Spokojenost se životem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojenost se životem"

Transkript

1 SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO 1

2 Úvod Ve své seminární práci jsem se zaměřila na výzkum spokojenosti s životem. Cílem sekundární analýzy bylo zjistit, zdali spokojenost jedince v jeho životě souvisí s pohlavím, věkem, dosaženým vzděláním či vyznáním. Pro svoji seminární práci jsem použila data získaná z předchozího sociologického výzkumu Naše společnost 2007, který byl realizován společností Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. v dubnu Počet respondentů byl Respondenti byli ve věku let. Výzkum byl prováděn kvótním výběrem. Data byla sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů tazatelů s respondenty. Nástrojem sběru dat byl zvolen standardizovaný dotazník. Teoretická východiska Data získaná na základě sociologických výzkumů se zpracovávají tzv. tříděním druhého a třetího stupně na základě logických souvislostí a na základě cíle výzkumu. Třídění druhého stupně se zkoumá závislost dvou proměnných. Prvním krokem je zobrazení rozdělení četností, a to buď v tabulce, nebo v grafu. U kategoriálních proměnných jsou četnosti zjišťovány pro všechny takové dvojice kategorií, kdy jedna kategorie z dvojice přísluší první proměnné a druhá kategorie druhé proměnné. Dostáváme tak dvourozměrnou tabulku četností, z jejichž hodnot již často můžeme usoudit na závislost či nezávislost mezi dvěma kategoriálními proměnnými, a nazývá se proto kontingenční tabulka. V políčkách jsou uváděny buď absolutní, nebo relativní četnosti, které mohou být počítány třemi různými způsoby: řádková procenta (dostáváme 100 % v jednotlivých řádcích), sloupcová procenta (100 % ve sloupcích) a procenta vypočítaná na základě rozsahu souboru (100 % v celé tabulce). Kontingenční tabulka je základem pro testování závislostí a pro výpočet měr intenzity závislostí. 1 TOTO DO SEMINÁRNÍ PRÁCE NEPATŘÍ! V tabulce musí být počet četností větší než 5, v žádném poli nesmí být nulové hodnoty. V případě nízkých hodnot lze hodnoty sloučit do kategorií. V kontingenční

3 tabulce je nezávisle proměnnou například věk, pohlaví, národnost a závisle proměnnou například spokojenost, veřejné mínění, postoj, apod. TOTO DO SEMINÁRNÍ PRÁCE NEPATŘÍ! Princip u třídění třetího stupně je stejný jako u třídění druhého stupně, jen analyzujeme souběžně vztahy mezi několika proměnnými (nejčastěji více nezávislých vysvětlujících znaků). TOTO DO SEMINÁRNÍ PRÁCE NEPATŘÍ! Rozlišujeme tři typy proměnných (znaků): nominální, pořadové (ordinální), kardinální (intervalové). TOTO DO SEMINÁRNÍ PRÁCE už vůbec NEPATŘÍ! Sekundární analýza se realizuje na datech, která byla sebrána v rámci jiného výzkumu. Pomocí dat je možno reinterpretovat stávající výsledky analýz, a získat tak nové výstupy. Data mohou být oporou pro náš výzkum, který je zaměřen na stejné téma a ušetřit nám tak čas. Data z předchozího výzkumu je třeba chápat s rezervou, neboť byla pořízena za jiným účelem, než se třeba náš výzkum týká. TOTO DO SEMINÁRNÍ PRÁCE NEPATŘÍ! Postup a strategie analýzy dat Nejprve jsem si zvolila vhodná data pro sekundární analýzu. Analýzu dat jsem provedla ve statistickém programu SPSS. Na základě dat jsem si zvolila pracovní hypotézu: Spokojenost se životem je ovlivněna určitými sociodemografickými faktory. Stanovená pracovní hypotéza vychází ze vztahu dvou proměnných, v mém případě jenemezi nezávislýmie proměnnýmiou pohlaví, věk, vzdělání a vyznání, a závisle proměnnou spokojenost. Spokojenost jedince lze definovat jako míru naplnění vlastního očekávání. Souvisí se subjektivními pocity. Spokojenost patří k tak zvaným měkkým indikátorům. Na rozdíl od toho tvrdé indikátory vyjadřují objektivní skutečnosti, například míra nezaměstnanosti, výše platů apod. Pracovní hypotéza byla dále rozpracována do dílčích hypotéz. Na základě vztahu proměnných jsem vytvořila tabulky a provedla interpretace výsledků. 3

