Jméno: Třída: Předmět:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno: Třída: Předmět:"

Transkript

1 by Jméno: Třída: Předmět:

2 KAPITOLY TEORIE 2 VELKÝ TŘESK 2 SLUNEČNÍ SOUSTAVA 3 VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY 3 VZNIK SLUNCE 4 SLUNCE 4 PLANETY 5 VZNIK PLANET 5 MERKUR 6 VENUŠE 6 ZEMĚ 6 MARS 7 JUPITER 7 SATURN 7 URAN 8 NEPTUN 8 PLUTO-ASTEROID 8 VESMÍRNÁ TECHNIKA

3 TEORIE VZNIKU VESMÍRU VELKÝ TŘESK Co bylo před Velkým třeskem? Jeden z nejčastějších dotazů dětí, ale i dospělých, je, co existovalo před Velkým třeskem? Tato otázka vypadá, ţe zajímá i kosmology, ale i církve. Jestli se na něco takového zeptáme nějakého kosmologa, tak bude nervní a bude koktat, ţe toto téma můţe na vţdy zůstat daleko od moţností naší vědy. Vlastně nikdo nezná odpověď. Podle nich se ani na tuto otázku ptát nemůţeme, protoţe prostoročas vznikl při Velkém třesku. Je toto, ale dostačující odpověď? Vesmír se prý zrodil ve velmi krátkém okamžiku, který lidé pojmenovali jako VELKÝ TŘESK (anglicky BIG BANG) V elký třesk je počáteční období od vzniku světa po nějakých roků, kdy vznikly atomární obaly a teplota poklesla natolik, ţe v tu chvíli se světlo oddělilo od látky a fungovalo samostatně aţ do dnešní doby. Aţ na samý časový okraj vzniku vesmíru nahlédla americká sonda WMAP. Podle jejího měření se vesmír rozepnul do obrovských rozměrů v triliontině sekundy a nesl v sobě tepelné rozdíly, které daly zárodek jeho budoucí struktuře v podobě planet, hvězd a galaxií. Závěry měření potvrdily předchozí teorie, které s podobným prudkým rozpínáním vesmíru počítaly, avšak pro jeho existenci chyběly přímé důkazy. Rozpínání se událo po velkém třesku, při kterém explodovalo před 13,7 miliardy let vesmírné jádro, pro které vědci mají název singularita, ale zatím ho nedokáţí dnešními fyzikálními zákony popsat. Nedaleko Ţenevy byl uveden do provozu obří urychlovač jaderných částic, který má objasnit, jak vznikl vesmír. Urychlovač umoţňuje vyslat proti sobě dva paprsky částic (protonů či iontů) téměř rychlostí světla. Mohou tak vzniknout podmínky, které existovaly jen několik zlomků vteřiny po takzvaném velkém třesku a můţou tak vědcům pomoci vysvětlit jak to ve skutečnosti vlastně bylo. 2

