cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti."

Transkript

1 Zastupitelstvo obce přeje touto cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Vážení občané, SLOUPEK STAROSTY ač se to zdá naprosto neuvěřitelné, rok se sešel s rokem a my všichni opětovně připravujeme nejkrásnější svátky roku Vánoce. V domácnostech se horečně gruntuje, vše musí být pečlivě naleštěno a připraveno na ten asi nejslavnostnější večer v roce, kdy děti i my dospělí nemůžeme dospat a dočkat se. Tomu všemu předchází shon, nákupy a běhání po supermarketech, neboť právě na ten inkriminovaný večer musí být vše nachystáno a pečlivě klapnout. Po této hektice si budeme všichni užívat plnými doušky rodinného krbu a kochat se pohledy na děti hrající si s novými hračkami. Dovolím si využít právě této pravé doby vánoční, kdy si budeme užívat rodiny, ale třeba také bilancovat, co nám období od minulých Vánoc přineslo a při této příležitosti bych chtěl poděkovat Vám všem obyvatelům naší obce za práci, kterou jste pro obec a vůbec pro celou společnost vykonali. Děkuji všem zastupitelům obce za obětavost a ve většině případů za zdraví patriotismus, se kterým přistupují k řešeným problémům, za mnoho hodin, které ve svém volném čase věnují obci, jejím problémům a rozvoji. Je neuvěřitelné, že vždy, když je třeba a zájmy obce to vyžadují, dokáží se najít spoluobčané, kteří si i přes 1

2 vlastní zájmy, starosti a problémy najdou čas a aktivně se zapojí do činností v obci; byť anebo právě proto, že většinu z nich připravujeme zejména pro naše děti budoucnost nás všech. Věřím, že to děláme i proto, že chceme být pyšní na to, že jsme Čakovičáčci a osud naší obce nám není lhostejný. Prožijte všichni Vánoce v klidu, pohodě a radosti se svými nejbližšími. Krásné Vánoce všem. Mgr. Vladimír Cikhart OBEC INFORMUJE Zasedání zastupitelstva obce dne mimo jiné projednalo: o uvolnění z funkce místostarosty pana Jiřího Mohylu na vlastní žádost o volbu pana Ing. Jiřího Kloutvora do funkce místostarosty obce Čakovičky o návrh zadání první změny územního plánu obce Čakovičky o druhou změnu územního plánu obce Čakovičky - žádostí o zařazení o návrh Místního plánu rozvoje vesnice o Informaci o stavu projektů a žádostí o dotaci z fondů EU na projekty revitalizace obce a postupu obce při projednávání věci s občany V souvislosti s volbou nového místostarosty byla řešena i otázka kronikáře obce, kterou pan Kloutvor dosud vykonával. Vzhledem k náročnosti výkonu funkce místostarosty a dalších úkolů, kterými je pan Kloutvor pověřován, bylo navrženo uvolnit jej z funkce kronikáře obce. Otázka pak zní: KOHO JINÉHO POVÉŘIT VEDENÍM KRONIKY OBCE??. Obracím se tedy tímto na Vás všechny a s upřímnou radostí by jsem přivítal zájemce, který by se vedení obecní kroniky ujal a věnoval. Každého zájemce rád přivítám na obecním úřadě a nabízím mu všestrannou spolupráci. Problematiku územního plánu obce Čakovičky naleznete na webových stránkách obce včetně usnesení, které bylo k věci přijato. Významným a zásadním dokumentem, který byl na zasedání projednáván je Místní plán obnovy vesnice, jeho zpracovatelem je Ing. Kloutvor. Tento místní plán je strategickým dokumentem, kterým 2