4 Dílčí hypotézy 1. Ženy jsou všeobecně se životem více spokojeny než muži. 2. S přibývajícími léty se lidé pravděpodobně stávají méně spokojenými se svým životem. 3. Výše dosaženého vzdělání ovlivňuje spokojenost s životem. ( Jak?) 4. Věřící budou spokojenější se životem než lidé bez vyznání víry. Výstupy Tabulka č. 1. Vliv pohlaví na spokojenost s životem. [column %] Spokojenost s životem spokojen ani spokojen, ani spíše neví Total Pohlaví muž 57.1% 46.5% 48.2% 40.7% 71.4% 48.6% žena 42.9% 53.5% 51.8% 59.3% 28.6% 51.4% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: [Data: Naše společnost 2007]. N = Věk Kvótní výběr se znaky: pohlaví, věk a vzdělání. Zajištěna územní reprezentativa. CHYBA: tato tabulka a všechny ostatní má špatně má špatně orientovaná procenta: správně máte interpretovat rozdíly pod-skupinách danných kategoriemi nezávislé proměnné zde tedy musí tvořit součet 100 % kategorie muži resp. ženy. Řešením je buď při stávající orientaci tabulky uvádět řádková procenta a nebo tabulku o 90% otočit a uvádět sloupcová procenta (toto bývá častější formát, ale záleží na počtu kategorií a jak se to vejde na stránku). Logicky je pak třeba opravit interpretaci výsledků. Tuto chybu je třeba odstranit u všech následujícíh tabulek! Na základě této analýzy bylo zjištěno, že závislá proměnná, tj. spokojenost se životem, je pravděpodobně ovlivněna nezávisle proměnnou, tj. pohlavím. Z tabulky lze vyčíst, že 59,3 % žen je o s životem a naopak 57, 1% mužů spokojeno s životem. Z toho vyplývá, že vliv pohlaví určuje pravděpodobně spokojenost nebo ost s životem. Se životem jsou spokojeni pravděpodobně více spokojeni muži, zatímco ženy jsou se svým životem y. 4

5 Je tedy možné konstatovat, že na základě provedené analýzy vlivu pohlaví na spokojenost se životem se dílčí hypotéza, že ženy jsou všeobecně se životem více spokojeny než muži, nepotvrdila. Tabulka č. 2. Vliv věku na spokojenost s životem. [column %] Spokojenost s životem ani spokojen, spokojen ani spíše neví Total Věkové kategorie % 15.7% 10.6% 7.4% 14.3% 17.9% % 23.5% 22.0% 11.1% 28.6% 24.3% % 31.0% 31.9% 44.4% 14.3% 29.0% % 29.8% 35.5% 37.0% 42.9% 28.8% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: [Data: Naše společnost 2007]. N = Věk Kvótní výběr se znaky: pohlaví, věk a vzdělání. Zajištěna územní reprezentativa. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že závislá proměnná, tj. spokojenost se životem, je pravděpodobně ovlivněna nezávisle proměnnou, tj. věkem. Z tabulky lze vyčíst, že lidé ve věku od 15 do 29 jsou se životem více spokojeni než lidé ve věku od 45 výše. Z toho vyplývá, že výše věku pravděpodobně určuje spokojenost či ost s životem. Čím jsou lidé starší, tím pravděpodobně klesá jejich spokojenost s životem. Lze tedy konstatovat, že na základě provedené analýzy vlivu věku na spokojenost se životem se dílčí hypotéza, že s přibývajícími léty se lidé pravděpodobně stávají méně spokojenými se svým životem, potvrdila. Tabulka č. 3. Vliv vzdělání na spokojenost s životem. [column %] Spokojenost s životem spokojen ani spokojen, ani spíše neví Total Vzdělání ZŠ 19.7% 21.1% 29.8% 40.7% 14.3% 24.3% VYUČ/SŠ 28.9% 46.9% 46.1% 44.4% 57.1% 44.0% SŠ 30.3% 23.4% 17.7% 7.4% 14.3% 21.9% VŠ 21.1% 8.6% 6.4% 7.4% 14.3% 9.9% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 5

