Usnesení z jednání rady města konaného dne : Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení: Karel Vodička Ověřovatele zápisu: MUDr. Bedřich Brož IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění Závěrečný účet města Rokycany za rok Oznámení radě města o přijetí finančního daru Mateřskou školourokycany, U Saské brány Odpis promlčených pohledávek příspěvkové organizace Mateřská škola Rokycany, U Saské brány Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok Změny rozpočtu k Změny rozpočtu k Změna rozpočtu komentář Žádost o finanční příspěvek Diakonie Praha 5 - Stodůlky Žádost o finanční příspěvek TyfloCentrum Plzeň, o. p. s Bezúplatný převod ochranných skel do majetku města IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Bytová komise Prodej pozemkové parcely p. č. 2880/2 v k. ú. Rokycany Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 5/ Komise na veř.zakázky. střecha ZŠ TGM a ZŠ Čechova Rokycany, Palackého 171/I- rekonstrukce vnějšího pláště objektu - výměna oken Přestavba 2 garáží na bytovou jednotku v ul. Pivovarská - stavba výjimečně přípustná Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 233/4 v k.ú. Rokycany protipovodňová opatření Sběrný dvůr RUMPOLD-zpevněné plochy Městský hřbitov Rokycany- pronájem hrobových míst IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Rekonstrukce bytu č. 6, J. Růžičky 9, Rokycany Přidělení obytné místnosti v domě Žďárská cesta 1118, Rokycany- František Bílý, Věra Bílá Strana 1 z 13

2 Úprava výše nájmu v bytech U Spilky 90, Rokycany IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Pronájem části plochy Zimního stadionu Rokycany pro ČKF Výpůjčka konfernční místnoti Rokycany, Střed, čp. 80 pro Pionýrskou skupinu Rokycany jih Lesy města Rokycan, spol. s.r.o. - nájemné na rok Rokycany, Střed, čp Ing.Jiřina Šimánková, nájemce prodejny - žádost o snížení nájemného Pronájem nemovitostí v areálu bývalých kasáren Armády ČR Martin Žák, pronájem pozemku - žádost o snížení nájemného v roce FINLAG, spol. s r.o. žádost o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě -,,Optimalizace trati Rokycany-Plzeň Emanuel Přibík - žádost o pronájem pozemku Žádost o výpůjčky stavby umístěné na stpč k.ú. Rokycany - ESO přístřešku v.č Příkosická zemědělská a.s. - žádost o pronájem pozemků v k.ú. Raková Žádost společnosti Rumpold R o odkup mostní váhy RODAN skládka Němčičky Zimní stadion Rokycany - reklamy IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rokycany platnému od Zpráva o rozvoji sociálních služeb na Rokycansku za rok 2010 a plán na rok Likvidace movitého majetku Mateřské školy Rokycany, Školní ulice,odloučeného pracoviště Mateřská škola Borek Cesta pana starosty do Německa a Francie Návrh na personální opatření v hotelu Bílý lev Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 8092 Rada města bere na vědomí přehled o využití a obsazenosti basketbalové haly a ekonomické vyhodnocení jejího provozu a ukládá odboru finančnímu předložit tento materiál zastupitelstvu města na vědomí. Termín: idd: 200 Strana 2 z 13