3 se bude řídit rozvoj obce Čakovičky minimálně do roku Místní plán je konkrétním opatřením pro realizaci volebních programů zvolených zastupitelů, kteří kandidovali v roce 2006 na kandidátkách politických stran nebo sdružení. Obec Čakovičky v minulosti obdobný program nikdy neměla, i když rozhodnutím zastupitelů obce v předcházejících volebních obdobích byla realizována řada akcí, které přispěly k rozvoji obce i k částečnému zlepšení občanské vybavenosti. S postupným rozrůstáním výstavby nových rodinných domů a nárůstem počtu obyvatel však vznikají náročnější požadavky na dobudování infrastruktury obce. Jejich investiční náročnost ovšem vysoce převyšuje obvyklý rozpočet obce a neumožňuje pořizovat je z vlastních finančních prostředků. Místní plán tedy bude sloužit jako věcné, časové i finanční vodítko pro koordinaci všech akcí, které povedou k intenzifikaci společenského života v obci, rozvoji její infrastruktury včetně ochrany přírody a kulturního dědictví. Nastoluje priority jednotlivých akcí i jejich posloupnost tak, aby se zamezilo plýtvání finančními prostředky i lidskou prací. Z tohoto důvodů zastupitelé považují místní program sice za závazný strategický dokument, ale jeho obsah není uzavřen. Je přístupný všem zájemcům na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě v obvyklých úředních hodinách. Zastupitelé předpokládají, že budou k místnímu plánu vznášeny návrhy na upřesnění či doplnění a nebudou se bránit jeho doplňování a aktualizaci. Vždy je však třeba mít na zřeteli, že i ta sebelépe zamýšlená akce potřebuje odpovídající projektovou dokumentaci a finanční zajištění. Proto budou vítány všechny iniciativní návrhy obyvatel obce, které umožní, usnadní a urychlit kroky k jejich realizaci. Dovolil bych si pozastavit se nad jedním z bodů Místního plánu týkající se revitalizace středu obce, ano bude se jednat o zásadní změnu středu obce, kterou si zastupitelstvo obce rovněž nemůže dovolit zahájit bez širší účasti Vás občanů. Proč revitalizace??? Je to proto, že finanční prostředky na tento projekt předpokládáme mimo jiné shánět zejména z fondů Evropské Unie a zde je tato terminologie jednou z podmínek úspěšné žádosti. Co by tato revitalizace obsahovala? Bude to zejména zcela nové situování autobusových zastávek, které by měly být v samostatném prostoru mimo veřejnou komunikaci. Z těchto zastávek, osazených novými jednoduchými přístřešky budou vedeny chodníky v zámkové dlažbě až do ulice K Fořtu. Na druhou stranu potom až k Mateřské škole s odbočením do 3

4 ulice U Zvoničky. V ostatní části tohoto prostoru bude zřízena zelená plocha a krátkodobé parkovací stání, přilehlé k restauračnímu zařízení. Součástí revitalizace bude úprava požární nádrže (změna obložení břehů s malou změnou tvaru) a k ní přilehlých zelených ploch, přičemž bude zachován jejich rekreační charakter, umožňující využití při veřejných akcích. Další podstatnou úpravou bude řešení úzkého hrdla na průtahu silnice druhé třídy přes střed obce. Toho by mělo být dosaženo jejím rozšíření na hrázi požární nádrže a vedením chodníku po jiné umělé stavbě. Zúžení v místě obytné zástavby bude řešeno dopravním omezením a zpomalovacími pásy. Nově by měl být řešen prostor křižovatky ulic Střední a U Zvoničky, včetně veřejných zelených prostranství a památníku obětem války. Je zvažována možnost obousměrného provozu v ulici Střední, aby se maximálně odklonila veřejná doprava z prostoru autobusových zastávek. Zpevněné povrchy v revitalizovaném prostoru budou řešeny v kombinaci zámkové dlažby a litého asfaltu. Jak jsem již výše naznačil není možné se do takto náročné akce pustit bez řádné přípravy a samozřejmě široké podpory veřejnosti, kterou představujete vy občané. K tomu pak zastupitelstvo obce schválilo již v uvolnění finančních prostředků na zpracování příslušných studií a projektů. V současné době probíhá zpracovávání studie, která je výše popsána. Předpokládáme, že po jejím grafickém zpracování Vám bude do každého domu dodána včetně řádného popisu a k věci pak svoláme veřejnou schůzi. A ani pak nebudeme mít vyhráno, neboť chtít je v takovémto případě příliš malý pán. Pak nastane ten zásadní problém každé investice a to kde na to seženeme peníze?? Předpokládáme, že s odbornou firmou se nám podaří získat prostředky z EU. Ostatně již letos jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací dvou částí ulic v obci. Předpokládám, že nejpozději v květnu 2008 Vás budu moci informovat, že se konečně dočkáme lepšího povrchu kousku ulice K Fořtu (známé esíčko) a ulice Květinová. Další akcí kterou rovněž naleznete v materiálu Místního plánu obnovy vesnice je rekonstrukce a dostavba budovy obecního úřadu spojená s úpravou prostor Mateřské školy Základní myšlenkou je zbudovat nástavbu patra nad částí budovy obecního úřadu, ve které by byl multifunkční sál pro společenskou, spolkovou i sportovní činnost, protože takové zařízení obec nemá. To omezuje konání společenských a veřejných akcí v obci. Nakonec i jednání zastupitelů se koná buď ve stísněných podmínkách 4