4 SLUNEČNÍ SOUSTAVA S luneční soustava je planetární systém hvězdy Slunce a je součástí galaxie Mléčná dráha. Sluneční soustava je tvořena tělesy různých druhů a velikostí. Centrálním tělesem je Slunce, ve kterém je soustředěna téměř celá její hmotnost ( %). Dále ji tvoří osm planet, trpasličí planety, více neţ 150 měsíců planet, planetky, komety, meteoroidy a další tělesa. Vznik sluneční soustavy Teorie vzniku sluneční soustavy předpokládá, ţe před více neţ 4,6 miliardami let udělil výbuch blízké supernovy počáteční impuls pro spuštění procesu smršťování prachoplynového oblaku. Tlaková vlna provázející výbuch supernovy přiměla mračno k pohybu. Částečky prachu a plynu se zformovaly do prstenců rotujících kolem hustého a hmotného středu mraku. Jak se mračno hroutilo, prach a plyny byly gravitační silou přitahovány do jeho středu, kde se zvyšovala teplota. Jádro mračna se ohřálo natolik, ţe v něm začala probíhat termonukleární reakce. Vzniklo Slunce a s ním se objevil sluneční vítr, jenţ odfoukl zbylý prach a plyn směrem od Slunce ke vznikajícím planetám. Malé částečky v mračnu do sebe začaly naráţet a spojovat se do stále větších a větších kusů hmoty. Největší z nich se staly planetesimálami základními kameny budoucích planet. Díky působení gravitace vznikaly stále větší objekty a nakonec celé planety, mnoho planetek a ještě více komet. Dále od středu byly teploty niţší, díky čemuţ vznikli čtyři plynoví obři. Z oblaku nevznikla pouze sluneční soustava, ale vzniklo souběţně několik set hvězd, které při svém vzniku vytvořily jednu z mnoha otevřených hvězdokup. Dnes se uţ tyto sestry Slunce a sluneční soustavy rozutekly do galaktického prostoru a jen stěţí je najdeme. Vznik Slunce Slunce vzniklo společně se sluneční soustavou z hvězdné mlhoviny, v jejíţ části se vytvořil zhustek. V její blízkosti explodovaly supernovy, které urychlily postupné smršťování, došlo k zahuštění, k posílení vlivu gravitace a vznikla řada gravitačních center, které postupem času díky neustálému nabalování další hmoty zvyšovaly svou hmotnost, a tím také gravitační účinky na okolní hmotu. Díky uvolňování potenciální energie nabalující se hmoty (smršťování) docházelo k vyzařování tepelného záření do okolí a zároveň ke zvyšování teploty Praslunce. Nejvíce se zahřívalo nitro vznikající hvězdy, a teplo, které vznikalo, se 3

5 dostávalo k povrchu díky promíchávání horkých plynů. V této fázi vývoje proudil od Praslunce velni intenzivní sluneční vítr, který odfoukl z bezprostředního okolí vznikající hvězdy většinu hmoty. Po dosaţení teploty přibliţně 15 milionů stupňů Celsia došlo k zapálení termojaderné syntézy v nitru Praslunce. To mělo za následek postupné zastavení smršťování Praslunce a vytvoření energetické rovnováhy, od tohoto okamţiku se Slunce stalo hvězdou. Slunce Centrálním tělesem Sluneční soustavy, kolem něhoţ obíhají ostatní její objekty je hvězda Slunce. Slunce je jednou z mnoha miliard hvězd naší Galaxie. V porovnání s ostatními hvězdami je hvězdou mírně nadprůměrné velikosti (průměrná hmotnost hvězd v Galaxii je odhadována na polovinu hmotnosti Slunce) a ani jeho poloha v naší Galaxii není nijak výjimečná. Slunce obíhá okolo středu Galaxie ve vzdálenosti světelných let od jejího středu (asi v 1/3 průměru disku Galaxie). Oběh trvá přibliţně 226 milionů let. Průměr Slunce je kilometrů, tedy přibliţně 109krát více, neţ průměr Země. Je to téměř dokonalá koule (zploštění 9 milióntin, rovníkový a polární průměr se liší o přibliţně 10 km) ţhavých plynů o hmotnosti 1, kg ( krát více neţ Země a 99,8% hmotnosti sluneční soustavy), která neustále produkuje ohromné mnoţství energie. Svou hmotností tedy značně převyšuje ostatní objekty Sluneční soustavy a jeho gravitace ovlivňuje celou sluneční soustavu. Celé sluneční těleso rotuje, avšak vzhledem k jeho plynnému charakteru je rotace rovníkových vrstev rychlejší neţ rotace pólů, tento rozdíl v rychlosti rotace je zapříčiněn působením magnetického pole. Kolem své osy se otočí za 25 (na rovníku) aţ 36 (na pólech) dní. Energie vyzařovaná Sluncem vzniká při termonukleárních reakcích v jeho jádru. Kaţdou sekundu se přibliţně 700 milionů tun vodíku přemění na 695 milionů tun hélia a zbylých 5 milionů tun hmotnosti se přemění na energii (96% elektromagnetické záření, 4% odnášejí elektronová neutrina), výkon tohoto přírodního termojaderného reaktoru je zhruba W. U Země je tok sluneční energie 1,4 kw/m2. Hmotu Slunce tvoří ze 75% vodík, 25% při termonukleárních reakcích vzniklé helium a stopové mnoţství dalších prvků. Hustota sluneční hmoty je v centru velmi vysoká (aţ desetinásobek hustoty olova g/cm3) a směrem k povrchu klesá aţ na 0,001 g/cm3. V průměru je však Slunce jen o něco hustší neţ voda. Slunce má výrazné magnetické pole, které sahá aţ za oběţnou dráhu Pluta. Nitro Slunce je tvořeno několika vrstvami: jádro, vrstva v zářivé rovnováze, konvektivní zóna, fotosféra, chromosféra a koróna. 4