3 2060 Audit a závěrečný účet Závěrečný účet města Rokycany za rok ) Rada města souhlasí s celoročním hospodařením města Rokycany za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města Rokycany za rok 2010, a to bez výhrad. Termín: ) Rada města souhlasí se závěrečnou zprávou o inventarizaci majetku města Rokycany za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: ) Rada města souhlasí s tím, aby hospodářský výsledek města ve výši tis. Kč byl zaúčtován na účet 401 Jmění účetní jednotky a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: ) Rada města souhlasí s tím, aby část hospodářského výsledku za rok 2010 z hospodářské činnosti správa bytového fondu přesahující odvod do rozpočtu města ve výši , 45 Kč byla zaúčtována na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let podnikatelské činnosti a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: ) Rada města souhlasí s tím, aby část hospodářského výsledku za rok 2010 za Odbor hospodářské činnosti správa majetku přesahující odvod do rozpočtu města ve výši ,26 Kč byla zaúčtována na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let podnikatelské činnosti a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: ) Rada města bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2010 a ukládá odboru finančnímu předložit ji na jednání zastupitelstva města. Termín: ) Rada města souhlasí s tím, aby ušetřené prostředky z mezd z roku 2010 byly rozděleny následovně: Převod prostředků přijatých od Družstva Růžičkova do FRB ,87 Kč Kanalizace Borek nad rámec DSO ul. Dlouhá ,00 Kč ZŠ Čechova oprava střechy tělocvičny ,00 Kč Nákup nového parkovacího automatu 1. část ,00 Kč Rada města souhlasí s tím, aby část přebytku z hospodaření minulých let byla použita následovně: Nákup nového parkovacího automatu 2. část ,00 Kč Infrastruktura kasárna II. etapa projekt. dokumentace parkoviště pro kamiony ,00 Kč MŠ Čechova výměna oken v prostoru kuchyně ,00 Kč ZŠ TGM odvlhčení prostor školní jídelny projektová dokumentace ,00 Kč ZŠ TGM oprava střechy ,00 Kč Křižovatka ul. Zeyerova B.Němcové ,00 Kč Rekonstrukce komunikace ul. Boženy Němcové ,00 Kč Fitzova hrobka - zajištění technického dozoru a archeologů ,00 Kč Márnice U plzeňské brány - zajištění technického dozoru a archeologů ,00 Kč Sběrný dvůr Rokycany změna skladby zpevněných ploch ,00 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 201 dary, příspěvky organizacím Oznámení radě města o přijetí finančního daru Mateřskou školourokycany, U Saské brány 8094 Rada města bere na vědomí přijetí finančních darů od sponzorů příspěvkovou organizací Mateřskou školou Rokycany, U Saské brány. idd: 202 Kontrola : Strana 3 z 13

4 2090 Příspěvkové organizace města Odpis promlčených pohledávek příspěvkové organizace Mateřská škola Rokycany, U Saské brány Rada města neschvaluje odpis promlčených pohledávek příspěvkové organizace Mateřská škola Rokycany, U Saské brány a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: Rada města ukládá ředitelce Mateřské školy Rokycany, U Saské brány předat promlčené pohledávky odboru finančímu k vymáhání. Termín: Rada města ukládá tajemníkovi úřadu upravit směrnici tak, aby pohledávky příspěvkových organizací města mohly být vymáhány finančním odborem MěÚ. Termín: idd: 203 Příspěvkové organizace města Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok Rada města schvaluje dosažené hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za rok 2010 a jejich rozdělení do fondů takto: A) Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, hospodářský výsledek ,99 Kč Příděl do fondu odměn 3 690,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,99 Kč B) Základní škola TGM Rokycany, hospodářský výsledek ,60 Kč Příděl do fondu odměn 870,00Kč, příděl do rezervního fondu ,60 Kč C) Základní škola Rokycany, Čechova ul., hospodářský výsledek ,09 Kč Příděl do fondu odměn 350,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,09 Kč D) Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, hospodářský výsledek 2 787,19 Kč Příděl do fondu odměn 28,00 Kč, příděl do rezervního fondu 2 759,19 Kč E) Mateřská škola Rokycany, Školní ul., hospodářský výsledek 9 185,94 Kč Příděl do fondu odměn 92,00 Kč, příděl do rezervního fondu 9 093,94 Kč F) Školní jídelna ZŠ TGM, hospodářský výsledek ,86 Kč Příděl do fondu odměn 1 164,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,86 Kč G) Školní jídelna ZŠ Čechova, hospodářský výsledek ,53 Kč Z rezervního fondu ,53 Kč H) Městská knihovna Rokycany, hospodářský výsledek ,85 Kč Příděl do fondu odměn 981,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,85 Kč a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení.termín: idd: 204 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města schvaluje změny rozpočtu č. RM dle přílohy Změny v rozpisu rozpočtu roku 2011 RM 10-12, která je součástí usnesení a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: Strana 4 z 13

