Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r."

Transkript

1 1 3Strana 490 Sb rka za 0 0konu 0 8 c a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy za vzde 0 3la 0 0va 0 0n vra 0 0tit. (4) R 0 3 editel s 0 3koly stanov vy 0 0s 0 3i u 0 0platy na obdob s 0 3koln ho roku. U 0 0 platu lze uhradit roc 0 3ne 0 3, pololetne 0 3, c 0 3tvrtletne 0 3 nebo me 0 3s c 0 3ne 0 3. U 0 0 plata za stanovene 0 0 obdob je splatna 0 0 do 15. dne prvn ho me 0 3s ce pr slus 0 3ne 0 0ho obdob R 0 3 editel s 0 3koly mu 0 8z 0 3e dohodnout se za 0 0konny 0 0m za 0 0stupcem nezletile 0 0ho z 0 3a 0 0ka nebo zletily 0 0m z 0 3a 0 0kem jiny 0 0 term n u 0 0hrady. Л9 Pr 0 3ehl dky a soute 0 3z 0 3e K podpor 0 3e nadany 0 0ch z 0 3a 0 0ku 0 8, k vy 0 0me 0 3ne 0 3 zkus 0 3enost a porovna 0 0va 0 0n vy 0 0sledku 0 8 vzde 0 3la 0 0va 0 0n se organizuj pr 0 3ehl dky a soute 0 3z 0 3e z 0 3a 0 0ku 0 8 vjednotlivy 0 0ch ume 0 3lecky 0 0ch oborech a pr 0 3edme 0 3tech. Л10 Pr 0 3echodne 0 0 ustanoven Vy 0 0s 0 3e u 0 0platy se podle Л 8 odst. 1 a 2 stanov od s 0 3koln ho roku 2005/2006. Do te 0 0 doby se postupuje podle dosavadn ch pra 0 0vn ch pr 0 3edpisu 0 8. Л11 Zrus 0 3ovac ustanoven Zrus 0 3uje se: 1. Vyhla 0 0s 0 3ka Ministerstva s 0 3kolstv , mla 0 0dez 0 3e a te 0 3lovy 0 0chovy C 0 3 eske 0 0 republiky c /1991 Sb., o za 0 0kladn ch ume 0 3lecky 0 0ch s 0 3kola 0 0ch. 2. Vyhla 0 0s 0 3ka c /2003 Sb., kterou se me 0 3n vyhla 0 0s 0 3ka c /1991 Sb., o za 0 0kladn ch ume 0 3lecky 0 0ch s 0 3kola 0 0ch, ve zne 0 3n za 0 0kona c /1995 Sb. 3. Vyhla 0 0s 0 3ka c /2004 Sb., kterou se me 0 3n vyhla 0 0s 0 3ka c /1991 Sb., o za 0 0kladn ch ume 0 3lecky 0 0ch s 0 3kola 0 0ch, ve zne 0 3n pozde 0 3js ch pr 0 3edpisu 0 8. Л12 U 0 0 c 0 3innost Tato vyhla 0 0s 0 3ka naby 0 0va 0 0 u 0 0c 0 3innosti dnem jej ho vyhla 0 0s 0 3en Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 72 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 9. u 0 0nora 2005 o poskytova 0 0n poradensky 0 0ch sluz 0 3eb ve s 0 3kola 0 0ch a s 0 3kolsky 0 0ch poradensky 0 0ch zar zen ch Ministerstvo s 0 3kolstv , mla 0 0dez 0 3e a te 0 3lovy 0 0chovy stanov podle Л 121 odst. 1 a Л 123 odst. 5 za 0 0kona c / /2004 Sb., o pr 0 3eds 0 3koln m, za 0 0kladn m, str 0 