MODEL potěšil fanoušky rocku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODEL potěšil fanoušky rocku"

Transkript

1 09/2007 Obsah: Z jednání RM Svoz odpadu Model potěšil fanoušky rocku Nález archiválií v Hostinném Výjezdy hasičů Co Vy na to... Ve Zpravodaji dále najdete: Z fotokroniky města Memoriál A. Plecháče Pochod podzimní přírodou Společenská kronika Inzerce Kulturní akce MODEL potěšil fanoušky rocku Porciunkule 2007 je za námi. Stánkaři i majitelé atrakcí odjeli na další štaci, úklidový vůz i další pomocníci odstranili hromady kelímků a další nepořádek, déšť smyl i poslední stopy nečistot na Náměstí, jež zbyly po nejvýznamnější letní kulturní a společenské akci, která má v Hostinném tradici delší než tři století. Ti, kteří se jí zúčastnili, si jistě tu a tam vzpomenou na některé její významné momenty. Nejvíce jistě v hlavách návštěvníků utkvěl sobotní večer na Náměstí, jehož součástí byl i dvojkoncert kapel Michala Hrůzy a Support Lesbiens. Tento koncert byl sponzorsky kompletně zaštítěn firmou Model Obaly s.r.o. Hostinné a letos to nebylo poprvé. Výběr interpretů se jistě ukázal jako trefa do černého, ale mnohem důležitější je zjištění, že i v našem městě existují firmy, které jsou ochotny se významným způsobem podílet na společenském a kulturním životě v něm a které nelitují do něho i investovat. A za to si jistě zaslouží poděkování od nás všech. Děkujeme rádi všem sponzorům, malým i velkým, ale firma Model Obaly s.r.o. Hostinné má mezi nimi přece jen mimořádné postavení. Vladimír Junek místostarosta Z jednání Rady města Hostinné Rada města Hostinné na své 15. schůzi konané dne 31. července 2007 mimo jiné schválila: - RM uděluje povolení k umístění předsunutého prodejního místa na žádost paní Van Tran Thi na st. p. č. 120 u obvodové zdi domu č. p. 73 na Náměstí v Hostinném v rozsahu 12 m 2 (8 x 1,5 m). Povolení se uděluje do s tím, že rada města je oprávněna zrušit povolení i v době jeho platnosti s výpovědní lhůtou 14 dní. RM pověřuje vedoucího odboru investic a majetku města vypracováním, podpisem a doručením povolení. - RM uděluje povolení k umístění předsunutého prodejního místa na žádost pana Nhan Nguyen Ngoca na st. p. č. 28 u obvodové zdi domu č. p. 20 na Náměstí v Hostinném v rozsahu 15 m 2 (10 x 1,5 m). Povolení se uděluje do s tím, že rada města je oprávněna zrušit povolení i v době jeho platnosti s výpovědní lhůtou 14 dní. RM pověřuje vedoucího odboru investic a majetku města vypracováním, podpisem a doručením povolení.

2 - RM souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou s panem Bc. P. Hučíkem, ředitelem Základní umělecké školy Hostinné, na byt v majetku města Hostinné, Náměstí č. p. 24, Hostinné, od do RM souhlasí s prodloužením podnájemního vztahu s panem P. Müllerem na byt v ulici Vrchlabská č. p. 299, Hostinné, na dobu určitou - jeden měsíc od do RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní A. Holičovou, uživatelkou bytu v majetku města Hostinné, ul. Karla Klíče č. p. 1, Hostinné, a M. a S. Kristanovými na dobu určitou, tři měsíce - od do RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní J. Brišovou na dobu určitou tří měsíců od do RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle 4 zákona č. 107/2006 Sb., a Sdělení MMR č. 151/2007 Sb., ze dne 29. června 2007 v maximální přípustné výši. - RM schvaluje uzavření smlouvy s panem B. Staňkem o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Hostinné k části poz. p. č. 332/1 s právem umístění a realizaci stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětnou nemovitost za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se spoluvlastníky pozemků poz. p. č. 323 a 325, v kat. území Hostinné, o zřízení bezúplatného práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch města Hostinné k částem poz. p. č. 323 a 325, s právem umístění a realizací stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětné nemovitost za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků poz. p. č. 656/15 a 656/20, v kat. území Hostinné, o zřízení bezúplatného práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch města Hostinné k částem poz. p. č. 656/15 a 656/20, s právem umístění a realizací stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětné nemovitost za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Pozemkovým fondem České republiky, územním pracovištěm Trutnov, se sídlem Horská č. p. 5, Trutnov, o zřízení bezúplatného práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch města Hostinné k částem pozemků ve zjednodušené evidenci PK 593/6, 618/2, 936/1, GP č. 420 s dílem 3, 645, 977 a poz.p.č. 616/1 a 616/6 v kat. území Hostinné, s právem umístění a realizací stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětné nemovitosti za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU TATRAN HOS- TINNÉ, IČ , se sídlem Tyršovy sady č. p. 379, Hostinné, na prodloužení doby užívání objektu č. p. 627 se st. p. č. 797, st. p. č. 797 a poz. p. č. 819/7 v kat. území Hostinné do RM schvaluje uzavření dohody s panem M. Řehákem o ukončení nájmu nebytových prostor v domě č. p. 232 na st. p. č. 225/3 v kat. území Hostinné s datem ukončení k RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 s Městskou správou Hostinné s.r.o., se sídlem Hradební č. p. 98, Hostinné, k nájemní smlouvě č. 97 na pronájem sokolovny v Hostinném a pozemků souvisejících se specifikací předmětu nájmu a stanovení nájemného ve výši ,- Kč/rok bez DPH od RM schvaluje zveřejnění záměru dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření směnné smlouvy na výměnu nemovitostí pozemku ve zjednodušené evidenci EN 420/3 do vlastnictví města Hostinné a poz. p. č. 420/7 do společného jmění manželů J. a V. Gallových. RM pověřuje odbor investic a majetku města zveřejněním záměru na úřední desce města Hostinné na dobu 15-ti dnů. - RM doporučuje ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy s manželi J. Gallem a V. Gallovou na výměnu nemovitostí, pozemku ve zjednodušené evidenci EN č. 420/3 z vlastnictví manželů J. Galla a V. Gallové do vlastnictví města Hostinné a pozemku poz. p. č. 420/7 z vlastnictví města Hostinné do společného jmění manželů Gallových. - RM schvaluje zveřejnění záměru dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm Trutnov, se sídlem Horská 5, Trutnov, na bezúplatný převod pozemku poz. p. č. 437/16 v kat. území Hostinné do vlastnictví města Hostinné. RM pověřuje odbor investic a majetku města zveřejněním záměru na úřední desce města Hostinné na dobu 15-ti dnů. - RM schvaluje uzavření smlouvy na dodavatele akce 2