5 Obecního úřadu, nebo jsou využity prostory Mateřské školy, což z hygienického hlediska není nejvhodnější řešení a v případě rozšíření její kapacity přinese i další potíže, neboť pak zde nebude možné zasedat. Součástí stavby bude i nová jednotná fasáda obou budov tak, aby vytvořily jednolitý celek. Současně s tím bude nově upraven prostor mezi touto budovou a silnicí druhé třídy v průtahu obcí. Předpokládá se odstranění navážky a výstavba samostatných vchodů do Obecního úřadu i do multifunkčního sálu ve druhém nadzemním podlaží. Tento prostor bude od silnice oddělen chodníkem, parkovištěm a částečně zábradlím. Mohu Vás informovat, že projektová studie je již zpracována a zastupiteli hodnocena velmi kladně. Její realizace je na tom obdobně jako výše uvedená pro střed obce. V závěru mého příspěvku mi dovolte poděkovat panu Hepnarovi, který pro obec navrhl a na společenském večeru Mateřské školy dne 10. listopadu 2008 prezentoval Logo obce, které budeme od nového roku používat na úředních dopisech obce a obecního úřadu Čakovičky. Mgr. Vladimír Cikhart VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Po několika letech příprav a opakované žádosti o dotaci ze státního rozpočtu byla ve druhé polovině září letošního roku zahájena výstavba tolik potřebné ČOV. Její kapacita je 800 EO (ekvivalentních obyvatel), což odpovídá asi fyzických obyvatel v obci. Po slibném zahájení zemních prací, v rámci nichž byl odbahněn jeden z kalových rybníků, došlo k téměř měsíčnímu zastavení prací. Důvodem byly nesrovnalosti v projektové stavební dokumentaci, které si vyžádaly kontrolu statických výpočtů stavby. Na konci 46. týdne byla dokončena spodní část stavby, což představuje téměř 400 tun ocelové armatury a betonu. 5