3edn m, vys 0 3s m odborne 0 0m a jine 0 0m vzde 0 3la 0 0va 0 0n (s 0 3kolsky 0 0 za 0 0kon): Л1 Poskytova 0 0n poradensky 0 0ch sluz 0 3eb (1) Poradenske 0 0 sluz 0 3by ve s 0 3kola 0 0ch a s 0 3kolsky 0 0ch poradensky 0 0ch zar zen ch jsou poskytova 0 0ny de 0 3tem, z 0 3a 0 0ku 0 8 m, studentu 0 8 m (da 0 0le jen 0 1z 0 3a 0 0k 0 9), jejich za 0 0konny 0 0m za 0 0stupcu 0 8m, s 0 3kola 0 0m a s 0 3kolsky 0 0m zar zen m. (2) S 0 3 kolska 0 0 poradenska 0 0 zar zen a s 0 3koly poskytuj bezplatne 0 3 standardn poradenske 0 0 sluz 0 3by uvedene 0 0 vpr loha 0 0ch c az 0 3 3kte 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce, a to na z 0 3a 0 0dost z 0 3a 0 0ku 0 8, jejich za 0 0konny 0 0ch za 0 0stupcu 0 8, s 0 3kol nebo s 0 3kolsky 0 0ch zar zen Podm nkou poskytnut poradenske 0 0 sluz 0 3by je p semny 0 0 souhlas z 0 3a 0 0ka, vpr pade 0 3 nezletile 0 0ho z 0 3a 0 0ka p semny 0 0 souhlas jeho za 0 0konne 0 0ho za 0 0stupce. Souhlasu nen tr 0 3eba vpr padech stanoveny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn mi pra 0 0vn mi pr 0 3edpisy 1 ). (3) Z 0 3 a 0 0k, vpr pade 0 3 nezletile 0 0ho z 0 3a 0 0ka jeho za 0 0konny 0 0 za 0 0stupce, je pr 0 3edem informova 0 0n o povaze, rozsahu, trva 0 0n , c lech a postupech nab zeny 0 0ch poradensky 0 0ch sluz 0 3eb, o vs 0 3ech pr 0 3edv datelny 0 0ch rizic ch a nevy 0 0hoda 0 0ch, ktere 0 0 mohou vyplynout z poskytovane 0 0 poradenske 0 0 sluz 0 3by, prospe 0 3chu, ktery 0 0 jemoz 0 3ne 0 0 oc 0 3eka 0 0vat, i moz 0 3ny 0 0ch na 0 0sledc ch toho, kdyz 0 3 poradenska 0 0 sluz 0 3ba nebude poskytnuta. Л2 Obsah poradensky 0 0ch sluz 0 3eb Obsahem poradensky 0 0ch sluz 0 3eb je c 0 3innost pr 0 3isp vaj c zejme 0 0na k: a) vytva 0 0r 0 3en vhodny 0 0ch podm nek pro zdravy 0 0 te 0 3lesny 0 0, psychicky 0 0 a socia 0 0ln v y 0 0voj z 0 3a 0 0ku 0 8, pro rozvoj jejich osobnosti pr 0 3ed zaha 0 0jen m vzde 0 3la 0 0va 0 0n a vpru 0 8be 0 3hu vzde 0 3la 0 0va 0 0n , b) napln 0 3ova 0 0n vzde 0 3la 0 0vac ch potr 0 3eb a rozv jen schopnost , dovednost a za 0 0jmu 0 8 pr 0 3ed zaha 0 0jen m a vpru 0 8be 0 3hu vzde 0 3la 0 0va 0 0n , 1 ) Napr klad za 0 0kon c /1999 Sb., o socia 0 0lne 0 3-pra 0 0vn ochrane 0 3 de 0 3t , ve zne 0 3n pozde 0 3js ch pr 0 3edpisu 0 8.

