MODEL potěšil fanoušky rocku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODEL potěšil fanoušky rocku"

Transkript

1 09/2007 Obsah: Z jednání RM Svoz odpadu Model potěšil fanoušky rocku Nález archiválií v Hostinném Výjezdy hasičů Co Vy na to... Ve Zpravodaji dále najdete: Z fotokroniky města Memoriál A. Plecháče Pochod podzimní přírodou Společenská kronika Inzerce Kulturní akce MODEL potěšil fanoušky rocku Porciunkule 2007 je za námi. Stánkaři i majitelé atrakcí odjeli na další štaci, úklidový vůz i další pomocníci odstranili hromady kelímků a další nepořádek, déšť smyl i poslední stopy nečistot na Náměstí, jež zbyly po nejvýznamnější letní kulturní a společenské akci, která má v Hostinném tradici delší než tři století. Ti, kteří se jí zúčastnili, si jistě tu a tam vzpomenou na některé její významné momenty. Nejvíce jistě v hlavách návštěvníků utkvěl sobotní večer na Náměstí, jehož součástí byl i dvojkoncert kapel Michala Hrůzy a Support Lesbiens. Tento koncert byl sponzorsky kompletně zaštítěn firmou Model Obaly s.r.o. Hostinné a letos to nebylo poprvé. Výběr interpretů se jistě ukázal jako trefa do černého, ale mnohem důležitější je zjištění, že i v našem městě existují firmy, které jsou ochotny se významným způsobem podílet na společenském a kulturním životě v něm a které nelitují do něho i investovat. A za to si jistě zaslouží poděkování od nás všech. Děkujeme rádi všem sponzorům, malým i velkým, ale firma Model Obaly s.r.o. Hostinné má mezi nimi přece jen mimořádné postavení. Vladimír Junek místostarosta Z jednání Rady města Hostinné Rada města Hostinné na své 15. schůzi konané dne 31. července 2007 mimo jiné schválila: - RM uděluje povolení k umístění předsunutého prodejního místa na žádost paní Van Tran Thi na st. p. č. 120 u obvodové zdi domu č. p. 73 na Náměstí v Hostinném v rozsahu 12 m 2 (8 x 1,5 m). Povolení se uděluje do s tím, že rada města je oprávněna zrušit povolení i v době jeho platnosti s výpovědní lhůtou 14 dní. RM pověřuje vedoucího odboru investic a majetku města vypracováním, podpisem a doručením povolení. - RM uděluje povolení k umístění předsunutého prodejního místa na žádost pana Nhan Nguyen Ngoca na st. p. č. 28 u obvodové zdi domu č. p. 20 na Náměstí v Hostinném v rozsahu 15 m 2 (10 x 1,5 m). Povolení se uděluje do s tím, že rada města je oprávněna zrušit povolení i v době jeho platnosti s výpovědní lhůtou 14 dní. RM pověřuje vedoucího odboru investic a majetku města vypracováním, podpisem a doručením povolení.

2 - RM souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou s panem Bc. P. Hučíkem, ředitelem Základní umělecké školy Hostinné, na byt v majetku města Hostinné, Náměstí č. p. 24, Hostinné, od do RM souhlasí s prodloužením podnájemního vztahu s panem P. Müllerem na byt v ulici Vrchlabská č. p. 299, Hostinné, na dobu určitou - jeden měsíc od do RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní A. Holičovou, uživatelkou bytu v majetku města Hostinné, ul. Karla Klíče č. p. 1, Hostinné, a M. a S. Kristanovými na dobu určitou, tři měsíce - od do RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní J. Brišovou na dobu určitou tří měsíců od do RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle 4 zákona č. 107/2006 Sb., a Sdělení MMR č. 151/2007 Sb., ze dne 29. června 2007 v maximální přípustné výši. - RM schvaluje uzavření smlouvy s panem B. Staňkem o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Hostinné k části poz. p. č. 332/1 s právem umístění a realizaci stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětnou nemovitost za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se spoluvlastníky pozemků poz. p. č. 323 a 325, v kat. území Hostinné, o zřízení bezúplatného práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch města Hostinné k částem poz. p. č. 323 a 325, s právem umístění a realizací stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětné nemovitost za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků poz. p. č. 656/15 a 656/20, v kat. území Hostinné, o zřízení bezúplatného práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch města Hostinné k částem poz. p. č. 656/15 a 656/20, s právem umístění a realizací stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětné nemovitost za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Pozemkovým fondem České republiky, územním pracovištěm Trutnov, se sídlem Horská č. p. 5, Trutnov, o zřízení bezúplatného práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch města Hostinné k částem pozemků ve zjednodušené evidenci PK 593/6, 618/2, 936/1, GP č. 420 s dílem 3, 645, 977 a poz.p.č. 616/1 a 616/6 v kat. území Hostinné, s právem umístění a realizací stavby HOSTINNÉ - DOSTAVBA KANALIZACE, s právem vstupu a přístupu na předmětné nemovitosti za účelem realizace stavby a právem vstupu a přístupu za účelem oprav a údržby uloženého vedení veřejné kanalizace v kat. území Hostinné. - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU TATRAN HOS- TINNÉ, IČ , se sídlem Tyršovy sady č. p. 379, Hostinné, na prodloužení doby užívání objektu č. p. 627 se st. p. č. 797, st. p. č. 797 a poz. p. č. 819/7 v kat. území Hostinné do RM schvaluje uzavření dohody s panem M. Řehákem o ukončení nájmu nebytových prostor v domě č. p. 232 na st. p. č. 225/3 v kat. území Hostinné s datem ukončení k RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 s Městskou správou Hostinné s.r.o., se sídlem Hradební č. p. 98, Hostinné, k nájemní smlouvě č. 97 na pronájem sokolovny v Hostinném a pozemků souvisejících se specifikací předmětu nájmu a stanovení nájemného ve výši ,- Kč/rok bez DPH od RM schvaluje zveřejnění záměru dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření směnné smlouvy na výměnu nemovitostí pozemku ve zjednodušené evidenci EN 420/3 do vlastnictví města Hostinné a poz. p. č. 420/7 do společného jmění manželů J. a V. Gallových. RM pověřuje odbor investic a majetku města zveřejněním záměru na úřední desce města Hostinné na dobu 15-ti dnů. - RM doporučuje ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy s manželi J. Gallem a V. Gallovou na výměnu nemovitostí, pozemku ve zjednodušené evidenci EN č. 420/3 z vlastnictví manželů J. Galla a V. Gallové do vlastnictví města Hostinné a pozemku poz. p. č. 420/7 z vlastnictví města Hostinné do společného jmění manželů Gallových. - RM schvaluje zveřejnění záměru dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm Trutnov, se sídlem Horská 5, Trutnov, na bezúplatný převod pozemku poz. p. č. 437/16 v kat. území Hostinné do vlastnictví města Hostinné. RM pověřuje odbor investic a majetku města zveřejněním záměru na úřední desce města Hostinné na dobu 15-ti dnů. - RM schvaluje uzavření smlouvy na dodavatele akce 2