6 PLANETY Vznik planet a dalších těles sluneční soustavy Vznik sluneční soustavy úzce souvisí se vznikem Slunce. Prachoplynové mračno o hmotnosti přibliţně 2x větší neţ je hmotnost dnešního Slunce rotovalo velmi pomalu. Mračno bylo zasaţeno rázovou vlnou od výbuchu blízké supernovy. Rázová vlna iniciovala vznik gravitačního centra, místa kde se vytvořil větší zhustek hmoty. Ten se začal smršťovat, a tím zmenšovat své rozměry, čímţ v centrální oblasti vzrostla hustota hmoty. Oblak se stával stále méně propustným pro tepelné záření a rotační rychlost oblaku se zvyšovala s postupným zmenšováním jeho rozměrů. Zrychlená rotace oblak formovala do podoby plochého disku. Díky uvolňování gravitační potenciální energie se centrální část silně zahřívala. Vzrůst teploty v okolí centra disku vedlo k vypaření prachových zrníček. Za nějakou dobu došlo k postupnému sniţování teploty a vypařené prachové částečky se mohly opětovně zkondenzovat. Kondenzace závisela na teplotě, která se sniţovala směrem od centra rotujícího disku, čímţ lze vysvětlit rozdíly v chemickém sloţení jednotlivých planet. Prachové částice se postupně shlukovaly do stále větších těles, aţ vznikají tělesa o velikosti kilometrů - planetesimály. Tisíce planetesimál se pohybovaly celou vznikající sluneční soustavou a jejich vzájemné sráţky měly za následek výrazné sníţení jejich počtu a vytvoření několika největších, ze kterých vznikly planety. Ve vnitřní části sluneční soustavy vznikla tělesa, která dnes známe jako vnitřní planety Merkur, Venuše, Země a Mars. Meziplanetární prostor mezi vnitřními planetami jiţ neobsahoval prakticky ţádný plyn (byl slunečním větrem vyfoukán do vzdálenějších částí sluneční soustavy). Ve větší vzdálenosti od Slunce, kde se dnes nalézají obří planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, bylo plynu naopak nadbytek, Díky velké hmotnosti kamenných zárodků obřích planet docházelo u nich k nabalování plynu na kamenná jádra. V ještě vzdálenějších oblastech vznikající sluneční soustavy byla teplota velmi nízká. To umoţnilo vznik těles s velkým podílem těkavých látek a ledu. Vznikala ledová tělesa. 5

7 MERKUR VENUŠE Merkur je planeta nejbliţší Slunci. Kolem slunce obíhá ve střední vzdálenosti 58 milionů kilometrů.s průměrem 4878 km je to po Plutu druhá nejmenší planeta Sluneční soustavy. Nemá ţádný měsíc. Povrch planety je poset mnoţstvím kráterů. Na povrchu jsou také lávou zalité oblasti (moře).zvláštností planety Merkur je jeho značně vysoká hustota (asi 5 400kg/m3). Vědci předpokládají, ţe planeta Merkur ve svém nitru ukrývá značně veliké jádro za ţeleza. Jádro planety obsahuje 2/3 objemu a 3/4 hmotnosti Merkuru. Tomu nasvědčuje i relativně silné magnetické pole, které planetu obklopuje. Jeho intenzita dosahuje sice jen přibliţně 1% intenzity magnetického pole planety Země.Atmosféra planety Merkur je extrémně řídká. Venuše je druhou planetou Sluneční soustavy. Průměrná vzdálenost planety Venuše od Slunce je km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Venuše 224,7 dnů.ze Zemně je pozorovatelná před východem slunce jako jitřenka nebo po západu Slunce jako večernice.na horkém povrchu (téměř 500 C) se střídají rozlehlé rovinaté oblasti s vysokými horami.byly zde objeveny i činné sopky. Venuše patří k planetám zemského typu. Průměr planety Venuše je km a hmotnost 4, kg. ZEMĚ Země je planeta, na které se pravděpodobně při čtení těchto řádků nacházíme. Země je jedinou planetou sluneční soustavy, na které je prokázána existence ţivota. Je třetí planetou sluneční soustavy. Průměrná vzdálenost planety Země od Slunce je km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Země 365,26 dne. Planeta Země je doprovázena jedním přirozeným satelitem - Měsíc. Země je největší planetou zemského typu. Průměr planety Země je km a hmotnost 5, kg. 6