2 1 3 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005 Strana 491 c) prevenci a r 0 3es 0 3en vy 0 0ukovy 0 0ch a vy 0 0chovny 0 0ch obt z , socia 0 0lne 0 3 patologicky 0 0ch jevu 0 8 (zejme 0 0na s 0 3ikany a jiny 0 0ch forem agresivn ho chova 0 0n , zneuz va 0 0n na 0 0vykovy 0 0ch la 0 0tek) a dals ch proble 0 0mu 0 8 souvisej c ch se vzde 0 3la 0 0va 0 0n m a s motivac k pr 0 3ekona 0 0va 0 0n proble 0 0movy 0 0ch situac , d) vytva 0 0r 0 3en vhodny 0 0ch podm nek, forem a zpu 0 8 sobu 0 8 integrace z 0 3a 0 0ku 0 8 se zdravotn m postiz 0 3en m, e) vhodne 0 0 volbe 0 3 vzde 0 3la 0 0vac cesty a pozde 0 3js ho profesn ho uplatne 0 3n , f) vytva 0 0r 0 3en vhodny 0 0ch podm nek, forem a zpu 0 8 sobu 0 8 pra 0 0ce pro z 0 3a 0 0ky, kter jsou pr slus 0 3n ky na 0 0rodnostn ch mens 0 3in nebo etnicky 0 0ch skupin, g) vytva 0 0r 0 3en vhodny 0 0ch podm nek, forem a zpu 0 8 sobu 0 8 pra 0 0ce pro z 0 3a 0 0ky nadane 0 0 a mimor 0 3a 0 0dne 0 3 nadane 0 0, h) rozv jen pedagogicko-psychologicky 0 0ch a specia 0 0lne 0 3 pedagogicky 0 0ch znalost a profesn ch dovednost pedagogicky 0 0ch pracovn ku 0 8 ves 0 3kola 0 0ch a s 0 3kolsky 0 0ch zar zen ch, i) zm rn 0 3 ova 0 0n du 0 8 sledku 0 8 zdravotn ho postiz 0 3en a prevenci jeho vzniku. Л3 S 0 3 kolska 0 0 poradenska 0 0 zar zen (1) Typy s 0 3kolsky 0 0ch poradensky 0 0ch zar zen jsou: a) pedagogicko-psychologicka 0 0 poradna (da 0 0le jen 0 1poradna 0 9), b) specia 0 0lne 0 3 pedagogicke 0 0 centrum (da 0 0le jen 0 1centrum 0 9). (2) Pedagogicky 0 0m pracovn ku 0 8 m vykona 0 0vaj c m pedagogicko-psychologickou c 0 3innost ve s 0 3kola 0 0ch a s 0 3kolsky 0 0ch poradensky 0 0ch zar zen ch je poskytova 0 0na odborna 0 0 podpora za u 0 0c 0 3elem zvy 0 0s 0 3en kvality poradensky 0 0ch sluz 0 3eb. Л4 Dokumentace S 0 3 kolske 0 0 poradenske 0 0 zar zen zpracova 0 0va 0 0 za 0 0znamy ovys 0 3etr 0 3en ape 0 0c 0 3i individua 0 0ln i skupinove 0 0 aza 0 0znamy o spolupra 0 0ci se s 0 3kolami a s 0 3kolsky 0 0mi zar zen mi. Л5 Poradna (1) Poradna poskytuje sluz 0 3by pedagogicko-psychologicke 0 0ho a specia 0 0lne 0 3 pedagogicke 0 0ho poradenstv a pedagogicko-psychologickou pomoc pr 0 3i vy 0 0chove 0 3 a vzde 0 3la 0 0va 0 0n z 0 3a 0 0ku 0 8. (2) C 0 3 innost poradny se uskutec 0 3n 0 3 uje ambulantne 0 3 na pracovis 0 3ti poradny a na 0 0vs 0 3te 0 3vami zame 0 3stnancu 0 8 pra 0 0vnicke 0 0 osoby vykona 0 0vaj c c 0 3innost poradny ve s 0 3kola 0 0ch as 0 3kolsky 0 0ch zar zen ch. (3) Poradna: a) zjis 0 3t'uje pedagogicko-psychologickou pr 0 3ipravenost z 0 3a 0 0ku 0 8 na povinnou s 0 3koln docha 0 0zku a vyda 0 0va 0 0 o n odborny 0 0 posudek; doporuc 0 3uje za 0 0konny 0 0m za 0 0stupcu 0 8m a r 0 3editeli s 0 3koly zar 0 3azen z 0 3a 0 0ka do pr slus 0 3ne 0 0 s 0 3koly a tr dy a vhodnou formu jeho vzde 0 3la 0 0va 0 0n ; spolupracuje pr 0 3i