3 Labská cyklostezka KČT č. 24 Hostinné v Hostinném s firmou OBIS, spol. s r.o. jako vítězem vyhlášeného výběrového řízení. RM ukládá starostovi města jednat o snížení rozsahu díla o položky nefinancované SFDI. - RM bere na vědomí odstoupení pana M. Václavíka od záměru zajistit alternativní kulturní program na městském koupališti po dobu konání Porciunkule RM schvaluje platový výměr paní Mgr. V. Svobodové dle návrhu s účinností od RM schvaluje uzavření smlouvy s paní Mgr. V. Svobodovou o výkonu funkce ředitele Mateřské školy Hostinné s účinností od RM schvaluje finanční dar ve výši Kč Domovu důchodců Lampertice jako příspěvek na akci Krkonošské gerontologické dny. - RM bere na vědomí vzdání se mandátu pana Mgr. Marka Raji. - RM na základě pověření ZM ruší regulativy pro výstavbu RD na p.p.č. 256/10, 256/ 9, 258/4, 381/3 st. p. č. 381/2, 381/3 v kat. území Hostinné. - RM schvaluje žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách dle návrhu. Podzimní svoz objemných odpadů V SOBOTU 22. září a 20. října 2007 MěÚ Hostinné oznamuje občanům města, že ve výše uvedených termínech bude uskutečněný sběr objemných odpadů z domácností. Do přistavených kontejnerů lze odložit: staré hadry, linoleum, koberce, zbytky dřevotřísky, boty, drátěné sklo, znečistěné sklo, keramiku, porcelán, zrcadla, směsný odpad většího objemu, slamníky, matrace, peřiny, deky, kovy. Vyřazený nábytek bude odebírán pouze v rozloženém stavu! Do přistavených kontejnerů nelze odložit: chladničky, televizory, elektronický odpad, baterie, vytvrzené barvy, minerální oleje, obaly po nebezpečných látkách, zářivkové trubice, asfaltovanou lepenku, větve, odpad biologického původu ze zahrad a domácností, staré pneumatiky, stavební suť a cihly. Připomínáme, že nebezpečný odpad ( např. staré televizory, chladničky, baterie, zářivkové trubice, minerální oleje, obaly po nátěrových hmotách, vytvrzené barvy apod.) přijímá p. Kováč ve Sběrném dvoře - bez dalších nákladů pro občany města Hostinné. Do kontejnerů bude přijímaný odpad doručený osobně, nikoli volně ležící na určených prostranstvích. Aby nedošlo ke znehodnocení přijímaných odpadů, budou u nakládky přítomni pověření pracovníci MěÚ, technické správy a fi rmy provádějící odstraňování odpadů. Rozpis a časový harmonogram přistavení kontejnerů Sobota 22. září Slévárenská - u č. p Nádražní x K. Čapka u křižovatky Sídliště - u býv. Restaurace Máj Sluneční x u trafostanice Sibyla x ul. B. Smetany a A. Dvořáka Sobota 20. řijna Hradební - za prodejnou Jednoty Parkoviště u gymnázia Husitská - parkoviště naproti LDN Ke Splavu x křižovatka u č. p Vrchlabská ul. u č. p J. Machek ref. odpadového hospodářství VÝJEZDY HASIČŮ :17 - požár - Horní Kalná Místo události: okres Trutnov - Horní Kalná Datum a čas ohlášení: , 15:17 Typ zásahu: požár Zasahovaly jednotky: JPO Hostinné, Horní Kalná, Dolní Kalná Popis zásahu: Jednotky provedly likvidaci požáru paseky :10 - DN - Dolní Lánov Místo události: okres Trutnov - Dolní Lánov Datum a čas ohlášení: , 16:10 Typ zásahu: dopravní nehoda silniční Zasahovaly jednotky: PS Vrchlabí, SDH Hostinné Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu, při které narazilo jedoucí osobní vozidlo do zaparkovaného osobního automobilu. Řidič vozidla byl zraněn, jednotka pomohla ZZS s jeho naložením na vozidlo ZZS, která jej odvezla do nemocnice. Při nehodě došlo k úniku benzinu, jelikož došlo k převrácení vozidla. Jednotka provedla odpojení akumulátorů obou vozidel, zajištění proti dalšímu úniku pohonných látek a po zdokumentování místa nehody převrátila vozidlo na kola a odstranila jej mimo vozovku. Dále byl proveden úklid vozovky :13 - DN - Slemeno Místo události: okres Trutnov - Hostinné - směr Slemeno Datum a čas ohlášení: , 01:13 Typ zásahu: dopravní nehoda silniční 3