5 2010 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města souhlasí se změnami rozpočtu č. ZM/20-25 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Rada města souhlasí: 1. S přijetím dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na nové a opakované volby do zastupitelstev obcí (Hůrky) ve výši ,- Kč, ÚZ S přijetím dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 ve výši ,- Kč, ÚZ , a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 206 Rozpočet Změna rozpočtu komentář Rada města: 1) bere na vědomí komentář ke změnám rozpočtu r ) ukládá odboru rozvoje města předložit tento komentář na vědomí zastupitelstvu města. Termín: idd: 207 dary, příspěvky organizacím Žádost o finanční příspěvek Diakonie Praha 5 - Stodůlky Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Diakonii Českobratrské církve evangelické, středisko v Praze 5 Stodůlkách, IČO a ukládá odboru finančnímu k vyřízení.termín: idd: 208 dary, příspěvky organizacím Žádost o finanční příspěvek TyfloCentrum Plzeň, o. p. s Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku žadateli TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., IČO a ukládá odboru finančnímu k vyřízení.termín: idd: 209 Dary poskytnuté městu Bezúplatný převod ochranných skel do majetku města 8102 Rada města bere na vědomí bezúplatné nabytí 96 kusů ochranných skel pro zimní stadion a ukládá odboru finančnímu předložit tuto informaci na vědomí zastupitelstvu města. Termín: idd: 210 Strana 5 z 13

6 2410 Prodej majetku Prodej pozemkové parcely p. č. 2880/2 v k. ú. Rokycany Rada města souhlasí s prodejem pozemkové parcely parcelního čísla 2880/2 umístěné v katastrálním území Rokycany o výměře 51 m2 panu Pavlu Horsákovi, Čajkovského čp. 503/13, Říčany, za cenu 1400,-Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 400 Strana 6 z 13

7 2441 Inženýrské sítě Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 5/ Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV /VB 2 pro stavbu: Zemní elektrické vedení kabelu NN v ul. Žďárská cesta v Rokycanech zemní elektrické kabelové vedení NN umístěné do pozemku p.č. 2911/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Žďárská cesta s předpokládanou jednorázovou finanční náhradou Městu Rokycany ve výši ,- Kč + DPH se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: v zast. spol. ELEKTRO WELLMONT, s.r.o., Úslavská 75, Plzeň, IČ: a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro investiční akci Rekonstrukce kanalizace v ulici Stehlíkova v Rokycanech rekonstrukce a zřízení kanalizace pro veřejnou potřebu zřízené ve veřejném zájmu a sloužící k odvádění odpadních a srážkových vod umístěná do pozemku p.č. 3150/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví družstva Jednota, konzumní družstvo Rokycany, IČ: , uvedeném na LV 172 pro obec a k.ú. Rokycany, ul. Stehlíkova s jednorázovou finanční náhradou vlastníkovi dotčené nemovitosti ve výši 5.000,- Kč + DPH s družstvem Jednota, konzumní družstvo Rokycany, J. Knihy 177/I., Rokycany, IČ: a ukládá odbor rozvoje města k realizaci. Termín: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro investiční akci Rekonstrukce kanalizace v ulici Stehlíkova v Rokycanech rekonstrukce a zřízení kanalizace pro veřejnou potřebu zřízené ve veřejném zájmu a sloužící k odvádění odpadních a srážkových vod umístěná do pozemku p.č. 2958/3 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Plzeňský kraj, IČ: a s jeho majetkem hospodařící Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Plzeňského kraje, IČ: , uvedeném na LV 7534 pro obec a k.ú. Rokycany, ul. Stehlíkova s jednorázovou finanční náhradou vlastníkovi dotčené nemovitosti ve výši 820,- Kč + DPH s krajem Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň, Jižní Předměstí, IČ: a se svěřeným majetkem hospodařící Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, IČ: a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro investiční akci Rekonstrukce kanalizace v ulici Stehlíkova v Rokycanech rekonstrukce a zřízení kanalizace pro veřejnou potřebu zřízené ve veřejném zájmu a sloužící k odvádění odpadních a srážkových vod umístěná do pozemků p.č. 2552/6 a 2552/9 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví spol. Oberbank Leasing JAF HOLZ, s.r.o., IČ: , uvedeném na LV 695 pro obec a k.ú. Rokycany, ul. Stehlíkova s jednorázovou finanční náhradou vlastníkovi dotčené nemovitosti ve výši 4.900,- Kč + DPH se spol. Oberbank Leasing JAF HOLZ, s.r.o., I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, IČ: a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo realizovat stavbu: Zemní přípojka elektrického kabelu NN v ul. Fr. Kotyzy v Rokycanech (k pozemku st.p.č. 2326) - přípojka elektrického kabelu NN umístěná do pozemku 2225/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany a vedená k pozemku st. p.č v k.ú. Rokycany, ul. Fr. Kotyzy se stavebníkem Ing. Dlabal Ladislav, Pražská 998, Rokycany, nar a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 401 Kontrola : Strana 7 z 13