8 MARS Mars, známý jako Rudá planeta (červená), je v pořadí čtvrtým tělesem Sluneční soustavy. Mars je planetou, na které není vyloučena existence jednoduchých jednobuněčných organismů. Průměrná vzdálenost planety Mars od Slunce je km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Mars 687 dnů. Mars patří k planetám zemského typu. Průměr planety Mars je 6794 km 6751 km a hmotnost 6, kg. JUPITER Pátá planeta sluneční soustavy je Jupiter. Jupiter je první z takzvaných vnějších planet. Průměrná vzdálenost planety Jupiter od Slunce je km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Jupiter 11,86 roku. S průměrem km a hmotností 1, kg je Jupiter je největší a nejhmotnější planetou sluneční soustavy. Planeta Jupiter je plynný obr, je tedy tvořena převáţně vodíkem. SATURN Šestá planeta sluneční soustavy je Saturn. Průměrná vzdálenost planety Saturn od Slunce je km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Saturn 29,46 roku. Saturn patří k obřím planetám Sluneční soustavy k takzvaným plynným obrům. Průměr planety Saturn je km a hmotnost 5, kg. 7

9 URAN Sedmá planeta sluneční soustavy je Uran. Průměrná vzdálenost planety Uran od Slunce je km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Uran 84 let. Planeta Uran je další z plynných obrů. Uranův průměr je km a hmotnost 8, kg. NEPTUN Osmou planetou sluneční soustavy je Neptun. Průměrná vzdálenost planety Neptun od Slunce je km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Neptun 165 let. Neptun je plynný obr s průměrem km a hmotností 1, kg.planeta Neptun je téměř stejně velká jako planeta Uran, ale přesto, ţe je mnohem dále od Slunce, jeho teplota je o něco vyšší (-213 C). Planeta Neptun má v nitru vlastní zdroj energie, podobně jako Jupiter a Saturn. PLUTO - ASTEROID Pluto bylo dříve řazeno mezi planety. 24. srpna 2006 rozhodlo valné shromáţdění Mezinárodní astronomické unie v Praze o vyřazení Pluta ze seznamu planet. Pluto byla nejmenší a od Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy. Průměrná vzdálenost Pluta od Slunce je km. Oběh okolo Slunce mu trvá 248,5 let. Obíhá po značně protáhlé, eliptické dráze, díky čemuţ se v některých úsecích své dráhy nachází blíţe ke slunci, neţ planeta Neptun, naposledy byla planeta Pluto v takovém pozici v letech