pr 0 3ij ma 0 0n z 0 3a 0 0ku 0 8 do s 0 3kol; prova 0 0d psychologicka 0 0 a specia 0 0lne 0 3 pedagogicka 0 0 v ys 0 3etr 0 3en pro zar 0 3azen z 0 3a 0 0ku 0 8 do s 0 3kol, tr d, odde 0 3len a studijn ch skupin s upraveny 0 0mi vzde 0 3la 0 0vac mi programy pro z 0 3a 0 0ky se zdravotn m postiz 0 3en m, b) zjis 0 3t'uje specia 0 0ln vzde 0 3la 0 0vac potr 0 3eby z 0 3a 0 0ku 0 8 v e s 0 3kola 0 0ch, ktere 0 0 nejsou samostatne 0 3 zr zene 0 0 pro z 0 3a 0 0ky se zdravotn m postiz 0 3en m, a vypracova 0 0va 0 0 odborne 0 0 posudky a na 0 0vrhy opatr 0 3en pro s 0 3koly a s 0 3kolska 0 0 zar zen na za 0 0klade 0 3 v y 0 0sledku 0 8 psychologicke 0 0 a specia 0 0lne 0 3 pedagogicke 0 0 diagnostiky, c) poskytuje poradenske 0 0 sluz 0 3by z 0 3a 0 0ku 0 8 m se zvy 0 0s 0 3eny 0 0m rizikem s 0 3koln neu 0 0spe 0 3s 0 3nosti nebo vzniku proble 0 0mu 0 8 vosobnostn m a socia 0 0ln m vy 0 0voji, jejich za 0 0konny 0 0m za 0 0stupcu 0 8 m a pedagogicky 0 0m pracovn ku 0 8 m vzde 0 3la 0 0vaj c m tyto z 0 3a 0 0ky, poskytuje poradenske 0 0 sluz 0 3by zame 0 3r 0 3ene 0 0 na vyjasn 0 3ova 0 0n osobn ch perspektivz 0 3a 0 0ku 0 8, d) poskytuje metodickou podporu s 0 3kole, e) prostr 0 3ednictv m metodika prevence zajis 0 3t'uje prevenci socia 0 0lne 0 3 patologicky 0 0ch jevu 0 8, realizaci preventivn ch opatr 0 3en a koordinaci s 0 3koln ch metodiku 0 8 prevence. Л6 Centrum (1) Centrum poskytuje poradenske 0 0 sluz 0 3by z 0 3a 0 0ku 0 8 m se zdravotn m postiz 0 3en m a z 0 3a 0 0ku 0 8 m se zdravotn m znevy 0 0hodne 0 3n m integrovany 0 0m ve s 0 3kola 0 0ch a s 0 3kolsky 0 0ch zar zen ch, z 0 3a 0 0ku 0 8 m se zdravotn m postiz 0 3en m a z 0 3a 0 0ku 0 8 m se zdravotn m znevy 0 0hodne 0 3n m ve s 0 3kola 0 0ch, tr da 0 0ch, odde 0 3len ch nebo studijn ch skupina 0 0ch s upraveny 0 0mi vzde 0 3la 0 0vac mi programy, z 0 3a 0 0ku 0 8 m se zdravotn m postiz 0 3en m vza 0 0kladn ch s 0 3kola 0 0ch specia 0 0ln ch a de 0 3tem s hluboky 0 0m menta 0 0ln m postiz 0 3en m. (2) Z 0 3 a 0 0ku 0 8m za 0 0kladn ch s 0 3kol specia 0 0ln ch a s 0 3kolsky 0 0ch zar zen jsou poradenske 0 0 sluz 0 3by centra poskytova 0 0ny pouze vra 0 0mci diagnostiky a kontroln diagnostiky, vodu 0 8 vodne 0 3ny 0 0ch pr padech i vra 0 0mci specia 0 0ln individua 0 0ln nebo skupinove 0 0 pe 0 0c 0 3e, kterou nezajis 0 3t'uje s 0 3kola nebo s 0 3kolske 0 0 zar zen , kde je z 0 3a 0 0k zar 0 3azen. (3) C 0 3 innost centra se uskutec 0 3n 0 3 uje ambulantne 0 3 na pracovis 0 3ti centra a na 0 0vs 0 3te 0 3vami pedagogicky 0 0ch pracovn ku 0 8 centra ve s 0 3kola 0 0ch a s 0 3kolsky 0 0ch zar zen ch, pr padne 0 3 vrodina 0 0ch, vzar zen ch pec 0 3uj c ch o z 0 3a 0 0ky se zdravotn m postiz 0 3en m. (4) Centrum: a) zjis 0 3t'uje specia 0 0ln pr 0 3ipravenost z 0 3a 0 0ku 0 8 se zdravotn m postiz 0 3en m na povinnou s 0 3koln docha 0 0zku a spe-