8 2431 Výběrová řízení Komise na veř.zakázky. střecha ZŠ TGM a ZŠ Čechova 8105 Rada města schvaluje pro zakázky: 1) ZŠ TGM - výměna střešního pláště včetně dřevěných konstrukcí krovu výběrovou komisi ve složení: Jaroslav Anton, Ing. Alena Nováková, Karel Vodička, JUDr. Zdeňka Lišková, Václav Pospíšil, Mgr. Alena Halířová 2) ZŠ Čechova výměna střešního pláště nad pavilonem tělocvičny výběrovou komisi ve složení: Jaroslav Anton, Ing. Alena Nováková, Ing. Ondřej Weis, Karel Halíř, Václav Pospíšil, Mgr. Bohumil Nosek a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 402 Výběrová řízení Kontrola : Rokycany, Palackého 171/I- rekonstrukce vnějšího pláště objektu - výměna oken 8106 Rada města schvaluje na zakázku Rokycany, Palackého 171/I rekonstrukce vnějšího pláštěvýměna oken Truhlářství Petr Kaiser s.r.o., Komenského 586, Rožmitál pod Třemšínem IČO , s nabídkovou cenou ,- Kč vč. DPH a ukládá odbor rozvoje města k vyřízení. Termín ihned idd: 403 ÚPD Přestavba 2 garáží na bytovou jednotku v ul. Pivovarská - stavba výjimečně přípustná 8107 Rada města schvaluje přestavbu 2 garáží v Pivovarské ulici u čp. 282 v Rokycanech na bytovou jednotku jako stavbu výjimečně přípustnou a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ihned 2410 idd: 404 Prodej majetku Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 233/4 v k.ú. Rokycany protipovodňová opatření 3 Rada města bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemkové parcely p.č. 233/4 k.ú. Rokycany o výměře 716 m idd: 405 Příprava a realizace investic Sběrný dvůr RUMPOLD-zpevněné plochy Kontrola : Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu stavby v souvislosti s nově navrženou úpravou zpevněných ploch při stavbě sběrného dvora o částku tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 407 Kontrola : Strana 8 z 13

9 2413 Jiné dispozice s majetkem Městský hřbitov Rokycany- pronájem hrobových míst 8110 Rada města neschvaluje možnost úpravy rozměrů u již pronajatých hrobových míst a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: ihned Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit dodržování rozměrů hrobů dle stanoveného plánu. Termín: ihned idd: 408 Kontrola : Bytová komise 2451 Ostatní bytové záležitosti Rekonstrukce bytu č. 6, J. Růžičky 9, Rokycany 8111 Rada města schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytu č. 6, J. Růžičky 9, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise 2451 idd: 500 Ostatní bytové záležitosti Kontrola : Přidělení obytné místnosti v domě Žďárská cesta 1118, Rokycany- František Bílý, Věra Bílá 8112 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na obytnou místnost č. 1, Žďárská cesta 1118, Rokycany s Františkem Bílým a Věrou Bílou, Smetanova 55, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise 2451 idd: 501 Ostatní bytové záležitosti Úprava výše nájmu v bytech U Spilky 90, Rokycany Kontrola : Rada města schvaluje úpravu měsíčního nájmu v bytech domu U Spilky 90, Rokycany s účinností u nově uzavíraných smluv okamžitě a u stávajících uzavřených smluv od takto: navýšení v roce 2011 na 49,40 Kč/m² a následujících 9 let ( ) každý rok o nárůst 5% + inflace z výše nájmu předcházejícího roku a ukládá správci bytového fondu uzavřít dodatky ke stávajícím nájemním smlouvám. Termín: Bytová komise idd: 502 Kontrola : Pronájem části plochy Zimního stadionu Rokycany pro ČKF 8115 Rada města schvaluje Českomoravské kynologické federaci, IČ , se sídlem Hrádek Nová Huť 45 zastoupené paní Jiřinou Řapkovou pronájem dlážděné plochy uvnitř Zimního stadionu Rokycany o výměře cca 820m² za účelem konání světové výstavy psů dne (sobota) od 7:00 do 14:00 hodin, za dohodnuté nájemné ve výši 5.000,- Kč a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: idd: 600 Kontrola : Strana 9 z 13