10 VESMÍRNÁ TECHNIKA Kdo byl ve vesmíru jako první? 1. Prvním tvorem ve vesmíru byl pes jménem Lajka, který v roce 1957 strávil týden na oběţné dráze na palubě ruského Sputniku Prvním člověkem ve vesmíru byl ruský astronaut Jurij Gagarin, který opustil zemi ve Vostoku 1 dne 12.dubna Prvním člověkem, který v červenci 1962 vstoupil na Měsíc, byl američan Neil Armstrong.On a jeho kolega astronaut Edwin Buz Aldrin tu vztyčil americkou vlajku a poloţili plaketu se slovy Přišli jsme v míru ve jménu všeho lidstva. 4. V roce 1965 se rus Alexej Leonov vydal na první vesmírnou procházku, ale musel během ní zůstat připoutaný k vesmírné lodi. Na počátku 80. Let 20. století vyvinuli vědci MMU (manévrovací jednotku pro lidskou posádku), která astronautům umoţnila pohybovat se volně v prostoru. K první volné vesmírné procházce došlo během letu amerického Challengeru v roce Vesmírná technika se začala vyvíjet od padesátých let, kdy začali v sovětském svazu vznikat projekty druţic sputnik. Na druhé straně planety usilovali o prvenství v dobývání vesmíru Američané. Američané a Sověti spolu neustále soupeřili. Dnes se Vesmírná technika vyuţívá v nejrůznějších odvětvích průmyslu, telekomunikačních sluţeb, meteorologických předpovědí, k vojenským účelům, ale hlavně k vědeckým účelům. V současnosti jsou nejvyuţívanější technikou raketové nosiče a především raketoplány STS, které však pomalu končí svojí sluţbu. Raketoplány a rakety vynáší na oběţnou dráhu spoustu dalších zařízení (např. sondy, druţice), která jsou dále pouţívána k různým účelům. Mezi hojně pouţívaná vesmírná zařízení patří druţice, dnes jde počet druţic krouţících kolem naší planety do tisíců. Druţice mohou mít mnoho vyuţití: mapují zemský povrh, dávají informace o počasí, zprostředkovávají telekomunikaci, vyuţívají se k přenosu televizního signálu, slouţí k vojenským a špionáţním účelům, provádí se na nich vědecké 9

11 experimenty... Také výzkumné lety sond jsou dnes veřejností velmi sledované, především výzkumné programy na Marsu. Dnešní sondy uţ prozkoumali všechny planety naší sluneční soustavy, včetně jejich měsíců. Díky nim známe podrobné informace o naší sluneční soustavě. Některé sondy byli také vysíláni k jiným vesmírným tělesům, např. ke kometám, mlhovinám nebo k asteroidům. Do budoucna se plánují mise ke vzdálenějším planetám a také černým dírám, které jsou zatím neprozkoumané Je možné ve vesmíru řídit auto? Ano. Speciální vozidla, kterým se říká měsíční nebo lunární vozítka jezdila s řidičem u volantu po měsíčním povrchu.v roce 1997 se na cestu po kamenitém povrchu marsu vydalo malé vozítko, Sojourner, bylo na rozdíl od měsíčních vozidel řízeno na dálku a mohlo cestovat jen na krátkou vzdálenost. 10

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9 Sluneční soustava Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3 Slunce 3 Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8 Hlavní pás asteroidů 9 Vnější planety 9 Jupiter 9 Saturn 11 Uran

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Astronomická konference 2013

Astronomická konference 2013 Astronomická konference 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků HUSOVA, Liberec, Husova 142/44 ZŠ s RVJ Husova, Liberec ASTRONOMICKÁ KONFERENCE 2013 Astronomical conference 2013 III. Sborník přednášek

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce GALAXIE Alžběta Ježková 9.B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Zdeňka Kolářová Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM CHARAKTERISTIKA PROJEKTU KONCEPCE A ZÁMĚR ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ EXPOZICE Úvod Myšlenka koncepce Expozice času se rodila téměř deset let. Na počátku byla úvaha

Více

ZPRAVODAJ. červen 2010. HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ příspěvková organizace PŘEDNÁŠKY FOTO ZPRAVODAJE POZOROVÁNÍ

ZPRAVODAJ. červen 2010. HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ příspěvková organizace PŘEDNÁŠKY FOTO ZPRAVODAJE POZOROVÁNÍ ZPRAVODAJ červen 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ příspěvková organizace PŘEDNÁŠKY FOTO ZPRAVODAJE Středa 9. června v 19:00 hod. NA EMBÉČKU KOLEM SVĚTA Přednáší: Bc. Michal Vičar Budova radnice - Velký