4 Zasahovaly jednotky: SDH Hostinné Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu - osobní auto sjelo mimo vozovku a zůstalo zaklíněné nad srázem. Hasiči jej vyprostili pomocí navijáku - provedli jeho kontrolu - únik kapalin negativní, vozidlo nepoškozeno, bez zranění. Předáno řidiči, na místě Policie ČR :46 - požár - Hostinné Místo události: okres Trutnov - Hostinné Datum a čas ohlášení: , 20:46 Typ zásahu: požár Zasahovaly jednotky: JPO Hostinné Popis zásahu: Jednotka uhasila doutnající hadr v garáži. Škoda 0,-Kč :55 - DN - Hostinné Místo události: okres Trutnov - Hostinné Datum a čas ohlášení: , 13:55 Typ zásahu: dopravní nehoda silniční Zasahovaly jednotky: JPO Hostinné, PS Vrchlabí Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu - střet dvou nákladních automobilů. Hasiči vyprostili pomocí hydraulického zařízení zaklíněného řidiče jednoho z vozidel, pomohli záchranné službě při transportu pacienta, zajistili vozidla proti požáru, uvolnili a uklidili vozovku :48 - TP - Slemeno Místo události: okres Trutnov - Dolní Kalná, osada Slemeno Datum a čas ohlášení: , 07:48 Typ zásahu: technická pomoc Zasahovaly jednotky: SDH Hostinné Popis zásahu: Jednalo se o vodiče elektrického proudu, které spadly na vozovku. Na místo byla vyslána jednotka hasičů SDH z Hostinného a případ byl oznámen dispečerovi poruchové služby VČE. Hasiči zajistili místo spadlých drátů, aby se nepřiblížily nepovolané osoby, mechanik VČE zajistil a odstranil spadlé vodiče. Nikdo nebyl zraněn, na místě Policie ČR :08 - TP - Rudník Místo události: okres Trutnov - Rudník Datum a čas ohlášení: , 19:08 Typ zásahu: technická pomoc Zasahovaly jednotky: SDH Hostinné Popis zásahu: Jednotka provedla likvidaci vosí báně. Více fotografií najdete na webových stránkách hostinských hasičů: hasici.hostinne.info v sekci výjezdy. Co vy na to, Řeznickej? Naši dva obři na radnici jsou postavy mlčenlivé, jen jednou za rok si dovolí promluvit nahlas, a to ještě musí mít hodně posluchačů. Pod fousy si však něco žbrblají neustále. Ale když je kolem ticho, můžete občas zaslechnout kousek jejich povídání Tak zase máme po Porciunkuli! vzdychl obr Pekař jen několik málo hodin potom, co skončila letošní populární slavnost. To je pravda, odvětil na to obr Řezník a dodal: letos to ale byla fuška! A co máte na mysli? ptá se obr Pekař, to, jak jsme se potili při zpěvu nebo to, jak nás proháněla paní Hosta, když jsme ji trochu popíchli? No určitě obojí! dí Řezník, a k tomu všemu ještě ten nápor lidstva, který nepamatuju, co tu stojím a taky to, jak nás ty lejzry o půlnoci šimraly na nose! Šimraly, šimraly, toť svatá pravda, ale pohled to byl vážně pěkný! Všichni, co stáli pod náma, byli od těch lejzrů pěkně zelení a vůbec to nebylo závistí nebo tím, že by jim bylo špatně! Byl to prostě pohled, pro který se stojí jednou za rok probudit. I když to čůrání má taky svoje kouzlo povídá Pekař a je na něm jasně vidět, že jeho největší starost je zase na rok ta tam. Víte, Pekařskej, ozve se zase po chvilce obr Řezník, jedno se mi ale letos nepodařilo. A docela mě to mrzí, protože nevím, jestli to půjde za rok napravit. A copak to bylo? ožije zvědavostí obr Pekař. Víte, moc a moc jsem toužil po jedný věci z pouti, ale nakonec ji nemám, smutně mručí obr Řezník. A copak to bylo? Neochutnal jste čínské nudle, cukrovou vatu nebo medovinu? hádá obr Pekař. Ani jedno, ani druhý, ani třetí. Strašně se mi totiž líbily ty barevný paruky. Obzvláště ta fialová byla nejhezčí. Ta by mi dozajista slušela nejlíp, smutně bručí obr Řezník a jeho kolega si jen zažbrblá něco pod fousy. Zní to asi tak jako: blázen jeden, ale je to opravdu jen velmi potichu, protože kdyby to obr Řezník uslyšel, zcela jistě by se děsivě rozlítil 4