3 Labská cyklostezka KČT č. 24 Hostinné v Hostinném s firmou OBIS, spol. s r.o. jako vítězem vyhlášeného výběrového řízení. RM ukládá starostovi města jednat o snížení rozsahu díla o položky nefinancované SFDI. - RM bere na vědomí odstoupení pana M. Václavíka od záměru zajistit alternativní kulturní program na městském koupališti po dobu konání Porciunkule RM schvaluje platový výměr paní Mgr. V. Svobodové dle návrhu s účinností od RM schvaluje uzavření smlouvy s paní Mgr. V. Svobodovou o výkonu funkce ředitele Mateřské školy Hostinné s účinností od RM schvaluje finanční dar ve výši Kč Domovu důchodců Lampertice jako příspěvek na akci Krkonošské gerontologické dny. - RM bere na vědomí vzdání se mandátu pana Mgr. Marka Raji. - RM na základě pověření ZM ruší regulativy pro výstavbu RD na p.p.č. 256/10, 256/ 9, 258/4, 381/3 st. p. č. 381/2, 381/3 v kat. území Hostinné. - RM schvaluje žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách dle návrhu. Podzimní svoz objemných odpadů V SOBOTU 22. září a 20. října 2007 MěÚ Hostinné oznamuje občanům města, že ve výše uvedených termínech bude uskutečněný sběr objemných odpadů z domácností. Do přistavených kontejnerů lze odložit: staré hadry, linoleum, koberce, zbytky dřevotřísky, boty, drátěné sklo, znečistěné sklo, keramiku, porcelán, zrcadla, směsný odpad většího objemu, slamníky, matrace, peřiny, deky, kovy. Vyřazený nábytek bude odebírán pouze v rozloženém stavu! Do přistavených kontejnerů nelze odložit: chladničky, televizory, elektronický odpad, baterie, vytvrzené barvy, minerální oleje, obaly po nebezpečných látkách, zářivkové trubice, asfaltovanou lepenku, větve, odpad biologického původu ze zahrad a domácností, staré pneumatiky, stavební suť a cihly. Připomínáme, že nebezpečný odpad ( např. staré televizory, chladničky, baterie, zářivkové trubice, minerální oleje, obaly po nátěrových hmotách, vytvrzené barvy apod.) přijímá p. Kováč ve Sběrném dvoře - bez dalších nákladů pro občany města Hostinné. Do kontejnerů bude přijímaný odpad doručený osobně, nikoli volně ležící na určených prostranstvích. Aby nedošlo ke znehodnocení přijímaných odpadů, budou u nakládky přítomni pověření pracovníci MěÚ, technické správy a fi rmy provádějící odstraňování odpadů. Rozpis a časový harmonogram přistavení kontejnerů Sobota 22. září Slévárenská - u č. p Nádražní x K. Čapka u křižovatky Sídliště - u býv. Restaurace Máj Sluneční x u trafostanice Sibyla x ul. B. Smetany a A. Dvořáka Sobota 20. řijna Hradební - za prodejnou Jednoty Parkoviště u gymnázia Husitská - parkoviště naproti LDN Ke Splavu x křižovatka u č. p Vrchlabská ul. u č. p J. Machek ref. odpadového hospodářství VÝJEZDY HASIČŮ :17 - požár - Horní Kalná Místo události: okres Trutnov - Horní Kalná Datum a čas ohlášení: , 15:17 Typ zásahu: požár Zasahovaly jednotky: JPO Hostinné, Horní Kalná, Dolní Kalná Popis zásahu: Jednotky provedly likvidaci požáru paseky :10 - DN - Dolní Lánov Místo události: okres Trutnov - Dolní Lánov Datum a čas ohlášení: , 16:10 Typ zásahu: dopravní nehoda silniční Zasahovaly jednotky: PS Vrchlabí, SDH Hostinné Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu, při které narazilo jedoucí osobní vozidlo do zaparkovaného osobního automobilu. Řidič vozidla byl zraněn, jednotka pomohla ZZS s jeho naložením na vozidlo ZZS, která jej odvezla do nemocnice. Při nehodě došlo k úniku benzinu, jelikož došlo k převrácení vozidla. Jednotka provedla odpojení akumulátorů obou vozidel, zajištění proti dalšímu úniku pohonných látek a po zdokumentování místa nehody převrátila vozidlo na kola a odstranila jej mimo vozovku. Dále byl proveden úklid vozovky :13 - DN - Slemeno Místo události: okres Trutnov - Hostinné - směr Slemeno Datum a čas ohlášení: , 01:13 Typ zásahu: dopravní nehoda silniční 3

4 Zasahovaly jednotky: SDH Hostinné Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu - osobní auto sjelo mimo vozovku a zůstalo zaklíněné nad srázem. Hasiči jej vyprostili pomocí navijáku - provedli jeho kontrolu - únik kapalin negativní, vozidlo nepoškozeno, bez zranění. Předáno řidiči, na místě Policie ČR :46 - požár - Hostinné Místo události: okres Trutnov - Hostinné Datum a čas ohlášení: , 20:46 Typ zásahu: požár Zasahovaly jednotky: JPO Hostinné Popis zásahu: Jednotka uhasila doutnající hadr v garáži. Škoda 0,-Kč :55 - DN - Hostinné Místo události: okres Trutnov - Hostinné Datum a čas ohlášení: , 13:55 Typ zásahu: dopravní nehoda silniční Zasahovaly jednotky: JPO Hostinné, PS Vrchlabí Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu - střet dvou nákladních automobilů. Hasiči vyprostili pomocí hydraulického zařízení zaklíněného řidiče jednoho z vozidel, pomohli záchranné službě při transportu pacienta, zajistili vozidla proti požáru, uvolnili a uklidili vozovku :48 - TP - Slemeno Místo události: okres Trutnov - Dolní Kalná, osada Slemeno Datum a čas ohlášení: , 07:48 Typ zásahu: technická pomoc Zasahovaly jednotky: SDH Hostinné Popis zásahu: Jednalo se o vodiče elektrického proudu, které spadly na vozovku. Na místo byla vyslána jednotka hasičů SDH z Hostinného a případ byl oznámen dispečerovi poruchové služby VČE. Hasiči zajistili místo spadlých drátů, aby se nepřiblížily nepovolané osoby, mechanik VČE zajistil a odstranil spadlé vodiče. Nikdo nebyl zraněn, na místě Policie ČR :08 - TP - Rudník Místo události: okres Trutnov - Rudník Datum a čas ohlášení: , 19:08 Typ zásahu: technická pomoc Zasahovaly jednotky: SDH Hostinné Popis zásahu: Jednotka provedla likvidaci vosí báně. Více fotografií najdete na webových stránkách hostinských hasičů: hasici.hostinne.info v sekci výjezdy. Co vy na to, Řeznickej? Naši dva obři na radnici jsou postavy mlčenlivé, jen jednou za rok si dovolí promluvit nahlas, a to ještě musí mít hodně posluchačů. Pod fousy si však něco žbrblají neustále. Ale když je kolem ticho, můžete občas zaslechnout kousek jejich povídání Tak zase máme po Porciunkuli! vzdychl obr Pekař jen několik málo hodin potom, co skončila letošní populární slavnost. To je pravda, odvětil na to obr Řezník a dodal: letos to ale byla fuška! A co máte na mysli? ptá se obr Pekař, to, jak jsme se potili při zpěvu nebo to, jak nás proháněla paní Hosta, když jsme ji trochu popíchli? No určitě obojí! dí Řezník, a k tomu všemu ještě ten nápor lidstva, který nepamatuju, co tu stojím a taky to, jak nás ty lejzry o půlnoci šimraly na nose! Šimraly, šimraly, toť svatá pravda, ale pohled to byl vážně pěkný! Všichni, co stáli pod náma, byli od těch lejzrů pěkně zelení a vůbec to nebylo závistí nebo tím, že by jim bylo špatně! Byl to prostě pohled, pro který se stojí jednou za rok probudit. I když to čůrání má taky svoje kouzlo povídá Pekař a je na něm jasně vidět, že jeho největší starost je zase na rok ta tam. Víte, Pekařskej, ozve se zase po chvilce obr Řezník, jedno se mi ale letos nepodařilo. A docela mě to mrzí, protože nevím, jestli to půjde za rok napravit. A copak to bylo? ožije zvědavostí obr Pekař. Víte, moc a moc jsem toužil po jedný věci z pouti, ale nakonec ji nemám, smutně mručí obr Řezník. A copak to bylo? Neochutnal jste čínské nudle, cukrovou vatu nebo medovinu? hádá obr Pekař. Ani jedno, ani druhý, ani třetí. Strašně se mi totiž líbily ty barevný paruky. Obzvláště ta fialová byla nejhezčí. Ta by mi dozajista slušela nejlíp, smutně bručí obr Řezník a jeho kolega si jen zažbrblá něco pod fousy. Zní to asi tak jako: blázen jeden, ale je to opravdu jen velmi potichu, protože kdyby to obr Řezník uslyšel, zcela jistě by se děsivě rozlítil 4