3 1 3Strana 492 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005 cia 0 0ln vzde 0 3la 0 0vac potr 0 3eby z 0 3a 0 0ku 0 8 se zdravotn m postiz 0 3en m a z 0 3a 0 0ku 0 8 se zdravotn m znevy 0 0hodne 0 3n m, zpracova 0 0va 0 0 odborne 0 0 podklady pro integraci te 0 3chto z 0 3a 0 0ku 0 8 a pro jejich zar 0 3azen a pr 0 3er 0 3azen do s 0 3kol a s 0 3kolsky 0 0ch zar zen a pro dals vzde 0 3la 0 0vac opatr 0 3en , b) zajis 0 3t'uje specia 0 0lne 0 3 pedagogickou pe 0 0c 0 3i a specia 0 0lne 0 3 pedagogicke 0 0 vzde 0 3la 0 0va 0 0n pro z 0 3a 0 0ky se zdravotn m postiz 0 3en m a z 0 3a 0 0ky se zdravotn m znevy 0 0hodne 0 3n m, kter jsou integrova 0 0ni nebo ktery 0 0m je stanoven jiny 0 0 zpu 0 8 sob plne 0 3n povinne 0 0 s 0 3koln docha 0 0zky 2 ), c) vykona 0 0va 0 0 specia 0 0lne 0 3 pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenske 0 0 sluz 0 3by se zame 0 3r 0 3en m na pomoc pr 0 3i r 0 3es 0 3en proble 0 0mu 0 8 v e vzde 0 3la 0 0va 0 0n , vpsychicke 0 0m a socia 0 0ln m vy 0 0voji z 0 3a 0 0ku 0 8 se zdravotn m postiz 0 3en m a z 0 3a 0 0ku 0 8 se zdravotn m znevy 0 0hodne 0 3n m, na zjis 0 3te 0 3n individua 0 0ln ch pr 0 3edpokladu 0 8 a vytva 0 0r 0 3en podm nek pro uplatn 0 3ova 0 0n a rozv jen schopnost , nada 0 0n a na zac 0 3len 0 3ova 0 0n do spolec 0 3nosti, d) poskytuje pedagogicky 0 0m pracovn ku 0 8m a za 0 0konny 0 0m za 0 0stupcu 0 8 m poradenstv voblasti vzde 0 3la 0 0va 0 0n z 0 3a 0 0ku 0 8 se zdravotn m postiz 0 3en m, e) poskytuje metodickou podporu s 0 3kole. Л7 S 0 3 kola (1) R 0 3 editel za 0 0kladn , str 0 3edn a vys 0 3s odborne 0 0 s 0 3koly zabezpec 0 3uje poskytova 0 0n poradensky 0 0ch sluz 0 3eb ve s 0 3kole zpravidla vy 0 0chovny 0 0m poradcem a s 0 3koln m metodikem prevence, kter spolupracuj zejme 0 0na s tr dn mi uc 0 3iteli, uc 0 3iteli vy 0 0chov, pr padne 0 3 s dals mi pedagogicky 0 0mi pracovn ky s 0 3koly. Poskytova 0 0n poradensky 0 0ch sluz 0 3eb ve s 0 3kole mu 0 8z 0 3e by 0 0t zajis 0 3t'ova 0 0no i s 0 3koln m psychologem nebo s 0 3koln m specia 0 0ln m pedagogem. (2) Ve s 0 3kole jsou zajis 0 3t'ova 0 0ny poradenske 0 0 sluz 0 3by vrozsahu odpov daj c m poc 0 3tu a vzde 0 3la 0 0vac m potr 0 3eba 0 0m z 0 3a 0 0ku 0 8 s 0 3koly zame 0 3r 0 3ene 0 0 na: a) prevenci s 0 3koln neu 0 0spe 0 3s 0 3nosti, b) prima 0 0rn prevenci socia 0 0lne 0 3 patologicky 0 0ch jevu 0 8, c) karie 0 0rove 0 0 poradenstv integruj c vzde 0 3la 0 0vac , informac 0 3n a poradenskou podporu vhodne 0 0 volbe 0 3 vzde 0 3la 0 0vac cesty a pozde 0 3js mu profesn mu uplatne 0 3n , d) odbornou podporu pr 0 3i integraci a vzde 0 3la 0 0va 0 0n z 0 3a 0 0ku 0 8 se specia 0 0ln mi vzde 0 3la 0 0vac mi potr 0 3ebami, vc 0 3etne 0 3 z 0 3a 0 0ku 0 8 z jine 0 0ho kulturn ho prostr 0 3ed a z 0 3a 0 0ku 0 8 se socia 0 0ln m znevy 0 0hodne 0 3n m, e) pe 0 0c 0 3i o vzde 0 3la 0 0va 0 0n nadany 0 0ch a mimor 0 3a 0 0dne 0 3 nadany 0 0ch z 0 3a 0 0ku 0 8, f) pru 0 8be 0 3z 0 3nou a dlouhodobou pe 0 0c 0 3i oz 0 3a 0 0ky s neprospe 0 3chem a vytva 0 0r 0 3en pr 0 3edpokladu 0 8 pro jeho sniz 0 3ova 0 0n a g) metodickou podporu uc 0 3itelu 0 8m pr 0 3i aplikaci psychologicky 0 0ch a specia 0 0lne 0 3 pedagogicky 0 0ch poznatku 0 8 a dovednost do vzde 0 3la 0 0vac c 0 3innosti s 0 3koly. Л8 Poskytova 0 0n poradensky 0 0ch sluz 0 3eb za u 0 0 platu (1) S 0 3 kolska 0 0 poradenska 0 0 zar zen poskytuj za u 0 0platu poradenske 0 0 sluz 0 3by uvedene 0 0 v pr loha 0 0ch c az 0 3 3kte 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce, a to na z 0 3a 0 0dost osob, ktere 0 0 nejsou uvedeny v Л 1 odst. 1. (2) Vy 0 0s 0 3e u 0 0platy za poskytova 0 0n poradensky 0 0ch sluz 0 3eb podle odstavce 1 se rovna 0 0 nejvy 0 0s 0 3e souc 0 3tu vs 0 3ech na 0 0kladu 0 8 prokazatelne 0 3 a nezbytne 0 3 vynaloz 0 3eny 0 0ch s 0 3kolsky 0 0m poradensky 0 0m zar zen m na poskytnutou sluz 0 3bu. Л9 Zrus 0 3ovac ustanoven Zrus 0 3uj se: 1. Vyhla 0 0s 0 3ka Ministerstva s 0 3kolstv C 0 3 eske 0 0 socialisticke 0 0 republiky c /1980 Sb., o vy 0 0chovne 0 0m poradenstv Vyhla 0 0s 0 3ka c /2003 Sb., kterou se me 0 3n vyhla 0 0s 0 3ka c /1980 Sb., o vy 0 0chovne 0 0m poradenstv Л10 U 0 0 c 0 3innost Tato vyhla 0 0s 0 3ka naby 0 0va 0 0 u 0 0c 0 3innosti dnem jej ho vyhla 0 0s 0 3en Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 2 ) Л 41 a 42 s 0 3kolske 0 0ho za 0 0kona.