5 Zajímavý nález archiválií v Hostinném V letošních Porciunkulových obřích novinách jsem zájemcům o historii města přiblížil dějiny jedné z nejzajímavějších a dříve i nejkrásnějších budov ve městě - městské tělocvičny - a nám všem dobře známé jako sokolovny. Svůj článek jsem zakončil sdělením o rozhodnutí Zastupitelstva města Hostinné ze dne 8. prosince 2005 zbourat objekt bývalé sokolovny. Budova sokolovny v té době již zdaleka nebyla jedinečnou secesní stavbou a chloubou města. Přestavby v letech ji navždy poznamenaly a přeměnily v nevzhledný objekt socialistického typu, který byl v posledních letech spíše ostudou města. Ve dnech června 2007 byla provedena demolice staré sokolovny, kterou provedla Stavební společnost Hostinné nákladem ,- Kč. Tím však historie této budovy ještě neskončila. Stará městská tělocvična se rozhodla k obyvatelům našeho města ještě jednou a naposledy promluvit a vydat trochu svědectví ze svých počátků v roce Není žádným tajemstvím, že se v našem německém partnerském městě Bensheimu nachází malé muzeum s názvem Arnauer Stube (hostinská světnice) uchovávající celou řadu zajímavých dokumentů a předmětů připomínajících život bývalých německých obyvatel našeho města odsunutých v letech Při jedné z důkladných prohlídek a studiu historických dokumentů jsem narazil na zmínku z května roku 1899 popisující položení základního kamene k nové tělocvičně tehdejším starostou města Hostinné Heinrichem Schwarzem (kromě této zajímavosti jsem se dočetl o položení ještě jednoho podobného základního kamene s uloženými dokumenty). Na tuto skutečnost jsem upozornil místostarostu pana Vladimíra Junka, který se už postaral o ostatní. Při bourání budovy sokolovny byl základní kámen skutečně objeven. Nacházel se v přední části objektu pod bývalou věžičkou zdobící průčelí secesní stavby. Ze země byl vyzdvižen pískovcový kvádr s poklopem, jehož rozměry včetně poklopu byly: výška 40 cm, šířka 65 cm a hloubka 35 cm. Pod víkem byl do pískovce vytesán otvor o rozměrech 45 cm x 10 cm x 13 cm. V otvoru byl uložen měděný tubus o délce 40 cm a průměru 6 cm. Tubus byl pečlivě utěsněn zacínováním. Váha tubusu včetně obsahu byla 1,1 kg. Tubus nalezený v základním kameni staré sokolovny Zpravodaj města Hostinné - 9/2007 Nalezený tubus byl otevřen v pondělí dne 9. července 2007 v hodin dopoledne za přítomnosti starosty, místostarosty, tajemnice, městského kronikáře, technika pana Libora Syrového a redaktora Krkonošských novin pana Bedřicha Machka. Otevření tubusu nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. První pokus o odtavení cínu a otevření schránky se nezdařil, a proto muselo být přistoupeno k odpilování vrstvy cínu a násilnějšímu způsobu otevření pomocí kladiva. Tajemná schránka v sobě skrý- Historická listina nalezená v tubusu Otevření tubusu provedli starosta města Bc. Karel Klíma a technik pan Libor Syrový vala historické dokumenty bez sebemenších známek poškození vlhkostí či plísněmi, což svědčilo o naprosto důkladném utěsnění schránky. Uvnitř se nacházel pergamen o rozměrech 59 cm x 38 cm, bohatě a barevně zdobený znakem německých turnerů (členů německého národního tělovýchovného spolku) a datovaný 20. května Text byl napsán starým německým písmem zvaným švabach, pro běžného Čecha jen těžko čitelným. Obsah pergamenu však k naší veliké lítosti neobsahoval žádné historicky zajímavé údaje či data, jak se původně očekávalo. Text pergamenu byl zcela národnostně zaměřen a hovořil hlavně o odvaze tehdejšího vedení města a spolku sportovců pustit se do tak náročné, nevšední a pro město Hostinné zcela ojedinělé stavby. V tubusu se dále nacházela malá brožurka o rozměrech 10 cm x 15 cm šedivé barvy obsahující stanovy Německého lidového tělovýchovného spolku v Hostinném, vydaná tiskem Karla Thera v Liberci roku Brožurka obsahovala celkem 12 stran. Na poslední 5