10 11167 Výpůjčka konfernční místnoti Rokycany, Střed, čp. 80 pro Pionýrskou skupinu Rokycany jih 8114 Rada města schvaluje Pionýrské skupině Rokycany jih, IČ se sídlem Rokycany, Nové Město, Zeyerova 536 zastoupené panem Pavlem Hubertem neplacení režijních nákladů za výpůjčku konferenční místnosti v Rokycanech, Střed, čp. 80 v termínu od do pro konání dětského příměstského tábora a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: idd: Lesy města Rokycan, spol. s.r.o. - nájemné na rok Kontrola : Rada města schvaluje dodatek č. 33 k nájemní smlouvě uzavřené dne se společností Lesy města Rokycan spol. s.r.o., Soukenická 2, Rokycany v předloženém znění, včetně přílohy č. 4/A, která je nedílnou součástí dodatku č. 33 a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: idd: Rokycany, Střed, čp Ing.Jiřina Šimánková, nájemce prodejny - žádost o snížení nájemného Rada města neschvaluje nájemci paní Jiřině Šimánkové, která má pronajaté nebytové prostory o celkové výměře 59 m2 v 1. n. p. stavby umístěné na stavební parcele stpč. 122 k.ú. Rokycany, nacházející se na adrese Rokycany, Střed, čp. 126, s účinností od snížení nájmeného a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: Rada města ukládá odboru hospodářské činnosti provést příslušné opravy pronajatých prostor do konce roku idd: Pronájem nemovitostí v areálu bývalých kasáren Armády ČR - 3 Rada města schvaluje společnosti VAKOS ROKXCANY spol. s r.o., IČ , se sídlem V.Nového 460, Rokycany, Nové Město zastoupené jednatelem panem Václavem Kočím pronájem části stavby garáže vč. 71 budovy bez čp/če umístěné na stpč k.ú. Rokycany o výměře 159m², za měsíční nájemné ve výši Kč 2.000,- a platné sazby DPH navyšované každoročně o inflaci, na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 3 měsíce oboustranně a ukládá odboru hospodářské činnosti k realizaci. Termín: idd: Martin Žák, pronájem pozemku - žádost o snížení nájemného v roce Rada města neschvaluje panu Martinu Źákovi, IČ , s místem bydliště a místem podnikání Šťáhlavská 294, Rokycany, Plzeňské Předměstí snížení nájemného za pronájem části pozemkové parcely ppč k.ú. Rokycany o výměře 60 m² pro rok 2011 a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení.termín: idd: 605 Kontrola : Strana 10 z 13

11 11184 FINLAG, spol. s r.o. žádost o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě -,,Optimalizace trati Rokycany-Plzeň Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne se společností FINLAG spol. s r.o., Ke Karlovu 21, Plzeň v předloženém znění a ukládá odboru hospodářské činnosti města k vyřízení. Termín: idd: Emanuel Přibík - žádost o pronájem pozemku 8121 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemkových parcel dle zakreslení v katastrální mapě a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín. ihned Rada města ukládá odboru hospodářské činnosti předložit návrh na úhradu nájmu (oploceného pozemku) za tři roky zpětně za užívání městkého pozemku ve výši 20,- Kč za m2 a rok a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: idd: Žádost o výpůjčky stavby umístěné na stpč k.ú. Rokycany - ESO přístřešku v.č Rada města nesouhlasí, aby po ukončení smluvního vztahu se společností VAKOS ROKYCANY spol. s r.o. byla stavba umístěná na stpč (ESO přístřešek v.č. 100) bez zveřejnění záměru hospodaření s majetkem smluvně vypůjčena Nadaci pozemního vojska AČR a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení.termín: idd: Příkosická zemědělská a.s. - žádost o pronájem pozemků v k.ú. Raková. 1) Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků v katastrálním území Raková, pozemku p.č. 62/29 o výměře 371 m² a pozemku p.č. 125/11 o výměře 238 m² s termínem od na dobu neurčitou s podmínkou, že zájemce nabídne minimální výši nájmu 491,- Kč/ha, 2) Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků v katastrálním území Rokycany, pozemku p.č. 2750/2 o výměře m², p.č. 2652/43 o výměře m², p.č. 2652/59 o výměře m² a pozemku p.č. 2809/12 o výměře m² za roční nájemné ve výši 676,- Kč/ha vše s termínem od na dobu neurčitou a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: idd: Strana 11 z 13