5 Zajímavý nález archiválií v Hostinném V letošních Porciunkulových obřích novinách jsem zájemcům o historii města přiblížil dějiny jedné z nejzajímavějších a dříve i nejkrásnějších budov ve městě - městské tělocvičny - a nám všem dobře známé jako sokolovny. Svůj článek jsem zakončil sdělením o rozhodnutí Zastupitelstva města Hostinné ze dne 8. prosince 2005 zbourat objekt bývalé sokolovny. Budova sokolovny v té době již zdaleka nebyla jedinečnou secesní stavbou a chloubou města. Přestavby v letech ji navždy poznamenaly a přeměnily v nevzhledný objekt socialistického typu, který byl v posledních letech spíše ostudou města. Ve dnech června 2007 byla provedena demolice staré sokolovny, kterou provedla Stavební společnost Hostinné nákladem ,- Kč. Tím však historie této budovy ještě neskončila. Stará městská tělocvična se rozhodla k obyvatelům našeho města ještě jednou a naposledy promluvit a vydat trochu svědectví ze svých počátků v roce Není žádným tajemstvím, že se v našem německém partnerském městě Bensheimu nachází malé muzeum s názvem Arnauer Stube (hostinská světnice) uchovávající celou řadu zajímavých dokumentů a předmětů připomínajících život bývalých německých obyvatel našeho města odsunutých v letech Při jedné z důkladných prohlídek a studiu historických dokumentů jsem narazil na zmínku z května roku 1899 popisující položení základního kamene k nové tělocvičně tehdejším starostou města Hostinné Heinrichem Schwarzem (kromě této zajímavosti jsem se dočetl o položení ještě jednoho podobného základního kamene s uloženými dokumenty). Na tuto skutečnost jsem upozornil místostarostu pana Vladimíra Junka, který se už postaral o ostatní. Při bourání budovy sokolovny byl základní kámen skutečně objeven. Nacházel se v přední části objektu pod bývalou věžičkou zdobící průčelí secesní stavby. Ze země byl vyzdvižen pískovcový kvádr s poklopem, jehož rozměry včetně poklopu byly: výška 40 cm, šířka 65 cm a hloubka 35 cm. Pod víkem byl do pískovce vytesán otvor o rozměrech 45 cm x 10 cm x 13 cm. V otvoru byl uložen měděný tubus o délce 40 cm a průměru 6 cm. Tubus byl pečlivě utěsněn zacínováním. Váha tubusu včetně obsahu byla 1,1 kg. Tubus nalezený v základním kameni staré sokolovny Zpravodaj města Hostinné - 9/2007 Nalezený tubus byl otevřen v pondělí dne 9. července 2007 v hodin dopoledne za přítomnosti starosty, místostarosty, tajemnice, městského kronikáře, technika pana Libora Syrového a redaktora Krkonošských novin pana Bedřicha Machka. Otevření tubusu nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. První pokus o odtavení cínu a otevření schránky se nezdařil, a proto muselo být přistoupeno k odpilování vrstvy cínu a násilnějšímu způsobu otevření pomocí kladiva. Tajemná schránka v sobě skrý- Historická listina nalezená v tubusu Otevření tubusu provedli starosta města Bc. Karel Klíma a technik pan Libor Syrový vala historické dokumenty bez sebemenších známek poškození vlhkostí či plísněmi, což svědčilo o naprosto důkladném utěsnění schránky. Uvnitř se nacházel pergamen o rozměrech 59 cm x 38 cm, bohatě a barevně zdobený znakem německých turnerů (členů německého národního tělovýchovného spolku) a datovaný 20. května Text byl napsán starým německým písmem zvaným švabach, pro běžného Čecha jen těžko čitelným. Obsah pergamenu však k naší veliké lítosti neobsahoval žádné historicky zajímavé údaje či data, jak se původně očekávalo. Text pergamenu byl zcela národnostně zaměřen a hovořil hlavně o odvaze tehdejšího vedení města a spolku sportovců pustit se do tak náročné, nevšední a pro město Hostinné zcela ojedinělé stavby. V tubusu se dále nacházela malá brožurka o rozměrech 10 cm x 15 cm šedivé barvy obsahující stanovy Německého lidového tělovýchovného spolku v Hostinném, vydaná tiskem Karla Thera v Liberci roku Brožurka obsahovala celkem 12 stran. Na poslední 5