4 1 3 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005 Strana 493 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2005 Sb.

5 1 3Strana 494 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005

6 1 3 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005 Strana 495 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2005 Sb.

7 1 3Strana 496 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005

8 1 3 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005 Strana 497

9 1 3Strana 498 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005

10 1 3 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005 Strana 499 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2005 Sb.

11 1 3Strana 500 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005

12 1 3 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005 Strana 501

13 1 3Strana 502 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2005

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 190 Rozesla 0 0 na dne 10. listopadu 2004 Cena Kc 0 3 63,50 OBSAH: 561. Za 0 0kon o pr 0 3eds 0 3koln 0 1

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 121 odst. 1 a 123

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2002 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 48 Rozesla 0 0na dne 29. br 0 3 ezna 2002 Cena Kc 0 3 17,10 OBSAH: 109. Za 0 0kon o vy 0 0konu u 0 0stavn 0

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti 1 3Strana 8270 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 435 / 2004 435 ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti Parlament se usnesl na tomto za 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 republiky: C 0 3 A

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2003 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 108 Rozesla 0 0na dne 2. r 0 3 0 1 0 0jna 2003 Cena Kc 0 3 31, ю OBSAH: 330. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vl

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2001 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 150 Rozesla 0 0 na dne 14. listopadu 2001 Cena Kc 0 3 25,40 OBSAH: 402. U 0 0 plne 0 0 zne 0 3 n 0 1 0 0 za

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 100 Rozesla 0 0 na dne 3. prosince 1999 Cena Kc 0 3 12,90 OBSAH: 302. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH:

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: RocоnУбk 2005 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: 251. Zaб kon o inspekci praбce 252. UsnesenУб Poslaneckeб sneоmovny k zaбkonu o inspekci

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 37 Rozesla 0 0na dne 1. c 0 3ervna 1999 Cena Kc 0 3 17, ю OBSAH: 100. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0 dy

Více

SBIІRKA ZAІ KONUр. RocьnДІk 2001. Cь ESKAІ REPUBLIKA. Cь aіstka 105 RozeslaІna dne 3. srpna 2001 Cena Kcь 25,10 OBSAH:

SBIІRKA ZAІ KONUр. RocьnДІk 2001. Cь ESKAІ REPUBLIKA. Cь aіstka 105 RozeslaІna dne 3. srpna 2001 Cena Kcь 25,10 OBSAH: RocьnДІk 2001 SBIІRKA ZAІ KONUр Cь ESKAІ REPUBLIKA Cь aіstka 105 RozeslaІna dne 3. srpna 2001 Cena Kcь 25,10 OBSAH: 277. VyhlaІ sь ka Ministerstva vnitra o organizaci prьijдіmacдіho rьдіzenді, pruрbeьhu

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2007 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 18 Rozesla 0 0na dne 1. br 0 3ezna 2007 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 39. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0 dy

Více

ZA 0 0 KON o dan ch z pr jmu 0 8

ZA 0 0 KON o dan ch z pr jmu 0 8 1 3Strana 538 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 80 / 2005 80 PR 0 3 EDSEDA VLA 0 0 DY vyhlas 0 3uje u 0 0 plne 0 0 zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona c 0 3. 586/1992 Sb., o dan 0 1 0 0ch z pr 0 3 0 1 0 0jmu