6 Zdroj: [Data: Naše společnost 2007]. N = Věk Kvótní výběr se znaky: pohlaví, věk a vzdělání. Zajištěna územní reprezentativa. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že závislá proměnná, tj. spokojenost se životem, je pravděpodobně ovlivněna nezávisle proměnnou, tj. vzděláním. Z tabulky lze vyčíst, že 40,7 % lidí se základním vzděláním je se životem pravděpodobně o, 46,9 % vyučených lidí je i není spokojeno s životem, zatímco 30,3 % středoškoláků a 21,1 % vysokoškoláků je pravděpodobně se životem spokojeno. Z toho vyplývá, že výše vzdělání pravděpodobně určuje spokojenost nebo ost s životem. Se životem jsou pravděpodobně nejvíce spokojeni lidé s vyšším vzděláním. Je tedy možné konstatovat, že na základě provedené analýzy vlivu vzdělání na spokojenost se životem se dílčí hypotéza, že výše dosaženého vzdělání ovlivňuje spokojenost s životem, potvrdila. Tabulka č. 4. Vliv vyznání na spokojenost s životem. [column %] Spokojenost s životem spokojen ani spokojen, ani spíše neví Total Vyznání Věřící 30.3% 46.1% 38.7% 41.7% 60.0% 41.5% Nevěřící 69.7% 53.9% 61.3% 58.3% 40.0% 58.5% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: [Data: Naše společnost 2007]. N = Věk Kvótní výběr se znaky: pohlaví, věk a vzdělání. Zajištěna územní reprezentativa. Zde prosím uveďte, jak jste operacionalizovala proměnnou Vyznání (tj. jak jste rekódovala určitý znak). Na základě této analýzy bylo zjištěno, že závislá proměnná, tj. spokojenost se životem, je pravděpodobně ovlivněna nezávisle proměnnou, tj. vyznáním. Z tabulky lze vyčíst, že 69,7 % nevěřících je spokojeno s životem, zatímco 46,1 % věřících je s životem spokojeno i o. Z analýzy vyplývá, že rozdíly mezi věřícími a nevěřícími se ve spokojenosti s životem nijak zvlášť neprojevily, i když se životem jsou pravděpodobně nejvíce spokojeni nevěřící. 6

7 Je tedy možné konstatovat, že na základě provedené analýzy vlivu vyznání na spokojenost se životem se dílčí hypotéza, že věřící budou spokojenější se životem než lidé bez vyznání víry, nepotvrdila. Doplňte syntetizující sociologické zhodnocení výsledků závěr práce, případně dikusi výsledků. Syntax Dobrá rada: pro vytvoření správných tabulek by mělo stačit přepsat zadání příkazu CROSSTAB, buď prohodit Spokojenost se životem do řádků s vysvětlujícími proměnnými nebo uvádět řádková (row) procenta. *Informace o souboru a proměnných. Display documents. Display labels/variables=all. *=========================. *Nezávislá proměnná: IDE.8 Pohlaví. *Závislá proměnná: OV.1 Spokojenost s životem. Freq OV.1. Freq IDE.8. Crosstab IDE.8 by OV.1/CELL= COUNT. *nyní převedu na procenta, aby byla tabulka a její čtení přehlednější. Crosstab IDE.8 by OV.1/CELL= COL. /*Výsledná tabulka. *Nezávislá proměnná: t_vek_4 - Transformovaný věk - 4 kategorie. *Závislá proměnná: OV.1 Spokojenost s životem. Freq t_vek_4. Crosstab t_vek_4 by OV.1/CELL= COUNT. Crosstab t_vek_4by OV.1/CELL= COL. *Nezávislá proměnná: vzd4 Vzdělání (4k) *Závislá proměnná: OV.1 Spokojenost s životem. 7