6 straně brožurky bylo uvedeno, že výše uvedené stanovy byly tělovýchovným spolkem v Hostinném navrženy ke schválení 4. dubna 1898 a schváleny Okresním hejtmanstvím ve Vrchlabí 31. května Podepsán hejtman Záborský. Schránka v sobě skrývala ještě šest kusů dobových pohlednic, z nichž pět nám představovalo podobu města koncem 19. století. Na snímcích byly zachyceny celkové pohledy na město Hostinné z Olešnického kopce a Hrnčířského vrchu, tehdejší Bismarckovo náměstí, gymnázium s přilehlou školní ulicí (dnes Horská), radniční věž s rakouským dvouhlavým orlem v průčelí, děkanský chrám Nejsvětější trojice, Schmeykalova ulice (dnešní Dolní brána) a dřevěnka v Labské fortně před domem č. p. 89, ve které 9. září roku 1779 přespal při své návštěvě Hostinného syn císařovny Marie Terezie a budoucí císař Josef II. Poslední, šestá pohlednice, představovala portrét říšského rady a zemského poslance Karla Herrmanna Wolfa, který byl zvolen do zemského sněmu ve Vídni a zastupoval oblasti Vrchlabska, Hostinska, Trutnovska, Broumovska, Lanškrounska a Kralicka. Tento poslanec byl přítomen i položení základního kamene městské tělocvičny 20. května V tubusu uloženém v základním kameni se tedy nenacházely žádné mince ani jiné další předměty, jak se mezi obyvateli našeho města začalo povídat. Transport základního kamene k očištění zajistili pánové Libor Syrový a Martin Chuťka Umístění základního kamene z roku 1899 u vchodu do nové tělocvičny Pískovcový kámen vyjmutý ze základů staré sokolovny byl řádně očištěn a ošetřen restaurátorem panem Liborem Syrovým a umístěn na kovaný podstavec u hlavního vchodu do nové městské tělocvičny. Tomáš Anděl, kronikář města MODEL dětem O mateřské škole v Hostinném se v poslední době mnoho mluví i píše v souvislosti s rekonstrukcemi všech třech budov. O letošních prázdninách proběhly finální práce a školky jsou připraveny na nástup dětí. Není tajemstvím, že opravy a vybavení stály město nemalé finanční prostředky. Ale protože ani městská kasa není nevyčerpatelná, stály jsme před problémem, kdo nám pomůže školky dovybavit. A právě v tuto chvíli neodmítla prosbu o pomoc ( jako už poněkolikáté ) firma MODEL Obaly a. s. Hostinné. Za její sponzorský dar jsme nakoupili tříkolky a koloběžky pro všechny věkové skupiny k dopravním stezkám u MŠ II. Za tuto pomoc chci tímto způsobem firmě MODEL Obaly a. s. Hostinné jménem MŠ a jménem všech dětí, které ji navštěvují, srdečně poděkovat. Lenka Dymáková Podzimní pochod Pochod podzimní přírodou Podkrkonoší pořádá KČT Hostinné v sobotu 29. září Stejně jako minulé pochody i letošní 31. ročník má zvláštní start, program i cíl pro rodiče s dětmi (více níže - Dětská trasa).start pro pěší i cyklo bude v restauraci u Bicana v Hostinném od 7.00 do hod., cíl tamtéž do hod. Pro účastníky jsou letos připraveny částečně i úplně nové trasy. Mapky a popisy budou na startu. Co zůstává, je hlavní kontrola v kempu Kateřina. Nejkratší trasy: pěší - 14 km cyklo - 12 km nejdelší trasy: pěší - 35 km cyklo - 60 km Startovné: 10,- Kč děti, důchodci, členové KČT; 15,- Kč ostatní. Dětská trasa: start od 9.00 hod. v kempu Kateřina, závěr akce v tamtéž. Na vybraném cca 2 km dlouhém okruhu budou zábavné zastávky, v cíli malé překvapení. V a ve se budou hrát pro malé pochodníky dvě krátké loutkové pohádky. Startovné 5,-Kč. Doprava libovolná (vlak, auto, kolo...), směr Hostinné - Chotěvice - Kateřina. Na všechny účastníky Pochodu podzimní přírodou Podkrkonoší se těší KČT Hostinné. Zdrávi došli. J. Jasenský 6

7 Z fotokroniky města Hostinné Stalo se před 30-ti lety Natáč ení váleč ného filmu Mlíčňáci Práce kameramana na náměstí Válečná dopravní technika na Náměstí Dobové nápisy nad obchody Herci z řad obyvatel města Hostinné Připravil: Tomáš Anděl kronikář města 7

8 České dráhy zahájily kampaň o bezpečném cestování na železnici Děti, pozor na kolejích Plakáty s dětmi v podobě andělíčků a nápisem Děti, pozor na kolejích, tak chtějí České dráhy upozornit především rodiče na nebezpečí, která hrozí jejich dětem, pokud nedodržují pravidla bezpečného chování na železnici. Motiv se objeví na 300 billboardech po celé republice, přímo ve vlacích Českých drah bude umístěno 500 reklamních rámečků a dalších 20 reklamních plachet bude na vybraných nádražích. Úrazy dětí na železnici nejsou bohužel ničím výjimečným. Jenom v roce 2006 došlo k 38 případům. Nejohroženější skupinou jsou děti ve věku let, především chlapci. Na následky zranění loni zemřelo 20 dětí a dalších 18 si ponese následky celý život. K nejčastějším příčinám těchto neštěstí patří chůze po kolejích nebo přecházení těsně před i za vlakem či popálení elektrickým proudem. Smutným příkladem je událost, která právě zahájení této preventivní akce provází. Dne v železniční stanici Sokolov vylezly tři sedmnáctileté dívky na střechu odstavených železničních vozů a zapálily si cigaretu! Pak je naneštěstí napadlo, že se podívají poklopem do vozu. Dvě dívky vstaly a byly zasaženy elektrickým výbojem z troleje o napětí voltů, říká Robert Drozda, přednosta Regionálního Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy Plzeň. Jedna dívka má popáleniny na 70 % povrchu těla, druhá má zasažený obličej a ruce. Pokud přežijí, budou mít až do smrti zkažený život. Kampaň Děti, pozor na kolejích je jedním z mnoha způsobů, kterými se České dráhy snaží upozornit cestující a zejména děti na pravidla železniční dopravy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem nedávno vyšla brožura Bezpečná železnice - První pomoc, která apeluje na děti, aby dodržovaly Desatero bezpečnosti na železnici. Její součástí je i návod, jak poskytnout základní první pomoc kamarádovi. Ondřej Kubala Tiskový mluvčí Českých drah, a. s. Informace o českých drahách, a. s. Osobními vlaky Českých drah, a.s., cestuje ročně více než 180 milionů cestujících. V této oblasti se společnost řadí mezi přední dopravce Evropské unie, v počtu cest na jednoho obyvatele patří ČD s velkým náskokem první místo mezi středoevropskými členskými zeměmi unie. České dráhy, a.s., jsou v oboru nákladní dopravy s přepravou 90 milionů tun zboží ročně jednou z pěti největších železničních společností Evropské unie. ČD v současné době věnují zvýšenou pozornost modernizaci a investicím do železničních stanic a vlaků. Každoročně se investuje do obnovy stanic a vlaků několik miliard korun. V oblasti modernizace stanic se realizuje strategie Živá nádraží, která má za cíl zrevitalizovat během 10 let všechna klíčová nádraží v České republice. Nádraží se tak stávají moderními obchodními a společenskými centry s bohatou nabídkou služeb nesouvisejících přímo s cestováním. Velká pozornost je věnována modernizaci vlaků a zlepšení služeb pro zákazníky železnice. České dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky pendolino a to pod značkou špičkového produktu osobní přepravy evropské úrovně - SC Pendolino. Současně v závěru roku 2006 proběhla dodávka nových vozů pro dálkové vlaky od společnosti Siemens včetně lůžkových vozů, které umožnily vstup ČD do celoevropské sítě nočních vlaků špičkové kvality EuroNight. Pokračuje výroba moderních patrových příměstských vlaků. Pro regionální tratě jsou modernizovány lehké motorové vlaky s nabídkou pohodlného cestování také vozíčkářům, matkám s kočárky a cyklistům - Regionova. České dráhy také kladou velký důraz na zlepšování a rozšiřování služeb. V poslední době se tak rozšířila síť půjčoven jízdních kol ČD a zavedla se možnost rezervace míst v rychlících i pro jízdní kola. Současně České dráhy rozšiřují internetový prodej jízdenek. Prostřednictvím internetového eshopu dnes nabízejí jízdenky s rezervací na 60 spojů kategorií IC, EC a SC denně. 20. ročník Memoriálu Antonína Plecháče - Czech cup 2007 Ve dnech 23. a 24. června 2007 se uskutečnil žákovský fotbalový turnaj - letos jubilejní! Kategorie starších žáků byla obsazena mužstvy z Čech, Moravy a Polska. K největším favoritům patřily divizní týmy Meteor Praha a Slavoj Stará Boleslav. Dalšími účastníky byla mužstva krajských žákovských přeborů: SK Kosmonosy, Orzel Wojcieszów (PL), SK Jičín, SKM Slávia Brno, FSC Libuš, Jiskra Jaroměř, Spartak Rychnov n/k a Jiskra Mšeno. Jedenáctým mužstvem byl domácí Tatran Hostinné. Přípravy pořadatelům velmi komplikovalo počasí, které v tuto dobu panovalo. Hlavně ve čtvrtek vichřice poničila střechu na klubové restauraci, kde se připravovalo slavnostní zahájení s významnými hosty. Dále zničila party stan v prostoru pro diváky. Pořadatelé museli reagovat téměř z hodiny na hodinu. Opravit střechu restaurace svépomocí a následný den časně ráno zajistit firmu k výrobě střechy pro diváky. Vše se podařilo do pátečního odpoledne zajistit, když opět začalo pršet. Přibližně v hodin již začala najíždět první mužstva, 8