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1998 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 5 Rozesla 0 0na dne 6. u 0 0 nora 1998 Cena Kc 0 3 16,60 OBSAH: 15. Za 0 0 kon o Komisi pro cenne 0 0 pap 0

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 0 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 21 Vydaбna dne 23. dubna 1990 Cena Kcоs 3,60 OBSAH: 100. Uб stavnуб zaб kon,

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 7 Rozesla 0 0na dne 7. u 0 0 nora 1994 Cena Kc 0 3 6, ю OBSAH: 20. Opatr 0 3en 0 1 0 0 C 0 3 eske 0 0 na 0

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 58 Rozesla 0 0na dne 3. srpna 1999 Cena Kc 0 3 21, ю OBSAH: 169. Za 0 0 kon, o vy 0 0konu trestu odne 0 3t

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 16 Rozesla 0 0na dne 29. ledna 1993 Cena Kc 0 3s 4,10 OBSAH: 53. Vyhla 0 0 s 0 3 ka ministerstva pru 0 8 myslu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2005 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 188 Rozesla 0 0 na dne 30. prosince 2005 Cena Kc 0 3 28,50 OBSAH: 552. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 62 Rozesla 0 0na dne 8. r 0 3 0 1 0 0jna 1993 Cena Kc 0 3 7,70 OBSAH: 245. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0

Více

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2006 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 46 RozeslaТna dne 14. dubna 2006 Cena KcЯ 38,50 OBSAH:

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2006 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 46 RozeslaТna dne 14. dubna 2006 Cena KcЯ 38,50 OBSAH: RocЯnѕТk 2006 SBIТRKA ZAТ KONUЪ CЯ ESKAТ REPUBLIKA CЯ aтstka 46 RozeslaТna dne 14. dubna 2006 Cena KcЯ 38,50 OBSAH: 132. ZaТ kon o kronikaтch obcѕт 133. ZaТ kon, kteryтm se meяnѕт zaтkon cя. 99/1963 Sb.,

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 22 Rozesla 0 0na dne 24.

Více

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Strana 4335 342 ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد eskeآ

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 118 Rozesla 0 0na dne 15. c 0 3ervna 2004 Cena Kc 0 3 27,50 OBSAH: 359. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0

Více

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH:

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: RocиnфЖk 2000 SBIЖRKA ZAЖ KONUв Cи ESKAЖ REPUBLIKA Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: 153. ZaЖ kon o naklaжdaжnфж sgeneticky modifikovanyжmi organismy a produkty a o zmeиneи

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2001 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 40 Rozesla 0 0na dne 20. br 0 3 ezna 2001 Cena Kc 0 3 24,90 OBSAH: 100. Za 0 0 kon o posuzova 0 0n 0 1 0 0

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH» st metodick ñ Koncepce poradensk ch sluûeb poskytovan ch ve ökole (Ë.j.

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 68 Rozesla 0 0na dne 11. listopadu 1993 Cena Kc 0 3 5,10 OBSAH: 272. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2003 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 139 Rozesla 0 0na dne 12. prosince 2003 Cena Kc 0 3 35, ю OBSAH: 420. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2002 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 51 Rozesla 0 0na dne 9. dubna 2002 Cena Kc 0 3 21,80 OBSAH: 114. Vyhla 0 0 s 0 3 ka Ministerstva financ 0 1

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 3n 1 k 1993 SBI RKA ZA KONU 8 C 3 ESKE REPUBLIKY C 3 a stka 4 Rozesla na dne 31. prosince 1992 Cena Kc 3 9,5 (dotisk) OBSAH: 1. Za kon C 3 eske na rodn 1 rady o sta tn 1 m rozpoc 3tu C 3 eske republiky

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2006 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 188 Rozesla 0 0 na dne 27. prosince 2006 Cena Kc 0 3 65,50 OBSAH: 587. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2015/2016 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 1 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY Rozesla 0 0na dne 8. dubna 1991 Cena Kc

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 2 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 71 Rozeslaбna dne 1. cоervence 1992 Cena Kcоs 8, OBSAH: 338. Zaб kon Cо eskeб

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб Strana 98 SbУбrka zaбkonuй cо. 21 / 1992 Cо aбstka 5 21 ZAб KON ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch FederaбlnУб shromaбzоdeоnуб Cо eskeб a Slovenskeб FederativnУб Republiky se usneslo na tomto zaбkoneо:

Více

Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8

Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 98 Rozesla 0 0na dne 29.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Strana 3338 SbДІrka zaіkonuр cь. 219 / 1995 Cь aіstka 60 219 ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Parlament se usnesl na tomto zaіkoneь Cь eskeі republiky: Cь AІ ST PRVNIІ ZAІ KLADNIІ USTANOVENIІ

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

C 0 3 a 0 0stka 143. Parlament se usnesl na tomto za 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 republiky:

C 0 3 a 0 0stka 143. Parlament se usnesl na tomto za 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 republiky: 1 3Strana 7858 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 492 /2000 492 ZA 0 0 KON ze dne 12. prosince 2000, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 586/1992 Sb.,o dan 0 1 0 0ch z pr 0 3 0 1 0 0jmu 0 8,ve

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 0 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 83 Rozesla 0 0na dne 17.

