USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Usnesení RM č. 57/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1 o výměře cca 115 m² v k. ú. Třeboň. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 58/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice a to: 1) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl a ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, 2) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl b ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, 3) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl c ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, 4) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl d ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 59/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m 2 v k. ú. Břilice, do vlastnictví paní Ilony Kovandové (Strouha 298, Břilice, Třeboň), za cenu 100,00 Kč/m 2. Kupní cena bude zaplacena na účet města Třeboně do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 60/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m 2, do podílového spoluvlastnictví vlastníků BJ v čp v ul. Táboritská, Třeboň, a to: - podíl o velikosti 590/13531 do vlastnictví Viléma Baierlinga (U Školky 205, Břilice, Třeboň), - podíl o velikosti 552/13531 do společného jmění manželů Josefa a Hany Bendových (Táboritská 1046, Třeboň), - podíl o velikosti 590/13531 do vlastnictví paní Marie Činčurové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 565/13531 do společného jmění manželů Luboslava a Aleny Divokých (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 570/13531 do vlastnictví paní Růženy Jedličkové (Táboritská 1046, Třeboň), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví paní Marie Klimešové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 569/13531 do vlastnictví pana Davida Leštiny (Vladimirská 2529, Česká Lípa), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví paní Blanky Machové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví pana Jaroslava Marka (Dunajovice 87), - podíl o velikosti 561/27062 do vlastnictví pana Josefa Paďourka (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 561/27062 do vlastnictví paní Jiřiny Paďourkové (Táboritská 644, Třeboň),

2 - podíl o velikosti 583/13531 do společného jmění manželů Josefa a Jiřiny Paďourkových (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 596/13531 do společného jmění manželů Petra Pudila (Táboritská 1046, Třeboň) a Květuše Pudilové (Dukelská 130, Třeboň), - podíl o velikosti 565/13531 do vlastnictví paní Ivy Rücklové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 565/27062 do vlastnictví pana Pavla Rychlého (Táboritská 1046, Třeboň), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví paní Heleny Šimkovské (Boženy Němcové 1054, Třeboň), - podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví pana Miroslava Tobolky (Novosedly nad Nežárkou 212), - podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví paní Jarmily Tobolkové (Novosedly nad Nežárkou 212), - podíl o velikosti 565/27062 do vlastnictví paní Ing. Jitky Uhrinkové (Táboritská 1046, Třeboň). Každý kupující zaplatí na účet města Třeboně kupní cenu do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 61/ ukončení Smlouvy na pronájem části pozemku ze dne uzavřené městem Třeboň a panem Rudolfem Knotkem (N. Frýda 9, České Budějovice) týkající se pronájmu části p. č. KN 886/11 o výměře cca 22 m 2 v k. ú. Třeboň. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni Nájemné za období od do ve výši 33,00 Kč bude uhrazeno na účet města nejpozději do ukončení nájemního vztahu. Usnesení RM č. 62/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 2214/1, p. č. KN 2214/3, p. č. KN 2214/5, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 179/50 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 179/50 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, za dodržení podmínky uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. Usnesení RM č. 63/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 2214/1, p. č. KN 2214/3, p. č. KN 2214/5, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 179/47 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 179/47 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, za dodržení podmínky uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. 2

3 Usnesení RM č. 64/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 2353/1, p. č. KN 2353/3 a p. č. KN 2359/2, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení elektrické přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti Český rybářský svaz, místní organizace Třeboň, IČ , (Táboritská 1100, Třeboň) a za dodržení těchto podmínek: všechny dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu a v blízkosti okolních stromů nedojde k poškození kořenového systému. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 65/ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby chodníku, uložení kabelového vedení osvětlení komunikace, uložení přípojky DN 150 a umístění osvětlovacích bodů na části pozemků parc. č. 2512/1, 2515 a 2520/7 v k. ú. Třeboň, které jsou v majetku Jihočeského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, smlouva bude uzavřena ve prospěch města Třeboně pro realizaci stavby Chodník v Novohradské ulici v Třeboni 2., 3., 4., 5. etapa. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 66/ uzavření smlouvy o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice. Smlouva opravňuje město Třeboň provést na pozemku parc. č. 2469/1 k. ú. Třeboň část stavby Třeboň, ZTV - K Břilicům 2. etapa. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit závazek zajistit po dokončení stavby zaměření skutečného stavu stavby a následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na základě kterého bude následně provedeno majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků. I odboru rozvoje a investic předložit smlouvu o právu provést stavbu na jednání ZM dne Usnesení RM č. 67/ I. bere na vědomí stanovisko Společnosti Rožmberk, o. p. s., IČ (Kojákovice 80, Třeboň), k neuzavření nájemní smlouvy na část obvodového zdiva na čp. 103 (část loubí) a část plotu vedoucího od vchodu z Masarykova náměstí do Lipovky, vše v k. ú. Třeboň. I zrušení usnesení rady města č. 716/ ze dne a č. 784/ ze dne I Usnesení RM č. 68/ I. ruší své usnesení č. 917/ ze dne I úhradu nákladů spojených s investicí paní Janě Hrazdirové, Náměstí SNP 382/20, Kynšperk nad Ohří, do bytu č. 1 v čp. 86/I na Masarykově náměstí ve výši 8.000,00 Kč. 3