9 která si zamluvila místo ve stanovém městečku v prostoru stadionu Tatranu. Jako tradičně Jiskra Jaroměř se svým početným doprovodem skvělých rodičů. Letos se Jiskra pyšní i velmi ojedinělým primátem turnaje. Přijela totiž po páté v řadě na tuto akci, což je historicky nevídaná věc! Mezitím dorazila další mužstva Rychnov n/k, SK Kosmonosy, Slávia Brno. Bohužel déšť vytrvale skrápěl jejich ubytovací objekty. Nakonec však slunko ještě v podvečer ukázalo svoji tvář a zlepšilo tak náladu nejen pořadatelům. V době, kdy grilované maso a klobásky vábně voněly po okolí, bylo na stadionu na 150 dětí s doprovodem vedoucích. Kdo neholdoval různým pochutinám, věnoval se tréninku. Letos premiérově mohl využít i náhradní travnatou plochu, která ještě vloni byla škvárové,,parkoviště. Den D však měl být v sobotu. Již o osmé hodině ranní se v klubové restauraci sešli významní hosté v čele se starostou města Hostinné Bc. Karlem Klímou, významnými partnery turnaje a samotnými trenéry týmů. Zde pořadatelé seznámili všechny s průběhem Czech cupu a nechybělo tradiční pohoštění. Turnajový los poslal do třech skupin mužstva takto: skupina A: domácí Tatran, polský Wojcieszów, SKM Slávia Brno a loňský obhájce Slavoj Stará Boleslav. Skupina B: SK Kosmonosy, SK Jičín, FSC Libuš a čtvrté mužstvo z Polska na poslední chvíli odřeklo účast! Skupina C: Jiskra Mšeno, Meteor Praha, Jiskra Jaroměř, Spartak Rychnov n/k. Pět minut před devátou hodinou ranní starosta města Karel Klíma oficiálně zahájil 20. ročník turnaje a čestným výkopem odstartoval první zápas mezi domácím Tatranem a polským Wojcieszówem. Po celou sobotu se odehrávala utkání ve skupinách. Favorité nezaváhali i přesto, že se opět přehnaly dešťové přeháňky. Přes množství zápasů a nevlídné počasí byla hrací plocha stále ve velmi dobrém stavu. Do dalších bojů playoff se nakonec probojovala tato mužstva: SKM Slávia Brno, Spartak Rychnov, Meteor Praha, SK Jičín, Slavoj Stará Boleslav, Jiskra Mšeno, Orzel Wojcieszów (PL) a FSC Libuš. Tatran Hostinné nepostoupil mezi elitu, ale fotbalově nezklamal. Co mužstvu chybělo, bylo gólové zakončení. S týmy z vyšších soutěží herně držel krok, do brankových příležitostí se dostal, ale když neproměnil ani pokutový kop, nemohl myslet na vyšší umístění. Velkou dopolední událostí byla návštěva dalšího vzácného hosta. Pozvání na turnaj přijal PaedDr. Zdeněk Fajfer Ph.D., bývalý prvoligový hráč, který pracoval jako trenér SU Teplice, Jablonce a Liberce. V letech jako trenér repre výběru U-19. Nyní přednáší na nejvyšších stupních trenérského vzdělání ČMFS a v členských zemích UEFA. Podvečerní čtvrtfinále okořenily duely Slávie Brno s Rychnovem (0:3) a Meteoru Praha s Jičínem (1:0), kdy hlavně poslední zápas byl velmi kvalitní. Další sobotní nefotbalový program byl již individuální. Na programu byla diskotéka a překvapení večera. Úderem dvaadvacáté hodiny za hudebního doprovodu vybuchl ohňostroj jako symbol oslav 20. výročí Memoriálu Antonína Plecháče. Neděli - druhý hrací den - otevřela další dvě čtvrtfinálová utkání. Obhájce loňského prvenství Slavoj Stará Boleslav vyřadil Jiskru Mšeno 1:0 a polský Wojcieszów překvapivě na pokutové kopy FSC Libuš 2:0! V průběhu dne se odehrála další klání o celková umístění a okolo hodiny polední to nejdůležitější semifinále. Narazila na sebe mužstva Spartaku Rychnov a Meteoru Praha. Zápas opět na vysoké úrovni s prvky moderního fotbalu dotáhl do jednobrankového vítězství Meteor. Ve druhém porazil velmi šťastně Wojcieszów Starou Boleslav brankou v závěru a postoupil tak překvapivě do boje o zlato! O bronz si to rozdali Rychnov v. Slavoj St. Boleslav. Spartak obhájil loňské třetí místo vítězstvím 1:0 a podtrhl tak svůj sympatický projev po celý průběh Cupu. V následném finále nastoupil suverénní Meteor proti polskému překvapení. Pochybnosti o výsledku byly pouze do čtvrté minuty, kdy již Meteor vedl 2:1. Po celý další průběh již kontroloval hru a nedal soupeři šanci. Zaslouženě vyhrál 5:1 a pohár za první místo byl ve správných rukou. Vítěz Czech Cupu 2007 METEOR PRAHA Turnaj měl ještě své další ocenění. Byla vyhlášena jedenáctka All stars Czech cupu 2007: Brankář Daniel Mohr Jiskra Mšeno Obránci Tran Huy Nam FSC Libuš Jakub Procházka Slavoj St. Bolesl. Lukáš Procházka Meteor Praha Záložníci Dominik Němec Meteor Praha Michal Miler SK Jičín Miroslav Cvejn Rychnov nk Jakub Havlák FSC Libuš Útočníci Petr Rubeš Slavoj St. Bolesl. Marek Ferko SKM Slávia Brno Martin Valášek Rychnov n. K Další individuální ceny: Nejmladším hráčem turnaje starších žáků byl Pavel Šmucer - Tatran Hostinné - ročník narození Cena fair play připadla polskému Wojcieszówu. Nejlepší hráčem se stal brněnský Marek Ferko, nejlepším střelcem se sedmi 9