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

pouhým odpadním materiálem, který

pouhým odpadním materiálem, který astronomie Vznik planet jsme dlouho považovali za zákonité děje s předem daným výsledkem. Nyní se ukazuje, že je to překvapivě chaotický proces. Ačkoli jsou planety v kosmickém měřítku pouhým odpadním

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, naše hvězda Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Sluneční soustava Vznik sluneční soustavy Text 1 Text 1 Sluneční soustava

Více

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

30 s hudby Vesmírné živly

30 s hudby Vesmírné živly 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se

Více

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva F.Koukolík Šimpanz a vesmír Předmluva Setkáváte se s třetí částí volného vyprávění o největším, nejmenším a nejsložitějším světě, o vědě a vědcích. Říká se, že ve více hlavách může být víc rozumu. Tentokrát

Více

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005 v01.00 Měsíc Jiří Šála AK Kladno 2005 Úvod Druhé nejjasnější těleso na obloze Jediná přirozená družice Země a náš nejbližší vesmírný soused Občas nazýván Luna latinský výraz pro Měsíc V literatuře se můžeme

Více

Životní cyklus hvězd

Životní cyklus hvězd d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Životní cyklus hvězd Závěrečná práce Autoři: Daniel Flek, Adam Šumník Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 Ročník 43 5/2005 Internetový server České astronomické společnosti 1 5/2005 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Fotografii pořídila 2. 2. 2005 kamera HRSC, která se

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse 4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí. Jean Cocteau Ty tam jsou doby, kdy si lidé mysleli, že vesmír je neměnný a hvězdy jsou stálice při pevněné navěky na křišťálových

Více

Fyzika ve zkratce II.

Fyzika ve zkratce II. 1 9.r. II.pololetí Fyzika ve zkratce II. (vztahuje se k učebnici fyzika pro 9.ročník základních škol,nakladatelství Prometheus, 2003) 6.Elektromagnetické záření (str.86 100) 6.1.Elektromagnetické vlny

Více

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese 1 Časopis Gliese přináší 4x ročně ucelené informace z oblasti výzkumu exoplanet, protoplanetárních disků, hnědých trpaslíků a astrobiologie. Gliese si můžete stáhnout ze stránek časopisu, nebo si ho nechat

Více

ASTROGLOSSARY PETR KULHÁNEK,

ASTROGLOSSARY PETR KULHÁNEK, ASTOGLOSSAY PET KULHÁNEK, 003 1 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X Y Z Mass: Two Micron All Sky Survey přehlídka oblohy na vlnové délce mikrony. 3 3C73: První objevený kvasar

Více

G E N E Z E P R V K Ů

G E N E Z E P R V K Ů G E N E Z E P R V K Ů Jaromír Plešek, Ústav anorganické chemie AV-ČR, 250 68 Řež plesek@iic.cas.cz ÚVOD PRVKY, ATOMY, ISOTOPY, NUKLIDY - DEFINICE - BOHRŮV MODEL ATOMU - MENDĚLEJEVOVA TABULKA PRVKŮ KDY

Více

Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách

Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách MEZIHVĚZDNÁ HMOTA Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách Myšlenka existence mezihvězdné hmoty je velice stará již v 5. stol. př. n. l.

Více

ZPRAVODAJ. květen 2011. HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ příspěvková organizace FOTO ZPRAVODAJE PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST POZOROVÁNÍ

ZPRAVODAJ. květen 2011. HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ příspěvková organizace FOTO ZPRAVODAJE PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST POZOROVÁNÍ ZPRAVODAJ květen 2011 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ příspěvková organizace PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST FOTO ZPRAVODAJE Středa 11. května v 19:00 hod. GRAVITAČNÍ ZÁKON OBJEV TISÍCILETÍ Přednáší: prof. RNDr.

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

ZPRAVODAJ HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ

ZPRAVODAJ HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ PŘEDNÁŠKY Středa 14. března v 19:00 hod. ZASE STAVÍME KOSMICKOU STANICI Přednáší: Mgr. Antonín Vítek, CSc. Akademie věd ČR Budova radnice Velký klub, nám. Republiky 1, Plzeň Středa 28. března v 19:00 hod

Více