8 Freq vzd4. Crosstab vzd4 by OV.1/CELL= COUNT. Crosstab vzd4 by OV.1/CELL= COL. *Nezávislá proměnná: IDE.7 Věřící a nevěřící *Závislá proměnná: OV.1 Spokojenost s životem. Freq IDE.7. recode IDE.7 ( = 1) (7 =2) (9 = 3) into IDE.7_3k. var lab IDE.7_3k "Věřící a nevěřící (3 kat.)". val lab IDE.7_3k 1 "věřící" 2 "nevěřící" 3 "neví". formats IDE.7_3k (F8). Freq IDE.7_3k. Crosstab IDE.7_3k by OV.1/CELL= COUNT. Missing values IDE.7_3k (3). *missing "neví". Freq IDE.7_3k. Crosstab IDE.7_3k by OV.1/CELL= COUNT. Crosstab IDE.7_3k by OV.1/CELL= COL. 8

Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky

Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky Jiří Šafr FHS UK poslední revize 31. srpna 2010 Logika kontingenčních tabulek... 2 Postup vytváření kontingenčních tabulek v PSPP (SPSS)....

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr

SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr ANONYMIZOVÁNO FHS HISO 2.ročník 31.8.14 1 Obsah 1. Úvod do problematiky,

Více

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák Statistické zpracování dotazníků v SPSS Michal Čihák Autor: RNDr. Michal Čihák, Ph. D. Název: Statistické zpracování dotazníků v SPSS Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Recenzoval:

Více

Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu

Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu Jan Morávek, Jan Urban a kol. www.llp.cz Tento pracovní text není určen k publikaci. Informace a názory v něm obsažené se nemusí shodovat

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI

PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI pro rok ukončení studia 1999-2002 Klára Šeďová Viktor Šeďa Schválil: Ing. Ladislav Janíček, PhD,

Více

Analýza kvantitativních dat II. Standardizace v kontingenční tabulce kontrola vlivu 3 faktoru

Analýza kvantitativních dat II. Standardizace v kontingenční tabulce kontrola vlivu 3 faktoru UK FHS Historická sociologie (LS 2013+) Analýza kvantitativních dat II. Standardizace v kontingenční tabulce kontrola vlivu 3 faktoru Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz poslední aktualizace 13.1. 2015

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT

ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT BAKALÁŘSKÁ

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZ ROZDÍLU

ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZ ROZDÍLU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT ESF OP RLZ 2.2./0009 ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZ ROZDÍLU Genderová studie Tento dokument byl zpracován za finanční

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +4 2 190 80 Fax: +4 2 190 90 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 2 19 58 Fax: +4 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je společnost

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

Kolektivní vlastníci. Nájemníci v obecních bytech

Kolektivní vlastníci. Nájemníci v obecních bytech Faktory ovlivňující stěhování mezi roky 1960 2001, spotřeba bydlení, zamýšlená mobilita v rámci uvedených skupin stěhovat nejméně, mezi současnými nájemníky v bytech soukromých vlastníků a osobami s jiným

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 19 58 Fax: +4 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů

Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů Rozsah, formy, aktéři, řešení Alena Křížková Marie Čermáková Radka Dudová Hana Maříková Zuzana Uhdeová oddělení Gender & sociologie,

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více