6 straně brožurky bylo uvedeno, že výše uvedené stanovy byly tělovýchovným spolkem v Hostinném navrženy ke schválení 4. dubna 1898 a schváleny Okresním hejtmanstvím ve Vrchlabí 31. května Podepsán hejtman Záborský. Schránka v sobě skrývala ještě šest kusů dobových pohlednic, z nichž pět nám představovalo podobu města koncem 19. století. Na snímcích byly zachyceny celkové pohledy na město Hostinné z Olešnického kopce a Hrnčířského vrchu, tehdejší Bismarckovo náměstí, gymnázium s přilehlou školní ulicí (dnes Horská), radniční věž s rakouským dvouhlavým orlem v průčelí, děkanský chrám Nejsvětější trojice, Schmeykalova ulice (dnešní Dolní brána) a dřevěnka v Labské fortně před domem č. p. 89, ve které 9. září roku 1779 přespal při své návštěvě Hostinného syn císařovny Marie Terezie a budoucí císař Josef II. Poslední, šestá pohlednice, představovala portrét říšského rady a zemského poslance Karla Herrmanna Wolfa, který byl zvolen do zemského sněmu ve Vídni a zastupoval oblasti Vrchlabska, Hostinska, Trutnovska, Broumovska, Lanškrounska a Kralicka. Tento poslanec byl přítomen i položení základního kamene městské tělocvičny 20. května V tubusu uloženém v základním kameni se tedy nenacházely žádné mince ani jiné další předměty, jak se mezi obyvateli našeho města začalo povídat. Transport základního kamene k očištění zajistili pánové Libor Syrový a Martin Chuťka Umístění základního kamene z roku 1899 u vchodu do nové tělocvičny Pískovcový kámen vyjmutý ze základů staré sokolovny byl řádně očištěn a ošetřen restaurátorem panem Liborem Syrovým a umístěn na kovaný podstavec u hlavního vchodu do nové městské tělocvičny. Tomáš Anděl, kronikář města MODEL dětem O mateřské škole v Hostinném se v poslední době mnoho mluví i píše v souvislosti s rekonstrukcemi všech třech budov. O letošních prázdninách proběhly finální práce a školky jsou připraveny na nástup dětí. Není tajemstvím, že opravy a vybavení stály město nemalé finanční prostředky. Ale protože ani městská kasa není nevyčerpatelná, stály jsme před problémem, kdo nám pomůže školky dovybavit. A právě v tuto chvíli neodmítla prosbu o pomoc ( jako už poněkolikáté ) firma MODEL Obaly a. s. Hostinné. Za její sponzorský dar jsme nakoupili tříkolky a koloběžky pro všechny věkové skupiny k dopravním stezkám u MŠ II. Za tuto pomoc chci tímto způsobem firmě MODEL Obaly a. s. Hostinné jménem MŠ a jménem všech dětí, které ji navštěvují, srdečně poděkovat. Lenka Dymáková Podzimní pochod Pochod podzimní přírodou Podkrkonoší pořádá KČT Hostinné v sobotu 29. září Stejně jako minulé pochody i letošní 31. ročník má zvláštní start, program i cíl pro rodiče s dětmi (více níže - Dětská trasa).start pro pěší i cyklo bude v restauraci u Bicana v Hostinném od 7.00 do hod., cíl tamtéž do hod. Pro účastníky jsou letos připraveny částečně i úplně nové trasy. Mapky a popisy budou na startu. Co zůstává, je hlavní kontrola v kempu Kateřina. Nejkratší trasy: pěší - 14 km cyklo - 12 km nejdelší trasy: pěší - 35 km cyklo - 60 km Startovné: 10,- Kč děti, důchodci, členové KČT; 15,- Kč ostatní. Dětská trasa: start od 9.00 hod. v kempu Kateřina, závěr akce v tamtéž. Na vybraném cca 2 km dlouhém okruhu budou zábavné zastávky, v cíli malé překvapení. V a ve se budou hrát pro malé pochodníky dvě krátké loutkové pohádky. Startovné 5,-Kč. Doprava libovolná (vlak, auto, kolo...), směr Hostinné - Chotěvice - Kateřina. Na všechny účastníky Pochodu podzimní přírodou Podkrkonoší se těší KČT Hostinné. Zdrávi došli. J. Jasenský 6

7 Z fotokroniky města Hostinné Stalo se před 30-ti lety Natáč ení váleč ného filmu Mlíčňáci Práce kameramana na náměstí Válečná dopravní technika na Náměstí Dobové nápisy nad obchody Herci z řad obyvatel města Hostinné Připravil: Tomáš Anděl kronikář města 7