6 Ve dnech, kdy budete číst tyto řádky, je pravděpodobné, že do této části ČOV budou vkládány součásti technologie a začnou se betonovat stropy. Nad nimi potom bude pokračovat výstavba nadzemní části, v níž budou umístěny zbývající části technologie. Pro výstavbu ČOV získala obec nenávratnou dotaci ve výši přes 10 mil. Kč, což pokryje 80% investičních nákladů. Zbývajících 2,5 mil. Kč bude uhrazeno z rozpočtu obce, resp. z rezervního fondu, který byl vytvořen v minulých letech. Nezbytnou vyvolanou investicí je výstavba samostatného kanalizačního přivaděče, který propojí všechny čtyři kanalizační stoky a přivede odpadní vodu přímo do čerpací jímky ČOV. Stavební náklady budou asi 4 mil. Kč a zatím s nimi obec uvažuje ze svého rozpočtu. Bude se však snažit získat i na tuto stavbu dotaci. Vlastní stavba kanalizačního přivaděče započne (v případě příznivých povětrnostních podmínek) na počátku příštího roku. Na rozdíl od výstavby ČOV, která je obsluhována po nově vybudované komunikaci, výstavba kanalizačního přivaděče život obce po určitou dobu nepříznivě ovlivní a to v ulici Střední kolem zvoničky a celé ulici U potoka. Bude maximální snaha toto období zkrátit na minimum. Na stavbě ČOV se konají pravidelně kontrolní dny tak, aby byl dodržen termín zahájení zkušebního provozu na přelomu květen/červen příštího roku. Ing. Jiří Kloutvor MÍSTNÍ PLÁN OBNOVY VESNICE Po přečtení nadpisu se mnozí z Vás asi podiví nad smyslem přečteného titulku. Nicméně takto oficiálně zní název materiálu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 13. listopadu letošního roku. A takovýto oficiální název je vyžadován směrnicemi, kterými se řídí regionální rozvoj. Začněme však od počátku. V naší obci je několik prioritních akcí, jejichž souhrnné finanční náklady dosáhnou zhruba 40 mil. Kč. Což je pro obec, jejíž rozpočet se pohybuje dlouhodobě kolem 4,2 mil. Kč záležitost, neřešitelná bez získání nenávratných dotací. Na druhé straně však je před námi poměrně příznivé období pro podávání žádostí o přidělení dotací a snad i jejich získání. Zde je jejich stručný přehled: 6

7 Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje Tato dotace je určena pro údržbu a zlepšení obecního majetku a mohou ji využít obce i sdružení obcí Středočeského kraje. O dotaci je možné žádat 1x ročně a to o částku v rozmezí tisíc korun Regionální operační program Tento dotační fond je přímo navázán na strukturální fondy EU a pro Českou republiku přichází jeho využití v úvahu nejpozději do roku Překážkou je, že na úrovni Komise nemá ČR dosud schválen žádný ROP, i když jejich schválení je předpokládáno do konce letošního roku. ROP má širokou škálu využití, která je bohužel pro naši obec zcela nedostupná! ROP je určen pro obce nad 500 obyvatel. Neustálé upozorňování na ztráty, které obec má jako důsledek toho, že řada zde žijících obyvatelů nemá v obci trvalé bydliště, tu má svůj hmatatelný a nepříjemný důsledek. Operační program životní prostředí Opět se jedná o finanční fond, který má významnou část finančních prostředků poskytovanou z prostředků EU. Jak naznačuje již název, program je určen k obnově krajinných prvků, k sanaci území, úpravě vodních toků apod. Nejnižší uznatelné náklady se obvykle v rozmezí 0,5 1 mil. Kč, a je využitelný pro obce do 2 tisíc obyvatel. Správcem finančních prostředků pro ČR je Státní fond životního prostředí, který vyhlašuje soutěže na přiznání dotací. Program obnovy venkova Jedná se o fond, který je dotován ze státního rozpočtu ČR a je určen pro všechny obce České republiky. Lze z něho financovat především stavby vodohospodářského charakteru. Výše dotace je maximálně 65% skutečných investičních nákladů a soutěže na získání dotací se obvykle vyhlašují 1x ročně. Program rozvoje venkova Jedná se o nový finanční fond, zřízený EU. Jeho náplní je sice především vyrovnávání ztrát zemědělcům, ale zhruba 1/3 finančního objemu je určena pro rozvoj nezemědělských činností a vyrovnávání rozdílu mezi městem a vesnicí. V tomto programu se tedy jedná především o vybudování či rozvoj infrastruktury. Fond pro ČR spravuje Státní zemědělský intervenční fond, který vyhlašuje soutěže na získání dotací nepravidelně v průběhu kalendářního roku. Místní plán obnovy vesnice je koncepčním plánem jak systematicky postupovat v řešení potřeb obce, jak tyto akce koordinovat a jak přistupovat k žádostem o získání dotací. Pokusím se Vám v dalších 7