4 I Usnesení RM č. 69/ znění Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a obchodní společností B. I. C. 01, s. r. o., IČ (Slávy Horníka 235/33, Praha 5). Usnesení RM č. 70/ provedení rozpočtového opatření č. 6, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 2111 Třeboňský svět, 3349, ORJ 0780, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 2111 Třeboňský svět, 3392, ORJ 0900, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 2111 Inzerce, 3392, ORJ 0900, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5169 Třeboňský svět, 3349, ORJ 0780, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5169 Tisk novin, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0900, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Rozpočet Rozpočet od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po RO RO Rozpočtové příjmy (tis. Kč): ,00 0, ,00 460,00 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): ,70 255,70-255,70 0, ,00 235,00-204,30 30, ,00 0, ,00 460, ,00 330,00-330,00 0, , ,00-130, ,00 kanceláři starosty a Usnesení RM č. 71/ I. bere na vědomí informaci o odstoupení MUDr. Šteffla (Šalounská 303, Lomnice nad Lužnicí) od žádosti na pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 20/II, ul. Sv. Čecha, Třeboň. I revokaci usnesení RM č. 828/ ze dne bodu č. III., usnesení RM č. 693/ ze dne bodu č. II. a usnesení RM č. 597/ ze dne bodu č. II. II zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu čp. 20/II, ul. Sv. Čecha, Třeboň, a to: 1) prostoru o výměře 44,49 m 2 (místnost č. 14, 10 a ½ místností č. 1, 2, 11, 12 a 13) za podmínek: lhůta pronájmu na dobu určitou s předpokládanou účinností od do s možností dalšího prodloužení nájemního vztahu. Výpovědní lhůta bude stanovena s možností výpovědi z důvodů uvedených v zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem 4

5 zřízení stomatologické ordinace. Nájemné bude stanoveno ve výši ,00 Kč/rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2014 o míru inflace za předcházející rok. 2) prostoru o výměře 87,35 m 2 (místnost č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21), za podmínek: lhůta pronájmu na dobu určitou s předpokládanou účinností od do s možností dalšího prodloužení nájemního vztahu. Výpovědní lhůta bude stanovena s možností výpovědi z důvodů uvedených v zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném zdění. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem zřízení ordinace plicního lékaře. Nájemné bude stanoveno ve výši ,00 Kč/rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2014 o míru inflace za předcházející rok. IV. ukládá Usnesení RM č. 72/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a Městskou knihovnou Třeboň (Chelčického 2/II, Třeboň) na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 73/ jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Hrady - Třeboň, na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., IČ , Šarochova 1328, Stará Boleslav, za celkovou cenu ,00 Kč s DPH. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., IČ , Šarochova 1328, Stará Boleslav, který předložil nejvhodnější nabídku. I odboru životního prostředí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 74/ I. bere na vědomí informaci odboru rozvoje a investic o průběhu výběrového řízení na zhotovitele podlimitní veřejné zakázky Sportovní areál Třeboň, jejímž zadavatelem je město Třeboň. II. ruší rozhodnutí o vyloučení uchazeče OHL ŽS, a. s., Divize 7 Č. Budějovice, Vrbenská 2, České Budějovice, a uchazeče CGM Czech, a. s., Táborská 1148, Říčany, vzhledem ke skutečnostem tvrzeným v námitce proti rozhodnutí o vyloučení. III. rozhodla na základě doporučení hodnotící komise vyloučit uchazeče KOČÍ, a. s., K Lipám 132, Písek, a uchazeče PROSTAVBY, a. s., Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, z dalšího hodnocení nabídek z důvodu nedodržení zadávacích podmínek. IV. ukládá odboru rozvoje a investic zajistit dokončení výběrového řízení a následně předložit radě města k rozhodnutí návrh výběru zhotovitele. Usnesení RM č. 75/ složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci pronájem nebytových prostor Kongresového a kulturního centra Roháč ve složení: 1) členové komise: Ing. Houdek, Mgr. Jenisová, Bc. Šímová, p. Neužil, Ing. Baštová 2) náhradníci komise: Ing. Vopátek, Ph.D., Mgr. Florianová, pí Filípková, pí Bicková Vl., p. Janíček. 5