10 brankami hráč Meteoru Praha - Dominik Němec a brankářem jednoznačně Daniel Mohr z Jiskry Mšeno. Celkové pořadi 20. ročníku vypadalo takto: Meteor Praha, Orzel Wojcieszów (PL), Spartak Rychnov, Slavoj Stará Boleslav, SK Jičín, Jiskra Mšeno, FSC Libuš, SKM Slávia Brno, Sk Kosmonosy, Jiskra Jaroměř a Tatran Hostinné. Velké poděkování patří všem sponzorům akce, pořadatelům, rozhodčím a těm, kteří se i malou měrou podíleli na úspěšném průběhu letošního Czech cupu v Hostinném. Zpravodaj města Hostinné - 9/2007 Zemní práce, příprava staveb rypadlem Caterpillar. Firma: Vlastimil Nestával Hostinné Tatran na turnaji Partneři akce: Město Hostinné, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Tělovýchovná jednota Tatran Hostinné, Texson s.r.o., KD Metall s.r.o. Jaroměř, Jaroslav Kudrna - Velim, Anna Plecháčová - Hostinné, Ekostol - Jaroslav Olša, Pivovar Krakonoš, Jaklovi - Trutnov, Elektro - Ivo Janeba, Ladislav Brádler - Hostinné, Grafika Josef Brzák. Tel: Diagnostika zdravotního stavu z oční duhovky Proběhne dne v prodejně zdravé výživy na Náměstí v Hostinném. Diagnostiku provede paní Aneta Gaspariková. Objednávejte se v prodejně zdravé výživy v Hostinném, kde dostanete další informace. Zdravá výživa Hostinné, Renata Dvořáková Nabízíme dlouhodobou brigádu nebo přivýdělek. Požadujeme minimálně střední vzdělání. Tel Hledám partnera pro podnikání. Know-how, kapitál k dispozici. Požaduji nasazení, elán, aktivitu. Tel Pořadatelé na 20. ročníku: Adolf Novák, Jan Rosa, Milan Polomčák, Martin Celar, Boris Kováč, Zdeněk Jirsák, Pavel Šmucer, Daniel Kováč, Lukáš Suchý a kameramani Vladimír a Jaroslav Hejzlarovi. Na snímku chybí zdravotnice paní Lánská a Vítězslav Brož. Všem sponzorům a pořadatelům velký dík za velmi dobře zvládnutý letošní turnaj. Boris Kováč 10

11 Sklenářství Votoček Hradební 857, Hostinné Rozšiřuje svoje služby: Výroba klíčů a autoklíčů, dozických klíčů a čipových klíčů. Telefon:

12 Knihovna nabízí: Bez umění číst se neobejde nikdo, kdo to chce ve studiu skutečně někam dotáhnout. Dětí, které berou do ruky knihu, přesto ubývá. Kdo se už v dětství nenaučí pravidelně číst, v dospělosti se pak mnohem obtížněji dokáže orientovat nejen v psaném textu, ale i v obrovském množství informací, které ho denně zahlcují. Pokud neumíte číst, to znamená rychle a s porozuměním, tak jste pro vyšší vzdělání ztracený, říká psycholog Václav Mertin z Univerzity Karlovy. Děti čtou čím dál méně pro své potěšení. A když něco potřebují do školy, tak si to stáhnou z internetu a nedělají už výpisky podle skutečné četby. Učitelé si stěžují, že se děti špatně vyjadřují, ale na druhé straně je to vinou školy, která je nepřivedla ke čtení dodává psycholog. Abychom mohli dítě považovat za čtenáře, mělo by číst alespoň jednou až dvakrát týdně a přečíst nejméně jednu knihu za měsíc. Ale nemělo by to být z donucení, četba ho musí bavit, vysvětluje Lenka Václavíková, spoluautorka výzkumu Jak čtou české děti. Děti, které nečtou, ke knihám podle ní nenajdou cestu ani v dospělosti: Neměly se kde ke knihám jak dostat. Je totiž velmi pravděpodobné, že když nečtou děti, Zpravodaj města Hostinné - 9/2007 nedělali to ani jejich rodiče, nevedli je k tomu a možná doma nemají ani knihovnu. Když nečte rodina, může vztah ke knihám dětem zprostředkovat škola. Ale učitelé často nedokáží dětem čtení přiblížit. Knihy navíc u dětí rozvíjejí fantazii a tvořivost, odborníci proto tvrdí, že rodiče, by své děti s knihami měli seznamovat už od kojeneckého věku. Tak malé děti pochopitelně ještě číst neumějí, ale upoutají je obrázky a získají zájem o čtené a vlastně i psané slovo. Právě předčítání je jedním z nejlepších způsobů, jak je možné děti nenásilně ke knihám přivést. Děti, kterým jejich rodiče hodně četli, se naučí číst daleko dřív a lépe. Pro své čtenáře, ale nejen je, připravili knihovnice městské knihovny podle: BUDINSKÝ, Libor, ZÁZVORKA, Jiří: DĚTI NEČTOU, In.: Instinkt. 2007, č. 29, s zkráceno Dne pro Vás otevřeli kancelář ČSOB Pojišťovny, a. s. v Hostinném Na Valech 113, Hostinné ( na autobusovém nádraží ) Tel./Fax: !!ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY OD !! Pondělí: Středa: Pátek: !!Bezplatná poradenská služba!! Přijďte se zeptat na výši pojistného pro Vaše vozidlo Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení) Škoda Felicia 1,3; rok výroby Již od 1.727,- Kč / rok Ford Mondeo 1,9; rok výroby 1996 Již od 3.792,- Kč / rok TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU KE KAŽDÉ NOVĚ UZAVŘENÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ OD NÁS OBDRŽÍTE MALÝ DÁREK Jana Voborníková Ing. Michal Klázar mobil: mobil:

13 15

14 5. 9. středa v hod. SHREK TŘETÍ Král Harold má nakahánku, a je proto jasné, že musí vládu v království Za sedmero horami někomu předat. Ještě jasnější je, že nástupcem trůnu se má stát manžel jeho nejjasnější dcery Fiony. Shrek se ale vyhlídkám na kralování brání tak intenzivně, že se raději rozhodne přemluvit Fionina bratrance, teenagera Artuše, aby si královskou korunu nasadil on Režie: Chris Miller, Raman Hui. Hlasy: David Novotný, Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová aj. USA, 93 min, animovaná komedie. Vstupné 65,- Kč pátek v hod. BESTIÁŘ Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává. Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisivní.. Režie: Irena Pavlásková. Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha aj. ČR, 100 min., romantický. Vstupné 65,- Kč středa v 9.30 hod. BROUČKOVA RODINA Královna Koloběžka I kresl. - Cvrček a slepice 5 kresl. - Broučci a Berušky se hněvají 7 - loutk. Janínek v mlze 7 - loutk. Broučci staví dům 7 - loutk. - Broučci z roští 7 - loutk.krtek a raketa 8 kresl. - Krtek a buldozer 5 - kresl. Mikeš hrdina 6 - kresl. Vstupné 15,- Kč středa v hod. DOBA LEDOVÁ Animovaný příběh se točí kolem mamuta Mannyho, lenochoda Sida, který se mu vnutil za parťáka při jeho pouti a je hlavní komickou postavou filmu, a lidského mláděte, které zůstalo opuštěno v ledové poušti poté, co jeho matka utonula. Režie: Chris Wedge, Carlos Saldanha. USA, 78 min., animovaný. Vstupné 25,- Kč středa v hod. SPIDER MAN 3 Peterovi Parkerovi se konečně podařilo najít rovnováhu mezi jeho oddaností vůči M. J. a jeho povinnostmi superhrdiny. Ale na obzoru se chystá bouřka. Když se jeho oblek náhle změní na černočerný a vzrostou jeho schopnosti Režie: Sam Raimi. Hrají: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. USA, 140 min., akční fantasy. Vstupné 70,- Kč pátek v hod. DANNYHO PARŤÁCI 3 Když Reuben Tishkoff (Elliott Gould) udělá velkou chybu a pustí se do stavby hotelu v Las Vegas s prolhaným Willym Banksem (Al Pacino), jenž jej postupně vyšachuje ze všech práv na jeho vedení, zhroutí se a skončí v nemocnici s infarktem Režie: Steven Soderbergh. Hrají: Georgie Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin USA s titulky, 122 min., krimikomedie. Vstupné 70,- Kč středa v hod. WARHOLKA Když Andy potkal Edie, slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, jakou vždy chtěla být. Konec její kariéry i života přišel ale stejně rychle a brzy, jako její závratný vstup do světel reflektorů. Ocitla se ve společnosti nejhorší spodiny. Věčně opilá, věčně zfetovaná, věčně bez peněz nedokázala se o sebe postarat a všichni se k ní obrátili zády. Režie: George Hickenlooper. Hrají: Guy Pearce, Sienna Miller aj. USA s titulky, 90 min., drama. Vstupné 65,- Kč pátek v hod. TAXI 4. Připoutejte se! Daniel se pořád prohání po ulicích s ručičkou tachometru za rohem a jeho nový Peugeot možná nevypadá tak atleticky jako předchozí verze, ale na afroamerickou mafii s upravenými Range Rovery by to mělo stačit. Režie: Gérard Krawczyk. Hrají: Samy Naceri, Frédéric Diefenthal aj. Francie, 91 min., akční komedie, od 12 let. Vstupné 60,- Kč středa v hod. PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA Nejslavnější pirát světa Jack Sparrow a další hrdinové jsou zpět ve třetím díle veleúspěšné série. Režie: Gore Verbinski. Hrají: Johnny Depp, Orgando Bloom, Keira Knightleyová. USA s titulky, 170 min., dobrodružný. Vstupné 70,- Kč čtvrtek v hod. ZODIAC Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v San Franciscu započal své řádění vrah známý zbytku světa pouze jako Zodiac (to kvůli znamení, jímž se podepisoval na dopisy, které zasílal do novin). Tyto dopisy obsahovaly výsměšné detailní popisy jeho vraždění a dokonce i oznámení o budoucích vraždách Režie: David Fischer. Hrají: Jake Gillenhaal, Mark Ruffalo, Antony Edwards USA s titulky, 160 min., drama. Vstupné 65,- Kč. 13

15 14

16 ZÁŘ Í "Panství obrů" ZÁŘ Í Informační centrum Hostinné, Náměstí 70, Hostinné Tel./fax: , Místní kulturní akce Datum Čas Místo konání Akce Cena Hostinné - infocentrum Krajka včera a dnes - výst. paličkovan. prací Lenky Máslové Špetlové zdarma od září Hostinné - ZUŠ Příprava k porodu - kurzy pod vedením Nadi Baliharové Hostinné - TechtexSport Open festival pro děti - úč. M. Nesvadba, Maxim Turbulenc, Kamarádi Brno aj. 50, Hostinné - ZUŠ Přijímací pohovory do uměleckých oborů ZUŠ Hostinné - GAU Koncert staré hudbyv podání souboru: Krkonošské collegium musicum dobrov Hostinné - U Bicana Podzimní přírodou Podkrkonoším - pochod; pěší 14-35; cyklo km 10/ Hostinné - Kino Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete - div. komed. s Ondřejem Vetchým 190/220 Dům dětí a mládeže, Kulturní akce v blízkém okolí Datum Čas Místo konání Akce Cena Jilemnice - nám. Po stopách řídícího učitele Jana Buchara - pochod; pěší 5, 15, 25 a 50 km, cyklo 24 a 60 km 20, Horní Kalná - N. Texas Babský rachot - country fest. dáms. kapel, úč. Dalas, Od plotny skok, Pizizubky aj Kuks - kostel Varhanní koncert Česká Skalice Jiřinkové slavnosti - výstava květin s bohatým kulturním programem Jilemnice - nám. Dny evropského dědictví - přednášky, řemesla, výstava aj Jičín Jičín - město pohádky; kulturní festival s pohádk. bytostmi a spoustou soutěží a her Jilemnice - JILM Šamanismus a magie v Egyptě a Guatemale - diašou cestovatele Tomáše Tetíka 60, Dvůr Kr. - St. radnice Kreslený humor - výstava světoznámého karikaturisty Miroslava Bartáka 30, Žacléř - ND Vandr přes Vraní hory a Rýchory - pochod; pěší km a cyklo km Hradec Kr. Šimk. sady Královéhradecké krajské dožínky - společ. slavnost s ukázkou produktů Jilemnice - JILM Královny noci - travesti show 180/ Kuks Vinobraní na Kuksu - celodenní lidová veselice 100, Kumburk - hrad Kumburské svítání - středověká řemesla Dvůr Králové Rukopisné dny - historické tržiště s ukázkami řemesel, tisk pamětních listů aj Jilemnice - nám. 6. ročník Jilemnického poznávání - každoroční akce pro cyklisty i pro pěší Semily Semilský pecen - slavnost klasů, brambor, hroznů a chmelových šišek Dvůr Králové Podzimním Královédvorskem a Pohádkový les - pěší 15, 25, 35km, cyklo 15, 30, 50, 70km Trutnov Dny evropského dědictví - řemesla a tradiční rukodělná tvorba z oblasti Krkonoš Jaroměř Tanfest - třídenní taneční festival Nová Paka - kostel Benefiční koncert pro klášterní kostel - úč. varhanice Jana Havlíčková dobrov Žacléř Žacléřský střízlivák - závod v běhu; cílem je co nejvíckrát zdolat stoupání zvané Střízlivák 50/ Dvůr Kr. - Hank. d. Šporcl hraje Dvořáka - koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla 250, Nová Paka - kostel Karel Herbst - přednáška a autogramiáda knih O Božím vedení a V Boží blízkosti Dvůr Kr. - Hank. d. Hello, Dolly! - muzikál v podání Městského divadla Mladá Boleslav Jilemnice - JILM Prokletí rodu baskervillů aneb pozor zlý pes! - divadlo v podání souboru Vlastík Nová Paka - N. Sklepy Luboš Pospíšil - koncert Trutnov - New End Benefest festival s přednáškami, úč. Čankišou, Posmrtné Zkušenosti aj Jilemnice - nám. 40. ročník Běhu do vrchu Jilemnice - Žalý - závod pro všechny věkové kateg Nová Paka - klášter Klášter žije! - rozmanitý festiv., vystoupí 15 kapel, např. Sto zvířat, Jiří Schmitzer, Pitkin aj Úpice - nám. Cestami pošťáka Kolbaby - pochod; pěší 3-22 km a cyklo km Nové Město n. M. Novoměstský hrnec smíchu roč. festivalu české filmové a telev. komedie Jilemnice JILM Koncert indické hudby v podání skupiny Vítr do dlaně 70, Trutnov - ND Kurz síťování - rezervace nutná 120, Trutnov - ND Pes Sympaťák - soutěž o nej pejska Žacléř - ZUŠ Chairé - vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Žacléř - nám. Žacléřská 70 - závod MTB maratonu; 48 a 70 km Jilemnice - kostel Rožmberská kapela - koncert interpretující gotickou a renesan. hudbu 80, Hradec Kr. - st. centrum Svatováclavská přehlídka koní - slavnosti spojené s žehnáním koním 16