8 řádcích tento MPOV stručně představit a to podle jednotlivých zájmových oblastí. Jako nutné akce s nejvyšší prioritou označuje MPOV stavbu kanalizačního přivaděče a výstavbu vodovodu. Bez kanalizačního přivaděče nebude možné spustit ČOV a bez ní nebude možné zrušit stavební uzávěru, vyhlášenou již na konci roku Bez výstavby vodovodu hrozí reálné nebezpečí, že dalším nárůstem počtu vrtaných studní v obci se nakonec všichni ocitneme bez vody. Jen tyto dvě akci mají investiční náklady přibližně 25 mil. Kč. Diskutovanou oblastí je celkový rozvoj obce a s ním spojená změna územního plánu. MPOV předpokládá, že plochy pro výstavbu rodinných domů se v nejbližších letech nebudou dále rozšiřovat. Podle platného územního plánu je v zastavitelném území obce k dispozici asi stovka stavebních parcel. Do tohoto počtu neuvažujeme s nezastavěnými prolukami ve středu obce. Pro další rozvoj není přizpůsobena dopravní infrastruktura ani plánovaný výkon ostatních sítí. Domníváme se, že konečný počet obyvatel v rozmezí až občanů umožní zachovat současný charakter obce, aby se z ní nestala noclehárna Prahy! MPOV však počítá s tím, že v okrajových částech katastru obce by mohly vyrůst místní průmyslové zóny. Jedná se o prostor za areálem STYROTRADE, vpravo od silnice do Zlonína. Druhá potencionální oblast je vpravo od silnice do Nové Vsi a bezprostředně navazuje na tamější zemědělský areál. Obě oblasti jsou dostatečně vzdáleny od obytných zón a činnost podnikatelských subjektů v nich může obci přinést tolik potřebné navýšení příjmů. Při projednávání konkrétních investičních záměrů bude Obecní úřad zcela samozřejmě vyžadovat posouzení vlivu budoucích uživatelů na životní prostředí (EIA) a řešení dopravní obslužnosti obou prostorů. Pravým opakem jsou kapitoly MPOV věnované životnímu prostředí. První z nich zahrnuje problematiku sanace území, konkrétně sanaci nepovolené skládky Na Fořtu a kalových rybníků po dokončení nové ČOV. Záměrem je obě místa přetvořit tak, aby se staly nerušící součástí krajiny a sloužily jako rekreační zóny. K tomu se nabízí především prostor za budovanou ČOV. Je záměrem provést regulaci této části potoka a na pozemcích obce vystavět jednak víceúčelové hřiště a jednak oddychovou zelenou zónu. V katastru obce jsou dva významné krajinné prvky a to remízek a navazující louky Na Fořtu a Třešňovka při staré cestě na železniční zastávku Jiřice. Obě zóny jsou natolik zanedbané a zaplevelené náletovými křovinami, až svému označení dělají ostudu! MPOV uvažuje s jejich přeměnou na rekreační 8