8 České dráhy zahájily kampaň o bezpečném cestování na železnici Děti, pozor na kolejích Plakáty s dětmi v podobě andělíčků a nápisem Děti, pozor na kolejích, tak chtějí České dráhy upozornit především rodiče na nebezpečí, která hrozí jejich dětem, pokud nedodržují pravidla bezpečného chování na železnici. Motiv se objeví na 300 billboardech po celé republice, přímo ve vlacích Českých drah bude umístěno 500 reklamních rámečků a dalších 20 reklamních plachet bude na vybraných nádražích. Úrazy dětí na železnici nejsou bohužel ničím výjimečným. Jenom v roce 2006 došlo k 38 případům. Nejohroženější skupinou jsou děti ve věku let, především chlapci. Na následky zranění loni zemřelo 20 dětí a dalších 18 si ponese následky celý život. K nejčastějším příčinám těchto neštěstí patří chůze po kolejích nebo přecházení těsně před i za vlakem či popálení elektrickým proudem. Smutným příkladem je událost, která právě zahájení této preventivní akce provází. Dne v železniční stanici Sokolov vylezly tři sedmnáctileté dívky na střechu odstavených železničních vozů a zapálily si cigaretu! Pak je naneštěstí napadlo, že se podívají poklopem do vozu. Dvě dívky vstaly a byly zasaženy elektrickým výbojem z troleje o napětí voltů, říká Robert Drozda, přednosta Regionálního Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy Plzeň. Jedna dívka má popáleniny na 70 % povrchu těla, druhá má zasažený obličej a ruce. Pokud přežijí, budou mít až do smrti zkažený život. Kampaň Děti, pozor na kolejích je jedním z mnoha způsobů, kterými se České dráhy snaží upozornit cestující a zejména děti na pravidla železniční dopravy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem nedávno vyšla brožura Bezpečná železnice - První pomoc, která apeluje na děti, aby dodržovaly Desatero bezpečnosti na železnici. Její součástí je i návod, jak poskytnout základní první pomoc kamarádovi. Ondřej Kubala Tiskový mluvčí Českých drah, a. s. Informace o českých drahách, a. s. Osobními vlaky Českých drah, a.s., cestuje ročně více než 180 milionů cestujících. V této oblasti se společnost řadí mezi přední dopravce Evropské unie, v počtu cest na jednoho obyvatele patří ČD s velkým náskokem první místo mezi středoevropskými členskými zeměmi unie. České dráhy, a.s., jsou v oboru nákladní dopravy s přepravou 90 milionů tun zboží ročně jednou z pěti největších železničních společností Evropské unie. ČD v současné době věnují zvýšenou pozornost modernizaci a investicím do železničních stanic a vlaků. Každoročně se investuje do obnovy stanic a vlaků několik miliard korun. V oblasti modernizace stanic se realizuje strategie Živá nádraží, která má za cíl zrevitalizovat během 10 let všechna klíčová nádraží v České republice. Nádraží se tak stávají moderními obchodními a společenskými centry s bohatou nabídkou služeb nesouvisejících přímo s cestováním. Velká pozornost je věnována modernizaci vlaků a zlepšení služeb pro zákazníky železnice. České dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky pendolino a to pod značkou špičkového produktu osobní přepravy evropské úrovně - SC Pendolino. Současně v závěru roku 2006 proběhla dodávka nových vozů pro dálkové vlaky od společnosti Siemens včetně lůžkových vozů, které umožnily vstup ČD do celoevropské sítě nočních vlaků špičkové kvality EuroNight. Pokračuje výroba moderních patrových příměstských vlaků. Pro regionální tratě jsou modernizovány lehké motorové vlaky s nabídkou pohodlného cestování také vozíčkářům, matkám s kočárky a cyklistům - Regionova. České dráhy také kladou velký důraz na zlepšování a rozšiřování služeb. V poslední době se tak rozšířila síť půjčoven jízdních kol ČD a zavedla se možnost rezervace míst v rychlících i pro jízdní kola. Současně České dráhy rozšiřují internetový prodej jízdenek. Prostřednictvím internetového eshopu dnes nabízejí jízdenky s rezervací na 60 spojů kategorií IC, EC a SC denně. 20. ročník Memoriálu Antonína Plecháče - Czech cup 2007 Ve dnech 23. a 24. června 2007 se uskutečnil žákovský fotbalový turnaj - letos jubilejní! Kategorie starších žáků byla obsazena mužstvy z Čech, Moravy a Polska. K největším favoritům patřily divizní týmy Meteor Praha a Slavoj Stará Boleslav. Dalšími účastníky byla mužstva krajských žákovských přeborů: SK Kosmonosy, Orzel Wojcieszów (PL), SK Jičín, SKM Slávia Brno, FSC Libuš, Jiskra Jaroměř, Spartak Rychnov n/k a Jiskra Mšeno. Jedenáctým mužstvem byl domácí Tatran Hostinné. Přípravy pořadatelům velmi komplikovalo počasí, které v tuto dobu panovalo. Hlavně ve čtvrtek vichřice poničila střechu na klubové restauraci, kde se připravovalo slavnostní zahájení s významnými hosty. Dále zničila party stan v prostoru pro diváky. Pořadatelé museli reagovat téměř z hodiny na hodinu. Opravit střechu restaurace svépomocí a následný den časně ráno zajistit firmu k výrobě střechy pro diváky. Vše se podařilo do pátečního odpoledne zajistit, když opět začalo pršet. Přibližně v hodin již začala najíždět první mužstva, 8