6 Usnesení RM č. 76/ podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím NPÚ České Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku z Havarijního programu MK pro rok 2013 na realizaci akce Obnova seníku č. 20 na Mokrých lukách v Třeboni. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 77/ uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob s panem Jaroslavem Trnečkou. odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu. Usnesení RM č. 78/ hostování žadatelů paní Dagmar Dubské (Na Sadech 2038/16, České Budějovice), paní Ivany Němečkové (V. Volfa 1335/33, České Budějovice), pana Antonína Němečka (Husova tř. 1822/6, České Budějovice), paní Lenky Dubské (V. Volfa 1343/45, České Budějovice) a pana Aloise Dubského (Pražská 570/113, České Budějovice) na konání tradiční pouti v roce 2013 v Břilicích. Atrakce a jejich rozmístění jsou povoleny ve stejném rozsahu jako v r Poplatek za zábor veřejného prostranství vybere Městská policie. Souhlas s hostováním se uděluje za podmínky, že si žadatelé na vlastní náklady zajistí umístění min. 2 ks mobilního sociálního zařízení typu TOY v prostoru před úřadovnou v době od do Usnesení RM č. 79/ Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok II. bere na vědomí Zprávu o činnosti a aktivitách Zdravého města Třeboň a místní Agendy 21 za rok III. bere na vědomí aktualizovaný Plán zdraví a kvality života platný pro rok IV. ukládá útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva dne Usnesení RM č. 80/ Plán prevence kriminality města Třeboň I Program prevence kriminality I útvaru tajemníka připravit žádost do Programu prevence kriminality. Usnesení RM č. 81/ pozvání k ústnímu pohovoru těchto uchazečů o funkci vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu: MgA. Josefa Žajdlíka, Dis., Mgr. Jany Mikešové a Ing. Ivany Kubičkové dne útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. 6

7 Usnesení RM č. 82/ Rozpočet Sociálního fondu na rok útvaru tajemníka, Usnesení RM č. 83/ změnu Pravidel pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět. II. odvolává redakční radu zpravodaje Třeboňský svět ve složení: Prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Marta Weberová, Mgr. Blanka Čechová, Mgr. Jitka Bednářová, RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová. II redakci zpravodaje Třeboňský svět ve složení: Mgr. Petra Pfeiferová, Mgr. Jitka Bednářová, Mgr. Terezie Jenisová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. IV. ukládá útvaru tajemníka zajistit vypracování změny Pravidel pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět s účinnosti od a jejich zveřejnění na webových stránkách města. Usnesení RM č. 84/ v souladu s článkem XIV. odst. 4, Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající v záměru využít možnosti oslovení omezeného počtu uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie - Nákup kopírovacích strojů odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 85/ v souladu s článkem XIV. odst. 4, Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající v záměru využít možnosti oslovení omezeného počtu uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie - Uzavření servisní a materiálové smlouvy. odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 86/ I. bere na vědomí Zápis komise Zdravého města ze dne Usnesení RM č. 87/ I. bere na vědomí výsledek kontroly na místě provedené u příspěvkové organizace Školní jídelna - Centrum Třeboň, Na Sadech 349, ve věci plnění opatření uložených při kontrole v listopadu Usnesení RM č. 88/ stanovení doplňujících ukazatelů k hospodaření s finančními prostředky a dalších úkolů na rok 2013 pro příspěvkové organizace ve školství. odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. 7

8 Usnesení RM č. 89/ v působnosti Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o. kritéria pro hodnocení hospodaření společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o., na rok útvaru tajemníka zaslat společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 90/ v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. plán hospodaření na rok útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 91/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázní Aurora, s. r. o. plán hospodaření na rok útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 92/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. uzavření smlouvy o výrobě informačního městského a lázeňského televizního programu mezi společnostmi Lázně Aurora, s. r. o., a Jihočeskou telekomunikační, s. r. o. I uzavření smlouvy o šíření televizního signálu prostřednictvím vlastních technických prostředků televizních vysílačů mezi společnostmi Lázně Aurora, s. r. o., a Jihočeskou telekomunikační, s. r. o., I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 93/ I. rozhodla v souladu s článkem IX, odst. 6 směrnice o zadávání veřejných zakázek, že zadání nadlimitní veřejné zakázky Lázně Aurora Třeboň - rekonstrukce úpravny vody bude zpracováno externě a veřejná zakázka bude zadána externě. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 94/ koncepci nákupu elektrické energie pro roky 2014 a 2015 městem Třeboň a organizacemi založenými nebo zřízenými městem Třeboň, a to formou aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno. I uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi městem Třeboň a společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, IČ II udělení plné moci k zastupování při uzavírání burzovních obchodů s elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny, uzavřených v souladu s Burzovními pravidly ČMKBK, s pravidly obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a s příkazy zmocnitele na Českomoravské komoditní burze Kladno, se sídlem Kladno, nám. Sítná 3105, IČ vybranému dohodci, a to společnosti FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, , IČ IV. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Třeboň a všemi účastníky podání centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro období na ČMKBK. 8

9 I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvy a plnou moc starostovi města k podpisu. Usnesení RM č. 95/ v souladu s čl. XIV. odst. 4 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající v záměru využít možnosti oslovení omezeného počtu uchazečů na zakázku Zajištění organizování trhů v Třeboni v roce odboru kulturu a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Ing. Jiří Houdek v. r. Zdeněk Mráz v. r. starosta města místostarosta 9

10 10

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 182. Rada města Chotěboř schvaluje Nařízení rady města č. 1/2013 Tržní řád města Chotěboř. 183. Rada města Chotěboř schvaluje

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24.06.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:04 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011 U S N E S E N Í 4. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 151/4 do č. 197/4) Rada města: 151/4 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 22. jednání Rady města

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program:

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 147. jednání Rady města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více