9 zelené zóny se zpevněnými prašnými cestami (samozřejmě s vyloučením motorového provozu), které by umožnily snadný pohyb v nich. Součástí obnovy Třešňovky by bylo ve spolupráci se Sdružením za oživení Čakoviček i dosazení repliky původního kříže. To vše na základě projektů a po dohodě s orgány životního prostředí a ochrany přírody. Kapitola stavby občanského vybavení obsahuje především rozšíření kapacity Mateřské školy ze současných 24 na 45 dětí již k zahájení školního roku 2008/2009. Záměry MPOV jsou však smělejší a počítají s celkovou přestavbou budovy Obecního úřadu. Výsledkem by měla být nejenom lepší architektonická symbióza původní školní budovy z roku 1890 a novější přístavby z roku 1976, ale především vznik menšího společenského sálu v novém 2.NP Obecního úřadu. Součástí tohoto záměru je úprava okolí této budovy, která by měla umožnit její lepší přístupnost. Pro tuto akci je zpracována studie a Obecní úřad po vyjasnění některých projekčních detailů bude hledat vhodnou cestu jak tyto návrhy zveřejnit pro veřejnou diskuzi. Úprava okolí Obecního úřadu bude navazovat na úpravu středu obce tak, aby s ním vytvořila jednolitý urbanistický celek. Na závěr jsem si ponechal snad nejdiskutovanější problematiku: místní komunikace. Je potřebné zdůraznit, že nutnou podmínkou je dokončení vodovodního řádu, neboť potom již nebudou potřebné stavební zásahy do dokončených komunikací. Jako první krok je snaha realizovat revitalizaci středu obce. Jejím jádrem bude výstavba definitivních autobusových zastávek PID a vytvoření zelené parkové úpravy v jejich okolí. Celý prostor bude zpřístupněn chodníky a doplněn plochou pro krátkodobé parkování. Součástí středu obce je i úprava ulic Střední a Ke Zvoničce, včetně dopravního řešení kritické části silnice třetí třídy Nová Ves Kojetice v jejím průtahu obcí v části kolem požární nádrže až po křížení s ulicí Střední. I v tomto případě bude po vyjasnění návrhu koncepčního řešení hledána cesta, jak projektovou studii zpřístupnit veřejné diskuzi. Pokud se týká ostatních komunikací, budou mít při jejich úpravě přednost komunikace páteřní. Pro obnovy komunikací má obec zpracovaný rámcový projekt, který bude ještě doplněn celkovým dopravním řešením. Zde se neobejdeme bez úzké spolupráce s Krajským úřadem, neboť silnice vedoucí do obce jsou v majetku Středočeského kraje. Místní plán obnovy vesnice, který byl představen a schválen dne 13. listopadu 2007 nese ve svém podtitulu oznámení, že to je strategický dokument pro období To je délka volebního období 9

10 současného zastupitelstva, ale záměry zde zachycené budou zřejmě vyžadovat období delší. Třebaže se domníváme, že jsou v něm adekvátně zaznamenány všechny oblasti rozvoje obce, není vyloučeno, že priority jednotlivých oblastí se mohou časem měnit. I proto bylo zastupiteli rozhodnuto, že celý dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce. Slibujeme si od toho, nejenom Vaši větší informovanost, ale také to považujeme za pobídku pro všechny, kterým záleží na vzhledu a rozvoji obce a kteří se odhodlají přispět námětem, radou a nejlépe přímou pomocí. Obecní úřad a zastupitelé budou Vaše reakce s napětím očekávat! Ing. Jiří Kloutvor CO SE UDÁLO VE ŠKOLCE Jsou to již čtyři měsíce, kdy naše mateřská škola zahájila svůj provoz po letní rekonstrukci a od té doby se událo mnoho věcí. Hned na úplném začátku školního roku jsme na školní zahradě čarovali s kouzelníkem a přivítali kamarády z kojetické mateřské školy. Další akcí bylo opékání buřtíků na školní zahradě, na kterou jsme pozvali i rodiče dětí. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak jsme buřtíky opekli v troubě. I tak můžeme tvrdit, že děti a snad i rodiče byli spokojeni se šly děti podívat do nedalekého statku Veselých. Byla jim ukázána zvířata, které tam mají a děti je s nadšením krmily. I proto jsem se rozhodli, že budeme pro tento statek sbírat starý chléb, abychom alespoň trošku pomohli zvířátkům a lidem ze statku, kteří o ně pečují. Hned následující sobotu jsme šli s dětmi pouštět draky. Bohužel ani u této akce nám nepřálo počasí, ale i tak se děti i rodiče drželi statečně a draci létali i v bezvětří. Začátek listopadu jsme zahájili hrátkami s dýněmi, na které byly pozváni rodiče, a zařádili jsme si jako strašidla dva dny poté. Největší akce, které se konaly na podzim, a které pořádala naše mateřská škola, byla Dětská diskotéka a Společenský večer. Na diskotéce si děti zasoutěžily, zatančily a každé z nich dostalo malý dárek na rozloučenou. Na úvod nám děti z SK Čakovičky, pod vedením paní Zdeny Drahokoupilové, předvedly své dovednosti. Celou akcí nás provázela paní Blanka Pavelková. Na Společenském večeru předvedly 10