9 která si zamluvila místo ve stanovém městečku v prostoru stadionu Tatranu. Jako tradičně Jiskra Jaroměř se svým početným doprovodem skvělých rodičů. Letos se Jiskra pyšní i velmi ojedinělým primátem turnaje. Přijela totiž po páté v řadě na tuto akci, což je historicky nevídaná věc! Mezitím dorazila další mužstva Rychnov n/k, SK Kosmonosy, Slávia Brno. Bohužel déšť vytrvale skrápěl jejich ubytovací objekty. Nakonec však slunko ještě v podvečer ukázalo svoji tvář a zlepšilo tak náladu nejen pořadatelům. V době, kdy grilované maso a klobásky vábně voněly po okolí, bylo na stadionu na 150 dětí s doprovodem vedoucích. Kdo neholdoval různým pochutinám, věnoval se tréninku. Letos premiérově mohl využít i náhradní travnatou plochu, která ještě vloni byla škvárové,,parkoviště. Den D však měl být v sobotu. Již o osmé hodině ranní se v klubové restauraci sešli významní hosté v čele se starostou města Hostinné Bc. Karlem Klímou, významnými partnery turnaje a samotnými trenéry týmů. Zde pořadatelé seznámili všechny s průběhem Czech cupu a nechybělo tradiční pohoštění. Turnajový los poslal do třech skupin mužstva takto: skupina A: domácí Tatran, polský Wojcieszów, SKM Slávia Brno a loňský obhájce Slavoj Stará Boleslav. Skupina B: SK Kosmonosy, SK Jičín, FSC Libuš a čtvrté mužstvo z Polska na poslední chvíli odřeklo účast! Skupina C: Jiskra Mšeno, Meteor Praha, Jiskra Jaroměř, Spartak Rychnov n/k. Pět minut před devátou hodinou ranní starosta města Karel Klíma oficiálně zahájil 20. ročník turnaje a čestným výkopem odstartoval první zápas mezi domácím Tatranem a polským Wojcieszówem. Po celou sobotu se odehrávala utkání ve skupinách. Favorité nezaváhali i přesto, že se opět přehnaly dešťové přeháňky. Přes množství zápasů a nevlídné počasí byla hrací plocha stále ve velmi dobrém stavu. Do dalších bojů playoff se nakonec probojovala tato mužstva: SKM Slávia Brno, Spartak Rychnov, Meteor Praha, SK Jičín, Slavoj Stará Boleslav, Jiskra Mšeno, Orzel Wojcieszów (PL) a FSC Libuš. Tatran Hostinné nepostoupil mezi elitu, ale fotbalově nezklamal. Co mužstvu chybělo, bylo gólové zakončení. S týmy z vyšších soutěží herně držel krok, do brankových příležitostí se dostal, ale když neproměnil ani pokutový kop, nemohl myslet na vyšší umístění. Velkou dopolední událostí byla návštěva dalšího vzácného hosta. Pozvání na turnaj přijal PaedDr. Zdeněk Fajfer Ph.D., bývalý prvoligový hráč, který pracoval jako trenér SU Teplice, Jablonce a Liberce. V letech jako trenér repre výběru U-19. Nyní přednáší na nejvyšších stupních trenérského vzdělání ČMFS a v členských zemích UEFA. Podvečerní čtvrtfinále okořenily duely Slávie Brno s Rychnovem (0:3) a Meteoru Praha s Jičínem (1:0), kdy hlavně poslední zápas byl velmi kvalitní. Další sobotní nefotbalový program byl již individuální. Na programu byla diskotéka a překvapení večera. Úderem dvaadvacáté hodiny za hudebního doprovodu vybuchl ohňostroj jako symbol oslav 20. výročí Memoriálu Antonína Plecháče. Neděli - druhý hrací den - otevřela další dvě čtvrtfinálová utkání. Obhájce loňského prvenství Slavoj Stará Boleslav vyřadil Jiskru Mšeno 1:0 a polský Wojcieszów překvapivě na pokutové kopy FSC Libuš 2:0! V průběhu dne se odehrála další klání o celková umístění a okolo hodiny polední to nejdůležitější semifinále. Narazila na sebe mužstva Spartaku Rychnov a Meteoru Praha. Zápas opět na vysoké úrovni s prvky moderního fotbalu dotáhl do jednobrankového vítězství Meteor. Ve druhém porazil velmi šťastně Wojcieszów Starou Boleslav brankou v závěru a postoupil tak překvapivě do boje o zlato! O bronz si to rozdali Rychnov v. Slavoj St. Boleslav. Spartak obhájil loňské třetí místo vítězstvím 1:0 a podtrhl tak svůj sympatický projev po celý průběh Cupu. V následném finále nastoupil suverénní Meteor proti polskému překvapení. Pochybnosti o výsledku byly pouze do čtvrté minuty, kdy již Meteor vedl 2:1. Po celý další průběh již kontroloval hru a nedal soupeři šanci. Zaslouženě vyhrál 5:1 a pohár za první místo byl ve správných rukou. Vítěz Czech Cupu 2007 METEOR PRAHA Turnaj měl ještě své další ocenění. Byla vyhlášena jedenáctka All stars Czech cupu 2007: Brankář Daniel Mohr Jiskra Mšeno Obránci Tran Huy Nam FSC Libuš Jakub Procházka Slavoj St. Bolesl. Lukáš Procházka Meteor Praha Záložníci Dominik Němec Meteor Praha Michal Miler SK Jičín Miroslav Cvejn Rychnov nk Jakub Havlák FSC Libuš Útočníci Petr Rubeš Slavoj St. Bolesl. Marek Ferko SKM Slávia Brno Martin Valášek Rychnov n. K Další individuální ceny: Nejmladším hráčem turnaje starších žáků byl Pavel Šmucer - Tatran Hostinné - ročník narození Cena fair play připadla polskému Wojcieszówu. Nejlepší hráčem se stal brněnský Marek Ferko, nejlepším střelcem se sedmi 9