12 11201 Žádost společnosti Rumpold R o odkup mostní váhy RODAN skládka Němčičky ) Rada města souhlasí s prodejem použitého vážního systému, mostové ocelové váhy RODAN 12x3 m, složené ze dvou modulů o délce 6 m a šířce 3 m s váživostí 30 tun a nájezdem v úrovni váhy společnosti NH technic, s.r.o., K Podlesí 540, Příbram, IČO za cenu ve výši 40 tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Termín: ) Rada města schvaluje ke dni vyjmutí mostové ocelové váhy RODAN 12x3 m z nájemní smlouvy uzavřené dne se společností Rumpold R Rokycany s.r.o., Jiráskova 32, Rokycany a snížení ročního nájemného vyplývajícího z citované nájemní smlouvy o částku ,- Kč a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: idd: Zimní stadion Rokycany - reklamy 8125 Rada města ukládá odboru hospodářské činnosti se správcem stadionu a všemi zúčastněnými kluby vyhodnotit množství reklam umístěných na zimním stadionu a platnost smluv za účelem určení plochy, která bude k umístění reklam používána. Rada města schvaluje záměr pronájmu ploch uvnitř a vně zimního stadionu na umístění reklam a ukládá odboru hospodářské činnosti k vyřízení. Termín: ihned idd: Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rokycany platnému od Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rokycany platnému od a ukládá odboru kanceláře tajemníka vydat tento dodatek z účinností od s tím, že nebude realizován převod informatiků ze správního odboru, na odboru finančním bude zrušeno volné místo s názvem místní poplatky, u odboru kanceláře tajemníka bude ponecháno volné místo pro právníka. Termín: idd: Zpráva o rozvoji sociálních služeb na Rokycansku za rok 2010 a plán na rok 2011 Rada města bere na vědomí vyhodnocení realizačního plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku za rok 2010 a Realizační plán na rok 2011 a ukládá sociálnímu a zdravotnímu odboru předložit tento materiál zastupitelstvu města. Termín: idd: Strana 12 z 13

13 2160 Likvidace majetku Likvidace movitého majetku Mateřské školy Rokycany, Školní ulice,odloučeného pracoviště Mateřská škola Borek 8128 Rada města schvaluje likvidaci movitého majetku: Mateřské školy Rokycany, Školní ulice, návrh ze dne , pořizovací cena ,00 Kč a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení.termín: idd: Cesta pana starosty do Německa a Francie Rada města schvaluje cestu starosty města Rokycany Ing. Vladimíra Šmolíka do Německa a Francie ve dnech a ukládá odboru kancelář tajemníka k vyřízení. Termín: ihned idd: Návrh na personální opatření v hotelu Bílý lev Rada města odkládá návrh na personální opatření v hotelu Bílý lev. Rada města ukládá odboru hospodářské činnosti zpracovat návrh na přestavbu hotelu na malometrážní byty a zadat zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kotelny na dva samostatné okruhy - restaurace a ubytovací část. Termín: Rada města ukládá odboru hospodářské činnosti předložit rozbor hospodaření za Termín: idd: Marie Hlávková místostarosta Ing. Vladimír Šmolík starosta Strana 13 z 13

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2011 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 9.3.2015 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově TRIANA. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.3.2011 od 15:00:00 do 20:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 29.4.2019 od 15:00:00 do 17:35:00 v budově Triana. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Město Horažďovice Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.7.2008 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více