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2007 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 41 Rozesla 0 0na dne 15. kve 0 3 tna 2007 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 109. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 72 Rozesla 0 0na dne 30.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8

Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1990 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3 eskoslovenska 0 0 socialisticka 0 0 republika C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA SLOVENSKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3a 0 0stka 14 Vyda 0 0na dne 13. br 0 3ezna

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2005 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 121 Rozesla 0 0na dne 8. za 0 0r 0 3 0 1 0 0 2005 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 339. Vyhla 0 0 s 0 3 ka, kterou

Více

Cо ESKEб REPUBLIKY OBSAH: /1992 Sb., kterou se vydaбvaб seznam zdravotnубch vyбkonuй s bodovyбmi hodnotami

Cо ESKEб REPUBLIKY OBSAH: /1992 Sb., kterou se vydaбvaб seznam zdravotnубch vyбkonuй s bodovyбmi hodnotami RocоnУбk 1993 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKEб REPUBLIKY Cо aбstka 65 Rozeslaбna dne 26. rоубjna 1993 Cena Kcо 5,10 OBSAH: 263. Vyhlaб sо ka ministerstva zdravotnictvуб, kterou se meоnуб a doplnо uje vyhlaбsоka

Více

Poskytová ní poradenských služ eb:

Poskytová ní poradenských služ eb: Poskytová ní poradenských služ eb: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žá kům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením podle

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH:

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: RocЯnѕТk 2005 SBIТRKA ZAТ KONUЪ CЯ ESKAТ REPUBLIKA CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: 378. ZaТ kon o podporяe vyтstavby druzяstevnѕтch bytuъ ze StaТtnѕТho fondu rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 59 Rozesla 0 0na dne 30. za 0 0r 0 3 0 1 0 0 1994 Cena Kc 0 3 7, À OBSAH: 182. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se zvys

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Personální zajištění Provoz ambulantního oddělení zajišťují: PhDr. Jan Smolka vedoucí SVP, speciální pedagog Mgr. Kateřina Pěkná speciální pedagog

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 174 Rozesla 0 0na dne 24. za 0 0r 0 3 0 1 0 0 2004 Cena Kc 0 3 48, ю OBSAH: 500. Za 0 0 kon spra 0 0vn 0 1

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1996 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 19 Rozesla 0 0na dne 20. br 0 3 ezna 1996 Cena Kc 0 3 42,80 OBSAH: 61. Za 0 0 kon o ne 0 3ktery 0 0ch opatr

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 43 Rozesla 0 0na dne 29. c 0 3ervna 1994 Cena Kc 0 3 7, ю OBSAH: 134. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Příručka pro pedagogické pracovníky, poradce a další zaměstnance MEN- DELU shrnující základní doporučení

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 109 Rozesla 0 0na dne

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

SBIآRKA ZAآ KONUت. Rocدn آk 2006 Cد ESKAآ REPUBLIKA. Cد aآstka 100 Rozeslaآna dne 28. cدervna 2006 Cena Kcد 23,50 OBSAH:

SBIآRKA ZAآ KONUت. Rocدn آk 2006 Cد ESKAآ REPUBLIKA. Cد aآstka 100 Rozeslaآna dne 28. cدervna 2006 Cena Kcد 23,50 OBSAH: Rocدn آk 2006 SBIآRKA ZAآ KONUت Cد ESKAآ REPUBLIKA Cد aآstka 100 Rozeslaآna dne 28. cدervna 2006 Cena Kcد 23,50 OBSAH: 324. Narد آzen آ vlaآ dy, kteryآm se meدn آ narد آzen آ vlaآdy cد. 140/2000 Sb., kteryآm

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2006 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 75 Rozesla 0 0na dne 29. kve 0 3 tna 2006 Cena Kc 0 3 34, ю OBSAH: 227. Za 0 0kon o vy 0 0zkumu na lidsky 0

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 157 Rozesla 0 0na dne 13. srpna 2004 Cena Kc 0 3 37,50 OBSAH: 466. U 0 0 plne 0 0 zne 0 3 n 0 1 0 0 za 0 0kona

Více