17 Dobruška - nám. Dobrušské svatováclavské slavnosti - 4. ročník slavností s bohatým kult. progr Nová Paka - sokolovna Novopacké pochody - pěší 10, 25, 35, 50 km a cyklo 10, 25, 35, 50 Změna programu vyhrazena! 17

18 Rozpis lékařských služeb první pomoci stomatologie (http://www.hmc.cz) Rozepisuje: OSK se sídlem v Trutnově, Slovanská 94, Vrchlabí, tel.: Služba se koná v ordinacích těchto lékařů - sobota, neděle, svátek od 8.00 do hodin: termín: lékař: adresa ordinace služby: telefon: 01. a MUDr. Eva Hrušková NZZ - Stomatologické centrum, Slovanská 94, Vrchlabí a MUDr. Jiří Lach NZZ - zubní ordinace Žižkova 523, Vrchlabí a MUDr. Petra Trčková NZZ - Stomatologické centrum, Slovanská 94, Vrchlabí a MUDr. Miroslava Petráková NZZ - Poliklinika Vrchlabí, Jihoslovanská 465, Vrchlabí MUDr. Dana Kubátová NZZ - Krkonošská 229, Vrchlabí a MUDr. Zdena Tvrdoňová NZZ - ZŠ Školní ulice 1336, Vrchlabí Změna sloužícího lékaře vyhrazena! Společenská kronika V měsíci září oslaví svá životní jubilea: Dlugoš Jan, Zálišová Marie, Vacková Helena, Tichá Miluška, Vařeková Anna, Trejbal Zdeněk, Šimůnková Vlasta, Havlíček Štefan, Smíšek Vladimír, Vinčálková Jiřina, Bímon Karel, Dytrychová Růžena, Jankovič Alois, Hakenová Anna, Izáková Věra, Čubanová Václava, Říha Zdeněk, Hitková Iva, Ing. Nováček Rudolf, Maternová Jitka, Amlerová Miroslava, Ing. Kovářová Miluška, Voltr Jaroslav, Chlupáčová Margita, Šírová Milena, Vrbata Josef, Viťuková Ilona Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městě. Vzpomínka Dne 6. září tomu bude již rok, co nás navždy opustil pan Petr Čepelka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami Sňatek uzavřeli Eva Klůzová Aleš Fišer Petra Vocásková Daniel Riegr Novomanželům na jejich společné cestě životem přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání. Narozeni Holý Daniel Allan, Moravec Václav, Drgáčová Valerie, Hesko Martin, Lhota Jan, Mikásková Nikola, Soukup Jan Šťastným rodičům blahopřejeme. Zemřeli Mizera Miroslav, Hanuš Milan, Sýkorová Libuše Vzpomínáme Zpravodaj města Hostinné vydává MěÚ v Hostinném, Náměstí 69, IČO , Odpovědný redaktor: Tomáš Anděl, Vychází 12x za rok, nákladem ks. Registrováno u ministerstva kultury ČR v Praze pod. ev. č. MK ČR E Uzávěrka byla Otištěné články a názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Vytiskla Tiskárna Voborník, K. Čapka 868 v Hostinném. Tel./Fax: , , 18

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov Dne: 20. 12. 2007 6/2007 Vážení a milí spoluobčané, považuji za velkou čest Vám už podruhé popřát na prahu nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 4. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Měsíční plán: Út St Čt Čt So Út Pá So So 10. 3. od 19,00 hodin KD T. Sviny Petr Spálený Miluška Voborníková - NEW APOLLO BAND koncert populárních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE INFOKANÁL OBCE TVRDONICE Obec Tvrdonice nám. Míru 96/31 691 53 Tvrdonice Tel.: 519 339 203 www.tvrdonice.cz OBECNÍ ÚŘAD Úřední hodiny: PO 8.00 11.30 12.30 17.00 UT 8.00 11.30 12.30 14.00 ST 8.00 11.30

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

DUBEN 2016. Plánované akce. Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2016. Muzikál Ať žijí duchové. Oslavy 760 let vzniku obce, setkání rodáků

DUBEN 2016. Plánované akce. Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2016. Muzikál Ať žijí duchové. Oslavy 760 let vzniku obce, setkání rodáků DUBEN 2016 Dlouhá Ves 24, 582 22 Přibyslav, tel.: 724 539 255, www.dlouhaves.cz, e-mail: podatelna@dlouhaves.cz, IČO: 00267309, Evidenční číslo listů: MKČR E 20096 Plánované akce 30. 4. 2016 7. 5. 2016

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016

POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016 POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016 1. Příjem z prodeje propagačních materiálů města v r. 2015 Vyúčtování příjmu z prodeje propagačních materiálů města v roce 2015 a doporučení zastupitelstvu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ KVĚTEN 2016 1. 31. 5. VÝSTAVA - HANÁCKÉ BENÁTKY A KRONIKY MK LITOVEL Vzpomínka na uplynulé ročníky Hanáckých Benátek. Turistické informační

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více