zloníně. V prosinci nás navštívil Mikuláš a čert, společně s rodiči jsme upekli cukroví, na kterém jsme si pochutnali na vánočním posezení s rodiči, kde děti zazpívaly koledy a ani Ježíšek na nás nezapomněl. Nechci zde jmenovat všechna divadelní představení, na kterých děti doposud byly, snad ještě stojí za zmínku návštěva logopeda, který vyšetřil a případně doporučil logopedickou péči pro děti, které ji potřebují, spolupráci s dětským psychologem, účast v soutěži Namaluj sluníčko a přihlášení na 4. ročník vánoční přehlídky mateřských škol Hvězdičky soutěž Zvířátka z bajek a pohádek. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na pomoci mateřské škole a popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového roku. Hubáčková Lenka ředitelka MŠ INFORMACE: Na obecním úřadě je k zakoupení publikace Neratovice a okolí na starých pohlednicích". Cena 378,- Kč 11

12 KOSMETICKÉ STUDIO ALL-IN-1 IVETA NÝVLTOVÁ Krátká č. 167, Čakovičky Od otvíráme pro Vás nové, profesionálně vybavené kosmetické studio, které nabízí kvalitní kosmetické služby, které se budou dále rozšiřovat, osobní přístup ke každé klientce, pohodlí a relaxaci a také velmi flexibilní pracovní dobu. Navštivte nás a využijte našich předvánočních slev a dárkových poukázek. Dobré podmínky pro maminky na RD. Nabízíme: - kompletní ošetření všech druhů pletí, vč. mladistvé, aknózní, ochablé, léčby rozšířených žilek a rozacei - úprava obočí, barvení obočí a řas - profidepilace teplým voskem - parafínové kosmetické zábaly - léčebný parafín na bolestivé partie těla - přístrojová enzymatická regenerace Pracovní doba: PO - PÁ hod. - na objednání Tel.: Mob:

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.03.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,10 hod. Přítomni členové

Více

Odpovědi na dotazy uchazečů č. 3

Odpovědi na dotazy uchazečů č. 3 Odpovědi na dotazy uchazečů č. 3 k veřejné zakázce na služby zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 11.10.2016 Začátek: 18:00 hodin Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír Luža, Karel Dibus Omluveni:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 V Písku dne: 30.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.06.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, Chabařovice IČ :

Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, Chabařovice IČ : Zásobník projektů Obsah : 2 1. Úvod 3 2. Zásobník projektů 4 2.1. Rekonstrukce historických památek 4 2.2. Občanská infrastruktura (vybavenost) 10 2.3. Ubytovací a stravovací kapacity 21 2.4. Dopravní

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 14. 10. 2016 v 19 00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Ing. Blanka Habrmanová PhD., Petr Prokýšek, Jan Malý,

Více

Zápis č. 6/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 6/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 6/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 10.5. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Olmr Jiří,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 28.12.2016 Obec Tlustice Obsah Východiska... 3 Manažerské shrnutí... 4 Infrastruktura a komunikace... 5 Aktuální stav... 5 Výhled pro rok 2017...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Z Á P I S č. 29. Přítomni : J. Mareš, JUDr. Klíma, M. Ramba, T. Skála, Ing. Hanf, Ing. Pokorná. Nepřítomni : Ing. Kovačík

Z Á P I S č. 29. Přítomni : J. Mareš, JUDr. Klíma, M. Ramba, T. Skála, Ing. Hanf, Ing. Pokorná. Nepřítomni : Ing. Kovačík Z Á P I S č. 29 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 8.4. 2009 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zápis ze 17. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 9. 11. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Omluven:

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více