11 děti ze školky dvě předtančení, která nacvičily při svém pobytu v MŠ. Obě tyto předtančení měly veliký úspěch, dětem se moc povedla a také za to sklidily obrovský potlesk. Snad si mohu dovolit tvrdit, že se všichni dobře bavili a doufat, že se zúčastní i dalších akcí, které bude MŠ pořádat. Tyto akce se pořádaly v Restauraci U Jezera ve Zloníně. V prosinci nás navštívil Mikuláš a čert, společně s rodiči jsme upekli cukroví, na kterém jsme si pochutnali na vánočním posezení s rodiči, kde děti zazpívaly koledy a ani Ježíšek na nás nezapomněl. Nechci zde jmenovat všechna divadelní představení, na kterých děti doposud byly, snad ještě stojí za zmínku návštěva logopeda, který vyšetřil a případně doporučil logopedickou péči pro děti, které ji potřebují, spolupráci s dětským psychologem, účast v soutěži Namaluj sluníčko a přihlášení na 4. ročník vánoční přehlídky mateřských škol Hvězdičky soutěž Zvířátka z bajek a pohádek. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na pomoci mateřské škole a popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového roku. Hubáčková Lenka ředitelka MŠ INFORMACE: Na obecním úřadě je k zakoupení publikace Neratovice a okolí na starých pohlednicích". Cena 378,- Kč 11

12 KOSMETICKÉ STUDIO ALL-IN-1 IVETA NÝVLTOVÁ Krátká č. 167, Čakovičky Od otvíráme pro Vás nové, profesionálně vybavené kosmetické studio, které nabízí kvalitní kosmetické služby, které se budou dále rozšiřovat, osobní přístup ke každé klientce, pohodlí a relaxaci a také velmi flexibilní pracovní dobu. Navštivte nás a využijte našich předvánočních slev a dárkových poukázek. Dobré podmínky pro maminky na RD. Nabízíme: - kompletní ošetření všech druhů pletí, vč. mladistvé, aknózní, ochablé, léčby rozšířených žilek a rozacei - úprava obočí, barvení obočí a řas - profidepilace teplým voskem - parafínové kosmetické zábaly - léčebný parafín na bolestivé partie těla - přístrojová enzymatická regenerace Pracovní doba: PO - PÁ hod. - na objednání Tel.: Mob:

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013)

Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013) Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013) Finanční smlouva CZ 9603 Regionální rozvojový fond (RRF) Předkládá: PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj ČR 1 Obsah 1. Úvod Regionální

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Průběžná zpráva č. 39 k 30. 6. 2014 (za 1. pololetí 2014)

Průběžná zpráva č. 39 k 30. 6. 2014 (za 1. pololetí 2014) Průběžná zpráva č. 39 k 30. 6. 2014 (za 1. pololetí 2014) Finanční smlouva CZ 9603 Regionální rozvojový fond (RRF) Předkládá: PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj ČR 1 Obsah 1. Úvod Regionální

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal, p. Pokorná Omluveni: p. Hanykýř, p.

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více