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE:

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE: Zpravodaj města Hostinné 5 /2014 měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném OBSAH: REKONSTRUKCE / SOUTĚŽ NA BYT / RADA MĚSTA/ VOLBY / PORCIUNKULE / ŠKOLSTVÍ / VÝSTAVA IVETY PILAŘOVÉ / SPORT / VE I DÁLE

Více

Labská cyklotrasa se otevírá

Labská cyklotrasa se otevírá 5/2009 Obsah: 1) Labská cyklotrasa se otevírá Labská cyklotrasa se otevírá 2) Soutěž o byt v č. p. 100 Nová cyklotrasa v urbanizovaném území města Hostinné v délce 3,5km bude slavnostně otevřena v úterý

Více

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE: VODA SE UPRAVUJE NA VSTUPU I VÝSTUPU

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE: VODA SE UPRAVUJE NA VSTUPU I VÝSTUPU Zpravodaj města Hostinné 8 /2014 měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném OBSAH: KOUPALIŠTĚ / PARKOVIŠTĚ / KABELOVÁ TELEVIZE / UPOZORNĚNÍ / RADA MĚSTA / ASEKOL / ŠKOLSTVÍ / Z FILMOVÉHO ARCHIVU / VE

Více

schválila: Město Hostinné upozorňuje na vypsanou soutěž O UZAVŘENÍ NÁJEMNÍCH SMLUV NA DVA MĚSTSKÉ BYTY

schválila: Město Hostinné upozorňuje na vypsanou soutěž O UZAVŘENÍ NÁJEMNÍCH SMLUV NA DVA MĚSTSKÉ BYTY 8/2011 Obsah: 1) Soutěž na byt v č.p. 34 a v č. p. 143 2) Z jednání RM 3) Zahrádky a zahrádkáři 4) Domácí násilí není normální 5) Rybáři ve Wojcieszowě 6) Memoriál A. Plecháče schválila: Město Hostinné

Více

Číslo 4/2013. Vychází 30. dubna 2013

Číslo 4/2013. Vychází 30. dubna 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 4/2013 Vychází 30. dubna 2013 www.dvurkralove.cz zkrácená verze Běhu safari přilákala více amatérských běžců i diváků V

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. otevřeného kláštera. Na této trase byla zadána oprava další části podloubí ve Votočkově

ZPRÁVY Z RADNICE. otevřeného kláštera. Na této trase byla zadána oprava další části podloubí ve Votočkově 4/2012 Obsah: 1) Prezentují naše město 2) SMS zprávy 3) Sportující mládež 4) Soutěž na byty 5) Platby za místní poplatky 6) Tiskové zprávy z RM a ZM 7) Muzeum na startovní čáře Ve Zpravodaji dále najdete:

Více

Klidné a radostné prožití vánočních svátků přeje redakce Zpravodaje. Dop is J e ž í š ko v i

Klidné a radostné prožití vánočních svátků přeje redakce Zpravodaje. Dop is J e ž í š ko v i 12/2011 Obsah: 1) Články starosty - 6 kusů 2) Soutěž na byty 3) Z jednání RM 4) Sociální reforma 5) Platby za místní poplatky 6) Tříkrálová sbírka 7) Adventní koncert ZUŠ Ve Zpravodaji dále najdete: 1)

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Kanalizace spěje k zahájení

Kanalizace spěje k zahájení 2/2011 Obsah: 1) Kanalizace spěje k zahájení 2) Soutěž na byty v čp. 19 a čp. 553 3) Z jednání ZM 4) Z jednání RM 5) Upozornění FÚ 6) Tříkrálová sbírka 7) Vzpomínka na RnDr. Petra Milese Ve Zpravodaji

Více

hlučínskénoviny ročník 14 číslo 9 září 2009 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.

hlučínskénoviny ročník 14 číslo 9 září 2009 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin. hlučínskénoviny ročník 14 číslo 9 září 2009 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Evropský týden mobility a den bez aut v Hlučíně Od 16. 9. do 22. 9. se

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 23 září 2012 (233) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední Výtoň,

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU XLVIII. ročník Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU ZV Úvodní slovo Milí čtenáři, květen utekl jako voda a tak právě držíte v rukou další díl Větrníku. Jak jste možná zaznamenali

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč

ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE www.rtyne.cz 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 26. 1. 2015 RM vzala na vědomí informace Bc. Ivy Kejklíčkové

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

KANADA Uvede PaedDr. Libor Turek

KANADA Uvede PaedDr. Libor Turek Přednáška KANADA Uvede PaedDr. Libor Turek Měsíční cesta Britskou Kolumbií a Albertou, Grónsko, Vancouver, kouzelné národní parky Jasper, Banff, Yoho, Waterton. Olympijský park v Calgary, údolí Okanagan,

Více

Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. červenec 2007. Broumovský zpravodaj

Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. červenec 2007. Broumovský zpravodaj Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. Broumovský zpravodaj červenec 2007 Obsah... Pomník císaře Josefa II.... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Společenská kronika...

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více